DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 (1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: RDR-DC105/DC205/DC Sony Corporation

2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for rand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt. Undlad at åne kainettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarejde til autoriseret servicepersonale. Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale. Batterier eller apparater, der indeholder atterier, må ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller lignende. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1 LASERPRODUKT er placeret ag på apparatet. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger risikoen for øjenskader. Da laserstrålerne, der anvendes i denne DVD-optager, er skadelige for øjnene, må kainettet ikke skilles ad. Overlad alt reparationsarejde til autoriseret servicepersonale. Denne etiket findes på det lasereskyttede hus indvendigt. Forholdsregler Denne enhed kører ved V vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk med den lokale strømforsyning. Anring ikke ojekter, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser, på apparatet, så risiko for rand eller stød undgås. Installer dette system, så netledningen straks kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der opstår prolemer. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symol på produktet eller emallagen angiver, at produktet ikke må ehandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet ortskaffes korrekt, foreygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at evare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselska eller utikken, hvor produktet lev køt. Fjernelse af udtjente atterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symol på atteriet eller emallagen etyder, at atteriet leveret med dette produkt ikke må ortskaffes som husholdningsaffald. På visse atterier kan dette symol anvendes i komination med et kemisk symol. Det kemiske symol for kviksølv (Hg) eller ly (P) er anført hvis atteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% ly. Ved at sikre at sådanne atterier ortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af atteriet, foreygges. Materialegenindvendingen idrager ligeledes til at eskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må atteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af atteriet ør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse eregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige atterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af atterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted eregnet til affaldshåndtering og genindvinding af atterier. 2 Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller atteri kan fås ved at kontakte den kommunale genrugsstation eller den utik, hvor produktet lev køt.

3 Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Forholdsregler Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne, der er angivet i EMC-direktivet, ved rug af et forindelseskael, som er kortere end 3 meter. Om sikkerhed Hvis der er spildt væske i kainettet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afryde strømforsyningen og lade optageren efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender den igen. Om harddisken Harddisken har en høj lagringstæthed, hvilket giver optagelser med lang varighed og hurtig adgang til de skrevne data. Den kan dog let live eskadiget af rystelser, virationer og støv og skal ikke placeres i nærheden af magneter. Overhold følgende forholdsregler for at undgå, at vigtige data går tat. Udsæt ikke optageren for voldsomme rystelser. Undlad at placere optageren et ustailt sted eller et sted, hvor den udsættes for mekaniske virationer. Undlad at placere optageren på en varm overflade, f.eks. en videoåndoptager eller forstærker (receiver). Anvend ikke optageren på steder med store temperaturudsving (temperaturgradient under 10 C/time). Flyt ikke optageren, mens netkalet er tilsluttet. Tag ikke netkalet ud af stikkontakten, mens optageren er tændt. Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du slukke for strømmen og kontrollere, at harddisken ikke er i rug (uret vises på frontdisplaypanelet i mindst 30 sekunder, og al optagelse eller duing er stoppet). Undlad at flytte optageren i ét minut, efter at du har taget netkalet ud af stikkontakten. Forsøg ikke selv at erstatte eller opgradere harddisken, da dette kan forårsage fejl. Hvis der opstår fejl i harddisken, kan du ikke gendanne mistede data. Harddisken er kun til midlertidig lagring. Om reparation af harddisken Harddiskens indhold kan kontrolleres under reparation eller eftersyn i forindelse med fejl eller redigering. Indholdet sikkerhedskopieres eller gemmes dog ikke af Sony. Hvis harddisken skal formateres eller udskiftes, yder Sony fuld diskretion. Alt indholdet på harddisken slettes, herunder indhold, som er i strid med lovgivningen om ophavsret. Om strømkilder Optageren er ikke kolet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Dette gælder også, selvom selve optageren er levet slukket. Hvis du ikke vil ruge optageren i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du vil tage netkalet ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket. Du må aldrig trække i ledningen.,fortsættes 3

4 Om placering Placer optageren et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre varmeophoning i den. Placer ikke optageren på en lød overflade som f.eks. et tæppe, hvor ventilationshullerne kan live lokeret. Optageren må ikke placeres i et lukket rum, f.eks. på en hylde i en ogreol el.lign. Optageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder eller i omgivelser med direkte sollys, meget støv eller mekaniske rystelser. Optageren må ikke placeres skråt. Den er kun eregnet til rug i vandret position. Optageren og diske må ikke opevares i nærheden af udstyr med høj magnetisme som f.eks. mikroølgeovne og store højttalere. Undlad at placere tunge genstande på optageren. Om optagelse Foretag prøveoptagelser forud for den faktiske optagelse. Om kompensation for mistede optagelser Sony er ikke ansvarlig for og vil ikke give kompensation for mistede optagelser eller relevante ta, inklusive når optagelse ikke finder sted af årsager, som omfatter fejl på optageren, eller når indholdet i en optagelse mistes eller eskadiges som følge af fejl på optageren eller reparation af optageren. Sony vil under ingen omstændigheder gendanne, genoprette eller kopiere det optagede indhold. Ophavsret Tv-programmer, film, videoånd, diske og andet materiale kan være ophavsretligt eskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt eskyttet materiale er i strid med estemmelserne i lovene om ophavsret. Brug af denne optager i forindelse med kael-tv-transmissioner kan desuden kræve autorisation fra kael-tv-udyderen og/ eller programindehaveren. Dette produkt indeholder teknologi til eskyttelse af ophavsrettigheder, og er eskyttet af USA patenter og andre intellektuelle ophavsrettigheder. Anvendelse af denne teknologi til eskyttelse af ophavsrettigheder skal være autoriseret af Macrovision, og teknologien er eregnet til hjemmerug og anden egrænset fremvisning, med mindre Macrovision har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og disassemlering er forudt. Enhver rug af dette produkt til andet end personlige formål i overensstemmelse med MPEG-2-standarden for kodning af videodata til pakkede medier er forudt, medmindre der foreligger en licens til de relevante MPEG- 2-patenter, som kan indhentes fra MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. Kopisikringsfunktion Da optageren har en kopisikringsfunktion, kan programmer, der modtages via en ekstern tuner (medfølger ikke), indeholde kopieskyttelsessignaler (kopisikringsfunktion) og kan derfor ikke optages, afhængigt af signaltypen. VIGTIG MEDDELELSE Advarsel: Med denne optager kan du evare et stillvideoillede eller et skærmillede på tv-skærmen uendeligt. Hvis du lader stillvideoilledet eller skærmilledet forlive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen live permanent eskadiget. Plasmadisplaypaneler og projektions-tv er særlig udsatte. Hvis du har spørgsmål eller prolemer i forindelse med optageren, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. 4

5 Om denne etjeningsvejledning Kontroller modelnavnet Instruktionerne i denne etjeningsvejledning er til 3 modeller: RDR-DC105, RDR-DC205 og RDR- DC505. Kontroller modelnummeret på frontpanelet på optageren. I denne vejledning eskrives den interne harddisk som "HDD", og "disk" ruges som generel henvisning til HDD'en, DVD'er eller CD'er, medmindre andet angives i teksten eller illustrationerne. Ikoner som f.eks. DVD, der er vist over hver forklaring, angiver, hvilken type medie der kan anvendes sammen med den funktion, der eskrives. Se "Diske, der kan overføres på" på side 96 og "Diske, som kan afspilles" på side 98 for yderligere oplysninger. I instruktionerne i denne vejledning eskrives etjeningsknapperne på fjernetjeningen. Du kan også ruge etjeningsknapperne på optageren, hvis de har de samme eller næsten de samme navne som knapperne på fjernetjeningen. Illustrationerne på skærmdisplayet i denne vejledning er muligvis ikke helt magen til den grafik, der vises på din tv-skærm. Oplysninger, som du skal kende til (for at forhindre forkert anvendelse), står under ikonet. Oplysninger, som er gode at kende til (tips og anden praktisk information), står under ikonet z. Beskrivelserne til DVD'er i denne vejledning henviser til DVD'er, der oprettes på denne optager. Beskrivelserne gælder ikke for DVD'er, der er oprettet på andre optagere og senere afspilles på denne optager. 5

6 Indholdsfortegnelse ADVARSEL! Forholdsregler Guide til dele og kontroller Tilslutninger og indstillinger Tilslutning af optageren Trin 1: Tilslutning af antennekalet Trin 2: Tilslutning af tv og lydkomponent Tilslutning af et SCART-kael Tilslutning af et HDMI-kael Tilslutning af andre kaler Om "Kontrol til HDMI"-funktionerne for BRAVIA Sync (gælder kun for HDMI-tilslutninger) Trin 3: Isætning af et CA-modul (Conditional Access Module) Trin 4: Tilslutning af netledningen Trin 5: Klargøring af fjernetjeningen Styring af tv-apparater med fjernetjeningen Ændring af programpositioner på optageren med fjernetjeningen Trin 6: Lynopsætning Tilslutning til en videoåndoptager eller lignende apparat Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet Tilslutning af en ekstern dekoder Tilslutning af en dekoder Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder) Grundlæggende etjeninger Brug af systemmenuen Optagelse af et tv-program til harddisken Brug af Quick Timer-funktionen Afspilning af det optagede program (Titelliste) Visning af tv-programmer Visning af program-/afspilningsinformation Brug af listen over favoritter (kun for digitale udsendelser)

7 Optagelse til harddisken Brug af EPG-visningen (elektronisk programguide) Brug af den digitale liste over favoritter En-knaps-optagelse ved rug af EPG Optagelse af tv-programmer vha. EPG'en Manuel indstilling af timeren (manuel) Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) Kontrol/ændring af timerindstillinger Annullering af timerindstillinger Optagelse fra tilsluttet udstyr Afspilning Afspilning af diske og optagede programmer Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (Tv-pause/Pause Live TV) Afspilning fra egyndelsen af det program du optager (Tidsforskudt) Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager en anden (Samtidig optagelse og afspilning) Søgning efter et tidspunkt/titel/kapitel/spor osv Gentaget afspilning (Gentag) Afspilning af DivX-/musik-/fotofiler Kopiering af DivX-/musik-/fotofiler til harddisken Afspilning af DivX-videofiler Afspilning af musik-cd'er og MP3'er Afspilning af fotofiler Afspilning fra en USB-enhed Kopiering af DivX-/musik-/fotofiler til en disk Sletning og redigering Inden redigering Sletning og redigering af en titel Sletning af en titel (Slet) Sletning af en sektion i en titel (Slet A-B) Opdeling af en titel (Opdel) Navngivning af en titel (Omdø) Oprettelse og redigering af en afspilningsliste Oprettelse af en afspilningslistetitel Sletning af en afspilningslistetitel Redigering af en afspilningslistetitel ,fortsættes 7

8 Overførsel (HDD y DVD) Inden overførsel Overførsel fra HDD'en til en DVD (HDD t DVD) Overførsel fra en færdiggjort DVD til harddisken (DVD t HDD) Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (Lukning) HDD/DV-camcorder-overførsel Overførsel fra HDD-camcorder Foreredelse til HDD-camcorder-overførsel Direkte overførsel fra en HDD-camcorder (ONE-TOUCH DUB) Overførsel fra HDD-camcorder ved hjælp af visning på skærmen (HDD-camcorder-overførsel) Overførsel fra DV-camcorder Foreredelse til DV-camcorder-overførsel Direkte overførsel fra en DV-camcorder (ONE-TOUCH DUB) Overførsel fra DV-camcorder ved hjælp af visning på skærmen (DV-overførsel) Indstillinger og justeringer Brug af diskopsætningsmenuerne (Diskindstilling) Diskindstillinger (Diskoplysninger) Formatering af harddisken (HDD-formatering) Brug af opsætningsmenuerne (Grundindstilling) Tidsindstilling Indstillinger for antennemodtagelse (Kanal) Optagerindstillinger (System 1) Optagerindstillinger (System 2) Sprogindstillinger (Sprog) Videoindstillinger (Video Ind / Ud) Indstillinger for lydindgang (Lyd Ind) Indstillinger for lydudgang (Lyd Ud) Indstillinger til egrænsning af rug (Børnesikring) Lynopsætning (Nulstilling af optageren)

9 Yderligere information Fejlfinding Nulstilling af optageren Diske, der kan overføres på Diske, som kan afspilles Om optagetilstand Liste over sprogkoder Bemærkninger om denne optager Bemærkninger om MP3-filer, JPEG-illedfiler, DivX-videofiler og i.link Specifikationer Indeks

10 Guide til dele og kontroller Se siderne i parenteserne for yderligere oplysninger. Fjernetjening A HDD (43) Skifter til HDD'en. DVD (43) Skifter til DVD'en. B [/1 (tænd/standy) (22) Tænder eller slukker for optageren. C Z (ån/luk) (43) Åner eller lukker diskskuffen. D PROG (program) +/ (29) +-knappen har et justeringspunkt*. E Talknapper (46) Talknappen 5 har et justeringspunkt*. F INPUT (indgangsvælger) (42) Vælger en indgangskilde. G CLEAR (47) H ZOOM (54) Zoomer et illede i fuld visning. I (tekst) (33) Denne knapfunktion er ikke tilgængelig i visse områder. J AUDIO (44) AUDIO-knappen har et justeringspunkt*. SUBTITLE (44) Vælger et undertekstsprog. MENU (44) Viser diskmenuen. TIMER (39, 41) K Rød (35) L Grøn (35) M Gul (35) N Blå (35) O SYSTEM MENU (28, 72) TITLE LIST (30, 43, 56) TOP MENU (44) GUIDE (35) Viser EPG-skærmen. P MARKER (30, 47) Q INFO (information) (35) Viser programinformationen. R </M/m/,/ (enter) (22) Vælger et ønsket punkt. S O RETURN (22) T (favoritter) (33, 36) Viser listen med favoritter. 10

11 U./> (forrige/næste) (44) PAGE +/ (35) Skifter side på programlisten. / (øjelikkelig afspilning/ øjelikkelig fremadspoling) (44) mc / CM (søg/ langsom/frys illede) (44) DAY +/ (35) Skifter dag på programlisten. N (afspil) (43) X (pause) (29, 44) x (stop) (43) N-knappen har et justeringspunkt*. V DISPLAY (33) Viser afspilningsstatus. W z REC (29) x REC STOP (29) cz SYNCHRO REC Denne knapfunktion er ikke tilgængelig. REC MODE (29) Vælger optagetilstanden. X TV/RADIO (32) Skifter mellem tv- og radiokanaler. Y TV [/1 (tænd/standy) (21) TV t (indgangsvælger) (21) TV 2 (lydstyrke) +/ (21) TV PROG (program) +/ (21) +-knappen har et justeringspunkt*. Z TV/DVD (21) Skifter mellem tv-tilstand og DVDtilstand. * Brug justeringspunktet som et referencepunkt under etjeningen af optageren.,fortsættes 11

12 Frontpanel A [/1 (tænd/standy) (22) Tænder eller slukker for optageren. B (modtagesensor) (20) C Diskskuffe (43) D Display på frontpanelet (13) E Z (ån/luk) (43) Åner eller lukker diskskuffen. F N (afspil) (43) N-knappen har et justeringspunkt*. G x (stop) (43) H Z (sku ud) (19) Fjerner CA-modulet fra CA-modulåningen. I CA-modul-åning (Conditional Access Module) (19) Indsæt eller fjern et CA-modul, mens optageren er slukket. J PROGRAM +/ (29) +-knappen har et justeringspunkt*. K INPUT (indgangsvælger) (42) Vælger en indgangskilde. L x REC STOP (29) M z REC (29) N RESET Når optageren ikke fungerer ordentligt, skal du trykke på RESET-knappen. O LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/ L(MONO) AUDIO R)-stik (25) Tilslut en videoåndoptager eller lignende optageapparat til disse stik. P ONE-TOUCH DUB (67, 70) Starter overførsel fra et tilsluttet digitalt videokamera. Q DV IN-stik (69) Tilslut en DV-camcorder til dette stik. R USB-stik (48, 66) Tilslut en USB-enhed til dette stik. * Brug justeringspunktet som et referencepunkt under etjeningen af optageren. 12

13 Display på frontpanelet A Viser følgende: Afspilnings-/optagetid Aktuelt titelnummer Ur Programposition UPDATE-angivelse "UPDATE" vises, når optageren opdaterer information. B HDD Lyser, når HDD'en er valgt. DVD Lyser, når DVD'en er valgt. C Timerindikator (39) Lyser, når timeren til optagelse er indstillet. D NTSC-indikator (84) Lyser under afspilning af en NTSCdisk. E Disktype "RW" lyser, når der indsættes en DVD+RW/DVD-RW-disk. "R" lyser, når der indsættes en DVD+R/ DVD-R-disk. F Indikator for kommandotilstand (80) Viser det aktuelle kommandotilstandsnummer for optageren. G Optagelsesstatus H Indikator for overførselsretning I Afspilningsstatus Bagpanel A AERIAL IN/OUT-stik (15) B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO)-stik (17) C LINE 1/DECODER-stik (24) D HDMI OUT-stik (16) E DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (17) F AC IN-terminal (20) G LINE 3 TV-stik (16) H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)-stik (17) 13

14 Tilslutninger og indstillinger Tilslutning af optageren Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne. Du skal ikke tilslutte netledningen, før du når til "Trin 4: Tilslutning af netledningen" på side 20. Se "Specifikationer" (side 104) angående en liste over medfølgende tilehør. Fastgør kalerne ordentligt for at forhindre uønsket støj. Se i instruktionerne der fulgte med de komponenter, som skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik. Sørg for at tage netledningen til hver enkelt komponent ud før tilslutning. 14

15 Trin 1: Tilslutning af antennekalet Tilslut antennekalet ved at følge trinene nedenfor. "Standytilstand" er indstillet til "Tilstand 1" (standard) i "System 1"-opsætningen, og illedet vises ikke på tv'et, når optageren er i standytilstand. For at se tv i standytilstand skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "Trin 6: Lynopsætning" (side 22) eller ruge en fordeler til at dele antenneindgangssignalerne mellem tv'et og optageren. z Du kan også indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis din antenne er et fladt kael (300-ohm doeltkael), skal du anvende et eksternt antennestik (medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren. Hvis du har separate kaler for AERIAL-antenner, skal du anvende en AERIAL UHF/VHF-åndmixer (medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren. Tilslutninger og indstillinger Væg til AERIAL IN DVD-optager til AERIAL OUT til antenneindgang Antennekael (medfølger) : Signalretning Tv 1 Tag antennekalet ud fra tv'et og tilslut det til AERIAL IN på optagerens agpanel. 2 Tilslut optagerens AERIAL OUT til antenneindgangen på tv'et vha. det medfølgende antennekael. 15

16 Trin 2: Tilslutning af tv og lydkomponent Vælg en af de følgende metoder afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen, projektoren eller lydkomponenten, som fx en AV-forstærker (receiver). Tilslutning af et SCART-kael Ved indstilling af "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" til "S-video [S-video]", "RGB [Video/RGB]" eller "RGB [Dekoder]" i "Video Ind / Ud"-opsætningen (side 83), skal du anvende et SCARTkael, der passer til det valgte signal. DVD-optager Tv SCART-kael (medfølger ikke) Tilslutning af et HDMI-kael Brug et godkendt HDMI-kael for at opnå digitale illeder og lyd i høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket. Ved tilslutning af et Sony-tv/lydkomponent, der er kompatielt med "Kontrol til HDMI"- funktionen skal du se side 19. Tilslutning af et tv DVD-optager Tv HDMI-kael (medfølger ikke) Tilslutning af et tv gennem en lydkomponent DVD-optager Lydkomponent HDMI-kael (medfølger ikke) Tv HDMI-kael (medfølger ikke) 16

17 Tilslutning af andre kaler Tilslutning til videostik Tilslutning til videostik gør det muligt at se illeder. A Udgangsstik for komponentvideo (Y, PB/CB, PR/CR) Rød Grøn Grøn Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse og illeder af høj kvalitet. Hvis dit tv accepterer progressive 525p/ 625p-formatsignaler, og hvis du ikke ruger HDMI-tilslutningen, skal du anvende denne tilslutning og indstille "Progressiv" til "Kompatiel" i "Lynopsætning"- opsætningen (side 22). Eller indstil "Komponent videoudgang" til "Progressiv" i "Video Ind / Ud"-opsætningen til at sende progressive videosignaler. Se "Komponent videoudgang" på side 83 angående yderligere oplysninger. B Videoudgangsstik Gul Blå Rød Blå Gul Tilslutning til lydstik Tilslutning til lydstik gør det muligt at høre lyd. C Udgangsstik for digital lyd (COAXIAL) Anvend denne tilslutning hvis din lydkomponent har en Doly *1 Digital, DTS *2 eller MPEG-lyddekoder samt et digitalt indgangsstik. Du kan enytte Doly Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal) og MPEG (5.1-kanal) lydsurroundeffekter. *1 *2 D L/R (venstre/højre)-lydudgangsstik Hvid (L) Hvid (L) Tilslutninger og indstillinger Du vil kunne nyde illeder af standardkvalitet. Rød (R) Denne tilslutning anvender tv'ets eller lydkomponentens to højttalere til lyd. Rød (R),fortsættes 17

18 Ved tilslutning til HDMI-stikket Følg trinene nedenfor. Forkert håndtering kan eskadige HDMI-stikket og -forindelsesstikket. 1 Ret omhyggeligt HDMI-stikket på agsiden af optageren og HDMIforindelsesstikket ind efter hinanden ved at kontrollere udformningen af dem. Sørg for, at forindelsesstikket ikke er vendt på hovedet eller skråtstillet. Forindelsesstikket Ikke lige er vendt på hovedet 2 Sæt HDMI-forindelsesstikket lige ind i HDMI-stikket. Bøj eller tryk ikke på HDMIforindelsesstikket. Sørg for, at tage HDMI-kalet ud, når optageren flyttes. Tryk ikke optageren mod skaets væg, hvis du placerer optageren i et ska med HDMI-kalet tilsluttet. Det kan eskadige HDMI-stikket eller HDMI-kalet. For at undgå at eskadige HDMI-stikket og -forindelsesstikket, må du ikke vride i HDMIforindelsesstikket, når du tilslutter eller afryder tilslutningen til HDMI-stikket. Hvis du tilslutter til en videoåndoptager Tilslut videoåndoptageren til LINE 1/ DECODER-stikket på optageren (side 24). z For oplysninger om den rigtige placering af højttalere skal du se i den etjeningsvejledning, der fulgte med de tilsluttede komponenter. Tilslut ikke optageren til tv'et med åde et SCART-kael og et HDMI-kael. Tilslut ikke optageren til tv'et med mere end en type videokael ad gangen. Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk til optageren, når du egynder at afspille. Om nødvendigt kan du trykke på TV t-knappen på fjernetjeningen for at indstille indgangskilden på tv'et igen. Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVI-stik, der ikke er HDCP-kompatile (fx DVI-stik på pc-skærme). Der udsendes ikke progressive signaler, når HDMI-tilslutningen anvendes. Tilslut ikke tv'ets lydudgangsstik til LINE 2 IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt. Det vil medføre uønsket støj fra tv'ets højttalere. Når L/R-lydindgangsstikkene tilsluttes, skal du ikke tilslutte LINE 2 IN (R-AUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene til tv'ets lydudgangsstik samtidigt. Det vil medføre uønsket støj fra tv'ets højttalere. Ved tilslutning til HDMI OUT-stikket eller DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket skal du, efter at du har gennemført tilslutningen, udføre de fornødne indstillinger i "Lyd Ud"- opsætningen (side 86). Ellers høres der ingen lyd, eller en meget høj støj fra højttalerne. * Denne DVD-optager anvender High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Ved afspilning af illeder i "redskærmsformat" Nogle optagne illeder passer muligvis ikke til tv-skærmen. For oplysninger om ændring af illedstørrelsen skal du se side

19 Om "Kontrol til HDMI"- funktionerne for BRAVIA Sync (gælder kun for HDMItilslutninger) Trin 3: Isætning af et CA-modul (Conditional Access Module) Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er kompatile med "Kontrol til HDMI"- funktionen, med et HDMI-kael (medfølger ikke), forenkles etjeningen som eskrevet nedenfor: Direkte afspilning (side 44) Slukning af system Når du slukker for tv'et på tænd/slukknappen på tv'ets fjernetjening, slukkes optageren og alle komponenter, der er kompatile "Kontrol til HDMI"- funktionen automatisk. Men optageren slukker ikke, mens den optager eller overfører, selv om du slukker for tv'et. BRAVIA Sync-visning Du kan etjene optageren ved at trykke på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernetjening. Isæt et CA-modul (conditional access module), som fås hos din serviceudyder, for at kunne modtage digitale udsendelser, der er kodet. Denne optager er designet til at fungere sammen med moduler, der understøtter DVB-standarden. Kontakt din serviceudyder for at få den rigtige type CAmodul. Sæt CA-modulet så langt ind i CA-modulåningen som det kan. Tilslutninger og indstillinger "Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i den etjeningsvejledning der fulgte med komponenten. Du kan kun anvende BRAVIA Syncvisningsfunktionen, når det tilsluttede tv har en SYNC MENU-knap. Se i den etjeningsvejledning, der fulgte med tv'et, for yderligere oplysninger om BRAVIA Sync. For at anvende BRAVIA Sync-funktionerne skal du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til" (standard) i "System 1"-opsætningen (side 79). Udtagning af CA-modulet Tryk på Z der er placeret på højre side af CA-modul-åningen. CA-modul-åningen accepterer kun type I og type II pc-kort. Sæt ikke andre kort eller upassende genstande ind i CA-modul-åningen. Udtag eller indsæt ikke CA-modulet under modtagelse af udsendelser. Det medfører, at illedet ikke vises. 19

20 Trin 4: Tilslutning af netledningen Tilslut den medfølgende netledning til optagerens AC IN-terminal. Slut derefter optagerens og tv'ets netledning til stikkontakten. Når du har tilsluttet netledningen, skal du vente et kort øjelik, inden du anvender optageren. Du kan anvende optageren, når displayet på frontpanelet lyser, og optageren går i standytilstand. Hvis du tilslutter yderligere udstyr til optageren (side 24), skal du sikre dig, at du først tilslutter netledningen, efter alle tilslutninger er fuldført. Trin 5: Klargøring af fjernetjeningen Du kan styre optageren med den medfølgende fjernetjening. Indsæt to R6- atterier (størrelse AA), så 3- og #- enderne på atterierne passer til markeringerne inde i atterirummet. Når du ruger fjernetjeningen, skal du rette den mod modtagesensoren på optageren. 1 til AC IN 2 til stikkontakten Hvis den medfølgende fjernetjening interfererer med en anden Sony DVD-optager eller -afspiller, kan du ændre kommandonummeret for denne optager (side 80). Brug atterierne på korrekt vis for at undgå eventuelle utætheder og ætsning. I tilfælde af utætheder må væsken ikke erøres med are hænder. Bemærk følgende: Brug ikke et nyt atteri sammen med et gammelt atteri, og rug ikke atterier fra forskellige producenter. Forsøg ikke at oplade atterierne. Hvis du ikke skal ruge fjernetjeningen i en længere periode, skal atterierne tages ud. Hvis atterierne egynder at lække, skal du aftørre eventuel væske i atterirummet og indsætte nye atterier. Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren reagerer muligvis ikke på fjernetjeningen. Når du udskifter atterierne på fjernetjeningen, nulstilles kodenummeret og kommandotilstanden muligvis til standardindstillingen. Indstil de passende værdier for kodenummer og kommandotilstand igen. 20

21 Styring af tv-apparater med fjernetjeningen Du kan justere fjernetjeningens signal, så du kan styre tv'et med den. Afhængigt af den tilsluttede enhed kan du muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle knapperne nedenfor. Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere indtastede kodenummer. Talknapper TV/DVD TV 2 +/ TV [/1 TV t TV PROG +/ Kodenumre for tv-apparater, der kan fjernetjenes Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du indtaste ét ad gangen, indtil du finder det kodenummer, der fungerer sammen med tv'et. Producent Kodenummer Sony 01 (standard) Grundig 11 Hitachi 24 ITT 15, 16 JVC 33 LG/Goldstar 76 Loewe 45 Nokia 15, 16, 69, 73 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08, 72 Saa 12, 13, 74 Samsung 22, 23, 71 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43, 75 Toshia 38 Fjernetjeningen udfører følgende: Tilslutninger og indstillinger 1 Hold TV [/1, der er placeret nederst på fjernetjeningen, nede. Tryk ikke på [/1-knappen øverst på fjernetjeningen. 2 Med TV [/1 trykket nede skal du indtaste tv'ets producentkode med talknapperne. For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke på "0" og derefter "9". Slip TV [/1- knappen, når du har indtastet det sidste tal. Knapper TV [/1 TV 2 (lydstyrke) +/ TV PROG +/ TV t (indgangsvælger) Funktioner Tænder eller slukker for tv'et. Justerer lydstyrken på tv'et. Vælger programpositionen på tv'et. Skifter tv'ets indgangskilde.,fortsættes 21

22 Sådan fungerer TV/DVD-knappen (gælder kun for SCART-forindelser) TV/DVD-knappen skifter mellem tv-tilstand og DVD-tilstand. Tryk på TV/DVDknappen i stoppet tilstand eller når der ikke vises nogen menu på tv-skærmen. Ret fjernetjeningen mod optageren, når du ruger denne knap. Tv-tilstand: Skift til denne tilstand, når du hovedsageligt anvender tv-tuneren. Når du egynder at afspille, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk til optageren. DVD-tilstand: Skift til denne tilstand, når du hovedsageligt anvender optagerens tuner. Trin 6: Lynopsætning Foretag de grundlæggende justeringer ved at følge instruktionerne på skærmen i "Lynopsætning". Pas på ikke at tage ledningerne ud eller afslutte "Lynopsætning"-funktionen under denne procedure. [/1 Ændring af programpositioner på optageren med fjernetjeningen Du kan ændre programpositioner på optageren med talknapperne. Eksempel: for kanal 50 Tryk på "5", "0", og tryk derefter på. O RETURN </M/m/,, TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Følg instruktionerne på skærmen for foretage hver enkelt indstilling og tryk derefter på eller, for at fortsætte. Sprog (sprog) Vælg et skærmsprog med M/m. Land Vælg dit land/region med M/m. 22

23 Autom. kanalindstil. (side 75) 1 Vælg hvilken kanaltype der skal scannes med </, og tryk på m. "Alle": Scanner åde digitale og analoge kanaler. "Digital": Scanner kun digitale kanaler. "Analog": Scanner kun analoge kanaler. Hvis du vælger "Analog", skal du gå videre til trin 3. 2 Vælg hvilken type tjeneste der skal scannes, "Alle tjenester" eller "Gratis tjenester" med </,, og tryk på m. 3 Vælg "Start" og tryk på. Optageren egynder scanningen af programpositionerne. TV-type (side 82) Vælg "16:9" hvis du har et redskærms-tv. Vælg "4:3 Letter Box" eller "4:3 Pan Scan" hvis du har et standard-tv. Dette estemmer, hvordan illeder i "redskærmsformat" vises på tv'et. Progressiv Når du tilslutter et tv med progressivt format til denne optager vha. COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du vælge "Kompatiel". Når du anvender HDMI-tilslutningen (side 16), springer optageren "Progressiv"-indstillingen over. Standytilstand (side 78) Vælg tilstanden for hvornår optageren slukker. "Ja (Tilstand 2)": Der udsendes indgangssignaler, når optageren er i standytilstand. "Nej (Tilstand 1)": Der udsendes ingen indgangssignaler, når optageren er i standytilstand. Manuel tidsindst. Optageren indstiller uret automatisk. Hvis der ikke kan findes noget signal, skal uret indstilles manuelt. Indstil dag, måned, år, time og minutter med </M/m/, og tryk på for at starte uret. 3 Tryk på når der står "Afslut". "Lynopsætning" er gennemført. Sådan vender du tilage til forrige trin Tryk på O RETURN. z Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du trykke på SYSTEM MENU og vælge "Lynopsætning" under "Grundindstilling" (side 88). Tilslutninger og indstillinger 23

24 Tilslutning til en videoåndoptager eller lignende apparat Når du har taget optagerens netledning ud fra stikkontakten, skal du tilslutte en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE IN-stikkene på denne optager. For at se illeder fra den tilsluttede videoåndoptager eller et lignende apparat gennem optageren, mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis ikke, vises illedet ikke. Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.link-stik) (side 69). Du kan finde yderligere oplysninger i etjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede udstyr. Se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 42 angående optagelse på denne optager. Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket Tilslut til en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE 1/DECODER-stikket på denne optager. Videoåndoptager Tv SCART-kael (medfølger ikke) til SCART-indgang til i LINE 1/DECODER til T LINE 3 TV DVD-optager Billeder, der indeholder kopieskyttende signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages. Hvis du sender optagelsessignalerne via en videoåndoptager, modtager du muligvis ikke et tydeligt illede på tv-skærmen. DVD-optager Videoåndoptager Tv Sørg for, at tilslutte videoåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der er vist nedenfor. Hvis du vil se videoånd, skal du se åndene via en anden linjeindgang på tv'et. Linjeindgang 1 Videoåndoptager DVD-optager Tv Linjeindgang 2 24 Når du optager til en videoåndoptager fra denne DVD-optager, skal du ikke skifte indgangskilden på tv'et ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernetjeningen. Hvis du tager optagerens netledning ud, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videoåndoptager.

25 Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet Tilslut en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE 2 IN-stikkene på denne optager. Hvis apparatet har et S-videostik, kan du ruge et S-videokael i stedet for et lyd-/ videokael. S-videokael (medfølger ikke) S VIDEO OUTPUT VIDEO AUDIO L R Lyd-/videokael (medfølger ikke) Videoåndoptager osv. Tilslutninger og indstillinger til LINE 2 IN : Signalretning DVD-optager z Når det tilsluttede apparat kun udsender lyd i mono, skal du kun tilslutte til L(MONO) og VIDEOindgangsstikkene på forsiden af optageren. Du skal ikke tilslutte R-indgangsstikket. Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når der anvendes et S-videokael. Tilslut ikke denne optagers udgangsstik til et andet apparats indgangsstik, når det andet apparats udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedack). Tilslut ikke optageren til tv'et med mere end en type videokael ad gangen. 25

26 Tilslutning af en ekstern dekoder Du kan se eller optage eksterne programmer (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), hvis du tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netledning ud af stikkontakten, når du tilslutter dekoderen. For at se programmer fra den tilsluttede eksterne dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis ikke, vises illedet ikke. Bemærk, at når du indstiller "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" til "Video [Dekoder]" eller "RGB [Dekoder]" i trin 5 under "Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder)" (side 27), vil du ikke kunne vælge "L1", eftersom Line 1 liver en dedikeret linje for dekoderen. Tilslutning af en dekoder Tv Ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder) til AERIAL IN Antennekael (medfølger) til T LINE 3 TV til SCART-indgang SCART-kael (medfølger ikke) SCART-kael (medfølger ikke) til AERIAL OUT til i LINE 1/DECODER DVD-optager 26

27 Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder) Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/ Canal Plus-programmer, skal du indstille optageren til at modtage programpositionerne ved hjælp af skærmvisningen. Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så programpositionerne indstilles korrekt. 1 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen vises. 2 Vælg "Grundindstilling" med M/m og tryk på. 3 Vælg "Video Ind / Ud" med M/m og tryk på. 4 Vælg "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" med M/m og tryk på. 5 Tryk på M/m for at vælge "Video [Dekoder]" eller "RGB [Dekoder]" og tryk på. 6 Tryk på O RETURN for at komme tilage til "Grundindstilling". 7 Vælg "Kanal" med M/m og tryk på. 8 Vælg "Manuel analog-indstilling" med M/m og tryk på. 9 Vælg den ønskede programposition med M/m og tryk på den røde knap ("Rediger"). 11 Vælg "Lydsystem" med M/m og vælg et tilgængeligt tv-system, B/G, D/K, I eller L med </,. Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig. 12 Vælg "Dekoder" med M/m og vælg "Til" med </,. 13 Tryk på den røde knap ("Gem"). Sådan vender du tilage til forrige trin Tryk på O RETURN. Hvis du tager optagerens netledning ud, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede dekoder. For at se programmer fra den tilsluttede eksterne dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Tilslutninger og indstillinger 10 Vælg "Kanal" med M/m og vælg programpositionen for den eksterne dekoder med </,. 27

28 Grundlæggende etjeninger Brug af systemmenuen Systemmenuen giver adgang til optagerens funktioner. SYSTEM MENU 1 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen vises. 2 Vælg et menuikon med M/m og tryk på. 3 Vælg en funktion med M/m og tryk på. Vælg om nødvendigt en underliggende funktion med M/m og tryk på. Sådan forlades systemmenuen Tryk på SYSTEM MENU. </M/m/,, Medie Viser indholdet på harddisken, en disk eller den tilsluttede USB-enhed. "Video (Titel)": Viser titellisten på harddisken eller en DVD (side 30). "Video (DivX)": Viser DivX-listen på harddisken, en DATA DVD eller en DATA CD (side 49). "Musik": Viser musiklisten på harddisken, en cd, DATA DVD eller en DATA CD (side 51). "Foto": Viser fotolisten på harddisken, en DATA DVD eller en DATA CD (side 53). "USB": Viser DivX-listen/musiklisten/ fotolisten på den tilsluttede USB-enhed (side 55). Timeroptagning Viser en menu for timeroptagelse. "Programguide": Giver dig mulighed for at indstille et program til optagelse aseret på informationen fra EPG'en (elektronisk programguide) (side 37). "Timerliste": Giver dig mulighed for at indstille dato, tidspunkt og programposition for programmet manuelt (side 39). HDD/DV-camcorder Viser overførselslisten. "HDD-camcorder-overførsel": Giver dig mulighed for at overføre indholdet på en Sony HDD-camcorder til harddisken på optageren via USB-stikket på frontpanelet (side 66). "DV-overførsel": Giver dig mulighed for at overføre indholdet på en DV-camcorder til harddisken på optageren via DV IN-stikket på frontpanelet (side 69). Diskindstilling (side 72) Viser diskindstillingsmenuen, der anvendes til justering af HDD/DVD-relaterede indstillinger. Grundindstilling (side 74) Viser grundindstillingsmenuen, der anvendes til at indstille optageren, så den passer til dine præferencer. 28

29 Optagelse af et tvprogram til harddisken HDD Dette afsnit introducerer den grundlæggende fremgangsmåde for optagelse af et aktuelt tv-program til harddisken (HDD). Se side 37 angående en forklaring om, hvordan du laver timeroptagelser. Der optages kun til harddisken. [/1 PROG +/ INPUT Sådan sættes optagelsen på pause Tryk på X (pause). Tryk på z REC for at genoptage optagelsen. Sådan ændres optagetilstanden (kun for analoge udsendelser) Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden inden optagelsen egynder. Hver gang du trykker på knappen, skifter tvskærmen på følgende måde: Se side 100 angående yderligere oplysninger om optagetilstanden. Sådan ser du et andet tv-program, mens du optager Hvis tv'et er sluttet til T LINE 3 TVstikket, skal du indstille tv'et på tvindgangen med TV/DVD-knappen og vælge det program, du ønsker at se. Hvis tv'et er sluttet til stikkene LINE 2 OUT eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du indstille tv'et på tv-indgangen med TV t-knappen (side 21). Grundlæggende etjeninger X z REC x REC STOP REC MODE TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Tryk på PROG +/ for at vælge den programposition eller indgangskilde du ønsker at optage. 3 Tryk på z REC. Optagetilstanden indstilles automatisk til DR-tilstand, og optagelsen egynder. Det kan tage et kort øjelik, efter du har trykket på z REC-knappen, før optagelsen egynder. Det kan tage et kort øjelik for optageren at stoppe eller sætte optagelsen på pause. Du kan ikke ændre optagetilstanden under optagelse. Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er ved at optage, live slettet. Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program, mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram. Sådan standses optagelsen Tryk på x REC STOP.,fortsættes 29

30 Brug af Quick Timerfunktionen Du kan indstille optageren til at optage i intervaller på 30 minutter. Tryk flere gange på z REC for at indstille varigheden. Hvert tryk forlænger tiden med intervaller på 30 minutter. Den maksimale varighed er 8 timer. (normal optagelse) Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil 0:00, og derefter standser optageren optagelsen. Afspilning af det optagede program (Titelliste) HDD -RVR Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra titellisten. Optageren optager kun tv-programmer til harddisken. Du kan gemme programmer på en DVD ved at optage programmerne til harddisken og derefter overføre dem til en DVD (side 62). HDD +RW -RWVR -RWVideo +R -RVideo DVD Sådan annulleres Quick Timer Tryk flere gange på z REC indtil tidstælleren forsvinder. Optageren vender tilage til normal optagetilstand. For at stoppe optagelsen skal du trykke på x REC STOP. Rød knap Grøn knap MARKER Blå knap Gul knap TITLE LIST </M/m/,, 1 Tryk på HDD eller DVD. Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en DVD (se "Afspilning af diske og optagede programmer" på side 43). Afspilningen går automatisk i gang afhængigt af disken. 30

31 2 Tryk på TITLE LIST. Der vises kun de funktioner, som kan anvendes til det valgte medie. Der vises kun de funktioner, som er til rådighed under optagelse. Eksempel: HDD A Medietype: HDD eller DVD B Forhåndsvisning af den valgte titel: Viser en forhåndsvisning af den valgte titel med information (titelnavn, opdagedato og -tidspunkt, navn på station eller programnummer, optagetilstand, titelstørrelse og ikoner). Se "Ikoner/titelnavn/optagedato:" nedenfor angående oplysninger om ikoner. C Farveknapper: Tryk på den samme farve knap på fjernetjeningen. Rød knap ("Rediger"): Giver dig mulighed for at slette/overføre titler osv. Grøn knap ("Sorter"): Inddeler titler via forskellige funktioner. Gul knap ("Gå til"): Skifter titellisten så afspilningslisten (side 59) eller "Visuel søgning" vises. Blå knap ("Medie"): Skifter listen til DivX-listen, musiklisten eller fotolisten. D Rullepanel: Vises, når ingen af titlerne passer på listen. Tryk på M/m for at få vist skjulte titler. E Titelnummer/antal titler i alt F Resterende kapacitet/kapacitet i alt (cirka) G Ikoner/titelnavn/optagedato: : Angiver en eskyttet titel. "NEW": Angiver, at titlen lige er levet optaget (ikke afspillet). : Angiver, at titlen er optaget med opdateringsfunktionen. Genre-ikoner: Angiver kun titlens genre, når titlen indeholder genreinformation. Du kan markere hvert genre-ikonnavn. Se "Sådan søger du efter programmer via genre (Genre)" på side 38. : Vælg en titel og tryk på MARKER. Der vises et flueen ud for den valgte titel. Du kan derefter redigere alle valgte titler samtidigt. 3 Vælg en titel med M/m og tryk på. Afspilningen egynder fra den valgte titel. Sådan standses afspilning Tryk på x (stop). Sådan skifter du side på listevisningen (side-tilstand) Tryk på./>, mens titellisten vises. Hver gang du trykker på./>, skifter titellisten til forrige/næste side med titler. Sådan ændres titelrækkefølgen 1 Tryk på den grønne knap ("Sorter"), mens titellisten vises. 2 Vælg et punkt med M/m og tryk på. Rækkefølge Opdeling Efter dato I rækkefølge efter hvornår titlerne lev optaget. Nye* I rækkefølge efter hvornår uafspillede titler lev optaget. Efter genre* I rækkefølge efter genre. Efter navn I alfaetisk rækkefølge. Efter længde I rækkefølge efter optagelængde. * Kun harddisk Grundlæggende etjeninger,fortsættes 31

32 Visuel søgning Vælg en titel i titellisten og tryk på den gule knap "Gå til" for at vælge "Visuel søgning". Kapitler i den viste titel vises under "Visuel søgning"-visningen. Vælg et kapitel med </M/m/, og tryk på for at afspille. Visning af tvprogrammer Sådan lukkes titellisten Tryk på TITLE LIST. z Hver gang du opdeler titler efter den samme opdelingsmetode, opdeles titlerne i stigende/ faldende rækkefølge. Der vises ikke titelnavne på DVD'er, som er lavet på andre DVD-optagere. Det kan tage nogle sekunder, før miniatureillederne vises. Afhængigt af DVD'en er der visse funktioner, som ikke er til rådighed. DISPLAY [/1 PROG +/ INPUT INFO TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Tryk på PROG +/ for at vælge den programposition eller indgangskilde du ønsker at se. Sådan vælges en programposition med kanallisten (kun for digitale udsendelser) 1 Tryk på, mens du ser tv. Kanallisten vises. 2 Vælg en programposition med M/m og tryk på. Det valgte program vises. 32

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere