DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 (1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: RDR-DC105/DC205/DC Sony Corporation

2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for rand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt. Undlad at åne kainettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarejde til autoriseret servicepersonale. Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale. Batterier eller apparater, der indeholder atterier, må ikke udsættes for stærk varme som fx sollys, ild eller lignende. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1 LASERPRODUKT er placeret ag på apparatet. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger risikoen for øjenskader. Da laserstrålerne, der anvendes i denne DVD-optager, er skadelige for øjnene, må kainettet ikke skilles ad. Overlad alt reparationsarejde til autoriseret servicepersonale. Denne etiket findes på det lasereskyttede hus indvendigt. Forholdsregler Denne enhed kører ved V vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk med den lokale strømforsyning. Anring ikke ojekter, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser, på apparatet, så risiko for rand eller stød undgås. Installer dette system, så netledningen straks kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der opstår prolemer. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symol på produktet eller emallagen angiver, at produktet ikke må ehandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet ortskaffes korrekt, foreygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at evare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselska eller utikken, hvor produktet lev køt. Fjernelse af udtjente atterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symol på atteriet eller emallagen etyder, at atteriet leveret med dette produkt ikke må ortskaffes som husholdningsaffald. På visse atterier kan dette symol anvendes i komination med et kemisk symol. Det kemiske symol for kviksølv (Hg) eller ly (P) er anført hvis atteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% ly. Ved at sikre at sådanne atterier ortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af atteriet, foreygges. Materialegenindvendingen idrager ligeledes til at eskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må atteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af atteriet ør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse eregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige atterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af atterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted eregnet til affaldshåndtering og genindvinding af atterier. 2 Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller atteri kan fås ved at kontakte den kommunale genrugsstation eller den utik, hvor produktet lev køt.

3 Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Forholdsregler Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne, der er angivet i EMC-direktivet, ved rug af et forindelseskael, som er kortere end 3 meter. Om sikkerhed Hvis der er spildt væske i kainettet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afryde strømforsyningen og lade optageren efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender den igen. Om harddisken Harddisken har en høj lagringstæthed, hvilket giver optagelser med lang varighed og hurtig adgang til de skrevne data. Den kan dog let live eskadiget af rystelser, virationer og støv og skal ikke placeres i nærheden af magneter. Overhold følgende forholdsregler for at undgå, at vigtige data går tat. Udsæt ikke optageren for voldsomme rystelser. Undlad at placere optageren et ustailt sted eller et sted, hvor den udsættes for mekaniske virationer. Undlad at placere optageren på en varm overflade, f.eks. en videoåndoptager eller forstærker (receiver). Anvend ikke optageren på steder med store temperaturudsving (temperaturgradient under 10 C/time). Flyt ikke optageren, mens netkalet er tilsluttet. Tag ikke netkalet ud af stikkontakten, mens optageren er tændt. Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du slukke for strømmen og kontrollere, at harddisken ikke er i rug (uret vises på frontdisplaypanelet i mindst 30 sekunder, og al optagelse eller duing er stoppet). Undlad at flytte optageren i ét minut, efter at du har taget netkalet ud af stikkontakten. Forsøg ikke selv at erstatte eller opgradere harddisken, da dette kan forårsage fejl. Hvis der opstår fejl i harddisken, kan du ikke gendanne mistede data. Harddisken er kun til midlertidig lagring. Om reparation af harddisken Harddiskens indhold kan kontrolleres under reparation eller eftersyn i forindelse med fejl eller redigering. Indholdet sikkerhedskopieres eller gemmes dog ikke af Sony. Hvis harddisken skal formateres eller udskiftes, yder Sony fuld diskretion. Alt indholdet på harddisken slettes, herunder indhold, som er i strid med lovgivningen om ophavsret. Om strømkilder Optageren er ikke kolet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Dette gælder også, selvom selve optageren er levet slukket. Hvis du ikke vil ruge optageren i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du vil tage netkalet ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket. Du må aldrig trække i ledningen.,fortsættes 3

4 Om placering Placer optageren et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre varmeophoning i den. Placer ikke optageren på en lød overflade som f.eks. et tæppe, hvor ventilationshullerne kan live lokeret. Optageren må ikke placeres i et lukket rum, f.eks. på en hylde i en ogreol el.lign. Optageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder eller i omgivelser med direkte sollys, meget støv eller mekaniske rystelser. Optageren må ikke placeres skråt. Den er kun eregnet til rug i vandret position. Optageren og diske må ikke opevares i nærheden af udstyr med høj magnetisme som f.eks. mikroølgeovne og store højttalere. Undlad at placere tunge genstande på optageren. Om optagelse Foretag prøveoptagelser forud for den faktiske optagelse. Om kompensation for mistede optagelser Sony er ikke ansvarlig for og vil ikke give kompensation for mistede optagelser eller relevante ta, inklusive når optagelse ikke finder sted af årsager, som omfatter fejl på optageren, eller når indholdet i en optagelse mistes eller eskadiges som følge af fejl på optageren eller reparation af optageren. Sony vil under ingen omstændigheder gendanne, genoprette eller kopiere det optagede indhold. Ophavsret Tv-programmer, film, videoånd, diske og andet materiale kan være ophavsretligt eskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt eskyttet materiale er i strid med estemmelserne i lovene om ophavsret. Brug af denne optager i forindelse med kael-tv-transmissioner kan desuden kræve autorisation fra kael-tv-udyderen og/ eller programindehaveren. Dette produkt indeholder teknologi til eskyttelse af ophavsrettigheder, og er eskyttet af USA patenter og andre intellektuelle ophavsrettigheder. Anvendelse af denne teknologi til eskyttelse af ophavsrettigheder skal være autoriseret af Macrovision, og teknologien er eregnet til hjemmerug og anden egrænset fremvisning, med mindre Macrovision har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og disassemlering er forudt. Enhver rug af dette produkt til andet end personlige formål i overensstemmelse med MPEG-2-standarden for kodning af videodata til pakkede medier er forudt, medmindre der foreligger en licens til de relevante MPEG- 2-patenter, som kan indhentes fra MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. Kopisikringsfunktion Da optageren har en kopisikringsfunktion, kan programmer, der modtages via en ekstern tuner (medfølger ikke), indeholde kopieskyttelsessignaler (kopisikringsfunktion) og kan derfor ikke optages, afhængigt af signaltypen. VIGTIG MEDDELELSE Advarsel: Med denne optager kan du evare et stillvideoillede eller et skærmillede på tv-skærmen uendeligt. Hvis du lader stillvideoilledet eller skærmilledet forlive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen live permanent eskadiget. Plasmadisplaypaneler og projektions-tv er særlig udsatte. Hvis du har spørgsmål eller prolemer i forindelse med optageren, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. 4

5 Om denne etjeningsvejledning Kontroller modelnavnet Instruktionerne i denne etjeningsvejledning er til 3 modeller: RDR-DC105, RDR-DC205 og RDR- DC505. Kontroller modelnummeret på frontpanelet på optageren. I denne vejledning eskrives den interne harddisk som "HDD", og "disk" ruges som generel henvisning til HDD'en, DVD'er eller CD'er, medmindre andet angives i teksten eller illustrationerne. Ikoner som f.eks. DVD, der er vist over hver forklaring, angiver, hvilken type medie der kan anvendes sammen med den funktion, der eskrives. Se "Diske, der kan overføres på" på side 96 og "Diske, som kan afspilles" på side 98 for yderligere oplysninger. I instruktionerne i denne vejledning eskrives etjeningsknapperne på fjernetjeningen. Du kan også ruge etjeningsknapperne på optageren, hvis de har de samme eller næsten de samme navne som knapperne på fjernetjeningen. Illustrationerne på skærmdisplayet i denne vejledning er muligvis ikke helt magen til den grafik, der vises på din tv-skærm. Oplysninger, som du skal kende til (for at forhindre forkert anvendelse), står under ikonet. Oplysninger, som er gode at kende til (tips og anden praktisk information), står under ikonet z. Beskrivelserne til DVD'er i denne vejledning henviser til DVD'er, der oprettes på denne optager. Beskrivelserne gælder ikke for DVD'er, der er oprettet på andre optagere og senere afspilles på denne optager. 5

6 Indholdsfortegnelse ADVARSEL! Forholdsregler Guide til dele og kontroller Tilslutninger og indstillinger Tilslutning af optageren Trin 1: Tilslutning af antennekalet Trin 2: Tilslutning af tv og lydkomponent Tilslutning af et SCART-kael Tilslutning af et HDMI-kael Tilslutning af andre kaler Om "Kontrol til HDMI"-funktionerne for BRAVIA Sync (gælder kun for HDMI-tilslutninger) Trin 3: Isætning af et CA-modul (Conditional Access Module) Trin 4: Tilslutning af netledningen Trin 5: Klargøring af fjernetjeningen Styring af tv-apparater med fjernetjeningen Ændring af programpositioner på optageren med fjernetjeningen Trin 6: Lynopsætning Tilslutning til en videoåndoptager eller lignende apparat Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet Tilslutning af en ekstern dekoder Tilslutning af en dekoder Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder) Grundlæggende etjeninger Brug af systemmenuen Optagelse af et tv-program til harddisken Brug af Quick Timer-funktionen Afspilning af det optagede program (Titelliste) Visning af tv-programmer Visning af program-/afspilningsinformation Brug af listen over favoritter (kun for digitale udsendelser)

7 Optagelse til harddisken Brug af EPG-visningen (elektronisk programguide) Brug af den digitale liste over favoritter En-knaps-optagelse ved rug af EPG Optagelse af tv-programmer vha. EPG'en Manuel indstilling af timeren (manuel) Optagelse af stereoprogrammer og tosprogede programmer Kontrol/ændring/annullering af timerindstillinger (Timerliste) Kontrol/ændring af timerindstillinger Annullering af timerindstillinger Optagelse fra tilsluttet udstyr Afspilning Afspilning af diske og optagede programmer Midlertidigt stop af en tv-udsendelse (Tv-pause/Pause Live TV) Afspilning fra egyndelsen af det program du optager (Tidsforskudt) Afspilning af en tidligere optagelse, mens du optager en anden (Samtidig optagelse og afspilning) Søgning efter et tidspunkt/titel/kapitel/spor osv Gentaget afspilning (Gentag) Afspilning af DivX-/musik-/fotofiler Kopiering af DivX-/musik-/fotofiler til harddisken Afspilning af DivX-videofiler Afspilning af musik-cd'er og MP3'er Afspilning af fotofiler Afspilning fra en USB-enhed Kopiering af DivX-/musik-/fotofiler til en disk Sletning og redigering Inden redigering Sletning og redigering af en titel Sletning af en titel (Slet) Sletning af en sektion i en titel (Slet A-B) Opdeling af en titel (Opdel) Navngivning af en titel (Omdø) Oprettelse og redigering af en afspilningsliste Oprettelse af en afspilningslistetitel Sletning af en afspilningslistetitel Redigering af en afspilningslistetitel ,fortsættes 7

8 Overførsel (HDD y DVD) Inden overførsel Overførsel fra HDD'en til en DVD (HDD t DVD) Overførsel fra en færdiggjort DVD til harddisken (DVD t HDD) Afspilning af disken på andet DVD-udstyr (Lukning) HDD/DV-camcorder-overførsel Overførsel fra HDD-camcorder Foreredelse til HDD-camcorder-overførsel Direkte overførsel fra en HDD-camcorder (ONE-TOUCH DUB) Overførsel fra HDD-camcorder ved hjælp af visning på skærmen (HDD-camcorder-overførsel) Overførsel fra DV-camcorder Foreredelse til DV-camcorder-overførsel Direkte overførsel fra en DV-camcorder (ONE-TOUCH DUB) Overførsel fra DV-camcorder ved hjælp af visning på skærmen (DV-overførsel) Indstillinger og justeringer Brug af diskopsætningsmenuerne (Diskindstilling) Diskindstillinger (Diskoplysninger) Formatering af harddisken (HDD-formatering) Brug af opsætningsmenuerne (Grundindstilling) Tidsindstilling Indstillinger for antennemodtagelse (Kanal) Optagerindstillinger (System 1) Optagerindstillinger (System 2) Sprogindstillinger (Sprog) Videoindstillinger (Video Ind / Ud) Indstillinger for lydindgang (Lyd Ind) Indstillinger for lydudgang (Lyd Ud) Indstillinger til egrænsning af rug (Børnesikring) Lynopsætning (Nulstilling af optageren)

9 Yderligere information Fejlfinding Nulstilling af optageren Diske, der kan overføres på Diske, som kan afspilles Om optagetilstand Liste over sprogkoder Bemærkninger om denne optager Bemærkninger om MP3-filer, JPEG-illedfiler, DivX-videofiler og i.link Specifikationer Indeks

10 Guide til dele og kontroller Se siderne i parenteserne for yderligere oplysninger. Fjernetjening A HDD (43) Skifter til HDD'en. DVD (43) Skifter til DVD'en. B [/1 (tænd/standy) (22) Tænder eller slukker for optageren. C Z (ån/luk) (43) Åner eller lukker diskskuffen. D PROG (program) +/ (29) +-knappen har et justeringspunkt*. E Talknapper (46) Talknappen 5 har et justeringspunkt*. F INPUT (indgangsvælger) (42) Vælger en indgangskilde. G CLEAR (47) H ZOOM (54) Zoomer et illede i fuld visning. I (tekst) (33) Denne knapfunktion er ikke tilgængelig i visse områder. J AUDIO (44) AUDIO-knappen har et justeringspunkt*. SUBTITLE (44) Vælger et undertekstsprog. MENU (44) Viser diskmenuen. TIMER (39, 41) K Rød (35) L Grøn (35) M Gul (35) N Blå (35) O SYSTEM MENU (28, 72) TITLE LIST (30, 43, 56) TOP MENU (44) GUIDE (35) Viser EPG-skærmen. P MARKER (30, 47) Q INFO (information) (35) Viser programinformationen. R </M/m/,/ (enter) (22) Vælger et ønsket punkt. S O RETURN (22) T (favoritter) (33, 36) Viser listen med favoritter. 10

11 U./> (forrige/næste) (44) PAGE +/ (35) Skifter side på programlisten. / (øjelikkelig afspilning/ øjelikkelig fremadspoling) (44) mc / CM (søg/ langsom/frys illede) (44) DAY +/ (35) Skifter dag på programlisten. N (afspil) (43) X (pause) (29, 44) x (stop) (43) N-knappen har et justeringspunkt*. V DISPLAY (33) Viser afspilningsstatus. W z REC (29) x REC STOP (29) cz SYNCHRO REC Denne knapfunktion er ikke tilgængelig. REC MODE (29) Vælger optagetilstanden. X TV/RADIO (32) Skifter mellem tv- og radiokanaler. Y TV [/1 (tænd/standy) (21) TV t (indgangsvælger) (21) TV 2 (lydstyrke) +/ (21) TV PROG (program) +/ (21) +-knappen har et justeringspunkt*. Z TV/DVD (21) Skifter mellem tv-tilstand og DVDtilstand. * Brug justeringspunktet som et referencepunkt under etjeningen af optageren.,fortsættes 11

12 Frontpanel A [/1 (tænd/standy) (22) Tænder eller slukker for optageren. B (modtagesensor) (20) C Diskskuffe (43) D Display på frontpanelet (13) E Z (ån/luk) (43) Åner eller lukker diskskuffen. F N (afspil) (43) N-knappen har et justeringspunkt*. G x (stop) (43) H Z (sku ud) (19) Fjerner CA-modulet fra CA-modulåningen. I CA-modul-åning (Conditional Access Module) (19) Indsæt eller fjern et CA-modul, mens optageren er slukket. J PROGRAM +/ (29) +-knappen har et justeringspunkt*. K INPUT (indgangsvælger) (42) Vælger en indgangskilde. L x REC STOP (29) M z REC (29) N RESET Når optageren ikke fungerer ordentligt, skal du trykke på RESET-knappen. O LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/ L(MONO) AUDIO R)-stik (25) Tilslut en videoåndoptager eller lignende optageapparat til disse stik. P ONE-TOUCH DUB (67, 70) Starter overførsel fra et tilsluttet digitalt videokamera. Q DV IN-stik (69) Tilslut en DV-camcorder til dette stik. R USB-stik (48, 66) Tilslut en USB-enhed til dette stik. * Brug justeringspunktet som et referencepunkt under etjeningen af optageren. 12

13 Display på frontpanelet A Viser følgende: Afspilnings-/optagetid Aktuelt titelnummer Ur Programposition UPDATE-angivelse "UPDATE" vises, når optageren opdaterer information. B HDD Lyser, når HDD'en er valgt. DVD Lyser, når DVD'en er valgt. C Timerindikator (39) Lyser, når timeren til optagelse er indstillet. D NTSC-indikator (84) Lyser under afspilning af en NTSCdisk. E Disktype "RW" lyser, når der indsættes en DVD+RW/DVD-RW-disk. "R" lyser, når der indsættes en DVD+R/ DVD-R-disk. F Indikator for kommandotilstand (80) Viser det aktuelle kommandotilstandsnummer for optageren. G Optagelsesstatus H Indikator for overførselsretning I Afspilningsstatus Bagpanel A AERIAL IN/OUT-stik (15) B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO)-stik (17) C LINE 1/DECODER-stik (24) D HDMI OUT-stik (16) E DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (17) F AC IN-terminal (20) G LINE 3 TV-stik (16) H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)-stik (17) 13

14 Tilslutninger og indstillinger Tilslutning af optageren Følg trin 1 til 6 for at tilslutte optageren og justere indstillingerne. Du skal ikke tilslutte netledningen, før du når til "Trin 4: Tilslutning af netledningen" på side 20. Se "Specifikationer" (side 104) angående en liste over medfølgende tilehør. Fastgør kalerne ordentligt for at forhindre uønsket støj. Se i instruktionerne der fulgte med de komponenter, som skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte denne optager til et tv, der ikke har et SCART- eller videoindgangsstik. Sørg for at tage netledningen til hver enkelt komponent ud før tilslutning. 14

15 Trin 1: Tilslutning af antennekalet Tilslut antennekalet ved at følge trinene nedenfor. "Standytilstand" er indstillet til "Tilstand 1" (standard) i "System 1"-opsætningen, og illedet vises ikke på tv'et, når optageren er i standytilstand. For at se tv i standytilstand skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "Trin 6: Lynopsætning" (side 22) eller ruge en fordeler til at dele antenneindgangssignalerne mellem tv'et og optageren. z Du kan også indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis din antenne er et fladt kael (300-ohm doeltkael), skal du anvende et eksternt antennestik (medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren. Hvis du har separate kaler for AERIAL-antenner, skal du anvende en AERIAL UHF/VHF-åndmixer (medfølger ikke) til at tilslutte antennen til optageren. Tilslutninger og indstillinger Væg til AERIAL IN DVD-optager til AERIAL OUT til antenneindgang Antennekael (medfølger) : Signalretning Tv 1 Tag antennekalet ud fra tv'et og tilslut det til AERIAL IN på optagerens agpanel. 2 Tilslut optagerens AERIAL OUT til antenneindgangen på tv'et vha. det medfølgende antennekael. 15

16 Trin 2: Tilslutning af tv og lydkomponent Vælg en af de følgende metoder afhængigt af indgangsstikket på tv-skærmen, projektoren eller lydkomponenten, som fx en AV-forstærker (receiver). Tilslutning af et SCART-kael Ved indstilling af "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" til "S-video [S-video]", "RGB [Video/RGB]" eller "RGB [Dekoder]" i "Video Ind / Ud"-opsætningen (side 83), skal du anvende et SCARTkael, der passer til det valgte signal. DVD-optager Tv SCART-kael (medfølger ikke) Tilslutning af et HDMI-kael Brug et godkendt HDMI-kael for at opnå digitale illeder og lyd i høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket. Ved tilslutning af et Sony-tv/lydkomponent, der er kompatielt med "Kontrol til HDMI"- funktionen skal du se side 19. Tilslutning af et tv DVD-optager Tv HDMI-kael (medfølger ikke) Tilslutning af et tv gennem en lydkomponent DVD-optager Lydkomponent HDMI-kael (medfølger ikke) Tv HDMI-kael (medfølger ikke) 16

17 Tilslutning af andre kaler Tilslutning til videostik Tilslutning til videostik gør det muligt at se illeder. A Udgangsstik for komponentvideo (Y, PB/CB, PR/CR) Rød Grøn Grøn Du vil kunne nyde nøjagtig farvegengivelse og illeder af høj kvalitet. Hvis dit tv accepterer progressive 525p/ 625p-formatsignaler, og hvis du ikke ruger HDMI-tilslutningen, skal du anvende denne tilslutning og indstille "Progressiv" til "Kompatiel" i "Lynopsætning"- opsætningen (side 22). Eller indstil "Komponent videoudgang" til "Progressiv" i "Video Ind / Ud"-opsætningen til at sende progressive videosignaler. Se "Komponent videoudgang" på side 83 angående yderligere oplysninger. B Videoudgangsstik Gul Blå Rød Blå Gul Tilslutning til lydstik Tilslutning til lydstik gør det muligt at høre lyd. C Udgangsstik for digital lyd (COAXIAL) Anvend denne tilslutning hvis din lydkomponent har en Doly *1 Digital, DTS *2 eller MPEG-lyddekoder samt et digitalt indgangsstik. Du kan enytte Doly Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal) og MPEG (5.1-kanal) lydsurroundeffekter. *1 *2 D L/R (venstre/højre)-lydudgangsstik Hvid (L) Hvid (L) Tilslutninger og indstillinger Du vil kunne nyde illeder af standardkvalitet. Rød (R) Denne tilslutning anvender tv'ets eller lydkomponentens to højttalere til lyd. Rød (R),fortsættes 17

18 Ved tilslutning til HDMI-stikket Følg trinene nedenfor. Forkert håndtering kan eskadige HDMI-stikket og -forindelsesstikket. 1 Ret omhyggeligt HDMI-stikket på agsiden af optageren og HDMIforindelsesstikket ind efter hinanden ved at kontrollere udformningen af dem. Sørg for, at forindelsesstikket ikke er vendt på hovedet eller skråtstillet. Forindelsesstikket Ikke lige er vendt på hovedet 2 Sæt HDMI-forindelsesstikket lige ind i HDMI-stikket. Bøj eller tryk ikke på HDMIforindelsesstikket. Sørg for, at tage HDMI-kalet ud, når optageren flyttes. Tryk ikke optageren mod skaets væg, hvis du placerer optageren i et ska med HDMI-kalet tilsluttet. Det kan eskadige HDMI-stikket eller HDMI-kalet. For at undgå at eskadige HDMI-stikket og -forindelsesstikket, må du ikke vride i HDMIforindelsesstikket, når du tilslutter eller afryder tilslutningen til HDMI-stikket. Hvis du tilslutter til en videoåndoptager Tilslut videoåndoptageren til LINE 1/ DECODER-stikket på optageren (side 24). z For oplysninger om den rigtige placering af højttalere skal du se i den etjeningsvejledning, der fulgte med de tilsluttede komponenter. Tilslut ikke optageren til tv'et med åde et SCART-kael og et HDMI-kael. Tilslut ikke optageren til tv'et med mere end en type videokael ad gangen. Når du tilslutter optageren til tv'et via SCARTstikkene, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk til optageren, når du egynder at afspille. Om nødvendigt kan du trykke på TV t-knappen på fjernetjeningen for at indstille indgangskilden på tv'et igen. Du kan ikke tilslutte HDMI OUT-stikket til DVI-stik, der ikke er HDCP-kompatile (fx DVI-stik på pc-skærme). Der udsendes ikke progressive signaler, når HDMI-tilslutningen anvendes. Tilslut ikke tv'ets lydudgangsstik til LINE 2 IN (R-AUDIO-L)-stikkene samtidigt. Det vil medføre uønsket støj fra tv'ets højttalere. Når L/R-lydindgangsstikkene tilsluttes, skal du ikke tilslutte LINE 2 IN (R-AUDIO-L)- og LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-stikkene til tv'ets lydudgangsstik samtidigt. Det vil medføre uønsket støj fra tv'ets højttalere. Ved tilslutning til HDMI OUT-stikket eller DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket skal du, efter at du har gennemført tilslutningen, udføre de fornødne indstillinger i "Lyd Ud"- opsætningen (side 86). Ellers høres der ingen lyd, eller en meget høj støj fra højttalerne. * Denne DVD-optager anvender High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Ved afspilning af illeder i "redskærmsformat" Nogle optagne illeder passer muligvis ikke til tv-skærmen. For oplysninger om ændring af illedstørrelsen skal du se side

19 Om "Kontrol til HDMI"- funktionerne for BRAVIA Sync (gælder kun for HDMItilslutninger) Trin 3: Isætning af et CA-modul (Conditional Access Module) Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er kompatile med "Kontrol til HDMI"- funktionen, med et HDMI-kael (medfølger ikke), forenkles etjeningen som eskrevet nedenfor: Direkte afspilning (side 44) Slukning af system Når du slukker for tv'et på tænd/slukknappen på tv'ets fjernetjening, slukkes optageren og alle komponenter, der er kompatile "Kontrol til HDMI"- funktionen automatisk. Men optageren slukker ikke, mens den optager eller overfører, selv om du slukker for tv'et. BRAVIA Sync-visning Du kan etjene optageren ved at trykke på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernetjening. Isæt et CA-modul (conditional access module), som fås hos din serviceudyder, for at kunne modtage digitale udsendelser, der er kodet. Denne optager er designet til at fungere sammen med moduler, der understøtter DVB-standarden. Kontakt din serviceudyder for at få den rigtige type CAmodul. Sæt CA-modulet så langt ind i CA-modulåningen som det kan. Tilslutninger og indstillinger "Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i den etjeningsvejledning der fulgte med komponenten. Du kan kun anvende BRAVIA Syncvisningsfunktionen, når det tilsluttede tv har en SYNC MENU-knap. Se i den etjeningsvejledning, der fulgte med tv'et, for yderligere oplysninger om BRAVIA Sync. For at anvende BRAVIA Sync-funktionerne skal du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til" (standard) i "System 1"-opsætningen (side 79). Udtagning af CA-modulet Tryk på Z der er placeret på højre side af CA-modul-åningen. CA-modul-åningen accepterer kun type I og type II pc-kort. Sæt ikke andre kort eller upassende genstande ind i CA-modul-åningen. Udtag eller indsæt ikke CA-modulet under modtagelse af udsendelser. Det medfører, at illedet ikke vises. 19

20 Trin 4: Tilslutning af netledningen Tilslut den medfølgende netledning til optagerens AC IN-terminal. Slut derefter optagerens og tv'ets netledning til stikkontakten. Når du har tilsluttet netledningen, skal du vente et kort øjelik, inden du anvender optageren. Du kan anvende optageren, når displayet på frontpanelet lyser, og optageren går i standytilstand. Hvis du tilslutter yderligere udstyr til optageren (side 24), skal du sikre dig, at du først tilslutter netledningen, efter alle tilslutninger er fuldført. Trin 5: Klargøring af fjernetjeningen Du kan styre optageren med den medfølgende fjernetjening. Indsæt to R6- atterier (størrelse AA), så 3- og #- enderne på atterierne passer til markeringerne inde i atterirummet. Når du ruger fjernetjeningen, skal du rette den mod modtagesensoren på optageren. 1 til AC IN 2 til stikkontakten Hvis den medfølgende fjernetjening interfererer med en anden Sony DVD-optager eller -afspiller, kan du ændre kommandonummeret for denne optager (side 80). Brug atterierne på korrekt vis for at undgå eventuelle utætheder og ætsning. I tilfælde af utætheder må væsken ikke erøres med are hænder. Bemærk følgende: Brug ikke et nyt atteri sammen med et gammelt atteri, og rug ikke atterier fra forskellige producenter. Forsøg ikke at oplade atterierne. Hvis du ikke skal ruge fjernetjeningen i en længere periode, skal atterierne tages ud. Hvis atterierne egynder at lække, skal du aftørre eventuel væske i atterirummet og indsætte nye atterier. Sørg for, at modtagesensoren (afmærket med på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller lysudstyr. Optageren reagerer muligvis ikke på fjernetjeningen. Når du udskifter atterierne på fjernetjeningen, nulstilles kodenummeret og kommandotilstanden muligvis til standardindstillingen. Indstil de passende værdier for kodenummer og kommandotilstand igen. 20

21 Styring af tv-apparater med fjernetjeningen Du kan justere fjernetjeningens signal, så du kan styre tv'et med den. Afhængigt af den tilsluttede enhed kan du muligvis ikke styre tv'et med nogle af eller alle knapperne nedenfor. Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere indtastede kodenummer. Talknapper TV/DVD TV 2 +/ TV [/1 TV t TV PROG +/ Kodenumre for tv-apparater, der kan fjernetjenes Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du indtaste ét ad gangen, indtil du finder det kodenummer, der fungerer sammen med tv'et. Producent Kodenummer Sony 01 (standard) Grundig 11 Hitachi 24 ITT 15, 16 JVC 33 LG/Goldstar 76 Loewe 45 Nokia 15, 16, 69, 73 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08, 72 Saa 12, 13, 74 Samsung 22, 23, 71 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43, 75 Toshia 38 Fjernetjeningen udfører følgende: Tilslutninger og indstillinger 1 Hold TV [/1, der er placeret nederst på fjernetjeningen, nede. Tryk ikke på [/1-knappen øverst på fjernetjeningen. 2 Med TV [/1 trykket nede skal du indtaste tv'ets producentkode med talknapperne. For f.eks. at indtaste "09" skal du trykke på "0" og derefter "9". Slip TV [/1- knappen, når du har indtastet det sidste tal. Knapper TV [/1 TV 2 (lydstyrke) +/ TV PROG +/ TV t (indgangsvælger) Funktioner Tænder eller slukker for tv'et. Justerer lydstyrken på tv'et. Vælger programpositionen på tv'et. Skifter tv'ets indgangskilde.,fortsættes 21

22 Sådan fungerer TV/DVD-knappen (gælder kun for SCART-forindelser) TV/DVD-knappen skifter mellem tv-tilstand og DVD-tilstand. Tryk på TV/DVDknappen i stoppet tilstand eller når der ikke vises nogen menu på tv-skærmen. Ret fjernetjeningen mod optageren, når du ruger denne knap. Tv-tilstand: Skift til denne tilstand, når du hovedsageligt anvender tv-tuneren. Når du egynder at afspille, indstilles tv'ets indgangskilde automatisk til optageren. DVD-tilstand: Skift til denne tilstand, når du hovedsageligt anvender optagerens tuner. Trin 6: Lynopsætning Foretag de grundlæggende justeringer ved at følge instruktionerne på skærmen i "Lynopsætning". Pas på ikke at tage ledningerne ud eller afslutte "Lynopsætning"-funktionen under denne procedure. [/1 Ændring af programpositioner på optageren med fjernetjeningen Du kan ændre programpositioner på optageren med talknapperne. Eksempel: for kanal 50 Tryk på "5", "0", og tryk derefter på. O RETURN </M/m/,, TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Følg instruktionerne på skærmen for foretage hver enkelt indstilling og tryk derefter på eller, for at fortsætte. Sprog (sprog) Vælg et skærmsprog med M/m. Land Vælg dit land/region med M/m. 22

23 Autom. kanalindstil. (side 75) 1 Vælg hvilken kanaltype der skal scannes med </, og tryk på m. "Alle": Scanner åde digitale og analoge kanaler. "Digital": Scanner kun digitale kanaler. "Analog": Scanner kun analoge kanaler. Hvis du vælger "Analog", skal du gå videre til trin 3. 2 Vælg hvilken type tjeneste der skal scannes, "Alle tjenester" eller "Gratis tjenester" med </,, og tryk på m. 3 Vælg "Start" og tryk på. Optageren egynder scanningen af programpositionerne. TV-type (side 82) Vælg "16:9" hvis du har et redskærms-tv. Vælg "4:3 Letter Box" eller "4:3 Pan Scan" hvis du har et standard-tv. Dette estemmer, hvordan illeder i "redskærmsformat" vises på tv'et. Progressiv Når du tilslutter et tv med progressivt format til denne optager vha. COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du vælge "Kompatiel". Når du anvender HDMI-tilslutningen (side 16), springer optageren "Progressiv"-indstillingen over. Standytilstand (side 78) Vælg tilstanden for hvornår optageren slukker. "Ja (Tilstand 2)": Der udsendes indgangssignaler, når optageren er i standytilstand. "Nej (Tilstand 1)": Der udsendes ingen indgangssignaler, når optageren er i standytilstand. Manuel tidsindst. Optageren indstiller uret automatisk. Hvis der ikke kan findes noget signal, skal uret indstilles manuelt. Indstil dag, måned, år, time og minutter med </M/m/, og tryk på for at starte uret. 3 Tryk på når der står "Afslut". "Lynopsætning" er gennemført. Sådan vender du tilage til forrige trin Tryk på O RETURN. z Hvis du vil køre "Lynopsætning" igen, skal du trykke på SYSTEM MENU og vælge "Lynopsætning" under "Grundindstilling" (side 88). Tilslutninger og indstillinger 23

24 Tilslutning til en videoåndoptager eller lignende apparat Når du har taget optagerens netledning ud fra stikkontakten, skal du tilslutte en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE IN-stikkene på denne optager. For at se illeder fra den tilsluttede videoåndoptager eller et lignende apparat gennem optageren, mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis ikke, vises illedet ikke. Brug DV IN-stikket på frontpanelet, hvis udstyret har et DV-udgangsstik (i.link-stik) (side 69). Du kan finde yderligere oplysninger i etjeningsvejledningen, der fulgte med det tilsluttede udstyr. Se "Optagelse fra tilsluttet udstyr" på side 42 angående optagelse på denne optager. Tilslutning til LINE 1/DECODER-stikket Tilslut til en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE 1/DECODER-stikket på denne optager. Videoåndoptager Tv SCART-kael (medfølger ikke) til SCART-indgang til i LINE 1/DECODER til T LINE 3 TV DVD-optager Billeder, der indeholder kopieskyttende signaler, som forhindrer kopiering, kan ikke optages. Hvis du sender optagelsessignalerne via en videoåndoptager, modtager du muligvis ikke et tydeligt illede på tv-skærmen. DVD-optager Videoåndoptager Tv Sørg for, at tilslutte videoåndoptageren til DVD-optageren og tv'et i den rækkefølge, der er vist nedenfor. Hvis du vil se videoånd, skal du se åndene via en anden linjeindgang på tv'et. Linjeindgang 1 Videoåndoptager DVD-optager Tv Linjeindgang 2 24 Når du optager til en videoåndoptager fra denne DVD-optager, skal du ikke skifte indgangskilden på tv'et ved at trykke på TV/DVD-knappen på fjernetjeningen. Hvis du tager optagerens netledning ud, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede videoåndoptager.

25 Tilslutning til LINE 2 IN-stikkene på frontpanelet Tilslut en videoåndoptager eller et lignende optageapparat til LINE 2 IN-stikkene på denne optager. Hvis apparatet har et S-videostik, kan du ruge et S-videokael i stedet for et lyd-/ videokael. S-videokael (medfølger ikke) S VIDEO OUTPUT VIDEO AUDIO L R Lyd-/videokael (medfølger ikke) Videoåndoptager osv. Tilslutninger og indstillinger til LINE 2 IN : Signalretning DVD-optager z Når det tilsluttede apparat kun udsender lyd i mono, skal du kun tilslutte til L(MONO) og VIDEOindgangsstikkene på forsiden af optageren. Du skal ikke tilslutte R-indgangsstikket. Tilslut ikke det gule LINE IN (VIDEO)-stik, når der anvendes et S-videokael. Tilslut ikke denne optagers udgangsstik til et andet apparats indgangsstik, når det andet apparats udgangsstik er tilsluttet til indgangsstikket på denne optager. Dette kan forårsage støj (feedack). Tilslut ikke optageren til tv'et med mere end en type videokael ad gangen. 25

26 Tilslutning af en ekstern dekoder Du kan se eller optage eksterne programmer (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), hvis du tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag optagerens netledning ud af stikkontakten, når du tilslutter dekoderen. For at se programmer fra den tilsluttede eksterne dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Hvis ikke, vises illedet ikke. Bemærk, at når du indstiller "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" til "Video [Dekoder]" eller "RGB [Dekoder]" i trin 5 under "Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder)" (side 27), vil du ikke kunne vælge "L1", eftersom Line 1 liver en dedikeret linje for dekoderen. Tilslutning af en dekoder Tv Ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder) til AERIAL IN Antennekael (medfølger) til T LINE 3 TV til SCART-indgang SCART-kael (medfølger ikke) SCART-kael (medfølger ikke) til AERIAL OUT til i LINE 1/DECODER DVD-optager 26

27 Indstilling af programpositioner for en ekstern dekoder (PAY-TV/ Canal Plus analog dekoder) Hvis du vil se eller optage analoge PAY-TV/ Canal Plus-programmer, skal du indstille optageren til at modtage programpositionerne ved hjælp af skærmvisningen. Sørg for at følge alle trinene nedenfor, så programpositionerne indstilles korrekt. 1 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen vises. 2 Vælg "Grundindstilling" med M/m og tryk på. 3 Vælg "Video Ind / Ud" med M/m og tryk på. 4 Vælg "LINE 3 Ud [LINE 1 Ind]" med M/m og tryk på. 5 Tryk på M/m for at vælge "Video [Dekoder]" eller "RGB [Dekoder]" og tryk på. 6 Tryk på O RETURN for at komme tilage til "Grundindstilling". 7 Vælg "Kanal" med M/m og tryk på. 8 Vælg "Manuel analog-indstilling" med M/m og tryk på. 9 Vælg den ønskede programposition med M/m og tryk på den røde knap ("Rediger"). 11 Vælg "Lydsystem" med M/m og vælg et tilgængeligt tv-system, B/G, D/K, I eller L med </,. Vælg "L" for at modtage udsendelser i Frankrig. 12 Vælg "Dekoder" med M/m og vælg "Til" med </,. 13 Tryk på den røde knap ("Gem"). Sådan vender du tilage til forrige trin Tryk på O RETURN. Hvis du tager optagerens netledning ud, kan du ikke se signalerne fra den tilsluttede dekoder. For at se programmer fra den tilsluttede eksterne dekoder (PAY-TV/Canal Plus analog dekoder), mens optageren er i standytilstand, skal du indstille "Standytilstand" til "Tilstand 2" i "System 1"-opsætningen (side 78). Tilslutninger og indstillinger 10 Vælg "Kanal" med M/m og vælg programpositionen for den eksterne dekoder med </,. 27

28 Grundlæggende etjeninger Brug af systemmenuen Systemmenuen giver adgang til optagerens funktioner. SYSTEM MENU 1 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen vises. 2 Vælg et menuikon med M/m og tryk på. 3 Vælg en funktion med M/m og tryk på. Vælg om nødvendigt en underliggende funktion med M/m og tryk på. Sådan forlades systemmenuen Tryk på SYSTEM MENU. </M/m/,, Medie Viser indholdet på harddisken, en disk eller den tilsluttede USB-enhed. "Video (Titel)": Viser titellisten på harddisken eller en DVD (side 30). "Video (DivX)": Viser DivX-listen på harddisken, en DATA DVD eller en DATA CD (side 49). "Musik": Viser musiklisten på harddisken, en cd, DATA DVD eller en DATA CD (side 51). "Foto": Viser fotolisten på harddisken, en DATA DVD eller en DATA CD (side 53). "USB": Viser DivX-listen/musiklisten/ fotolisten på den tilsluttede USB-enhed (side 55). Timeroptagning Viser en menu for timeroptagelse. "Programguide": Giver dig mulighed for at indstille et program til optagelse aseret på informationen fra EPG'en (elektronisk programguide) (side 37). "Timerliste": Giver dig mulighed for at indstille dato, tidspunkt og programposition for programmet manuelt (side 39). HDD/DV-camcorder Viser overførselslisten. "HDD-camcorder-overførsel": Giver dig mulighed for at overføre indholdet på en Sony HDD-camcorder til harddisken på optageren via USB-stikket på frontpanelet (side 66). "DV-overførsel": Giver dig mulighed for at overføre indholdet på en DV-camcorder til harddisken på optageren via DV IN-stikket på frontpanelet (side 69). Diskindstilling (side 72) Viser diskindstillingsmenuen, der anvendes til justering af HDD/DVD-relaterede indstillinger. Grundindstilling (side 74) Viser grundindstillingsmenuen, der anvendes til at indstille optageren, så den passer til dine præferencer. 28

29 Optagelse af et tvprogram til harddisken HDD Dette afsnit introducerer den grundlæggende fremgangsmåde for optagelse af et aktuelt tv-program til harddisken (HDD). Se side 37 angående en forklaring om, hvordan du laver timeroptagelser. Der optages kun til harddisken. [/1 PROG +/ INPUT Sådan sættes optagelsen på pause Tryk på X (pause). Tryk på z REC for at genoptage optagelsen. Sådan ændres optagetilstanden (kun for analoge udsendelser) Tryk flere gange på REC MODE for at vælge optagetilstanden inden optagelsen egynder. Hver gang du trykker på knappen, skifter tvskærmen på følgende måde: Se side 100 angående yderligere oplysninger om optagetilstanden. Sådan ser du et andet tv-program, mens du optager Hvis tv'et er sluttet til T LINE 3 TVstikket, skal du indstille tv'et på tvindgangen med TV/DVD-knappen og vælge det program, du ønsker at se. Hvis tv'et er sluttet til stikkene LINE 2 OUT eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du indstille tv'et på tv-indgangen med TV t-knappen (side 21). Grundlæggende etjeninger X z REC x REC STOP REC MODE TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Tryk på PROG +/ for at vælge den programposition eller indgangskilde du ønsker at optage. 3 Tryk på z REC. Optagetilstanden indstilles automatisk til DR-tilstand, og optagelsen egynder. Det kan tage et kort øjelik, efter du har trykket på z REC-knappen, før optagelsen egynder. Det kan tage et kort øjelik for optageren at stoppe eller sætte optagelsen på pause. Du kan ikke ændre optagetilstanden under optagelse. Hvis der opstår strømsvigt, kan det program, du er ved at optage, live slettet. Du kan ikke se et PAY-TV/Canal Plus-program, mens du optager et andet PAY-TV/Canal Plusprogram. Sådan standses optagelsen Tryk på x REC STOP.,fortsættes 29

30 Brug af Quick Timerfunktionen Du kan indstille optageren til at optage i intervaller på 30 minutter. Tryk flere gange på z REC for at indstille varigheden. Hvert tryk forlænger tiden med intervaller på 30 minutter. Den maksimale varighed er 8 timer. (normal optagelse) Tidstælleren mindskes for hvert minut indtil 0:00, og derefter standser optageren optagelsen. Afspilning af det optagede program (Titelliste) HDD -RVR Afspil en optaget titel ved at vælge titlen fra titellisten. Optageren optager kun tv-programmer til harddisken. Du kan gemme programmer på en DVD ved at optage programmerne til harddisken og derefter overføre dem til en DVD (side 62). HDD +RW -RWVR -RWVideo +R -RVideo DVD Sådan annulleres Quick Timer Tryk flere gange på z REC indtil tidstælleren forsvinder. Optageren vender tilage til normal optagetilstand. For at stoppe optagelsen skal du trykke på x REC STOP. Rød knap Grøn knap MARKER Blå knap Gul knap TITLE LIST </M/m/,, 1 Tryk på HDD eller DVD. Hvis du vælger DVD, skal du indsætte en DVD (se "Afspilning af diske og optagede programmer" på side 43). Afspilningen går automatisk i gang afhængigt af disken. 30

31 2 Tryk på TITLE LIST. Der vises kun de funktioner, som kan anvendes til det valgte medie. Der vises kun de funktioner, som er til rådighed under optagelse. Eksempel: HDD A Medietype: HDD eller DVD B Forhåndsvisning af den valgte titel: Viser en forhåndsvisning af den valgte titel med information (titelnavn, opdagedato og -tidspunkt, navn på station eller programnummer, optagetilstand, titelstørrelse og ikoner). Se "Ikoner/titelnavn/optagedato:" nedenfor angående oplysninger om ikoner. C Farveknapper: Tryk på den samme farve knap på fjernetjeningen. Rød knap ("Rediger"): Giver dig mulighed for at slette/overføre titler osv. Grøn knap ("Sorter"): Inddeler titler via forskellige funktioner. Gul knap ("Gå til"): Skifter titellisten så afspilningslisten (side 59) eller "Visuel søgning" vises. Blå knap ("Medie"): Skifter listen til DivX-listen, musiklisten eller fotolisten. D Rullepanel: Vises, når ingen af titlerne passer på listen. Tryk på M/m for at få vist skjulte titler. E Titelnummer/antal titler i alt F Resterende kapacitet/kapacitet i alt (cirka) G Ikoner/titelnavn/optagedato: : Angiver en eskyttet titel. "NEW": Angiver, at titlen lige er levet optaget (ikke afspillet). : Angiver, at titlen er optaget med opdateringsfunktionen. Genre-ikoner: Angiver kun titlens genre, når titlen indeholder genreinformation. Du kan markere hvert genre-ikonnavn. Se "Sådan søger du efter programmer via genre (Genre)" på side 38. : Vælg en titel og tryk på MARKER. Der vises et flueen ud for den valgte titel. Du kan derefter redigere alle valgte titler samtidigt. 3 Vælg en titel med M/m og tryk på. Afspilningen egynder fra den valgte titel. Sådan standses afspilning Tryk på x (stop). Sådan skifter du side på listevisningen (side-tilstand) Tryk på./>, mens titellisten vises. Hver gang du trykker på./>, skifter titellisten til forrige/næste side med titler. Sådan ændres titelrækkefølgen 1 Tryk på den grønne knap ("Sorter"), mens titellisten vises. 2 Vælg et punkt med M/m og tryk på. Rækkefølge Opdeling Efter dato I rækkefølge efter hvornår titlerne lev optaget. Nye* I rækkefølge efter hvornår uafspillede titler lev optaget. Efter genre* I rækkefølge efter genre. Efter navn I alfaetisk rækkefølge. Efter længde I rækkefølge efter optagelængde. * Kun harddisk Grundlæggende etjeninger,fortsættes 31

32 Visuel søgning Vælg en titel i titellisten og tryk på den gule knap "Gå til" for at vælge "Visuel søgning". Kapitler i den viste titel vises under "Visuel søgning"-visningen. Vælg et kapitel med </M/m/, og tryk på for at afspille. Visning af tvprogrammer Sådan lukkes titellisten Tryk på TITLE LIST. z Hver gang du opdeler titler efter den samme opdelingsmetode, opdeles titlerne i stigende/ faldende rækkefølge. Der vises ikke titelnavne på DVD'er, som er lavet på andre DVD-optagere. Det kan tage nogle sekunder, før miniatureillederne vises. Afhængigt af DVD'en er der visse funktioner, som ikke er til rådighed. DISPLAY [/1 PROG +/ INPUT INFO TV [/1 1 Tænd for optageren og tv'et. Skift derefter indgangsvælgeren på tv'et, så signalet fra optageren vises på tvskærmen. 2 Tryk på PROG +/ for at vælge den programposition eller indgangskilde du ønsker at se. Sådan vælges en programposition med kanallisten (kun for digitale udsendelser) 1 Tryk på, mens du ser tv. Kanallisten vises. 2 Vælg en programposition med M/m og tryk på. Det valgte program vises. 32

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX980. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX980. Betjeningsvejledning 3-293-880-31(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX980 2008 Sony Corporation

Læs mere

DVD Recorder RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090 RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090 RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095. Betjeningsvejledning 3-295-080-72(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090 RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095

Læs mere

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Betjeningsvejledning 4-128-704-22(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Læs mere

Betjeningsvejledning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S5000ES 4-116-400-82(1)

Betjeningsvejledning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S5000ES 4-116-400-82(1) 4-116-400-82(1) Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct Betjeningsvejledning 4-116-400-82(1) Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S5000ES 2008

Læs mere

Betjeningsvejledning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S550 3-452-780-41(1)

Betjeningsvejledning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S550 3-452-780-41(1) 3-452-780-41(1) z Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct Betjeningsvejledning 3-452-780-41(1) Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S550 Printed

Læs mere

DVD Recorder RDR-HX820. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-HX820. Betjeningsvejledning 2-886-041-21(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX820 2006 Sony Corporation ADVARSEL! For

Læs mere

DVD Recorder RDR-HX650. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-HX650. Betjeningsvejledning 3-100-905-73(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX650 2007 Sony Corporation 2 ADVARSEL!

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

2-635-893-71(2) DVD Recorder. Betjeningsvejledning RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-71(2) DVD Recorder. Betjeningsvejledning RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-71(2) DVD Recorder Betjeningsvejledning RDR-HX1010 2005 Sony Corporation ADVARSEL! Udsæt ikke afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Undlad at åbne kabinettet

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

4-115-668-24(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-24(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-24(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for rand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR756

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX420. Betjeningsvejledning

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX420. Betjeningsvejledning 2-672-432-81(1)DK Video Cassette Recorder/ DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-VX420 PAL PAL

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

(1) (DK) Hjemmebiografsystem. Introduktion. Afspilningsindstillinger. Yderligere oplysninger HT-CT60

(1) (DK) Hjemmebiografsystem. Introduktion. Afspilningsindstillinger. Yderligere oplysninger HT-CT60 4-435-635-21(1) (DK) Hjemmebiografsystem Introduktion Afspilningsindstillinger Yderligere oplysninger HT-CT60 s ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-22 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-23 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke udsættes

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere