NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006"

Transkript

1 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006

2 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden Beslutning på bestyrelsemødet NKT aktien 3 - Status på Upgrade to Next Level strategien 3 Selskabsberetninger - Nilfi sk-advance Group 6 - NKT Cables Group 8 - NKT Photonics Group 10 - NKT Flexibles 11 Ledelsespåtegning 12 Hovedtal for koncernen 13 Balance og udvikling i egenkapital 14 Pengestrømme og rentebærende poster 15 Segmentoplysninger 16 Praktiske oplysninger 17 NKTs kvartalsrapport 3/2006 er den 30. november 2006 offentliggjort på dansk og engelsk via Københavns Fondsbørs, som vores meddelelse #22/2006. En trykt udgave af rapporten sendes pr. post til de af NKT Holdings aktionærer, der har anmodet om at få regnskaber tilsendt. Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Rapporten fi ndes på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig denne service. Vi henviser i forbindelse med vores rapportering til fondsbørsmeddelelser, som er offentliggjort i Disse kan læses på NKTs hjemmeside - - under menupunktet Investor/Fondsbørsmeddelelser. På side 17 fi ndes en oversigt over de meddelelser, der er offentliggjort i indeværende år. 2

3 OVERBLIK: 3. KVARTAL 2006 Overblik NKT koncernens selskaber fortsatte i 3. kvartal 2006 deres positive udvikling. Den samlede omsætning i 3. kvartal blev mdkk (+9% i organisk vækst i forhold til året før) og driftsresultatet (EBIT) blev 202 mdkk (+45% i forhold til året før). Fremgangen er båret både af NKT Cables, Nilfi sk-advance og NKT Flexibles. Udviklingen i NKT Photonics Group, der udviser et mindre underskud, følger de lagte planer. Der er på koncernniveau tale om en meget tilfredsstillende udvikling. Forventninger til 2006 opjusteres Omsætningsforventningerne til helåret fastholdes uændret i niveauet 10,7 mia. DKK, mens forventningerne til koncernresultatet før skat opjusteres til i niveauet 765 mdkk mod tidligere forventet 725 mdkk. Hovedtal 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Koncernens resultat før skat Koncernens egenkapital Nettorentebærende poster (1.168) (858) (1.168) (858) (764) 1

4 Koncernberetning PERIODEN KVARTAL 2006 Koncernberetning Omsætningen i de første 9 måneder udgjorde mdkk, hvilket svarer til en nominel stigning i forhold til samme periode sidste år på 24%. Omsætningsudviklingen er påvirket af metalprisudviklingen og - justeret herfor - udgør den organiske vækst 11%. Driftsresultatet (EBIT), der blev 650 mdkk, er påvirket af poster af éngangskarakter (avance ved salg af ejendomme m.v.) med 109 mdkk. Justeret herfor udgør driftsresultatet 541 mdkk. Det er en fremgang på 51% i forhold til samme periode sidste år. Omsætning I 3. kvartal 2006 blev koncernens omsætning mdkk. I forhold til 3. kvartal sidste år, hvor omsætningen var mdkk, er der tale om en fremgang på 21%. Justeret for valutakurser og metalprisudvikling er der tale om en organisk vækst på 9%. Driftsresultat Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal blev 255 mdkk imod 190 mdkk året før. Det er en fremgang på 65 mdkk - svarende til en fremgang på 34%. Koncernresultatet før skat blev 615 mdkk, inklusive ovennævnte ejendomsavancer. Justeret for disse avancer blev indtjeningen før skat 506 mdkk. I 4. kvartal forventes en indtjening på niveau med samme periode sidste år. Vi forventer herefter et helårsresultat før skat for 2006, der ligger i niveauet 765 mdkk. NKT koncernen 2006 NKT Holding Nilfisk-Advance Group Europa Nordamerika Oceanien Asien NKT Cables Group Nordeuropa Centraleuropa Østeuropa Kina NKT Photonics Group Crystal Fibre KOHERAS LIOS Technology NKT Research & Innovation Nanon NKT Flexibles (51%) NKT koncernen realiserede et driftsresultat (EBIT) på 202 mdkk for 3. kvartal 2006 imod 139 mdkk i 3. kvartal sidste år. Der er således tale om en overskudsgrad på 7,5% imod 6,2% i samme periode sidste år. Finansielle forhold De fi nansielle poster for 3. kvartal udgør (9) mdkk. Det svarer til niveauet i de foregående kvartaler. Rentebærende poster I 3. kvartal er der realiseret et cash fl ow på 56 mdkk, som inkluderer, at der i 3. kvartal er anvendt 58 mdkk til erhvervelse af de resterende 23% af NKT Cables tjekkiske selskab. NKT koncernens nettorentebærende poster udgør ultimo 3. kvartal (1.168) mdkk. Det er i overensstemmelse med de forventninger, som vi tidligere har offentliggjort. 2

5 Beslutning på bestyrelsesmødet Under den givne bemyndigelse og vedtægternes 3B har bestyrelsen besluttet at tildele op til styk tegningsretter i januar 2007 til medarbejdere og ledelse i NKT Holding A/S. Udgangspunktet for fastsættelsen af tegningskursen er gennemsnitskursen for december måned 2006 tillagt en årlig indekseringsfaktor på 8% - svarende til den interne WACC (Weighted Average Cost of Capital). Når tegningsretterne er udstedt, vil de præcise betingelser med hensyn til antal styk, tegningskurs, tegningstidspunkt, værdi m.v. blive offentliggjort. På det nuværende kursniveau ligger værdien af tildelingerne - ved anvendelse af Black- Scholes formel - i niveauet 3,5 mdkk. NKT aktien Den 30. september 2006 var kursen på NKT aktien 442. Det er 53% over kursen primo året. Hertil kommer at der i 2. kvartal er udbetalt 12 DKK per aktie svarende til 4% af aktiekursen primo året. Værditilvæksten i 2006 udgør således 57%. Kursudvikling NKTs aktiekurs 500 OMXC20 index, rebased Den daglige omsætning har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 37 mdkk i forhold til 23 mdkk i samme periode året før. NKT koncernens markedsværdi ultimo september 2006 var 10,4 mia. DKK, eksklusive beholdning af egne aktier. Justeret for nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 11,6 mia. DKK. Aktionærer, der med udgangen af september 2006 ejede over 5% af NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP. NKT ejer stk. egne aktier svarende til 0,3%. NKTs aktiekapital omfatter stk. aktier á 20 DKK. Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. Status - Upgrade to Next Level strategien NKT koncernens strategiplan for perioden (Upgrade to Next Level) blev introduceret i foråret Hermed satte vi fokus på udvikling og ekspansion af de forretningsområder, der ligger i Nilfi sk-advance, NKT Cables og NKT Photonics. Målet med strategien er at realisere en attraktiv værdiskabelse for NKTs aktionærer. Det har vi udtrykt i en målsætning om at opnå et afkast af den investerede kapital i hovedforretningsområderne Nilfi sk- Advance og NKT Cables på 20% p.a. Virkemidlerne til at realisere dette er defi neret som en kombination af en gennemsnitlig organisk vækst over et konjunkturforløb i niveauet 5-6% p.a. samt en EBIT-margin i niveauet 7-8%. Koncernberetning 3

6 Koncernberetning For NKT Photonics gruppens selskaber har vi defi neret en målsætning om at skabe en sammenhængende forretningsenhed med omsætnings- og indtjeningsmæssig vækst, og for det delvist ejede NKT Flexibles er omdrejningspunktet en videreudvikling af selskabet med sigte på forbedret indtjening. Hertil kommer et ønske om at øge koncernens gearing til et niveau, hvor den nettorentebærende gæld er op til 2,5 gange det årlige resultat før afskrivninger (EBITDA) og op til 80% af den bogførte egenkapital. Den øgede gearing planlægges opnået dels i form af værdiskabende akkvisitioner af virksomheder med aktiviteter inden for de eksisterende hovedforretningsområder dels via investeringer i videreudvikling af koncernens produkter og produktionsapparat. De følgende illustrationer viser, hvorledes NKT koncernen har udviklet sig indenfor strategimålene: omsætning, indtjening, afkast af den investerede kapital og gearing. Omsætning På rullende 12 måneders basis har omsætningen til og med 3. kvartal 2006 udviklet sig som vist i illustrationen i næste spalte. Omsætning på rullende 12 mdrs. basis mia. DKK Den gennemsnitlige organiske vækst i strategiperioden har således udgjort godt 7%, hvilket er bedre end den opstillede målsætning på 5-6%. I 3. kvartal har NKT Cables udvidet sine aktiviteter i Tjekkiet ved køb af Kablo Elektro gruppens to virksomheder. Transaktionen, der afventer godkendelse fra konkurrencemyndighederne, forventes at forøge koncernens omsætning med omkring 1,3 mia. DKK, således at helårsomsætningen - ved det nuværende metalprisniveau - fremadrettet udgør minimum 12 mia. DKK. I 2005 realiserede NKT koncernen en omsætning på 8,8 mia. DKK og for 2006 forventes realiseret en omsætning på 10,7 mia. DKK. Det svarer til en nominel vækst i niveauet 22%. En del af denne vækst relaterer sig til de kraftigt stigende metalpriser, som forøger omsætningen i NKT Cables. Justeret for indvirkningen heraf samt for ændrede valutaforhold forventer vi at opnå en organisk vækst i 2006 i niveauet 10%. Til sammenligning hermed var den realiserede organiske vækst i 2005 og 2004 på henholdsvis 8% og 4%. Indtjening Driftsindtjeningen før afskrivninger (EBITDA), der i strategiperioden har udviklet sig positivt, udgør efter 3. kvartal mdkk på rullende 12 måneders basis, når der korrigeres for poster af engangskarakter. Det svarer til 8,6% af omsætningen. EBIT-marginen, der udgør 6,5% efter 3. kvartal 2006, har udviklet sig som det fremgår af grafen på modsatte side. 4

7 Indtjening lede mål. Efter 3. kvartal forrenter Nilfi sk-advance således mdkk Helårigt EBITDA, ekskl. poster af engangs karakter EBIT-margin % den investerede kapital med 15% p.a., mens NKT Cables har passeret den strategiske målsætning og udviser en forretning på 26% p.a. Baggrunden for den faldende kurve i Nilfi sk-advance i 2005 skyldes sammenlægningen med ALTO. Det er forventningen at Nilfi sk-advances igangværende aktiviteter bringer afkastet af den investerede kapital op på den defi nerede målsætning indenfor strategiperioden. Koncernberetning Denne udvikling er tilfredsstillende i forhold til den opstillede målsætning om at realisere en overskudsgrad i 2008 i niveauet 7-8%. Afkast af den investerede kapital Den historiske udvikling i afkastet af den investerede kapital er illustreret herunder. Gearing I takt med at koncernens indtjening er forøget, har vi gradvis tilpasset kapitalstrukturen. Efter 3. kvartal 2006 svarer den nettorentebærende gæld til 1,3 gange driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) og til 44% af den bogførte egenkapital. Akkvisition af Kablo Elektro forventes alt andet lige at øge gearingen til niveauet 1,8 gange EBITDA svarende til 60% af egenkapitalen. Gearing Afkast af den investerede kapital % NKT Cables 30 Nilfisk-Advance ,5 2,0 1,5 1,0 NIBD/EBITDA NIBD i % af egenkapitalen % , Omsætnings- og indtjeningsudviklingen har medvirket til at bringe afkastet af den investerede kapital i retning af de opstil- Som nævnt på side 4 er det hensigten indenfor strategiperioden at øge gearingen til et niveau, hvor den nettorentebærende gæld er op til 2,5 gange det årlige EBITDA. Der er således plads til yderligere akkvisitioner i strategiperioden. 5

8 Nilfi sk-advance Group Selskabsberetning Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering af gulve og udendørs arealer samt et omfattende sortiment af højtryksrensere. Omsætning I 3. kvartal realiserede Nilfi sk-advance en omsætning på mdkk. Det er en stigning på 3,6% i forhold til 3. kvartal året før. Omsætningen i 3. kvartal er negativt påvirket af valutakursændringer i niveauet 17 mdkk i sammenligning med samme periode sidste år. Justeret herfor er der realiseret en organisk vækst på 5,0%. Den organiske vækst for perioden udgør 6,1%. Det svarer til den vækstrate, som Nilfi sk-advance har realiseret kontinuert siden Opdelt på regioner er den organiske vækst drevet af Europa med 7,0% og Asien med 9,7%. I USA har den organiske vækst år til dato udgjort 2,9%. Udviklingen i overskudsgraden er tilfredsstillende og understøtter forventningen om for helåret at realisere en EBITDAmargin - justeret for poster af engangskarakter - i underkanten af 10%. Driftsresultatet (EBIT) udgør 93 mdkk, svarende til en EBITmargin på 7,2% mod 6,6% i samme periode sidste år. EBITDA-marginen på rullende 12 månedersbasis fortsatte i kvartalet sin stigning. Den udgør nu 9,6%. Nettorentebærende gæld I 3. kvartal er den nettorentebærende gæld reduceret med 140 mdkk til mdkk. Heri indgår en positiv indvirkning på 30 mdkk fra salg af en mindre ejendom. Arbejdskapitalen er i løbet af 3. kvartal reduceret med 57 mdkk. Det øjeblikkelige niveau svarer til godt 22% af omsætningen, og det er i første omgang ambitionen at reducere niveauet til 20% inden udgangen af Fremgangen i 3. kvartal er opnået i Europa og USA, hvor den organiske vækst har udgjort henholdsvis 4,7% og 6,0%. I Asien er opnået en lidt mindre vækst på 3,4%. Udviklingen i 3. kvartal er tilfredsstillende. Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) i 3. kvartal blev 126 mdkk svarende til en margin på 9,8%. I samme periode sidste år realiserede Nilfi sk-advance en margin på 9,1%. Udvikling i 3. kvartal 2006 Integrationen af aktiviteterne i Nilfi sk-advance og ALTO følger fortsat de lagte planer, og det er vores forventning, at alle initiativer er sat i værk i løbet af Ved udgangen af 2. kvartal var fabrikkerne i Bowling Green (USA), Åmål (Sverige) og Parma (Italien) lukket, og produktionen er overført til andre af koncernens fabrikker. Fokus i 3. kvartal har været rettet mod at øge effektiviteten i de fortsættende fabrikker. Det er fortsat forventningen, at effektiviteten er normaliseret i begyndelsen af

9 I 3. kvartal er det som forventet lykkedes at øge dækningsgraden yderligere, hvilket er et resultat af de igangværende restruktureringstiltag. Det er også lykkedes at fastholde de gennemførte prisstigninger. For de første 9 måneder af 2006 er realiseret en dækningsgrad på 41,1%, som skal ses i forhold til 40,4% i samme periode sidste år. Som tidligere offentliggjort arbejdes der på at afhænde en række ejendomme i og uden for Danmark. I 3. kvartal er solgt en mindre dansk ejendom for 30 mdkk. Transaktionen har haft en ubetydelig driftspåvirkning. Forventninger til 2006 Nilfi sk-advance forventer uændret en omsætning i niveauet 5,4 mia. DKK i 2006, og en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 7,4%. Hertil kommer ejendomsavancer m.v. realiseret i første halvår på 109 mdkk. Forventningerne til den organiske vækst for helåret er fastholdt uændret i niveauet 5%. Selskabsberetning Som følge af den negative udvikling i Nilfi sk-advances australske selskab i 2005, blev der i første kvartal 2006 gennemført en ændring af selskabets ledelse. Efter 2. kvartal oplyste vi, at selskabet havde stabiliseret sin afsætning, og at indtjeningen nærmede sig ligevægt. Resultaterne i 3. kvartal bekræfter denne udvikling. Vi har i september måned offentliggjort, at Nilfi sk-advances CFO igennem 6 år, Claus Michelsen, ville fratræde sin stilling. Og vi har efterfølgende offentliggjort, at posten som CFO den 1. februar 2007 bliver overtaget af Morten Johansen, der også bliver medlem af Nilfi sk-advances direktion. I september tog vi skridt til at afvikle produktionen af Gerni højtryksrensere i Randers og overføre aktiviteten til Nilfi sk- ALTO. Størstedelen af produktionen i Randers vil være afviklet med udgangen af 2006, og den endelige udfl ytning fra fabrikken påregnes tilendebragt medio

10 NKT Cables Group Selskabsberetning NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikabler i Europa - hovedsagelig til det centrale-, nord- og østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter. Omsætning Udviklingen i 3. kvartal var fortsat meget tilfredsstillende. NKT Cables Group realiserede i 3. kvartal en omsætning på mdkk. I sammenligning med 3. kvartal sidste år er der tale om en omsætningsstigning på 46%. Når der korrigeres for metalprisudvikling og valuta svarer det til, at der er realiseret en fremgang i niveauet 13%. Væksten er opnået inden for alle produktområder, dvs. med vækst inden for både lavspændings-, mellemspændings- og højspændingskabler. Udviklingen afspejler et fortsat højt aktivitetsniveau i el-sektoren med vedligeholdelse og udbygning af elnettet. I byggeindustrien påvirker det høje niveau indenfor såvel nybyggeri som renoveringsaktiviteter afsætningen af lavspændingsprodukter. Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 3. kvartal realiseret med 120 mdkk svarende til en margin på 8,6%. I samme periode sidste år realiseredes et resultat på 79 mdkk svarende til 8,3%. Driftsresultatet (EBIT) udgør i 3. kvartal 104 mdkk, svarende til en EBIT-margin på 7,5%. Driftsresultatet for 3. kvartal sidste år udgjorde 65 mdkk med en EBIT-margin på 6,8%. Indtjeningsudviklingen er meget tilfredsstillende, og EBITDAmarginen på rullende 12 månedersbasis fortsatte sin stigning i kvartalet på trods af den kraftige omsætningsudvikling, der hidrører fra metalprisstigninger. Den udgør nu 7,4%. Dette forhold har direkte sammenhæng med den fortsat høje organiske vækst og dermed det høje aktivitetsniveau, som har medført en høj kapacitetsudnyttelse. Nettorentebærende gæld Ultimo 3. kvartal er den nettorentebærende gæld forøget med 82 mdkk til 585 mdkk. Heraf vedrører 58 mdkk købet af de resterende 23% af NKT Cables selskab i Tjekkiet. Arbejdskapitalen udvikler sig tilfredsstillende og følger nøje omsætningsudviklingen. Den ligger uændret på niveauet 17%. Væksten er opnået på alle hovedmarkeder i Europa. Omsætningen i 3. kvartal er væsentligt påvirket af de fortsat stigende metalpriser. Den gennemsnitlige pris for kobber i 3. kvartal er dobbelt så høj som i samme periode sidste år og 55% højere end ved årets begyndelse. Udvikling i 3. kvartal 2006 Den 15. september offentliggjorde vi, at NKT Cables havde købt den tjekkiske kabelproducent Kablo Elektros virksomheder, og den 18. september offentliggjorde vi, at NKT Cables havde købt IØ-fondens 23% ejerandel i NKT Cables tjekkiske kabelvirksomhed, NKT Cables s.r.o. i Kladno. Hermed er NKT Cables 100% ejer af alle sine virksomheder i Tjekkiet. 8

11 Købet af Kablo Elektro er betinget af godkendelser fra konkurrencemyndighederne i Tjekkiet og Slovakiet. Det er forventningen, at disse opnås i indeværende år. I joint venture med den amerikanske kabelproducent Southwire har NKT Cables de seneste 2 år arbejdet på at udvikle og installere et superledende kabel. Kablet er med succes blevet sat i drift i el-nettet i Ohio (USA) i 3. kvartal. Selskabsberetning På grund af den kraftige vækst i afsætningen har NKT Cables hele 2006 opereret med en høj kapacitetsudnyttelse. Som følge heraf gennemfører vi en række investeringer i såvel produktionsudstyr som produktudvikling på selskabets fabrikker i Danmark, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Kina. Disse investeringer skal allerede fra og med 2007 sikre høj leveringssikkerhed af alle kabeltyper. Forventninger til 2006 NKT Cables forventer uændret en omsætning i niveauet 5,2 mia. DKK. For helåret forventes en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 5,8%. Det er en opjustering i forhold til de hidtidige forventninger, der lå i niveauet 5,4%. 9

12 NKT Photonics Group Selskabsberetning NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at etablere et nyt forretningsområde, der har fundament i de særlige optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avancerede lyskilder (lysledere) og laserkomponenter. Omsætning NKT Photonics gruppen realiserede i 3. kvartal en omsætning på 22 mdkk imod en omsætning på 27 mdkk i 3. kvartal Faldet i omsætning i forhold til sidste år kan relateres til alle gruppens selskaber. Til gengæld har ordreindgangen været stigende hen over 3. kvartal - ikke mindst i KOHERAS - og for hele gruppen ventes en betydelig omsætningsstigning i 4. kvartal Driftsudvikling Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 8 mdkk imod et underskud i 3. kvartal 2005 på 1 mdkk. Den negative udvikling skyldes omsætningsfaldet samt det forhold, at udviklingsindsatsen i KOHERAS - som også nævnt i vores kvartalsrapport 2/ er intensiveret uden at dette endnu er blevet modsvaret af øget salg. Udviklingen i NKT Photonics gruppen Crystal Fibre har en god ordreportefølje. Der er igangsat en intensiveret udviklingsindsats med det formål at udvikle og kvalifi cere virksomhedens nyudviklede sub-assemblies til højere effektniveauer - i første omgang 350 W. Som en del af denne indsats udvikles også krystalfi berbaserede komponenter til disse produkter. Det første sub-assembly til disse højere effekter ventes lanceret medio KOHERAS har i 3. kvartal 2006 haft fortsat stort fokus på samarbejdet med Leica om udviklingen af en hvidlyskilde til bl.a. mikroskopianvendelser. Også andre anvendelser af hvidlyskilden påkalder sig nu kommerciel interesse. Inden for de ultra præcise lasere er der en god ordreindgang og KOHERAS har modtaget endnu en ordre til et feltforsøg inden for olieefterforskning. Positivt udfald af feltforsøget kan medføre en række følgeordrer inden for dette område. LIOS Technology fortsætter den stabile udvikling. Omsætningen har været noget lavere end sidste år, hvor LIOS Technology i 2. og 3. kvartal var begunstiget af nogle meget store tunnelprojekter. Den positive udvikling i salg af systemer til overvågning af højspændingskabler er fortsat i 3. kvartal. Nanons aktivitetsniveau indenfor behandling af komponenter til automobilindustrien har i 3. kvartal været meget svingende og lavere end normalt, forårsaget af ujævnt træk fra kunderne. Nanon oplever en betydelig interesse for Cohancement TM - teknologien. Både denne og også SoftPlasma TM -teknologien er især velegnede til behandling af silikone-baserede komponenter. Der er derfor igangsat en proces med henblik på at afklare, om der inden for denne branche fi ndes større aktører, der ejerskabsmæssigt kan bidrage aktivt til en acceleration af værdiskabelsen i Nanon. Forventninger til 2006 NKT Photonics Group forventer at realisere en omsætning i niveauet 105 mdkk. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at blive i niveauet (20) mdkk. 10

13 NKT Flexibles (ejerandel 51%) NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger, der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. Det er Acergy (tidligere Stolt Offshore), der ejer de resterende 49% af aktiekapitalen i virksomheden. NKT Flexibles har haft en fortsat positiv udvikling i 3. kvartal Den realiserede omsætning udgjorde 222 mdkk imod 130 mdkk året før, og driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 38 mdkk - svarende til en overskudsgrad på 17% - i sammenligning med 10 mdkk i 3. kvartal NKT Flexibles realiserede en ordreindgang i 3. kvartal 2006 på 226 mdkk, og ordrebeholdningen udgjorde mdkk ultimo kvartalet. For de første 9 måneder er der realiseret en omsætning på 614 mdkk, hvilket er 80% højere end i samme periode sidste år. Det realiserede driftsresultat (EBITDA) udgør 97 mdkk, svarende til en overskudsgrad på 15,8%. Aktivitetsniveauet i offshore olie- og gassektoren er fortsat højt, hvilket vi konkluderer på grundlag af en fortsat høj tilbudsaktivitet i NKT Flexibles. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og fi nansielle poster. For 3. kvartal er der indregnet 15 mdkk imod 1 mdkk i samme periode sidste år. På grund af det høje aktivitetsniveau fortsættes udbygningen af organisationen. Ultimo 3. kvartal udgjorde antallet af ansatte 370 imod 308 ved årets begyndelse og 295 på samme tidspunkt sidste år. Fabrikken i Kalundborg udnyttes kapacitetsmæssigt fuldt ud, og - baseret på ordrebeholdningen og annoncerede fremtidige olieudvindingsprojekter hos de store olieselskaber - er det vores forventning, at dette vil fortsætte de kommende år. På denne baggrund fokuseres der løbende på - via investeringer og forbedrede processer - at øge fabrikkens kapacitet og leveringsevne. Endvidere er der fokus på teknologi- og produktudvikling med henblik på at skabe endnu bedre og mere konkurrencedygtige produkter. NKT Flexibles fortsætter processen vedrørende kvalifi cering af dybtvandsrør til installation på havdybder op til 2 km, og i foråret 2007 forventes kvalifi kation og typegodkendelse af 6 og 8 tommers rør gennemført. Forventninger til 2006 Forventningerne til NKT Flexibles omfatter uændret en omsætningsfremgang fra niveauet 500 mdkk i 2005 til niveauet 900 mdkk i Driftsresultatet (EBITDA) forventes i 2006 at blive i niveauet 15-16% af omsætningen. NKTs andel af resultatet efter afskrivninger og renteudgifter opjusteres fra niveauet 40 mdkk til niveauet 50 mdkk. Selskabsberetning Udvikling i 3. kvartal

14 Ledelsespåtegninger Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2006 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten er urevideret og afl ægges i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsespåtegninger Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling pr. 30. september 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar september Brøndby, den 30. november 2006 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen Adm. direktør Bestyrelse Christian Kjær Jan Wraae Folting Jørgen Bjergskov Nielsen Formand Jan Trøjborg Jens Maaløe Gunnar Karsten Jørgensen Næstformand Krister Ahlström Jens Due Olsen Arne Dan Kjærulff 12

15 Hovedtal for koncern Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (37) (37) (104) (110) (159) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (16) (14) (50) (41) (69) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (9) (1) (35) (15) (22) Resultat før skat Koncernens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Balance og medarbejdere Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 1) (1.168) (858) (1.168) (858) (764) Investeret kapital (Capital employed) 2) Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d Koncernregnskab Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (113) 41 Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (46) (56) 63 (99) (105) Køb af virksomheder - - (10) (13) (19) Salg af virksomheder Nøgletal Egenkapitalandel 39% 43% 39% 43% 44% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,9 4,7 18,9 11,1 14,7 Udloddet udbytte, DKK pr. aktie ,0 8,0 8,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie ) Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 2) Egenkapital og rentebærende poster, netto 13

16 Balance og udvikling i egenkapitalen Urevideret Beløb i mdkk Koncernregnskab Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver og udskudt skat Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter o.lign Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet gæld til kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser i øvrigt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Udvikling i koncernens egenkapital Koncernens egenkapital pr. 1. januar Resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v. (102) Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 2 1 Overført til resultatopgørelsen ved salg af værdipapirer disponible for salg (6) (35) (36) Afregnede aktieoptioner / aktiebaseret vederlæggelse (63) (11) (24) Udbytte egne aktier / køb egne aktier 13 (276) (276) Til- og afgang minoritetsinteresser (65) (20) (21) Udloddet udbytte (294) (196) (196) Koncernens egenkapital ultimo

17 Pengestrømme og rentebærende poster Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto (9) (1) (35) (15) (22) Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v. (60) (134) (720) (587) (650) Pengestrømme fra driftsaktivitet (113) 41 Køb af virksomheder - - (10) (13) (19) Salg af virksomheder Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (46) (56) 63 (99) (105) Øvrige investeringer m.v. (84) (14) (143) (58) (89) Driftsaktivitet og investeringer i alt 56 (15) (41) (186) (76) Udloddet udbytte - - (294) (196) (196) Afregnede aktieoptioner / køb og udbytte egne aktier - (276) (50) (288) (302) Ændring i rentebærende poster, netto 56 (291) (385) (670) (574) Koncernregnskab Primo rentebærende poster, netto (1.221) (559) (764) (145) (145) Valutaomregning og kursregulering vedr. rentebærende poster, netto (3) (8) (19) (43) (45) Ultimo rentebærende poster, netto (1.168) (858) (1.168) (858) (764) 15

18 Segmentoplysninger Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Nilfisk-Advance Group NKT Cables Group NKT Photonics Group Koncernintern omsætning m.v. (1) Koncernregnskab Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Nilfisk-Advance Group NKT Cables Group NKT Photonics Group (8) (1) (22) (5) (8) NKT Flexibles, resultatandel (4) 10 Moderselskab og elimineringer m.v. 2 (3) (4) Driftsresultat (EBIT) Nilfisk-Advance Group NKT Cables Group NKT Photonics Group (12) (4) (33) (16) (29) NKT Flexibles, resultatandel (4) 10 Moderselskab og elimineringer m.v. 2 (5) (4) (1) (5) Investeret kapital (Capital employed ) Nilfisk-Advance Group NKT Cables Group NKT Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab og elimineringer m.v. 1) ) Som følge af ændret dansk skattelovgivning er udskudte skatteaktiver overført til datterselskaber ved udgangen af

19 Praktiske oplysninger Fondsbørsmeddelelser 2006 Vi har i 2006 offentliggjort følgende meddelelser via Københavns Fondsbørs. De kan læses i deres fulde omfang på #1 Børskalender #2 NKT Holding udsteder tegningsretter #3 Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse #4 Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse #5 NKTs årsrapport #6 Ændring til NKT Holdings børskalender #7 Oplysning vedrørende offentliggjorte fondsbørsmeddelelser i #8 Indkaldelse til generalforsamling #9 Medarbejderrepræsentation i NKTs bestyrelse #10 Ordinær generalforsamling 2006 i NKT Holding A/S #11 Salg af ejendomme i USA - opjustering af koncernresultat #12 Insideres dispositioner med NKT Holding A/S-aktier #13 Q Tilfredsstillende 1. kvartal #14 NKT Holdings aktiekapital nedsættes #15 Ny produktionsdirektør og medlem af direktionen i Nilfi sk-advance #16 Q2 - Fremgang og opjustering #17 NKT Cables akkvisition i Tjekkiet #18 NKT Cables køber IØ-fondens aktier i NKT Cables s.r.o., Tjekkiet #19 Nilfi sk-advance - ny fi nansdirektør primo #20 Indberetning om ændring i aktiebesiddelse #21 Nilfi sk-advances nye fi nansdirektør Børskalender marts Årsrapport april Generalforsamling 24. maj Kvartalsrapport august Kvartalsrapport november Kvartalsrapport 3 Præsentation af års- og kvartalsrapporter transmitteres online - se Investorkontakt Professionelle investorer og aktieanalytikere Thomas Hofman-Bang, adm. direktør Private investorer Inger Jessen, kommunikationschef Aktionærservice VP Securities Services Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box Taastrup Telefon: Denne kvartalsrapport er udgivet af : NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Koncern regnskab Copyright: NKT, november 2006 Grafi sk koncept: Bysted A/S Tekst og grafi sk produktion: NKT Holding A/S Fotos Thornblad Fotografi og Nilfi sk-advance A/S Tryk: Kailow Graphics A/S 17

20 ADRESSER NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel Fax Crystal Fibre A/S Blokken Birkerød Tel Fax bre.com bre.com NKT Research & Innovation A/S Blokken Birkerød Tel Fax Nilfi sk-advance A/S Sognevej Brøndby Tel Fax sk-advance.com sk-advance.com KOHERAS A/S Blokken Birkerød Tel Fax Nanon A/S Priorparken Brøndby Tel Fax NKT Cables Group GmbH Carlswerkstrasse D Køln Tel Fax LIOS Technology GmbH Schanzenstrasse 6-20 D Køln Tel Fax NKT Flexibles I/S Priorparken Brøndby Tel Fax exibles.com exibles.com

KVARTALSRAPPORT 1/2005

KVARTALSRAPPORT 1/2005 KVARTALSRAPPORT 1/2005 NKT kvartalsrapport 1/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal for koncernen 8 Balance og egenkapital 9 Pengestrømme

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3/2005

KVARTALSRAPPORT 3/2005 KVARTALSRAPPORT 3/2005 NKT kvartalsrapport 3/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning - Perioden 1.1. - 30.9. 2005 2-3. kvartal 2005 2 - Begivenheder efter 3. kvartal 2005 3 - Beslutninger på

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2005

KVARTALSRAPPORT 2/2005 KVARTALSRAPPORT 2/2005 NKT kvartalsrapport 2/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Beslutninger på bestyrelsesmødet den 25. august 2005 3 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport NKT Holding A/S Kvartalsrapport 1 2007 Indhold 1 Positiv start på 2007 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 Koncernberetning Perioden 1. 1. - 31.3.2007 NKT aktien Koncernselskaber NKT Cables Group Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter NKT Holding A/S Årsrapport 2006 Indhold 1 Ledelsesberetning Resumé 2006 50 51 Koncernregnskabet 2006 Resultatopgørelse 2 Forventninger 2007 52 Balance 3 118 4 8 Hovedtal 2006 DKK EURO Status på strategien

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2004

KVARTALSRAPPORT 2/2004 KVARTALSRAPPORT 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 - Fondsbørsmeddelelse nr. 21 Indhold Hovedtal, overblik og forventninger til 2004 1-2 Koncernberetning 1. halvår 2004 og 2. kvartal 2004 3 Beslutninger truffet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere