COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007"

Transkript

1 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK mio. til DKK mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad er øget fra 6,0 pct. til 7,2 pct. Resultat før skat er øget fra DKK 88 mio. til DKK 118 mio. (+ 34 pct.) Periodens resultat er øget fra DKK 62 mio. til DKK 109 mio. (+ 76 pct.) COWI har i som led i virksomhedens strategiske udvikling etableret forretningsmæssige regioner i Øst EU, Den Arabiske Golf og Afrika. COWI har i som led i virksomhedens strategiske udvikling købt selskaber i Danmark, Norge, Tyrkiet og USA, erhvervet de resterende aktier i et delejet selskab i Bahrain samt solgt alle aktier i et delejet selskab i Norge. Efter udgangen af har COWI som led i virksomhedens strategiske udvikling købt to selskaber i Litauen og aktiverne i et selskab i Mocambique samt erhvervet alle aktier i delejet selskab i Indien. Kommentar fra koncernchef, CEO, Klaus H. Ostenfeld: Resultatet for første halvår er tilfredsstillende. Aktivitetsniveauet på det danske, norske og internationale marked for rådgivningsydelser har været højt, og ved udgangen af det første halvår var COWIs ordrebeholdning rekordstor. COWI har i foretaget en række strategisk vigtige opkøb. Vi forventer, at vi i følger vores strategiske udvikling og får en stigende omsætning og indtjening i forhold til.

2 COWI-koncernen Konsolideret resultatopgørelse Året Nettoomsætning 1.463, , ,9 Sagsomkostninger -303,8-328,2-659,1 Egenproduktion 1.159, , ,8 Eksterne omkostninger -188,6-166,0-329,5 Personaleomkostninger -859,7-802, ,3 Andre driftsomkostninger, netto 38,5 1,6-1,6 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) 149,8 116,5 225,4 Af- og nedskrivninger -44,2-31,4-65,3 Resultat af primær drift (EBIT) 105,6 85,0 160,2 Ordinært resultat før skat i associerede virksomheder 0,5 1,4 1,4 Finansielle indtægter 18,6 11,7 36,8 Finansielle omkostninger -6,8-10,2-21,6 Resultat før skat 117,9 87,9 176,8 Skat af periodens resultat -8,2-24,1-52,9 Resultat efter skat 109,6 63,8 123,9 Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomhedernes resultat -0,4-1,7-3,6 COWIs andel af periodens resultat 109,3 62,1 120,4 EBITDA% (Nettoomsætning) 10,2% 8,3% 8,0% EBIT% (Nettoomsætning) 7,2% 6,0% 5,7% EBIT% (Egenproduktion) 9,1% 7,9% 7,5% Antal ansatte, gennemsnitlig Antal ansatte, udgang af periode COWI-koncernen Konsolideret pengestrøms-opgørelse Året Pengestrøm fra driftsaktivitet -25,2 24,3 213,9 Investeringsaktivitet -57,6-26,3-64,5 Frit cash flow -82,8-2,0 149,4 Finansieringsaktivitet 14,9-21,5-15,2 Periodens cash flow -67,9-23,5 134,2 Likvider, ultimo 488,9 399,1 556,8

3 COWI-koncernen Konsolideret balance 30. juni 31. dec. Koncerngoodwill 240,1 216,0 Øvrige anlægsaktiver 149,4 160,1 Tilgodehavende hos kunder 600,9 563,7 Igangværende arbejder 406,7 292,5 Øvrige omsætningsaktiver 164,1 156,0 Værdipapirer 197,6 191,3 Likvide beholdninger 304,7 365,5 Aktiver i alt 2.063, ,1 Egenkapital 705,2 587,2 Minoritetsinteresser 5,9 11,2 Hensatte forpligtelser 314,5 350,3 Langfristede gældsforpligtelser 10,6 8,1 Kortfristet gæld til kreditinstitutter 69,9 45,0 Forudfaktureringer til kunder 465,8 415,6 Øvrige kortfristede gældsforpligtelser 491,6 527,7 Passiver i alt 2.063, ,1 Egenkapitalandel 34,2% 30,2% Egenkapitalforrentning 33,8% 23,1% Afkast af investeret kapital 19,5% 16,9% COWI-koncernen Egenkapitalopgørelse 30. juni 31. dec. Egenkapital 1. januar 587,2 455,3 Periodens resultat 109,3 120,4 Udloddet udbytte -6,8-5,1 Ændring i estimat/planændring for pensioner 18,0 30,8 Udskudt skat vedr. planændring for pensioner -5,0-8,6 Valutakursreguleringer 2,5-5,5 Egenkapital 30. juni / 31. dec. 705,2 587,2

4 Kommentarer til halvårsresultat Vækst i omsætning COWIs nettoomsætning blev i øget med DKK 52 mio. til DKK mio. svarende til en vækst på 4 pct. Korrigeres nettoomsætningen for bortfald af omsætning som følge af frasalg af en norsk delejet virksomhed, har omsætningsstigningen været DKK 127 mio. svarende til en vækst på 9 pct. De generelt gode økonomiske konjunkturer har medført fremgang i omsætningen i alle COWIs regioner: Danmark, Norge, Øst EU, Den Arabiske Golf og Afrika. Resultatet af primær drift øget Resultatet af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. svarende til en vækst på 24 pct. Korrigeres der for større engangsindtægter og -udgifter i og i forbindelse med frasalg af aktier i Norge, refusion af forsikringsudgifter samt nedskrivning af goodwill, er indtjeningen i på samme niveau som i. Indtjeningsudviklingen skal ses i lyset af, at det som led i koncernens strategi 2010 er besluttet i at investere midler i udvikling af forretningsområder, menneskelige ressourcer og forretningssystemer. Finansielle nettoindtægter øget Koncernens finansielle nettoindtægter er forbedret med DKK 10 mio. til DKK 12 mio. som følge af øgede nettorenteindtægter samt øgede realiserede og urealiserede kursgevinster på værdipapirbeholdningen. Forbedret resultat før og efter skat Resultat før skat er øget med DKK 30 mio. til DKK 118 mio. Periodens resultat efter skat og minoritetsaktionærer er øget med DKK 47 mio. til DKK 109 mio. som følge af engangsindtægter i forbindelse med nedsættelsen af den danske selskabsskat fra 28 pct. til 25 pct. og skattefrie frasalg af aktier. Øget egenkapital COWIs egenkapital udgjorde ved udgangen af perioden DKK 705 mio. mod DKK 587 mio. ved udgangen af. Egenkapitalen er ændret som følge af periodens resultat, ændring af estimat/planændring for pensioner, valutakursændringer samt udbetalt udbytte. Negativt cash flow Cash flow fra driften var negativ med DKK 25 mio. primært som følge af forsinkelse af indbetaling af et større debitortilgodehavende fra juni til begyndelsen af juli. Det frie cash flow var negativt med DKK 83 mio. som følge af ovenstående samt investeringer på DKK 56 mio. i forbindelse med akkvisitioner af selskaber. Flere ansatte COWI havde ved udgangen af ansatte mod ansatte ved udgangen af. I løbet af er COWI-koncernens medarbejderantal øget med 161 medarbejdere. Forventninger til fremtiden Som nævnt i årsrapporten for forventer vi for hele året en stigende omsætning i forhold til. Omsætningen vil stige som følge af de generelt positive økonomiske konjunkturer og efterspørgsel på alle fokusmarkeder efter koncernens rådgivningsydelser. Indtjeningen forventes at blive højere end i. Indtjeningen vil blive positivt påvirket af frasalg af aktier i, men vil blive negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med implementeringen af koncernens nye regionaliseringsstrategi.

5 Stigende renter, store lønstigninger og en faldende kurs på USD vil kunne få en negativ effekt på efterspørgslen på COWIs ydelser og konkurrencedygtighed fremover. Disse forhold forventes dog ikke at få betydelig indflydelse på COWIs økonomiske resultat i. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for COWI A/S for, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser gældende for en stor klasse C-virksomhed med tilvalg af IFRS 19 for ydelsesbaserede pensioner. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Markeds- og forretningsmæssig udvikling COWI Danmark COWI Danmarks forretning omfatter rådgivning til det danske og internationale marked. Det internationale marked omfatter eksport af rådgivning til internationale kunder fra Danmark samt rådgivning leveret af internationale selskaber, der er tilknyttet COWI Danmark. Det danske marked Der har været et højt aktivitetsniveau på det danske marked for rådgivningsydelser i første halvår af. Efterspørgslen efter COWIs rådgivningsydelser er stor, og ved udgangen af perioden var ordrebeholdningen på det danske marked rekordstor. Efterspørgslen har især været betydelig inden for byggeri, anlæg, industri og olie og gas, mens miljøydelser har været mindre efterspurgte end forventet. Det skyldes primært, at strukturreformens etablering af nye offentlige enheder og nyt opgaveansvar har betydet en udskydning af mange projekter. Væksten i oplevelsesøkonomien betyder stor efterspørgsel efter vores multidisciplinære rådgivning i forbindelse med multiarenaer, kulturhuse, skuespilhus, musikhuse, ferieparker, golfressorts og museer. Vi deltager i øjeblikket i et stort antal af disse projekter, der befinder sig på forskellige trin fra planlægning til realisering. I forbindelse med renoveringen og udbygningen af det danske jernbanenet har vi vundet opgaver på strækningerne København-Solrød og Hvidovre-Tåstrup. Vi har som mål at blive førende rådgiver i Danmark inden for by-, trafik- og arealplanlægning samt kommuneplaner. I første halvår af har vi taget et skridt på vejen ved at købe det 30 mand store byplanfirma Sven Allan Jensen A/S. Desuden har vi styrket vores kompetencer på området for arbejdsmiljørådgivning med købet af BST Østfyn. For at forbedre og forankre vores rådgivning på Sjælland uden for Storkøbenhavn har vi etableret et nyt regionskontor i Ringsted.

6 Det internationale marked Vores satsning på at opbygge og levere specialistydelser til det internationale marked inden for tunneler, broer, vandbygning, kortlægning og lufthavne har i første halvår af resulteret i en lang række større internationale projekter. I den græske havneby Thessaloniki skal vi stå for projekteringsledelse og projektering af en ny sænketunnel. Vi deltager med vandbygningsekspertise i en større udvidelse af Monacos areal ud i Middelhavet, og vi har også fået en større kortlægningsopgave for Norwegian Defence Procurement Division på vegne af NATO. Vi har i august yderligere styrket kortlægningsområdet ved at købe de resterende 24 pct. af det indiske selskab Kampsax India Limited, som med ca. 270 ansatte er en væsentlig del af vores produktionsproces for digitale - og andre kort. Vi har som mål at blive en international rådgiver inden for vandbygning. Som led i realiseringen købte vi i første halvår det amerikanske vandbygningsfirma Ocean and Coastal Consultants, der ligger på den nordamerikanske østkyst. COWIs øvrige vandbygningsspecialister er placeret i Danmark, Den Arabiske Golf samt på den nordamerikanske vestkyst. Endelig har vi i perioden udvidet vores tilstedeværelse i Tyrkiet med købet af SNS Consult. Selskabet arbejder med planlægning og projektering af vand, spildevand og affaldssystemer. Dermed har vi 35 medarbejdere, der skal udvikle det lovende tyrkiske marked. COWI Norge På rådgivningsmarkedet i Norge er det høje aktivitetsniveau fra fortsat og delvist forstærket inden for de fleste markedsområder. Det norske bygge-, anlægs- og ejendomsmarked var i det første halvår af præget af ressourcemangel, både hvad angik kapacitet blandt entreprenører og mangel på byggematerialer. Dette prægede også aktiviteterne i COWI Norge tilgangen af dygtige medarbejdere blev en begrænsende faktor for at påtage sig nye opgaver. Alligevel lykkedes det COWI i Norge at realisere en omsætnings- og resultatvækst godt over det budgetterede. COWI-koncernens tættere samarbejde som følge af den nye strategi har betydet, at vi i Norge har vundet flere markante opgaver. De omfatter bl.a. til- og ombygning af Haukeland Universitetssykehus i Bergen, forstudierne ved Gullaug-sykehus i Drammen og ikke mindst forarbejdet til Norges længste hængebro, Hålogalandsbrua ved Narvik. Et andet stort projekt er Sydhavnen i Oslo, et vigtigt område for byudvikling. Vi skal deltage fra idé til færdigbygget anlæg og har ansvar for al infrastruktur og tilknyttede fag. På vegne af SFT, Statens Forurensningstilsyn, er COWI bidragsyder til en national klimahandlingsplan med brug af bioenergi. COWI Øst EU COWI har i første halvår etableret tre nye forretningsmæssige regioner, herunder COWI Øst EU under ledelse af direktør Peter Hostrup Rasmussen. Regionen omfatter Litauen, Letland, Polen og Ungarn. Vores målsætning er at blive en førende, multidisciplinær rådgiver i regionen med fokus på byggeri, energi, transport samt vand og miljø. I begyndelsen af juli købte COWI energirådgiveren Ekostrategija i Litauen med 15 ansatte. Det blev i august fulgt op af et andet opkøb i Litauen: rådgivningsvirksomheden Miestprojektas, der rådgiver inden for byggeri, trafiksystemer og fysisk planlægning og har 80 ansatte. Sammen med vores eksisterende selskab i landet, COWI Baltic, betyder det, at COWI nu er etableret som en betydelig multidisciplinær rådgiver i Litauen med 170 ansatte. Efter de seneste akkvisitioner har vi 220 ansatte i selskaberne i COWI Øst EU.

7 COWI Golf COWI Golf er en anden af de nye forretningsmæssige regioner, der er etableret i. Regionen ledes af direktør Ervin Nordahl Haukrogh og omfatter Bahrain, Oman, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Her er vores målsætning at blive en førende rådgiver inden for transport, lufthavne, vandbygning, bygninger, miljø samt olie og gas. Efterspørgslen efter rådgivning er betydelig, og ordrebeholdningen er steget væsentligt i perioden. COWI Afrika Endelig har vi etableret COWI Afrika som forretningsmæssig region, der ledes af direktør Jan Mosbech Kieler. Regionen omfatter en dansk baseret division inden for international udviklingsplanlægning, selskaber i Tanzania, Zambia, Uganda, Mozambique og Burkina Faso samt projektkontorer i Ghana, Benin og Ægypten. I juli måned har vi købt den største rådgiver på ikke-ingeniøropgaver i Mozambique, selskabet Austral med over 70 ansatte. Udgiver: cowi a/s Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: For yderligere informationer: Koncernchef, CEO, Klaus H. Ostenfeld, Kommunikationschef John Jørgensen, Forsidefoto: COWI satser på at blive en førende rådgiver inden for bl.a. transport, lufthavne og olie og gas i Golf-regionen, der omfatter Bahrain, Oman, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Foto: Stig Stasig

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

COWI-koncernen pr. 1. maj 2004

COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 2003 (8 måneder) COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 Medarbejdere B-aktier COWIfonden A-aktier Codan og Danica B-aktier Danske kontorer Udlandskontorer Lyngby (hovedkontor) Esbjerg Holstebro Kolding Odense

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer

Læs mere

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere