Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/ oktober 2006 CVR nr Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat før skat og minoriteter på DKK 6,1 mio. Omsætningen steg 20,6 % til DKK 212 mio., og EBIT steg DKK 4,1 mio. til DKK 9,7 mio. Samlet i årets første 3 kvartaler er der realiseret en omsætning på DKK 608 mio. og et resultat før skat og minoriteter på DKK 16,2 mio. Resultatet er fordoblet i forhold til samme periode sidste år og er bedre end ventet. Forventningerne til resultatet i 2006 øges til et overskud før skat og minoriteter i niveauet 20 mio. Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen steg i 3. kvartal 20,6 % til DKK 212 mio. Samlet i årets første tre kvartaler er omsætningen steget 9,7 % til DKK 608 mio. Korrigeret for tilkøbte, frasolgte og afviklede aktiviteter var væksten i de tre kvartaler 13 %. EBITDA blev i 3. kvartal 21,1 mio., hvilket er en stigning på 49 % i forhold til 3. kvartal Væksten i EBITDA var 50 % i årets første 3 kvartaler. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev DKK 9,7 mio. mod DKK 5,6 mio. i 3. kvartal For årets første tre kvartaler blev EBIT på DKK 27,5 mio. mod DKK 12,6 mio. i samme periode sidste år. Resultatet før skat og minoriteter blev i 3. kvartal DKK 6,1 mio. mod DKK 3,0 mio. i samme periode sidste år. År til dato er resultatet fordoblet til DKK 16,2 mio. Udviklingen af Koncernen forløber efter planen med løbende forbedringer af afsætningen, effektiviteten og indtjeningen. Alle fire forretningsområder havde fremgang i kvartalets basisindtjening. Som ventet har overflytnings- og integrationsomkostningerne i forbindelse med købet af Danfoss plastfabrik i Nordborg belastet SP Moulding hårdt i 3. kvartal. Kvartalets pengestrømme fra driften blev DKK 27,6 mio., hvilket er ca. DKK 20,8 mio. bedre end i samme kvartal sidste år. Der blev anvendt DKK 13,9 mio. på investeringer netto og afdraget DKK 5,1 mio. på langfristet gæld, hvorefter likviditeten i kvartalet blev forbedret med DKK 8,6 mio. Forventningerne til 2006 er øget til et resultat før skat og minoriteter i niveauet DKK 20 mio. Heri er indeholdt overflytnings- og integrationsomkostninger i forbindelse med købet af Danfoss plastfabrik i Nordborg samt udgifter til opstart af sprøjtestøbe- og medicofabrikkerne i Polen. Koncernens omsætning ventes nu at vokse med ca. 10 % ved uændrede valutakurser og råvarepriser. Med venlig hilsen Niels K. Agner, Bestyrelsesformand Frank Gad, Adm. direktør Yderligere oplysninger: Adm. direktør Frank Gad telefon SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 1 / 7

2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006 for SP Group A/S. Delårsrapporten er aflagt ved anvendelse af bestemmelserne i IFRS om indregning og måling samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Søndersø, den 26. oktober 2006 Direktion Frank Gad Adm. direktør Anders S. Andersen Bestyrelse Niels K. Agner Erik P. Holm Erik Christensen Formand Næstformand Erling Larsen Hans W. Schur Poul H. Jørgensen Medarbejdervalgt Karen Marie Schmidt Medarbejdervalgt SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 2 / 7

3 HOVED- OG NØGLETAL TDKK undtagen nøgletal Resultatopgørelse Akk Akk Fuldt år 2005 Nettoomsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) poster (EBIT) Resultat af finansielle poster minoriteter efter minoriteter Periodens resultat Resultat pr. aktie (kr.) 4,98 2,04 2,71 Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 4,90 2,04 2,70 Balance Anlægsaktiver Samlede aktiver Egenkapital i alt Egenkapital inkl. minoriteter Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Ændring i likvider medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad (%) 4,6 3,2 4,5 2,3 2,6 Egenkapitalandel (%) 23,5 18,5 20,0 Egenkapitalandel inkl. minoriteter (%) 25,3 20,3 22,1 Børskurs, ultimo (kr. pr. aktie) Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,92 1,50 1,61 Antal aktier, ultimo Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for 3. kvartal 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i den internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Delårsrapporten er ikke revideret. Nøgletal er beregnet på basis af Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 3 / 7

4 KOMMENTARER TIL PERIODENS UDVIKLING I årets første 9 måneder har SP Group fortsat intensiveret markedsføringen overfor både eksisterende og potentielle kunder med henblik på at øge afsætningen. Indsatsen har skabt bedre resultater end ventet i de første 3 kvartaler, selvom de stigende el-, olie- og råvarepriser har påvirket indtjeningen negativt. Udviklingen af Koncernen forløber som planlagt. Processen skal sikre en væsentlig forbedring af Koncernens salg, indtjening og pengestrømme. I 2. kvartal 2006 gennemførte SP Group en aktiekapitalforhøjelse på 9,99 % (se Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2006). Kapitalforhøjelsen, som blev mødt med stor interesse og overtegnet, tilførte selskabet et nettoprovenu på DKK 18,6 mio. I august gennemførte SP Group en aktiekapitalforhøjelse på yderligere ca. 2,2 % (se Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2006). Kapitalforhøjelsen var en rettet emission til markedskurs. Provenuet blev anvendt til at købe mindretalsaktionæren ud af det amerikanske datterselskab Ergomat LLC. Transaktionen forventes at styrke Earnings Per Share for SP Groups aktionærer. I overensstemmelse med Koncernens strategi fortsætter SP Group med at afvikle eller afhænde ikkeværdiskabende aktiviteter og samtidig styrke Koncernens strategiske områder med tilkøb. SP Group afviklede i de første 9 måneder af 2006 aktiviteterne i Holstebro og Jyderup. Aktiviteterne med ultra violet belægningen er flyttet fra Holstebro til Accoat i Kvistgaard, og de løntunge medico aktiviteter er flyttet fra Jyderup til Polen. SP Group har pr. 1. juli 2006 solgt en industriejendom, hvor produktionen er nedlukket, ligesom der er indgået aftale om salg af en mindre kontorejendom pr. 15. november I 3. kvartal blev der indgået aftale om salg af endnu en mindre fabriksejendom pr. 31. december Disse salg vil ikke påvirke årets resultat, men vil bidrage til at reducere den rentebærende gæld. Omvendt har Koncernen købt 60 % af aktierne i svenske Mattega AB, indgået aftale om at overtage Danfoss plastfabrik i Nordborg pr. 1. juli og købt de førnævnte aktier i Ergomat LLC. KOMMENTARER TIL REGNSKABET Nettoomsætningen blev i 3. kvartal DKK 212 mio. mod DKK 176 mio. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 20,6 %. Korrigeres for køb og salg af virksomheder samt lukning af aktiviteter, er stigningen imidlertid ca. 15 %. I årets første 9 måneder blev omsætningen DKK 608 mio. Den organiske vækst er ca. 13 %. Internationaliseringen af Koncernen fortsætter, og 39 % af omsætningen hentes nu uden for Danmark mod 35 % i de tre kvartaler sidste år. Afsætningen til medico-industrien, som er et fokusområde for SP Group, voksede i årets første 9 måneder 29 % i forhold til samme periode sidste år og beløb sig til godt DKK 115 mio. Et andet fokusområde er salget af produkter under egne Brands fra Ergomat (ergonomisk arbejdspladsudstyr) og TPI (ventilationsudstyr), og her steg salget 17 % til ca. DKK 82 mio. i årets første 3 kvartaler. poster (EBIT) blev i 3. kvartal DKK 9,7 mio. mod DKK 5,6 mio. i samme periode sidste år. I årets første 3 kvartaler blev EBIT 27,4 mio. mod 12,6 mio. i samme periode sidste år, og overskudsgraden er dermed øget fra 2,3 % til 4,5 %. Fremgangen skyldes bedre kapacitetsudnyttelse og højere effektivitet i alle 4 forretningsområder. De finansielle omkostninger er steget til trods for den reducerede rentebærende gæld. Stigningen skyldes dels et højere renteniveau og dels lavere kursgevinster på valutalån. Resultatet før skat og minoriteter blev i 3. kvartal et overskud på DKK 6,1 mio. mod et overskud på DKK 3,0 mio. i samme periode sidste år. Resultatet er bedre end forventet. Koncernens balance er øget fra DKK 606 mio. ultimo 2005 til DKK 656 mio., hvilket skyldes øgede varelagre og tilgodehavender som følge af Koncernens vækst. Der er fortsat stor fokus på at få disse poster nedbragt i Den rentebærende gæld (netto) er faldet fra DKK 328 mio. ultimo 2005 til DKK 307 mio. Ultimo september 2005 var den rentebærende gæld DKK 362 mio. Faldet er større end forventet. Der er fortsat stor fokus på at få nedbragt den rentebærende gæld i løbet af 2006, bl.a. ved at øge indtjeningen og overdragelse til køberne af yderligere et par ejendomme, der ikke bidrager til indtjeningen. Pengestrømme Pengestrømmene fra driften var i kvartalet positive med DKK 27,6 mio. For årets første 9 måneder var SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 4 / 7

5 pengestrømmene fra driften positive med DKK 40,6 mio. Der blev i 3. kvartal anvendt DKK 13,9 mio. til investeringer mod DKK 8,5 mio. i samme periode sidste år. I årets første 3 kvartaler er der anvendt DKK 40,3 mio. til investering mod DKK 15,4 mio. i samme periode sidste år. Investeringerne i 3. kvartal omfatter primært køb af maskiner og udstyr fra Danfoss plastfabrik i Nordborg samt indretning af lejede lokaler i Polen til SP Moulding Sp. z o.o. Investeringerne i år er endvidere gået til etablering af Accoat Medicals nye fabrik i Polen, produktivitetsfremmende udstyr i SP Moulding og kapacitetsforøgelse i Ergomat, Tinby i Polen, TPI og SP Moulding i Kina. Der er optaget et realkreditlån i Ergomats ejendom til finansiering af den færdiggjorte tilbygning, afdraget på øvrige lån og udstedt nye aktier, hvorfor finansieringsaktiviteterne netto indbragte DKK 10,3 mio. i årets første 9 måneder. Den samlede ændring i likviditet i årets første 9 måneder blev derfor et plus på DKK 10,6 mio. Egenkapitalen Egenkapitalen har siden 1. jan udviklet sig således: TDKK Egenkapital incl. minoriteter Egenkapital incl. minoriteter Saldo primo (efter skat) Emission Overkurs ved emission Køb af minoriteter Valutakursreguleringer mv Periodens resultat Saldo ultimo (efter skat) FORVENTNINGER TIL RESTEN AF 2006 SP Group forventer nu i 2006 en vækst i omsætningen på ca. 10 % ved uændrede valutakurser og råvarepriser, mens den tidligere forventning var 6-10 % vækst. Resultatet før skat og minoriteter ventes at blive i niveauet DKK 20 mio. Heri er indeholdt overflytningsog integrationsomkostninger i forbindelse med købet af Danfoss plastfabrik i Nordborg samt udgifter til opstart af sprøjtestøbe- og medicofabrikkerne i Polen. Disse forventninger er baseret på Koncernens nuværende portefølje af virksomheder. Ændringer i Koncernens aktiviteter samt i energi- og råvarepriser og valutakurser kan påvirke forventningerne. Det langsigtede mål er uændret på 2-4 års sigt at opnå et resultat før skat og minoriteter, der svarer til 5 % af omsætningen. SP Group forventer i 2009 at opnå en omsætning i niveauet DKK 1 mia. ved at gennemføre Koncernens strategiplan. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2006 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og SP Groups faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i Koncernens aktiviteter, råvarepriser og valutakurser. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i SP Group A/S. SEGMENTOPLYSNINGER: SPRØJTESTØBNING (SP Moulding og SP Medical) Omsætning poster (EBIT) Resultat før skat og minoriteter efter minoriteter medarbejdere Omsætningen steg i 3. kvartal 25,2 % i forhold til samme periode sidste år. Den organiske vækst var ca. 13 %. Der har været en pæn vækst i omsætningen til medicoindustrien såvel som af sprøjtestøbte emner til andre industrier. Samlet er omsætningen steget 13,5 % i årets første 9 måneder. Resultatet før finansielle poster (EBIT) er i 3. kvartal forringet med DKK 0,6 mio., hvilket skyldes planlagte omkostninger til overflytning og integration af produktionen fra Danfoss plastfabrik i Nordborg. Korrigeret for disse omkostninger er driftsindtjeningen steget. I årets første 9 måneder er EBIT forbedret med DKK 3,4 mio. Indtjeningen er bedre end forventet, men dog stadig ikke tilfredsstillende. minoriteter er forringet med DKK 0,8 mio. i forhold til samme periode sidste år. I årets første 9 måneder er resultatet før skat og minoriteter forbedret med DKK 3,0 mio. SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 5 / 7

6 SP Medical indgik 1. juni en aftale med Egalet a/s om udvikling af et produktionskoncept for sprøjtestøbte farmaceutiske produkter. Aftalen er den første, hvor SP Medical skal fremstille egentlige lægemidler, mens virksomhedens nuværende omsætning stammer fra medicinsk udstyr. SP Moulding overtog med virkning fra den 1. juli sprøjtestøbeaktiviteterne i Danfoss plastfabrik i Nordborg med 35 sprøjtestøbemaskiner. Samtidig blev der indgået en langsigtet aftale om SP Mouldings leverancer af sprøjtestøbeemner til Danfoss Koncernen. Aktiviteterne på plastfabrikken i Nordborg blev som planlagt indstillet den 29. september og de overtagne maskiner er overført til SP Mouldings anlæg i Sønderborg, Juelsminde og Polen. Produktionen i Polen blev indledt i oktober på et kvadratmeter nyt anlæg, der også rummer montageaktiviteter på yderligere kvadratmeter. Den polske sprøjtestøbeproduktion vil gradvist blive udbygget og vil i første omgang servicere eksisterende kunder. Opstarten vil som tidligere meddelt belaste resultatet i 2. halvår, men ventes fra 2007 at styrke SP Mouldings konkurrencekraft og indtjening. Det forventes fortsat, at SP Moulding både forbedrer omsætning og indtjening i forhold til POLYURETAN (Tinby, Ergomat, TPI Polytechniek) Omsætning poster (EBIT) minoriteter efter minoriteter medarbejdere Overskudgraden er øget til 16,6 % i årets første 9 måneder fra 12,5 % i samme periode sidste år. Omsætningen og indtjeningen ventes fortsat at stige. Forretningsområdets indtjening kan blive ramt, hvis fugleinfluenzaen spreder sig og dermed påvirker afsætningen af staldventilationsudstyr negativt. VAKUUMFORMNING (Gibo Plast) Omsætning poster (EBIT) minoriteter efter minoriteter medarbejdere Omsætningen steg DKK 1,3 mio. eller 5,5 % i 3. kvartal primært som følge af en øget afsætning af kundespecifikke transportbakker samt store plastemner til vindmølleindustrien. I årets første 9 måneder steg omsætningen med 5,6 % til DKK 78,8 mio. I årets første 9 måneder er resultatet forbedret med DKK 0,7 mio. Resultatet før finansielle poster (EBIT) er i 3. kvartal forbedret med DKK 0,1 mio. To store kunder flytter i løbet af 4. kvartal produktionen af køleskabe til udlandet, hvilket vil påvirke Gibo Plast negativt. Gibo har styrket det opsøgende eksportsalg og forventer således i løbet af en periode at øge afsætningen til nye kunder. Der ventes fortsat en indtjening på niveau med Omsætningen i 3. kvartal er på niveau med samme periode sidste år. Korrigeret for en tabsgivende montageaktivitet, der indgik i sidste års omsætning, er forretningsområdets vækst på ca. 8,5 % i årets første 9 måneder. Væksten skyldes en tilfredsstillende udvikling i aktiviteterne under egne varemærker fra Ergomat og TPI, hvor salget voksede 17 %. Tempoet i væksten er dog aftaget i 3. kvartal. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i 3. kvartal på samme høje niveau som året før. SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 6 / 7

7 BELÆGNING (Accoat) Omsætning poster (EBIT) minoriteter efter minoriteter medarbejdere Omsætningen steg i 3. kvartal med 46,4 %. I årets første 9 måneder steg omsætningen med 20,5 % til DKK 84,8 mio. I sidste års tal indgik Accoflour, der blev solgt pr. 1. november 2005, og korrigeret herfor var væksten i de fortsættende aktiviteter således over 40 % i de første 9 måneder. Væksten skyldes primært medico-kunder, men også en række kunder inden for den kemiske industri samt olie- og gasindustrien er i højere grad begyndt at efterspørge Accoats ydelser. Resultatet før finansielle poster (EBIT) steg i 3. kvartal med DKK 4,8 mio. I årets første 9 måneder steg EBIT med DKK 8,3 mio. Omsætning og indtjening er bedre end ventet. Der er fortsat stor fokus på at forbedre indtjeningen i Accoat gennem fokus på kernekompetencerne nonstick, low-friction og highbuild korrosionsbeskyttende belægninger, hvor Accoat er blandt de førende i Europa. Accoat Medicals nye polske produktionsanlæg bliver i oktober fuldt udbygget og beskæftiger ca. 50 ansatte, der fremstiller medicinske guidewires og tefloncoater andet medicinsk udstyr. Det er derfor besluttet at flytte Accoat Medicals resterende aktiviteter i Helsingør til Polen i løbet af 1. kvartal 2007, hvorefter Accoat Medicals produktion vil være samlet i Polen. De fortsættende aktiviteter i Coating og Medical ventes at opnå en vækst i omsætningen og en markant forbedret indtjening i forhold til Accoat Medicals opstart i februar af anlægget i Polen med løntunge aktiviteter til medico-kunder har belastet indtjeningen, men mindre end forventet. Om SP Group SP Group producerer formstøbte emner i plast og udfører overfladebelægning i plast. Koncernen er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har desuden en stigende eksport samt produktion fra egne fabrikker i Kina og Polen.. SP Group har datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Polen, USA, Canada og Kina. SP Group er noteret på Københavns Fondsbørs og har 850 medarbejdere. SP Groups 4 forretningsområder har følgende aktiviteter: Sprøjtestøbning Polyuretan Vakuumformning Belægning SP GROUP A/S, SNAVEVEJ 6-10, 5471 SØNDERSØ, DANMARK, 7 / 7

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006 30. marts 2006 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Groups resultater i 2005 blev bedre end ventet. Justeret for ophørte

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2004 20 sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere