Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle"

Transkript

1 Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Arbejdsåret 2006 blev, ledelsesmæssigt, et år med udfordringer. Økonomiudvalgets resultat i 2006 blev desværre et minus på kr , hvilket selvfølgeligt er betydeligt under det budgetterede for året som sagde 1 mill. i plus. Resultatet viser, hvor hurtigt det kan gå galt, når blot en mindre del af den samlede virksomhed ikke fungerer optimalt i en periode. Jeg vil her gøre rede for min opfattelse af nogle af de problemstillinger, som har været den afgørende årsag til resultatet. Jeg vil dog indledningsvis gerne slå fast, at det er os landmænd der ejer denne virksomhed, og at det også er os der sætter rammerne for driften af virksomheden, naturligvis med respekt for de synspunkter de ansatte har på de rammer vi landmænd sætter. Få uger efter at jeg sidste år stod her og aflagde beretning, meddelte Lars Meilvang, som jo på det tidspunkt var direktør for og medejer af Dansk Landbrugsformidling, at han ønskede at sælge sine aktier og dermed udtræde af sit samarbejde med Landboforeningen. Dette kom naturligvis som noget af en overraskelse, idet vi i udvalget havde gjort os noget umage med at bygge aftalerne op omkring dette samarbejde. Lars Meilvang meddelte, at han havde en køber til de aktier han ejede, og at denne køber ønskede at give kurs 300 for disse aktier. Da Landboforeningen havde forkøbsret til aktierne, blev vi af Lars meilvang tilbudt disse aktier til samme pris. Budget 2006 for Dansk Landbrugsformidling byggede i høj grad på resultatet og omsætningen for 2005 og for en virksomhed i drift. Med Lars Meilvangs ønske om udtrædelse af Dansk Landbrugsformidling blev arbejdet i denne virksomhed samtidig skruet langt ned. Lars Meilvang ønskede et svar fra os i løbet af 8 dage, til trods for, at der i vor aftale stod en frist på 3 uger.

2 Lars Meilvang ville ikke oplyse, hvem den interesserede køber var, hvilket vi både fandt underligt og uforståeligt, fordi det jo efter vor opfattelse var tale om et gensidigt tillidsforhold. End ikke formanden for Dansk Landbrugsformidling eller bestyrelsen kunne få at vide, hvem den eventuelle køber var. Med baggrund i denne låste situation, besluttede Landboforeningen, at sig nej tak til køb af aktierne til den forlangte pris. Økonomiudvalg og bestyrelse var og er af den opfattelse, at formidling af landbrug skal være placeret i en selvstændig virksomhed med selvstændig bestyrelse, således at uafhængighed mellem køber og sælger er til stede. Men vi er også af den opfattelse, at drifts og ejerskab af en sådan virksomhed ikke skal være Landboforeningen for enhver pris. Vi har hele tiden i økonomiudvalget været af den opfattelse, at når vi gik ind for at stifte og drive Dansk Landbrugsformidling, var det for at sikre salg af landbrug, sket på landbrugets vilkår. I starten af april måned 2006, da generalforsamling i Dansk Landbrugsformidling skulle gennemføres, meddelte Lars Meilvang at den pågældende køber havde trukket sig, og dermed var der ingen købere til Lars Meilvangs aktiepost. Landboforeningen tilbød herefter Lars Meilvang at købe aktierne til kurs 100. Under processen meddelte jurist Elisabeth Hartlev, at hun var inhabil i forhandlingerne omkring Lars Meilvangs udtrædelse af Dansk Landbrugsformidling, idet hun var flyttet sammen med og blevet gift med Lars Meilvang. Efter denne proces, besluttede økonomiudvalget i samarbejde med bestyrelsen for DLF, at der skulle findes en ny og uafhængig direktør for Dansk Landbrugsformidling og at arbejdet og ansvaret for salg af landbrug, skulle være skilt fra juridisk afdeling. Denne beslutning stred mod de ambitioner Elisabet Hartlev havde omkring indflydelse på Dansk Landbrugsformidling, hvilket fik Elisabeth Hartlev til at opsige sin stilling i Landboforeningen. Herefter flyttede Elisabet Hartlev over til advokatkontoret Lars Meilvang og trak Karin Gyldenløve med. Jeg har godt set, at Elisabeth Hartlev i sin markedsføring af sin nye placering, har fortalt, at hun havde fået tilbudt direktørposten i Dansk Landbrugsformidling efter

3 Lars Meilvang. Dette er ganske enkelt ikke korrekt, Elisabeth Hartlev har aldrig været i betragtning til denne post. Det var mig derimod en stor glæde, da det lykkedes at få en aftale i stand med Jens Peter Jellesen, om at være den nye direktør for Dansk Landbrugsformidling. Jens Peter Jellesen kan om nogen bestride denne post, både udadtil overfor landmænd, men også indadtil, han kender det politiske grundlag for drift af en Landboforening. En nærmere præsentation af Jens Peter er sandsynligvis overflødig, men jeg skal for god ordens skyld sige at han er tidligere borgmester i Nr. Djurs kommune. Desuden har Jens Peter gennem mange år været planteavlskonsulent i Grenaa. Med baggrund i Elisabet Hartlevs fratrædelse søgte vi på ny efter en ny afdelingsleder for juridisk afdeling, vi besluttede fra starten, at vi denne gang ønskede at generationsskifte denne plads. Jeg er derfor også meget tilfreds med at kunne præsentere jurist Caroline Louise Jensen som ny afdelingsleder. Caroline er uddannet cand. jur. fra Århus universitet, og har i en periode arbejdet som fuldmægtig ved Århus Statsamt og har skrevet sin hovedopgave i generationsskifte. Caroline har siden sin ansættelse arbejdet meget loyalt, professionelt og stabilt, det var et rigtig godt valg med Caroline. Der skal herfra lyde en varm velkomst til de to nye medarbejdere i henholdsvis juridisk afdeling og DLF. Det er klart, at begivenheden med Dansk Landbrugsformidling og Elisabeth Hartlev bremsede arbejdet i de to afdelinger markant og dette fik således også store økonomiske konsekvenser for økonomiudvalget, manglende produktion og samtidig tilpasning af medarbejderstaben er en økonomisk farlig cocktail. Vi har naturligvis kendt de økonomiske konsekvenser for Landboforeningen længe, det har været økonomiudvalgets og bestyrelsens holdning, at medlemmerne og de regnskabsførende ikke skulle have regningen for den tumult med Dansk Landbrugsformidling og Elisabeth Hartlev. Vi har derfor valgt, at tære på egenkapitalen, tilrette organisationen og udarbejde et realistisk budget for 2007.

4 For budgettet 2007 har vi valgt, at budgettere en lidt større indtjeningsgrad, i 2006 var budgettet simpelt hen for snævert, i særdeleshed når den slags problemer opstår. Driftsøkonomiafdelingen var den investering, som økonomiudvalget besluttede at foretage i Afdelingen har derfor været under opbygning i årets løb og dette har naturligvis heller ikke bidraget positivt til resultatet i Til gengæld har afdelingen fået tilrettelagt sine arbejdsopgaver og kompetencer, der er skabt tværfaglige snitflader mellem økonomi på den ene side og fagområderne på den anden side. For første gang har økonomiudvalget afsat egentlige ressourcer til dette område, således at de personer der arbejder i dette felt også har tiden. 1. september blev Lars Drechsler Jensen ansat som juniorkonsulent i denne afdeling. Lars er nyuddannet Cand. Oecon. fra Århus Universitet. Afdelingen har tilknyttet Erik Engvang og Jette Jensen på henholdsvis kvæg og Svin og da Anders Ole Gjerløff har det faglige og daglige ansvar for samordningen af det tværfaglige miljø, skulle dette gerne udmønte sig i konkrete økonomiske resultater for landbruget. Økonomiudvalget har set det som en af sine hovedopgaver at få en effektiv, kvalificeret og tillidsvækkende driftsøkonomisk afdeling op at stå. Økonomien er vel trods alt en af årsagerne for os landmænd til at stå op om morgenen. En betingelse for at den pågældende afdeling udfylder sin mission er, at denne afdeling bliver taget i mod og bliver brugt. Det er en meget stor og vanskelig opgave at få fodfæste på dette område. Det kræver først og fremmest for os landmænd en tro på, at vi får en nytteværdi eller fortjeneste ud at konsultere denne afdeling. Det vil jeg vende tilbage til senere. På sidste generalforsamling i 2006, fik bestyrelsen i Landboforeningen opbakning til at arbejde videre med planerne om at samle de tre kontorer til et her i Følle. Bestyrelse, forretningsudvalg og det af bestyrelsen nedsatte byggeudvalg med medarbejderrepræsentanter har siden, sammen med arkitektfirmaet Glindvad og Jeppesen arbejdet intens med planerne. Arkitektfirmaet har nu udarbejdet udbudsmateriale, som er klar til udsendelse. Det har været afgørende for os, der har arbejdet med planerne, som også indebærer renovering af det bestående byggeri, at resultatet skal blive et stort og velfungerende landbocenter, der er ført helt up to date.

5 Hvad prisen vil blive, ved vi af gode grunde ikke eksakt endnu, men de foreløbige beregninger har vist en stigning i timeprisen af den grund på kr. Det er vel at mærke uden rationaliserings gevinster. Det kan måske lyde af meget, men så er det vi skal til at se på de drifts og ikke mindst de rådgivningsmæssige fordele. Jeg har en klar fornemmelse af at Landboforeningen i højere grad end nu, vil komme til at fremstå og fungere som en stor sammenkittet virksomhed, i stedet for tre mindre. Det er også min forventning at det bliver lettere at rekruttere og fastholde den gode og velkvalificerede arbejdskraft. Min vurdering er også, at hvis ikke vi gør noget nu, vil en stor del af rådgivningen forsvinde ud af området. Man kunne så spørge. Hvad gør det?? Jeg tror stadig, at den geografiske placering spiller en stor rolle. Landmændene, gårdene, jorden og dyrene er stadig ude på landet, hvor de altid har været. Rationaliseringer i rådgivningen er nødvendige, men man skal passe på med, ikke at sætte det til, man vinder, i bilkøer ved Århus og Randers. Selvom der bliver bygget og samlet i et center i Følle, skal det absolut ikke være nogen hindring for et udvidet samarbejde og, måske også på et tidspunkt sammenlægning, med vores naboforeninger. Endelig er det vores vurdering at Følle rent geografisk er et godt sted at investere. Vi regner med en afskrivningsperiode på 60 år, men reelt vil sandsynligheden for en værdistigning på bygningerne være til stede.

6 Primær landbr ugets økonomi: Jeg sagde før at jeg ville vende tilbage til driftsøkonomien. Fra landsudvalgets årsmøde i Kolding viser jeg nu nogle udvalgte plancher: Torben Viborg: Fra landmand til direktør: ( Hvor tjener jeg pengene ) Den første er en landmand med 1200 søer, der gør sig sine overvejelser. Det er meget afgørende for økonomien at man som driftsleder har den fornødne tid til driftsledelse, og at man køber sig til den hjælp, der er nødvendig. Lad os kigge på nogle gns. resultater. Side 1.: Forside.: Prognose for landbrugets driftsresultater 2007 og forventede resultater for 2006, udarbejdet af Landscentret. Side 2. Figur 1.: Driftsresultater og lønningsevne for de tre driftsgrene. Disse plancer viser forbedringer i 2006, mens der igen er svækkelse i Årsagen hertil er primært den stigende rente. 1 % stigning i renten betyder 1 mia. kr for dansk landbrug. Fra landscentret mente man endvidere priserne på korn ville falde igen i Det er jeg imidlertid ikke helt enig i, men det kommer jeg tilbage til senere. For husdyrproduktionen ser resultaterne fornuftige ud for Side 10. Tabel 6.: For planteavlen er gennemsnitsresultaterne imidlertid for dårlige. Her skal man ligge i den bedste femtedel for at have et fornuftigt resultat. Bemærk tallene er fra 2005.

7 Side 19. Tabel 14.: Her vises de tilsvarende tal også fra 2005 fra konventionelle kvægbedrifter på køer. Også her spredningen stor mellem bedste og ringeste femtedel. For kvægbrugets vedkommende mener jeg i øvrigt klart, at man skal være meget opmærksom på det kapital tab, der ligger forude når mælkekvoten forsvinder. Leveringsbeviser fra Arla kan måske være en løsning, men spørgsmålet må efter min mening være om det forhindrer andre mælkeproducenter i at starte op og levere til andre mejerier? Side 31. Tabel 23.: Her er så vist spredningen i resultaterne ved smågriseproduktion fra ca. 600 søer. Igen det samme billede, men med endnu større tal. Jeg vil her vise 2 tabeller fra Agrocom, der viser at lager beholdningerne for korn gennem de sidste 5 år er stærkt faldende. For US majs vedkommende er det forbruget af majs til ætanol, der er dominerende. Der vil alene i USA i 2007 blive bygget 56 nye ætanolfabrikker. I EU regner man med at bruge 30 mill. ton korn til ætanol. Også i fjernøsten er der en udvikling i gang alene ifølge Jacob Kjærsgård fra Landbocentrum i fabrikker. Der vil med andre ord ske en markant forøgelse af forbruget af både korn og planteolier. Denne udvikling vil selvsagt kræve en øget produktion og for at få den produktion frem vil det blive nødvendigt at øge priserne. Interventionssystemet i EU er nu på vej til at blive afskaffet. Det betyder at prisudsvingene bliver større.

8 Det er selvfølgelig klart, at når priserne stiger så vil det dyrkede areal også stige, fordi man så vil inddrage flere af de vanskelige områder til dyrkning. F. eks i Brasilien. Og hvis så at alt rent dyrkningsmæssigt og klimamæssigt går som det skal, så vil det uvægerligt resultere i en meget stor høst, som vi så det i Og dermed vil priserne igen falde tilbage. Vi skal derfor vende os til, som jeg sagde før at der fremover kan blive meget store udsving på priserne. For husdyrproduktionen vil stigende priser på korn nok i første omgang være negativt, men da det her er et globalt fænomen vil priserne på husdyrprodukterne tilpasse sig. Med disse ord vil jeg afslutte denne del af min beretning, og vende tilbage til virksomheden her, og rette en stor tak til samtlige ansatte for en stor og værdifuld indsats. Tak for den opbakning og loyalitet, som I på trods af de ting, vi sammen har været igennem, har udvist overfor virksomheden i det forgangne år og endelig en tak til udvalg, bestyrelse og øvrige folkevalgte. Og hermed vil jeg så appellere til, at vi nu alle vender blikket fremad.

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

ÅRSNYT 2002. Det driftsøkonomiske arbejde

ÅRSNYT 2002. Det driftsøkonomiske arbejde ÅRSNYT 2002 Det driftsøkonomiske arbejde Forord Der sker i disse år meget store ændringer både inden for det primære landbrug og i rådgivningstjenesten. og udviklingscenter for de lokale foreninger på

Læs mere

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange. Dansk Landbrug. Oktober 2007 BERETNING Danske Deltidslandmænds årsmøde Lørdag den 27. oktober på Munkebjerg i Vejle. Indledning: I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil

Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Kvægbruger og gårdejer Gert Karkov, Immervad, Vojens TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Green Lab Brugerinnovation Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Hvad er der lavet Der er etableret i alt: Hvad er der lavet I antal huse Alle vinduer og yderdøre er skiftet der er typisk

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Page 1 of 6 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 7. oktober 2014, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, CVR-nr. 34 62 92 18. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere