Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 16. august (8 timer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)"

Transkript

1 Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner andet elektronisk kommunikationsudstyr. Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1: 40% Spørgsmål 2: 25% Spørgsmål 3: 25% Spørgsmål 4: 10%

2 Indledning Du har i 10 år været ansat i Universel Revision A/S, som i mange år har været revisorer for den danske koncern Flid Produktion. Koncernen er 100 % ejet af hovedaktionær Frede Flid, som er 56 år gammel. Frede Flid har i 2006 købt 40% af aktierne i Flid Produktion A/S tilbage fra en privat equity fond, som i 1995 havde købt aktierne fra Frede Flid. Tilbagekøbet skete, fordi Frede Flid og equity fonden ikke fik det udbytte af samarbejdet, som var forventet, og fordi Frede Flid ikke ville sælge de resterende aktier i koncernen, hvilket equity fonden havde håbet og forventet. I forbindelse med tilbagekøbet i 2006 indskød Frede Flid de 60% af aktierne i et holdingselskab (Flid Holding A/S), og holdingselskabet lånte midlerne hos et pengeinstitut til at købe de resterende 40% af aktierne fra kapitalfonden. Ejerstrukturen og koncernen kan herefter illustreres således: Frede Flid Flid Holding A/S Flid Produktion A/S Flid Production Inc., USA Flid Production Ltd, Kina Flid Production Ltd, Kenya I forbindelse med Flid Holding A/S køb af de 40% af aktierne fra equity fonden blev der i holdingselskabet (Flid Holding A/S) optaget et lån med sikkerhed i aktierne med en bestemmelse om, at lånet skulle nedbringes med 90% af de udbytter, som holdingselskabet modtager, samt 90 % af provenu ved øvrig nettooptagelse af gæld i Flid Produktion koncernen. Etableringen af Flid Holding A/S kan illustreres således (DKK mio.): Køb af aktier Indskud af aktier I alt Nettoaktiver i Flid Produktion A/S efter købsallokering 960 Immaterielle aktiver af 6 sider

3 På købstidspunktet udgjorde gæld til pengeinstitut således DKK mio. og egenkapitalen DKK mio. (aktiekapital DKK mio. og overkurs DKK 640 mio.). Balancerne i Flid Holding A/S (inkl. koncernbalancen) og Flid Produktion A/S pr. 31. december 2009, der er aflagt efter IFRS er vedlagt i bilag 1. Siden købet i 2006 er gælden til pengeinstituttet i holdingselskabet nedbragt med DKK 355 mio. Frede Flid kan godt huske, at holdingselskabet ved købet bl.a. blev etableret, fordi det kunne være nyttigt i forbindelse med gennemførelse af et generationsskifte, men da Frede Flid ikke længere er gift og ikke har børn, er det ikke noget Frede Flid tænker mere over nu. Frede Flid kan derfor ikke længere se, hvad han skal bruge holdingselskabet til, og han har tænkt på at fusionere Flid Holding A/S og Flid Produktion A/S pr. 1. januar 2010 (med tilbagevirkende kraft eller eventuelt pr. 1. januar 2011). Dette vil som han ser det gøre det hele meget lettere, også fordi han så vil kunne slippe for begrænsninger og bindinger i relation til udlodninger til holdingselskabet. Frede Flid overvejer, om det ved en fusion skal være holdingselskabet eller driftsselskabet, der er det fortsættende selskab. Du og din chef skal til møde med Frede Flid for at drøfte fusionsovervejelserne. Spørgsmål 1 (vægt 40%) Din chef beder dig om at udarbejde et notat, som kan sendes til Frede Flid forud for mødet. I notatet skal der redegøres for følgende forhold: 1. De væsentligste selskabsretlige forhold i relation til gennemførelsen af fusionen. 2. De regnskabsmæssige konsekvenser i relation til det fortsættende selskabs egenkapital og de fremtidige udbyttemuligheder ud fra balancerne pr. 31. december 2009, jf. bilag De væsentligste argumenter, der kan fremføres for og imod, at fusionen kan gennemføres, herunder din konklusion. 4. Konkrete råd til Frede Flid i relation til forhold, som bør overvejes og/eller gennemføres, inden fusionen gennemføres xxx af 6 sider

4 Efter mødet, hvor du og din chef har redegjort for de selskabsretlige overvejelser m.v. i relation til gennemførelse af fusionen, beder Frede Flid om, at I arbejder videre med nogle af de praktiske forhold i relation til gennemførelse af fusionen. Frede Flid tænker især på forholdet til kreditorerne i Flid Produktion koncernen, som han fortsat ønsker at have et godt forhold til, men som helst ikke skulle kunne blokere for gennemførelse af fusionen. Frede Flid ved, at der skal udarbejdes en del dokumenter og erklæringer i forbindelse med en fusion, herunder en kreditorerklæring, som Frede Flid mener er en nyttig og nødvendig erklæring. Uanset om det er lovkrævet eller ej, ønsker Frede Flid således, at der afgives en kreditorerklæring. Så vidt Frede Flid forstår, er det revisor, der skal udarbejde kreditorerklæringen, og når erklæringen er udarbejdet, kan kreditorerne ikke blokere for fusionen, og man behøver derfor ikke at spørge nogen til råds eller informere dem om noget. Frede Flid vil dog gerne være sikker på, om han har forstået dette rigtigt, og beder derfor om et notat om denne problemstilling, herunder om Universel Revision A/S ser nogen problemer i at udarbejde sådan en erklæring, samt om der er andet, som Frede Flid bør overveje i relation til kreditorerne. Spørgsmål 2 (vægt 25%) Din chef beder dig udarbejde et udkast til et fremsendelsesklart notat til Frede Flid, som redegør for følgende forhold: 1. Begrundet redegørelse for, om Universel Revision A/S forventer at kunne afgive den ønskede kreditorerklæring samt udformningen af erklæringen. 2. Begrundet redegørelse for, hvilket materiale Universel Revision A/S vil gennemgå inden afgivelse af erklæringen. 3. Kommentar til, om fusionen i så fald kan gennemføres uden at tænke mere på forholdet til kreditorerne i Flid Produktion koncernen xxx----- I forbindelse med aflæggelse af 2009-regnskabet blev ledelsesberetningen i koncern- og årsregnskaberne ikke revideret, idet den adm. direktør i Flid Produktion A/S, Søren Skrap, havde truffet beslutning herom. Søren Skrap leder i det daglige koncernen og fungerer som kontakt til bl.a. Universel Revision A/S, og det var derfor naturligt at aftale dette med Søren Skrap. Imidlertid er Frede Flid lidt ked af det, fordi han godt kan lide at kunne sige til koncernens samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere, at revisionen har været det hele igennem, herunder også 3 af 6 sider

5 ledelsesberetning m.m. Frede Flid vil derfor gerne have, at ledelsesberetningen igen revideres for 2010 og fremover. I koncernregnskabet for 2009 indgik for første gang koncernens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i.h.t. årsregnskabslovens 99a. Da det var første år, denne redegørelse blev udarbejdet, og da man i Flid koncernen ikke rigtig havde fået arbejdet så meget med politikker, handlinger og målinger m.m. i relation til selskabets samfundsansvar, var det alene en verbal redegørelse, som kort fortalte om selskabets overordnede politik i relation til overholdelse af love og regler m.m. Imidlertid har Frede Flid fundet ud af, at flere og flere kunder spørger til, om Flid koncernens produkter produceres på en socialt acceptabel og miljørigtig måde, og om hvordan Flid koncernens produkter påvirker CO 2 -regnskabet. Derfor overvejer Frede Flid at udbygge redegørelsen for samfundsansvar med konkrete data for en række forhold, herunder f.eks. 1. Antal arbejdsulykker 2. Antal sygedage 3. Medarbejderomsætning 4. Vandforbrug i liter 5. Energi- og elforbrug i kwh samt omregnet til CO 2 -udslip. Administrerende direktør Søren Skrap har derfor iværksat et projekt, hvor man i koncernen løbende indsamler og rapporterer på ovennævnte data, således at de nu indgår i månedsrapporterne, som udarbejdes til koncernledelsen og Frede Flid. Søren Skrap mener selv, at man er kommet langt med projektet, og at man har fået tilrettelagt nogle fornuftige forretningsgange for denne rapportering. Udgangspunktet er altså, at Universel Revision A/S for 2010 skal revidere ledelsesberetningen, årsog koncernregnskabet, herunder de omtalte miljødata og sociale data. Da Universel Revision A/S før 2009 reviderede ledelsesberetningen, forventer Søren Skrap ikke, at det giver anledning til særlige udfordringer. Søren Skrap har dog indkaldt Universel Revision A/S til et møde, da han har en række forhold, som han gerne vil have helt afklaret. Søren Skarp vil gerne vide, hvordan udbygningen af redegørelsen for samfundsansvar med ovenstående forhold efter Universel Revision A/S mening vil påvirke processen med at udarbejde års- og koncernregnskabet for Herunder vil han gerne rent praktisk have afklaring på Universel Revision A/S krav til dokumentation og opgørelsesmetoder samt gennemførelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2010 i relation til de omtalte miljødata og sociale data. Endelig vil Søren Skrap også gerne vide, hvilke alternativer der kunne være til at vise de nævnte typer data i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. 4 af 6 sider

6 Spørgsmål 3 (vægt 25%) Din chef beder dig om at udarbejde et notat, der kan fremsendes til Søren Skrap, og som kan danne baggrund for det møde, hvor problemstillingen drøftes. Notatet skal omhandle følgende forhold: 1. Hvilke alternative muligheder Universel Revision A/S ser til, hvor præsentation af de nævnte miljø data og sociale data for Flid koncernen for 2010 kan ske. 2. Hvilke elementer eller bestanddele præsentationen af miljødata og sociale data kan eller bør have, når redegørelsen skal indeholde de konkrete data, som er angivet i punkterne 1-5, jf. ovenfor på side Hvilke krav Universel Revision A/S vil stille til den dokumentation, som Flid koncernen skal udarbejde som grundlag for præsentationen og revisionen af de nævnte miljødata og sociale data. 4. Hvorledes det konkret påvirker revisionen, at de nævnte miljødata og sociale data indgår xxx---- Under revisionen af regnskaberne for Flid Produktion koncernen viser det sig, at man ikke har udarbejdet en sambeskatningsaftale mellem de danske koncernselskaber, der regulerer, hvilket selskab der formelt administrerer sambeskatningen og andre praktiske forhold. Sambeskatningen omfatter alene de danske selskaber i koncernen. Selskabet har tidligere givet meddelelse til SKAT om, at administrationsselskabet i den danske sambeskatningskreds, jf. selskabsskattelovens 31, stk. 4, og bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber mv. af 26. september 2006, vil være moderselskabet. Regnskabschef Karsten Krone spørger dig, om du vil komme med et oplæg til, hvordan sådan en sambeskatningsaftale bør se ud, og hvad den bør indeholde. Spørgsmål 4 (vægt 10%) Du bedes udarbejde en begrundet skitse til indholdet af en sambeskatningsaftale xxx----- Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Balancer pr. 31. december 2009 for Flid Holding A/S (inkl. koncernbalancen) og Flid Produktion A/S. 5 af 6 sider

7 Bilag 1 Balancer pr. 31. december 2009, DKK mio. Moderselskabsbalancen i Flid Holding A/S moderselskabsregnskab ser således ud: Aktiver Passiver Kapitalandele i Produktion Egenkapital: (optaget til kostpris) Aktiekapital Overkurs Overført resultat Øvrige omsætningsaktiver 555 Gæld Aktiver i alt Passiver i alt Koncernbalancen i Flid Holding A/S koncernregnskab ser således ud: Aktiver Passiver Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital: Aktiekapital Overkurs Overført resultat Varebeholdninger Øvrige omsætningsaktiver Gæld Aktiver i alt Passiver i alt Balancen i Flid Produktion A/S ser således ud: Aktiver Passiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Kapitalandele Varebeholdninger Gæld Øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver i alt af 6 sider

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul B

Revisoreksamen 2014. Modul B Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL RETTEVEJLEDNINGEN Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2011 og til støtte for nuværende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere