ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn... 2 Arbejdsgiver pligtig til at fortsætte ansættelsesforholdet med tidsbegrænset medarbejder, der var gravid dages reglen ikke gyldigt vedtaget... 5 Kronisk hovedpine var ikke et handicap efter forskelsbehandlingsloven... 6 Fritstillet medarbejder kunne ikke pålægges at afholde hovedferie uden for hovedferieperioden... 7 Afskedigelse af medarbejder, der modtog fertilitetsbehandling, medførte godtgørelse efter ligebehandlingsloven... 8 En opsigelse er kommet frem, når den afleveres i medarbejderens postkasse... 9 Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier Af advokat Tina Brøgger Sørensen Ved Sø- og Handelsrettens dom af 19. juni 2008 afgjorde retten 9 sager om opsagte og fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier. Sagerne vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere, der enten er i opsagt stilling eller er fratrådt, har krav på tildeling af medarbejderaktier (favøraktier og gratisaktier) i medfør af funktionærlovens 17a eller dennes analogi. Arbejdsgiverne, som alle var fra den finansielle sektor, havde i flere omgange tilbudt deres medarbejdere favøraktier og gratisaktier. I de fleste tilfælde var det en betingelse for medarbejdernes erhvervelse af aktierne, at medarbejderne var i uopsagt stilling. På denne baggrund rejste en række fratrådte medarbejdere og medarbejdere i opsagt stilling krav om tildeling af aktier med henvisning til deres ansættelsesperiode og funktionærlovens 17a. Sø- og Handelsretten fastslog, at favøraktier, som er betinget af en vis egenbetaling og indebærer en kursrisiko, falder udenfor funktionærlovens 17a's anvendelsesområde, idet tildeling af favøraktier ikke kan anses for en (pligtig) ydelse i arbejdsforholdet, men alene som et køb med favørelement. Betingelsen om, at medarbejderne skal være i en uopsagt stilling, var derfor gyldig. En undtagelse hertil vil dog kunne forekomme ved en helt uvæsentlig egenbetaling, men retten fandt ikke, at dette var tilfældet i de konkrete sager. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Vedrørende gratisaktieordningerne foretog Sø- og Handelsretten en vurdering af, om der forelå en aftale eller sædvane omfattet af funktionærlovens 17a. Sø- og Handelsretten fandt, at dette var tilfældet i relation til nogle af ordningerne. Tildelingerne efter disse ordninger omfattede derfor alle medarbejdere, der var ansat i tildelingsåret, og der skulle ske en forholdsmæssig tildeling af gratisaktier til de medarbejdere, der var ansat i en del af tildelingsåret. Dommene vedrørende favøraktier er i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens tidligere dom vedrørende Jyske Bank (U SH), hvor Sø- og Handelsretten afviste, at adgangen til køb af aktier til favørpris var omfattet af funktionærlovens 17a under henvisning til, at deltagelsen i ordningen var frivillig såvel med hensyn til opsparing som med hensyn til køb af aktier. Finansforbundet har anket 7 af dommene til Højesteret. Dommene viser, at det i relation til favøraktieordninger er muligt at stille krav om fortsat ansættelse for deltagelsen i ordningerne, idet sådanne tildelinger ikke anses for vederlag i funktionærlovens 17a's forstand, hvis deltagelsen er betinget af en ikke uvæsentlig egenbetaling. Modsat vil medarbejdernes retsstilling i relation til gratisaktier bero på en konkret vurdering af, om ordningen udgør en aftale eller sædvane i funktionærlovens 17a's forstand. Ved udarbejdelse af ordningen kan der således tages højde for domstolens betragtninger. Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn Af advokat Gitte Westall EF-domstolen har den 17. juli 2008 afsagt en dom, som vedrører anvendelsesområdet for lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) for så vidt angår forbuddet mod direkte forskelsbehandling samt chikane på grund af handicap. En advokatsekretær, som var ansat i et engelsk advokatfirma, fødte i 2002 en handicappet søn. Sønnens sygdom krævede specialbehandling, som medarbejderen varetog hovedparten af. Den I. marts 2005 opsagde og fratrådte medarbejderen på eget initiativ sin stilling i advokatfirmaet og anlagde herefter i august 2005 sag mod advokatfirmaet ved 2

3 en engelsk domstol. Medarbejderen gjorde gældende, at hun var blevet tvunget til at opsige sin stilling, idet hun var blevet dårligere behandlet end andre medarbejdere, fordi hun ydede hovedparten af den pleje, som hendes handicappede barn havde behov for. Den engelske domstol forelagde herefter EF-domstolen det principielle spørgsmål, om medarbejderen kunne påberåbe sig beskæftigelsesdirektivet, der blandt andet forbyder forskelsbehandling og chikane på grund af handicap, når forskelsbehandlingen var udøvet som følge af hendes søns handicap. Beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap er implementeret i dansk ret via forskelsbehandlingsloven. Domstolen fastslog, at beskæftigelsesdirektivets forbud mod direkte forskelsbehandling og chikane ikke er begrænset til personer, som selv har et handicap. Forbuddet beskytter også en medarbejder, som bliver chikaneret eller stillet ringere på grund af medarbejderens handicappede barn, når dette findes bevist. Det var herefter op til den engelske domstol at vurdere beviserne i sagen, herunder vurdere om medarbejderen havde været udsat for forskelsbehandling og/eller chikane. Dommen indebærer, at en medarbejder med et handicappet barn efter omstændighederne også nyder beskyttelse efter forskelsbehandlingsloven, når medarbejderen varetager plejen af sit handicappede barn, og dette får konsekvenser for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiver pligtig til at fortsætte ansættelsesforholdet med tidsbegrænset medarbejder, der var gravid Af advokat Tina Reissmann og advokat Rasmus Høj Christensen Ved dom af 27. juni 2008 fandt Østre Landsret, at det var en overtrædelse af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver havde undladt at fastansætte en gravid medarbejder, der var i en tidsbegrænset stilling. Medarbejderen var ansat i et barselsvikariat som frisørassistent. Vikariatet var tidsbegrænset til ca. 7 måneder. Omkring vikariatets ophør skulle arbejdsgiveren ansætte en stedfortræder i frisørsalonen, da arbejdsgiveren selv skulle varetage andre forpligtigelser uden for salonen. Medarbejderen, der under vikariatet var blevet gravid, blev ikke tilbudt jobbet som stedfortræder, idet arbejdsgiveren valgte at ansætte en ny medarbejder, som 3

4 arbejdsgiveren fandt bedre kvalificeret. Medarbejderen rejste herefter krav mod arbejdsgiveren om godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven, idet hun mente, at hun ikke var blevet tilbudt stillingen som stedfortræder, fordi hun var gravid. For retten blev der afgivet forklaring af en lang række medarbejdere, blandt andet om medarbejderens egenskaber som leder. Endvidere udtalte to vidner, at arbejdsgiveren direkte havde sagt, at medarbejderen ikke blev tilbudt jobbet, fordi hun var gravid. Byretten frifandt arbejdsgiveren, som dog ikke fik medhold i landsretten. Landsretten fastslog indledningsvis, at en manglende ansættelse af medarbejderen som stedfortræder ikke var at betragte som en opsigelse, jf. ligebehandlingslovens 9. Spørgsmålet var herefter, om arbejdsgiveren havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser i ligebehandlingslovens 2. På baggrund af vidneforklaringerne fandt landsretten, at der var påvist sådanne faktiske omstændigheder, at det havde formodningen for sig, at netop frisørens graviditet var årsag til, at hun ikke blev ansat, hvorfor det var arbejdsgiverens bevisbyrde, at graviditeten ikke havde spillet nogen rolle ved afgørelsen af, om medarbejderen skulle tilbydes jobbet. Én dommer fandt, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at graviditeten havde været uden betydning for arbejdsgiverens beslutning, idet den person, som blev ansat som stedfortræder, var bedre kvalificeret end medarbejderen. To af landsrettens dommere fandt imidlertid, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at graviditeten hverken helt eller delvist spillede nogen rolle for beslutningen om ikke at tilbyde medarbejderen jobbet som stedfortræder, og tilkendte medarbejderen en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. Godtgørelsen på 6 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingslovens 2 forekommer meget høj sammenlignet med, at Højesteret i sin dom af 29. januar 2008 vedrørende en sag, hvor en jobansøger havde fået et forhåndsafslag, fordi hun var kvinde, udtalte, at "Højesteret finder, at godtgørelsen i en situation som den foreliggende som udgangspunkt skal fastsættes til kr." 4

5 120 dages reglen ikke gyldigt vedtaget Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokat Christina Louise Bøje Nielsen Københavns Byret afsagde den 6. juni 2008 dom i en sag mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, der havde været ansat i selskabet som produktionsassistent, og som var blevet opsagt af arbejdsgiveren med forkortet varsel i henhold til 120 dages reglen. Tvisten vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt 120 dages reglen var gyldigt vedtaget mellem parterne. Reglen giver en arbejdsgiver mulighed for at opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel på en måned, såfremt medarbejderen indenfor et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Den opsagte medarbejder hævdede, at denne særlige opsigelsesbestemmelse ikke var gyldigt vedtaget mellem hende og arbejdsgiveren. Af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgik det, at "Alle øvrige ansættelsesforhold er i henhold til funktionærloven og ferieloven. Samtidig skal der gøre opmærksom på, at virksomheden evt. vil bruge sin ret til at afskedige medarbejderen ved mere end 120 dages sygefravær". Retten mente ikke, at formuleringen var tilstrækkelig klar. Den blotte henvisning til, at alle øvrige ansættelsesforhold var i henhold til funktionærloven sammenholdt med angivelsen af, at arbejdsgiveren havde ret til at opsige efter 120 dages sygefravær uden angivelse af, at funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler derved var fraveget, udgjorde ikke et tilstrækkeligt grundlag for, at funktionærlovens 5, stk. 2 kunne anses for aftalt mellem parterne. Som følge af, at 120 dages reglen ikke ansås for gyldigt vedtaget, var arbejdsgiveren nødsaget til at opsige medarbejderen med det sædvanlige opsigelsesvarsel. Medarbejderen fik derfor medhold i sit krav om løn, pension og feriegodtgørelse for en periode svarende til det sædvanlige opsigelsesvarsel. Herudover fik medarbejderen medhold i, at ansættelsesbeviset var mangelfuldt, og at ansættelsesbevisloven dermed ikke var overholdt. Således fandt retten, at ansættelsestidspunktet var forkert angivet, og oplysninger om vederlag for overarbejde ansås ikke for tilstrækkelige, ligesom retten konstaterede, at der var uklarhed om opsigelsesvarslerne som følge af den ovenfor nævnte formulering om 120 dages reglen. På den baggrund blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på kr , idet retten bemærkede, at manglerne ikke havde haft konkret betydning for medarbejderen bortset fra manglen vedrørende 120 dages reglen. 5

6 Dommen viser, at 120 dages reglen skal formuleres omhyggeligt og med stor klarhed og præcision, før den anses for gyldigt vedtaget mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Kronisk hovedpine var ikke et handicap efter forskelsbehandlingsloven Af advokat Gitte Westall Ved dom af 26. maj 2008 fastslog Retten i Svendborg, at kronisk hovedpine ikke kunne anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. En kvindelig medarbejder blev pr. 1. november 2004 fastansat som teknisk assistent/itmedarbejder. Medarbejderen havde siden 1998 lidt af kronisk hovedpine, hvilket arbejdsgiveren var bekendt med forud for fastansættelsen. Kort tid efter fastansættelsen af medarbejderen indgik medarbejderen, arbejdsgiveren og kommunen en aftale om sygedagpengerefusion ved langvarig eller kronisk sygdom efter den daværende sygedagpengelovs 28 (nu 56). På grund af hovedpinen havde medarbejderen i gennemsnit 3 sygedage om måneden. Efter 2 perioder med flere sammenhængende sygedage, blev medarbejderen indkaldt til en samtale angående hendes fravær. Denne samtale blev imidlertid ikke gennemført, da medarbejderen kort forinden blev sygemeldt med stress. Umiddelbart herefter blev medarbejderen opsagt med den begrundelse, at hendes store fravær havde medført, at hun ikke havde været i stand til at udføre sine normale arbejdsopgaver. Medarbejderen anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren. Medarbejderen gjorde gældende, at kronisk hovedpine var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, samt at afskedigelsen var begrundet i dette handicap og derfor i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af handicap. Subsidiært gjorde medarbejderen gældende, at opsigelsen var usaglig, da arbejdsgiveren var bekendt med medarbejderens kroniske lidelse, og krævede derfor godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Retten i Svendborg lagde vægt på forarbejderne til forskelsbehandlingsloven, som skelner mellem handicap og sygdom, og som for at anse forholdet som et handicap forudsætter en funktionsnedsættelse hos medarbejderen, som medfører et kompensationsbehov. Da medarbejderens lidelse ikke medførte en funktionsnedsættelse på arbejdet, men alene hyppigere fravær, fandt retten ikke, at der var tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 6

7 Retten fandt dog, at opsigelsen var usaglig, idet arbejdsgiveren kendte til medarbejderens kroniske lidelse forud for ansættelsen, og fordi fraværets omfang ikke lå ud over, hvad der måtte påregnes, når hensås til den indgåede aftale efter sygedagpengelovens 28. Medarbejderen blev på denne baggrund tilkendt en godtgørelse efter funktionærlovens 2b svarende til 3 måneders løn. Fritstillet medarbejder kunne ikke pålægges at afholde hovedferie uden for hovedferieperioden Af advokat Henrik Johnsen Byretsdom fastslår, at hovedferie også i forbindelse med opsigelse og fritstilling alene kan pålægges afholdt i hovedferie. Efter ferielovens 14, stk. 1, skal mindst 15 dage af medarbejderens ferie gives i sammenhæng (hovedferien), og hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at hovedferien ved aftale kan reduceres fra 15 feriedage til 10 feriedage. Arbejdsgiveren skal varsle hovedferien afholdt med tre måneders varsel og øvrig ferie med en måneds varsel. Hvis medarbejderen fritstilles, følger det af ferielovens 16, stk. 2, at ferie anses for afholdt, uanset om ferien er fastsat, hvis varslingsperioderne og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. I en sag fra Retten i Roskilde blev medarbejderen opsagt den 5. juli 2006 til fratræden 30. november Medarbejderen var sygemeldt på opsigelsestidspunktet. I opsigelsesbrevet blev medarbejderen pålagt at afholde "ferie i videst muligt omfang inden for opsigelsesperioden" (dette vil også gælde, selv om det ikke fremgår af opsigelsesbrevet), og medarbejderen blev fritstillet. Medarbejderen blev raskmeldt pr. 1. november Spørgsmålet for retten var, om den fritstillede medarbejder kunne anses for at have afholdt hovedferie i fritstillingsperioden, når ferien ikke var afholdt i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Der var ikke under sagen tvivl om, at sygdom er en feriehindring. 7

8 Retten fastslog, at medarbejderen på grund af sygdom havde været afskåret fra at holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september Derfor skulle arbejdsgiveren betale feriegodtgørelse til medarbejderen. Retten lagde vægt på, at bestemmelsen om, hvorvidt ferie anses for afholdt i fritstillingsperioden, uanset om den er varslet, er en undtagelse fra varslingsbestemmelsen og ikke en undtagelse fra bestemmelsen om, hvornår ferien skal placeres. Dommen viser med andre ord, at hovedferie også i forbindelse med opsigelse og fritstilling alene kan pålægges afholdt i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Afskedigelse af medarbejder, der modtog fertilitetsbehandling, medførte godtgørelse efter ligebehandlingsloven Af advokat Tina Reissmann Ved dom af 30. maj 2008 stadfæstede Østre Landsret Glostrup Byrets dom, hvorefter det fandtes at være i strid med ligebehandlingsloven at opsige en kvindelig medarbejder, der modtog fertilitetsbehandling. Medarbejderen, der var ansat i en bedemandsforretning, oplyste efter ca. 3/4 års ansættelse, at hun agtede at påbegynde fertilitetsbehandling. Omkring et halvt år efter at medarbejderen havde oplyst arbejdsgiveren om fertilitetsbehandlingen, modtog medarbejderen en skriftlig advarsel vedrørende hendes håndtering af to sager. Yderligere 3½ måned senere fik medarbejderen en ny skriftlig advarsel for fejl i håndteringen af fem konkrete sager. En uge senere blev medarbejderen opsagt, idet der blev konstateret yderligere fejl ved håndteringen af de sager, som den anden advarsel omhandlede. Byretten fandt hvilket parterne var enige om for landsretten at sagen skulle bedømmes efter bevisbyrdereglen i ligestillingslovens 16a, idet den omvendte bevisbyrderegel i ligestillingslovens 16, stk. 4, ikke fandt anvendelse, når medarbejderen alene var i fertilitetsbehandling. Både by- og landsretten fandt, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem meddelelsen om fertilitetsbehandlingen og den første skriftlige advarsel, at det var op til arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens fertili- 8

9 tetsbehandling. Denne bevisbyrde havde arbejdsgiveren ikke løftet, idet retten lagde særlig vægt på, at medarbejderen efter hun havde modtaget den anden advarsel alene havde været på arbejde en enkelt dag, inden hun blev opsagt, men at opsigelsen alligevel var sket på baggrund af de samme forhold, som var konstateret i den anden advarsel. Medarbejderen havde således ikke haft mulighed for at rette for sig, ligesom de forhold, som begrundede opsigelsen, ligeså vel kunne være medtaget i den anden advarsel. Medarbejderen havde krævet en godtgørelse svarende til 12 måneders løn, men fik blandt andet under hensyn til ansættelsesforholdets varighed alene tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Dommen viser, at medarbejdere, som modtager fertilitetsbehandling, nok er omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse, men dog ikke af den omvendte bevisbyrderegel. Endvidere kan en advarsel afgivet i hvert fald op til et halvt år efter meddelelsen om påbegyndelse af fertilitetsbehandling udgøre sådanne omstændigheder, at det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at en afskedigelse ikke er begrundet i fertilitetsbehandlingen. En opsigelse er kommet frem, når den afleveres i medarbejderens postkasse Af advokat Henrik Johnsen Østre Landsret fastslår, at afleveringsattest udgør tilstrækkelig bevis for, at opsigelse er kommet frem. Østre Landsret har i en nyere dom fastslået princippet om, at en opsigelse er rettidigt afgivet, hvis arbejdsgiveren kan bevise, at opsigelsen er kommet frem til medarbejderen inden udgangen af en måned. I den konkrete sag blev virksomheden erklæret konkurs den 31. juli 2006, og kurator besluttede at opsige samtlige medarbejdere pr. denne dato. En af virksomhedens medarbejdere var på ferie på tidspunktet, hvor medarbejderens opsigelse blev afleveret på hans private bopæl af De Grønne Bude. Budbringeren fandt ingen hjemme, men afleverede opsigelsen i den fælles postkasse i den ejendom, hvor medarbejderen boede. Medarbejderens navn var angivet ved brevsprækken. Parterne var under sagen uenige om, hvorvidt opsigelsen kunne betragtes som værende 9

10 kommet frem den 31. juli I modsætning til Sø- & Handelsrettens Skifteret nåede Østre Landsret frem til, at arbejdsgiveren på grundlag af afleveringsattesten fra De Grønne Bude havde bevist, at opsigelsen var kommet frem til medarbejderen den 31. juli Det var medarbejderens egen risiko, at opsigelsen efter det oplyste var bortkommet som følge af, at medarbejderen delte postkasse med andre. Landsretten fastslog endvidere, at det var uden betydning, at arbejdsgiveren må antages at have været bekendt med, at medarbejderen var på ferie på det tidspunkt, hvor opsigelsen kom frem til ham. Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at arbejdsgiveren burde have orienteret ham om opsigelsen via hans firmamobiltelefon. Dette synspunkt fik han ikke medhold i. Østre Landsret har imidlertid i en afgørelse fra 1997 fastslået, at arbejdsgiveren over for en medarbejder på tjenesterejse har en særlig forpligtelse til at orientere medarbejderen om opsigelsen, hvis den skal have virkning fra et tidspunkt, hvor medarbejderen er på tjenesterejse. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Tina Reissmann Advokat, associeret partner Tina Brøgger Sørensen Senioradvokat Gitte Westall Advokat Henrik Johnsen Advokat Rasmus Høj Christensen Advokat Christina Louise Bøje Nielsen Advokat Mille Praastrup Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 10

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 2 30. juni 2014 (2. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I løbet af foråret er der truffet afgørelse i en lang række interessante sager

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere