I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen AGF Fodbold, og Medie- og Eventdivisionen, udviser et overskud på tkr. 769 mod et forventet budgetteret underskud for samme periode på tkr I alt en positiv afvigelse på tkr for første halvår. I forhold til samme periode for sidste år, udviser halvårsrapporten ligeledes en forbedring på tkr for moderselskabet Århus Elite A/S og fodbolddivisionen AGF Fodbold. Samlet for koncernen viser halvårsrapporten et underskud på tkr. 952, mod et forventet budgetteret underskud for samme periode på tkr , og fremkommer dermed med en positiv afvigelse på tkr for første halvår. I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr AGF Fodbold Den positive afvigelse i forhold til det forventede resultat for 1. halvår, kan primært henføres til moderselskabets fodbold division, AGF fodbold, som følge af de fine tilskuertal til efterårets kampe, fastholdelsen og udviklingen af de samlede sponsorindtægter, samt tilgåede transferindtægter. AGF fodbold er efter afslutningen af 1. halvsæson i Viasat Sport Divisionen, placeret som nr. 6 og har en reel oprykningsmulighed. Hjemmekampene i 1. halvår blev overværet af tilskuere mod forventet tilskuere. Omkostningsniveauet i AGF fodbold følger det budgetterede. AGF Fodbold korrigerede selskabets strategi med ansættelsen af cheftræner Ove Pedersen og Sportschef Brian Steen Nielsen og har målrettet fokuseret på AGF Fodbolds egen talentmasse, hvilken allerede nu båret frugt, idet 2 ynglingespillere i efteråret har været blandt de mest markante profiler på Ligaholdet. Endvidere er AGF Fodbold den klub i landet med de flest nominerede spillere på det danske U-19 landshold og samlet set har AGF Fodbold 12 spillere på de danske U-landshold. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

2 Atletion A/S I 1. halvår har Atletion A/S fastholdt et positivt og markant aktivitetsniveau med afvikling af store events og mødeaktiviteter på området. Alene afviklingen af VM i Idrætsgymnastik blev en oplevelsesmæssig og markedsføringsmæssig succes til gavn for hele byen og alle involverede. Atletion A/S har som planlagt iværksat ombygning af Atletions VIP- og konferencefaciliteter i afsnittet i NRGi Arena og i NRGi Park. Begge afsnit forventes færdig inden udgangen af indeværende regnskabsår. For både NRGi Arena og NRGi Park betyder ombygningen og moderniseringen, at den samlede kapacitet forøges med op til 60 % i forhold til den nuværende. Kapacitetsforøgelse forventes først at bidrage til øgede aktiviteter og positivt til selskabets drift i næste regnskabsår. Atletion A/S har pr realiseret et mindre underskud, men forventer samlet at realisere et overskud for 2006/07. Århus GF A/S Århus GF A/S ligger p.t. på en placering som nr. 5 i den hjemlige liga, og har dermed stadigvæk muligheder for en slutspilsplads og kvalifikation til deltagelse i næste sæsons internationale turneringer. Århus GF A/S har op til denne sæson investeret i flere markante profilspillere med Christian Berge og Vegard Samdahl som de mest markante, til at styrke holdet. A-landsholdsspiller Kasper Søndergaard blev kort før statusdagen solgt til Kolding IF og transferindtægten er indregnet i selskabets resultat. Århus GF A/S har pr realiseret et mindre underskud, men forventes i hovedtræk at følge de budgetterede forventninger for 2006/07. Bakken Bears ApS De danske vice-mestre og ny kårede pokalvindere i basketball, har gennem 1. halvår klaret sig som forventet i den hjemlige turnering og ligger placeret som nr. 1 i ligaen. Holdet deltog ikke i den europæiske turnering. Bakken Bears ApS har pr realiseret et mindre underskud, men forventes i hovedtræk at følge de budgetterede forventninger for 2006/07. AGF Sponsor ApS Resultatet i det 100 % ejede investeringsselskab AGF Sponsor ApS, følger forventningerne. AGF Fodboldtalentselskab ApS Der er ingen aktiviteter i denne 100 % ejede dattervirksomhed. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

3 Resultatforventninger for Århus Elite A/S 2006/07 Forventningerne til koncernens årsresultat pr. 30. juni 2007 fastholdes på et underskud i størrelsesordenen kr. 3-4 mio.. For regnskabsåret 2005/06 udgjorde koncernens resultat et underskud på kr. 3,2 mio. inkl. transferindtægten på salget af fodboldspilleren Morten Rasmussen til Brøndby IF og med AGF Fodbold placeret i SAS-Ligaen, med markant flere TV indtægter end i indeværende regnskabsår. Forventningerne er baseret på, at hjemmekampene for AGF Fodbold i foråret 2007 overværes af tilskuere og at udviklingen i sponsortilgang i koncernen fastholdes og udbygges. Sponsorgrundlaget i koncernen er i 1. halvår steget med 15 % i forhold til tilsvarende periode året før. Kapitalforhold Selskabets egenkapital pr udgør tkr Hændelser efter regnskabsperiodens udløb AGF Fodbold har investeret i 2 markante profilspillere, Olof Persson, 28 år med 4 A-landskampe for Sverige, samt den 24 årige islandske landsholdsprofil Kári Árnason med 12 landskampe. Begge disse spillere er købt i et økonomisk samarbejde med en kreds af investorer tæt på selskabet. De fremtidige eventuelle transferindtægter til disse to spillere deles ligeligt mellem investorerne og selskabet i forholdet 50/50. Playersponsorselskabet Tobias Grahn ApS har solgt kontraktrettigheden til Tobias Grahn til spanske Gimnastic efter regnskabsperiodens afslutning. Århus Elite A/S og AGF Fodbold forventer et neutralt resultat på denne transaktion. Århus Elite A/S har pr. 1. februar 2007 ansat Jørgen Noes som Vice administrerede direktør i Århus Elite A/S og som Salgsdirektør i AGF Fodbold for at fortsætte og fasthold den positive udvikling i de forretningsmæssige aktiviteter i koncernen. Forventninger til 2007/08 Som følge af forventninger om en fortsat udvikling i koncernens indtægtsgrundlag samt den løbende tilpasning af koncernens omkostninger, forventer ledelsen en forsat styrkelse af resultat for regnskabsåret 2007/08. Forventningerne til regnskabsåret 2007/08 er naturligvis afhængig af specielt AGF Fodbold og om indfrielse af de sportslige målsætninger i foråret Ligesom ibrugtagningen af de nymoderniserede VIP og konferencefaciliteter forventes at styrke koncernens aktivitetsniveau og indtjeningspotentiale. Internationale regnskabsstandarder (IRFS) Selskabet overgik med virkning for årsrapporten 2005/06 til aflæggelse af regnskab efter IFRS. Selskabet foretog i den forbindelse tilpasning af sammenligningstal for 2005/06 samt halvårsrapporten 2005/06 til IFRS. Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

4 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Halvårsrapporten er endvidere aflagt efter en efter skat betragtning, hvorfor der foretages skattemæssige korrektioner i perioden 1. juli 31. december Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde danske kroner. Halvårsrapporten er ikke revideret af selskabets statsautoriserede revisor. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 31. december 2006 for Århus Elite A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregning og måling efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for perioden Med venlig hilsen Århus Elite A/S Direktion Lars Windfeld Adm. direktør Bestyrelse Kurt Andersen Jan Børjesson Lars C. Bærentsen Michael V.Nielsen Formand Næstformand Erik M. Schmidt Michael R. Simonsen Michael Vad For yderligere information kontakt koncerndirektør Lars Windfeld på tlf. nr Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

5 Århus Elite A/S Resultatopgørelse Koncern Modervirksomhed 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår tkr. 2006/ / / /06 Nettoomsætning Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster Transferaktiviteter Resultat af transferaktiviteter Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat af kapitalinteresser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

6 Århus Elite A/S Balance - aktiver Koncern Modervirksomhed tkr. 31/ / / /12 05 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Kontraktrettigheder Materielle anlægsaktiver Ombygning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Værdipapirer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer i handelsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

7 Århus Elite A/S Balance - passiver Koncern Modervirksomhed tkr. 31/ / / /12 05 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Bankgæld Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

8 Århus Elite A/S Egenkapitalopgørelse Koncern Modervirksomhed tkr. 31/ / / /12 05 Aktiekapital: Saldo 1. juli Konvertering af ansvarlig lånekapital Saldo 31. december Overført resultat: Saldo 1. juli Overkurs ved emission Overført aktiekapital Overført af periodens resultat Overført resultat i alt Egenkapital moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresse Egenkapital Aktiekapitalen består af aktier á 1 kr. Aktiekapitalen fordeler sig således: A-aktier, 10 stemmer pr. 1 kr. aktie stk. a 1 kr. B-aktier, 1 stemme pr. 1 kr. aktie stk. a 1 kr. Nøgletal for koncernen 1/7-31/12 1/7-31/12 1/7-31/ Resultat pr. aktie, kr. 0,0-0,1-0,7 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie 0,7 0,4 0,0 Egenkapitalandel (soliditet) % Egenkapitalforrentning Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Århus Elite A/S Stadion Allé Århus C Tel

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10 Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Balance pr. 30.06.2013 22

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport.

Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport. Fondsbørsmeddelelse 02.2008 Viborg Håndbold Klub A/S delårsrapport. På bestyrelsesmøde den 28. februar 2008 har bestyrelsen behandlet og godkendt redegørelse og regnskab for 1. halvår 2007/2008 (periode

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Nøgletal 4-5 Highlights 6 Året der gik 7-8 Ledelsesberetningen 9-21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23-24 Resultatopgørelse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Aarhus Elite A/S Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere