Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse"

Transkript

1 Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse Risikoafdækning Enhver VO indebærer risici for begge parter. Virksomhedsoverdragelse Risikoen er dog størst for K. S og K er ikke ligestillet, idet S præsumptivt besidder samtlige oplysninger om målvirksomhedens indre forhold, som i alt fald i opstartsfasen af forhandlingerne i det væsentligste er ukendte for K. Det bør dog bemærkes, at der både kan være tale om negative såvel som positive forhold om virksomheden. Der kan være mistanker om forurening, defekte produkter der resulterer i krav mod virksomheden eller en ny stor ordre, som er på vej osv. K vil bedst muligt forsøge at afdække disse risici forud for aftalens indgåelse, medens S vil forsøge at overdrage virksomheden på en sådan måde, at der efterfølgende ikke kan rejses krav mod ham. Købers muligheder for risikoafdækning ligger i: Overdragelsesformen Due diligens Garantier Sikkerhedsstillelse Earn-out Sælgerfinaciering Deponering, anfordringsgarantier Ledelseserklæringer Forsikringer (sjældne) Valget afhænger naturligvis konkret af virksomheden man ønsker at overtage. En ung virksomhed uden produktion (ex. Et konsulentfirma) vil normalt være mindre risikofyldt at erhverve, end en 100 år gammel kemikaliefabrik. Ofte vil det ses, at man bruger flere af de ovenstående muligheder, for at nå det bedste resultat. Det kan være hensigtsmæssigt at opdele de virksomhedsrelaterede risici i to grupper: økonomiske kvantificerbare risici: den regnskabsmæssige værdiansættelse, f.eks. af varelagre. Hensættelser, ex. Garantikrav Kendte miljømæssige risici. økonomisk ikke-kvantificerbare risici: ugyldige immaterielle rettigheder nøglemedarbejdere, der har forladt virksomheden mangelfuldt kontraktsgrundlag med kunder eller leverandører Husk garantier er kun interessante hvis et garantibrud resulterer i et økonomisk kvalificerbart tab (gælder dog ikke hvis et garantibrud er væsentlig misligholdelse og derved kan medføre ophævelse). Due Diligence Der findes ingen lovreguleret definition. RR nr. 10 fra 1991 er due diligence processen defineret som: Den proces ved hvilken køber og dennes rådgivere, kunder, advokat, revisor og andre specialister udfører en detaljeret gennemgang af juridiske, økonomiske og andre forhold i en virksomhed. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 1

2 Due = Skyldig, passende, rettidig, behørig, tilbørlig, afgift Diligence = Omhyggelighed, omhu, flittighed DD er den internationalt anerkendte betegnelse for de undersøgelser, som K af en virksomhed foretager forud for den endelige gennemførelse af handlen. Udtrykket omfatter gennemførelse af sådanne undersøgelser, der under hensyn til omstændighederne, må anses for at være nødvendige for, at en virksomhedskøber kan træffe sin investeringsbeslutning på et oplyst grundlag. Formålet med DD er at afdække de risici, der er forbundet med at overtage målvirksomheden, og hvilken pris K er villig til at betale. Desuden: Forberedelse af transaktionen (f.eks. laves somme tider en sælger due diligence, så der ikke kommer nogle overraskelser frem under forhandlingerne). Værdiansættelse (Tjek om indtjeningen er reel, samt om de rigtige regnskabsprincipper er brugt). Valg af transaktionsstruktur/form (undersøges om der er skyldnerskifte-, change of control problemtillinger) Identifikation af Deal Breakers Strukturering af aftalegrundlag Aftalestruktur Betingelser closing dokumentation garantier og indeståelser (man kan ikke vide hvad der er relevant, hvis man ikke kender selskabet). Identifikation af post closing Issues Øge Købers kendskab til/ forståelse af Target (herved skabes balance i forhandlingspositioner) Kontakt til ledelsen/kunder Fordele for begge parter: mindre chance for at sælger mødes med et erstatningskrav, samtidig med at køber vil betale mere for virksomheden hvis han ved hvad han køber risikoafdækning for køber, fx garanti Hovedområderne for en DD-undersøgelse: (Med forbehold for forskellige købere) regnskabs- og revisionsmæssige forhold skattemæssige forhold juridiske forhold kommercielle forhold tekniske forhold strategiske forhold human resources risk management Men derudover vil fast ejendom, miljø, forsikringer, osv. også have stor betydning. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 2

3 Konsekvenserne af DD: Svært fastlægge på forhånd. S vil givetvis forsøge at få medtaget en klausul i aftalen, hvorefter K ikke kan rejse krav i henhold til de i overdragelsesaftalen indeholdte garantier og erklæringer for forhold, som K er eller burde være blevet bekendt med under en DD. K vil omvendt argumentere for, at han ikke skal stilles ringere end oprindeligt aftalt ved at have afdækket negative forhold. => Normalt er slutresultatet et kompromis således at visse forhold garanteres af S uanset K s viden, medens andre garantier afgives med forbehold for K s viden. DD er en risikoafdækningsmetode, hvor K får bedst mulig sikkerhed for ikke at lide skuffelser i forbindelse med sit virksomhedskøb. Det er den eneste metode, der giver K reel indsigt i målvirksomheden, og som kan afdække så væsentlig negative forhold at overdragelsen opgives. Tidspunktet for DD Der er naturligvis mange forskellige tidspunkter, hvorpå man kan gennemføre en DD. Før eller efter indgåelse af betingede aftale, efter indgåelse af endelig aftale, faseopdelt gennemgåelse. Tidspunktet afgøres af sælger kan i nogen grad påvirkes af virksomhedens type. F.eks. vil en virksomhed med mange erhvervshemmeligheder helst ikke give oplysninger ud til køber før sælger er forholdsvis sikker på at der vil blive indgået en aftale. For at fuldende sælgers sikkerhed kan man vælge at faseopdele DD en, kombineret med at K underskriver både fortrolighedserklæringer og konkurrence/medarbejderklausuler. Forskellige typer DD Sælgers Due Diligens I visse tilfælde foretager S selv en DD-undersøgelse, som efterfølgende stilles K til rådighed. Typisk set i industrivirksomheder, med høj risiko for industrispionage. => S kan censurere følsomme oplysninger fra, som på et givent tidspunkt ikke skal frigives til K. Bruges også ved strukturerede auktionsprocessor. Metoden indeholder både fordele og ulemper. Oftest vil langt de fleste DD gennemføres af K, hvor K samtidig underskriver erklæringer om tavshedspligt og hensigtserklæringer. Disclosure letter = sælgers erklæring om hvilke forhold ved virksomheder, der strider mod aftalen. Dette gør Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 3

4 sælger ansvarsfri. For at kunne lave dette ordentligt har sælger brug for at lave en sælger-dd. Købers Due Diligens Købers due diligence kan gennemføres på forskellige tidspunkter i et forhandlingsforløb, eksempelvis: Efter tavsheds- og hensigtserklæring. Efter, at betinget aftale er indgået. Efter, at endelig aftale er indgået som led i prisregulering. Såfremt køber får mulighed for at gennemføre due diligence, inden endelig aftale er indgået eller på et tidspunkt, hvor der stadig eksisterer en tilbagetrædelsesadgang for Køber, er det væsentligt, at Sælger sikres mod misbrug af de oplysninger og informationer, som Køber modtager, hvilket kan ske gennem: Købers tiltrædelse af fortrolighedserklæringer. Købers tiltrædelse af konkurrenceklausul og medarbejderklausul. break away fee Dette hensyn vejer tungest, hvor der er tale om en industriel køber (konkurrent). Ved tegning af aktier i aktie- og anpartsselskaber/fusion mv. Såfremt "køb af virksomhed" sker gennem tegning af aktier i forbindelse med en kapitalforhøjelse, fusion eller på anden måde, indeholder selskabslovene forskellige minimumskrav til oplysninger, der skal tilvejebringes. SL kap. 10 Kapitalforhøjelser. Selskabslovens kap. 15 vedrørende fusioner, herunder udarbejdelse af fusionsplan, fusionsredegørelser, fælles revideret regnskabsopstilling, sagkyndige erklæringer, erklæring om kreditorernes retsstilling mv. Børsnoterede virksomheder Køb af en børsnoteret virksomhed muligheden for indsigt i virksomhedens forhold skal ses i sammenhæng med de børsetiske regler, oplysningsforpligtelser i henhold til Værdipapirhandelsloven, TakeOver Bekendt-gørelsen og Prospektbekendtgørelsen. Intern viden VPHL 34, stk. 2. Intern viden: forstås ikke offentliggjorte oplysninger om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. Insider trading VPHL 35, stk. 1. Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen. Oplysningsforpligtelse VPHL 27, stk. 1. En udsteder af værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs, skal straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne. Kan man på baggrund af disse regler lovligt lave Due Diligence på et børsnoteret selskab og efterfølgende købe Selskabet, uden at det er Insider Trading? KBH Fondsbørs: Ja, men Køber må ikke handle, før alle oplysninger er offentliggjort!, Køber skal pålægges hemmeligholdelsespligt, alle væsentlige oplysninger skal offentliggøres, når forhandlingerne er tilendebragt. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 4

5 KBH Fondsbørs: Enhver handel, hvor parterne besidder Intern viden, er en overtrædelse af forbuddet mod Insider Trading (35), uanset er der er Informationsparitet. Se kritisk herom UFR 2001.B.417 om Due Diligence og Insiderhandel. HR har i Midtbanksagen (UFR H) fastslået, at der tillige skal foreligge et uhæ-derligt forhold, for at det kan kvalificeres som ulovlig insiderhandel. U 2001.B417: Det må antages, at konkret informationsparitet deaktiverer insiderforbudet, og at information i konsekvens heraf kan udveksles i fortrolighed ved due diligence, uden at informationen af den grund skal offentliggøres. En afvigende afgørelse fra Københavns Fondsbørs kritiseres. I praksis foretages altid Due Diligence før afgivelse af købstilbud (pligtmæssigt eller frivilligt) på et børsnoteret selskab, eller tilbuddet betinges af, at der gennemføres en tilfredsstillende Due Diligence. Problemer Nu blevet lovfæstet med virkning pr. 1. april 2005, hvor VPHL 35, stk. 2 lyder: Persondataloven: Personoplysninger: Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på: 1) køb af værdipapirer, der sker som et nødvendigt led i gennemførelsen af et fremsat offentligt købstilbud med det formål at få kontrol over et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, såfremt den interne viden er erhvervet i forbindelse med en undersøgelse af selskabet, der er foretaget med henblik på fremsættelsen af købstilbuddet, og 2) køb og salg af værdipapirer, der gennemføres for at opfylde en forpligtelse, forudsat at denne forpligtelse er forfalden på tidspunktet for handelens gennemførelse, og at forpligtelsen er baseret på en aftale, der er indgået, før den pågældende person kom i besiddelse af intern viden. Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Følsomme oplysninger: er udtømmende opregnet oplysninger om: 1. Racemæssig eller etnisk baggrund, 2. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 3. Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, 4. Oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, 5. Oplysninger om strafbare forhold, 6. Væsentlige sociale problemer og 7. Andre rent private forhold. Behandling af følsomme personoplysninger kan som absolut udgangspunkt kun ske med personens udtrykkelige samtykke. Samtykke: Enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 5

6 Ikke følsomme personoplysninger 6, stk. 1 nr. 7: HR: Behandling af oplysningen må alene finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Videregivelse (i Due Diligence) af disse ikke følsomme oplysninger kan ske med hjemmel i generalklausul 6, stk. 1, nr. 7, og det er derfor ikke nødvendigt at indhente den registreredes samtykke, dog bliver der lagt en snæver fortolkning til grund (nødvendighedskriterium), og det forudsætter, at modtagerne af oplysninger har påtaget sig fortrolighed. En aktivitetsoverdragelse er en databehandling i lovens forstand => hvorfor der i princippet skal indhentes samtykke, men det antages, at der gælder en regel om succession, dvs., at der ikke kræves samtykke spørgsmålet er ikke afklaret. Købers undersøgelsespligt (Caveat emptor) KBL 47 Såfremt K har undersøgt det købte inden aftalens indgåelse, eller hvis K uden skellig grund har undladt at efterkomme S opfordring til at foretage en undersøgelse af det købte, => kan K ikke gøre sådanne mangler gældende, som blev eller burde have være opdaget ved en sådan undersøgelse. K's DD undersøgelse, som foretages forud for VO-aftalens opfyldelse i mangel på anden aftale gør S ansvarsfri for de forhold, som K ved en sådan undersøgelse afdækkede eller burde have afdækket, men har overset. Hvor går grænsen for de forhold, som K burde have opdaget? ingen nok så omhyggelig DD vil kunne afdække alle forhold Retspraksis: Til støtte for synspunktet, at K skader sin egen sag ved at gennemføre en DD er sagen U H, HR henviste til at K forinden aftalens indgåelse havde haft adgang til alle oplysninger om S lægepraksis og havde modtaget oplysninger om S indtjening de sidste tre år forud for overdragelsen. I de tilfælde, hvor K, ikke vil efterkomme en S opfordring til at gennemføre en DD => Der bør fra S side indføjes en passus i VO-aftalen om, at K efter eget valg har undladt at undersøge virksomheden inden overdragelsen. Herved vil S kunne afskære K fra at fremkomme med visse erstatningskrav for forhold, som ville være blevet opdaget i en DD. Retspraksis U H Norup & Bramstedt Offset A/S Leasingselskabet L, som leasede bygninger og produktionsudstyr til aktieselskabet T, der drev en større trykkerivirksomhed, overtog i efteråret 1987 i forbindelse med en økonomisk og ledelsesmæssig krise i T den reelle ledelse af selskabet. L og dettes repræsentanter ledede i forbindelse hermed forhandlinger, som i begyndelsen af 1988 førte til salg af T til 3 investorer I og indgåelse af en akkordordning med en række større kreditorer. T's regnskab for 1988 udviste et meget betydeligt underskud, og i august 1989 blev selskabet erklæret konkurs. I krævede deres samlede investering, ca. 33 mio. kr., godtgjort af L med henvisning til, at de i forbindelse med erhvervelsen af T havde modtaget urigtige oplysninger om selskabets økonomiske forhold, herunder i form af et dokument, som betegnedes»budget 1988«, men alene var et målsætningsbudget. L fandtes at måtte betragtes som I's vigtigste medkontrahent i aftalekomplekset. I burde imidlertid på grundlag af de oplysninger Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 6

7 om T, som i øvrigt var blevet udleveret, have indset, at en realistisk beslutning om køb af den konkurstruede virksomhed ikke kunne baseres alene på»budget 1988«, ligesom I havde modtaget forskellige advarselssignaler vedrørende T's økonomiske forhold. På denne baggrund fandtes I hverken at kunne gøre et tilbagesøgningskrav eller et erstatningskrav gældende mod L. HR: På denne baggrund finder Højesteret, at der ikke er grundlag for, at handlen om virksomheden skal gå tilbage som følge af mangler ved det overdragne eller på grund af ugyldighed som følge af fremkaldt vildfarelse. Højesteret finder endvidere, at appellanterne har handlet så uforsigtigt i forbindelse med aftalekompleksets tilblivelse, at der heller ikke er grundlag for at pålægge indstævnte noget erstatningsansvar U S avm-stream.com A/S T Ltd. investerede i 2000 i A A/S, der havde udviklet en teknologi, der ville gøre det muligt at vise levende billeder på mobiltelefon, hvis teknologien blev færdigudviklet. I forbindelse med T's investering foretog T en due diligence baseret på nogle dokumenter, som blev udleveret på et møde hos A, og på, hvad der blev sagt under mødet. Det blev påpeget af advokaten, der foretog due diligence-undersøgelsen, at han ikke havde modtaget dokumentation, der kunne bekræfte rigtigheden af A's oplysninger om, at teknologi, viden eller software ikke var blevet overdraget til et italiensk software-selskab. Advokaten foreslog derfor, at en bekræftelse blev indhentet fra en af de italienske partnere i det pgl. joint venture, hvilket T ikke ønskede. Omkring et halvt år efter investeringen udtog joint venturet stævning mod A. Det var joint venturets opfattelse, at teknologien var blevet overdraget til dem før T's investering. På den baggrund mente T, at investeringsaftalen var ugyldig på grund af svig eller tilsidesættelse af oplysningspligten. Retten frifandt A. Due diligence-undersøgelsen var overfladisk i sin udformning og indeholdt bl.a. ikke en liste over de dokumenter, der var lagt til grund for rapporten. Trods de mange advarsler, der var i rapporten, og på trods af opfordringer hertil havde T ikke foretaget yderligere undersøgelser vedrørende joint venturets rettigheder, selv om sådanne havde været lette at foretage. Endelig var betingelserne for overdragelsen af teknologien til joint venturet ikke overholdt. Intet grundlag for at statuere aftalens ugyldighed, ophævelse eller tilkende venture fonden erstatning U H Ameta Elektronik ApS Ved overdragelsesaftale af 1. oktober 2001 solgte et aktieselskab S anparterne i en elektronikvirksomhed A til et anpartsselskab K. Overdragelsen skete, uden at K gennemførte en sædvanlig due diligence-undersøgelse, men S afgav en række garantier, herunder for at samtlige krav fra offentlige myndigheder mod A var betalt før overtagelsesdagen, og for at anparterne var frie og ubehæftede, og S' ejer og direktør, E, kautionerede som selvskyldner for opfyldelsen af aftalen. Efter overtagelsen konstaterede K bl.a., at A's væsentligste kunde, G, i hvert fald i de følgende 6 måneder ikke ville afgive flere ordrer til A, at A, som lejede lokaler hos S, skyldte et betydeligt beløb i leje, at A skyldte moms og A-skat, at der var registreret pant i de overdragne anparter, og at A's resultat for 2001 indtil overtagelsen var væsentligt ringere end forudsat. K ophævede købet den 5. december 2001, og da S afviste, at der var grundlag for at ophæve aftalen, anlagde K sag mod S og E med krav om tilbagebetaling af købesummen. Højesteret udtalte, at E i forbindelse med handlens indgåelse havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke fuldt ud at oplyse om G's ordrestop og ved ikke at oplyse om lejerestancen og restancerne vedrørende moms og A-skat. Højesteret fastslog endvidere, at resultatet for 2001 var væsentligt ringere end forudsat, og at S straks efter at være blevet gjort opmærksom på, at der fortsat var registreret pant i anparterne, burde have sørget for, at pantet blev afregistreret. Efter en samlet vurdering havde S væsentligt misligholdt aftalen, og K var derfor berettiget til at hæve og kræve købesummen tilbage, uanset at han havde accepteret en betydelig risiko ved indgåelsen af aftalen. Efter en samlet vurdering af de nævnte forhold finder retten, at sagsøgte væsentligt har misligholdt aftalen,. Sagsøger findes derfor at have været berettiget til at hæve handlen, uanset at sagsøger havde accepteret en betydelig risiko ved at indgå aftalen på det af parterne beskrevne grundlag. (Quick and dirty uden Due Diligence) Højesteret finder, at [] som direktør for og ejer af [] i forbindelse med handelens indgåelse tilsidesatte sin loyale oplysningspligt SH H af 30. juni 2005 (Erik RougA/S): Køber har en undersøgelsespligt! Køber har ikke brugt advokat (egen skyld)! Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 7

8 Sælgers garantier kan ikke tillægges selvstændig betydning! Køber har ikke løftet bevisbyrden for at driften af Target ikke var i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Afgørelsen er meget kontroversiel, og såfremt den er udtryk for gældende ret, skal Købers Due Diligence være meget grundig. Afgørelsen er efterfølgende ophævet, da dommerne var for gamle, og den nye og ændrede afgørelse udtaler sig ikke om spørgsmålet. Sagen er nu endelig afgjort ved U H, der bekræfter, at sælger er erstatningsansvarlig ved svigt af sælgers indeståelse, hvilket svarer til den almindelige opfattelse. Arbejdstilsynet meddelte i december 2000 R A/S, at virksomheden på visse punkter ikke levede op til kravene i arbejdsmiljøloven. Problemerne drejede sig om ventilation, udsugning, støj mv. R A/S skulle senest den 2. april 2001 give Arbejdstilsynet meddelelse om, hvornår og hvordan problemerne ville blive løst. I januar 2001 købte A ApS aktiekapitalen i R A/S af boet efter R. Boet indestod i den forbindelse for, at boet ikke var part i nogen sag for bl.a. offentlige myndigheder, og at selskabets virksomhed var i overensstemmelse med gældende lovgivning i enhver henseende, herunder bl.a. arbejdsbeskyttelseslove. A ApS afholdt efterfølgende udgifter for at rette op på arbejdsmiljøproblemerne og krævede på den baggrund erstatning af boet. Sø- og Handelsretten gav A ApS medhold for et beløb på godt 1,3 mio. kr. Højesteret fastslog, at A ApS havde krav på erstatning, idet boet havde påtaget sig den økonomiske risiko for, at R A/S' forhold ikke var som garanteret. Boet skulle derfor erstatte de påregnelige tab, som A ApS havde lidt som følge af den manglende opfyldelse af garantierne. Boet blev herefter dømt til at betale A ApS knap 1,9 mio. kr. i erstatning for tab som følge af udgifter til investeringer. Derimod fandt Højesteret det ikke godtgjort, at A ApS havde krav på erstatning som følge af merudgifter til varme og el. Boet fik medhold i en selvstændig påstand om betaling af en godtgørelse som følge af manglende frigivelse af en del af købesummen, som var indsat på en deponeringskonto. Har Køber en undersøgelsespligt? KBL 47 nej U H(Norup & Bramstedt Offset A/S) måske U S (avm-stream.com) måske U H (Ameta Elektronik) nej SH H ( Erik Roug) ja Se artikel i JP Due Diligence er blevet en retlig standard i DK i løbet af de sidste ti (10) år. Se artikel i R&R nr om købers undersøgelsespligt v/jørgen Lillelund Olsen. RR2006, nr. 11. artikel, referat og væsentlige pointer: Den traditionelle opfattelse i dansk ret: Der består ingen pligt til at gennemføre due diligence forinden gennemførelsen af en overdragelse. Derimod betones sælgerens pligt til at optræde loyalt i retsforholdet, det vil sige sælgers forpligtelse til at gøre køber opmærksom på forhold, som sælger rimeligvis må regne med at være af væsentlig betydning for købers bedømmelse af købet af target. Såfremt sælger undlader at oplyse om forhold, der er bestemmende for købers indgåelse af aftalen og dens vilkår, og undladelsen kan tilskrives sælger som uagtsom, kan køberen rejse krav mod sælgeren. Det fremgår direkte af KBL, at sælger har en oplysningspligt. Der gælder ikke som udgangspunkt i dansk ret en almindelige grundsætning om caveat emptor (let the buyer beware grundsætning) om købers undersøgelsespligt. Der er i den juridiske litteratur og praksis blandt overdragelsesadvokater almindelige enighed om, at købeloven finder anvendelse ved overdragelsen af en virksomhed, uanset om det sker ved en aktie- eller aktivitetsoverdragelse. I henhold til KBL 51 har køberen efter overtagelsen af en virksomhed (closing) en undersøgelsespligt, dersom køber vil bevare eventuelle indsigelser om mangler over for sælger. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 8

9 KBL 47 har særlig relevans for DD. Sælger har således i en dansk virksomhedsoverdragelse en betydelig interesse i, at alle forhold lægges klart frem for køber forinden indgåelse af en overdragelsesaftale, da denne fremlæggelse for køber i mangel af modstående aftale vil medføre, at køberen ikke kan rejse krav mod sælgeren i anledning af de fremlagte forhold. Udgangspunktet er således, at grundsætningen om caveat emptor (let the buyer beware) i henhold til KBL alene finder anvendelse, såfremt køber faktisk har gennemført DD eller har undladt at efterkomme en opfordring til at gennemføre DD uden rimelig grund. KBL 47 udtrykker ikke efter sin ordlyd en almindelig pligt for køber til på eget initiativ at undersøge det købte før en aftaleindgåelse, efter sin ordlyd omhandler bestemmelsen kun den situation, at køber rent faktisk har gennemført en undersøgelse eller har undladt at efterkomme sælgers opfordring. KBL 1: loven finder ikke anvendelse når andet følger sædvane eller handelsbrug. Spørgsmål: har praksis for gennemførelse af DD har udviklet sig og her medført en ændret retstilling til med hensyn til købers almindelige undersøgelsespligt?. U H: Afgørelsen fastslår og præciserer, at en køber i en virksomhedsoverdragelse ikke blot kan forlade sig ukritisk på de tilvejebragte oplysninger, men selv proaktivt skal foretage undersøgelser, herunder stille uddybende spørgsmål i forhold til de tilvejebragte oplysninger. Dommen siger i realiteten, at køber skulle have foretaget yderligere og mere uddybende undersøgelser før virksomhedskøbet. U S: Minus hæve eller erstatning som følge af overfladisk DD. De to domme fastslår et princip om, at såfremt køber gennemfører blot nogen form for undersøgelse af targetselskabets forhold, herunder modtager oplysninger, er køber efter dansk rets forpligtet til at forholde sig hertil og efter omstændighederne efterprøve de modtagne informationer. Undlader køberen dette, slår caveat emptor grundsætningen igennem til skade for køber. U H: Ingen DD ophæve. Afgørelsen betoner sælgers loyale oplysningsforpligtelse og kan forstås således, at sælgers pligt til at oplyse køber om forhold af betydning for targetselskabets stilling hænger nøje sammen med omfanget af den due diligence-undersøgelse som køberen i den konkrete situation foretager. Værn mod denne type problemer: - Sælger due diligence - disclosure letters sælgers angivelse af forhold, der ville medføre garantibrud, såfremt de ikke var omtalt. Konklusion: Konkluderende kan det sige, at der er udviklet en retlig standard for due diligence, som vil blive lagt til grund som normerende for sælgers og købers retsstilling i et efterfølgende opgør i anledningen af konstateringen af væsentlige negative forhold af betydning for targetselskabets stilling efter overdragelsen. Området for købers undersøgelsespligt må således anses for at være større end traditionelt antaget. Dette er ikke et udtryk for, at sælger ikke forsat har en loyal oplysningspligt. Retsstillingen er udtryk for, at køber i stigende omfang bærer risikoen for, at visse forhold ved en transaktion ikke er som forudsat af køber, hvis køber ikke har fået undersøgt targetselskabet grundigt, og hvis køber har forholdt sig passivt i relation til forhold, der burde være undersøgt nærmere. Retspraksis tangerer til at opstille en almindelig undersøgelsespligt for købere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse; en almindelig pligt til at foretage en due diligence-undersøgelse. En køber kan formentligt ikke undlade at undersøge specifikke forhold, blot fordi sælger afgiver en Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 9

10 garanti. Sælgers oplysningspligt Et af de store problemer i købeaftaler er altid K s undersøgelsespligt overfor S oplysningspligt. Klart at købers undersøgelsespligt ikke fritager S for hans loyale oplysningspligt. Såfremt en K tilkendegiver, at han ikke finder det nødvendigt at undersøge et specifikt område, hvor S er bekendt med, at der er forhold af væsentlig betydning for en K Løsninger : => S må for at opfylde sin oplysningspligt og henlede K s opmærksomhed herpå og opfordre K til at undersøge forholdet. Hvor K stadig ikke undersøger et forhold, som S har gjort K opmærksom på, så faldes risikoen tilbage til K. Så meget mere, hvor S, til trods for anmodning fra en potentiel K, har nægtet denne adgang til at undersøge bestemte forhold i målvirksomheden. S ansvarlig Grundige undersøgelser Garantier / Indeståelser fra Sælger Management Representation Lette Disclosure Letter Earn-outs til erstatning af financial DD Valg af due dilligence: Praktiske fremgangsmåder: Gennemgang af "Disclosure Documentation" "Data Room" Interviewmednøglepersoner (direktion, ledende medarbejdere, advokat, revisor, kunder, leverandører, samarbejdspartnere) Undersøgelser hos offentlige myndigheder (tinglysningskontor, kommunaleejendomsoplysninger, Patent-og Varemærkedirektoratet, Erhvervs-ogSelskabsstyrelsenm.fl.) Underleverandører(ejendomsmægler, rådgivendeingeniør, patentagentm.fl.) Samarbejde med andre rådgivere (revisor, investment Bank m.fl.) Data Room: Etableres uden for Target Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 10

11 Parallelle datarum Regler for datarum Ingen kopier Forbud mod fjernelse af dokumenter Kun skriftlige spørgsmål og svar Ensartede oplysninger til alle køberemner (ja/nej) Omfanget af informationer Rimeligt grundlag for tilbud Beskyttelse af følsomme oplysninger Flere omgange Data Room-gennemgang Redskaber: Due diligence spørgeskema/request list Due diligence dokumentationsliste bilag Standard garantier / erklæringer Standard format for due diligence pakke Due Diligence Rapportens indhold: Indledning: (omfang af undersøgelser, sideløbnede undersøgelser, begrænsninger i adgang til undersøgelser (pålagt af køber/sælger)) Konklusioner / Executive Summary: (Deal Breakers, Conditions Precedent, Warranty/Indemnity, post closing issues) Understøttende specialnotater Specifikation af gennemgået materiale mv. (Indeksbilag til Overdragelses-aftalen). Rapporten gennemgås af Sælger / Targets ledelse Persondataloven Selskabsretlige forhold (aktier, Put & Call Options, SHA, optioner eller warrants, etc.) Omsætningsbeskyttet ejendomsret til aktiver Forholdet til nærtstående (aftaler, gæld, kaution mv.) Kontrakter Retssager, voldgiftssager mv. (aktuelle / truende) Reklamationer, produktansvar mv. (aktuelle / truende) Forsikringsforhold (dækning, claims) Finansielle forhold (kontrakter med banker og andre kreditgivere) Kautioner, garantier og andre eventualforpligtelser Forholdet til offentlige myndigheder Skat, moms, afgifter Medarbejderforhold, pensionsforpligtelser Immaterielle rettigheder (rettigheder, eventuelle krænkelser mv., licenser ind og ud af Target) Miljøforhold (internt og eksternt) Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 11

12 Garantier Konkurrenceretlige forhold Fast ejendom (ejede, lejede) Related Party Matters Stand alone problemer Definitionen af en garanti er, at sælger på objektiv basis indestår for at et vist forhold består. Garantier er pr. definition noget der gælder bagudliggende forhold (modsat løfter, der gælder fremadliggende forhold). En erklæring afgives derimod på basis af S faktisk viden eller den viden som S henset til omstændighederne burde have besiddet, og ansvar for sælger er således knyttet til en culpavurdering. Den afgørende forskel er således, hvem af K og S der skal bære risikoen for det, der er ukendt for begge parter. Dermed vil det for K være bedst af få en garanti, mens det for S vil være bedst at nøjes med en erklæring. Tidspunkt for afgivelse af garantier: Garantiens opfyldelse vurderes ud fra situationen pr. underskrivelsestidspunktet. Ofte ønsker køber dog garantierne gentaget ved closing, for derved at flytte tidspunktet for ansvarsvurderingen frem i tid. Tidspunkt for forældelse: Efter KBL har køber en to-årig reklamationsret, jf. KBL 54, dog med undtagelse for svig og særlige indeståelser. I praksis aftales normalt reklamationsfrister der varierer mellem 1 til 3 år. For så vidt angår forhold, for hvilke målvirksomheden og K er uden mulighed for at påvirke tidspunktet for, hvornår kravet rejses, ex skatte- og miljø-forhold, er det relativt sædvanligt at garantierne er gældende i perioden svarende til lovgivningens regler. Det er sædvanligt at der medtages et omfattende katalog af sælgergarantier og -erklæringer. Dette er en del af købers risiko afdækning. Garantier: Tilsagn: Objektive indeståelser, som ikke er afhængige af god/ond tro hos afgiver (sælgers viden) og vedrører forhold på tidspunktet for afgivelsen aftaletidspunktet - (Warranties), fx Sælger garanterer og Sælger indestår. er et løfte om et vist fremtidigt forhold, en handling eller undladelse (Covenants). Erklæringer: Afgives baseret på sælgers viden og burde viden formuleret som sælger bekendt. sælgers viden skal defineres i aftalen, herunder de personer, hvis viden skal sidestilles hermed pas på ikke at gøre ledelsen til gidsler!. Erklæringer vedrører Target på Signing (og på Closing) og er ikke fremadrettede. Indemnity: Ofte indeholder overdragelsesaftalerne særlige skadesløsholdelses - klausuler, fx for skatte- og miljøkrav. Garantier og erklæringer kvalificeres og begrænses af købers viden, medmindre andet er aftalt dvs. det er nødvendigt i Overdragelsesaftalen at få beskrevet og defineret købers viden, eksempelvis: Fuld adgang til DD -enhver viden og burde viden, Alene DD-materiale og Managements Interviews, Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 12

13 Alene forhold medtaget i Disclosure Schedules, Alene udtrykkeligt i Aftalen anførte forhold. Undtagelser til garantierne: disclosure letters Eks. sælger garanterer, at målvirksomheden ikke er involveret i retssager, bortset fra den i bilag X beskrevne retssag mod firma X Mangelsbedømmelsen KBL omfatter alle køb, undtagen køb af fast ejendom og internationale køb. KBL 19 er udtryk for, at også køb af aktier er omfattet af KBL. Tilsvarende gælder som udgangspunkt, at køb af driftsmidler, immaterielle rettigheder, goodwill, fordringer, osv. i køberetlig forstand er omfattet af KBL. KBL er deklaratorisk, når der ikke er tale om forbrugerkøb, jf. KBL 1. kan aftales at KBL ikke skal finde anvendelse. Udgangspunktet vil derfor være, at medmindre andet er aftalt mellem parterne, vil købet af de aktiver, der tilsammen udgør en virksomhed, uanset om overdragelsen sker ved aktie- eller ved en substansoverdragelse, være omfattet af KBL. Dog skal må passe på ikke at bruge KBL for rigoristisk. Brugen af KBL kan være usikker hvis det der primært overdrages er fast ejendom, jf. princippet om kontraktens enhed (da fast ejendom ikke er omfattet af KBL). Mangelbegrebet KBL indeholder ikke som sådan en definition på, hvad der forstås som en mangel. KBL 76 udstikker linierne for mangler i forbrugerkøb, hvilket kunne fortolkes til, at de almindelige obligationsretlige regler også gælder for andre køb end forbrugerkøb. En mangel i en virksomhedsoverdragelse er, hvis virksomheden, Ikke svarer til det der er aftalt (sælger har lovet/tilsikret). Ikke svarer til det som køber med rette kunne forvente. Det følger af retspraksis (HRT 48.75) at der er tale om en enhedsbetragtning (modsat en flerhedsbetragtning). Med enhedsbetragtning menes at en VO anskues som overdragelse af en sammenhængende funktionel enhed, der tilsammen udgør det overdragne aktiv den overdragne virksomhed. Ved flerhedsbetragtningen anskues en VO som overdragelse af en mængde aktiver, der skal bedømmes hver for sig. Overdragelsesaftalen vil typisk indeholde: Erklæringer og garantier Covenants løfter og tilsikringer/tilsigelser om bestemte handlinger eller forhold. Købers berettigede forventninger vil bero på: Fortolkning af aftalen Eventuelle standarder normer i almindelige transaktioner som kan bruges som udfyldning. Sælgers loyale oplysningspligt U H Tunesia På grundlag af en annonce om salg af en A tilhørende natrestaurant»med millionomsætning. Samme ejer i 18 år.«købte B med overtagelse pr. 15. september 1972 restauranten for kr. Det oplystes i købekontrakten,»at forretningens omsætning i 1971 har udgjort minimum kr ,10.«Under B's drift af restauranten opnåede han kun en omsætning Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 13

14 for den resterende del af 1972 på ca kr. (svarende til en årsomsætning på kr.) og for tiden fra 1. januar til 31. oktober 1973 en omsætning på ca kr. (svarende til en årsomsætning på kr.). Derefter blev restaurantens drift på ny overtaget af A, idet B hævede købet og påstod sig tilkendt erstatning. Det blev lagt til grund, at det ikke under salgsforhandlingerne af A var blevet oplyst, at omsætningen i 1972 indtil B's overtagelse af restauranten var faldet med op mod 30%, og B fandtes herefter at have været berettiget til at hæve handelen og fik tilkendt en skønsmæssigt fastsat erstatning På kr. Renter af kravet tilkendt efter de ved dets forfaldstid (handelens ophævelse) gældende regler. U bådudlejningen Ved aktivitetsoverdragelse er det en vurdering af den samlede virksomhed. Ved aktieoverdragelse er det aktierne (vanhjemmel) Den i Target værende virksomhed (bl.a. uoplyste forpligtelser) Man ser altså både på aktierne og på aktiverne bagved. Det er den samme vurdering i begge situationer. Misligholdelsesbeføjelser KBL 42 Ophævelse Udgangspunkt: Væsentlig mangel Om der er tale om en væsentlig mangel ved en VO, vil der oftest vise sig betydelige vanskeligheder ved anvendelsen af KBL s misligholdelsesbeføjelser. Væsentlighedsvurderingen bør ske ud fra en vurdering af fejlen ved det pågældende aktiv set i forhold til målvirksomheden som helhed, såfremt den pågældende fejl ikke havde været der. Sælger har handlet svigagtigt Sælger groft tilsidesat sin oplysningspligt. Bagatelgrænse Forhold der enten ikke har haft nogen relevans eller en meget beskeden relevans, for K s værdiansættelse og beslutningen om at gennemføre købet. Tilbagelevering af ydelsen i væsentlig uforandret stand, jf. KBL 57 Dette kan i 99 pct. af alle VO ikke lade sig gøre eftersom K vil påvirke virksomheden allerede under sin første dag som ejer, og da der oftest vil gå lidt tid inden man opdager manglerne. => Hovedargumenterne mod, at der kan ske ophævelse i VO. Forholdsmæssigt afslag Betingelse Forholdsmæssigt afslag kræver blot at der foreligger en mangel. ( væsentlighedskrav) Dog antages en bagatelgrænse, hvorunder K må bære evt. omkostninger ved manglen. Svært præcist at fastlægge denne grænse Formentlig 6-10 % af købesummen. Erstatning KBL 42, stk. 2 Betingelse Hvor det købte savner tilsikrede egenskaber eller Hvor en mangel grundet sælger forsømmelighed er forårsaget efter aftalens indgåelse, eller Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 14

15 Hvor S har handlet svigagtigt. Derudover gælder de almindelige krav til ansvarsgrundlag og dokumentation for et tab. Tabet Tabet der skal dækkes er normalt targetselskabets nettotab (altså efter skat). Det der kan afskrives skattemæssigt og fås refunderet i moms skal altså fratrækkes. Udgangspunktet Tabet beregnes med multipel effekt (som regel den samme multipel som bruges ved fastsættelse af købesummen), men ofte aftales krone for krone-princippet. Klausuler om kravsbegrænsninger Det gælder bl.a. Single og total basket amount og amount cap. dækker over bagatelgrænser i tilfælde, hvor en parts forpligtelse til at skadesløsholde den anden part for tab aktualiseres, som følge af et garanti- og erklæringssvigt. Single basket: Bagatelgrænse, der gælder for hvert krav, som kan fremsættes. Dog er der den hage, at i de tilfælde hvor grænsen overskrides, skal der kompenseres for hele beløbet inkl. bagatelgrænsen. Total Basket: Her laves en samlet bagatelgrænse omfattende alle krav. Her kan man diskutere om overskridelse resulterer i skadesløsholdelse for hele beløbet, eller om der skal gælde en selvrisiko. Amount cap: Det maksimum beløb, som der kan ydes i erstatning/kompensation. Hovedreglen i dansk ret er fuld erstatning, også ud over købesummen. Fællestræk for misligholdelsesbeføjelser: Reklamation: Fælles for misligholdelsesbeføjelserne er, at de fordrer rettidig reklamation, herunder den absolutte reklamationsfrist i KBL 54. Fravigelse af to års reglen kræver en udtrykkelig aftale herom, smh. U H Eternitsagen Virksomheden P, som gennem en lang årrække havde fremstillet og solgt tagplader af asbestcement under betegnelsen Eternit, påbegyndte i 1984 produktion og forhandling af asbestfri tagplader under betegnelsen Ny Eternit. I midten af 1990'erne blev det klart, at en stor del af de asbestfri tagplader, som var produceret i årene , led af fabrikationsfejl, som medførte pletter, afskalninger og forringet holdbarhed. Et stort antal husejere anlagde retssag direkte mod P med krav om erstatning for omkostninger ved udskiftning af tagpladerne. I to udvalgte prøvesager anlagt af A og B i 1995 var tagpladerne oplagt i 1987, henholdsvis 1986, og A og B havde reklameret i august-september Tagpladerne fandtes at være mangelfulde, men der var ikke grundlag for at fastslå, at manglerne var af afgørende betydning. P fandtes at have handlet uagtsomt ved at have markedsført de asbestfri tagplader uden i tilstrækkelig grad at have sikret sig, at nogle konstaterede produktionstekniske problemer var løst, men der fandtes ikke at være grundlag for at fastslå, at P havde handlet svigagtigt eller i strid med almindelig hæderlighed. Anvendelsen af betegnelsen Ny Eternit og udtalelser i brochurer om, at de asbestfri tagplader var fuldt på højde med de velkendte asbestholdige, kunne ikke opfattes som en udtrykkelig eller stiltiende indeståelse. A's og B's erstatningskrav var herefter afskåret i medfør af købelovens 54 og 83. Normalt aftales fristen til at udløbe samtidig med fristen for at indsende årsrapport for et fremtidigt regnskabsår, da Køber så har et afsluttet og revideret regnskab at vurdere tingene ud fra. Caveat emptor: Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 15

16 Fælles er endvidere, at køber mister sine beføjelser i tilfælde af Caveat Emptor (KBL 47) stort problem ved MBO. Aftaleregulering: Såvel adgangen til at anvende misligholdelsesbeføjelser, begrænsninger i erstatningskravet som forældelse reguleres normalt i Aftalen. Ansvarsbegrænsninger kan ikke gøres gældende ved grov Culpa eller svigagtige forhold, smh. UFR H. Sikkerhedsstillelse Deponering Dette er et sikkerhedsnet for K, hvis han er i tvivl om S økonomiske formåen til at honorere eventuelle erstatningskrav. K deponerer en del af købesummen på en spærret konto i en periode efter aftalens endelige gennemførelse, ideelt frem til tidspunktet, hvor S ansvar bliver forældet. En lidt anden variant er at S giver K en bankgaranti for eventuelle erstatningskrav. Escrow-agreements Det samme som deponering i bank den eneste forskel er bare at det er hos en escrow-agent Covenants Ved finansiering af både kapitalindskud og låneaftaler vil der som regel blive udarbejdet et sæt såkaldte covenants. En form for påbud eller regler for parterne. Definitorisk er der to typer covenants de affirmative covenants og de restrictive covenants. AC lægger en handlepligt på de parter, som AC en er rettet imod. RC er en pligt til at undlade at gøre visse handlinger. Et par ex. på covenants i VO-sammenhæng er: Pligt for S til at opretholde normal drift i virksmoheden i perioden mellem signing og closing. Forbud mod S konkurrerende aktivitet i en nærmere aftalt periode. Forbud mod S ansættelse af målvirksomhedens medarbejdere i en nærmere angiven periode efter closing. Forbud mod S henvendelse til målvirksomhedens kunder eller leverandører. Klar forbindelse til beskyttelsen af goodwillen i disse covenants, ligesom man kan drage nogle paralleller til AO, hvor parterne påtager sig visse forpligtelser overfor hinanden. Husk hvem aftalerne/covenants er lavet mellem. De ovenstående konkurrenceklausuler og AO er er lavet mellem K og S, men disse covenants er lavet mellem S og eksterne investorer, der vil sikre deres investeringer mod S illoyale handlinger.) Sammenfattede overvejelser: Sælger skal bl.a. tage i betragtning, at Garantier er brobygger til Køber. At garantier kun er farlige, hvor et brud resulterer i et tab. At svigt af garantier kan have betydelig indflydelse på den samlede købesum. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 16

17 At der skal være en tidsmæssig absolut grænse for adgangen til at kræve erstatning for garantisvigt. Det er muligt at forsikre Sælger og Køber mod brud på garantier. Køberskal bl.a. tage i betragtning, at Et garantikrav alene er brugbart, hvis Sælger kan betale. Betaling af erstatning til Target er et skattepligtigt tilskud. Garantier kan ikke erstatte en grundig Due Diligence. Hvis man ikke kan få en garanti, må man gøre det til en Condition to Closing, hvis det er praktisk muligt. At der (muligvis) er ved at udvikle sig en branchestandard med den virkning, at der er en grad af undersøgelsespligt, som i mangel af DD i så fald vil påvirke mangelsbedømmelsen til skade for Køber. Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse 17

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER Ved partner Simon Milthers INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Transaktionsforløb/processens opstart 3. Valg af struktur 4. Due Diligence 5. Typiske transaktionsdokumenter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Diligence. hvorfor og hvordan?

Diligence. hvorfor og hvordan? 14 Due Diligence hvorfor og hvordan? REGNSKAB Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Begrebet due diligence går helt tilbage til den amerikanske børslovgivning ("Securities

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER I ET STRUKTURERET FORLØB En virksomhedstransaktion indeholder forskelligartede juridiske discipliner, komplekse processer og kan indebære store risici

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere