Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007"

Transkript

1 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar 2007 (CVR.nr ) Forelagt for bestyrelsen den 15. november 2007

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Regnskabspraksis... 6 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar Noter Note 1 Anlægsoversigt Note 2 Ejendomsoversigt Note 3 Aktier og anparter Note 4 Andre tilgodehavender fra salg Note 5 Tilgodehavender kommuner, regioner og stat Note 6 Likvider Note 7 Balancekonto Note 8 Skattefinansierede aktiver Note 9 Hensatte forpligtelser Note 10 Langfristet gæld Note 11 Mellemregningskonti Note 12 Feriepenge Note 13 Indenlandske kreditorer Note 14 Mellemregning mellem årene Note 15 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser Note 16 Reguleringer til åbningsbalancen

3 Ledelsesespåtegning Movias direktion har behandlet og godkendt åbningsbalancen pr. 1. januar Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelser for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af aktiver og passiver, samt den finansielle stilling. Movias åbningsbalance indstilles til bestyrelsens godkendelse. Valby den / 2007 Johannes Sloth Administrerende direktør Mogens Buch-Larsen Servicechef 3

4 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Movia Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Movia omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af Movias aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007, i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Frederiksberg, den / 2007 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Kurt Gimsing statsaut. revisor Torben Kristensen statsaut. revisor 5

6 Regnskabspraksis Generelt Nedenfor gennemgås de regnskabsprincipper, der anvendes ved udarbejdelse af årsregnskabet for Movia. Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigsog Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. God bogføringsskik Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. God bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektroniske dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber og revision. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Salgsindtægterne er medtaget i forhold til det opgjorte antal påstigere og den forventede indtægt pr. påstiger, således som den er opgjort i de takstfællesskaber Movia deltager i. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelse indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Movia inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden kan løbe indtil 28. februar i det nye regnskabsår. Omkostninger til kontraktkørsel er opgjort i forhold til afholdte omkostninger til entreprenører samt de forventede reguleringer, der i henhold til kontrakterne vil finde sted. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften er anskaffet/endeligt færdigopført og klar til anvendelse. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori anlægget tages i brug. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af Movias årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af selskabets resultat og præsentation af selskabets væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. 6

7 Præsentation i omkostningsregnskabet Årsregnskabet indeholder overordnet en præsentation af det samlede regnskab, opgjort efter de omkostningsbaserede principper, fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat, som indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Opstillingsformen vil følge udgiftsregnskabet. Præsentation af balancen Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes og optages på transaktionstidspunktet. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i regnskabsopgørelsen under finansiering. Anlægsaktiver Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi, der svarer til eller er højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse jf. nedenfor. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign., som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Movia. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Der optages grupperede aktiver i balancen idet omfang grupperingen overstiger minimumsbeløbet for aktivering. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 optages til seneste offentlige vurdering, mens grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 optages til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 7

8 Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde og bygninger: Grunde Bygninger Indretning af lejede lokaler Afskrives ikke 50 år 10 år Tekniske anlægsaktiver og biler samt Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Igangværende materielle anlægsaktiver måles til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende anlægsaktiver. Når aktivet er færdigmeldt og taget i brug, overføres den samlede værdi til materielle anlægsaktiver, hvorefter afskrivning påbegyndes. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter og underleverandører. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg og biler Anlæg u. opførelse 3-7 år Afskrives ikke Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag for salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under fællesudgifter. Immaterielle anlægsaktiver Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver udgiftsføres i regnskabsopgørelsen, som omkostninger i takt med, at udgifterne afholdes. Patenter på stoppestedsstandere værdiansættes ikke. Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres i resultatopgørelsen til anskaffelsespris. Interne udviklingsprojekter optages ikke som aktiver, men udgiftsføres i takt med projektets færdiggørelse. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Immaterielle aktiver: Udviklingsprojekter Patenter 3-10 år Afskrives ikke 8

9 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele, som Movia har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til Movias ejerandel. Omsætningsaktiver Varebeholdninger og forbrugsmaterialer Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til selskabets eget brug udgiftsføres i takt med, at udgifterne afholdes. På områder, hvor varebeholdninger udviser væsentlige udsving fra år til år, og hvor værdien er over kr , medtages varebeholdninger i balancen opgjort til kostpris eller dagspris, hvor denne er lavere. Der vurderes for evt. ukurans. Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i produktionen. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til videresalg. Grunde og bygninger til videresalg optages til den seneste offentlige vurdering, såfremt anlægget er købt før Anlæg købt efter denne dato optages til anskaffelsessum tillagt forbedringer og fradrag for tidligere afskrivninger. Forefindes ingen offentlig vurdering, optages aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen foretages af eksterne valuarer. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. I det omfang Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget og regnskabssystem for kommuner stiller krav herom foretages der nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan betales. Denne vurdering vil ske på basis af en gennemgang af den totale debitormasse. Når tabet er endeligt konstateret, udgiftsføres dette i regnskabet. I regnskabet vil det fremgå, hvor meget der er udgiftsført som konstaterede tab, samt hvor meget der er hensat til tab. I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal disse poster godkendes af bestyrelsen. Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan opgøres, omtales under eventualforpligtelser. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år, indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelser Et begrænset antal af Movias medarbejdere er tjenestemandsansatte. Movia har endvidere indgået pensionsaftaler med visse personalegrupper. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet 9

10 aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 %. Bevægelsen af denne hensættelse føres via resultatopgørelsen. Andre hensatte forpligtelser Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Omkostninger til miljøforpligtelser og garantiforpligtelser indregnes alene, når Movia som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af Movias økonomiske ressourcer. Langfristede gældsforpligtelser Leasinggæld Movia anvender i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier finansiel leasing, når betingelserne herfor er opfyldt. Finansielt leasede aktiver indregnes i anlægskartoteket og afskrives. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser. Kortfristede gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Skyldige omkostninger tager udgangspunkt i transaktionsprincippet og omfatter leverede varer eller ydelser, hvor faktura først fremkommer til registrering efter regnskabsårets afslutning. Balanceposten Mellemregning mellem årene opgøres netto, og medtages således udelukkende under passiverne. Feriepengeforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte, medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår og funktionæransatte beregnes af den ferieberettigede løn. Bevægelsen af denne hensættelse føres via resultatopgørelsen. 10

11 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar 2007 T.kr. Note IM konto AKTIVER Balancepost Fordelingsbalance HUR Årsregnskab VT pr. 31. december 2006 Årsregnskab STS pr. 31. december 2006 Reguleringer åbningsbalancen Trafikselskabet Movia Grunde og bygninger Tekniske anlæg og biler Anlæg u. opførelse Materielle anlægsaktiver Immaterielle Anlæg Immaterielle anlægsaktiver Aktier og anparter Deposita vedr. indgåede lejemål Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender fra salg Tilgode kommuner og regioner Omsætningsaktiver - tilgodehavender Kontante beholdninger Banker Statsobligationer Likvide beholdninger AKTIVER I ALT T.kr. Note IM konto PASSIVER Balancepost Fordelingsbalance HUR Årsregnskab VT pr. 31. december 2006 Årsregnskab STS pr. 31. december 2006 Reguleringer åbningsbalancen Trafikselskabet Movia Balancekonto Skattefinansierede aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kommunekredit Leasinggæld Langfristede gældsforpligtelser Deposita Nettogæld, deposita Banker Mellemregningskonti Feriepenge Indenlandske kreditorer Mellemregning mellem årene Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Note 15: Garantier, rettigheder og forpligtelser Note 16: Reguleringer til Åbningsbalancen 11

12 Noter Note 1 Anlægsoversigt T.kr. Anlægsoversigt Grunde og bygninger Lejede lokaler Tekniske anlæg mv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris primo Tilgang i året Afgang i året Overførsler Kostpris ultimo Akkumulerede Nedog afskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger ultimo Regnskabsmæssigværdi ultimo I alt Bemærkninger til tabeloversigten: Art T.kr Afskrivningsperiode Lejede lokaler: Reception år Kantine år Lejede lokaler i alt Tekniske anlæg: Biler år Tekniske anlæg år Fremkommelighedsprojekter år Tekniske anlæg i alt Anlægs under udførelse: Investeringer i Rejsekort projektet Afskrives ikke Anlægs under udførelse Grunde og bygninger er specificeret nedenfor. 12

13 Note 2 Ejendomsoversigt Bygning T.kr. Rødovre, Egegårdsvej 5, Ejendomsværdi Rødovre, Egegårdsvej 5, Grundværdi 780 Gladsaxe, Columbusvej 6, Grundværdi Gladsaxe, Columbusvej 6, Ejendomsværdi Vanløse, Apollovej 30 Z, Ejendomsværdi 282 Emdrup, Endrupvej 181, ejd.værdi København, Lyshøjgårdsvej Helsinge, Stationspladsen København, Østerbrogade 240 Z 865 København, Terrasserne Tåstrup, Blekinge Boulevard Torvet 7, Nykøbing Falster, Bygning Torvet 7, Nykøbing Falster, Grund 195 Ejendomme i alt Udover de nævnte ejendomme, ejer og lejer Movia flere chaufførlokaler, der ikke fremgår af listen, da disse ikke er offentligt vurderet. Note 3 Aktier og anparter I henhold til Lov om Trafikselskaber er amternes og HURs aktieandele i lokalbaneselskaberne i Hovedstadsområdet overdraget til Movia. For så vidt angår amternes aktieandele i lokalbaneselskaberne uden for Hovedstadsområdet, skulle den enkelte region træffe beslutning om overdragelse af aktieandelene til enten Movia eller staten. Forberedelsesudvalget for Region Sjælland traf den 7. december 2006 beslutning om at overdrage Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde Amters aktieandele i lokalbaneselskaberne til Movia, som dermed fra den 1. januar 2007 varetager det administrative og økonomiske tilsyn med banerne. Movias ejerandele i de enkelte selskaber er således: Movias andel af aktiekapitalen T.kr. Selskab Andel af Andel af indre Ansvarlig Total aktiekapitalen værdi lånekapital A/S Lollandsbanen 61,00% Vestsjællands Lokalbaner A/S 66,95% Hovedstadens Lokalbaner A/S 61,49% Lokalbanen A/S 100,00% Rejseplanen A/S 22,40% Rejsekortet A/S 33,20% I alt Øvrige aktionærer i lokalbaneselskaberne er primært kommuner mv., men omfatter tillige private aktionærer. 13

14 Note 4 Andre tilgodehavender fra salg Posten vedrører tilgodehavende fra debitorer fra de tre trafikselskaber. Den væsentligste post vedrører tilgodehavender fra kortsalgssteder på 77 mio.kr. Note 5 Tilgodehavender kommuner, regioner og stat Posten kan specificeres således: T.Kr. Region Hovedstaden: Tilgode vedrørende Baltic Gateway og andre Erhvervsprojekter (I henhold til delingsaftalen med Regions H.) 503 Momstilgodehavende vedrørende IM-moms Andel fra HUR I alt tilgode Region H Region Sjælland: Andel fra HUR 415 Tilskudsregulering VT 451 Tilskudsregulering STS I alt tilgode Region S Kommuner: Andel fra HUR 560 Tilskudsregulering VT 725 Tilskudsregulering STS 663 I alt til gode kommuner Stat Tilgodehavender kommuner, regioner og stat i alt Note 6 Likvider Posten viser indeståender i banker og pengeinstitutter pr. 31. december

15 Note 7 Balancekonto T.kr. Egenkapital fra delingsaftale HUR Egenkapital fra delingsaftale VT Egenkapital fra delingsaftale, STS Balancekonto Korrektioner i henhold til regnskabspraksis: Skattefinansierede aktiver, VT Skattefinansierede aktiver, STS Afgang immateriel anlægsaktiv -609 Overdragne aktier Ændret regnskabspraksis Balancekonto i alt Note 8 Skattefinansierede aktiver I forbindelse med indførelsen af det Omkostningsbaserede Regnskab den 1. januar 2004, blev der optaget anlægsaktiver i balancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse krævet at, modposten til disse aktiver blev opgjort som en selvstændig post under Egenkapitalen, med betegnelsen Skattefinansierede Aktiver. Note 9 Hensatte forpligtelser Posten vedrører de pensionsforpligtelser der vedrører tjenestemandspensioner. Forpligtelsen er beregnet af en ekstern aktuar. Note 10 Langfristet gæld Långiver Formål Gældspost, mio.kr Rente % p.a. Udløb KommuneKredit Driftsunderskud , august 2010 KommuneKredit Finansiering Rejsekort 130 3, januar 2011 Nordania Leasing Finansiering Taledataradio 38,3 1. juli 2014 Note 11 Mellemregningskonti Posten dækker over skyldig a-skat, atp og lignende. 15

16 Note 12 Feriepenge Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler, skal der ultimo 2007 beregnes hensættelse af feriepengeforpligtelsen. For at få så retvisende et så retvisende billede muligt af Movias egenkapital, er posten indregnet i åbningsbalancen. HUR havde allerede optaget denne hensættelse i årsregnskabet, men da feriepenge ikke var en del af regelsættet for udarbejdelse af delingsaftalerne, blev denne hensættelse tilbageført i delingsaftalen. Beregningsgrundlaget fra feriepengeforpligtelsen for VT og STS, har været den bogførte lønomkostning. Der er hensat 12,5 % af den bogførte lønomkostning. Note 13 Indenlandske kreditorer Posten vedrører leverandørgæld for leverancer leveret i Note 14 Mellemregning mellem årene Primært periodiseringer der indgår i Movias regnskab. Note 15 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser Nedenfor gennemgås de oplysninger, som ifølge Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner skal fremgå af årsregnskabet. Garantiforpligtelser Movias afgivne garantier fremgår af nedenstående oversigt: Beløb i DKK Udløb Danske Bank Handelsbanken Handelsbanken Vedrørende Kassekredit i Lokalbanen A/S Køb af nye toge, Lokalbanen A/S Lån optaget af Lokalbanen A/S til bygning af værksted Afgivne garantier i alt

17 Swapaftale Hovedstadens Udviklingsråd har med virkning fra 19. januar 2006 indgået en swap-aftale med Nordea Bank Finland PlC som modpart. Aftalen omfatter et fastforrentet lån, stort 130 mio. kr med en fast rente på 3,07% p.a. Aftalen udløber 19. januar Aftalen er overdraget til Trafikselskabet Movia i forbindelse med indgåelse af delingsaftalen. Eventualrettigheder/modtagne garantier Pr. 31. december 2006 udgjorde eventualrettighederne: 114,6 mio. kr. Heraf udgør Kortsalg 4,2 mio.kr., Entreprenører 104,2 mio.kr. og andre 6,2 mio. kr. Specificeret fortegnelse over eventualrettighederne forefindes i Trafikselskabet Movias økonomiafdeling. Eventualforpligtelser Nedenfor gennemgås en række forhold, som for Movia er betegnet som risikoområder, og som således kan betyde et tab eller ekstraomkostninger for den myndighed, som i henhold til delingsaftale har overtaget vedkommende forpligtelse. Med Østre Landsrets dom i sagen Scanlines (SKM ØLR) foreligger der ny viden om betaling af moms ved udlån af tjenestemænd fra en ikke offentlig virksomhed. Dette kan få betydning for Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL), som i forbindelse med overdragelse af driftsaktiviteter til Lokalbanen A/S samtidig har indgået aftale om udlån af tjenestemænd. Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret i forhold til SKAT. Movia ejer 61,49 pct. af aktierne i HL A/S. Aktieposten er i henhold til Procedureloven overdraget til Trafikselskabet Movia, som ligeledes har overtaget forpligtelsen. SKAT har varslet et krav om momsberigtigelse vedrørende tilskud til Hovedstadens Lokalbaner A/S. Tilskuddet har ikke hidtil været anset for momspligtigt. Spørgsmålet er ikke afklaret. Hovedstadens Lokalbaner A/S hæfter over for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S pro rata i forhold til den oprindelige præmie. Der er foretaget reassurance, således at forsikringshændelser kan udløse en selvrisiko på 10 mio. kr. Der er ikke verserende retssager, men i fremtiden kan der opstå miljøkrav vedrørende egne eller afhændede busanlæg. Værdien af eventuelle krav er ikke opgjort. Leje-/leasingaftaler Movias leje-/leasingforpligtelse udgjorde pr. 1. januar 2007 i alt ca. 77,4 mio. kr. hvoraf årlige omkostninger udgjorde 11,0 mio. kr. Specificeret fortegnelse over leje/leasingaftaler forefindes i økonomiafdeling. 17

18 Note 16 Reguleringer til åbningsbalancen Balancepost Art af regulering T.kr. Tekniske anlæg og biler Ompostering indkøb vedr. Rejsekort Anlæg u. opførelse Aktivering af indkøb vedr. Rejsekort Immaterielle anlægsaktiver Afskrivning af Immaterielle anlægsaktiver i henhold til Regnskabspraksis -609 Aktier og anparter Indre værdi af overdragne aktier i Vestsjællands Lokalbaner A/S og A/S Lollandsbanen Aktier og anparter Regulering af indre værdi vedrørende Hovedstadens Lokalbaner A/S, Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S i henhold til Regnskabspraksis Andre tilgodehavender fra salg Reklassifikation af indenlandske kreditorer mm Tilgode kommuner og regioner Delingsposteringer fra HUR Banker Delingsposteringer fra HUR Hensatte forpligtelser Regulering hensatte forpligtelser Feriepenge Afsatte feriepenge Indenlandske kreditorer Reklassifikation af indenlandske kreditorer mm Total Netto regulering af Egenkapital