Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2007/4 Aalborg, den 28. marts 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, onsdag 28. marts 2007, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for Årets resultat Årets resultat udviser et overskud på kr. 6,6 mio. før skat, og er dermed på niveau med det forventede. I forhold til sidste år er der tale om en forbedring af resultatet på kr. 15,9 mio. Koncernens samlede indtægter er steget med kr. 34,1 mio. til kr. 108,9 mio. i 2006 inklusiv indtægter ved ejendomssalg på kr. 20,5 mio. Selskabets nettoomsætning er steget med ca. 18% i 2006 i forhold til Selskabets væsentligste indtægtspost - sponsorindtægterne er steget med knap 20% i Det er primo 2007 indgået forlig i forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen Forsikringssummen på ca. kr. 10 mio. er modtaget i februar AaB overtog den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD beliggende Hadsundvej i Aalborg. Aktiviteten AaB College blev igangsat med 80 elever i august Det samlede økonomiske resultat i selskabet er negativt påvirket af indkøring af nye forretningsmæssige aktiviteter og øgede investeringer i fodbold og ishockey. I 2. kvartal 2006 gennemførte selskabet en kapitaludvidelse på brutto. kr. 65,4 mio. og netto ca. kr. 61 mio. AaB har en egenkapital ultimo 2006 på kr. 134,6 mio. - en stigning i forhold til 2005 på kr. 65,4 mio. Side 1 af 20

2 Fremtiden For år 2007 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Forventningen bygger på følgende forhold: o Forventet avance ved salg ejendom på Hadsundvej etape 2. o Forbedring af driften i AaB ishockey som en konsekvens af ibrugtagning februar 2007 af Danmarks største isarena med plads til tilskuere. o AaB College flytter ind i nye og blivende lokaler 1. august 2007 med et forventet elevtal på knap 200. o I marts måned 2007 indgik AaB den endelige aftale om køb af 50% af aktierne i Sport Nord A/S, der driver 8 sports- og tøjbutikker i det nordjyske. Aktiviteten forventes at påvirke AaB s regnskab med et mindre positivt resultat. Resultatforventningen skal ligeledes vurderes i lyset af koncernens resultatfølsomhed på baggrund af de sportslige resultater. Generalforsamling Årsrapporten forventes at foreligge den 13. april Der afholdes ordinær generalforsamling den 27. april 2007 kl hos AaB Konference på Hadsundvej i Aalborg. Med venlig hilsen AALBORG BOLDSPILKLUB A/S Peter Hinrup Adm. direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til Peter Hinrup på Side 2 af 20

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Side 3 af 20

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN FORTSAT Nøgletal Overskudsgrad 7,0% -10,8% -11,0% 1,0% -36,7% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 1,66-4,00-4,59-1,42-22,4 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 1,65-4,00-4,59-1,42-22,4 Cash Flow pr. aktie (DKK) 5,37 2,90 1,21 0,98 0,80 Pengestrømme fra driftsaktiviteten (t.dkk) Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 39,6 47,2 50,6 69,5 65,2 Egenkapitalandel 60,7% 61,7% 67,6% 65,9% 50,2% Børskurs pr. aktie ultimo året Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal fra og med 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Side 4 af 20

5 LEDELSESBERETNING Indledning. Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) realiserede i 2006 et overskud efter skat på kr. 5,3 mio., mod et underskud på kr. 5,9 mio. i år 2005 en forbedring på kr. 11,2 mio. Resultatet før skat i 2006 blev på niveau med det forventede et overskud på kr. 6,6 mio., hvilket er en forbedring på kr. 15,9 mio. i forhold til underskuddet før skat i 2005 på kr. 9,3 mio. AaB har i 2006 fortsat den forretningsmæssige udvikling med udvidelser af koncernens aktiviteter samt forbedret selskabets kapitalmæssige position. I 2. kvartal 2006 gennemførte AaB en kapitaludvidelse med stor opbakning fra såvel hidtidige aktionærer som nye investorer. Kapitaludvidelsen blev afsluttet i begyndelsen af juni måned Udvidelsen blev fuldtegnet og tilførte selskabet brutto. kr. 65,4 mio. og netto ca. kr. 61 mio. Dermed har AaB en egenkapital og et likvid beredskab til at fortsætte udviklingen af forretningen såvel sportsligt som kommercielt. AaB overtog den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Driften af dette er samkørt med driften af Aalborg Parkens aktiviteter ved Aalborg Stadion. I den forbindelse er navnet for de samlede aktiviteter ændret til AaB Konference. I regi af AaB Konference kan AaB herefter tilbyde et stort og varieret program af faciliteter og services inden for kursus, konference, fester m.v. Bygningerne som rummer konferencefaciliteterne på Hadsundvej blev både købt og solgt ultimo Fortjeneste er indtægtsført i 2006, og i august måned 2006 gennemførtes de likvide transaktioner vedr. disse handler. Fortjenesten er efter flere projektmæssige rettelser og supplerende aftaler i løbet af 2006 optimeret og opgjort til kr. 20,5 mio. AaB købte ligeledes ultimo 2005 en stor del af KMD s kontorfaciliteter, som ved overtagelsen den 1. august 2007 vil være ombygget til værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB forventer at sælge disse bygninger i AaB startede allerede i begyndelsen af august 2006 AaB College med ca. 80 elever. Indtil overtagelsen af ovennævnte faciliteter er AaB College indlogeret i kursus- og konferencefaciliteterne på Hadsundvej. Det første år er således på flere måder et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. AaB kan i samarbejde med idrætsforeninger og skoler i Aalborg tilbyde en bred vifte af idrætsgrene og uddannelser, og AaB har stor tiltro til, at AaB College bliver en succes for AaB og Aalborg. Der forventes små 200 elever på AaB College i det kommende skoleår 2007 / 08. Forbedringen af resultatet før skat kr. 15,9 mio. i 2006 i forhold til 2005 er mindre end avancen på kr. 20,5 mio. ved salget af bygningerne på Hadsundvej. Den negative udvikling på den øvrige drift på kr. 4,6 mio. skal betragtes som en investering i fremtiden i form af bevidst øgede omkostninger på de sportslige områder samt indkøringsomkostninger af de nye kommercielle områder i AaB Konference og AaB College. Ledelsen har i løbet af 2006 besluttet at forøge budgetterne til spillerlønninger primært i fodbold og ishockey for at optimere muligheden for at fastholde positionen i toppen af de respektive ligaer og dermed forbedre indtægtsmulighederne på lidt længere sigt. Personaleudgifterne er primært som følge af dette i alt steget med kr. 8,1 mio. i 2006 i forhold til De nye faciliteter på Hadsundvej har så stor en kapacitet til college og konference, at der vil gå 1 til 2 år før aktiviteterne kan udnytte dette. Disse aktiviteter vil derfor realisere underskud i denne periode, og i Side 5 af 20

6 2006 blev underskuddet således knap kr. 3 mio. Underskuddet i perioden opvejes til gengæld af avancen på salg af bygningerne. På positivsiden tæller indtægter fra sponsorer og samarbejdspartnere, der i 2006 blev realiseret med kr. 41,6 mio. en stigning på knap 20% eller kr. 6,7 mio. i forhold til det realiserede i Endvidere skal nævnes, at transferindtægter er realiseret med brutto kr. 10,7 mio. i 2006 mod kr. 5,3 mio. i De samlede koncernindtægter i 2006 blev på kr. 108,9 mio. mod kr. 74,8 mio. i Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. Den økonomiske udvikling i de enkelte aktiviteter og datterselskaber er særskilt beskrevet nedenstående i beretningen. AaB Fodbold De sportslige præstationer i SAS Ligaen i foråret 2006 var utilfredsstillende, idet holdet hurtigt mistede muligheden for at slutte sæsonen i top 4. Der blev derfor ingen deltagelse for AaB i hverken UEFA Cupturnering eller Royal League i efteråret I pokalturneringen havde holdet en god mulighed for at rette op på såvel det sportslige som økonomiske via en deltagelse i pokalfinalen, men AaB måtte se sig besejret i semifinalen af de senere pokalmestre. Et sportsligt forholdsvis uinteressant forår bevirkede, at AaB Fodbold realiserede indtægter under det forventede. I efterårets SAS Liga opnåede holdet gode resultater og har ved indgangen til foråret en tilfredsstillende placering som nr. 4, hvilket har medført, at indtægterne igen realiseres på det forventede niveau. AaB har som tidligere nævnt udnyttet en god indtjening på andre områder til at hæve lønbudgetterne i AaB Fodbold for at optimere muligheden for at følge konkurrenterne i toppen af ligaen. På kort sigt har denne beslutning forringet driften i AaB Fodbold. Svigtende indtægter i foråret og de forøgede omkostninger modsvares af stigende indtægter fra sponsorer på ca. 10% samt transfers, hvor AaB Fodbold i 1. kvartal solgte Martin Ericsson og Allan K. Jepsen, og opnåede transferindtægter i 2006 på brutto kr. 10,6 mio. mod brutto kr. 5 mio. i Resultatet i 2006 for AaB Fodbold påvirker koncernens resultat med et underskud på kr. 1,5 mio. før skat, hvilket er en forbedring på ca. kr. 0,5 mio. i forhold I år 2007 forventes som en konsekvens af de forøgede lønbudgetter et underskud på kr. 1 2 mio. I landsholdssammenhæng har Rasmus Würtz deltaget flere gange på det danske A-landshold. AaB har igen i 2006 præget U21 landsholdet med Rasmus Würtz, Martin Pedersen, Michael Jakobsen, Jeppe Curth, og Simon Bræmer som deltagere. Placeringen som nr. 4 inden forårets kampe betyder, at der er stor tiltro til, at den sportslige målsætning om en slutplacering i top 4 kan realiseres. Optimismen er også begrundet i, at AaB Fodbold har forstærket truppen i vinterpausen med tilgangen af angriberen José Mota fra Viborg. AaB Håndbold Sportsligt udviklede 2006 sig ikke tilfredsstillende hverken sportsligt eller økonomisk. Side 6 af 20

7 I sæsonen 2005 / 06 opnåede holdet for 2. år i træk en placering som nr. 7. I indeværende sæson 2006 / 07 er holdet med en nuværende placering som nr. 6 også uden realistisk mulighed for at nå den sportslige målsætning en placering i top 4. AaB har fortsat ambitionen om, at begå sig i toppen af den danske herreliga. Truppen skal derfor styrkes til den kommende sæson, og det er besluttet at hæve lønbudgetterne i AaB Håndbolds mangeårige målrettede arbejde med talentudviklingen har betydet, at mange unge talenter står på spring til ligatruppen, som derfor på sigt i højere grad vil indeholde spillere af egen avl. Dette vil efter ledelsens vurdering være med til at reducere selskabets omkostninger ved en samtidig fastholdelse af målsætningen om, at AaB vil være med i toppen af ligaen. Skuffende sportslige resultater har betydet, at indtægterne ikke har kunnet realiseres på det forventede niveau, og medført et utilfredsstillende stort underskud igen i 2006 på kr. 2,4 mio. før skat kr. 0,4 mio. dårligere end resultatet for De forøgede omkostningsbudgetter medfører, at selskabet ikke på kort sigt forventer nogen resultatforbedring. I 2007 forventes således påny et underskud i niveauet kr. 2 mio. AaB Ishockey I sæsonen 2005 / 2006 erobrede AaB Ishockey for 3. år i træk sølvmedaljer. En placering som nr.3. i den igangværende sæson 2006 / 07 samt deltagelse i finalen efter sejr over Sønderjyske i semifinalen er meget tilfredsstillende. AaB har nu igennem 4 sæsoner været et af de bedste hold i ligaen, og fremstår som en af de mest attraktive klubber for spillere såvel som samarbejdspartnere. De gode sportslige præstationer blev manifesteret i februar 2007 med erobringen af årets pokaltitel. På grund af utidssvarende faciliteter i den gamle skøjtehal har AaB Ishockey haft svært ved at få de gode sportslige resultater udnyttet til at opnå en tilstrækkelig stigning i indtægterne, idet kapaciteten har været for lille. Dette er der nu rådet bod på ved indvielsen af den nye isarena med plads til tilskuere. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største - blev indviet ultimo februar 2007 midt i kvartfinaleserien. Det var en meget ressourcekrævende proces at skifte hjemmebane midt i en kampserie, der ligger så tæt især taget i betragtning af, at den nye arena på områder knap var færdig. En fantastisk indsats fra mange medarbejdere såvel som frivillige fra foreningen AaB Ishockey gjorde, at operationen lykkedes. Kun et fåtal af kunder har observeret eller oplevet nogle af de begyndervanskeligheder, der vil være ved igangsætning af noget nyt. De afviklede kampe i indeværende slutspil har næsten alle været udsolgt, og afviklingen er forløbet meget tilfredsstillende. Den nye hal er dermed allerede en stor succes. AaB skal naturligt betale mere for at spille i Gigantium Isarena end i den gamle skøjtehal, og AaB forventer, som i 2006, generelt stigende omkostninger i ishockey. En kapacitetsudvidelse på tilskuere samt forbedrede profileringsmuligheder og VIP faciliteter for samarbejdspartnere i erhvervslivet betyder markant forbedrede indtægtsmuligheder. Resultatet for AaB Ishockey vil således blive forbedret de kommende år, såfremt det sportslige niveau kan fastholdes. Begrænsede muligheder for at generere flere indtægter i de eksisterende faciliteter uagtet stor sportslig succes og samtidig stigende omkostninger, er årsagen til at AaB Ishockey har realiseret et underskud til koncernen i 2006 på kr. 2,6 mio. før skat, hvilket er kr. 2,1 mio. dårligere end i AaB Ishockey forventer i 2007 et 0 resultat. Side 7 af 20

8 AaB Basket Sæsonen 2006 / 07 blev AaB Basket placeret næstsidst i ligaen en lille forbedring i forhold til den opnåede sidsteplads i den forrige sæson. Budgetterne er forøget markant i de to år, AaB har deltaget i Basket, og de opnåede sportslige resultater er derfor ikke tilfredsstillende. Der er dog gjort fremskridt, og ledelsen havde tiltro til, at truppen kunne fortsætte udviklingen i den kommende sæson, og sikre deltagelse i minimum slutspillet. Muligheden for at fortsætte udviklingen i den kommende sæson er imidlertid blevet stoppet, idet AaB Basket er blevet smidt ud af basket ligaen. Ledelsen fik meddelelse herom uden forvarsel den 15. marts 2007, og konsekvensen heraf vurderes og besluttes hurtigst muligt. De udeblevne sportslige resultater gør det svært at generere de forventede indtægter i AaB Basket, og resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 1,1 mio. I 2007 forventes som minimum et underskud i samme størrelse. AaB Konference Aalborg Parken skiftede i 2006 navn til AaB Konference, idet selskabet vurderede, at det var vigtigt at signalere tilhørsforholdet til AaB. Navneskiftet er også begrundet i, at selskabet den 1. juli 2006 overtog kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Selskabet har herefter et langt større udbud af faciliteter og services inden for kursus- og konferencesegmentet. Efter en meget positiv udvikling i årene 2004 og 2005 har AaB konference ikke kunne forbedre resultat i 2006, idet det ikke er lykkedes at forøge omsætningen i det niveau, der var forventet. Resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 3,7 mio. mod et underskud i 2005 på kr. 2,1 mio. Den negative udvikling af resultatet skyldes primært indkøring af de nye aktiviteter på Hadsundvej. I 2007 vil der i højere grad blive iværksat tiltag inden for salg og især markedsføring af selskabets gode faciliteter og services i såvel Aalborg Parken som på Hadsundvej. AaB Konference står tillige for de fleste aktiviteter i den nye Isarena og i de tilhørende faciliteter ved Gigantium, og dette vil også bidrage til en større aktivitet og bedre ressourceudnyttelse af AaB Konference. Indkøring af de nye faciliteter på såvel Hadsundvej og ved Gigantium forventes først på plads og overskudsgivende i løbet af Resultat for AaB Konference i 2007 forventes derfor fortsat at være underskudsgivende, men dog mindre end i AaB College De første ca. 80 elever startede på AaB College i begyndelsen af august Igangsætningen har forløbet tilfredsstillende. Det første skoleår er et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. I næste skoleår 2007 / 08 tages nye faciliteter i brug, og forventes at få omkring 200 elever. Faciliteterne udvides løbende og vil som minimum fra skoleåret 2008 / 09 kunne optage 300 elever. AaB College vil i bestræbelserne på at kunne tilbyde så mange forskellige idrætsgrene som muligt samarbejde med idrætsforeninger og klubber i Aalborg. Til det kommende skoleår tilbydes foruden AaB s egne idrætsgrene bl.a. pigehåndbold i samarbejde med Aalborg DH og badminton i samarbejde med Dansk Badminton Forbund kreds Nordjylland. Side 8 af 20

9 På skoleområdet samarbejder AaB College med folkeskoler, handelsskole, gymnasier samt teknisk skole, hvor college eleverne tager normal skolegang. AaB College kan således også tilbyde en bred vifte af uddannelsestilbud. I indkøringsperioden frem til og med 2008 realiseres underskud i AaB College, hvorefter der forventes positive resultater. I år 2006 har selskabet som forventet realiseret et underskud før skat på kr. 1,4 mio., og i 2007 forventes et underskud i niveauet kr. 3 mio LUX Det associerede selskab 9000 Lux har uden afskrivning på goodwill i henhold til principperne i IFRS bidraget med et overskud efter skat på kr. 0,9 mio. mod et overskud i 2005 på kr. 0,6 mio Lux forventer en positiv udvikling og et forbedret resultat i Regnskabsberetning Årets resultat blev et overskud på kr. 5,3 mio. efter skat, hvilket er en forbedring på kr. 11,2 mio. af underskuddet på kr. 5,9 mio. i år Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. mod henholdsvis kr. 112,0 mio. og kr. 69,2 mio. i Stigningen i balancen fra 2005 til 2006 kr. 109,8 mio. kan bl.a. henføres dels til likviditeten af kapitaludvidelsen dels til erhvervelsen af etape 2 på Hadsundvej. Entreindtægterne er realiseret med kr. 9,4 mio., hvilket er uændret i forhold til Indtægter fra samarbejdspartnere er i 2006 realiseret med kr. 41,6 mio. - en stigning på kr. 6,7 mio. eller 19% i forhold til Indtægt på spillersalg og leje er i 2006 realiseret med kr. 10,7 mio. en stigning på kr. 5,4 mio. i forhold til Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger udgør i 2005 kr. 9,4 mio. mod kr. 4,9 mio. i Andre indtægter kr. 20,5 mio. er avancen ved salg af etape 1 på Hadsundvej. Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 8,6 mio., en stigning på kr. 1,0 mio. i forhold til Stigningen vedrører igangsættelse af flere aktiviteter ved kampene. Administrationsomkostningerne kr. 10,7 mio. er steget med kr. 2,6 mio. i forhold til Stigningen vedrører de nye aktiviteter på Hadsundvej i AaB Konference og AaB College. Personaleudgifterne er realiseret med kr. 49,9 mio. hvilket er en stigning på kr. 8,1 mio. i forhold til Stigningen kan især henføres til besluttede stigninger i fodbold og ishockey i bestræbelserne på at klare sig i den intensiverede sportslige konkurrence. De nye aktiviteter i koncernen bærer dog også en mindre del af stigningen. Ejendommen Hadsundvej Aalborg. AaB indgik den 29. december 2005 en betinget aftale om erhvervelse af en del af de daværende KMD bygninger beliggende på Hadsundvej i Aalborg. AaB overtager bygningerne i 3 etaper i perioden , og har i takt med overtagelsen aftalt om- og tilbygninger af bygningskomplekset, således at bygningerne sluttelig vil indeholde AaB College, et kursus og konferencecenter samt et hotel. Side 9 af 20

10 Etape 1 indeholder konference- og hotelfaciliteter. AaB Konference har indgået udlejningsaftaler på konferencedelen mens en ekstern hoteloperatør har indgået lejeaftale på hoteldelen. På den baggrund indgik AaB ligeledes allerede pr. 29. december 2005 en betinget aftale om salg af etape 1 til en kreds af eksterne investorer, samt til næstformand for bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S Eigild B. Christensen. De likvide transaktioner på både køb og salg af etape 1 blev gennemført i august måned Etape 2 indeholder overtagelse og ombygning af den del af KMD s tidligere kontorfaciliteter, der ligger placeret lige ved siden af konferencebygningerne (etape 1). Efter ombygning vil disse bygninger indeholde værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB overtager etape 2 den 1. august Etape 3 omfatter opførelse af ny værelsesfløj til AaB College på ca m2. Denne etape er en option og vil kun blive effektueret, såfremt AaB College som forventet får behov for de yderligere faciliteter. I løbet af 2006 er hele aftalekomplekset omkring etape 1 og 2 ændret og optimeret. En større ombygning af køkken og kantinefaciliteter er bl.a. fravalgt, fordi eksisterende faciliteter kunne benyttes. Ultimo 2006 er endvidere indretningen optimeret på en måde, så der kan være flere værelser i såvel college som i hotellet. Som en konsekvens af de ændrede aftaler har AaB ultimo 2006 opgjort en regnskabsmæssig avance på kr. 20,5 mio. på salget af etape 1. Det skal i den forbindelse præciseres, at skattevæsenet på linie med AaB s oprindelige holdning har opfattet handlen som endelig allerede i AaB har besluttet og er i gang med at videresælge etape 2. AaB forventer at realisere en regnskabsmæssig avance ved salget i Etape 2 er optaget i balancen pr. 31. december 2006 under aktiver til videresalg. Særlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling Retssager: Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Det indgåede forlig medfører, at AaB får et beløb svarende til det optagne tilgodehavende i de seneste årsrapporter. Forsikringssummen på ca. kr. 10 mio. er ultimo 2006 indregnet under andre tilgodehavender, og modtaget i februar Selskabet er i øvrigt ikke involveret i retssager. Værdiansættelse af udskudt skatteaktiv: Selskabets værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv baseres på udmeldte resultatforventninger herunder indtægter fra forventede spillersalg og andre indtægter, der med stor sandsynlighed vil blive realiseret. Pr. 31. december 2006 er det udskudte skatteaktiv indregnet med kr. 6,9 mio. Værdiansættelsen er baseret på udmeldte resultatforventninger til 2007 herunder forventet fortjeneste ved salg af ejendommen Hadsundvej etape 2, Aalborg. Det indregnede skatteaktiv kr. 6,9 mio. udgør kun en mindre andel af koncernens samlede udskudte skatteaktiv, som er opgjort til kr. 15,6 mio. ultimo Værditest: I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. Side 10 af 20

11 De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af de handlingsplaner og strateginotater, som bestyrelsen har gennemgået og godkendt i efteråret Herudover er anvendt budgetter for 2007 og prognoser for 2008 til Efter overgang til IFRS i 2005 indregnes moderselskabets aktier i datterselskaberne til kostpris imod tidligere til den regnskabsmæssige indre værdi. I koncernregnskabet sker indregningen fortsat til den regnskabsmæssige indre værdi i de enkelte selskaber. Dette betyder, at årets resultat og egenkapitalen ikke er identisk i de to regnskaber. Forskellen i de regnskabsmæssige værdier i balancen dækker over, at der i en periode har været underskud i datterselskaberne. Som konsekvens heraf er kostprisen/anskaffelsesprisen større end den regnskabsmæssige indre værdi. De foretagne tests har påvist, at moderselskabet måtte nedskrive aktierne i flere af datterselskaberne. Aktierne i AaB Fodbold er nedskrevet med kr. kr. 19,4 mio., i AaB Håndbold med kr. 5,1 mio., i AaB Basket med kr. 0,5 mio. og i AaB College med kr. 0,5 mio. Den samlede nedskrivning på datterselskabsaktierne udgør således kr. 25,5 mio. I et enkelt datterselskab AaB Konference har testen godtgjort en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger på kr. 3,3 mio. Nedskrivningerne påvirker samlet resultatet i moderselskabet negativt med kr. 22,2 mio. før skat. Risikofaktorer Konjunkturer: AaB er afhængig af indtægter genereret via antallet af tilskuere samt antallet af samarbejdspartnere. Disse parametre vurderes til i nogen grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation inden for såvel privat som virksomhedsområdet. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde forværres, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen: Hovedparten af koncernens aktiviteter konkurrerer med andre underholdningstilbud især i det nordjyske område herunder biografer, koncerter, feriecentre og andre sportsarrangementer. Ekstern regulering: Koncernen er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisatoriske bestemmelser. Koncernen er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i dialog med Aalborg Kommune med henblik at indrette betingelser og drift til glæde for begge parter. Idrætsorganisatorisk er koncernen afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori koncernen sportsligt er repræsenteret. Sportslige: Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Ikke alene vil en topplacering i ligaerne give direkte ekstra indtægter i form af øgede tv-indtægter, bonus fra sponsorer og flere tilskuerindtægter, men vil også smitte af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer vil gøre AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Manglende topplaceringer vil også udelukke muligheden for at deltage i de europæiske turneringer, med hvad det indebærer af mistede indtægter på førnævnte områder. Side 11 af 20

12 Kontrakter: AaB har aftaler med ca. 400 samarbejdspartnere primært sikret via kontrakter på 1 til 2 år. AaB har de seneste år i højere grad fået aftaler som har en løbetid på 4 til 5 år. Muligheden for forlængelse af kontrakter ved udløb eller erstatte disse med nye samarbejdspartnere vil afhænge af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdsparternes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er i høj grad baseret på kontrakter med trænere og spillere, som følger reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten, adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme inden for de idrætsorganer, hvori AaB er repræsenteret. Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser omkring fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for nyeste regler i dette regi. Der er ingen garanti for, at reglerne eller rammerne ikke senere ændres til ugunst for AaB. Finansielle og kreditrisici: Koncernen har lån for ca. kr. 12. mio. med en løbetid på 3 6 år. Etape 2 af KMD-bygningerne på Hadsundvej som blev erhvervet ultimo 2005 overtages af AaB den 1. august AaB har igangsat et samtidig salg af disse bygningerne og forventer i den forbindelse at realisere en avance i Såfremt bygningerne mod forventning ikke sælges senest på overtagelsesdagen har AaB en renterisiko på købsprisen. AaB vurderer løbende sine tilgodehavender og foretager nedskrivning herpå i nødvendigt omfang. Viden ressourcer og incitamentsprogrammer Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for Koncernen, idet de besidder de nødvendige kompetencer til at udnytte potentialet optimalt. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i AaB-koncernen. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. Manglende fastholdelse af nøglepersoner kan få betydelig indflydelse på den økonomiske udvikling i AaB. AaB besidder specifikke kompetencer inden for det sportslige område samt inden for afvikling af store arrangementer. På det sportslige område besiddes stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. På ligaholdene besidder spillerne højt udviklede kompetencer inden for deres respektive sportsgrene. AaB besidder stor viden omkring afvikling af kampe og andre arrangementer med mange tilskuere, tv-dækning, sikkerhedsmæssige risici og generelt stor opmærksomhed. AaB A/S har i 2006 etableret et incitamentsprogram for selskabets ledelse. Incitamentsprogrammet vil fremover løbende blive anvendt som en del af aflønningen af selskabets nøglepersoner. Indtil videre omfatter incitamentsprogrammet selskabets nuværende ledelse, bestående af direktionen i moderselskabet samt direktionen i de enkelte 100% ejede driftsselskaber i alt 7 personer. Incitamentsprogrammet er baseret på optioner og giver den enkelte deltager ret til at tegne op til stk. aktier i Aalborg Boldspilklub A/S til en kurs, der fastsættes med udgangspunkt i tegningskursen ved den gennemførte emission medio Den administrerende direktør kan som den eneste tegne op til stk. aktier. Side 12 af 20

13 Optionerne kan tidligst udnyttes i det åbne vindue efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og skal senest være udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelse af kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal Tegningskursen er fastsat til kr. 32 pr. aktie med tillæg af 5% p.a. frem til tidspunktet for udnyttelse af optionerne. Aktier erhvervet i forbindelse med udnyttelse af optioner er bundet i yderligere 4 år, således at incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum 5 år og maksimum 7 år. Aalborg Boldspilklub A/S afdækker incitamentsprogrammet via Selskabets beholdning af egne aktier. Miljøforhold AaB A/S har ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter AaB A/S har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forventninger til 2007 I 2007 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Den væsentligste betingelse til opnåelsen af dette overskud er, at der som forventet realiseres en gevinst på salget af bygningerne i etape 2 på Hadsundvej, der fra 1. august 2007 huser AaB College. I de enkelte driftsenheder forventes en mindre forbedring af driften i 2007 i forhold til 2006, dog ikke for så vidt angår AaB College som fortsat er i en investerings- og indkøringsfase. Den nye Gigantium Isarena og det samlede anlæg ved Gigantium er en af de afgørende årsager til, at der forventes en forbedret drift i 2007, idet dette foruden positiv indflydelse på AaB Ishockey også forventes at få positiv driftsvirkning på aktiviteterne i AaB Konference. Den beherskede positive forventning til udvikling af driften i 2007 skyldes bl.a., at ledelsen har besluttet at hæve lønbudgetterne i samtlige sportsenheder. Denne beslutning er taget for at optimere muligheden for at indfri de sportslige målsætninger og dermed sikre større indtægter på lidt længere sigt. Koncernen har en risiko såfremt de sportslige resultater svigter, idet dette normalt påvirker indtægterne negativt. Modsat er der også mulighed for at forbedre resultatet, såfremt de sportslige resultater bliver gode. Risici og muligheder afhænger meget af sportsgren og varighed, men ledelsen vurderer, at det økonomiske resultat kan svinge i niveauet kr. 10 til kr. +10 mio. i de mest sandsynlige udfald. Hændelser efter regnskabsårets udløb Den 9. marts 2007 afsluttede AaB en tilfredsstillende due diligence og indgik endelig aftale om køb af 50% af aktierne i selskabet Sport Nord A/S med virkning fra 1. januar Sport Nord A/S driver fem Sportmasterbutikker i Nordjylland, hvoraf to er placeret i Aalborg, en i Brønderslev, en i Frederikshavn og en i Skagen. Endvidere drives en såkaldt outlet butik og en Deres butik i Frederikshavn i aftalen. AaB s nuværende forretninger AaB Sport & Fashion og AaB Profil er som et led i aftalen overdraget til Sport Nord A/S med virkning fra den 1. februar AaB s medejerskab af Sport Nord A/S er begrundet i dels ønsket om at placere kapital ud fra et attraktivt forrentningskrav samt udvide selskabets forretningsgrundlag. AaB ønsker endvidere at gøre koncernens produkter og services endnu mere synlige og bedre forankret i hele Nordjylland, hvilket de nævnte forretninger skal danne base for. Side 13 af 20

14 Den hidtidige ejer af Sport Nord A/S Lars Bo Christensen fortsætter som ejer af de resterende 50% af aktierne og fortsætter endvidere som administrerende direktør i selskabet. Sport Nord A/S budgetterer med en omsætning i 2007 på over 70 mio. kr. Aktiviteten forventes at påvirke AaB s 2007 regnskab med et mindre positivt resultat, da dette første år samtidig bruges til indkøring og samkøring af de forskellige forretningsenheder. Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Der henvises i øvrigt til afsnittet restsager. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største - med plads til tilskuere blev indviet ultimo februar Der henvises til afsnittet AaB Ishockey. Corporate Governance Bestyrelsen for AaB A/S er bevidst om udviklingen inden for Corporate Governance eller God Selskabsledelse. Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at efterleve de gældende anbefalinger med henblik på at sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om udviklingen i AaB koncernens selskaber samt give selskabets nuværende og kommende aktionærer det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med investering i AaB aktien. Alle aktionærer, der har udtrykt ønske om indbydelse til generalforsamling, modtager denne indbydelse sammen med årsrapporten senest 8 dage før generalforsamlingen, og generalforsamlingsdatoen er på forhånd offentliggjort via finanskalenderen. Aktionærerne tilbydes at afgive fuldmagt til andre end bestyrelsen. AaB ønsker størst mulig åbenhed om koncernens forhold i den udstrækning det kan sikres, at kursfølsomme informationer kommer til alles kendskab samtidig. AaB har kun en aktieklasse, alle aktier har samme rettighed og vedtægterne indeholder ikke nogen form for stemmebegrænsning. Side 14 af 20

15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Spillersalg og leje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Resultat før finansielle poster Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat Til disposition Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 1,66-4,00 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 1,65-4,00 Side 15 af 20

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Goodwill Kontraktrettigheder Rettigheder Immaterielle aktiver i alt Lokaleindretning Inventar og driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associeret virksomhed Kapitalandele i øvrigt Rettighed Depositum Udlån tilknyttet virksomhed Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 16 af 20

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Aktiekapital Særlig fond Overført resultat Egenkapital i alt Anlægslån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede forpligtelser Driftskonto Beregnede feriepenge Offentlige kreditorer Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 17 af 20

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Årets resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser og anden driftsafledt gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu ved aktieemission Køb og salg af egne aktier Mellemregninger tilknyttede virksomheder Afdrag på langfristede lån Optagelse af langfristede lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Likvide beholdninger Kortfristet bank- og sparekassegæld I alt Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Side 18 af 20

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.dkk fordelt på stk. aktier á nominelt DKK 25. Beløb i t.dkk Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Overført resultat I alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2005: Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2006: Overførsel til særlig fond Kapitaludvidelse Udgifter ved kapitaludvidelse Aktieoptioner Køb af egne aktier Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital pr Side 19 af 20

20 Egenkapitalopgørelse - moderselskab Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.dkk fordelt på stk. aktier á nominelt DKK 25. Beløb i t.dkk Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Overført resultat I alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2005: Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2006: Overførsel til særlig fond Kapitaludvidelse Udgifter ved kapitaludvidelse Aktieoptioner Køb af egne aktier Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital pr Side 20 af 20

Delårsrapport 1. kvartal 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/8 Aalborg den 27. april 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 1. kvartal 2007: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

- Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar 30. juni 2006 blev et underskud på kr. 3,5 mio.

- Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar 30. juni 2006 blev et underskud på kr. 3,5 mio. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/18 Aalborg den 31. august 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/18 Aalborg den 21. august 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: - Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/22 3 Resumé for 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2008 31. marts 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/09 Børsmeddelelse nr. 2008/9 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/9 3 Resumé for 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 Aalborg den 22. november 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: - Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2009 30. september 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/14 Børsmeddelelse nr. 2009/14 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende:

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende: Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/20 Aalborg den 29. august 2003 Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen Bestyrelsen for AaB A/S ( AaB ) har på sit møde den 21. august 2003 besluttet

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 31. marts 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Børsmeddelelse nr. 2009/02 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/02 3 Resumé for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/14 Børsmeddelelse nr. 2008/14 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/14 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S

Delårsrapport 3. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2003/30 Aalborg, den 25. november 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2003 Indtægterne i perioden 1. januar 30. september 2003 er

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Børsmeddelelse nr. 2009/01 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/01 3 Koncernens hoved- og nøgletal 4-5 Ledelsesberetning 6-17 Resultatopgørelse 18 19 Balance

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere