Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2007/4 Aalborg, den 28. marts 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, onsdag 28. marts 2007, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for Årets resultat Årets resultat udviser et overskud på kr. 6,6 mio. før skat, og er dermed på niveau med det forventede. I forhold til sidste år er der tale om en forbedring af resultatet på kr. 15,9 mio. Koncernens samlede indtægter er steget med kr. 34,1 mio. til kr. 108,9 mio. i 2006 inklusiv indtægter ved ejendomssalg på kr. 20,5 mio. Selskabets nettoomsætning er steget med ca. 18% i 2006 i forhold til Selskabets væsentligste indtægtspost - sponsorindtægterne er steget med knap 20% i Det er primo 2007 indgået forlig i forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen Forsikringssummen på ca. kr. 10 mio. er modtaget i februar AaB overtog den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD beliggende Hadsundvej i Aalborg. Aktiviteten AaB College blev igangsat med 80 elever i august Det samlede økonomiske resultat i selskabet er negativt påvirket af indkøring af nye forretningsmæssige aktiviteter og øgede investeringer i fodbold og ishockey. I 2. kvartal 2006 gennemførte selskabet en kapitaludvidelse på brutto. kr. 65,4 mio. og netto ca. kr. 61 mio. AaB har en egenkapital ultimo 2006 på kr. 134,6 mio. - en stigning i forhold til 2005 på kr. 65,4 mio. Side 1 af 20

2 Fremtiden For år 2007 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Forventningen bygger på følgende forhold: o Forventet avance ved salg ejendom på Hadsundvej etape 2. o Forbedring af driften i AaB ishockey som en konsekvens af ibrugtagning februar 2007 af Danmarks største isarena med plads til tilskuere. o AaB College flytter ind i nye og blivende lokaler 1. august 2007 med et forventet elevtal på knap 200. o I marts måned 2007 indgik AaB den endelige aftale om køb af 50% af aktierne i Sport Nord A/S, der driver 8 sports- og tøjbutikker i det nordjyske. Aktiviteten forventes at påvirke AaB s regnskab med et mindre positivt resultat. Resultatforventningen skal ligeledes vurderes i lyset af koncernens resultatfølsomhed på baggrund af de sportslige resultater. Generalforsamling Årsrapporten forventes at foreligge den 13. april Der afholdes ordinær generalforsamling den 27. april 2007 kl hos AaB Konference på Hadsundvej i Aalborg. Med venlig hilsen AALBORG BOLDSPILKLUB A/S Peter Hinrup Adm. direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til Peter Hinrup på Side 2 af 20

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Side 3 af 20

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN FORTSAT Nøgletal Overskudsgrad 7,0% -10,8% -11,0% 1,0% -36,7% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 1,66-4,00-4,59-1,42-22,4 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 1,65-4,00-4,59-1,42-22,4 Cash Flow pr. aktie (DKK) 5,37 2,90 1,21 0,98 0,80 Pengestrømme fra driftsaktiviteten (t.dkk) Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 39,6 47,2 50,6 69,5 65,2 Egenkapitalandel 60,7% 61,7% 67,6% 65,9% 50,2% Børskurs pr. aktie ultimo året Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal fra og med 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Side 4 af 20

5 LEDELSESBERETNING Indledning. Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) realiserede i 2006 et overskud efter skat på kr. 5,3 mio., mod et underskud på kr. 5,9 mio. i år 2005 en forbedring på kr. 11,2 mio. Resultatet før skat i 2006 blev på niveau med det forventede et overskud på kr. 6,6 mio., hvilket er en forbedring på kr. 15,9 mio. i forhold til underskuddet før skat i 2005 på kr. 9,3 mio. AaB har i 2006 fortsat den forretningsmæssige udvikling med udvidelser af koncernens aktiviteter samt forbedret selskabets kapitalmæssige position. I 2. kvartal 2006 gennemførte AaB en kapitaludvidelse med stor opbakning fra såvel hidtidige aktionærer som nye investorer. Kapitaludvidelsen blev afsluttet i begyndelsen af juni måned Udvidelsen blev fuldtegnet og tilførte selskabet brutto. kr. 65,4 mio. og netto ca. kr. 61 mio. Dermed har AaB en egenkapital og et likvid beredskab til at fortsætte udviklingen af forretningen såvel sportsligt som kommercielt. AaB overtog den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Driften af dette er samkørt med driften af Aalborg Parkens aktiviteter ved Aalborg Stadion. I den forbindelse er navnet for de samlede aktiviteter ændret til AaB Konference. I regi af AaB Konference kan AaB herefter tilbyde et stort og varieret program af faciliteter og services inden for kursus, konference, fester m.v. Bygningerne som rummer konferencefaciliteterne på Hadsundvej blev både købt og solgt ultimo Fortjeneste er indtægtsført i 2006, og i august måned 2006 gennemførtes de likvide transaktioner vedr. disse handler. Fortjenesten er efter flere projektmæssige rettelser og supplerende aftaler i løbet af 2006 optimeret og opgjort til kr. 20,5 mio. AaB købte ligeledes ultimo 2005 en stor del af KMD s kontorfaciliteter, som ved overtagelsen den 1. august 2007 vil være ombygget til værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB forventer at sælge disse bygninger i AaB startede allerede i begyndelsen af august 2006 AaB College med ca. 80 elever. Indtil overtagelsen af ovennævnte faciliteter er AaB College indlogeret i kursus- og konferencefaciliteterne på Hadsundvej. Det første år er således på flere måder et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. AaB kan i samarbejde med idrætsforeninger og skoler i Aalborg tilbyde en bred vifte af idrætsgrene og uddannelser, og AaB har stor tiltro til, at AaB College bliver en succes for AaB og Aalborg. Der forventes små 200 elever på AaB College i det kommende skoleår 2007 / 08. Forbedringen af resultatet før skat kr. 15,9 mio. i 2006 i forhold til 2005 er mindre end avancen på kr. 20,5 mio. ved salget af bygningerne på Hadsundvej. Den negative udvikling på den øvrige drift på kr. 4,6 mio. skal betragtes som en investering i fremtiden i form af bevidst øgede omkostninger på de sportslige områder samt indkøringsomkostninger af de nye kommercielle områder i AaB Konference og AaB College. Ledelsen har i løbet af 2006 besluttet at forøge budgetterne til spillerlønninger primært i fodbold og ishockey for at optimere muligheden for at fastholde positionen i toppen af de respektive ligaer og dermed forbedre indtægtsmulighederne på lidt længere sigt. Personaleudgifterne er primært som følge af dette i alt steget med kr. 8,1 mio. i 2006 i forhold til De nye faciliteter på Hadsundvej har så stor en kapacitet til college og konference, at der vil gå 1 til 2 år før aktiviteterne kan udnytte dette. Disse aktiviteter vil derfor realisere underskud i denne periode, og i Side 5 af 20

6 2006 blev underskuddet således knap kr. 3 mio. Underskuddet i perioden opvejes til gengæld af avancen på salg af bygningerne. På positivsiden tæller indtægter fra sponsorer og samarbejdspartnere, der i 2006 blev realiseret med kr. 41,6 mio. en stigning på knap 20% eller kr. 6,7 mio. i forhold til det realiserede i Endvidere skal nævnes, at transferindtægter er realiseret med brutto kr. 10,7 mio. i 2006 mod kr. 5,3 mio. i De samlede koncernindtægter i 2006 blev på kr. 108,9 mio. mod kr. 74,8 mio. i Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. Den økonomiske udvikling i de enkelte aktiviteter og datterselskaber er særskilt beskrevet nedenstående i beretningen. AaB Fodbold De sportslige præstationer i SAS Ligaen i foråret 2006 var utilfredsstillende, idet holdet hurtigt mistede muligheden for at slutte sæsonen i top 4. Der blev derfor ingen deltagelse for AaB i hverken UEFA Cupturnering eller Royal League i efteråret I pokalturneringen havde holdet en god mulighed for at rette op på såvel det sportslige som økonomiske via en deltagelse i pokalfinalen, men AaB måtte se sig besejret i semifinalen af de senere pokalmestre. Et sportsligt forholdsvis uinteressant forår bevirkede, at AaB Fodbold realiserede indtægter under det forventede. I efterårets SAS Liga opnåede holdet gode resultater og har ved indgangen til foråret en tilfredsstillende placering som nr. 4, hvilket har medført, at indtægterne igen realiseres på det forventede niveau. AaB har som tidligere nævnt udnyttet en god indtjening på andre områder til at hæve lønbudgetterne i AaB Fodbold for at optimere muligheden for at følge konkurrenterne i toppen af ligaen. På kort sigt har denne beslutning forringet driften i AaB Fodbold. Svigtende indtægter i foråret og de forøgede omkostninger modsvares af stigende indtægter fra sponsorer på ca. 10% samt transfers, hvor AaB Fodbold i 1. kvartal solgte Martin Ericsson og Allan K. Jepsen, og opnåede transferindtægter i 2006 på brutto kr. 10,6 mio. mod brutto kr. 5 mio. i Resultatet i 2006 for AaB Fodbold påvirker koncernens resultat med et underskud på kr. 1,5 mio. før skat, hvilket er en forbedring på ca. kr. 0,5 mio. i forhold I år 2007 forventes som en konsekvens af de forøgede lønbudgetter et underskud på kr. 1 2 mio. I landsholdssammenhæng har Rasmus Würtz deltaget flere gange på det danske A-landshold. AaB har igen i 2006 præget U21 landsholdet med Rasmus Würtz, Martin Pedersen, Michael Jakobsen, Jeppe Curth, og Simon Bræmer som deltagere. Placeringen som nr. 4 inden forårets kampe betyder, at der er stor tiltro til, at den sportslige målsætning om en slutplacering i top 4 kan realiseres. Optimismen er også begrundet i, at AaB Fodbold har forstærket truppen i vinterpausen med tilgangen af angriberen José Mota fra Viborg. AaB Håndbold Sportsligt udviklede 2006 sig ikke tilfredsstillende hverken sportsligt eller økonomisk. Side 6 af 20

7 I sæsonen 2005 / 06 opnåede holdet for 2. år i træk en placering som nr. 7. I indeværende sæson 2006 / 07 er holdet med en nuværende placering som nr. 6 også uden realistisk mulighed for at nå den sportslige målsætning en placering i top 4. AaB har fortsat ambitionen om, at begå sig i toppen af den danske herreliga. Truppen skal derfor styrkes til den kommende sæson, og det er besluttet at hæve lønbudgetterne i AaB Håndbolds mangeårige målrettede arbejde med talentudviklingen har betydet, at mange unge talenter står på spring til ligatruppen, som derfor på sigt i højere grad vil indeholde spillere af egen avl. Dette vil efter ledelsens vurdering være med til at reducere selskabets omkostninger ved en samtidig fastholdelse af målsætningen om, at AaB vil være med i toppen af ligaen. Skuffende sportslige resultater har betydet, at indtægterne ikke har kunnet realiseres på det forventede niveau, og medført et utilfredsstillende stort underskud igen i 2006 på kr. 2,4 mio. før skat kr. 0,4 mio. dårligere end resultatet for De forøgede omkostningsbudgetter medfører, at selskabet ikke på kort sigt forventer nogen resultatforbedring. I 2007 forventes således påny et underskud i niveauet kr. 2 mio. AaB Ishockey I sæsonen 2005 / 2006 erobrede AaB Ishockey for 3. år i træk sølvmedaljer. En placering som nr.3. i den igangværende sæson 2006 / 07 samt deltagelse i finalen efter sejr over Sønderjyske i semifinalen er meget tilfredsstillende. AaB har nu igennem 4 sæsoner været et af de bedste hold i ligaen, og fremstår som en af de mest attraktive klubber for spillere såvel som samarbejdspartnere. De gode sportslige præstationer blev manifesteret i februar 2007 med erobringen af årets pokaltitel. På grund af utidssvarende faciliteter i den gamle skøjtehal har AaB Ishockey haft svært ved at få de gode sportslige resultater udnyttet til at opnå en tilstrækkelig stigning i indtægterne, idet kapaciteten har været for lille. Dette er der nu rådet bod på ved indvielsen af den nye isarena med plads til tilskuere. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største - blev indviet ultimo februar 2007 midt i kvartfinaleserien. Det var en meget ressourcekrævende proces at skifte hjemmebane midt i en kampserie, der ligger så tæt især taget i betragtning af, at den nye arena på områder knap var færdig. En fantastisk indsats fra mange medarbejdere såvel som frivillige fra foreningen AaB Ishockey gjorde, at operationen lykkedes. Kun et fåtal af kunder har observeret eller oplevet nogle af de begyndervanskeligheder, der vil være ved igangsætning af noget nyt. De afviklede kampe i indeværende slutspil har næsten alle været udsolgt, og afviklingen er forløbet meget tilfredsstillende. Den nye hal er dermed allerede en stor succes. AaB skal naturligt betale mere for at spille i Gigantium Isarena end i den gamle skøjtehal, og AaB forventer, som i 2006, generelt stigende omkostninger i ishockey. En kapacitetsudvidelse på tilskuere samt forbedrede profileringsmuligheder og VIP faciliteter for samarbejdspartnere i erhvervslivet betyder markant forbedrede indtægtsmuligheder. Resultatet for AaB Ishockey vil således blive forbedret de kommende år, såfremt det sportslige niveau kan fastholdes. Begrænsede muligheder for at generere flere indtægter i de eksisterende faciliteter uagtet stor sportslig succes og samtidig stigende omkostninger, er årsagen til at AaB Ishockey har realiseret et underskud til koncernen i 2006 på kr. 2,6 mio. før skat, hvilket er kr. 2,1 mio. dårligere end i AaB Ishockey forventer i 2007 et 0 resultat. Side 7 af 20

8 AaB Basket Sæsonen 2006 / 07 blev AaB Basket placeret næstsidst i ligaen en lille forbedring i forhold til den opnåede sidsteplads i den forrige sæson. Budgetterne er forøget markant i de to år, AaB har deltaget i Basket, og de opnåede sportslige resultater er derfor ikke tilfredsstillende. Der er dog gjort fremskridt, og ledelsen havde tiltro til, at truppen kunne fortsætte udviklingen i den kommende sæson, og sikre deltagelse i minimum slutspillet. Muligheden for at fortsætte udviklingen i den kommende sæson er imidlertid blevet stoppet, idet AaB Basket er blevet smidt ud af basket ligaen. Ledelsen fik meddelelse herom uden forvarsel den 15. marts 2007, og konsekvensen heraf vurderes og besluttes hurtigst muligt. De udeblevne sportslige resultater gør det svært at generere de forventede indtægter i AaB Basket, og resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 1,1 mio. I 2007 forventes som minimum et underskud i samme størrelse. AaB Konference Aalborg Parken skiftede i 2006 navn til AaB Konference, idet selskabet vurderede, at det var vigtigt at signalere tilhørsforholdet til AaB. Navneskiftet er også begrundet i, at selskabet den 1. juli 2006 overtog kursus- og konferenceaktiviteterne fra KMD på Hadsundvej i Aalborg. Selskabet har herefter et langt større udbud af faciliteter og services inden for kursus- og konferencesegmentet. Efter en meget positiv udvikling i årene 2004 og 2005 har AaB konference ikke kunne forbedre resultat i 2006, idet det ikke er lykkedes at forøge omsætningen i det niveau, der var forventet. Resultatet før skat i 2006 blev således et underskud på kr. 3,7 mio. mod et underskud i 2005 på kr. 2,1 mio. Den negative udvikling af resultatet skyldes primært indkøring af de nye aktiviteter på Hadsundvej. I 2007 vil der i højere grad blive iværksat tiltag inden for salg og især markedsføring af selskabets gode faciliteter og services i såvel Aalborg Parken som på Hadsundvej. AaB Konference står tillige for de fleste aktiviteter i den nye Isarena og i de tilhørende faciliteter ved Gigantium, og dette vil også bidrage til en større aktivitet og bedre ressourceudnyttelse af AaB Konference. Indkøring af de nye faciliteter på såvel Hadsundvej og ved Gigantium forventes først på plads og overskudsgivende i løbet af Resultat for AaB Konference i 2007 forventes derfor fortsat at være underskudsgivende, men dog mindre end i AaB College De første ca. 80 elever startede på AaB College i begyndelsen af august Igangsætningen har forløbet tilfredsstillende. Det første skoleår er et indkøringsår, hvorfra erfaringerne benyttes til fastlæggelse af det bedst mulige koncept for fremtiden. I næste skoleår 2007 / 08 tages nye faciliteter i brug, og forventes at få omkring 200 elever. Faciliteterne udvides løbende og vil som minimum fra skoleåret 2008 / 09 kunne optage 300 elever. AaB College vil i bestræbelserne på at kunne tilbyde så mange forskellige idrætsgrene som muligt samarbejde med idrætsforeninger og klubber i Aalborg. Til det kommende skoleår tilbydes foruden AaB s egne idrætsgrene bl.a. pigehåndbold i samarbejde med Aalborg DH og badminton i samarbejde med Dansk Badminton Forbund kreds Nordjylland. Side 8 af 20

9 På skoleområdet samarbejder AaB College med folkeskoler, handelsskole, gymnasier samt teknisk skole, hvor college eleverne tager normal skolegang. AaB College kan således også tilbyde en bred vifte af uddannelsestilbud. I indkøringsperioden frem til og med 2008 realiseres underskud i AaB College, hvorefter der forventes positive resultater. I år 2006 har selskabet som forventet realiseret et underskud før skat på kr. 1,4 mio., og i 2007 forventes et underskud i niveauet kr. 3 mio LUX Det associerede selskab 9000 Lux har uden afskrivning på goodwill i henhold til principperne i IFRS bidraget med et overskud efter skat på kr. 0,9 mio. mod et overskud i 2005 på kr. 0,6 mio Lux forventer en positiv udvikling og et forbedret resultat i Regnskabsberetning Årets resultat blev et overskud på kr. 5,3 mio. efter skat, hvilket er en forbedring på kr. 11,2 mio. af underskuddet på kr. 5,9 mio. i år Balancesummen pr. 31. december 2006 er på kr. 221,7 mio. og egenkapitalen andrager kr. 134,6 mio. mod henholdsvis kr. 112,0 mio. og kr. 69,2 mio. i Stigningen i balancen fra 2005 til 2006 kr. 109,8 mio. kan bl.a. henføres dels til likviditeten af kapitaludvidelsen dels til erhvervelsen af etape 2 på Hadsundvej. Entreindtægterne er realiseret med kr. 9,4 mio., hvilket er uændret i forhold til Indtægter fra samarbejdspartnere er i 2006 realiseret med kr. 41,6 mio. - en stigning på kr. 6,7 mio. eller 19% i forhold til Indtægt på spillersalg og leje er i 2006 realiseret med kr. 10,7 mio. en stigning på kr. 5,4 mio. i forhold til Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger udgør i 2005 kr. 9,4 mio. mod kr. 4,9 mio. i Andre indtægter kr. 20,5 mio. er avancen ved salg af etape 1 på Hadsundvej. Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 8,6 mio., en stigning på kr. 1,0 mio. i forhold til Stigningen vedrører igangsættelse af flere aktiviteter ved kampene. Administrationsomkostningerne kr. 10,7 mio. er steget med kr. 2,6 mio. i forhold til Stigningen vedrører de nye aktiviteter på Hadsundvej i AaB Konference og AaB College. Personaleudgifterne er realiseret med kr. 49,9 mio. hvilket er en stigning på kr. 8,1 mio. i forhold til Stigningen kan især henføres til besluttede stigninger i fodbold og ishockey i bestræbelserne på at klare sig i den intensiverede sportslige konkurrence. De nye aktiviteter i koncernen bærer dog også en mindre del af stigningen. Ejendommen Hadsundvej Aalborg. AaB indgik den 29. december 2005 en betinget aftale om erhvervelse af en del af de daværende KMD bygninger beliggende på Hadsundvej i Aalborg. AaB overtager bygningerne i 3 etaper i perioden , og har i takt med overtagelsen aftalt om- og tilbygninger af bygningskomplekset, således at bygningerne sluttelig vil indeholde AaB College, et kursus og konferencecenter samt et hotel. Side 9 af 20

10 Etape 1 indeholder konference- og hotelfaciliteter. AaB Konference har indgået udlejningsaftaler på konferencedelen mens en ekstern hoteloperatør har indgået lejeaftale på hoteldelen. På den baggrund indgik AaB ligeledes allerede pr. 29. december 2005 en betinget aftale om salg af etape 1 til en kreds af eksterne investorer, samt til næstformand for bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S Eigild B. Christensen. De likvide transaktioner på både køb og salg af etape 1 blev gennemført i august måned Etape 2 indeholder overtagelse og ombygning af den del af KMD s tidligere kontorfaciliteter, der ligger placeret lige ved siden af konferencebygningerne (etape 1). Efter ombygning vil disse bygninger indeholde værelser til ca. 300 elever i AaB College. AaB overtager etape 2 den 1. august Etape 3 omfatter opførelse af ny værelsesfløj til AaB College på ca m2. Denne etape er en option og vil kun blive effektueret, såfremt AaB College som forventet får behov for de yderligere faciliteter. I løbet af 2006 er hele aftalekomplekset omkring etape 1 og 2 ændret og optimeret. En større ombygning af køkken og kantinefaciliteter er bl.a. fravalgt, fordi eksisterende faciliteter kunne benyttes. Ultimo 2006 er endvidere indretningen optimeret på en måde, så der kan være flere værelser i såvel college som i hotellet. Som en konsekvens af de ændrede aftaler har AaB ultimo 2006 opgjort en regnskabsmæssig avance på kr. 20,5 mio. på salget af etape 1. Det skal i den forbindelse præciseres, at skattevæsenet på linie med AaB s oprindelige holdning har opfattet handlen som endelig allerede i AaB har besluttet og er i gang med at videresælge etape 2. AaB forventer at realisere en regnskabsmæssig avance ved salget i Etape 2 er optaget i balancen pr. 31. december 2006 under aktiver til videresalg. Særlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling Retssager: Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Det indgåede forlig medfører, at AaB får et beløb svarende til det optagne tilgodehavende i de seneste årsrapporter. Forsikringssummen på ca. kr. 10 mio. er ultimo 2006 indregnet under andre tilgodehavender, og modtaget i februar Selskabet er i øvrigt ikke involveret i retssager. Værdiansættelse af udskudt skatteaktiv: Selskabets værdiansættelse af det udskudte skatteaktiv baseres på udmeldte resultatforventninger herunder indtægter fra forventede spillersalg og andre indtægter, der med stor sandsynlighed vil blive realiseret. Pr. 31. december 2006 er det udskudte skatteaktiv indregnet med kr. 6,9 mio. Værdiansættelsen er baseret på udmeldte resultatforventninger til 2007 herunder forventet fortjeneste ved salg af ejendommen Hadsundvej etape 2, Aalborg. Det indregnede skatteaktiv kr. 6,9 mio. udgør kun en mindre andel af koncernens samlede udskudte skatteaktiv, som er opgjort til kr. 15,6 mio. ultimo Værditest: I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. Side 10 af 20

11 De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af de handlingsplaner og strateginotater, som bestyrelsen har gennemgået og godkendt i efteråret Herudover er anvendt budgetter for 2007 og prognoser for 2008 til Efter overgang til IFRS i 2005 indregnes moderselskabets aktier i datterselskaberne til kostpris imod tidligere til den regnskabsmæssige indre værdi. I koncernregnskabet sker indregningen fortsat til den regnskabsmæssige indre værdi i de enkelte selskaber. Dette betyder, at årets resultat og egenkapitalen ikke er identisk i de to regnskaber. Forskellen i de regnskabsmæssige værdier i balancen dækker over, at der i en periode har været underskud i datterselskaberne. Som konsekvens heraf er kostprisen/anskaffelsesprisen større end den regnskabsmæssige indre værdi. De foretagne tests har påvist, at moderselskabet måtte nedskrive aktierne i flere af datterselskaberne. Aktierne i AaB Fodbold er nedskrevet med kr. kr. 19,4 mio., i AaB Håndbold med kr. 5,1 mio., i AaB Basket med kr. 0,5 mio. og i AaB College med kr. 0,5 mio. Den samlede nedskrivning på datterselskabsaktierne udgør således kr. 25,5 mio. I et enkelt datterselskab AaB Konference har testen godtgjort en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger på kr. 3,3 mio. Nedskrivningerne påvirker samlet resultatet i moderselskabet negativt med kr. 22,2 mio. før skat. Risikofaktorer Konjunkturer: AaB er afhængig af indtægter genereret via antallet af tilskuere samt antallet af samarbejdspartnere. Disse parametre vurderes til i nogen grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation inden for såvel privat som virksomhedsområdet. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde forværres, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen: Hovedparten af koncernens aktiviteter konkurrerer med andre underholdningstilbud især i det nordjyske område herunder biografer, koncerter, feriecentre og andre sportsarrangementer. Ekstern regulering: Koncernen er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisatoriske bestemmelser. Koncernen er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i dialog med Aalborg Kommune med henblik at indrette betingelser og drift til glæde for begge parter. Idrætsorganisatorisk er koncernen afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori koncernen sportsligt er repræsenteret. Sportslige: Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Ikke alene vil en topplacering i ligaerne give direkte ekstra indtægter i form af øgede tv-indtægter, bonus fra sponsorer og flere tilskuerindtægter, men vil også smitte af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer vil gøre AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Manglende topplaceringer vil også udelukke muligheden for at deltage i de europæiske turneringer, med hvad det indebærer af mistede indtægter på førnævnte områder. Side 11 af 20

12 Kontrakter: AaB har aftaler med ca. 400 samarbejdspartnere primært sikret via kontrakter på 1 til 2 år. AaB har de seneste år i højere grad fået aftaler som har en løbetid på 4 til 5 år. Muligheden for forlængelse af kontrakter ved udløb eller erstatte disse med nye samarbejdspartnere vil afhænge af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdsparternes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er i høj grad baseret på kontrakter med trænere og spillere, som følger reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten, adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme inden for de idrætsorganer, hvori AaB er repræsenteret. Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser omkring fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for nyeste regler i dette regi. Der er ingen garanti for, at reglerne eller rammerne ikke senere ændres til ugunst for AaB. Finansielle og kreditrisici: Koncernen har lån for ca. kr. 12. mio. med en løbetid på 3 6 år. Etape 2 af KMD-bygningerne på Hadsundvej som blev erhvervet ultimo 2005 overtages af AaB den 1. august AaB har igangsat et samtidig salg af disse bygningerne og forventer i den forbindelse at realisere en avance i Såfremt bygningerne mod forventning ikke sælges senest på overtagelsesdagen har AaB en renterisiko på købsprisen. AaB vurderer løbende sine tilgodehavender og foretager nedskrivning herpå i nødvendigt omfang. Viden ressourcer og incitamentsprogrammer Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for Koncernen, idet de besidder de nødvendige kompetencer til at udnytte potentialet optimalt. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i AaB-koncernen. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. Manglende fastholdelse af nøglepersoner kan få betydelig indflydelse på den økonomiske udvikling i AaB. AaB besidder specifikke kompetencer inden for det sportslige område samt inden for afvikling af store arrangementer. På det sportslige område besiddes stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. På ligaholdene besidder spillerne højt udviklede kompetencer inden for deres respektive sportsgrene. AaB besidder stor viden omkring afvikling af kampe og andre arrangementer med mange tilskuere, tv-dækning, sikkerhedsmæssige risici og generelt stor opmærksomhed. AaB A/S har i 2006 etableret et incitamentsprogram for selskabets ledelse. Incitamentsprogrammet vil fremover løbende blive anvendt som en del af aflønningen af selskabets nøglepersoner. Indtil videre omfatter incitamentsprogrammet selskabets nuværende ledelse, bestående af direktionen i moderselskabet samt direktionen i de enkelte 100% ejede driftsselskaber i alt 7 personer. Incitamentsprogrammet er baseret på optioner og giver den enkelte deltager ret til at tegne op til stk. aktier i Aalborg Boldspilklub A/S til en kurs, der fastsættes med udgangspunkt i tegningskursen ved den gennemførte emission medio Den administrerende direktør kan som den eneste tegne op til stk. aktier. Side 12 af 20

13 Optionerne kan tidligst udnyttes i det åbne vindue efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og skal senest være udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelse af kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal Tegningskursen er fastsat til kr. 32 pr. aktie med tillæg af 5% p.a. frem til tidspunktet for udnyttelse af optionerne. Aktier erhvervet i forbindelse med udnyttelse af optioner er bundet i yderligere 4 år, således at incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum 5 år og maksimum 7 år. Aalborg Boldspilklub A/S afdækker incitamentsprogrammet via Selskabets beholdning af egne aktier. Miljøforhold AaB A/S har ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter AaB A/S har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forventninger til 2007 I 2007 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Den væsentligste betingelse til opnåelsen af dette overskud er, at der som forventet realiseres en gevinst på salget af bygningerne i etape 2 på Hadsundvej, der fra 1. august 2007 huser AaB College. I de enkelte driftsenheder forventes en mindre forbedring af driften i 2007 i forhold til 2006, dog ikke for så vidt angår AaB College som fortsat er i en investerings- og indkøringsfase. Den nye Gigantium Isarena og det samlede anlæg ved Gigantium er en af de afgørende årsager til, at der forventes en forbedret drift i 2007, idet dette foruden positiv indflydelse på AaB Ishockey også forventes at få positiv driftsvirkning på aktiviteterne i AaB Konference. Den beherskede positive forventning til udvikling af driften i 2007 skyldes bl.a., at ledelsen har besluttet at hæve lønbudgetterne i samtlige sportsenheder. Denne beslutning er taget for at optimere muligheden for at indfri de sportslige målsætninger og dermed sikre større indtægter på lidt længere sigt. Koncernen har en risiko såfremt de sportslige resultater svigter, idet dette normalt påvirker indtægterne negativt. Modsat er der også mulighed for at forbedre resultatet, såfremt de sportslige resultater bliver gode. Risici og muligheder afhænger meget af sportsgren og varighed, men ledelsen vurderer, at det økonomiske resultat kan svinge i niveauet kr. 10 til kr. +10 mio. i de mest sandsynlige udfald. Hændelser efter regnskabsårets udløb Den 9. marts 2007 afsluttede AaB en tilfredsstillende due diligence og indgik endelig aftale om køb af 50% af aktierne i selskabet Sport Nord A/S med virkning fra 1. januar Sport Nord A/S driver fem Sportmasterbutikker i Nordjylland, hvoraf to er placeret i Aalborg, en i Brønderslev, en i Frederikshavn og en i Skagen. Endvidere drives en såkaldt outlet butik og en Deres butik i Frederikshavn i aftalen. AaB s nuværende forretninger AaB Sport & Fashion og AaB Profil er som et led i aftalen overdraget til Sport Nord A/S med virkning fra den 1. februar AaB s medejerskab af Sport Nord A/S er begrundet i dels ønsket om at placere kapital ud fra et attraktivt forrentningskrav samt udvide selskabets forretningsgrundlag. AaB ønsker endvidere at gøre koncernens produkter og services endnu mere synlige og bedre forankret i hele Nordjylland, hvilket de nævnte forretninger skal danne base for. Side 13 af 20

14 Den hidtidige ejer af Sport Nord A/S Lars Bo Christensen fortsætter som ejer af de resterende 50% af aktierne og fortsætter endvidere som administrerende direktør i selskabet. Sport Nord A/S budgetterer med en omsætning i 2007 på over 70 mio. kr. Aktiviteten forventes at påvirke AaB s 2007 regnskab med et mindre positivt resultat, da dette første år samtidig bruges til indkøring og samkøring af de forskellige forretningsenheder. Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen er afsluttet ved forlig i begyndelsen af Der henvises i øvrigt til afsnittet restsager. Den nye Gigantium Isarena Danmarks største - med plads til tilskuere blev indviet ultimo februar Der henvises til afsnittet AaB Ishockey. Corporate Governance Bestyrelsen for AaB A/S er bevidst om udviklingen inden for Corporate Governance eller God Selskabsledelse. Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at efterleve de gældende anbefalinger med henblik på at sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om udviklingen i AaB koncernens selskaber samt give selskabets nuværende og kommende aktionærer det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med investering i AaB aktien. Alle aktionærer, der har udtrykt ønske om indbydelse til generalforsamling, modtager denne indbydelse sammen med årsrapporten senest 8 dage før generalforsamlingen, og generalforsamlingsdatoen er på forhånd offentliggjort via finanskalenderen. Aktionærerne tilbydes at afgive fuldmagt til andre end bestyrelsen. AaB ønsker størst mulig åbenhed om koncernens forhold i den udstrækning det kan sikres, at kursfølsomme informationer kommer til alles kendskab samtidig. AaB har kun en aktieklasse, alle aktier har samme rettighed og vedtægterne indeholder ikke nogen form for stemmebegrænsning. Side 14 af 20

15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Spillersalg og leje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Resultat før finansielle poster Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat Til disposition Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 1,66-4,00 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 1,65-4,00 Side 15 af 20

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Goodwill Kontraktrettigheder Rettigheder Immaterielle aktiver i alt Lokaleindretning Inventar og driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associeret virksomhed Kapitalandele i øvrigt Rettighed Depositum Udlån tilknyttet virksomhed Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 16 af 20

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Aktiekapital Særlig fond Overført resultat Egenkapital i alt Anlægslån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede forpligtelser Driftskonto Beregnede feriepenge Offentlige kreditorer Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 17 af 20

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Moderselskab Beløb i t.dkk Årets resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser og anden driftsafledt gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu ved aktieemission Køb og salg af egne aktier Mellemregninger tilknyttede virksomheder Afdrag på langfristede lån Optagelse af langfristede lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Likvide beholdninger Kortfristet bank- og sparekassegæld I alt Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Side 18 af 20

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.dkk fordelt på stk. aktier á nominelt DKK 25. Beløb i t.dkk Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Overført resultat I alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2005: Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2006: Overførsel til særlig fond Kapitaludvidelse Udgifter ved kapitaludvidelse Aktieoptioner Køb af egne aktier Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital pr Side 19 af 20

20 Egenkapitalopgørelse - moderselskab Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.dkk fordelt på stk. aktier á nominelt DKK 25. Beløb i t.dkk Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Overført resultat I alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2005: Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital pr Egenkapitalbevægelser i 2006: Overførsel til særlig fond Kapitaludvidelse Udgifter ved kapitaludvidelse Aktieoptioner Køb af egne aktier Årets resultat Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital pr Side 20 af 20

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 2012 har været et spændende år for AaB A/S både på og uden for banen. På banen blev det til en 7. plads i Superligaen i sæsonen 2011/2012 og en flot 3. plads efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere