Selskabsmeddelelse nr marts mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007

2 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo året den største konkurrent i Danmark samt foretog massive investeringer i produktudvikling i løbet af året. mermaid technology a/s omsætning udgjorde i 2007 DKK 31,7 mio. mod DKK 39,2 mio. i 2006 og resultatet før skat blev t. DKK 9. Dette er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 19 af 19. december 2007 hvor omsætningen i 2007 forventedes at udgøre DKK mio. og resultat før skat i størrelsesorden DKK 0. Omsætningen var præget af en større enkelt ordre på et tocifret millionbeløb, der ikke blev leveret inden udgangen af året grundet ønske om yderligere funktionalitet samt en forsinkelse på en leverance fra en underleverandør. Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde t. DKK 159, mod DKK 3,3 mio. i Årets resultat før skat blev t. DKK 9 mod DKK 2,6 mio. i Resultatet ligger indenfor Selskabets seneste udmeldte forventninger. Årets resultat efter skat blev t. DKK 9 mod DKK 1,9 mio. i Koncernens egenkapital er steget fra DKK 5,7 mio. i 2006 til DKK 60,4 mio. i 2007 svarende til en soliditet på 66 %. Selskabets aktier blev pr. 2. april 2007 optaget til handel på First North. Pr. 1. februar 2008 har Selskabet etableret datterselskab i Oslo, Norge. Selskabet har investeret kraftigt i såvel software som hardware, hvilket skal medvirke til at sikre Selskabet en dominerende position i Nordeuropa. Pr. 31. december har Selskabet overtaget AcrossMedia A/S, og er hermed den største aktør inden for Dynamisk Digital Skiltning (DDS) i Danmark såvel som i Skandinavien. De 2 virksomheder komplementerer hinanden, idet en væsentlig del af AcrossMedia A/S omsætning hidrører fra indholdsproduktion. mermaid technology forventer at der vil forestå en yderligere konsolidering af markedet, og forventer i den forbindelse at være en vigtig aktør. For 2008 forventer Selskabet en omsætning i niveauet DKK mio., og et EBITDA på DKK 6-8 mio. Resultat efter afskrivninger, men før skat forventes at blive i størrelsesordenen DKK 3 mio. DKK 5 mio.

3 Økonomiske hoved- og nøgletal for koncernen T. DKK Resultatopgørelse * Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (%) -1,8 7,2 7,0 2,4 Bruttomargin (%) 35,6 31,1 28,2 33,3 Egenkapitalandel (soliditet) (%) 66,0 34,1 43,8 51,4 Egenkapitalforrentning (%) 0,0 39,1 21,6 4,0 Resultat pr. aktie 0,0 1,93 0,81 0,53 Udbytte pr. aktie i DKK 0,0 0,0 50,0 0,0 Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede * AcrossMedia A/S indgår i balancen, men ikke i resultatopgørelsen, idet selskabet er overtaget 31/

4 Perioden 1. juli 31. december 2007: mermaid technology a/s omsatte i perioden 1. juli 31. december 2007 for DKK 18,5 mio. EBITDA før skat i perioden 1. juli 31. december 2007 blev realiseret med t. DKK 879 således at resultat før skat (EBIT) i perioden 1. juli 31. december 2007 blev realiseret med en gevinst på t. DKK Resultatopgørelse 2.Halvår Halvår 2006 Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster Halvårets resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser 0 98 Langfristet gæld 0 0 Kortfristet gæld Passiver i alt

5 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Selskabets aktier blev pr. 2. april 2007 optaget til handel på markedspladsen First North. Baggrunden for optagelsen skal findes i Selskabets strategi om at internationalisere Selskabet. Herudover ønsker Selskabet at kunne drive den forventede konsolidering på det danske og nordiske marked. Selskabet blev i forbindelse med optagelsen på First North tilført ca. DKK 22 mio. og fik samtidig ca. 500 nye aktionærer. Selskabet indledte forhandlinger om overtagelse af AcrossMedia A/S, Selskabets største konkurrent på det danske marked, i 4. kvartal Forhandlingerne blev endeligt afsluttet 30. november 2007 med overtagelsesdato pr. 31. december Købesummen er berigtiget ved udstedelse af aktier. mermaid technology a/s blev hermed den største aktør inden for Dynamisk Digital Skiltning (DDS) i Danmark og i Skandinavien. Selskabet har i forbindelse med købet af AcrossMedia A/S købt Software applikationen, POS Manager af Frontstairs A/S, den tidligere hovedaktionær i AcrossMedia A/S. Selskabet har i 2007 desuden satset kraftig på egenudvikling inden for både software og hardware: Software: I 4. kvartal 2007 har Selskabet tilendebragt et konferencemodul, et receptionsmodul samt integration af Selskabets nye hardware platform, IntelliPlayer alle projekter er udviklet som moduler til vort allerede eksisterende vtouch Pro software. Baggrunden for denne satsning er, at Selskabet ser en udbredelse af digital skiltning i konferencemarkedet samt i receptionsmarkedet, og har derfor gode forventninger til netop disse segmenter. Hardware: Selskabet har udviklet en ny hardware platform, IntelliPlayer, hvorved markedet kan tilbydes en god performance til en endog meget konkurrencedygtig pris. Dette produkt forventes at kunne medvirke til øget udbredelse af DDS-systemer, da prisen på DDS-systemet anses for en af de væsentligste faktorer i udbredelsen af konceptet. Selskabet har solgt sine første løsninger baseret på dette produkt herunder én løsning, der samtidig bliver selskabet største enkelte løsning med flere end 1300 individuelt styret digitale skilte, fordelt over 6 lande og ca. 260 butikker. Dette produkt anses for at være en stærk parameter i udbuddet til kunderne i et meget konkurrencepræget marked. Selskabet har ligeledes udviklet et udendørs skilte design, der er specielt beregnet til det Nordeuropæiske klima for derved også at positionere Selskabet i det kraftigt voksende out-door marked. For at styrke Selskabets ledelse i internationalisering af Selskabet blev bestyrelsen i juni 2007 udvidet med svenske Peter Ahlgren, der bibringer Selskabet specifik viden om det svenske marked samt generel viden om det internationale marked i øvrigt. Seneste udvikling Selskabet flyttede pr. 1. januar 2008 til nye lokaler i Fabriksparken 16, 2600 Glostrup. Pr. 1. januar 2008 fusioneredes datterselskabet Victor Soft A/S med mermaid technology a/s. Pr. 1. februar 2008 har Selskabet etableret datterselskab i Oslo, Norge. Pr. 1. marts 2008 tiltrådte nyt direktionsmedlem, Søren Hansen med ansvar for økonomi og drift.

6 Forventninger til 2008 Selskabet forventer en omsætning i størrelsesordenen DKK 64 mio. DKK 72 mio. med en EBITDA i størrelsesordenen DKK 6 mio. DKK 8 mio. Resultat efter afskrivninger, men før skat forventes at blive i størrelsesordenen DKK 3 mio. DKK 5 mio. Egenkapitalforklaring Udviklingen i egenkapitalen (t. DKK) Egenkapital 1. januar Periodens resultat Kapitaludvidelser 155 Udbetalt udbytte -500 Kapitaludvidelse pr. 27/ (kontant emission) Kapitaludvidelse pr. 31/ (apport emission) Koncernens egenkapital 31. december Udvikling i aktiekapitalen Udvikling i aktiekapitalen Nominel aktiekapital Antal aktier a nom. DKK 1 Aktiekapital pr. 1. januar Kapitaludvidelse pr. 27/ (kontant emission) Kapitaludvidelse pr. 31/ (apport emission) Koncernens aktiekapital 31. december Transaktioner med nærtstående parter Handel foretages efter kontraktlig aftale mellem selskaberne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. Utterslev ApS, Mosesvinget 36, 2400 København NV ejer 22,6 % af aktierne i mermaid technology a/s. Selskabet har en lejeaftale af 1 stk. bil, som oplyst tidligere. Transaktionen med Utterslev ApS sker på markedsmæssige vilkår. Revisorer mermaid technology a/s revideres af revisionsfirmaet Pryds, Statsaut. Revisorer. Overskudsdisponering På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at årets resultat på t. DKK 9 overføres til overført resultat. Aktionærforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Selskabets aktier den 31. december 2007 SDS Holding A/S, Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup Utterslev ApS, Mosesvinget 36, 2400 København NV Frontstairs A/S, Virksundvej 98, Knudby, 8831 Løgstrup Årsrapport Årsrapporten for 2007 forventes at foreligge senest 19. marts 2008.

7 Afholdelse af generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 27. marts 2008 kl på Selskabets adresse, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup. Det forventes at følgende ledelsespåtegning vil blive påført årsrapporten: Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Mermaid Technology A/S koncernen samt moderselskabet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Årsregnskabsloven for en klasse B virksomhed. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, den 11. marts 2008 Direktion Henrik Johnsen CEO Bestyrelse Søren Svenningsen (formand), Mads Hansen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren Næste ureviderede regnskabsmeddelelse vil blive udsendt den 29. august For yderligere oplysninger kontakt venligst: Adm. Direktør Direktør, Investment Banking Henrik Johnsen Niels Kryger Andersen mermaid technology a/s Capinordic Bank A/S Tlf.: Tlf.: mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i instore marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s og det 100 % ejede datterselskab Victor Soft A/S og Acrossmedia A/S står bag udviklingen af DDS-softwaren vtouchpro og POS, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Victor Soft A/S og Acrossmedia A/S producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCDmonitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er solgt i mere end enheder til kunder i ind- og udland. Besøg for mere information om mermaid technology a/s.