ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse 1. januar december... 8 Balance pr. 31. december, Aktiver... 1 Balance pr. 31. december, Passiver Noter til årsrapporten Den uafhængige revisors erklæring CVR nr Skattetal, hvortil der ikke henvises i årsrapporten. 17

2 - 1 - Selskabsoplysninger Selskabet K/S Danskib 26 Tuborg Havnevej Hellerup Stamkapital DKK Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: Stiftet: Hjemsted: Gentofte Regnskabsår: 1. januar december Anparter Bestyrelse Komplementar Tegningsregel Revision Generalforsamling 2.2 anparter Fritz Larsen Søren Kristiansen Henning Petersen Skibdan XXVI ApS Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. Ankjær-Jensen & Partnere I/S Statsautoriserede revisorer Strandboulevarden 89-91, København Ø Ordinær generalforsamling afholdes den 18. april 27 på selskabets adresse. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

3 - 2 - Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 26 for K/S Danskib 26. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den / 27 Bestyrelse Fritz Larsen Søren Kristiansen Henning Petersen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 27. Dirigent K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

4 - 3 - Den uafhængige revisors påtegning Til kommanditisterne i K/S Danskib 26 Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsrapporten for K/S Danskib 26 for regnskabsåret 1. januar december 26, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationerne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

5 - 4 - Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 26 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 26 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den / 27 Ankjær-Jensen & Partnere I/S statsautoriserede revisorer Michael Ankjær-Jensen statsautoriseret revisor K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

6 Aktivitet Ledelsesberetning Kommanditselskabets formål er investering i andre kommanditselskaber og dermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et underskud på DKK , hvilket stort set har udviklet sig som budgetteret. I selskabets investeringsaktiviteter er der sket ændringer i K/S Danskib 22, idet selskabets skib gennem 12 år - M/V Ever Mighty - er blevet solgt. Efterfølgende er der investeret i skibet M/V Nordtide, et 1995 bygget bulkskib. Investeringen begrænser sig til 36% af anparterne i K/S Danskib 51, som ejer skibet. Nordtide er købt for USD plus etableringsomkostninger. Nordtide er udlejet i 3 år, på time charter basis, til det danske rederi D/S Norden. I vores datterselskab, Shipinvest 26 ApS, har vores investering i aktier i Kragholmen Shipping I og II A/S ændret sig, idet de to Kragholmen Shipping selskaber har valgt at fusionere. Således ejer vores datterselskab alene aktier i Kragholmen Shipping A/S. Det skattemæssige resultat af selskabets samlede investeringer i kommanditselskaberne K/S Niels Juel I/II; K/S Danskib 15/16/19 og K/S Danskib 22 blev i 26 et overskud efter kursreguleringer på DKK En meget stor del af dette resultat hidrører fra urealiserede kursgevinster på lån i USD, som følge af USD/DKK valutakursens fald fra 632 til 566 over året 26. Pr. anpart er det skattemæssige resultat før afskrivning herefter som følger: 26 skatteresultat 1996 anpart DKK anpart DKK anpart DKK anpart DKK Bestyrelsen har valgt at indstille til generalforsamlingen, at der udloddes kr. 2. pr. anpart for regnskabsåret. Selskabets drift forventes at forløbe i henhold til det på generalforsamlingen fremlagte budget. Detaljer om udviklingen i de enkelte K/S er kan ses i de respektive regnskaber og budgetter på Begivenheder efter regnskabsårets udløb. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

7 - 6 - Regnskabspraksis Årsrapporten for K/S Danskib 26 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven's bestemmelser for klasse B-virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til året før. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Finansielle indtægter Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter. Balancen Finansielle anlægsaktiver Investeringen i skibsanparter er i balancen optaget til anskaffelsessum. Den indre værdi af anparterne fremgår særskilt i en note. Kapitalinteresser i datterselskab er i balancen optaget til anskaffelsessum. Den indre værdi af anparterne fremgår særskilt i en note. Andre værdipapirer og kapitalandele er optaget til anskaffelsespris med fradrag for udgifter direkte tilknyttet erhvervelsen. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

8 - 7 - De regnskabsmæssige resultater af investeringerne er ikke medtaget i resultatopgørelsen. I stedet er de skattemæssige resultater af investeringen medtaget i den skattemæssige note. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

9 - 8 - Resultatopgørelse 1. januar december Note Andre indtægter Nettoomsætning Administrationsvederlag Bestyrelseshonorar Advokat Revisionshonorar Andre administrationsomkostninger Eksterne omkostninger Bruttoresultat Tab på kommanditister Hensat til tab på kommanditister Hensættelse og tab kommanditister Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Årets resultat K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

10 - 9 - Forslag til resultatdisponering Det disponible beløb udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås fordelt således: Udlodning til kommanditisterne (kr. 2. pr. anpart) 4.4. Overførsel til næste år Fordelt K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

11 - 1 - Balance pr. 31. december Aktiver Note Skibsanparter Kapitalinteresser i datterselskab Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende indskud, kommanditister Lån til datterselskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

12 Balance pr. 31. december Passiver Note Selskabets kapital Udlodning til kommanditister 4.4. Overført resultat Egenkapital Ej forfaldne indskud, investering anparter Langfristede gældsforpligtelser Ej forfaldne indskud, investering anparter Anden gæld Forudbetalte rater Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Personaleforhold 9 Nærtstående parter 1 K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

13 Noter til årsrapporten 1 Finansielle indtægter Likvide beholdninger Renter, mellemregning 63. Renter, andre værdipapirer og kapitalandele Morarenter, investorer 54.2 Kursregulering, obligationer I alt Skibsanparter Andel af indre værdi Anskaffelsessum 15 anparter i K/S Niels Juel I, købt anparter i K/S Niels Juel I, købt anparter i K/S Niels Juel I, købt anparter i K/S Niels Juel I, købt anparter i K/S Niels Juel II, købt anparter i K/S Niels Juel II, købt anparter i K/S Niels Juel II, købt anparter i K/S Niels Juel II, købt anparter i K/S Danskib 15 købt anparter i K/S Danskib 15 købt anparter i K/S Danskib 15 købt anparter i K/S Danskib 15 købt anparter i K/S Danskib 16 købt anparter i K/S Danskib 16 købt anparter i K/S Danskib 16 købt anparter i K/S Danskib 16 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 19 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt anparter i K/S Danskib 22 købt K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

14 3 Kapitalinteresser i datterselskab Noter til årsrapporten Datterselskabets hjemsted er Gentofte Kommune. Datterselskabet er 1% ejet. Andel af Indre værdi Anparter i Shipinvest 26 ApS nom. DKK 125. er i årsrapporten optaget til anskaffelsessum. Anskaffelsessum 125 anparter i Shipinvest 26 ApS Tilgodehavende indskud, kommanditister Selskabets stamkapital er opdelt i 2.2 anparter á DKK 125., hvoraf kommanditisterne skal indbetale 25,9% svarende til DKK Pr er følgende til gode som ikke forfaldne indskud: Tilgodehavende inden 1 år 48. Tilgodehavende mellem 1 år og 5 år 85. Tilgodehavende over 5 år Lån til datterselskab Pr er følgende til gode hos Shipinvest 26 ApS: Tilgodehavende inden 1 år 425. Tilgodehavende mellem 1 år og 5 år K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

15 6 Egenkapital Noter til årsrapporten Stamkapitalen udgør: 2.2 anparter à DKK 125. DKK Opkrævet kontant indskud hos kommanditisterne udgør: 1.7 anparter á DKK 34. DKK anparter à DKK 29. DKK anparter à DKK 24. DKK 4.8. I alt DKK Ifølge vedtægternes 6 er kommanditisternes hæftelse begrænset til et beløb svarende til DKK pr. tegnet anpart med fradrag af kontante indbetalinger på anparten og med tillæg af ikke udloddet overskud. Udover anførte begrænsede hæftelse for kommanditisterne, er Skibdan XXVI ApS, som komplementar, fuldt ansvarlig deltager med ubegrænset hæftelse for alle kommanditselskabets forpligtelser. Indskudskapital Udlodning til kommanditisterne Overført resultat Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Ej forfaldne indskud, investering anparter Ej forfaldne indskud, investering anparter: Kort gæld inden 1 år Lang gæld mellem 1 år og 5 år 2. Lang gæld over 5 år 63. I alt Anden gæld Afsat revisionshonorar Afsat bestyrelseshonorar Afsat omkostninger til generalforsamling m.v Skyldig indbetaling fra investor 4.5 Skyldigt i forbindelse med gensalg I alt K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

16 Noter til årsrapporten 9 Personaleforhold Der har ikke været ansatte i selskabet. Der er i regnskabsåret udbetalt honorar til bestyrelsen på DKK Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter: Et bestyrelsesmedlem har betydelig indflydelse på samhandel mellem kommanditselskabet og ID Holding A/S Dette omfatter følgende transaktioner: - Administrationshonoraret, som fremgår særskilt af resultatopgørelsen. Aftalen er indgået på markedsvilkår. Der er udlånt DKK 963. til datterselskabet Shipinvest 26 ApS. Lånet er sket på markedsvilkår. K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

17 Den uafhængige revisors erklæring Til kommanditisterne i K/S Danskib 26 Vi har efter aftale udført gennemgang af de skattemæssige opgørelser for K/S Danskib 26 for indkomståret 26. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, supplerende oplysninger eller erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering. Det skattemæssige resultat omfatter ikke de enkelte kommanditisters indkomstforhold. Selskabets ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har under vor gennemgang undersøgt sammenhænge med årsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. En gennemgang kan således ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 26 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende skattelovgivning. København, den / 27 Ankjær-Jensen & Partnere I/S Michael Ankjær-Jensen statsautoriseret revisor K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

18 Skattetal, hvortil der ikke henvises i årsrapporten Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1996: Formue: Regnskabsmæssige aktiver Ikke formueskattepligtige poster: Investering i anparter Pr. anpart Skattemæssige aktiver ekskl. andel i anparter K/S Niels Juel I, 15 stk. à K/S Niels Juel II, 15 stk. à K/S Danskib 15, 64 stk. à K/S Danskib 16, 73 stk. à K/S Danskib 19, 41 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 88 stk. à K/S Danskib 22, 38 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 41 stk. à Andel i aktiver Skattemæssige aktiver Regnskabsmæssig gæld Skattemæssig gæld ekskl. andel i investeringer K/S Niels Juel I, 15 stk. à K/S Niels Juel II, 15 stk. à K/S Danskib 15, 64 stk. à K/S Danskib 16, 73 stk. à K/S Danskib 19, 41 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 88 stk. à K/S Danskib 22, 38 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 41 stk. à Andel i passiver Skattemæssig gæld K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

19 Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1996, fortsat: Indkomst: Regnskabsmæssigt resultat Pr. anpart Skattemæssigt resultat af drift Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel I Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel II Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 19 (nye) Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 22 (nye) Skattemæssigt resultat af resultat andele Skattemæssigt resultat før afskrivninger Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlag pr Årets afgang Årets tilgang 6.74 Årets afskrivning Afskrivningsgrundlag pr Fradragskonto: Fradragskonto Årets skattemæssige resultat før afskrivninger Overført fra konto for fremført underskud Årets skattemæssige afskrivning Fradragskonto Konto for fremført underskud: Fremført underskud Årets overførsel til det skattemæssige resultat Konto for fremført underskud K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

20 Skattetal, hvortil der ikke henvises i årsrapporten Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1997: Formue: Regnskabsmæssige aktiver Ikke formueskattepligtige poster: Investering i anparter Pr. anpart Skattemæssige aktiver ekskl. andel i anparter K/S Niels Juel I, 313 stk. à K/S Niels Juel II, 314 stk. à K/S Danskib 15, 249 stk. à K/S Danskib 16, 281 stk. à K/S Danskib 19, stk. à K/S Danskib 19 (nye), 363 stk. à K/S Danskib 22, 146 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 155 stk. à Andel i aktiver Skattemæssige aktiver Regnskabsmæssig gæld Skattemæssig gæld ekskl. andel i investeringer K/S Niels Juel I, 313 stk. à K/S Niels Juel II, 314 stk. à K/S Danskib 15, 249 stk. à K/S Danskib 16, 281 stk. à K/S Danskib 19, stk. à K/S Danskib 19 (nye), 363 stk. à K/S Danskib 22, 146 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 155 stk. à Andel i passiver Skattemæssig gæld K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

21 - 2 - Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1997, fortsat: Indkomst: Regnskabsmæssigt resultat Pr. anpart Skattemæssigt resultat af drift Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel I Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel II Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 19 (nye) Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 22 (nye) Skattemæssigt resultat af resultat andele Skattemæssigt resultat før afskrivninger Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlag pr Årets afgang Årets tilgang Årets afskrivning -246 Afskrivningsgrundlag pr Fradragskonto: Fradragskonto Årets skattemæssige resultat før afskrivninger Overført fra konto for fremført underskud Årets afskrivning -246 Fradragskonto Konto for fremført underskud: Fremført underskud Årets overførsel til det skattemæssige resultat Konto for fremført underskud K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

22 Skattetal, hvortil der ikke henvises i årsrapporten Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1998: Formue: Regnskabsmæssige aktiver Ikke formueskattepligtige poster: Investering i anparter Pr. anpart Skattemæssige aktiver ekskl. andel i anparter K/S Niels Juel I, 42 stk. à K/S Niels Juel II, 151 stk. à K/S Danskib 15, 71 stk. à K/S Danskib 16, 14 stk. à K/S Danskib 19, 274 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 59 stk. à K/S Danskib 22, 57 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 61 stk. à Andel i aktiver Skattemæssige aktiver Regnskabsmæssig gæld Skattemæssig gæld ekskl. andel i investeringer K/S Niels Juel I, 42 stk. à K/S Niels Juel II, 151 stk. à K/S Danskib 15, 71 stk. à K/S Danskib 16, 14 stk. à K/S Danskib 19, 274 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 59 stk. à K/S Danskib 22, 57 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 61 stk. à Andel i passiver Skattemæssig gæld K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

23 Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1998, fortsat: Indkomst: Regnskabsmæssigt resultat Pr. anpart Skattemæssigt resultat af drift Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel I Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel II Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 19 (nye) Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 22 (nye) Skattemæssigt resultat af resultat andele Skattemæssigt resultat før afskrivninger Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlag pr Årets afgang Årets tilgang Årets afskrivning -612 Afskrivningsgrundlag pr Fradragskonto: Fradragskonto Årets skattemæssige resultat før afskrivninger Overført fra konto for fremført underskud Årets afskrivning -612 Fradragskonto Konto for fremført underskud: Fremført underskud Årets overførsel til det skattemæssige resultat Konto for fremført underskud K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

24 Skattetal, hvortil der ikke henvises i årsrapporten Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1999: Pr. anpart Formue: Regnskabsmæssige aktiver Ikke formueskattepligtige poster: Investering i anparter Skattemæssige aktiver ekskl. andel i anparter K/S Niels Juel I, 32 stk. à K/S Niels Juel II, 39 stk. à K/S Danskib 15, 67 stk. à K/S Danskib 16, 32 stk. à K/S Danskib 19, 245 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 53 stk. à K/S Danskib 22, 26 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 28 stk. à Andel i aktiver Skattemæssige aktiver 9.64 Regnskabsmæssig gæld Skattemæssig gæld ekskl. andel i investeringer K/S Niels Juel I, 32 stk. à K/S Niels Juel II, 39 stk. à K/S Danskib 15, 67 stk. à K/S Danskib 16, 32 stk. à K/S Danskib 19, 245 stk. à K/S Danskib 19 (nye), 53 stk. à K/S Danskib 22, 26 stk. à K/S Danskib 22 (nye), 28 stk. à Andel i passiver Skattemæssig gæld K/S Danskib 26 Årsrapport for 26

25 Skattemæssig opgørelse, anpart købt i 1999, fortsat: Indkomst: Regnskabsmæssigt resultat Pr. anpart Skattemæssigt resultat af drift Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel I Andel i skattemæssigt resultat K/S Niels Juel II Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 19 (nye) Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib Andel i skattemæssigt resultat K/S Danskib 22 (nye) Skattemæssigt resultat af resultat andele Skattemæssigt resultat før afskrivninger Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlag pr Årets afgang Årets tilgang Årets afskrivning Afskrivningsgrundlag pr Fradragskonto: Fradragskonto Årets skattemæssige resultat før afskrivninger Overført fra konto for fremført underskud Årets afskrivning Fradragskonto Konto for fremført underskud: Fremført underskud Årets overførsel til det skattemæssige resultat Konto for fremført underskud K/S Danskib 26 Årsrapport for 26