Greentech Energy Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greentech Energy Systems A/S"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: Fax: København d Greentech Energy Systems A/S Delårsrapport for perioden Nettoomsætningen for perioden blev TDKK mod TDKK for den tilsvarende periode i Greentechs resultat for perioden blev et overskud på TDKK 474 mod et underskud på ca. TDKK for den tilsvarende periode i Byggeriet af Messina-projektet er igangsat. Køb af betydelige nye aktiviteter i VEI 1 A/S. Greentech har styrket kapitalgrundlaget markant med en kontant emission på DKK 350,0 mio. Greentech forventer et overskud før skat for indeværende år på TDKK mio. Information: Med venlig hilsen Direktion: Kaj Larsen Telefon: Bestyrelsen Erik Damgaard formand Jens Kjelde Mors næstformand Carsten Risvig Pedersen Jørgen Bendsen Poulsen Peter Høstgaard-Jensen

2 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2007 for Greentech Energy Systems A/S. Delårsrapporten for Greentech Energy Systems A/S er aflagt i overensstemmelse med de krav, som den danske årsregnskabslov og Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for Greentech Energy Systems A/S er tillige aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts København, den 30. maj 2007 Direktion: Kaj Larsen Adm. Direktør Martin Kristensen Direktør Bestyrelse: Erik Damgaard Jens Kjelde Mors Carsten Risvig Pedersen formand næstformand Jørgen Bendsen Poulsen Peter Høstgaard-Jensen Side 2 af 17

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen Delårsrapport 1. januar marts 2007 TDKK 1/1-31/ /1-31/ Helår 2006 Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Periodens resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Bruttomargin 62,7% 32,7% 39,0% Overskudsgrad 16,2% Negativ Negativ Egenkapitalandel 65,0% 66,1% 58,5% Egenkapitalens forrentning 0,1 Negativ Negativ Resultat pr. aktie, EPS 0,02-0,22-0,69 Indre værdi pr. aktie 26,77 12,74 12,24 Kurs / indre værdi 2,82 5,34 5,56 Børskurs ultimo 75,50 68,00 68,00 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Side 3 af 17

4 Koncernens selskaber og koncernoversigt Side 4 af 17

5 Koncernen består af moderselskabet Greentech Energy Systems A/S (Greentech) og følgende datterselskaber og associerede selskaber: GES Development A/S (100 %) GES Wind Development A/S (100 %) Energia Verde S.r.l. (100 %) Colli di Montebove S.r.l. ( 80 %) Eolica Polczyno Sp. z o.o. (100 %) Wiatropol International Sp. z o.o. (100 %) Eolica Wojciechowo Sp. z o.o. ( 50 %) VEI 1 A/S (100 %) GES Development A/S ejer sammen med moderselskabet 15 danske vindmøllelaug, hver med ejerskab til en mølle. GES Wind Development A/S er p.t. uden aktivitet. Energia Verde S.r.l. er ejer af et 21 MW anlæg ved Cagliari på Sardinien. Colli di Montebove S.r.l. udvikler et projekt på 32 MW i Abruzzo. Eolica Polczyno Sp. z o.o. ejer et 1,6 MW anlæg i Polen. Wiatropol International Sp. z o.o. er koncernens udviklingsselskab for projekter i Polen. Eolica Wojciechowo udvikler et projekt på 28 MW i Polen i et 50/50-samarbejde med den polske statsejede PSE-gruppe. VEI 1 A/S er ejer af koncernens tyske vindmølleportefølje samtidig med, at selskabet gennem en række datterselskaber ejer udviklingsprojekter i Italien og Norge samt et projekt i Italien, der er under opførelse. Omsætning og resultat for 1. kvartal 2007 Det skal oplyses, at perioderegnskabet, der ligger til grund for denne kvartalsmeddelelse, ikke er revideret, men i øvrigt aflagt efter de regnskabsprincipper, der gælder for koncernen. Det skal endvidere oplyses, at Greentech i perioden har foretaget opkøb af vindmølleaktiviteter, der væsentligt har forøget nettoomsætningen og andre tal i perioderegnskabet, hvilket gør sammenligningen med tidligere års tal for samme periode vanskelig. Nettoomsætningen i perioden blev TDKK mod TDKK i samme periode sidste år. Der er i indeværende års tal inkluderet nettoomsætning fra de danske og polske møller samt 1,5 måneds tal fra den tyske vindmølleportefølje, der blev overtaget den 16. februar Sidste års tal for samme periode omfattede udelukkende resultatet af de danske møller. Vindforholdene har været favorable i 1. kvartal 2007 for alle tre destinationer, hvilket har medført en nettoomsætning, der er højere end budgetteret. Side 5 af 17

6 Omkostningerne i perioden blev TDKK mod TDKK i tilsvarende periode sidste år. Der er tale om en væsentlig omkostningsforøgelse, der afspejler en kraftig stigning i antallet af ansatte i Greentech samt en væsentlig forøgelse af aktivitetsniveauet. Samlet udviser perioden et overskud på TDKK 474 mod et underskud på TDKK i tilsvarende periode sidste år. Resultatet sammensætter sig som følger: - Greentech Energy Systems A/S : Danske Vindmøllelaug : Energia Verde S.r.l. : Wiatropol International Sp. z o.o. : Eolica Polczyno Sp. z o.o : VEI 1 A/S : 1.453,842 I alt Den langfristede gæld er pr. 31. marts 2007 opgjort til TDKK mod TDKK på samme tidspunkt sidste år. Den langfristede gæld sammensætter sig som følger: - Finansiering af danske møller TDKK Finansiering af Energia Verde TDKK Finansiering af tyske møller TDKK Øvrige lån TDKK Egenkapitalen er pr. 31. marts 2007 opgjort til TDKK mod TDKK på samme tidspunkt sidste år. Periodens aktiviteter Greentech har i perioden gennemført 3 transaktioner, der har medført udstedelse af nye aktier og dermed en kraftig forøgelse af egenkapitalen: 1. Købet af Vindenergi Invest 1 A/S. 2. Kontant emission. 3. Slutafregning af royalty i Wiatropol International Sp. z o.o. ad 1. Købet af aktierne i Vindenergi Invest 1 A/S (VEI 1) blev afsluttet den 16. februar Med dette køb overtog Greentech følgende aktiviteter: 30,4 MW operationelle vindmøller i Tyskland fordelt på 3 projekter. Et udviklingsprojekt ved Bergen i Norge på 38 MW. 4 udviklingsprojekter i Italien på i alt ca. 300 MW fordelt på følgende projekter: Brindisi : 80,5 MW Candela : 120,0 MW Montemilone : 40,0 MW Guardia dei Lombardi : 50,0 MW Disse projekter ejes med 75%, hvor de resterende 25% ejes af den lokale udvikler Baltic Wind International. Side 6 af 17

7 En option til at købe 90% af et 28 MW projekt i Italien. Optionen kan udnyttes, når projektet har opnået alle nødvendige tilladelser. Prisen er fastsat til EUR /MW. 85% af ét fuldt udviklet projekt på 48,3 MW beliggende ved Messina på Sicilien. De resterende 15% ejes af den lokale udvikler. Købsprisen for aktierne i VEI 1 med ovennævnte aktiviteter blev 4,0 mio. stk. nye aktier i Greentech udstedt til kurs 52,45 pr. aktie á nom. DKK 5,0, ca. DKK 209,0 mio. Greentech overtog samtidig en fordring på ca. DKK 17,0 mio., der blev købt for stk. nye aktier i Greentech, ligeledes udstedt til kurs 52,45 pr. aktie á nom. DKK 5,0. ad 2. I forbindelse med ovennævnte køb af aktierne i VEI 1, blev der gennemført en kontant emission på DKK 350,0 mio., hvor der blev udstedt nye aktier i Greentech til kurs 52,45 pr. aktie á nom. DKK 5,0. ad 3. Greentech foretog den 1. marts 2007 en yderligere emission, hvor der blev udstedt stk. nye aktier til kurs 70,80 pr. aktie á nom. DKK 5,0 eller i alt DKK 7,2 mio. Modtageren af aktierne var World Wide Wind A/S, der herefter er afregnet fuldt og helt for ethvert fremtidigt krav om royalty fra porteføljen i Wiatropol. Med disse udstedelser af aktier er det totale antal aktier i Greentech nu Udviklingen i antallet af aktier har været følgende over de seneste år: Antal udstedte aktier (1.000) Side 7 af 17

8 Udviklingen i selskabets markedsværdi har over den samme periode været følgende: Markedsværdi DKK Greentechs projekter 1. Operationelle projekter Med tilkøbet af aktiviteterne i VEI 1 A/S har Greentech nu følgende operationelle porteføljer: Danmark : 15,5 MW Polen : 1,6 MW Tyskland : 30,4 MW Produktionen fra disse anlæg har i perioden været bedre end et normalår. Der har i alle tre lande været gode vindforhold, der har medført en omsætning, der er bedre end forventet. 2. Projekter under bygning - Energia Verde Dette projekt er blevet forsinket i byggefasen primært på grund af forsinkelser i leverancen af tårne. På nuværende tidspunkt er der rejst 8 møller, der er fuldt færdigmonteret. Det forventes, at de resterende 6 møller vil være færdigmonteret medio juni På samme tidspunkt vil de sidste elektriske montager finde sted, således at parken er koblet til nettet. Side 8 af 17

9 - Messina Efter overtagelsen af dette projekt den 16. februar 2007 blev der den 19. februar 2007 indgået aftale med mølleleverandøren om levering af 21 stk. 2,3 MW møller. Disse møller vil blive monteret i perioden maj-juli Der blev endvidere den 20. februar 2007 indgået aftale med et konsortium bestående af Siemens S.p.A. og Eolo Costruzione S.r.l. med Siemens S.p.A. som pennefører om levering af civil og electrical works. I henhold til projektets nuværende tidsplaner kan dette være operationelt den 1. september Arbejdet er igangsat på byggepladsen, hvor der p.t. udføres jordarbejder med henblik på konstruktion af interne veje og kranpladser. - Monte Grighine Der blev i slutningen af 2006 skrevet kontrakt med mølleleverandøren om levering af 43 stk. 2,3 MW møller, der i henhold til tidsplanen vil blive monteret i perioden juli-december Der arbejdes p.t. med konstruktionen af veje og kranpladser. Der vil snarest blive indgået aftale med leverandøren af de elektriske arbejder. I henhold til projektets overordnede tidsplan vil vindmølleparken være operationel ved udgangen af Projekter under udvikling Udviklingen af projekterne i Italien og Polen forløber tilfredsstillende. Der arbejdes aktivt på begge markeder på at forøge porteføljen af udviklingsprojekter. Det må derfor forventes, at der i løbet af 2007 vil komme nye udviklingsprojekter til den samlede portefølje. Italien - Cagliari II og III Disse projekter har siden november 2004 været stoppet af den lokale lovgivning på Sardinien. Der er imidlertid nu vedtaget en ny lovgivning på Sardinien, der specificerer, at nye projekter kan gennemføres, hvis disse er beliggende i industrizoner eller på områder med lav landskabsmæssig værdi. Da Cagliari II og III er beliggende i en industrizone, skulle der derfor være mulighed for, at disse projekter snarest muligt opnår byggetilladelser. Det skal bemærkes, at Greentech allerede har reserveret møller til disse projekter. Møllerne kan leveres i begyndelsen af Colli di Montebove Udviklingen af dette projekt forløber efter planen. Der er i indeværende måned fremsendt ansøgning om Concessione Unica, der i henhold til de gældende regler i regionen Abruzzo skal behandles inden for en 6 måneders periode. Hvis der udstedes en sådan Concessione Unica, er projektet fuldt udstyret med tilladelser, hvorefter kommunen kan udstede en endelig byggetilladelse. Side 9 af 17

10 - Pipeline bestående af 4 projekter i følgende lokaliteter: Brindisi Candela Montemilone Guardia dei Lombardi : 80,5 MW : 120,0 MW : 40,0 MW : 50,0 MW Efter overtagelsen af disse projekter den 16. februar 2007 har Greentech indsat egne ressourcer i de respektive projektselskaber til støtte for den lokale developer. Samarbejdet mellem parterne forløber tilfredsstillende. Som tidsplanerne ser ud p.t. for disse projekter, er det ikke utænkeligt, at et eller to af disse projekter vil være fuldt udviklede i indeværende år. - Isca/Bonature Greentech har pr. den 16. februar 2007 overtaget en option til at købe 90% af dette projekt, når alle nødvendige tilladelser er opnået. Greentech har derfor indtil videre ikke mulighed for at påvirke udviklingen af dette projekt. Det er imidlertid vort indtryk, at udviklingen forløber planmæssigt, og at dette projekt kan være færdigudviklet i indeværende år. Polen Udviklingen af projekter i Polen forløber tilfredsstillende, selvom der løbende skal tages hensyn til udbygningen af det eksisterende transmissionsnet. De vigtigste begivenheder i de enkelte projekter er følgende: - Offshore-projektet Det må konstateres, at lokalbefolkningen i Krokowa kommune er modstandere af projektet. Det må derfor forudses, at det bliver vanskeligt at opnå den nødvendige kabeltilladelse fra kommunen. Wiatropol har derfor påbegyndt undersøgelserne af en anden kabelrute, der løber igennem nabokommunen. Denne kommune er positivt indstillet over for projektet. Wiatropol har ligeledes inddraget amtsborgmesteren i sagen, idet han kan påvirke de involverede kommuner, ligesom det er amtsborgmesteren, der i sidste ende skal udstede byggetilladelsen til offshore-delen af parken. Wiatropol forventer stadig, at projektet kan opnå den nødvendige tilladelse til at trække kabler i indeværende år. - Lisewo Dette lille projekt med jordlejeaftaler er nu solgt til en developer, der kunne integrere disse placeringer i et større projekt. Salgsprisen blev PLN , svarende til ca. TDKK Side 10 af 17

11 - Krokowa Dette projekt er beliggende delvist i Krokowa og delvist i Puck kommuner. På grund af den generelt negative holdning i Krokowa kommune, har der været afholdt et borgermøde, hvor lokalbefolkningen fik lejlighed til at modtage en orientering om projektet. Efter denne orientering afgav lokalbefolkningen - med stor majoritet - en positiv accept af projektet. Udviklingen af dette projekt fortsætter derfor med henblik på snarest muligt at opnå byggetilladelse for 1. fase af projektet. - Ustka Det forventes, at der i indeværende måned vil blive udstedt miljøtilladelse til dette projekt. Når miljøtilladelsen er udstedt, kan der ansøges om byggetilladelse for civil works-delen af projektet. Der afventes stadig klarhed om de tekniske betingelser for nettilslutningen. Det forventes, at vi modtager disse betingelser i juli Eolica Wojciechowo Der afventes stadig en afgørelse fra en polsk retsinstans. Det forventes, at denne vil foreligge medio juni Hvis Eolica Wojciechowo får medhold i sagen, kan der umiddelbart startes forhandlinger med de vindmølleleverandører, der deltog i den 3. licitation. Hvis der ikke gives medhold, skal projektet igennem en 4. licitationsrunde. Organisation Der er i perioden ansat 4 nye medarbejdere i Greentech, således at bemandingen i København er på 10 personer og i Wiatropol på 4 personer. Greentech forventer snarest at etablere et datterselskab i Italien, der primært skal bemandes med byggetekniske sagkyndige, der på nærmeste hold skal følge de byggeprojekter, som koncernen har i gang i Italien. Begivenheder efter afslutningen af perioden Der er ikke indtruffet begivenheder efter periodens afslutning, der påvirker periodens resultat eller de oplysninger, der gives i forbindelse hermed. Forventninger til årets resultat Greentech vil i 2007 øge sit indtægtsgrundlag markant, idet selskabet i løbet af 2007 får tilført en produktionskapacitet på ca. 30 MW i Tyskland og 21 MW i Italien. De tyske møller indregnes fra 16. februar 2007, mens Energia Verde-projektet på Sardinien forventes at være operationelt i midten af juni De faste omkostninger vil stige i 2007 som følge af en udbygning af organisationen og et større aktivitetsniveau. Side 11 af 17

12 På basis af ovennævnte forudsætninger forventer selskabet et resultat før skat på DKK 10-15,0 mio. ved normale vindforhold. Det er ligeledes en forudsætning for denne prognose, at Energia Verde-projektet kan være operationel medio juni. Side 12 af 17

13 Delårsrapport 1. januar marts 2007 Resultatopgørelse TDKK 1/1-31/ /1-31/ Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 81 0 Årets resultat Side 13 af 17

14 Delårsrapport 1. januar marts 2007 Balance Aktiver TDKK 31/ / / Langfristede aktiver Materielle aktiver Vindmøller Vindmøller under opførelse Inventar Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Bankindestående på sikringskonto Udskudt skat Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 14 af 17

15 Delårsrapport 1. januar marts 2007 Balance Passiver TDKK 31/ / / Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overkurs ved emission Overført resultat Majoritetens andel af egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Kreditinstitutter Lånekreditorer Skyldig købesum, Wiatropol Konvertible gældsbreve Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig købesum Hensat forpligtelse Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 15 af 17

16 Delårsrapport 1. januar marts 2007 Egenkapitalopgørelse TDKK Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Periodens resultat Kontant kapitaludvidelse Kapitaludvidelse ved apportindskud Omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelse Egenkapital 31. marts Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Periodens resultat Omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelse Egenkapital 31. december Valutakursregulering af udenlandske virksomheder 8 8 Periodens resultat Kontant kapitaludvidelse Kapitaludvidelse ved apportindskud Omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelse Egenkapital 31. marts Side 16 af 17

17 Delårsrapport 1. januar marts 2007 Pengestrømsopgørelse TDKK 31/ / Resultat af primær drift Periodens af- og nedskrivninger på materielle aktiver Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før renter Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt skat 0 0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter Køb af andre langfristede aktiver Køb af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring af sikringskonto Udvidelse af aktiekapital Ændring i lånekreditorer Ændring af konvertibelt lån Ændring af gæld i kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger 1. januar Tilgang i forbindelse med køb af virksomheder Likvide beholdninger 31. marts Side 17 af 17