Europæiske Aktier 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske Aktier 2018"

Transkript

1 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK Arrangør: Garanti Invest A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 11 Væsentlige risikofaktorer 13 Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks 15 Skattemæssige forhold 16 Eksempel på beregning af afkast 17 Oplysninger om tegning m.v. 20 Oplysninger om Udsteder 22 Disclaimer 24 Tegningsblanket 25 2

3 Ansvar og erklæringer Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbuddet af disse. Idet Udsteder ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt, er der udarbejdet nærværende Informationsmateriale som erstatning for et egentligt prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 30. juli 2015 KommuneKredit Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Udsteders opfyldelse af dennes forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem Udsteder og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP SECURITIES A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 30. juli 2015 Garanti Invest A/S 3

4 Obligationsbetingelser Udsteder Arrangør Beregningsagent KommuneKredit Kultorvet København K Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Garanti Invest A/S Beregningsagentens aflæsninger, beregninger og afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende, medmindre andet fremgår af Informationsmaterialet. Kort beskrivelse af udstedelsen Obligationerne udstedes til kurs 110 og er ikke rentebærende. Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i et aktieindeks (herefter benævnt det Underliggende Aktieindeks) samt den fastsatte Deltagelsesgrad. Obligationerne giver investor mulighed for en Indfrielseskurs på 100 plus et Indekstillæg. Hvis Værdiudviklingen er positiv i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage, påvirkes Indekstillægget positivt. Skulle Værdiudviklingen være nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede. For en nærmere beskrivelse af obligationernes afkastprofil med eksempler på beregning af indfrielseskursen henvises til afsnittene Afkastprofil og Eksempel på beregning af afkast. Beløb Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Oplysninger om tegning m.v., og vil efterfølgende blive meddelt i henhold til afsnittet Meddelelser. Udstedelsen vil som minimum udgøre DKK Hvis der afgives tegningsordrer for mindre end dette minimumsbeløb, forbeholder Udsteder og Arrangør sig ret til at aflyse udstedelsen. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre mindst DKK Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, såfremt der ikke kan opnås en Deltagelsesgrad på mindst 60 pct. Meddelelse om udstedelsens annullering, lukning for tegning og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne, som anført ovenfor, vil blive givet som anført i afsnittet Meddelelser. 4

5 Obligationslånet kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelser den 28. marts Udstedelsesdag 30. september 2015 Indfrielsesdagen 28. september 2018 Notering Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag på Udstedelsesdagen. Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele af DKK 1.000,00. Der udstedes ingen fysiske papirer. Den initiale udstedelse sker til kurs 110 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Valuta Amortisering Rente Indfrielse Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK) Stående lån Obligationerne er ikke rentebærende. Obligationerne indfries til Indfrielseskursen på Indfrielsesdagen. Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP SECURITIES A/S. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Indfrielseskursen vil blive meddelt som beskrevet under afsnittet Meddelelser. Såfremt Indfrielsesdagen ikke er en Bankdag, vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Underliggende Aktieindeks i 1 Underliggende Aktieindeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Bloomberg kode ENDLRP Index Børs Med hensyn til et værdipapir, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, den børs, hvor værdipapiret hovedsageligt handles, som fastsat af Beregningsagen ten Indekssponsor STOXX 1 Vægt i For yderligere beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks, se afsnittet Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks. Afkastprofil Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i det Underliggende 5

6 Aktieindeks i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage samt Deltagelsesgraden. Såfremt Værdiudviklingen er positiv, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100 med tillæg af 100 multipliceret med Værdiudviklingen multipliceret med Deltagelsesgraden. Skulle Værdiudviklingen blive nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100. Et tab vil således udgøre den overkurs på 10 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb i perioden. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede. Der henvises i øvrigt til afsnittet Væsentlige risikofaktorer. Indfrielseskursen beregnes alene på baggrund af kursen af det Underliggende Aktieindeks som aflæst på Startdag og Observationsdagene. En eventuel højere eller lavere kurs på det Underliggende Aktieindeks på andre dage vil således ikke have indflydelse på beregningen af Indfrielseskursen. Indfrielseskurs Indfrielseskursen er: kurs Indekstillæg Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler. Indekstillæg Indekstillægget er det største af følgende: 0 (såfremt Værdiudviklingen er nul eller negativ) 100 x Værdiudvikling x Deltagelsesgrad (såfremt Værdiudviklingen er positiv) Værdiudvikling Beregnes som: (Slutkurs / Startkurs) 1 Prisfastsættelsesdag Startkurs 22. september Hvis denne dag ikke er en Bankdag, anvendes den efterfølgende Bankdag som Prisfastsættelsesdag. Det simple, aritmetiske gennemsnit af Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks på hver af de tre Indledende Observationsdage. Startkursen beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser senest 2 Bankdage efter sidste Indledende Observationsdag. Slutkurs Det simple, aritmetiske gennemsnit af Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks på hver af de 13 Afsluttende Observationsdage. Slutkursen beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser senest 2 Bankdage efter sidste Afsluttende Observationsdag. 6

7 Indledende Observationsdag e og Afsluttende Observationsdag e Indledende Observationsdage 23. september september september 2015 Afsluttende Observationsdage 11. september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september 2018 Hvis en Indledende Observationsdag og/eller en Afsluttende Observationsdag ikke er en Handelsdag for det Underliggende Aktieindeks, anvendes den førstkommende dag, der er en Handelsdag for det Underliggende Aktieindeks. Er en Indledende Observationsdag og/eller en Afsluttende Observationsdag en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag, som Indledende Observationsdag og/eller Afsluttende Observationsdag for det Underliggende Aktieindeks. Såfremt hver af de otte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter den oprindelige Indledende Observationsdag og/eller Afsluttende Observationsdag, er en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, da (i) fastsættes den pågældende Indledende Observationsdag og/eller Afsluttende Observationsdag for det Underliggende Aktieindeks som denne ottende Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, og (ii) Beregningsagenten fastsætter værdien af det pågældende Underliggende Aktieindeks pr. Vurderingstidspunktet på denne ottende Handelsdag. Beregningsagenten skal fastsætte denne værdi på baggrund af gældende markedsstandarder. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at der foreligger en Afbrudt Handelsdag, vil dette straks blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser. Lukkekursen Vurderingstidspunktet Den officielle lukkekurs for det Underliggende Aktieindeks som aflæst af Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet. (a) Med henblik på at afgøre, om en Markedsforstyrrelse er indtruffet: (i) for så vidt angår et værdipapir, som indgår i det Underliggende Aktieindeks, den Planmæssige Lukketid på Børsen, hvor værdipapiret handles, og (ii) for så vidt angår futures og optioner på det Underliggende Aktieindeks, det tidspunkt, hvor der lukkes for handel på den Relaterede Børs, og (b) i alle andre situationer, det tidspunkt, hvor Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks offentliggøres af Indekssponsoren. Deltagelsesgrad Deltagelsesgraden angiver hvilken andel af Værdiudviklingen, som investor kan 7

8 modtage på Indfrielsesdagen. Deltagelsesgraden er indikativ og vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen. Deltagelsesgraden vil afhænge af markedsvilkårene, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten på det Underliggende Aktieindeks. Deltagelsesgraden fastsættes af Beregningsagenten på baggrund af en afdækning af den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorerne gennem indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter. Beregningsagenten kan vælge at indgå disse kontrakter helt eller delvist i dagene op til Prisfastsættelsesdagen, således at der på Prisfastsættelsesdagen kan opnås en Deltagelsesgrad på minimum 60 pct. Baseret på markedsvilkårene den 30. juli 2015 ville en Deltagelsesgrad på 75 pct. kunne opnås. Den endelige Deltagelsesgrad kan blive højere eller lavere end det indikerede niveau. Såfremt det ikke senest på Prisfastsættelsesdagen er muligt (på grund af forhold beskrevet under afsnittet Markedsforstyrrelse, manglende prisstillelse på derivatkontrakter eller andre forhold) at fastsætte en Deltagelsesgrad på minimum 60 pct. vil udstedelsen blive annulleret. Meddelelse om den endelige Deltagelsesgrad eller eventuel annullering af udstedelsen vil blive givet senest 2 Bankdage efter Prisfastsættelsesdagen i henhold til afsnittet Meddelelser. Handelsdag Afbrudt Handelsdag Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, (a) en på forhånd planlagt åbningsdag pr. Prisfastsættelsesdagen for den relevante Børs og alle relevante Relaterede Børser, hvorpå (i) det Underliggende Aktieindeks eller (ii) værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, eller (iii) finansielle kontrakter, der relaterer sig til det Underliggende Aktieindeks, handles, og (b) en dag, hvor Indekssponsoren planlægger at offentliggøre værdien af det Underliggende Aktieindeks. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver Handelsdag, hvor (i) Indekssponsoren ikke offentliggør værdien af det Underliggende Aktieindeks, (ii) den relevante Børs eller en Relateret Børs ikke er åben for handel i løbet af den normale åbningstid, eller (iii) en Markedsforstyrrelse er opstået. En Afbrudt Handelsdag foreligger også, såfremt en på forhånd planlagt åbningsdag pr. Prisfastsættelsesdagen ændres til lukkedag. Bankdag Børs En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, den Børs der er specificeret for det pågældende Underliggende Aktieindeks i afsnittet Underliggende Aktieindeks ovenfor, og enhver efterfølger til et sådant børshandels- eller noteringssystem eller enhver erstatning for børsen eller noteringssystemet, som handel med de pågældende værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, midlertidigt er omlagt til (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for de værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, på en sådan midlertidig erstatningsbørs eller erstatningsnoteringssystem er acceptabel i forhold til den oprindelige Børs). 8

9 Relateret Børs Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, alle futures- og optionsbørser, eller eventuelt handels- eller noteringssystem, hvor optioner eller futures på det Underliggende Aktieindeks handles, og Beregningsagenten skønner, at handlen har en betydelig effekt på det generelle marked for futures eller optioner i forhold til det Underliggende Aktieindeks, eller enhver efterfølger til, eller erstatning for, en sådan børs eller handels- eller noteringssystem, hvortil handel med futures eller optioner relateret til det pågældende Underliggende Aktieindeks midlertidigt er flyttet (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for sådanne futures eller optioner relateret til det pågældende Underliggende Aktieindeks på en sådan midlertidig børs eller handels- eller noteringssystem som erstatning er sammenlignelig med den oprindelige Relaterede Børs). (a) Vedrørende værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, opståen eller forekomst efter Beregningsagentens skøn af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i begge tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før Vurderingstidspunktet for den Børs, hvor værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, hovedsageligt handles, eller (iii) Førtidig Lukning, eller (b) vedrørende futures eller optioner på det underliggende Aktieindeks, opståen eller forekomst af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i begge tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før Vurderingstidspunktet for den Relaterede Børs, eller (iii) Førtidig Lukning. Til brug for Beregningsagentens afgørelse af hvorvidt en Markedsforstyrrelse foreligger på noget tidspunkt, hvis Markedsforstyrrelse foreligger i relation til et værdipapir, der indgår i det Underliggende Aktieindeks på noget tidspunkt, skal omfanget i hvilket det Underliggende Aktieindeks er forstyrret, beregnes som forholdet mellem (i) den andel af værdien af indekset, der kunne henføres til det pågældende værdipapir og (ii) den samlede værdi af indekset, i begge tilfælde umiddelbart før indtræden af en Markedsforstyrrelse. Markedsforstyrrelse Handelsforstyrrelse Børsforstyrrelse Planmæssige Lukketid Førtidig Lukning Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver suspendering eller begrænsning pålagt handlen af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde, og uanset om årsagen er bevægelser i kurser, der ligger ud over de tilladte grænser fastsat af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde med (i) værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks på Børsen, hvor værdipapiret handles, eller (ii) futures eller optioner på det Underliggende Aktieindeks på en relevant Relateret Børs. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver begivenhed (som ikke er Førtidig Lukning) som ifølge Beregningsagenten afbryder eller forringer markedsdeltagernes mulighed for generelt at udføre transaktioner i eller opnå markedskurser på (i) værdipapirer, der indgår i det pågældende Underliggende Aktieindeks på Børsen, hvor værdipapiret handles, eller (ii) futures eller optioner på det relevante Underliggende Aktieindeks på en Relateret Børs. Vedrørende en Børs eller Relateret Børs og en Handelsdag, den planmæssige lukketid på denne ugedag for Børsen eller den Relaterede Børs på denne Handelsdag uden hensyn til efterbørs handel eller anden handel uden for de ordinære åbningstider for handel. Lukning på en Børsdag af de(n) relevante Børs(er) hvorpå værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, handles, eller af relevant(e) Relaterede Børs(er) før den Planmæssige Lukketid, medmindre denne førtidige lukning er meddelt af de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) mindst en time 9

10 før det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den faktiske lukketid for almindelig handel på de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) på denne Børsdag eller (ii) fristen for at afgive ordrer i Børsens eller den Relaterede Børs system til udførelse på Vurderingstidspunktet på denne Børsdag. Børsdag Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver Handelsdag, (i) hvor Indekssponsor offentliggør værdien af det Underliggende Aktieindeks, og (ii) hvor enhver Børs eller Relateret Børs er åben for handel i deres respektive almindelige handelsperioder, uanset at en sådan Børs eller Relateret Børs lukker før den Planmæssige Lukketid. Indeksjusterings begivenheder Hvis det Underliggende Aktieindeks enten (i) ikke beregnes og offentliggøres af den Indekssponsor, som er ansvarlig for dette, men derimod beregnes og offentliggøres af en efter Beregningsagentens vurdering tilfredsstillende efterfølger, eller (ii) er blevet erstattet af et andet indeks, der efter Beregningsagentens vurdering benytter den samme eller en i al væsentlighed tilsvarende formel og metode for beregning af indekset som det pågældende Underliggende Aktieindeks (det Nye Indeks ), kan Beregningsagenten fastsætte værdien af det Underliggende Aktieindeks på baggrund af det nye indeks. Hvis det efter Beregningsagentens skøn, enten: (i) annonceres at der vil foretages en væsentlig ændring af formlen eller metoden for beregning af det Underliggende Aktieindeks, eller det Underliggende Aktieindeks på anden måde, efter Beregningsagentens skøn, væsentligt forandres (bortset fra modifikationer indeholdt i sådan formel eller metode for at opretholde indekset i anledning af ændringer i værdipapirsammensætning, aktiers kapitalforhold, eller andre begivenheder af en tilsvarende rutinemæssig karakter), eller (ii) det Underliggende Aktieindeks ophører med at eksistere, og intet efterfølgende indeks findes, eller (iii) Indekssponsor, som er ansvarlig for dette, ikke foretager beregning og offentliggørelse af det Underliggende Aktieindeks, kan Beregningsagenten foretage sådanne tilpasninger i beregningen af Indfrielseskursen og andre relevante værdier, som Beregningsagenten skønner nødvendig, og som afspejler og er baseret på, hvordan det Underliggende Aktieindeks tidligere blev sammensat, beregnet og offentliggjort. Lovændring og Risikoafdækningsforstyrrelse Hvis det som følge af en ændring af love og regler (herunder skattelove og skatteregler) eller fortolkningen heraf (i) bliver ulovligt for Udsteder at eje, købe eller sælge aktier, som indgår i det Underliggende Aktieindeks, eller at afdække (hedge) risikoen ved obligationerne, eller (ii) Udsteder vil pådrage sig en væsentlig forhøjet udgift ved at opfylde sine forpligtelser under disse vilkår, er der tale om en Lovændring. Hvis Udsteder ikke er i stand til, efter at have udvist rimelige bestræbelser, at afdække risikoen ved obligationerne, at opretholde en sådan risikoafdækning, eller modtage provenuet fra en sådan risikoafdækning, er der tale om en Risikoafdækningsforstyrrelse (hedging disruption). I tilfælde af en Lovændring eller Risikoafdækningsforstyrrelse kan Beregningsagenten foretage en førtidig beregning af Indfrielseskursen med 10

11 bindende virkning for obligationsejerne. Når Beregningsagenten har beregnet Indfrielseskursen, underretter Beregningsagenten obligationsejerne om Indfrielseskursen i henhold til afsnittet Meddelelser. Hverken en Lovændring eller en Risikoafdækningsforstyrrelse kan give anledning til førtidig indfrielse af obligationerne. Korrektion af Underliggende Aktieindeks Hvis et Underliggende Aktieindeks bliver korrigeret, og en sådan korrektion bliver offentliggjort af Børsen eller Indekssponsor, har Beregningsagenten ret til at foretage de justeringer, som ifølge Beregningsagenten er nødvendige. Korrektioner af et Underliggende Aktieindeks, der offentliggøres senere end otte Bankdage før Indfrielsesdagen, vil dog ikke påvirke beregningen af Indfrielsesbeløbet. 11

12 Generelle vilkår Retsstilling Obligationerne er simple, usikrede, ikke efterstillede fordringer på Udsteder. Opsigelighed Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, jf. afsnittet Misligholdelse. Misligholdelse Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) såfremt Udsteder undlader at betale afkast eller hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) såfremt Udsteder i øvrigt ikke overholder obligationsvilkårene 30 dage efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår; eller c) såfremt Udsteder erklæres konkurs. En indfrielse i henhold til b) og c) skal ske til en af Beregningsagenten fastsat kurs, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige pris og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om eventuel indfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Betaling af indfrielsesbeløbet til obligationsejerne skal ske snarest muligt efter, at Beregningsagenten har gennemført beregning af Indfrielseskursen i overensstemmelse med det foregående. Omsættelighed Forældelse Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Obligationerne kan ikke noteres på navn. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. I henhold til de gældende regler på Udstedelsesdagen er forældelsesfristen for obligationernes hovedstol 10 år og for afkast 3 år fra forfaldsdagen. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne; svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller 12

13 forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking); strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten; eller andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet; eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Ændring af Obligationsvilkårene Alle meddelelser, der i henhold til dette Informationsmateriale skal gives i forbindelse med obligationerne, vil blive givet via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP SECURITIES A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Københavns Byret. Udstederen er berettiget til at ændre vilkårene i dette Informationsmateriale uden obligationsejernes samtykke (i) hvis der er tale om at rette åbenbare fejl, eller (ii) hvis en ændring ikke, efter Udstederens bedste skøn, stiller obligationsejerne ringere. 13

14 Væsentlige risikofaktorer Risikomærkning Obligationerne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien rød, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er alle strukturerede obligationer pr. definition klassificeret som røde uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i obligationerne. Risikomærkningen erstatter ikke egentlig rådgivning, og risikofaktorerne, der er beskrevet i dette afsnit, bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i obligationerne. Vigtige oplysninger Investorer skal være opmærksomme på, at obligationerne er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne med alternative investeringer. Inden der investeres i obligationerne, bør investor sætte sig ind i, hvordan obligationerne er strukturerede og fungerer. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Nedenstående er en beskrivelse af nogle af de væsentligste og forudsigelige risici, men det er ikke en fuldstændig og udtømmende beskrivelse af alle risici. Kreditrisiko Investering i obligationerne indebærer en kreditrisiko på Udsteder. Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusive eventuelt afkast er afhængig af, om Udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om Udsteder. Likviditetsrisiko Arrangør eller Udsteder er ikke forpligtede til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav 14

15 likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Afkastrisiko For obligationerne gælder, at såfremt Værdiudviklingen er nul eller negativ, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved udløb, og investor har således mistet overkursen på 10 kurspoint samt muligheden for et alternativt afkast. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som obligationerne. En sådan investering ville kunne give en effektiv rente på ca. -0,15 % p.a. før skat (negativt afkast) opgjort den 30. juli Salg inden udløb En yderligere risiko ved obligationerne er deres prisdannelse i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i det Underliggende Aktieindeks og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen i henhold til obligationsvilkårene. I obligationernes løbetid vil den teoretiske værdi af obligationerne blandt andet afhænge af renteniveauet i Danmark samt kursudviklingen og volatiliteten i det Underliggende Aktieindeks. Indfrielseskursen på 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. En negativ udvikling i det Underliggende Aktieindeks vil påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. Prisfastsættelsesrisiko Deltagelsesgraden er indikativt fastsat til 75 pct. på baggrund af markedsforholdene den 30. juli Den endelige Deltagelsesgrad kan vise sig at være højere eller lavere end det indikerede niveau, dog ikke lavere end 60 pct. og fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen. Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere Deltagelsesgrad, des lavere afkastpotentiale har obligationerne. Markedsforstyrrelser Hvis der opstår markedsforstyrrelser, kan udsteder være nødt til at foretage visse ændringer i beregningen, udskifte et underliggende aktiv med et andet underliggende aktiv eller, under visse omstændigheder, foretage en førtidig beregning af indfrielseskursen og afkastet. Udsteder kan foretage sådanne ændringer i obligationens vilkår, som udsteder anser for hensigtsmæssige i forbindelse med markedsforstyrrelser. Markedsforstyrrelser omfatter blandt andet, at handel med det underliggende aktiv suspenderes eller begrænses. 15

16 Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 består af de 50 aktier fra STOXX Europe 600 indekset, som vil betale dividende i en nær fremtid, og som har lav historisk volatilitet. Indekset rebalanceres hver måned efter disse kriterier, således at det løbende består af aktier med lav volatilitet, der vil betale dividende i nær fremtid. Yderligere information om det Underliggende Aktieindeks findes på: Værdien af det Underliggende Aktieindeks omfatter ikke eventuelle udbyttebetalinger på de aktier, som til enhver tid indgår i det Underliggende Aktieindeks. KommuneKredit har indgået licensaftale med Indekssponsoren og har herved blandt andet forpligtet sig til at inkludere følgende tekst i Informationsmaterialet: STOXX and its licensors (the Licensors ) have no relationship to KommuneKredit, other than the licensing of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and the related trademarks for use in connection with Europæiske Aktier STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote Europæiske Aktier Recommend that any person invest in Europæiske Aktier 2018 or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Europæiske Aktier Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of Europæiske Aktier Consider the needs of Europæiske Aktier 2018 or the owners of Europæiske Aktier 2018 in determining, composing or calculating the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Notes. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by Europæiske Aktier 2018, the owner of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 or any other person in connection with the use of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and the data included in the EURO STOXX ; The accuracy or completeness of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between KommuneKredit and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of Europæiske Aktier 2018 or any 16

17 other third parties. Historisk udvikling i det Underliggende Aktieindeks Figur 1 herunder viser 5 års udvikling for det Underliggende Aktieindeks i perioden 30. juni 2010 til 30. juni Grafen er indekseret til 100 pr. 30. juni En negativ/nedadgående bevægelse i graferne er udtryk for et fald i værdien af det Underliggende Aktieindeks. En positiv/opadgående bevægelse i grafen udtrykker omvendt en stigning i værdien af det Underliggende Aktieindeks. Arrangøren gør opmærksom på, at tallene er historiske, og at den historiske kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Der gøres endvidere opmærksom på, at det Underliggende Aktieindeks blev lanceret den 8. juli Tallene fra den 30. juni juli 2014, der fremgår af Figur 1, er beregnet og viser den teoretiske værdi, som det Underliggende Aktieindeks ville have haft på det pågældende tidspunkt. Figur 1. Historisk udvikling i det Underliggende Aktieindeks Kilde: Bloomberg 17

18 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af investeringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Nedenstående retningslinjer er baseret på gældende regler pr. den 30. juli 2015 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Investorerne skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Skattemæssig definition af obligationerne Privatpersoner Obligationerne beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Indekstillægget betragtes skattemæssigt som en kursgevinst. Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationerne. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Indberetning Beskatning af udenlandske investorer Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Investering i obligationerne kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,30 pct. Obligationerne er ikke omfattet af 20 pct.-reglen. Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Udenlandske investorer opfordres til at søge individuel skatterådgivning. 18

19 Eksempel på beregning af afkast Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i det Underliggende Aktieindeks i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage samt Deltagelsesgraden. Tabel 1 herunder viser afkastprofilen for obligationerne afhængigt af Værdiudviklingen. Tabel 1 er baseret på en Emissionskurs på 110 og en Deltagelsesgrad på henholdsvis de indikerede 75 pct. og på den mindste Deltagelsesgrad på 60 pct. Afkastet er omregnet til en årlig effektiv rente opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Tabel 1: Værdiudvikling Indfrielseskurs ( %) Samlet afkast i procent af Emissionskursen Årlig effektiv rente opgjort før skat Indikeret Deltagelsesgrad Mindste Deltagelsesgrad Indikeret Deltagelsesgrad Mindste Deltagelsesgrad Indikeret Deltagelsesgrad Mindste Deltagelsesgrad -20,00 % 100, ,09 % -9,09 % -3,13 % -3,13 % -10,00 % 100, ,09 % -9,09 % -3,13 % -3,13 % 0,00 % 100, ,09 % -9,09 % -3,13 % -3,13 % 10,00 % 107, ,27 % -3,64 % -0,76 % -1,23 % 20,00 % 115, ,55 % 1,82 % 1,49 % 0,60 % 30,00 % 122, ,36 % 7,27 % 3,65 % 2,37 % 40,00 % 130, ,18 % 12,73 % 5,73 % 4,07 % 50,00 % 137, ,00 % 18,18 % 7,72 % 5,73 % 60,00 % 145, ,82 % 23,64 % 9,65 % 7,33 % 70,00 % 152, ,64 % 29,09 % 11,50 % 8,88 % 80,00 % 160, ,45 % 34,55 % 13,30 % 10,40 % 90,00 % 167, ,27 % 40,00 % 15,05 % 11,87 % 100,00 % 175, ,09 % 45,45 % 16,74 % 13,30 % Kilde: Arrangør I det følgende beskrives to forskellige eksempler på beregningen af Indfrielseskursen for obligationerne. Det bemærkes, at den anvendte Startkurs i eksemplerne er kursen for det Underliggende Aktieindeks pr. 28. juli Den anvendte værdi for Slutkursen er tilfældigt valgt, og hverken den anvendte Startkurs eller de anvendte Slutkurser i eksemplerne kan anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Afkasteksempel 1 Startkursen er aflæst til 150, og Slutkursen er aflæst til 210. Dette medfører en Værdiudvikling på 40 %. I afkasteksempel 1 er Værdiudviklingen positiv. Indfrielseskursen beregnes som x Værdiudvikling x Deltagelsesgrad. Indfrielseskursen ved en Deltagelsesgrad på 75 % bliver således x ((210/150)-1) x 75 % = 130,00. Ved en investering på nominelt DKK svarer dette til et indfrielsesbeløb på DKK

20 I dette eksempel bliver obligationens årlige effektive rente før skat 5,73 %. I Figur 2 nedenfor vises, hvordan Indfrielseskursen vil udvikle sig i forhold til Værdiudviklingen i det Underliggende Aktieindeks. De røde stiplede linjer illustrerer afkasteksempel 1 ovenfor. Figur 2. Kilde: Arrangør Afkasteksempel 2 Startkursen er aflæst til 150, og Slutkursen er aflæst til 135. Dette medfører en Værdiudvikling på -10 %. I afkasteksempel 2 er Værdiudviklingen negativ. Indfrielseskursen beregnes som x Værdiudvikling x Deltagelsesgrad. Da Indfrielseskursen er mindre end eller lig med nul, bliver Indekstillægget nul. Indfrielseskursen er således 100 %. Ved en investering på nominelt DKK svarer dette til et indfrielsesbeløb på DKK I dette eksempel bliver obligationens årlige effektive rente før skat -3,13 %. Figur 3 nedenfor illustrerer afkasteksempel 2 ovenfor. Figur 3. 20

21 Kilde: Arrangør Teknikken bag en aktieindekseret obligation Baseret på markedsforholdene den 30. juli 2015 består Emissionskursen på 110,00 af følgende tre delkomponenter: Nulkuponobligation 100,50 Option 4,50 Omkostninger 5,00 Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfris til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det Underliggende Aktieindeks bliver som forventet. 21

22 Oplysninger om tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til direktionsbeslutning af 26. juni Udsteder har ved udstedelsen af obligationerne afdækket den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorerne ved indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter med en modpart. Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100 pct. af det nominelle tegningsbeløb. Tegning Tegning foregår fra den 24. august 2015 til og med den 18. september 2015 (Tegningsperioden). Til brug for tegningen anvendes tegningsblanketten, der er en del af dette Informationsmateriale. Udstederen og Arrangøren kan beslutte at lukke for tegningen, når minimumsbeløbet på DKK er tegnet, dog tidligst første dag i Tegningsperioden kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver Udstedelsesdagen, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Arrangøren og Udstederen forbeholder sig ret til at tilbagekalde Informationsmaterialet med tilhørende tegningsblanket og aflyse udstedelsen senest sidste dag i Tegningsperioden kl , hvilket vil blive meddelt i henhold til afsnittet Meddelelser. Udstederen og Arrangøren forbeholder sig herunder ret til at aflyse udstedelsen, såfremt der afgives tegningsordrer for mindre end DKK 25,000,000 eller der i øvrigt indtræder en begivenhed af økonomisk, finansiel eller politisk karakter, som efter Udsteders og/eller Arrangørs vurdering kan have en negativ virkning på udstedelsen. Tegningssteder Gennem eget kontoførende institut. Betalingsdag og afvikling Emissionsomkostninger Afregning af obligationerne sker på Udstedelsesdagen. Afvikling af obligationerne sker 2 Bankdage efter dagen, hvor en handel finder sted mod registrering i VP SECURITIES A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør på Udstedelsesdagen. De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 5,0 pct. af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent p.a. afrundet til to decimaler. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,91 pct. p.a. Arrangørhonorar ca. 0,49 % p.a. Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP SECURITIES A/S samt til det obligationsudstedende institut: 0,02 pct. p.a. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale: 0,10 pct. p.a. 22

23 I alt årlige omkostninger i pct. (ÅOP): 1,52 pct. p.a. Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. 23

24 Oplysninger om Udsteder Adresse Formål KommuneKredit Kultorvet København K KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Social- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har optaget lån eller leasing eller garanterer for eller hæfter for lån og leasing i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Herudover vælger bestyrelsen et uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. Regnskaber og vedtægter Regnskaber og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: Revisorer For regnskabsårene 2012 og 2013: Torben Bender, statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen, statsautoriseret revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg For regnskabsåret 2014: Torben Bender, statsautoriseret revisor Hans Peter Lindegård Buhrkal, statsautoriseret revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg For de 3 seneste regnskabsår: Udpeget af Social- og Indenrigsministeriet Forhenværende overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investors Service, Inc og AAA af Standard & Poor's Rating Services, a division of The McGraw Hill Companies, Inc., svarende til Kongeriget Danmarks rating. 24

25 Registrering CVR-nr.: Retstvister Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Seneste udvikling Der er ikke siden afslutning og offentliggørelse af årsregnskabet for 2014 indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Der henvises til Udsteders regnskabsmeddelelse på hjemmesiden Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Erik Nielsen, Rødovre Kommune, formand Lars Krarup, Herning Kommune, næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Henrik Zimino, Tårnby Kommune Erik Christensen, Nyborg Kommune Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden Anne V. Kristensen, Region Midtjylland Kaj V. Holm, uafhængigt medlem Direktion: Konstitueret adm. direktør Johnny Munk Konstitueret direktør Frank Hammer 25

26 Garanti Invest Europæiske Aktier 2018 Med denne blanket kan du bestille obligationerne Europæiske Aktier 2018 i tegningsperioden fra den 24. august til og med den 18. september Obligationerne udstedes til emissionskursen som angivet neden for uden yderligere omkostninger. Stykstørrelsen på obligationerne er kr. Mindste nominelle beløb, der kan tegnes, er kr. Betalingsdatoen er den 30. september ISIN kode DK Jeg vil gerne købe nominelt kr. til emissionskurs 110,0 Stilling Navn CPR/CVR nr. Adresse Postnr. By Tlf. Betaling Beløbet skal trækkes på konto: Pengeinstitut Reg. nr. Kontonr. Evt. kontaktperson og tlf. nr. Betalingen sker ved træk på ovennævnte konto på betalingsdatoen mod registrering i VP SECURITIES A/S. Registrering Obligationerne ønskes registreret på depot i VP SECURITIES A/S: Pengeinstitut CD-ident. (5 cifre) VP-depotnr. Tegningssteder Blanketten afleveres i dit pengeinstitut eller sendes til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 - Hammershøj Tjele Tlf Fax Indleveret gennem (stempel) Dato Underskrift Reg. nr.: CD-ident.: 1 Bemærk: I henhold til BEK nr. 345 af 15. april 2011, skal det oplyses, at dette investeringsprodukt er risikoklassificeret som rød og i henhold til lovgivningen om MiFID defineret som et komplekst produkt. I henhold til MiFID skal investors pengeinstitut før tegning have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet, herunder vurdere om produktet er hensigtsmæssigt for investor. Investor skal derfor kontakte sin lokale rådgiver før tegning, hvis investor ikke har handlet denne type produkter tidligere.

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 ISIN Kode: DK0030246368 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Endelige vilkår Lån 7001

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 13. november 2006 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af strukturerede obligationer Kl 3i1 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...1 Ansvar for informationsmaterialet...

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering.

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 2. december 2011 Refinansiering af WIBOR3-lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit har i dag gennemført et obligationssalg i forbindelse med refinansieringen af

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere