Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -"

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier

2 Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære Indledning Om regnskabsarbejdet Regnskabets registreringsfase Perioder og betalingsdatoer i KØR i forbindelse med årsskiftet Regnskabsåret i perioder Likvide konti Moms Grænsesnit Afstemning af systemkonti Fejlkonti Mellemregningskonti Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Midlertidige konti Debitor Intern afregning Andre systemkonti Anlægsaktiver Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) Hovedart Direkte posteringer på hovedkonto Indregning af selskabers værdi (funktion 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v.) Statuskonti Regnskabets rapporteringsfase Udvalgenes regnskabsforklaringer Rapporter Regnskabsforklaringer Det omkostningsbaserede regnskab Obligatoriske oversigter Beretning Overførsler af mindreforbrug mellem årene Overførsler Afslutning...20 Side 2 af 20

3 1 Indledning I denne del af regnskabscirkulæret gennemgås de tekniske aspekter i aflæggelsen af regnskabet. Formålet er at fastlægge og formidle retningslinierne for arbejdet for de mange medarbejdere i Københavns kommune, der er involveret i regnskabsprocessen. De følgende afsnit følger opdelingen af regnskabsarbejdet i faser og starter med registreringsfasen. Afsnit 2 beskriver kort rammerne for arbejdet med regnskabet. Afsnit 3 beskriver registreringsfasen, og hvordan den tekniske lukning af regnskabet sker. Når regnskabet er lukket teknisk kan der ikke længere foretages ændringer i KØR for regnskabsåret. Afsnit 4 handler om rapporteringsfasen og indeholder retningslinier og vejledning i regnskabsforklaringer m.v. Afsnit 5 beskriver, hvordan arbejdet med det omkostningsbaserede regnskab (OBR) forløber. Afsnit 6 handler om de obligatoriske oversigter, som ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal fremgå af regnskabet. Afsnit 7 beskriver kort den afsluttende proces for politisk behandling af regnskabet med aflæggelsen af regnskabet i Borgerrepræsentationen. Herefter oversendes regnskabet til Revisionsdirektoratet. Afsnit 8 omhandler kommunens beretning. Afsnit 9 handler om overførsler af mindreforbrug. Side 3 af 20

4 2 Om regnskabsarbejdet De formelle rammer for regnskabsarbejdet er Lov om kommuners styrelse (styrelsesloven), styrelsesvedtægten for Københavns Kommune, Kasse- og Regnskabsregulativet med rammebilag herunder dette regnskabscirkulære. Københavns Kommune skal ifølge styrelsesloven afgive et årsregnskab. Årsregnskabet afgives af Borgerrepræsentationen til Revisionsdirektoratet. Arbejdet med regnskabet involverer mange medarbejdere i kommunen, i alle forvaltninger og både decentrale institutioner, lokal- og centralforvaltninger. Når arbejdet med regnskabet starter, bliver der udpeget en række kontaktpersoner i forvaltningerne, som står for den løbende koordination og kommunikation om regnskabsarbejdet. Regnskabscirkulæret og den konkrete tilrettelæggelse af arbejdet bliver således til i samarbejde mellem forvaltningerne via de udpegede kontaktpersoner. Regnskabet er delt op i en såkaldt registreringsfase (afsnit 3) og en såkaldt rapporteringsfase (afsnit 4). Side 4 af 20

5 3 Regnskabets registreringsfase Den første fase af regnskabsarbejdet kaldes registreringsfasen. I denne fase sker den tekniske afslutning af regnskabet, herunder blandt andet afstemning, intern afregning mellem forvaltningerne og regnskabsføring. 3.1 Perioder og betalingsdatoer i KØR i forbindelse med årsskiftet Regnskabsåret i perioder Regnskabsåret er opdelt i perioder: Januar er periode 01, februar er periode 02 o.s.v. Periode 12 strækker sig dog over to måneder - december og januar. Perioden kaldes supplementsperioden. Periode 13 er en begrænset periode i februar, der anvendes til sidste afsluttende regnskabsposteringer. De specifikke datoer for perioderne i forbindelse med regnskabsafslutningen meldes ud af Økonomiforvaltningen. I forbindelse med årsskiftet bliver der fastlagt en plan for kommunens betalinger i dagene omkring jul og nytår. Planen ligger på KORinfo. LINK Bogføringen i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ske i periode 12 og 13. Den endelige afstemning af likviditet pr. 31/12 skal forvaltningerne foretage inden for den frist, der udmeldes af Økonomiforvaltningen. Leverandørfakturaer vedrørende varer og ydelser som er modtaget i regnskabsåret, rettelse af fejlkonti m.v. skal bogføres i supplementsperioden (periode 12). Afslutningsposteringer, herunder refusioner, samt eventuelle fejlrettelser skal bogføres i periode 13. Det endelige regnskabsmateriale kan herefter udskrives fra DataWarehouse af forvaltningerne, når regnskabet er lukket. 3.2 Likvide konti Økonomiforvaltningen foretager den overordnede afstemning både af checkkontoen og den samlede likviditet i kommunen (funktion til samt ). Fristen for afstemningen af ultimosaldi på de likvide konti udmeldes af Økonomiforvaltningen. Side 5 af 20

6 Forvaltningerne skal sikre, at likvide konti er afstemt ved årets udgang herunder at likvide aktiver tilhørende selvejende institutioner er bogført på funktion systemkonto (Kasseafstemning) er nulstillet ved årsskiftet systemkonto (Manuelle checks mv.) er nulstillet ved årsskiftet. Økonomiforvaltningen udmelder sidste frist for registreringer i checksystemet vedrørende o indberetning af checks (US21 og US22) checks skal indberettes og afsluttes samme dag, de udstedes o afslutning af checks (US24) o statusændringer af checks (ændring af koder på US50) checkanmeldelse skal fremsendes til Økonomiforvaltningen samme dag kodeændringen foretages systemkonto (Returneringer fra bank) er nulstillet ved årsskiftet Hvor kan jeg læse mere? I Budget- og regnskabshåndbogen (kapitel 10). Her findes Kasse- og regnskabsregulativets rammebilag, Regnskab i årets løb. I rammebilaget beskrives rammer og afstemningsterminer. LINK På KORinfo er der oversigter og vejledning til de forskellige systemkonti LINK 3.3 Moms Københavns Kommune har mange forskellige momstyper. Fælles for alle momstyper er, at de skal afstemmes og afregnes efter gældende regler fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og SKAT. Opgave- og ansvarsfordelingen er: Økonomiforvaltningen opgør ved regnskabsafslutningen kommunens samlede købsmoms (systemkonto samt systemkonto 99017) Forvaltningerne skal kunne forklare samtlige manuelle finansposteringer på systemkonto Forvaltningerne skal nulstille alle á conto beløb til selvejende institutioner med driftsoverenskomst Forvaltningerne, der har projekter, som er omfattet af reglerne for fondsmoms, hvor der skal foretages modregning i kommunens samlede købsmomsafregning, skal indrapportere projekterne til Økonomiforvaltningen. Fristen for indrapporteringen udmeldes af Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen opgør kommunens samlede huslejemoms ved regnskabsafslutningen (systemkonto 99018) Økonomiforvaltningen udposterer momsafrundingskonto for kommunen som helhed Forvaltningerne afstemmer og afregner moms til SKAT for opgaver omfattet af registreret virksomhed (Systemkonto 99023, systemkonto og systemkonto 99026) Side 6 af 20

7 Hvor kan jeg læse mere? Regnskabscirkulære 2006 I Budget- og regnskabshåndbogen (kapitel 9.1.4). Her findes momsvejledningen, der skal bruges i forbindelse med indrapportering af projekter med Fondsmoms LINK. Her findes også link til Indenrigsministeriets brev om tilbagebetaling, hvor der fremgår en liste over tilskudsgivere, der er omfattet af momsmodregningen På KORinfo er der oversigter og vejledning til de forskellige systemkonti LINK 3.4 Grænsesnit KØR modtager posteringer og udbetalingsgrænsesnit fra en række andre systemer. Sidste frist for import af grænsesnit til KØR udmeldes af Økonomiforvaltningen. 3.5 Afstemning af systemkonti I KØR er der en række systemkonti. Systemkontiene anvendes af KØR og har alle hver sit formål. Læs mere på KORinfo LINK. Forvaltningerne skal nulstille, afstemme og specificere systemkontiene alt efter kontoens formål Fejlkonti Fagsystemer, der foretager posteringer i KØR, indeholder til tider posteringer, der ikke kan posteres korrekt i KØR (kontoen kan f.eks. være lukket). Disse fejl posteres på funktion Det betyder, at systemkonto (Fejlkonto) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning systemkonto (Fejlkonto) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Mellemregningskonti Mellemregningskonti skal oprettes på funktion (09.59). Posteringer på mellemregningskonti skal ved supplementsperiodens udløb være afstemt, og relevante poster skal være udposteret til endelige konti. Mellemregninger imellem forvaltningerne skal være afklaret og nulstillet. Beløb på funktion (09.59), der i henhold til konteringsreglerne skal overføres til efterfølgende regnskabsår, skal ikke udposteres. Der kan f.eks. være indeholdt A-skat, registreret moms, interne mellemregninger eller mellemregningsforhold med borgerne. Saldi, der ikke udposteres i regnskabsåret, skal specificeres og forklares senest med udgangen af supplementsperioden. Hvor kan jeg læse mere? Side 7 af 20

8 I Budget- og regnskabshåndbogen (kapitel 10). Her findes Kasse- og regnskabsregulativets rammebilag, Regnskab i årets løb. I rammebilaget beskrives rammer og afstemningsterminer. LINK På KORinfo er der oversigter og vejledning til de forskellige systemkonti LINK Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn skal være udposteret til relevante løndriftskonti ved årsskiftet. Det vil sige, at saldi på kontiene skal modsvare KMD lønservices mellemregningsposteringer vedr. lønfejl. I periode 13 udligner Økonomiforvaltningen saldi, der balancerer parvis mellem de 2 forskellige organisationer. se vejledning på KORinfo LINK Midlertidige konti Hvis forvaltningerne i løbet af året foretager manuelle posteringer på midlertidige driftskonti registreret på funktion 6.98, skal kontiene altid være nulstillede, når perioden lukkes i KØR. systemkonto (Rabatter) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Debitor KØR Debitor anvendes til at udstede regninger til eksterne og for indtægtsområder med momsregistreret virksomhed. Forvaltningerne skal løbende afstemme sine debitorer, og senest i forbindelse med årsregnskabet skal forvaltningerne opgøre samtlige debitorer. Systemkonto (Debitorindbetalinger) eventuelle saldi som følge af indbetalinger omkring årsskiftet skal kunne specificeres Systemkonto (Debitortilgodehavende) saldi ved regnskabsafslutning skal kunne specificeres Systemkonto (Ikke-fordelte indbetalinger) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Systemkonto (Ikke-identificerede indbetalinger) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Systemkonto (Afskrivninger) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Systemkonto (Clearing for meget indbetalt) skal være nulstillet ved regnskabsafslutning Intern afregning Afregninger mellem kommunens forvaltninger skal ske via intern afregning i KØR., medmindre afregningen vedrører registreret virksomhed. Økonomiforvaltningen udmelder frister for hhv. udsendelse og afslutning af interne afregninger mellem forvaltningerne se forretningsgang på KO- Rinfo LINK. Side 8 af 20

9 3.5.7 Andre systemkonti Funktion skal balancere for kommunen som helhed. Systemkonto (Mellemregning) og systemkonto (Mellemregningsclearingskonto) skal kontrolleres for manuelle posteringer. Eventuelle manuelle posteringer skal omposteres til korrekte konti Anlægsaktiver KØRs Anlægsmodul skal ved regnskabsafslutningen være ajourført med tilgange (aktiver over kr.) og afgange m.v. Registreringerne i KØRs Anlægsmodul danner grundlaget for Københavns Kommunes omkostningsbaserede regnskab, jf. afsnit Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Selvejende institutioner med driftsoverenskomst (der ikke anvender KØR) får typisk dækket deres driftsudgifter af kommunen i á conto beløb. Beløbene bogføres på art Beløbene skal nulstilles senest med udgangen af supplementsperioden - typisk ultimo januar i forbindelse med endelig postering i KØR Hvor kan jeg læse mere? I Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem afsnit 10.5 side 2 i 3 - Bekendtgørelsen om den kommunale og amtskommunale momsudlignings. LINK Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) De autoriserede grupperinger på funktion 8.52, som vedrører bl.a. pensioner med 100 pct. statsrefusion, skal gå i 0 ved regnskabsårets afslutning. En evt. difference mellem udbetalinger og modtaget statsrefusion på 8.52 skal overføres til status ved at udligne differencen på de autoriserede grupperinger på 8.52 og modpostere den på 8.12 (tilgodehavender hos staten) Hovedart 0 Hovedart 0 vedrører udelukkende det omkostningsbaserede regnskab. Hovedart 0 skal være i balance. Posteringer på hovedart 0 må kun foretages af Økonomiforvaltningen Direkte posteringer på hovedkonto 9 Direkte posteringer på hovedkonto 9 skal være i balance for den enkelte institution. Direkte posteringer på hovedkonto 9 skal specificeres, jf. afsnit nedenfor. Side 9 af 20

10 3.6.5 Indregning af selskabers værdi (funktion 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v.) Værdien af ikke-noterede aktier og andre kapitalandele skal indregnes i kommunens balance. Indregningen sker efter den indre værdis metode ud fra kommunens ejerandel og selskabets egenkapital, opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbige regnskab. Postering skal ske på funktion 9.21 inden udgangen af supplementsperioden med modpost på balancekonto Indregningen gælder også for ejerandele i fælleskommunale selskaber ( 60 selskaber). Der redegøres for de direkte posteringer under finansiel status jf. afsnit Beregningerne dokumenteres desuden i regnskabets oversigt over selskabsdeltagelse jf. afsnit 6 samt for forvaltningernes regnskabspraksis på området. Hvor kan jeg læse mere? I Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem kapitel 4, kategori 9.21 er omtalt indregning af selskabers værdi med indre værdis metode. LINK Statuskonti Kort tid efter periode 13 er lukket kan det endelige årsregnskab udskrives. Det nøjagtige tidspunkt udmeldes af Økonomiforvaltningen. Senest når det endelige årsregnskab kan udskrives, skal der i henhold til Kasse- og regnskabsregulativets rammebilag Regnskab i årets løb foreligge en afstemning og specifikation af saldiene på alle statuskonti. Det skal af afstemningsmaterialet fremgå, at der er foretaget en ledelsesmæssig vurdering af afstemningsmaterialet. Se også Budget- og regnskabshåndbogen (kapitel 10).LINK Side 10 af 20

11 4 Regnskabets rapporteringsfase Når registreringsfasen er afsluttet, starter rapporteringsfasen. Denne består i hovedtræk af arbejdet med at opgøre og regnskabsforklare økonomi, aktivitet og mål og resultater. Forvaltningerne skal afgive et regnskab med forklaringer på afvigelser mellem budget- og regnskabstal til eget udvalg. Forvaltningerne skal sikre, at regnskabet er kvalitetssikret og aflagt i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler. Såfremt der i forvaltningerne er statuskonti, der ikke som foreskrevet er afstemt og specificeret, skal der oplyses herom i regnskabsforklaringerne, herunder oplyses om den regnskabsmæssige usikkerhed som følge heraf. Når udvalget har godkendt regnskabet meddeles det Økonomiforvaltningen og Revisionsdirektoratet. Forvaltningerne vælger selv niveauet for afrapporteringen til udvalget, så længe minimumskravene i regnskabscirkulæret er opfyldt. Udvalgsregnskaberne vil af Økonomiforvaltningen blive bearbejdet blandt andet for at sikre ensartethed og kontinuitet i regnskabet for Københavns Kommune. Derefter vil Økonomiforvaltningen fremlægge det samlede regnskab for Københavns Kommune for Økonomiudvalget, som aflægger dette til Borgerrepræsentationen. Når Borgerrepræsentationen har godkendt regnskabet, oversendes det til Revisionsdirektoratet. 4.1 Udvalgenes regnskabsforklaringer Rapporter Udvalgenes regnskabsaflæggelse skal ske på grundlag af KØR ved hjælp af DataWarehouse. Rapporter for Drift og Finansposter bestilles via stien: kbhdw/fællesdata/regnskabs- og budgetopfølgningsrapporter. Rapporter for Anlæg bestilles via stien: kbhdw/fællesdata/anlæg. Rapporter for Finansiel status bestilles via stien: kbhdw/fællesdata/regnskabsrapporter. De enkelte forvaltninger kan løbende trække rapporterne. Når regnskabet er lukket, lægger Økonomiforvaltningen rapporterne på KBHDW (startsiden til DataWarehouse) Regnskabsforklaringer I regnskabet præsenteres først de samlede regnskabstal for udvalget. Dernæst præsenteres funktionsopdelte regnskabstal for hvert bevillingsområde. Side 11 af 20

12 Regnskabet skal for hvert udvalg indeholde korte redegørelser for årsager til væsentlige afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Det gælder for afvigelser i økonomi og aktivitet, enhedspriser og for afvigelser i mål og resultater. Det gælder for både rammebelagt drift, efterspørgselsstyret service, anlæg, efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter. Forklaringerne til regnskabstallene skal være korte, faktuelle og relevante. For de ydelser, der er fastlagt i budgettet, skal der endvidere i regnskabet rapporteres på realiserede enhedspriser og mængder, og væsentlige afvigelser skal forklares. Redegørelse for væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabstal må godt forklares på bevillingsniveau, dog skal der medtages en oversigt på funktionsniveau. Finansposter forklares dog kun på hovedfunktionsniveau uden oversigt på funktionsniveau. Økonomi Afvigelser på +/- 5 mill. kr. mellem bevillings- og regnskabstal på funktionsniveau skal som hovedregel forklares. Ved afvigelser herover skal regnskabsforklaringen indeholde en dækkende beskrivelse af årsagen til afvigelsen. Det skal fremgå, hvis et merforbrug på en funktion finansieres af et mindreforbrug på en anden funktion. Det skal også fremgå, hvis et mindreforbrug på rammebelagt drift, efterspørgselsstyrede service eller anlæg forventes søgt overført til efterfølgende år, herunder om det forventes søgt overført til samme formål eller til et nyt formål, se ligeledes afsnit 9 overførsler. Aktivitet Forskelle mellem den budgetterede og realiserede aktivitet forklares under den funktion, hvor afvigelsen har regnskabsmæssig betydning. Alle funktioner med aktivitetstal skal uanset beløbsmæssige afvigelser - behandles. Endvidere skal der angives budgetterede og realiserede enhedspriser. I det omfang aktivitetsoplysninger (enhedspriser og/eller mængder) er korrigeret i løbet af året i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer, aktivitetstilpasning el. lign. skal angives de korrigerede aktivitetsoplysninger. Ydelse Til hvert bevillingsområde regnskabsforklares afvigelser mellem budgetterede og realiserede enhedspriser og mængder for de ydelser, der er vedtaget i budgettet under det pågældende bevillingsområde. Der kan i forklaringen henvises til de øvrige forklaringer givet f.eks. til afvigelser i underliggende aktiviteter eller tilhørende funktioner. Mål og resultater I det samlede regnskab medtages kun mål og resultater, der er kvantificerbare, dvs. hvor resultatet kan opgøres i tal. Mål og resultater afrapporteres og afvigelser forklares under den funktion, hvortil målet er knyttet. Finansposter Finansposterne på funktionerne på hovedkonto 7 regnskabsforklares under overskrifterne Skatter, afgifter og udligning. De øvrige finansposter regnskabsforklares under øvrige finan- Side 12 af 20

13 sielle poster. Her medtages alle andre beløb på hovedkonto 7 og dele af hovedkonto 8 (funktionerne ). Forskydninger i de likvide konti ( ) skal dog ikke regnskabsforklares i tekst eller tal af fagudvalgene. Forskydninger i likviditeten regnskabsforklares af Økonomiforvaltningen. Det samme gør sig gældende for udgifter til købsmoms (7.87). De skal ikke regnskabsforklares i tekst eller tal af fagudvalgene. Udgifterne til købsmoms regnskabsforklares af Økonomiforvaltningen. Finansiel Status Hvert udvalg skal udarbejde en finansiel status (hovedkonto 9), der indeholder status primo og ultimo året på hovedfunktionsniveau. Der redegøres for reguleringer, der er foretaget på den finansielle egenkapital (balancekontoen). Det bemærkes, at det kun er de direkte posteringer på status, der skal forklares, og ikke forskydninger via hovedkonto 8 afledt af årets resultat. Til brug for forklaringer af bevægelser på finansiel status anvendes standardrapport fra DataWarehouse. Rapporten bestilles i DataWarehouse: kbhdw/fællesdata/regnskabsrapporter/rapport vedr. Finansiel status. Proces Indberetningen af regnskabsforklaringer skal ske i den foruddefinerede skabelon via internettet. Bemærkningerne sendes samtidig til Revisionsdirektoratet. Indberetningen af regnskabsforklaringer skal være afsluttet inden for en frist, der fastsættes af Økonomiforvaltningen, typisk ultimo februar. Økonomiforvaltningen udarbejder vejledninger i indberetning af regnskabsforklaringer og brugen af regnskabsskabelonen. Side 13 af 20

14 5 Det omkostningsbaserede regnskab For 2004 blev der for første gang aflagt et omkostningsregnskab for både Københavns Kommune. Det omkostningsbaserede regnskab for hele kommunen vil bestå af følgende: en resultatopgørelse en balance en pengestrømsopgørelse et noteapparat, hvor større poster uddybes, herunder en anlægsoversigt en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis en omregningstabel fra det omkostningsbaserede regnskab til det udgiftsbaserede regnskab På udvalgsniveau vil det omkostningsbaserede regnskab bestå af følgende: en balance en anlægsnote en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvor der er specielle forhold for egen forvaltning Regnskabsafslutningen for det omkostningsbaserede består af to faser. Henholdsvis en registreringsfase og en rapporteringsfase. Forvaltningernes registreringsfase slutter ultimo december 2006 ved at lukning af anlægsmodulet. Efter lukning af anlægsmodulet vil Økonomiforvaltningen på baggrund af rapporterne i KØR udarbejde en balance, som sendes ud til forvaltningerne til bemærkninger. Forvaltningerne skal udarbejde kommentarer til balancen, hvor den overordnede udvikling i regnskabstallene beskrives. Derudover skal forvaltningerne kommentere på den anvendte regnskabspraksis, hvor det er vigtigt, at forvaltningerne sørger for, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler og Københavns Kommunes regnskabspraksis på området er overholdt. 5.1 Registreringsfasen for det omkostningsbaserede regnskab Lukning af Anlægsmodulet Alle forvaltninger skal have ajourført deres anlægsaktiver i anlægsmodulet. Det betyder, at alle køb over kr., der opfylder kriterierne for et anlægsaktiv, skal være indregnet ultimo december. Hvor kan jeg læse mere? For praktisk håndtering henvises til de generelle vejledninger for omkostningsbaseret regnskab i Budget- og Regnskabshåndbogens kapitel 11 og KORinfo. Budget og regnskabshåndbogen findes på KKnet under Københavns Kommune/Opgaveløsning/Økonomi/Budget- og Regnskabshåndbogen. For mere specifik vejledning henvises der til forvaltningernes forretningsgangsbeskrivelser. Side 14 af 20

15 Økonomiforvaltningen har inden lukningen af periode 13 foretaget alle posteringerne i Finans. Økonomiforvaltningen behandler dataene i KØR og udsender talgrundlaget til et omkostningsbaseret regnskab for hvert udvalg, hvorefter rapporteringsfasen begynder. Økonomiforvaltningen udsender i begyndelsen af januar dels et regneark til indberetning af manglende leasingoplysninger dels et regneark hvor manglende konti fremgår til forvaltningerne. Forvaltningernes oplysninger registreres efterfølgende af Økonomiforvaltningen i Finansmodulet i KØR. 5.2 Rapporteringsfasen for det omkostningsbaserede regnskab Når forvaltningerne har registreret data i KØR kan Økonomiforvaltningen udarbejde en balance for hvert udvalg. Økonomiforvaltningen vil medio januar sende et udkast af de skabeloner, der anvendes til opstilling af balancen samt en vejledning til regnskabskommentarer. Skabelonen sendes til kontaktpersonerne for det omkostningsbaserede regnskab i forvaltningerne. I februar vil forvaltningerne modtage deres balance påført regnskabstal. Forvaltningerne beskriver den anvendte regnskabspraksis for balancen, hvor der er specielle forhold for egen forvaltning. Derudover beskrives væsentlige forhold i udviklingen af regnskabstallene fra primo til ultimo. Når forvaltningerne har indsendt oplysninger om regnskabspraksis og udvikling i regnskabstal bearbejder Økonomiforvaltningen indberetningerne. Tjenestemandsforpligtigelser Økonomiforvaltningen vil på baggrund af udtræk fra lønsystemet og pensionssystemet få foretaget en aktuarmæssig opgørelse af tjenestemandsforpligtigelsen. Opgørelsen af tjenestemandsforpligtigelsen for 2006 opgøres på baggrund af en fremskrivning af lønoplysninger per 31. december Grundet kommunens strukturændringer per 1. januar 2006 opgøres forpligtigelsen samlet for kommunen og opgøres dermed ikke på udvalgsniveau. Ajourføring af den offentlige ejendomsværdi Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller krav om, at den offentlige ejendomsvurdering registreres i anlægsmodulet. Det betyder, at der senest ultimo december er ajourført ejendomsværdi for hver bygning og grund med seneste offentlig ejendomsværdi. Det betyder, at den offentlige ejendomsvurdering fra året før skal bruges (regnskabsåret - 1). Hvis denne vurdering ikke er fremkommet, bruges i stedet vurderingen fra det foregående år. Aktiver købt over årsskiftet Aktiver der er købt i december måned, men først ibrugtages året efter, skal indregnes under hovedkategori 05, Materielle anlægsaktiver under udførsel samt forudbetalinger. På mellemkategorien Forudbetalte aktiver opføres aktiver som er forudbetalt i det udgiftsbaserede regnskab, men ikke taget i brug. Når aktivet tages i brug, flyttes aktivet til den relevante kategori, og en afskrivning kan påbegyndes. Side 15 af 20

16 Hvis der er aktiver, der ved en fejl ikke er blevet indregnet i regnskabsåret i anlægsmodulet i aktiv periode, indregnes disse af forvaltningerne med ibrugtagningsdato 1. januar året efter. Økonomiforvaltningen udmelder frist for denne indregning. 6 Obligatoriske oversigter Kommunens regnskab indeholder en række oversigter, der giver et samlet overblik over kommunens økonomi. Disse oversigter udarbejdes af Økonomiforvaltningen. Derudover indeholder regnskabet en række obligatoriske oversigter, som indeholder væsentlig supplerende information om kommunens økonomiske situation. Forvaltningerne skal bidrage til disse oversigter. Det drejer sig om følgende oversigter: Oversigt Ansvarlig for udarbejdelse Indhold Finansieringsoversigt ØKF Betydningen for likviditeten af årets resultat og finansielle dispositioner Tillægsbevillingsoversigter (inkl. oversigt over overførte, uforbrugte drifts og anlægbevillinger samt finansposter) ØKF Alle tillægsbevillinger givet i regnskabsåret oplistes fordelt på udvalg og funktion. Tillægsbevillinger som er overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt finansposter til efterfølgende år markeres med en stjerne Indgåede swapaftaler ØKF Oversigt over swapaftaler indgået eller løbende í regnskabsåret. Personaleoversigt Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Deponering og indgåede lejeaftaler Kontaktpersoner/ØKF Kontaktpersoner Kontaktpersoner Antal ansatte fordelt på udvalg og funktioner og fordelt på kommunale og selvejende institutioner med angivelse af lønsum (Ny procedure for udarbejdelse som følge af det nye lønsystem) Viser kommunens samlede økonomiske forpligtelser fra garantier for lån, tilbagekøbsforpligtelser, retssager, leje- og leasingaftaler, underskudsgarantier, tjenestemandspensioner mv. Som følge af det omkostningsbaserede regnskab kan garantier under visse omstændigheder indregnes i balancen som hensatte forpligtelser Viser nye lejeaftaler med deponering indgået i regnskabsåret. Forpligtelsen fra lejeaftalerne indgår i øvrigt i den samlede oversigt over eventualforpligtelser Selskabsdeltagelse Kontaktpersoner Oversigten omfatter selskaber, som Københavns Kommune har ejerandel i, eller på anden måde har hæfte i. Oversigten indeholder oplysninger om selskabets navn, indskudskapitalen, ejerandelen, hæftelsesandelen, eventualforpligtelser, driftstilskud samt Københavns Kommunes repræsentanter i selskabet. Værdien af kommunens ejerandele skal indregnes i kommunens balance under langfristede tilgodehavender. Derfor skal værdien fremgå af oversigten, ligesom selskabets lån/kassekredit skal fremgå hvis ikke selskabet har en selvstændig låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Hvor der ikke er tale om noterede aktier skal værdien af ejerandelen opgøres efter den indre værdis metode. Selskabets indre værdi er egenkapitalen. Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kontaktpersoner Der skal udarbejdes en redegørelse for hver enkelt opgave, der er afsluttet i regnskabsåret. Der skal redegøres for eventuelle afvigelser mellem omkostningskalkulationen og opgavens faktiske omkostninger. Desuden skal der redegøres for eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om opgavens karakter, herun- Side 16 af 20

17 der hvem den er udført for samt andre forhold af generel interesse. Låneberettigede udgifter Kontaktpersoner kommunens samlede låneberettigede udgifter samt en opgørelse over eventuelle dispensationer givet til lånoptagelse udover, hvad de låneberettigede udgifter berettiger til. Tilskudsmidler Kontaktpersoner Viser aktiviteter i 2005, der helt eller delvist finansieres af tilskudsmidler, herunder også projekter, som har været indarbejdet i budgettet. Aktivitet, tilskudstype, tilskudsbeløb samt IM-konto fremgår. Kun tilskud på over t.kr. 200 skal medtages. Anlægsregnskaber Kontaktpersoner Anlægsregnskaber for anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mill. kr. eller mere. Der skal prisfremskrives til regnskabsårets priser. Anlægsoversigter (anlægsnoter til OBR) ØKF Viser den regnskabsmæssige værdi af kommunens materielle og immaterielle aktiver. Oversigten indgår i afrapporteringen af det omkostningsbaserede regnskab Disponerede beløb ØKF Oversigten viser de budgetdispositioner i medfør af Borgerrepræsentationens beslutninger, der har budgetmæssig virkning over en årrække Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Kontaktpersoner i SUF og SOF Oversigten angiver hvordan kommunen senest har beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand samt viser de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden Økonomiforvaltningen udarbejder vejledning i at udfylde de obligatoriske oversigter. Side 17 af 20

18 7 Beretning I kommunens regnskab indgår en ledelsesberetning. Formålet med ledelsesberetningen er at supplere regnskabets oplysninger med en verbal redegørelse for kommunens overordnede økonomiske resultat for at give en bedre forståelse for kommunens virksomhed og vurderingen heraf. Herudover udarbejdes en borgerberetning til Københavns Kommunes hjemmeside, der følger op på årets politisk mål, og viser serviceforbedringer, brugertilfredshed m.v. Forvaltningerne skal udpege en kontaktperson og bidrage til arbejdet med beretningen. Økonomiforvaltningen sender nærmere retningslinier for arbejdet med ledelsesberetning og borgerberetning til forvaltningerne. Side 18 af 20

19 8 Overførsler af mindreforbrug mellem årene 8.1 Overførsler Udover regnskabsforklaringerne under de enkelte udvalg indeholder regnskabet en generel vurdering af kommunens økonomiske situation og råderum, herunder mindreforbrug og merforbrug i regnskabsåret. Det vil danne baggrund for Borgerrepræsentationens godkendelse af regnskabet og af en samtidig godkendelse af beløb til overførsel fra regnskabsåret til følgende budgetår. Der er tre måder at få overført penge på: - Den tidlige overførselssag - Årsregnskabet - Den ordinære overførselssag Den tidlige overførselssag I den tidlige overførselssag i forbindelse med oktoberprognosen, kan udvalgene søge om overførsler. Økonomiforvaltningen har udsendt særskilt indkaldelse til tidlige overførsler. Årsregnskabet Udvalgene kan som en del af aflæggelsen af årsregnskabet søge beløb overført til projekter eller aktiviteter, der er særskilt besluttet af BR. Dette betyder, at forvaltningerne enten som en selvstændig sag eller som en del af regnskabssagen til eget udvalg skal anmode om overførsel af midlerne til de konkrete projekter eller aktiviteter. I regnskabsforklaringerne til den konkrete funktion anføres, hvor stor en del af mindreforbruget, der søges overført i forbindelse med regnskabet med angivelse af BR-nummer. Økonomiforvaltningen udsender særskilt indkaldelse til overførsler i forbindelse med årsregnskabet. Den ordinære overførselssag Udvalgene kan søge de resterende mindreforbrug overført i de ordinære overførselssag. I regnskabsforklaringerne til den konkrete funktion anføres, hvis en del af mindreforbruget ventes søgt overført til efterfølgende år i den ordinære overførselssag, herunder om det ventes søgt overført til samme formål eller til et nyt formål, jf. ovenfor afsnit Økonomiforvaltningen udsender særskilt indkaldelse til ordinære overførsler. Side 19 af 20

20 9 Afslutning Når Borgerrepræsentationen har godkendt regnskabet offentliggøres det. Det sker dels i den fulde version på kommunens hjemmeside og dels i en forkortet version i trykt form, der udsendes til interesserede, herunder forvaltninger, biblioteker m.v. Borgerrepræsentationen afgiver herefter regnskabet til Revisionsdirektoratet. Revisionsdirektoratet sender efterfølgende revisionsprotokollater til udvalgene med de bemærkninger som revisionen af udvalgenes regnskaber og kommunens samlede regnskab har givet anledning til. Herefter svarer udvalgene på Revisionsdirektoratets bemærkninger i revisionsprotokollaterne. På baggrund af revisionsprotokollaterne og udvalgenes besvarelser afgiver Revisionsdirektoratet en revisionsberetning til Borgerrepræsentationen. I beretningen omtales væsentlige forhold af økonomisk og principiel betydning, som Revisionsdirektoratet finder anledning til at fremdrage. Beretningen oversendes til Økonomiudvalget, som foranlediger, at der sker en besvarelse af bemærkningerne, både for Økonomiudvalget og fagudvalgene. Revisionsudvalget afgiver herefter et udkast til betænkning, som sendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget afgiver revisionsbetænkningen med Revisionsudvalgets bemærkninger til Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen godkender udvalgenes besluttede foranstaltninger i anledning af revisionens bemærkninger og godkender regnskabet. Med Borgerrepræsentationens godkendelse af regnskabsprocessen først formelt afsluttet. Dette sker typisk i slutningen af året i året efter det pågældende regnskabsår. Side 20 af 20

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere