Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006."

Transkript

1 Nr. 44, Odense, den 18. december 2006 Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober Referat af generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Marianne Neumann, tlf , Planteavlsudvalg: Formand: Carl Boisen-Thøgersen Medlemmer: Søren Frederiksen Kim Brockenhuus-Schack Hans Boesen Husdyrbrugsudvalg: Formand: Niels Rabølle Medlemmer: Marianne Kyed Peter Holm Rasmussen Charlotte Bluhm Pedersen Jørgen Stougaard Jens Erik la Cour Jensen Udpeget af slagterierne: Søren Bonde Nyt fra bestyrelse, direktion og sekretariat Tolvmandssektionen Generalforsamling 26. oktober 2006 Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Patriotisk Selskabs bestyrelse og udvalg er herefter som følger: Bestyrelse: Formand: Næstformand: Medlemmer: Medarb.valgt: Peter Cederfeld de Simonsen Niels Iuel Reventlow Erik Berg Larsen Niels Rabølle Carl Boisen-Thøgersen Troels Toft Økonomiudvalg: Formand: Peter Cederfeld de Simonsen Medlemmer: Michael Brockenhuus-Schack Axel Castenschiold Erik Berg Larsen Johan Levy Patriotisk Selskab har et godt og konstruktivt samarbejde med Tolvmandssektionen. Derfor finder vi det naturligt her i Nyt fra Patriotisk Selskab, at gøre lidt reklame for sektionen. Nedenstående er et resume af indledningen i Tolvmandssektionens nye pjece Tolvmandssektionen i Dansk Landbrug. Tolvmandssektionens formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug. Tolvmandssektionen er de større jordbrugsbedrifters talerør i Dansk Landbrug. Sektionens formand er sikret en plads i Dansk Landbrugs bestyrelse og derigennem også en plads i Landbrugsraadet. Sektionen arbejder for: At sikre rammevilkår for det erhvervsorienterede jordbrug i Danmark uanset produktionsgren.

2 - 2 - At jordbruget i Danmark fremover er levedygtigt og kan spille en central rolle på det globaliserede marked. At der udarbejdes visionære og ambitiøse mål og strategier for jordbrugserhvervet i Danmark, og at organisationen Dansk Landbrug går forrest i dette arbejde. At Dansk Landbrug på trods af sin brede medlemsskare først og fremmest er organisationen for de produktions- og indtjeningsorienterede jordbrugsbedrifter. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Tolvmandssektionen på eller på tlf Nyt fra direktionen Her i årets sidste nyhedsbrev må det være på sin plads at give et par statements på, hvad medlemmerne kan forvente af nyheder i Med baggrund i den fortsat store og stigende interesse for investering og etablering i udlandet, er det besluttet i 2007 at sætte yderligere fokus på det internationale, dette er blandt andet baggrunden for den tidligere omtalte udvidelse af medarbejderstaben i det internationale team. Endvidere er det planen at fortætte og evt. øge omfanget af det internationale afsnit i næste års udgave af Driftsanalyser, ligesom det er planen at bygge videre på de netværksrelationer, der er opbygget i forbindelse med vore studierejser til Sverige, Holland, England, Frankrig og Tyskland. Vi vil også i 2007 fokusere på nye rådgivningsbehov, herunder Natur- og landdistriktsudvikling og samarbejde med forskning og udviklingsinstitutioner om tiltag til forbedring af indtjeningen i jordbrugsvirksomhederne. Som det blev nævnt flere gange på årets økonomidag, vil der i fremtiden været et øget behov for fokus på ledelse af landbrugsvirksomheder. Denne udfordring har vi allerede taget op, i det vi i 2006 gennemførte to succesfulde lederkurser. Det er planen at etablere 1-2 kurser mere i 2007, ligesom der arbejdes på at etablere en overbygning på de allerede afholdte kurser. Datoer, tid og sted vil blive meddelt primo Landbrugsledernes Vinterkursus Patriotisk Selskab er i år medarrangør af Landbrugsledernes Vinterkursus. Kurset finder sted i dagene januar Kursusprogram og tilmeldingsblanket er vedlagt dette nyhedsbrev. Tilmelding kan ske til og med 20. december 2006, selvom der i programmet står 18. december Nyt fra økonomiafdelingen Få styr på skatten inden nytår Aktier under minimumsgrænsen Skattefriheden for personligt ejede aktier med en værdi under kr. eller kr. for ægtepar, og som har været ejet i mere end 3 år, blev ophævet fra og med En overgangsordning sikrer, at skattefriheden består for sådanne aktier ejet før Ejer man aktier pr. 31. december 2005, som har været ejet under 3 år, skal man vente med at sælge til aktierne har været ejet i mere end 3 år. Dette gælder også, hvis man har købt aktier i samme selskaber i 2006 og nu ønsker at sælge disse. Gør man det, vil aktierne fra 2005 og tidligere blive anset for solgt først, hvorved man mister skattefriheden. Har man pr. 31. december 2005 ejet aktier i mere end 3 år, og købte man i 2006 aktier i samme selskaber til en højere pris end i 2005, opnår man ved salg ikke fuldt gennemslag for skattefriheden på aktierne fra Dette skyldes, at aktiernes værdi fra 1. januar 2006 opgøres efter gennemsnitsmetoden. Metoden indebærer, at værdien af de først indkøbte aktier bliver forholdsmæssigt mindre, og dermed begrænser omfanget af skattefriheden. Virksomhedsordningen Opsparing i virksomhedsordningen beskattes med 28 %. Man bør derfor overveje at opspare indkomst fra virksomheden selv ved lav indkomst. Forventer man lavere indkomst i 2007 eller i de kommende år, bør man sikre, at der er en opsparing, som evt. underskud i 2007 kan modregnes i. Betaling af restskat Fristen for at betale restskat uden procenttillæg er første hverdag i det nye år dvs. tirsdag den 2. januar Anvender man homebanking eller lignende, skal man sikre sig, at pengene overføres til skattemyndighederne senest denne dato. Pensionsindbetalinger Man kan få fradrag for pensionsindbetalinger i 2006 foretaget inden 31. december. Man kan

3 - 3 - uden at binde sig til årlige indbetalinger foretage indbetaling på indtil kr. på rateordning eller livrenteordninger og derudover på indtil kr. på kapitalpension. Personligt erhvervsdrivende har dog mulighed for at foretage indbetaling på rateordning eller livrente på indtil 30 % af virksomhedens indkomst før renter. Denne indbetaling skal også ske inden 31. december Indskud på ophørspension for 2006 kan foretages indtil selvangivelsesfristen 30. juni Investering før status Den økonomiske fordel ved at købe en maskine før status er ofte begrænset i forhold til at købe til den rigtige pris. Ved køb før status skal maskinen være leveret på virksomheden inden status. Det betyder ikke så meget i dag, om man køber før eller efter status, da man alternativt kan opspare en stor indkomst via virksomhedsordningen til en skat på kun 28 %. Brug derfor opsparingsordningen i stedet for investeringer som regulator. Husk at driftsmidler skal være leveret inden udgangen af 2006, såfremt man ønsker at afskrive på disse i år. Har man foretaget nybygning i 2006, skal bygningen være færdiggjort og taget i brug inden 31. december 2006, hvis man vil afskrive i år. Genanbringelse af ejendomsavance Har du solgt en ejendom i 2005 og vil genanbringe ejendomsavancen i en nyindkøbt ejendom, skal du købe den nye ejendom senest i SKAT har netop anerkendt, at det er tilstrækkeligt at begære avance genanbragt i udenlandske ejendomme inden man selv flytter til udlandet. Man behøver således ikke længere at afvente sin fraflytning til udløb af selvangivelsesfristen i året efter køb af udenlandsk ejendom. Det understreges, at genanbringelse af ejendomsavance alene betyder, at skatten udskydes uanset om avancen er genanbragt i Danmark eller i udlandet. Gaver Man kan give afgiftsfrie gaver på indtil kr. fra hver af forældrene til hvert af deres børn, børnebørn m.m. Svigerbørn kan modtage afgiftsfrie gaver på indtil kr. Afgiftsfriheden forudsætter, at gaven gives fra den del af boet, som man råder over. Ejer den ene ægtefælle det hele, kan der derfor kun afgiftsfrit gives gaver fra denne ægtefælle. Populært sagt skal giveren råde over en formue, som gaven kan rummes i. Fritagelse for registreringsafgift Selvstændigt erhvervsdrivende bosiddende i Danmark og med økonomiske aktiviteter i udlandet kan undlade at betale dansk registreringsafgift på firmabiler. Afgiftsfritagelse forudsætter, at bilen anvendes til brug for den udenlandske aktivitet. Heri ligger, at bilen inden for en 12-måneders periode ikke må anvendes i Danmark i mere end 183 dage. Det samlede danske kilometerforbrug dvs. både det private og det erhvervsmæssige forbrug i Danmark må endvidere ikke overstige det erhvervsmæssige kilometerforbrug i udlandet. Virksomheden skal i ansøgningen om afgiftsfritagelse dokumentere, at bilen skal anvendes erhvervsmæssigt i udlandet samt omfanget af den forventede anvendelse. SKAT kan naturligvis altid foretage kontrol. Nye pensionsregler Fra nytår betyder nye regler om pensionsordninger, at ægtefæller ikke længere skal dele rate- og kapitalpensioner ved skilsmisse og separation. Det er kun rimelige pensionsordninger, som kan holdes uden for bodelingen. Hvilke ordninger, der er rimelige, afgøres i sidste ende af domstolene. En ordning, som står i fornuftigt forhold til indtjeningen i virksomheden, vil som udgangspunkt blive betragtet som rimelig. Det er derimod ikke sikkert, at man kan holde flere rimelige ordninger uden for bodelingen, ligesom ordninger stiftet ved låntagning er i risikozonen. Lovændringerne indeholder en række muligheder for at yde kompensation til den ægtefælle, som ikke har pensionsdækning, eller hvis dækning er meget ringe. Afgrænsningen heraf er overladt til domstolene. Ønsker man fremover at dele pensionsordninger med hinanden efter en eventuel skilsmisse, skal man aftale dette ved ægtepagt. Ægtepagten skal formuleres således, at deling af pensionsordningerne knyttes til den fremtidige usikre eventualitet, at ægteskabet opløses. Gør man

4 -4- ikke det, risikerer man, at SKAT anser ordningerne for hævet og fordelt på aftaletidspunktet. Utidig hævning af pensionsordninger medfører afgift på 60 %, hvorimod der ikke falder afgift ved deling i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det anbefales at søge advokat til udfærdigelse af ægtepagt. Yderligere oplysninger hos specialkonsulent Gert Dyrn, tlf , eller din konsulent eller din økonomimedarbejder. Personaleændringer i økonomiafdelingen Økonomimedarbejder Gert Christensen fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling til fordel for en stilling hos Landbo Fyn. Til erstatning for Gert Christensen er nyuddannet agrarøkonom Allan Dørr ansat pr. 1. januar Revisorassistent Anne Schroll Kærgaard er pr. 1. januar 2007 ansat som økonomimedarbejder. Anne Schroll Kærgaard kommer fra et job som revisorassistent i Korsgaard Revision i Ringe, hvor hun har været i 3 år. Tidligere har hun arbejdet som kontorassistent i 2 gartnerier. Anne Schroll Kærgaard er merkonom i økonomistyring samt internt og eksternt regnskab. Til opgradering af det internationale team er Christina Hage, cand. jur., ansat som rådgiver pr. 15. februar Christina Hage har studeret i både Frankrig og England, taler engelsk, tysk og fransk og har senest beskæftiget sig med gennemførsel af Feasibility Studie på stordriftslandbrug i Tanzania i samarbejde med IFU og DANIDA. Forinden har hun været ansat som fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge og indvandrere og integration. Specialkonsulent Robert Beck holder ferie til og med 6. februar Alle Robert Becks sager, herunder vedr. investering og etablering i udlandet varetages i denne periode af international assistent Mette Honoré Johansen, der kan træffes på tlf , Økonomirådgiver Jens Jørgen Møller har opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. januar Jens Jørgen Møller skal tiltræde en stilling som erhvervsrådgiver hos Fionia Bank den 1. februar Svineteam Svinerådgiver Charlotte Holm Hansen fratræder sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. december 2006 til fordel for et job som landbrugslærer på Dalum Landbrugsskole. Svinerådgiver Ulrik Christensen har med virkning fra 1. februar 2007 opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som projektmedarbejder hos Henning Hindsgavl A/S. Stillingen som svinerådgiver i Patriotisk Selskab er opslået ledig dels på Internettet, dels i LandbrugsAvisen. Se evt. Det forventes at nyansættelsen er på plads senest i løbet af januar måned. Nyt fra Miljøafdelingen Tilskud til etablering af vådområder Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter ligger tilskuddets størrelse omkring kr. og kr. pr. projekt. Anlæg af mindre vådområder kan være af stor betydning både for fugle- og hjortevildt. En række fugle finder både føde- og rastepladser i og omkring vand. Hjortevildtet er i perioder af året både sommer og vinter afhængig af at kunne finde vand. Et vådområde kan på den måde tiltrække vildt og holde på en ejendoms vildtbestand. Hertil kommer naturligvis den æstetiske værdi af området. Ønsker man at etablere en sø på sin ejendom, er ansøgningsfristen 31. januar 2007, og inden denne frist skal der være indhentet landzonetilladelse. Det vil sige, ønsker man at etablere et vådområde i 2007, skal Patriotisk Selskab kontaktes meget hurtigt. Der ydes kun tilskud til vådområder med over 600 m2 vandspejl. Hertil kommer, at der skal etableres en 10 m bred udyrket zone omkring

5 - 5 - området. Oplysninger om yderligere betingelser kan fås ved henvendelse til undertegnede. Ansøgningsfristen er en gang årligt, næste gang forventes altså at være 31. januar Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas Ravn, tlf , Overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven Der er udsendt en bekendtgørelse om overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven. Overgangsreglerne gælder for forlængelse af visse sagsbehandlingstider, først og fremmest forlænges fristen for iværksættelse af anmeldte aktivitetsændringer fra 4 uger før 1. januar. Den sædvanlige 4 ugers frist foreslås i denne periode forlænget frem til 1. marts og gælder Anmeldelser efter 19b om aktiviteter/ ændringer i Natura Anmeldelser efter 26a om nedlæggelse af veje og stier. Forespørgsel efter bekendtgørelse om 3 beskyttede naturtyper. Begrundelsen for forlængelsen af myndighedernes frist for indsigelser er, at en række myndighedsopgaver fra 1. januar flyttes fra amterne til kommunerne. Kommunerne vil derfor dels få overdraget et antal sager fra amtet, dels skulle varetage en for dem ny myndighedsopgave, hvilket forventes at være forbundet med praktiske problemer i en overgangsperiode. Samme bekendtgørelse foreslår forlængelse af fristerne i fredningssager, da der pr. 1. januar nedsættes 13 nye fredningsnævn. Denne forlængelse forventes dog kun at berøre 5-10 fredningssager. Dansk Landbrug indgav høringssvar den 4. december 2006, hvor det understreges, at det er helt uacceptabelt, at kommunalreformen på denne måde får konsekvens for den enkelte borger. Landmændene får jo heller ikke særbehandling, når de foretager justeringer i organiseringen af deres virksomheder. Endvidere slås det fast i høringsbrevet, at det, hvis fristforlængelsen fastholdes, er helt afgørende at sikre en omfattende orientering af landmændene. Alternativt risikerer landmænd at komme i klemme, når de i god tro går i gang med deres aktivitet efter den normale 4 ugers frist. Kommunalbestyrelsen skal dog efter forslag til bekendtgørelse underrette anmelderen om fravigelsen af 4 ugers fristen. Kilde: TolvmandsNyt nr. 10, 4. december 2006 Yderligere oplysninger hos chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, tlf , Overgang til ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Overgangen til den nye lovgivning har betydet et stort pres for at få afsluttet sager i 2006 inden nytår. Ikke alle nåede i havn og vil skulle godkendes efter de kommende regler. I skrivende stund er der tvivl om, hvorvidt de nye regler overhovedet når at blive vedtaget inden nytår, men det er fortsat forventningen, at alle afgørelser for et projekt skal foreligge senest 31. december 2006 for at undgå en ny godkendelsesproces. Den eneste undtagelse bliver anmeldelse af produktionsændringer overfor kommunen efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor miljøministeren har meddelt, at fristen udskydes til udgangen af februar. Dette er sket efter pres fra landbruget, idet en korrekt anmeldelse kræver bygningstegninger, hvilket har sat producenter, entreprenører og bygningsrådgivere m.v. under stort tidspres. Heldigvis er der nu skabt tid til at få lavet gennemarbejdede projekttegninger. Ansøgere, der har opnået screening af et projekt, skal være meget opmærksomme på en 2- årig forældelsesfrist, der er lagt ind i lovforslaget. Denne forældelsesfrist har miljøministeren meddelt, at der ikke vil blive ændret på. Forældelsesfristen regnes fra den dato, hvor en screeningsafgørelse er meddelt, eller en evt. efterfølgende klagesags afgørelsesdato fra Naturklagenævnet. Uanset om et projekt har opnået andre tilladelser, der har indeholdt en længere forældelsesfrist typisk landzonetilladelser, der har 3-årig forældelse, skal planerne om udvidelse være "aktuelle". Dette er indtil videre tolket således, at udvidelsesplanerne skal være gennemført på 2-årsdagen. Hvis realiseringen kræver byggeri, skal man være yderst opmærksom på, hvornår 2 års fristen udløber, således at byggeprocessen iværksættes i så god tid, at der principielt kan være sat dyr ind på 2-års dagen. Tjek derfor dine seneste afgørelsers datoer, hvis de endnu ikke er realiseret!

6 - 6 - Patriotisk Selskab afholder i starten af 2007 et informationsarrangement/kursus om de nye regler, hvor der vil blive mulighed for at få flere detaljer om reglerne. Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Henrik Jørgensen, tlf , Personaleændringer i Miljøafdelingen Den 15. november 2006 tiltrådte Sheila Neldeborg som miljørådgiver. Sheila Neldeborg er uddannet fra Dalum Landbrugsskole og har specialiseret sig til opgaverne i afdelingen gennem miljølinjen på jordbrugsteknologstudiet. Sheila Neldeborg skal primært arbejde med arealrelaterede opgaver - herunder de kommende arealgodkendelser for husdyrproducenter eller planteavlere, der ønsker at modtage husdyrgødning. 1. januar 2007 starter Carsten Nielsen som seniormiljøkonsulent og afløser dermed miljøkonsulent Thomas Holst. Carsten Nielsen er uddannet biolog og har gennem 18 år arbejdet med miljøforhold i landbruget senest i Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S på kontoret i Fredericia. Vi ser frem til at kunne trække på Carsten Nielsens store erfaring i miljøforhold indenfor både kvæg- og svineproduktion. Flere af vores medlemmer kender formentlig allerede Carsten Nielsen gennem hans nuværende funktion. Carstens primære arbejdsopgaver vil være de større og mere komplekse rådgivningsforløb for godkendelse af husdyrproduktioner efter de nye regler. Nyt fra Planteavlsafdelingen Personaleændringer i Planteavlsafdelingen Planteavlskonsulent Leif Hagelskjær fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som leder af planteavlsafdelingen på Agrogården. Pr. 15. februar 2007 har vi ansat jordbrugsteknolog Morten Eshøj. Morten Eshøj kommer fra en stilling i LandboNord. Morten Eshøj skal overtage Morten Bangs nuværende opgaver således, at Morten Bangs arbejdsområde fremover udelukkende bliver rådgivning. Der er i forbindelse med Leif Hagelskjær fratræden og Morten Eshøjs tiltræden foretaget en omfordeling af kundeporteføljen i planteavlsafdelingen. De berørte kunder er orienteret pr. brev medio november måned. Skatte- og Lovdag på Odense Congress Center Onsdag den 24. januar 2007 Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 19. januar 2007 på tlf.: , på eller via Pris 600 kr. for medlemmer og kr. for øvrige. Indbydelse med dagsorden udsendes primo januar 2007

7 - 7 - Mødekalender 2007 Dato Møde 24. januar 2007 Skatte- og Lovdag, Odense Congress Center januar 2007 Landbrugsledernes Vinterkursus, Ledernes Konferencecenter 31. januar 2007 Planteavlskonference, Odense Congress Center 22. maj 2007 Temadag for svineproducenter, Odense Congress Center 24. oktober 2007 Generalforsamling, Odense Congress Center 5. december 2007 Økonomidag, Odense Congress Center Direkte telefonnumre på medarbejdere i Patriotisk Selskab På opfordring fra flere medlemmer bringer vi her en oversigt over direkte telefonnumre og e- mailadresser på medarbejderne i Patriotisk Selskab. Medarbejderne er listet op i alfabetisk orden efter fornavn. Telefon Navn Allan Liseth Anders D. Pedersen Anja Skaarup Anne Blomme Anne Fahlmann Jensen Anne Schroll Kærgaard Annette Rudolfsen Anni Jette Geisler Asta Nielsen Birgitte Steenberg Birthe Jensen Bo Degnbol Nielsen Bo Sigersted Brian Bendtsen Charlotte Brøgger Charlotte Wistoft Ditte Haarup Andersen (p.t. barselsorlov) Erik Andkær Pedersen Erik Jensen-Dahm Ernst Antonsen Eva Kjær Gert Dyrn Hanne Larsen Hans Aage Rasmussen Helle Brixen Helle Rasmussen Henrik Jeppesen Henrik Jørgensen Henrik Kruse Rasmussen Henrik T. Frosted Inger Carlqvist Jane Nissen Jens Jørgen Møller Jens Kring Jens Kristian Maack Jette Post John Voss Jonna Andersen Jørgen Nielsen Karsten Hansen Karsten Sørensen Katrine Marie Jørgensen Kendt Bøtchiær Kirsten Rasmussen Telefon Navn Klavs Hein Kurt Kirkgaard Nielsen Lene Fisker Lene Nygaard Lisbeth Krogh Nielsen Lisbeth Skovbjerg Madsen Lotte Jespersen Maria Bendtsen Marianne Neumann Marianne R. Rasmussen Merete Stenner Hansen Mette Honoré Johansen Mette Nellemann Mia Hørbye Monika Frick Jepsen (p.t. barselsorlov) Morten Bang Morten Holmgaard Morten Juhl Lassen Nils Rasmussen Ole Maagaard Pedersen Peter Borreby Rikke Toft Stripp Robert Beck (ferie til og med 6/2-2007) Rune Munch-Andersen Sheila Neldeborg Svetlana Sørensen Søren Jensen Søren Kjær Søren Schmidt Thomsen Thomas Ravn Tommy Bjerregaard Tommy K. Nielsen Troels Hansen Troels Toft Ulrik Christensen Vathsala Varnakulasingam

8 - 8 - Åbningstider mellem jul og nytår Omstillingen er åben og kan henvise til relevante medarbejdere fra onsdag den 27. december til fredag den 29. december 2006 første arbejdsdag i det nye år er tirsdag den 2. januar 2007 Bestyrelse, udvalg og ansatte ønsker medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann. Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 18. december Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer.

Hvorfor ikke investere i England?

Hvorfor ikke investere i England? Nr. 40, Odense, den 22. december 2005 Hvorfor ikke investere i England? Mødet den 13. december var overtegnet længe før tilmeldingsfristens udløb, derfor gentages mødet nu den 2. februar 2006. Det er muligt

Læs mere

Landbrugets rolle og muligheder i landdistriktsudviklingen

Landbrugets rolle og muligheder i landdistriktsudviklingen Nr. 39, Odense, den 24. november 2005 Landbrugets rolle og muligheder i landdistriktsudviklingen Landbruget bliver mødt med mange krav fra omverdenen og står overfor store udfordringer i de kommende år,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Til ledelsen og medarbejdere i Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Dansk

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541)

Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) PROGRAM for kursus: Aktuel Skat - ajourføring for konsulenter, hold 3 (K2541) Ret & Regnskab Tid og sted 19.-21. september 2007 på Odder Parkhotel, Odder www.odderparkhotel.dk Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård.

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård. Badminton afdelingen byder herved velkommen til Seniorklubmesterskaberne 2003/2004 Praktiske oplysninger: Pris for deltagelse: kr. 40,- pr. kategori. Skal betales inden kampens start. Datoer for indledende

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. Side 101/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol Kl 1 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5 rd. De 3 bedste Total 1 24801 Lars Gregersen 901 0 286 278 0 0 286 278 0 564 Kl. 2 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5

Læs mere

Landdistriktskonference 18. maj Arbejdet med vækst og udvikling. Bolderslev Lokalråd

Landdistriktskonference 18. maj Arbejdet med vækst og udvikling. Bolderslev Lokalråd Landdistriktskonference 18. maj 2017 Arbejdet med vækst og udvikling Vilje og omsat til handling (Projekter indtil nu i 2016) til Samlet investering ca. 500 tdkk (ingen væsentlig kommunale involvering)

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Highscore 1 serie - Damer

Highscore 1 serie - Damer Highscore 1 serie - Damer Nr.: Navn: Navn: Kegler: 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Rita Gabel-Jensen Danske Bank Vu Anh Nguyen System Frugt Kirsten Akselsen MT Højgaard A/S 11 Inge Andersen TDC IF 0 Lena B.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere