Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006."

Transkript

1 Nr. 44, Odense, den 18. december 2006 Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober Referat af generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Marianne Neumann, tlf , Planteavlsudvalg: Formand: Carl Boisen-Thøgersen Medlemmer: Søren Frederiksen Kim Brockenhuus-Schack Hans Boesen Husdyrbrugsudvalg: Formand: Niels Rabølle Medlemmer: Marianne Kyed Peter Holm Rasmussen Charlotte Bluhm Pedersen Jørgen Stougaard Jens Erik la Cour Jensen Udpeget af slagterierne: Søren Bonde Nyt fra bestyrelse, direktion og sekretariat Tolvmandssektionen Generalforsamling 26. oktober 2006 Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Patriotisk Selskabs bestyrelse og udvalg er herefter som følger: Bestyrelse: Formand: Næstformand: Medlemmer: Medarb.valgt: Peter Cederfeld de Simonsen Niels Iuel Reventlow Erik Berg Larsen Niels Rabølle Carl Boisen-Thøgersen Troels Toft Økonomiudvalg: Formand: Peter Cederfeld de Simonsen Medlemmer: Michael Brockenhuus-Schack Axel Castenschiold Erik Berg Larsen Johan Levy Patriotisk Selskab har et godt og konstruktivt samarbejde med Tolvmandssektionen. Derfor finder vi det naturligt her i Nyt fra Patriotisk Selskab, at gøre lidt reklame for sektionen. Nedenstående er et resume af indledningen i Tolvmandssektionens nye pjece Tolvmandssektionen i Dansk Landbrug. Tolvmandssektionens formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug. Tolvmandssektionen er de større jordbrugsbedrifters talerør i Dansk Landbrug. Sektionens formand er sikret en plads i Dansk Landbrugs bestyrelse og derigennem også en plads i Landbrugsraadet. Sektionen arbejder for: At sikre rammevilkår for det erhvervsorienterede jordbrug i Danmark uanset produktionsgren.

2 - 2 - At jordbruget i Danmark fremover er levedygtigt og kan spille en central rolle på det globaliserede marked. At der udarbejdes visionære og ambitiøse mål og strategier for jordbrugserhvervet i Danmark, og at organisationen Dansk Landbrug går forrest i dette arbejde. At Dansk Landbrug på trods af sin brede medlemsskare først og fremmest er organisationen for de produktions- og indtjeningsorienterede jordbrugsbedrifter. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Tolvmandssektionen på eller på tlf Nyt fra direktionen Her i årets sidste nyhedsbrev må det være på sin plads at give et par statements på, hvad medlemmerne kan forvente af nyheder i Med baggrund i den fortsat store og stigende interesse for investering og etablering i udlandet, er det besluttet i 2007 at sætte yderligere fokus på det internationale, dette er blandt andet baggrunden for den tidligere omtalte udvidelse af medarbejderstaben i det internationale team. Endvidere er det planen at fortætte og evt. øge omfanget af det internationale afsnit i næste års udgave af Driftsanalyser, ligesom det er planen at bygge videre på de netværksrelationer, der er opbygget i forbindelse med vore studierejser til Sverige, Holland, England, Frankrig og Tyskland. Vi vil også i 2007 fokusere på nye rådgivningsbehov, herunder Natur- og landdistriktsudvikling og samarbejde med forskning og udviklingsinstitutioner om tiltag til forbedring af indtjeningen i jordbrugsvirksomhederne. Som det blev nævnt flere gange på årets økonomidag, vil der i fremtiden været et øget behov for fokus på ledelse af landbrugsvirksomheder. Denne udfordring har vi allerede taget op, i det vi i 2006 gennemførte to succesfulde lederkurser. Det er planen at etablere 1-2 kurser mere i 2007, ligesom der arbejdes på at etablere en overbygning på de allerede afholdte kurser. Datoer, tid og sted vil blive meddelt primo Landbrugsledernes Vinterkursus Patriotisk Selskab er i år medarrangør af Landbrugsledernes Vinterkursus. Kurset finder sted i dagene januar Kursusprogram og tilmeldingsblanket er vedlagt dette nyhedsbrev. Tilmelding kan ske til og med 20. december 2006, selvom der i programmet står 18. december Nyt fra økonomiafdelingen Få styr på skatten inden nytår Aktier under minimumsgrænsen Skattefriheden for personligt ejede aktier med en værdi under kr. eller kr. for ægtepar, og som har været ejet i mere end 3 år, blev ophævet fra og med En overgangsordning sikrer, at skattefriheden består for sådanne aktier ejet før Ejer man aktier pr. 31. december 2005, som har været ejet under 3 år, skal man vente med at sælge til aktierne har været ejet i mere end 3 år. Dette gælder også, hvis man har købt aktier i samme selskaber i 2006 og nu ønsker at sælge disse. Gør man det, vil aktierne fra 2005 og tidligere blive anset for solgt først, hvorved man mister skattefriheden. Har man pr. 31. december 2005 ejet aktier i mere end 3 år, og købte man i 2006 aktier i samme selskaber til en højere pris end i 2005, opnår man ved salg ikke fuldt gennemslag for skattefriheden på aktierne fra Dette skyldes, at aktiernes værdi fra 1. januar 2006 opgøres efter gennemsnitsmetoden. Metoden indebærer, at værdien af de først indkøbte aktier bliver forholdsmæssigt mindre, og dermed begrænser omfanget af skattefriheden. Virksomhedsordningen Opsparing i virksomhedsordningen beskattes med 28 %. Man bør derfor overveje at opspare indkomst fra virksomheden selv ved lav indkomst. Forventer man lavere indkomst i 2007 eller i de kommende år, bør man sikre, at der er en opsparing, som evt. underskud i 2007 kan modregnes i. Betaling af restskat Fristen for at betale restskat uden procenttillæg er første hverdag i det nye år dvs. tirsdag den 2. januar Anvender man homebanking eller lignende, skal man sikre sig, at pengene overføres til skattemyndighederne senest denne dato. Pensionsindbetalinger Man kan få fradrag for pensionsindbetalinger i 2006 foretaget inden 31. december. Man kan

3 - 3 - uden at binde sig til årlige indbetalinger foretage indbetaling på indtil kr. på rateordning eller livrenteordninger og derudover på indtil kr. på kapitalpension. Personligt erhvervsdrivende har dog mulighed for at foretage indbetaling på rateordning eller livrente på indtil 30 % af virksomhedens indkomst før renter. Denne indbetaling skal også ske inden 31. december Indskud på ophørspension for 2006 kan foretages indtil selvangivelsesfristen 30. juni Investering før status Den økonomiske fordel ved at købe en maskine før status er ofte begrænset i forhold til at købe til den rigtige pris. Ved køb før status skal maskinen være leveret på virksomheden inden status. Det betyder ikke så meget i dag, om man køber før eller efter status, da man alternativt kan opspare en stor indkomst via virksomhedsordningen til en skat på kun 28 %. Brug derfor opsparingsordningen i stedet for investeringer som regulator. Husk at driftsmidler skal være leveret inden udgangen af 2006, såfremt man ønsker at afskrive på disse i år. Har man foretaget nybygning i 2006, skal bygningen være færdiggjort og taget i brug inden 31. december 2006, hvis man vil afskrive i år. Genanbringelse af ejendomsavance Har du solgt en ejendom i 2005 og vil genanbringe ejendomsavancen i en nyindkøbt ejendom, skal du købe den nye ejendom senest i SKAT har netop anerkendt, at det er tilstrækkeligt at begære avance genanbragt i udenlandske ejendomme inden man selv flytter til udlandet. Man behøver således ikke længere at afvente sin fraflytning til udløb af selvangivelsesfristen i året efter køb af udenlandsk ejendom. Det understreges, at genanbringelse af ejendomsavance alene betyder, at skatten udskydes uanset om avancen er genanbragt i Danmark eller i udlandet. Gaver Man kan give afgiftsfrie gaver på indtil kr. fra hver af forældrene til hvert af deres børn, børnebørn m.m. Svigerbørn kan modtage afgiftsfrie gaver på indtil kr. Afgiftsfriheden forudsætter, at gaven gives fra den del af boet, som man råder over. Ejer den ene ægtefælle det hele, kan der derfor kun afgiftsfrit gives gaver fra denne ægtefælle. Populært sagt skal giveren råde over en formue, som gaven kan rummes i. Fritagelse for registreringsafgift Selvstændigt erhvervsdrivende bosiddende i Danmark og med økonomiske aktiviteter i udlandet kan undlade at betale dansk registreringsafgift på firmabiler. Afgiftsfritagelse forudsætter, at bilen anvendes til brug for den udenlandske aktivitet. Heri ligger, at bilen inden for en 12-måneders periode ikke må anvendes i Danmark i mere end 183 dage. Det samlede danske kilometerforbrug dvs. både det private og det erhvervsmæssige forbrug i Danmark må endvidere ikke overstige det erhvervsmæssige kilometerforbrug i udlandet. Virksomheden skal i ansøgningen om afgiftsfritagelse dokumentere, at bilen skal anvendes erhvervsmæssigt i udlandet samt omfanget af den forventede anvendelse. SKAT kan naturligvis altid foretage kontrol. Nye pensionsregler Fra nytår betyder nye regler om pensionsordninger, at ægtefæller ikke længere skal dele rate- og kapitalpensioner ved skilsmisse og separation. Det er kun rimelige pensionsordninger, som kan holdes uden for bodelingen. Hvilke ordninger, der er rimelige, afgøres i sidste ende af domstolene. En ordning, som står i fornuftigt forhold til indtjeningen i virksomheden, vil som udgangspunkt blive betragtet som rimelig. Det er derimod ikke sikkert, at man kan holde flere rimelige ordninger uden for bodelingen, ligesom ordninger stiftet ved låntagning er i risikozonen. Lovændringerne indeholder en række muligheder for at yde kompensation til den ægtefælle, som ikke har pensionsdækning, eller hvis dækning er meget ringe. Afgrænsningen heraf er overladt til domstolene. Ønsker man fremover at dele pensionsordninger med hinanden efter en eventuel skilsmisse, skal man aftale dette ved ægtepagt. Ægtepagten skal formuleres således, at deling af pensionsordningerne knyttes til den fremtidige usikre eventualitet, at ægteskabet opløses. Gør man

4 -4- ikke det, risikerer man, at SKAT anser ordningerne for hævet og fordelt på aftaletidspunktet. Utidig hævning af pensionsordninger medfører afgift på 60 %, hvorimod der ikke falder afgift ved deling i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det anbefales at søge advokat til udfærdigelse af ægtepagt. Yderligere oplysninger hos specialkonsulent Gert Dyrn, tlf , eller din konsulent eller din økonomimedarbejder. Personaleændringer i økonomiafdelingen Økonomimedarbejder Gert Christensen fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling til fordel for en stilling hos Landbo Fyn. Til erstatning for Gert Christensen er nyuddannet agrarøkonom Allan Dørr ansat pr. 1. januar Revisorassistent Anne Schroll Kærgaard er pr. 1. januar 2007 ansat som økonomimedarbejder. Anne Schroll Kærgaard kommer fra et job som revisorassistent i Korsgaard Revision i Ringe, hvor hun har været i 3 år. Tidligere har hun arbejdet som kontorassistent i 2 gartnerier. Anne Schroll Kærgaard er merkonom i økonomistyring samt internt og eksternt regnskab. Til opgradering af det internationale team er Christina Hage, cand. jur., ansat som rådgiver pr. 15. februar Christina Hage har studeret i både Frankrig og England, taler engelsk, tysk og fransk og har senest beskæftiget sig med gennemførsel af Feasibility Studie på stordriftslandbrug i Tanzania i samarbejde med IFU og DANIDA. Forinden har hun været ansat som fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge og indvandrere og integration. Specialkonsulent Robert Beck holder ferie til og med 6. februar Alle Robert Becks sager, herunder vedr. investering og etablering i udlandet varetages i denne periode af international assistent Mette Honoré Johansen, der kan træffes på tlf , Økonomirådgiver Jens Jørgen Møller har opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. januar Jens Jørgen Møller skal tiltræde en stilling som erhvervsrådgiver hos Fionia Bank den 1. februar Svineteam Svinerådgiver Charlotte Holm Hansen fratræder sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. december 2006 til fordel for et job som landbrugslærer på Dalum Landbrugsskole. Svinerådgiver Ulrik Christensen har med virkning fra 1. februar 2007 opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som projektmedarbejder hos Henning Hindsgavl A/S. Stillingen som svinerådgiver i Patriotisk Selskab er opslået ledig dels på Internettet, dels i LandbrugsAvisen. Se evt. Det forventes at nyansættelsen er på plads senest i løbet af januar måned. Nyt fra Miljøafdelingen Tilskud til etablering af vådområder Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter ligger tilskuddets størrelse omkring kr. og kr. pr. projekt. Anlæg af mindre vådområder kan være af stor betydning både for fugle- og hjortevildt. En række fugle finder både føde- og rastepladser i og omkring vand. Hjortevildtet er i perioder af året både sommer og vinter afhængig af at kunne finde vand. Et vådområde kan på den måde tiltrække vildt og holde på en ejendoms vildtbestand. Hertil kommer naturligvis den æstetiske værdi af området. Ønsker man at etablere en sø på sin ejendom, er ansøgningsfristen 31. januar 2007, og inden denne frist skal der være indhentet landzonetilladelse. Det vil sige, ønsker man at etablere et vådområde i 2007, skal Patriotisk Selskab kontaktes meget hurtigt. Der ydes kun tilskud til vådområder med over 600 m2 vandspejl. Hertil kommer, at der skal etableres en 10 m bred udyrket zone omkring

5 - 5 - området. Oplysninger om yderligere betingelser kan fås ved henvendelse til undertegnede. Ansøgningsfristen er en gang årligt, næste gang forventes altså at være 31. januar Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas Ravn, tlf , Overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven Der er udsendt en bekendtgørelse om overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven. Overgangsreglerne gælder for forlængelse af visse sagsbehandlingstider, først og fremmest forlænges fristen for iværksættelse af anmeldte aktivitetsændringer fra 4 uger før 1. januar. Den sædvanlige 4 ugers frist foreslås i denne periode forlænget frem til 1. marts og gælder Anmeldelser efter 19b om aktiviteter/ ændringer i Natura Anmeldelser efter 26a om nedlæggelse af veje og stier. Forespørgsel efter bekendtgørelse om 3 beskyttede naturtyper. Begrundelsen for forlængelsen af myndighedernes frist for indsigelser er, at en række myndighedsopgaver fra 1. januar flyttes fra amterne til kommunerne. Kommunerne vil derfor dels få overdraget et antal sager fra amtet, dels skulle varetage en for dem ny myndighedsopgave, hvilket forventes at være forbundet med praktiske problemer i en overgangsperiode. Samme bekendtgørelse foreslår forlængelse af fristerne i fredningssager, da der pr. 1. januar nedsættes 13 nye fredningsnævn. Denne forlængelse forventes dog kun at berøre 5-10 fredningssager. Dansk Landbrug indgav høringssvar den 4. december 2006, hvor det understreges, at det er helt uacceptabelt, at kommunalreformen på denne måde får konsekvens for den enkelte borger. Landmændene får jo heller ikke særbehandling, når de foretager justeringer i organiseringen af deres virksomheder. Endvidere slås det fast i høringsbrevet, at det, hvis fristforlængelsen fastholdes, er helt afgørende at sikre en omfattende orientering af landmændene. Alternativt risikerer landmænd at komme i klemme, når de i god tro går i gang med deres aktivitet efter den normale 4 ugers frist. Kommunalbestyrelsen skal dog efter forslag til bekendtgørelse underrette anmelderen om fravigelsen af 4 ugers fristen. Kilde: TolvmandsNyt nr. 10, 4. december 2006 Yderligere oplysninger hos chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, tlf , Overgang til ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Overgangen til den nye lovgivning har betydet et stort pres for at få afsluttet sager i 2006 inden nytår. Ikke alle nåede i havn og vil skulle godkendes efter de kommende regler. I skrivende stund er der tvivl om, hvorvidt de nye regler overhovedet når at blive vedtaget inden nytår, men det er fortsat forventningen, at alle afgørelser for et projekt skal foreligge senest 31. december 2006 for at undgå en ny godkendelsesproces. Den eneste undtagelse bliver anmeldelse af produktionsændringer overfor kommunen efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor miljøministeren har meddelt, at fristen udskydes til udgangen af februar. Dette er sket efter pres fra landbruget, idet en korrekt anmeldelse kræver bygningstegninger, hvilket har sat producenter, entreprenører og bygningsrådgivere m.v. under stort tidspres. Heldigvis er der nu skabt tid til at få lavet gennemarbejdede projekttegninger. Ansøgere, der har opnået screening af et projekt, skal være meget opmærksomme på en 2- årig forældelsesfrist, der er lagt ind i lovforslaget. Denne forældelsesfrist har miljøministeren meddelt, at der ikke vil blive ændret på. Forældelsesfristen regnes fra den dato, hvor en screeningsafgørelse er meddelt, eller en evt. efterfølgende klagesags afgørelsesdato fra Naturklagenævnet. Uanset om et projekt har opnået andre tilladelser, der har indeholdt en længere forældelsesfrist typisk landzonetilladelser, der har 3-årig forældelse, skal planerne om udvidelse være "aktuelle". Dette er indtil videre tolket således, at udvidelsesplanerne skal være gennemført på 2-årsdagen. Hvis realiseringen kræver byggeri, skal man være yderst opmærksom på, hvornår 2 års fristen udløber, således at byggeprocessen iværksættes i så god tid, at der principielt kan være sat dyr ind på 2-års dagen. Tjek derfor dine seneste afgørelsers datoer, hvis de endnu ikke er realiseret!

6 - 6 - Patriotisk Selskab afholder i starten af 2007 et informationsarrangement/kursus om de nye regler, hvor der vil blive mulighed for at få flere detaljer om reglerne. Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Henrik Jørgensen, tlf , Personaleændringer i Miljøafdelingen Den 15. november 2006 tiltrådte Sheila Neldeborg som miljørådgiver. Sheila Neldeborg er uddannet fra Dalum Landbrugsskole og har specialiseret sig til opgaverne i afdelingen gennem miljølinjen på jordbrugsteknologstudiet. Sheila Neldeborg skal primært arbejde med arealrelaterede opgaver - herunder de kommende arealgodkendelser for husdyrproducenter eller planteavlere, der ønsker at modtage husdyrgødning. 1. januar 2007 starter Carsten Nielsen som seniormiljøkonsulent og afløser dermed miljøkonsulent Thomas Holst. Carsten Nielsen er uddannet biolog og har gennem 18 år arbejdet med miljøforhold i landbruget senest i Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S på kontoret i Fredericia. Vi ser frem til at kunne trække på Carsten Nielsens store erfaring i miljøforhold indenfor både kvæg- og svineproduktion. Flere af vores medlemmer kender formentlig allerede Carsten Nielsen gennem hans nuværende funktion. Carstens primære arbejdsopgaver vil være de større og mere komplekse rådgivningsforløb for godkendelse af husdyrproduktioner efter de nye regler. Nyt fra Planteavlsafdelingen Personaleændringer i Planteavlsafdelingen Planteavlskonsulent Leif Hagelskjær fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som leder af planteavlsafdelingen på Agrogården. Pr. 15. februar 2007 har vi ansat jordbrugsteknolog Morten Eshøj. Morten Eshøj kommer fra en stilling i LandboNord. Morten Eshøj skal overtage Morten Bangs nuværende opgaver således, at Morten Bangs arbejdsområde fremover udelukkende bliver rådgivning. Der er i forbindelse med Leif Hagelskjær fratræden og Morten Eshøjs tiltræden foretaget en omfordeling af kundeporteføljen i planteavlsafdelingen. De berørte kunder er orienteret pr. brev medio november måned. Skatte- og Lovdag på Odense Congress Center Onsdag den 24. januar 2007 Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 19. januar 2007 på tlf.: , på eller via Pris 600 kr. for medlemmer og kr. for øvrige. Indbydelse med dagsorden udsendes primo januar 2007

7 - 7 - Mødekalender 2007 Dato Møde 24. januar 2007 Skatte- og Lovdag, Odense Congress Center januar 2007 Landbrugsledernes Vinterkursus, Ledernes Konferencecenter 31. januar 2007 Planteavlskonference, Odense Congress Center 22. maj 2007 Temadag for svineproducenter, Odense Congress Center 24. oktober 2007 Generalforsamling, Odense Congress Center 5. december 2007 Økonomidag, Odense Congress Center Direkte telefonnumre på medarbejdere i Patriotisk Selskab På opfordring fra flere medlemmer bringer vi her en oversigt over direkte telefonnumre og e- mailadresser på medarbejderne i Patriotisk Selskab. Medarbejderne er listet op i alfabetisk orden efter fornavn. Telefon Navn Allan Liseth Anders D. Pedersen Anja Skaarup Anne Blomme Anne Fahlmann Jensen Anne Schroll Kærgaard Annette Rudolfsen Anni Jette Geisler Asta Nielsen Birgitte Steenberg Birthe Jensen Bo Degnbol Nielsen Bo Sigersted Brian Bendtsen Charlotte Brøgger Charlotte Wistoft Ditte Haarup Andersen (p.t. barselsorlov) Erik Andkær Pedersen Erik Jensen-Dahm Ernst Antonsen Eva Kjær Gert Dyrn Hanne Larsen Hans Aage Rasmussen Helle Brixen Helle Rasmussen Henrik Jeppesen Henrik Jørgensen Henrik Kruse Rasmussen Henrik T. Frosted Inger Carlqvist Jane Nissen Jens Jørgen Møller Jens Kring Jens Kristian Maack Jette Post John Voss Jonna Andersen Jørgen Nielsen Karsten Hansen Karsten Sørensen Katrine Marie Jørgensen Kendt Bøtchiær Kirsten Rasmussen Telefon Navn Klavs Hein Kurt Kirkgaard Nielsen Lene Fisker Lene Nygaard Lisbeth Krogh Nielsen Lisbeth Skovbjerg Madsen Lotte Jespersen Maria Bendtsen Marianne Neumann Marianne R. Rasmussen Merete Stenner Hansen Mette Honoré Johansen Mette Nellemann Mia Hørbye Monika Frick Jepsen (p.t. barselsorlov) Morten Bang Morten Holmgaard Morten Juhl Lassen Nils Rasmussen Ole Maagaard Pedersen Peter Borreby Rikke Toft Stripp Robert Beck (ferie til og med 6/2-2007) Rune Munch-Andersen Sheila Neldeborg Svetlana Sørensen Søren Jensen Søren Kjær Søren Schmidt Thomsen Thomas Ravn Tommy Bjerregaard Tommy K. Nielsen Troels Hansen Troels Toft Ulrik Christensen Vathsala Varnakulasingam

8 - 8 - Åbningstider mellem jul og nytår Omstillingen er åben og kan henvise til relevante medarbejdere fra onsdag den 27. december til fredag den 29. december 2006 første arbejdsdag i det nye år er tirsdag den 2. januar 2007 Bestyrelse, udvalg og ansatte ønsker medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann. Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 18. december Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer.