Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober 2006."

Transkript

1 Nr. 44, Odense, den 18. december 2006 Generalforsamling og konstituering Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling den 26. oktober Referat af generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Marianne Neumann, tlf , Planteavlsudvalg: Formand: Carl Boisen-Thøgersen Medlemmer: Søren Frederiksen Kim Brockenhuus-Schack Hans Boesen Husdyrbrugsudvalg: Formand: Niels Rabølle Medlemmer: Marianne Kyed Peter Holm Rasmussen Charlotte Bluhm Pedersen Jørgen Stougaard Jens Erik la Cour Jensen Udpeget af slagterierne: Søren Bonde Nyt fra bestyrelse, direktion og sekretariat Tolvmandssektionen Generalforsamling 26. oktober 2006 Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Patriotisk Selskabs bestyrelse og udvalg er herefter som følger: Bestyrelse: Formand: Næstformand: Medlemmer: Medarb.valgt: Peter Cederfeld de Simonsen Niels Iuel Reventlow Erik Berg Larsen Niels Rabølle Carl Boisen-Thøgersen Troels Toft Økonomiudvalg: Formand: Peter Cederfeld de Simonsen Medlemmer: Michael Brockenhuus-Schack Axel Castenschiold Erik Berg Larsen Johan Levy Patriotisk Selskab har et godt og konstruktivt samarbejde med Tolvmandssektionen. Derfor finder vi det naturligt her i Nyt fra Patriotisk Selskab, at gøre lidt reklame for sektionen. Nedenstående er et resume af indledningen i Tolvmandssektionens nye pjece Tolvmandssektionen i Dansk Landbrug. Tolvmandssektionens formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug. Tolvmandssektionen er de større jordbrugsbedrifters talerør i Dansk Landbrug. Sektionens formand er sikret en plads i Dansk Landbrugs bestyrelse og derigennem også en plads i Landbrugsraadet. Sektionen arbejder for: At sikre rammevilkår for det erhvervsorienterede jordbrug i Danmark uanset produktionsgren.

2 - 2 - At jordbruget i Danmark fremover er levedygtigt og kan spille en central rolle på det globaliserede marked. At der udarbejdes visionære og ambitiøse mål og strategier for jordbrugserhvervet i Danmark, og at organisationen Dansk Landbrug går forrest i dette arbejde. At Dansk Landbrug på trods af sin brede medlemsskare først og fremmest er organisationen for de produktions- og indtjeningsorienterede jordbrugsbedrifter. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Tolvmandssektionen på eller på tlf Nyt fra direktionen Her i årets sidste nyhedsbrev må det være på sin plads at give et par statements på, hvad medlemmerne kan forvente af nyheder i Med baggrund i den fortsat store og stigende interesse for investering og etablering i udlandet, er det besluttet i 2007 at sætte yderligere fokus på det internationale, dette er blandt andet baggrunden for den tidligere omtalte udvidelse af medarbejderstaben i det internationale team. Endvidere er det planen at fortætte og evt. øge omfanget af det internationale afsnit i næste års udgave af Driftsanalyser, ligesom det er planen at bygge videre på de netværksrelationer, der er opbygget i forbindelse med vore studierejser til Sverige, Holland, England, Frankrig og Tyskland. Vi vil også i 2007 fokusere på nye rådgivningsbehov, herunder Natur- og landdistriktsudvikling og samarbejde med forskning og udviklingsinstitutioner om tiltag til forbedring af indtjeningen i jordbrugsvirksomhederne. Som det blev nævnt flere gange på årets økonomidag, vil der i fremtiden været et øget behov for fokus på ledelse af landbrugsvirksomheder. Denne udfordring har vi allerede taget op, i det vi i 2006 gennemførte to succesfulde lederkurser. Det er planen at etablere 1-2 kurser mere i 2007, ligesom der arbejdes på at etablere en overbygning på de allerede afholdte kurser. Datoer, tid og sted vil blive meddelt primo Landbrugsledernes Vinterkursus Patriotisk Selskab er i år medarrangør af Landbrugsledernes Vinterkursus. Kurset finder sted i dagene januar Kursusprogram og tilmeldingsblanket er vedlagt dette nyhedsbrev. Tilmelding kan ske til og med 20. december 2006, selvom der i programmet står 18. december Nyt fra økonomiafdelingen Få styr på skatten inden nytår Aktier under minimumsgrænsen Skattefriheden for personligt ejede aktier med en værdi under kr. eller kr. for ægtepar, og som har været ejet i mere end 3 år, blev ophævet fra og med En overgangsordning sikrer, at skattefriheden består for sådanne aktier ejet før Ejer man aktier pr. 31. december 2005, som har været ejet under 3 år, skal man vente med at sælge til aktierne har været ejet i mere end 3 år. Dette gælder også, hvis man har købt aktier i samme selskaber i 2006 og nu ønsker at sælge disse. Gør man det, vil aktierne fra 2005 og tidligere blive anset for solgt først, hvorved man mister skattefriheden. Har man pr. 31. december 2005 ejet aktier i mere end 3 år, og købte man i 2006 aktier i samme selskaber til en højere pris end i 2005, opnår man ved salg ikke fuldt gennemslag for skattefriheden på aktierne fra Dette skyldes, at aktiernes værdi fra 1. januar 2006 opgøres efter gennemsnitsmetoden. Metoden indebærer, at værdien af de først indkøbte aktier bliver forholdsmæssigt mindre, og dermed begrænser omfanget af skattefriheden. Virksomhedsordningen Opsparing i virksomhedsordningen beskattes med 28 %. Man bør derfor overveje at opspare indkomst fra virksomheden selv ved lav indkomst. Forventer man lavere indkomst i 2007 eller i de kommende år, bør man sikre, at der er en opsparing, som evt. underskud i 2007 kan modregnes i. Betaling af restskat Fristen for at betale restskat uden procenttillæg er første hverdag i det nye år dvs. tirsdag den 2. januar Anvender man homebanking eller lignende, skal man sikre sig, at pengene overføres til skattemyndighederne senest denne dato. Pensionsindbetalinger Man kan få fradrag for pensionsindbetalinger i 2006 foretaget inden 31. december. Man kan

3 - 3 - uden at binde sig til årlige indbetalinger foretage indbetaling på indtil kr. på rateordning eller livrenteordninger og derudover på indtil kr. på kapitalpension. Personligt erhvervsdrivende har dog mulighed for at foretage indbetaling på rateordning eller livrente på indtil 30 % af virksomhedens indkomst før renter. Denne indbetaling skal også ske inden 31. december Indskud på ophørspension for 2006 kan foretages indtil selvangivelsesfristen 30. juni Investering før status Den økonomiske fordel ved at købe en maskine før status er ofte begrænset i forhold til at købe til den rigtige pris. Ved køb før status skal maskinen være leveret på virksomheden inden status. Det betyder ikke så meget i dag, om man køber før eller efter status, da man alternativt kan opspare en stor indkomst via virksomhedsordningen til en skat på kun 28 %. Brug derfor opsparingsordningen i stedet for investeringer som regulator. Husk at driftsmidler skal være leveret inden udgangen af 2006, såfremt man ønsker at afskrive på disse i år. Har man foretaget nybygning i 2006, skal bygningen være færdiggjort og taget i brug inden 31. december 2006, hvis man vil afskrive i år. Genanbringelse af ejendomsavance Har du solgt en ejendom i 2005 og vil genanbringe ejendomsavancen i en nyindkøbt ejendom, skal du købe den nye ejendom senest i SKAT har netop anerkendt, at det er tilstrækkeligt at begære avance genanbragt i udenlandske ejendomme inden man selv flytter til udlandet. Man behøver således ikke længere at afvente sin fraflytning til udløb af selvangivelsesfristen i året efter køb af udenlandsk ejendom. Det understreges, at genanbringelse af ejendomsavance alene betyder, at skatten udskydes uanset om avancen er genanbragt i Danmark eller i udlandet. Gaver Man kan give afgiftsfrie gaver på indtil kr. fra hver af forældrene til hvert af deres børn, børnebørn m.m. Svigerbørn kan modtage afgiftsfrie gaver på indtil kr. Afgiftsfriheden forudsætter, at gaven gives fra den del af boet, som man råder over. Ejer den ene ægtefælle det hele, kan der derfor kun afgiftsfrit gives gaver fra denne ægtefælle. Populært sagt skal giveren råde over en formue, som gaven kan rummes i. Fritagelse for registreringsafgift Selvstændigt erhvervsdrivende bosiddende i Danmark og med økonomiske aktiviteter i udlandet kan undlade at betale dansk registreringsafgift på firmabiler. Afgiftsfritagelse forudsætter, at bilen anvendes til brug for den udenlandske aktivitet. Heri ligger, at bilen inden for en 12-måneders periode ikke må anvendes i Danmark i mere end 183 dage. Det samlede danske kilometerforbrug dvs. både det private og det erhvervsmæssige forbrug i Danmark må endvidere ikke overstige det erhvervsmæssige kilometerforbrug i udlandet. Virksomheden skal i ansøgningen om afgiftsfritagelse dokumentere, at bilen skal anvendes erhvervsmæssigt i udlandet samt omfanget af den forventede anvendelse. SKAT kan naturligvis altid foretage kontrol. Nye pensionsregler Fra nytår betyder nye regler om pensionsordninger, at ægtefæller ikke længere skal dele rate- og kapitalpensioner ved skilsmisse og separation. Det er kun rimelige pensionsordninger, som kan holdes uden for bodelingen. Hvilke ordninger, der er rimelige, afgøres i sidste ende af domstolene. En ordning, som står i fornuftigt forhold til indtjeningen i virksomheden, vil som udgangspunkt blive betragtet som rimelig. Det er derimod ikke sikkert, at man kan holde flere rimelige ordninger uden for bodelingen, ligesom ordninger stiftet ved låntagning er i risikozonen. Lovændringerne indeholder en række muligheder for at yde kompensation til den ægtefælle, som ikke har pensionsdækning, eller hvis dækning er meget ringe. Afgrænsningen heraf er overladt til domstolene. Ønsker man fremover at dele pensionsordninger med hinanden efter en eventuel skilsmisse, skal man aftale dette ved ægtepagt. Ægtepagten skal formuleres således, at deling af pensionsordningerne knyttes til den fremtidige usikre eventualitet, at ægteskabet opløses. Gør man

4 -4- ikke det, risikerer man, at SKAT anser ordningerne for hævet og fordelt på aftaletidspunktet. Utidig hævning af pensionsordninger medfører afgift på 60 %, hvorimod der ikke falder afgift ved deling i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det anbefales at søge advokat til udfærdigelse af ægtepagt. Yderligere oplysninger hos specialkonsulent Gert Dyrn, tlf , eller din konsulent eller din økonomimedarbejder. Personaleændringer i økonomiafdelingen Økonomimedarbejder Gert Christensen fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling til fordel for en stilling hos Landbo Fyn. Til erstatning for Gert Christensen er nyuddannet agrarøkonom Allan Dørr ansat pr. 1. januar Revisorassistent Anne Schroll Kærgaard er pr. 1. januar 2007 ansat som økonomimedarbejder. Anne Schroll Kærgaard kommer fra et job som revisorassistent i Korsgaard Revision i Ringe, hvor hun har været i 3 år. Tidligere har hun arbejdet som kontorassistent i 2 gartnerier. Anne Schroll Kærgaard er merkonom i økonomistyring samt internt og eksternt regnskab. Til opgradering af det internationale team er Christina Hage, cand. jur., ansat som rådgiver pr. 15. februar Christina Hage har studeret i både Frankrig og England, taler engelsk, tysk og fransk og har senest beskæftiget sig med gennemførsel af Feasibility Studie på stordriftslandbrug i Tanzania i samarbejde med IFU og DANIDA. Forinden har hun været ansat som fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge og indvandrere og integration. Specialkonsulent Robert Beck holder ferie til og med 6. februar Alle Robert Becks sager, herunder vedr. investering og etablering i udlandet varetages i denne periode af international assistent Mette Honoré Johansen, der kan træffes på tlf , Økonomirådgiver Jens Jørgen Møller har opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. januar Jens Jørgen Møller skal tiltræde en stilling som erhvervsrådgiver hos Fionia Bank den 1. februar Svineteam Svinerådgiver Charlotte Holm Hansen fratræder sin stilling i Patriotisk Selskab pr. 31. december 2006 til fordel for et job som landbrugslærer på Dalum Landbrugsskole. Svinerådgiver Ulrik Christensen har med virkning fra 1. februar 2007 opsagt sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som projektmedarbejder hos Henning Hindsgavl A/S. Stillingen som svinerådgiver i Patriotisk Selskab er opslået ledig dels på Internettet, dels i LandbrugsAvisen. Se evt. Det forventes at nyansættelsen er på plads senest i løbet af januar måned. Nyt fra Miljøafdelingen Tilskud til etablering af vådområder Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter ligger tilskuddets størrelse omkring kr. og kr. pr. projekt. Anlæg af mindre vådområder kan være af stor betydning både for fugle- og hjortevildt. En række fugle finder både føde- og rastepladser i og omkring vand. Hjortevildtet er i perioder af året både sommer og vinter afhængig af at kunne finde vand. Et vådområde kan på den måde tiltrække vildt og holde på en ejendoms vildtbestand. Hertil kommer naturligvis den æstetiske værdi af området. Ønsker man at etablere en sø på sin ejendom, er ansøgningsfristen 31. januar 2007, og inden denne frist skal der være indhentet landzonetilladelse. Det vil sige, ønsker man at etablere et vådområde i 2007, skal Patriotisk Selskab kontaktes meget hurtigt. Der ydes kun tilskud til vådområder med over 600 m2 vandspejl. Hertil kommer, at der skal etableres en 10 m bred udyrket zone omkring

5 - 5 - området. Oplysninger om yderligere betingelser kan fås ved henvendelse til undertegnede. Ansøgningsfristen er en gang årligt, næste gang forventes altså at være 31. januar Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas Ravn, tlf , Overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven Der er udsendt en bekendtgørelse om overgangsregler efter naturbeskyttelsesloven. Overgangsreglerne gælder for forlængelse af visse sagsbehandlingstider, først og fremmest forlænges fristen for iværksættelse af anmeldte aktivitetsændringer fra 4 uger før 1. januar. Den sædvanlige 4 ugers frist foreslås i denne periode forlænget frem til 1. marts og gælder Anmeldelser efter 19b om aktiviteter/ ændringer i Natura Anmeldelser efter 26a om nedlæggelse af veje og stier. Forespørgsel efter bekendtgørelse om 3 beskyttede naturtyper. Begrundelsen for forlængelsen af myndighedernes frist for indsigelser er, at en række myndighedsopgaver fra 1. januar flyttes fra amterne til kommunerne. Kommunerne vil derfor dels få overdraget et antal sager fra amtet, dels skulle varetage en for dem ny myndighedsopgave, hvilket forventes at være forbundet med praktiske problemer i en overgangsperiode. Samme bekendtgørelse foreslår forlængelse af fristerne i fredningssager, da der pr. 1. januar nedsættes 13 nye fredningsnævn. Denne forlængelse forventes dog kun at berøre 5-10 fredningssager. Dansk Landbrug indgav høringssvar den 4. december 2006, hvor det understreges, at det er helt uacceptabelt, at kommunalreformen på denne måde får konsekvens for den enkelte borger. Landmændene får jo heller ikke særbehandling, når de foretager justeringer i organiseringen af deres virksomheder. Endvidere slås det fast i høringsbrevet, at det, hvis fristforlængelsen fastholdes, er helt afgørende at sikre en omfattende orientering af landmændene. Alternativt risikerer landmænd at komme i klemme, når de i god tro går i gang med deres aktivitet efter den normale 4 ugers frist. Kommunalbestyrelsen skal dog efter forslag til bekendtgørelse underrette anmelderen om fravigelsen af 4 ugers fristen. Kilde: TolvmandsNyt nr. 10, 4. december 2006 Yderligere oplysninger hos chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, tlf , Overgang til ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Overgangen til den nye lovgivning har betydet et stort pres for at få afsluttet sager i 2006 inden nytår. Ikke alle nåede i havn og vil skulle godkendes efter de kommende regler. I skrivende stund er der tvivl om, hvorvidt de nye regler overhovedet når at blive vedtaget inden nytår, men det er fortsat forventningen, at alle afgørelser for et projekt skal foreligge senest 31. december 2006 for at undgå en ny godkendelsesproces. Den eneste undtagelse bliver anmeldelse af produktionsændringer overfor kommunen efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor miljøministeren har meddelt, at fristen udskydes til udgangen af februar. Dette er sket efter pres fra landbruget, idet en korrekt anmeldelse kræver bygningstegninger, hvilket har sat producenter, entreprenører og bygningsrådgivere m.v. under stort tidspres. Heldigvis er der nu skabt tid til at få lavet gennemarbejdede projekttegninger. Ansøgere, der har opnået screening af et projekt, skal være meget opmærksomme på en 2- årig forældelsesfrist, der er lagt ind i lovforslaget. Denne forældelsesfrist har miljøministeren meddelt, at der ikke vil blive ændret på. Forældelsesfristen regnes fra den dato, hvor en screeningsafgørelse er meddelt, eller en evt. efterfølgende klagesags afgørelsesdato fra Naturklagenævnet. Uanset om et projekt har opnået andre tilladelser, der har indeholdt en længere forældelsesfrist typisk landzonetilladelser, der har 3-årig forældelse, skal planerne om udvidelse være "aktuelle". Dette er indtil videre tolket således, at udvidelsesplanerne skal være gennemført på 2-årsdagen. Hvis realiseringen kræver byggeri, skal man være yderst opmærksom på, hvornår 2 års fristen udløber, således at byggeprocessen iværksættes i så god tid, at der principielt kan være sat dyr ind på 2-års dagen. Tjek derfor dine seneste afgørelsers datoer, hvis de endnu ikke er realiseret!

6 - 6 - Patriotisk Selskab afholder i starten af 2007 et informationsarrangement/kursus om de nye regler, hvor der vil blive mulighed for at få flere detaljer om reglerne. Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Henrik Jørgensen, tlf , Personaleændringer i Miljøafdelingen Den 15. november 2006 tiltrådte Sheila Neldeborg som miljørådgiver. Sheila Neldeborg er uddannet fra Dalum Landbrugsskole og har specialiseret sig til opgaverne i afdelingen gennem miljølinjen på jordbrugsteknologstudiet. Sheila Neldeborg skal primært arbejde med arealrelaterede opgaver - herunder de kommende arealgodkendelser for husdyrproducenter eller planteavlere, der ønsker at modtage husdyrgødning. 1. januar 2007 starter Carsten Nielsen som seniormiljøkonsulent og afløser dermed miljøkonsulent Thomas Holst. Carsten Nielsen er uddannet biolog og har gennem 18 år arbejdet med miljøforhold i landbruget senest i Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S på kontoret i Fredericia. Vi ser frem til at kunne trække på Carsten Nielsens store erfaring i miljøforhold indenfor både kvæg- og svineproduktion. Flere af vores medlemmer kender formentlig allerede Carsten Nielsen gennem hans nuværende funktion. Carstens primære arbejdsopgaver vil være de større og mere komplekse rådgivningsforløb for godkendelse af husdyrproduktioner efter de nye regler. Nyt fra Planteavlsafdelingen Personaleændringer i Planteavlsafdelingen Planteavlskonsulent Leif Hagelskjær fratrådte pr. 30. november 2006 sin stilling i Patriotisk Selskab til fordel for et job som leder af planteavlsafdelingen på Agrogården. Pr. 15. februar 2007 har vi ansat jordbrugsteknolog Morten Eshøj. Morten Eshøj kommer fra en stilling i LandboNord. Morten Eshøj skal overtage Morten Bangs nuværende opgaver således, at Morten Bangs arbejdsområde fremover udelukkende bliver rådgivning. Der er i forbindelse med Leif Hagelskjær fratræden og Morten Eshøjs tiltræden foretaget en omfordeling af kundeporteføljen i planteavlsafdelingen. De berørte kunder er orienteret pr. brev medio november måned. Skatte- og Lovdag på Odense Congress Center Onsdag den 24. januar 2007 Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 19. januar 2007 på tlf.: , på eller via Pris 600 kr. for medlemmer og kr. for øvrige. Indbydelse med dagsorden udsendes primo januar 2007

7 - 7 - Mødekalender 2007 Dato Møde 24. januar 2007 Skatte- og Lovdag, Odense Congress Center januar 2007 Landbrugsledernes Vinterkursus, Ledernes Konferencecenter 31. januar 2007 Planteavlskonference, Odense Congress Center 22. maj 2007 Temadag for svineproducenter, Odense Congress Center 24. oktober 2007 Generalforsamling, Odense Congress Center 5. december 2007 Økonomidag, Odense Congress Center Direkte telefonnumre på medarbejdere i Patriotisk Selskab På opfordring fra flere medlemmer bringer vi her en oversigt over direkte telefonnumre og e- mailadresser på medarbejderne i Patriotisk Selskab. Medarbejderne er listet op i alfabetisk orden efter fornavn. Telefon Navn Allan Liseth Anders D. Pedersen Anja Skaarup Anne Blomme Anne Fahlmann Jensen Anne Schroll Kærgaard Annette Rudolfsen Anni Jette Geisler Asta Nielsen Birgitte Steenberg Birthe Jensen Bo Degnbol Nielsen Bo Sigersted Brian Bendtsen Charlotte Brøgger Charlotte Wistoft Ditte Haarup Andersen (p.t. barselsorlov) Erik Andkær Pedersen Erik Jensen-Dahm Ernst Antonsen Eva Kjær Gert Dyrn Hanne Larsen Hans Aage Rasmussen Helle Brixen Helle Rasmussen Henrik Jeppesen Henrik Jørgensen Henrik Kruse Rasmussen Henrik T. Frosted Inger Carlqvist Jane Nissen Jens Jørgen Møller Jens Kring Jens Kristian Maack Jette Post John Voss Jonna Andersen Jørgen Nielsen Karsten Hansen Karsten Sørensen Katrine Marie Jørgensen Kendt Bøtchiær Kirsten Rasmussen Telefon Navn Klavs Hein Kurt Kirkgaard Nielsen Lene Fisker Lene Nygaard Lisbeth Krogh Nielsen Lisbeth Skovbjerg Madsen Lotte Jespersen Maria Bendtsen Marianne Neumann Marianne R. Rasmussen Merete Stenner Hansen Mette Honoré Johansen Mette Nellemann Mia Hørbye Monika Frick Jepsen (p.t. barselsorlov) Morten Bang Morten Holmgaard Morten Juhl Lassen Nils Rasmussen Ole Maagaard Pedersen Peter Borreby Rikke Toft Stripp Robert Beck (ferie til og med 6/2-2007) Rune Munch-Andersen Sheila Neldeborg Svetlana Sørensen Søren Jensen Søren Kjær Søren Schmidt Thomsen Thomas Ravn Tommy Bjerregaard Tommy K. Nielsen Troels Hansen Troels Toft Ulrik Christensen Vathsala Varnakulasingam

8 - 8 - Åbningstider mellem jul og nytår Omstillingen er åben og kan henvise til relevante medarbejdere fra onsdag den 27. december til fredag den 29. december 2006 første arbejdsdag i det nye år er tirsdag den 2. januar 2007 Bestyrelse, udvalg og ansatte ønsker medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann. Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 18. december Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer.

Hvorfor ikke investere i England?

Hvorfor ikke investere i England? Nr. 40, Odense, den 22. december 2005 Hvorfor ikke investere i England? Mødet den 13. december var overtegnet længe før tilmeldingsfristens udløb, derfor gentages mødet nu den 2. februar 2006. Det er muligt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere