JP/ POLITIKENS HUS A/ S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JP/ POLITIKENS HUS A/ S"

Transkript

1 JP/ POLITIKENS HUS A/ S CVR. NR ÅRSRAPPORT 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens beretning Selskabsoplysninger 4 oversigt 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Beretning 7 - og årsregnskab Regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 15 Balance 31. december 16 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 19 Noter til resultatopgørelse 20 Noter til aktiver 25 Noter til passiver 29 Noter til pengestrømsopgørelse 33 Noter, hvortil der ikke henvises 35

4 2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2007 Direktion Lars Henrik Munch Merete Eldrup Jens Bruun Bestyrelse Jørgen Ejbøl Holger Lavesen Bent Nyløkke Jørgensen Inge Elisabeth Meyer Klaus Mortensen Hanne Fall Nielsen Peter Skak Olufsen Johannes Poulsen Kjeld Ranum Ole Ravnsbo Uffe Ring-Petersen Per Øhrgaard

5 3 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for JP/ Politikens Hus A/ S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 28. februar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jens Sejer Pedersen statsautoriseret revisor

6 4 Selskabsoplysninger Selskabet Grøndalsvej Viby J. Telefon Rådhuspladsen København V Telefon CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Århus Bestyrelse Jørgen Ejbøl (formand) Holger Lavesen (næstformand) Bent Nyløkke Jørgensen Inge Elisabeth Meyer * Klaus Mortensen * Hanne Fall Nielsen * Peter Skak Olufsen Johannes Poulsen Kjeld Ranum Ole Ravnsbo Uffe Ring-Petersen * Per Øhrgaard *) medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Lars Henrik Munch Direktør Merete Eldrup Direktør Jens Bruun Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendelse Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2007 Dirigent

7 5 oversigt JP/Politikens Forlagshus A/S (100%) Politiken Tryk Erritsø A/S (100%) Jyllands-Posten Tryk A/S (100%) Jyllands-Posten Distribution A/S (100%) EjendomsAvisen/ BilAvisen A/S (100%) Side6.dk A/S (100%) Politikens Lokalaviser A/S (100%) McPHONE Telemarketing A/S (100%) mediacenter danmark a-s (100%) Ejendomsselskabet af 15. januar 1988 A/S (100%) Portal Danmark A/S (51%) A/S Bladkompagniet (50%) Trykkompagniet A/S (50%) JobZonen A/S (40%) InfoMedia Huset A/S (50%) Forbrugerliv.dk A/S (50%) Zonerne A/S (32%) Mingler A/S (50%) Silkeborg Avis Holding A/S (32%) Ringkøbing Amts Konservative Blade ApS (49%) Releaze A/S (50%) Skandinavisk Film Kompagni Holding A/S (50%) Lokaltidningen A/S (100%) Køge Mediecenter A/S (100%) Politikens Lokalradioer ApS (70%) Furesøens Mediecenter A/S (67%) Komplementar A/S Roskilde (50%) Roskilde Mediecenter K/S (50%) Fredensborg Mediecenter ApS (46%) LT Annonsförsäljning AB (100%) Mediacenter Lund AB (100%) Mediacenter Mellanskåne AB (100%) Malmömagasinet AB (100%) Västbo Anden Försäljning AB (100%) Mediacenter Nordvästra Skåne AB (100%) Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder

8 6 Hoved- og nøgletal for koncernen (proforma) Hovedtal mio. kr. Nettoomsætning 3.503, , , , ,6 Indeks Resultat af ordinær primær drift 68,1 209,9 170,6 49,9 14,8 Indeks Resultat af primær drift 91,2 229,5 207,5 58,6 21,0 Indeks Resultat af finansielle poster 21,3 3,5-1,4 3,5 9,1 Indeks ens resultat 75,3 167,0 138,1 40,3 37,8 Indeks Balance mio. kr. Egenkapital 943,1 876,8 718,8 591,9 554,3 Indeks Balancesum 2.057, , , , ,6 Indeks Investering materielle anlægsaktiver 101,1 58,3 122,1 190,6 71,0 Indeks Pengestrøm mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet 178,0 242,6 309,4 198,2 80,8 Pengestrømme investeringsaktiviteter -144,6-92,9-158,3-221,8-106,8 Årets forskydning i likvider -34,0 134,7 153,5 5,6-42,9 Nøgletal - % Overskudsgrad 2,6 6,9 6,8 2,0 0,8 Egenkapitalforrentning 8,3 20,9 21,1 7,0 6,8 Antal medarbejdere Indeks Nøgletal Nøgletal omfatter perioden for , idet nøgletal for 2002 er proformatal, som om virksomhederne Jyllands-Posten A/S og A/S Dagbladet Politiken havde været sammenlagt fra 1. januar Hoved- og nøgletal er tilpasset den i 2004 foretagne ændring af anvendt regnskabspraksis (pro rata konsolidering fællesledede virksomheder), idet proformatal for 2002 ikke er tilrettet. Som konsekvens heraf er indeksudvikling vist fra 2003.

9 7 Beretning Aktiviteter og udvikling JP/ Politikens Hus A/ S-koncernen, en af Danmarks førende medievirksomheder, har i mere end 100 år formidlet nyheder, debat og oplysning til den danske befolkning. en ejes ligeligt af A/ S Politiken Holding og Jyllands-Posten Holding A/ S. Bag disse holdingselskaber står et fondsejerskab, der sikrer den redaktionelle uafhængighed, som er afgørende for koncernens aktiviteter inden for dagbladsvirksomhed. en står bag Danmarks tre førende landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken med tilhørende internetudgivelser, lokal- og gratisaviser samt forlagsaktivitet. Desuden driver koncernen trykkeri- og distributionsvirksomhed i tilknytning til hovedaktiviteterne. I årets løb er aktiviteterne udvidet med den morgendistribuerede gratisavis 24timer, som udkommer mandag til fredag, og investeringer i nye medier på internetområdet. Dagblade Væksten i annoncemarkederne er fortsat i 2006, og de forbedrede konjunkturer er udnyttet til en intensiveret produktudvikling af net- og papiraviserne for at fastholde og udvide læserskaren. Alle tre dagblade opnåede tilfredsstillende positive resultater. Gratis lokale ugeaviser Resultatet af lokale ugeaviser er tilfredsstillende på trods af øget konkurrence. Forlag Forlagsaktiviteten fik endnu et år med en markant fremgang i omsætningen og et tilfredsstillende resultat på alle væsentlige udgivelsesområder. Økonomisk udvikling ens resultat udgør i ,5 mio. kroner før skat mod 233,4 mio. kroner i 2005 og 75,3 mio. kroner efter skat mod 167 mio. kroner i I lyset af betydelige omkostninger forbundet med lanceringen af gratisavisen 24timer samt investeringer i digitale medier anses resultatet for tilfredsstillende. ens samlede indtægter blev i ,3 mio. kroner set i forhold til mio. kroner i ens balance viser aktiver på 2.057,8 mio. kroner og en egenkapital på 943,1 mio. kroner. Sammenlignet med 2005 er aktiverne øget med 165,9 mio. kroner, og egenkapitalen er øget med 66,2 mio. kroner. Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling, ligesom årsrapporten ikke er påvirket af usædvanlige forhold.

10 8 Beretning Kapitalberedskab På baggrund af resultatet udgør pengestrømme fra koncernens driftsaktivitet 178 mio. kroner mod 242,6 mio. kroner i De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver og anden investeringsaktivitet i koncernen udgjorde netto 144,6 mio. kroner mod 92,9 mio. kroner i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negativ med 67,4 mio. kroner mod en negativ pengestrøm på 14,9 mio. kroner året før. ens likviditet er reduceret fra 537 mio. kroner til 503 mio. kroner. Forventninger til 2007 en forventer et negativt resultat i 2007 som følge af omkostninger forbundet med den videre udvikling af gratisavisen 24timer samt fortsatte investeringer i digitale medier. Moderselskabet aktiviteter og økonomisk udvikling Moderselskabets hovedaktiviteter er de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken samt gratisavisen 24timer, som blev lanceret i august Moderselskabet - økonomisk udvikling Resultatet i moderselskabet er et overskud på 112,9 mio. kroner før skat. I 2005 var resultatet et overskud på 232,2 mio. kroner. Efter skat udgør årets resultat 75,4 mio. kroner mod 166,2 mio. kroner i Moderselskabets primære driftsresultat er et overskud på 11,1 mio. kroner mod et overskud i 2005 på 123,7 mio. kroner. Moderselskabets samlede aktiver er på 1.763,1 mio. kroner og egenkapitalen på 943,2 mio. kroner. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgør 62 mio. kroner, og ændringen i likvide beholdninger udgør 46,2 mio. kroner. De samlede likvide beholdninger udgør 394,9 mio. kroner per ultimo året Resultatet fra tilknyttede virksomheder udviser i 2006 et overskud på 63,9 mio. kroner mod 93,3 mio. kroner i 2005, og resultatet fra associerede virksomheder udviser i 2006 et overskud på 9,4 mio. kroner mod 4 mio. kroner i Særlige risici (drift, kredit, valuta, finansielt) ens risici knyttet til drift og finansiering er afgrænset til den markedsmæssige udvikling. en har ingen positioner i fremmed valuta af betydning. Der er ikke i forhold til enkeltkunder usædvanlige eller væsentlige kreditrisici, der ikke allerede er afdækket ved hensættelser eller garantier. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten.

11 9 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. regnskabet regnskabet omfatter de virksomheder (tilknyttede virksomheder), hvor modervirksomheden JP/ Politikens Hus A/S har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20 procent og 50 procent af stemmerettighederne og udøver en betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, indregnes som associerede virksomheder. I koncernregnskabet indregnes fællesledede associerede virksomheder ved pro rata metoden. regnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, tilknyttede virksomheder og fællesledede associerede virksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner internt mellem de konsoliderede virksomheder. Pro rata konsoliderede associerede virksomheder elimineres forholdsmæssigt. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelses-/afviklingstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller solgte virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 10 år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

12 10 Regnskabspraksis Omregning af fremmed valuta (fortsat) Ved indregning af udenlandske tilknyttede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelsens poster til gennemsnitlige valutakurser, der ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens kurser. Valutakursreguleringer opstået ved omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurs indregnes direkte på egenkapitalen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Fremstillings- og distributionsomkostninger Posten indeholder forbrug af direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I fremstillings- og distributionsomkostninger indregnes råvarer og hjælpematerialer ved produktion, redaktionelle omkostninger, direkte reklame- og salgsomkostninger samt distributionsomkostninger. Andre driftsindtægter Posten indeholder driftsindtægter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteter. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld, kontantrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Goodwill 3-10 år Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan udgøre op til 10 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytteværdien.

13 11 Regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Investeringer i it-systemer, herunder udviklingsomkostninger og software, der indgår som en integreret del af produktions- og administrative systemer, indregnes under posten Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Installationer 5-10 år Produktionsanlæg og maskiner 5-20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år Anskaffelser til under 25 t. kroner per enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele indregnes og måles efter den indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill. Kapitalandele med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse. Nettoopskrivning af kapitalandele overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

14 12 Regnskabspraksis Andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i andre virksomheder indregnes under anlægsaktiver og måles til anskaffelsesværdi eller en lavere skønnet værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger i form af lønninger blandt andet til tekst- og billedredigering af forlagsbøger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer, på grundlag af en individuel vurdering. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Retursalgsforpligtelser er modregnet i regnskabsposten. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børsværdi) på balancedagen. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Hensættelse til udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes som et skøn, når der foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Gæld realkreditinstitutter Gæld realkreditinstitutter måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

15 13 Regnskabspraksis Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter, herunder modtagne forudbetalinger på avisabonnementer, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte avisabonnementer præsenteres som en særskilt post under passiverne benævnt Modtagne forudbetalinger abonnementer. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Øvrige oplysninger Leasingforhold Leasingforpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser. Leasingforpligtelsen er opgjort som fremtidige betalinger uden tilbagediskontering. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen og moderselskabet er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger og andre let realisable værdipapirer optaget under omsætningsaktiver med fradrag af kortfristet gæld i pengeinstitutter indeholdt i posten kreditinstitutter. Der er foretaget justeringer af klassifikationen af regnskabsposter i pengestrømsopgørelsen, og sammenligningstal er tilpasset hertil. Segmentoplysninger Der gives oplysninger om nettoomsætning på forretningssegmenter, der er opdelt i aktiviteterne dagblade, forlag, lokal- og gratisaviser og andet. Nøgletal Nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med seneste vejledninger fra Den Danske Finansanalytikerforening, Anbefalinger & Nøgletal 2005.

16 14

17 15 Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter Fremstillings- og distributionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttofortjeneste Personaleomkostninger 2 ( ) ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 3 ( ) ( ) (37.891) (38.420) Resultat af primær drift Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder Resultat kapitalandele associerede virksomheder 5 (19) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 (7.943) (16.021) (4.846) (8.930) Resultat før skat Skat af årets resultat 8 (37.178) (66.343) (37.491) (66.023) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (858) - - Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overført til reserve for nettoopskrivning ( ) Overført resultat

18 16 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK DKK Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele tilknyttede virksomheder Kapitalandele associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender tilknyttede virksomheder Tilgodehavender associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 17 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital Minoritetsinteressers andel af egenkapital 14 (96) ens egenkapital Hensættelse til udskudt skat Kapitalandele associerede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger abonnementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld tilknyttede virksomheder Gæld associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 24 Nærtstående parter 25 Aktionærforhold 26

20 18 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar Foreslået udbytte minoritetsinteresser (1.065) Betalt udbytte til aktionærer (9.065) (9.065) Til/afgange kapitalandele Kursregulering udenlandske virksomheder (118) (118) Årets resultat Egenkapital 31. december Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar Betalt udbytte til aktionærer (8.000) (8.000) Kursregulering udenlandske tilknyttede virksomheder (118) (118) Årets resultat ( ) Egenkapital 31. december

21 19 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note DKK DKK DKK DKK Årets resultat Reguleringer (28.711) (32.707) Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle poster Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat (47.886) (80.325) (13.524) (50.576) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb/salg anlægsaktiver 21 ( ) (73.468) ( ) (56.378) Køb/salg virksomheder 22 (33.518) (19.473) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) (92.941) ( ) (56.378) Optagelse/nedbringelse gæld realkreditinstitutter (59.178) (10.058) (52) (48) Tilgodehavender/gæld tilknyttede virksomheder - - (25.398) (24.829) Tilgodehavender/gæld associerede virksomheder (8.315) (6.977) Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder Modtaget udbytte associerede virksomheder Betalt udbytte til aktionærer (9.065) (8.931) (8.000) (8.000) Pengestrømme finansieringsaktivitet (67.368) (14.937) Ændring i likvider (33.962) Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 31. december

22 20 Noter til resultatopgørelsen Note Nettoomsætning - primært segment DKK DKK Dagblade Gratis lokale ugeaviser Forlag Andet DKK DKK DKK DKK Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Heraf udgør vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere Af- og nedskrivninger immaterielle og materielle anlægsaktiver Goodwill Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver (1.036) 72 (814)

23 21 Noter til resultatopgørelsen Note 4 Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ' andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK Politikens Lokalaviser A/S København 100% JP/Politikens Forlagshus A/S København 100% Politiken Tryk Erritsø A/S Fredericia 100% Jyllands-Posten Tryk A/S Århus 100% Jyllands-Posten Distribution A/S Århus 100% Ejendomsavisen/Bilavisen A/S Århus 100% mediacenter danmark a-s Århus 100% McPhone Telemarketing A/S Silkeborg 100% Side6.dk A/S København 100% Ejendomsselskabet af 15. jan A/S Århus 100% Portal Danmark A/S Århus 51% (162) Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (2.176) (2.176) - Interne avancer og tab 31. december - - (3.780) Forskydning interne avancer og tab (5) Kapitalandele tilknyttede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed (49.307) - Årets til- og afgang Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed Kursregulering (118) 159 Afgang kapitalandele Årets resultat Betalt udbytte (86.500) (32.000) Op- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi kapitalandele tilknyttede virksomheder 31. december

24 22 Noter til resultatopgørelsen Note 5 Resultat kapitalandele associerede virksomheder Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ens andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK Ringkøbing Amts Konservative Blade A/S Herning 49% Annoncesamarbejdet Gefion A/S København - (84) (62) - I/S Danmarkshistorien København 50% (97) (97) Andre kapitalandele - - (2) (2) Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (541) (541) - (19) (116) Kapitalandele associerede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Årets til-/afgang (200) 128 Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar (1.908) (1.702) Regulering til-/afgang 153 (147) Årets resultat (116) 241 Betalt udbytte (300) (300) Op- og nedskrivninger 31. december (2.171) (1.908) Regnskabsmæssig værdi associerede virksomheder 31. december

25 23 Noter til resultatopgørelsen Note 5 Resultat kapitalandele associerede virksomheder - fortsat Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ' andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK A/S Bladkompagniet København 50% Trykkompagniet A/S København 50% (19.443) (14.000) InfoMedia Huset A/S København 50% Skandinavisk Film Kompagni A/S København 50% Jobzonen A/S København 40% Zonerne A/S København 32% (2.824) (2.043) (3.525) Silkeborg Avis Holding A/S Silkeborg 32% Ringkøbing Amts Konservative Blade A/S Herning 49% Forbrugerliv.dk A/S København 50% Mingler A/S København 50% (834) (599) Releaze A/S København 50% (193) (124) 393 Annoncesamarbejdet Gefion A/S København - (84) (62) Interne avancer og tab 31. december - - (4.942) Forskydning interne avancer og tab Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (6.351) (6.351) Kapitalandele associerede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed Årets tilgang Årets afgang (200) 0 Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed (28.951) - Årets resultat Betalt udbytte (47.687) (15.750) Op- og nedskrivninger 31. december (49.960) Regnskabsmæssig værdi før modregning Kapitalandele med negativ værdi optaget under hensættelser Regnskabsmæssig værdi kapitalandele associerede virksomheder 31. december

26 24 Noter til resultatopgørelsen Note Finansielle indtægter DKK DKK DKK DKK Renteindtægter tilknyttede virksomheder Renteindtægter associerede virksomheder Kursgevinster værdipapirer Øvrige renteindtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger tilknyttede virksomheder Kurstab værdipapirer Øvrige renteomkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat Regulering udskudt skat (7.707) Regulering aktuel skat tidligere år 154 (4.652) 453 (4.530) Regulering udskudt skat tidligere år Skat kapitalandele tilknyttede virksomheder Skat kapitalandele associerede virksomheder Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet skat af ordinært resultat 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% Skatteeffekt af: Regulering af beregnet skat tilknyttede virksomheder i forhold til 28% - - 2,3% -0,6% Regulering af beregnet skat associerede virksomheder i forhold til 28% 0,0% -0,1% 1,3% 0,5% - -2,1% - -1,3% Regulering effekt skattenedsættelse Ikke fradragsberettiget afskrivning goodwill 3,4% 0,7% 0,0% 0,0% Ikke fradragsberettigede omkostninger i øvrigt 1,2% 0,8% 0,7% 0,5% Andet herunder regulering tidligere år 0,5% 1,1% 0,8% 1,3% Effektiv skatteprocent 33,1% 28,4% 33,1% 28,4% Betalte skatter Betalte skatter i året vedrørende tidligere år (1.126) (6.353) Betalt acontoskat for året

27 25 Noter til aktiver Note Immaterielle anlægsaktiver Goodwill DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Kursregulering Tilgang ved virksomhedskøb Årets tilgang Årets afgang (5.320) Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Kursregulering Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (4.603) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

28 26 Noter til aktiver Note 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Udrangering (69.238) (95.507) Kursregulering 390 Tilgang ved virksomhedskøb Årets tilgang Årets afgang (7.286) (18.238) Kostpris 31. december Opskrivning 1. januar Opskrivning 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Udrangering (69.238) (95.507) Kursregulering 383 Tilgang virksomhedskøb 472 Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (5.624) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af grunde og bygninger ifølge senest foreliggende offentlige vurdering udgør TDKK pr. 1. januar 2006.

29 27 Noter til aktiver Note 10 Materielle anlægsaktiver - fortsat Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Udrangering (69.238) (96.832) Årets tilgang Årets afgang (4.479) (12.926) Kostpris 31. december Opskrivning 1. januar Opskrivning 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Udrangering (69.488) (96.582) Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (3.650) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af grunde og bygninger ifølge senest foreliggende offentlige vurdering udgør TDKK pr. 1. januar 2006.

30 28 Noter til aktiver Note 11 Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Tilgang likvidation tilknyttet virksomhed Årets tilgang Årets afgang 0 (213) 0 (4) Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note Varebeholdninger DKK DKK DKK DKK Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Handelsvarer

31 29 Noter til passiver Note Aktiekapital DKK DKK Aktiekapitalen består af: Aktier fordelt à kr eller multipla heraf På generalforsamlingen giver hver aktie på kr én stemme. Aktiekapitalen er udvidet med t.kr. pr. 1. januar 2003 som led i sammenlægning af aktiviteter fra Jyllands-Posten A/S (nu Jyllands-Posten Holding A/S) og Aktieselskabet Dagbladet Politiken (nu A/S Politiken Holding). Aktiekapitalen er i øvrigt uændret fra selskabets stiftelse i Minoritetsinteressers andel af egenkapital DKK DKK Minoritetsinteresser 1. januar Udbetalt udbytte (1.065) (931) Til-/afgang i året 100 (190) Andel af årets resultat (118) 858 (96) 987

32 30 Noter til passiver Note Hensættelse til udskudt skat DKK DKK DKK DKK Saldo 1. januar Tilgang ved køb af virksomhed (225) 0 0 Regulering nedsættelse skatteprocent - (4.171) - (2.807) Regulering tidligere år Årets regulering (7.707) Specifikation af udskudt skat: Immaterielle anlægsaktiver (7.750) (4.280) (490) (705) Materielle anlægsaktiver Værdipapirer og tilgodehavender (1.345) Gældsforpligtelser m.v (17.500) (9.981) (5.439) (4.533) Andre hensatte forpligtelser Fratrædelsesomkostninger, lukning trykkeri Andre hensættelser Forfaldstidspunktet for hensatte forpligtelser forventes at blive: Inden for 1 år

33 31 Noter til passiver Note Langfristede gældsforpligtelser DKK DKK DKK DKK Gæld realkreditinstitutter, forfalder Efter 5 år I perioden 1-5 år Eventualforpligtelser mv. Sikkerhedsstillelser Ejer- og løsørepant Til sikkerhed for gæld realkreditinstitutter - Pantebreve i grunde og bygninger samt tekniske anlæg og maskiner, nominel værdi Regnskabsmæssig værdi Andre Der er over for tredjemand stillet bankgarantier, nominel værdi Selvskyldnerkautioner Selvskyldnerkaution over for gæld kreditinstitutter for tilknyttede virksomheder, nominel værdi Leasingforpligtelser Leasingforpligtelse andre driftsmidler og inventar Inden for 1 år I perioden 1-5 år Andre forpligtelser Der er over for associerede virksomheder afgivet tilsagn om likviditet til den fortsatte drift Kapitalindskud i Den Danske Presses Fællesindkøbs- Forening er stillet til sikkerhed for mellemværender med foreningen Regnskabsmæssig værdi

34 32 Noter til passiver Note 18 Eventualforpligtelser mv. - fortsat Retssager og erstatningskrav en er part i verserende retsager, hovedsageligt vedrørende ophavsret og påståede krænkelser i forbindelse med medievirksomhed. Der er i årsrapporten indregnet forpligtelser til de sager, ledelsen vurderer har en økonomisk risiko. Andre forpligtelser er administrationsselskab i den sambeskattede koncern, der omfatter udenlandske dattervirksomheder. ens danske dattervirksomheder hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst til og med indkomståret Fra 2005 og 2006 hæftes alene for modtagne aconto-betalinger fra dattervirksomheder. Solidarisk hæftelse med øvrige bladhuse / interessenter for gæld i Ritzaus Bureau.

35 33 Noter til pengestrømsopgørelsen Note Reguleringer DKK DKK DKK DKK Af- og nedskrivninger Ændring hensættelser (2.300) (28.700) (2.300) (28.700) Finansielle indtægter (29.203) (19.483) (33.304) (20.162) Finansielle omkostninger Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder - - (63.931) (93.258) Resultat kapitalandele associerede virksomheder 19 (351) (9.404) (3.960) Skat af årets resultat (28.711) (32.707) 20 Ændringer i driftskapital Varebeholdninger (6.268) Tilgodehavender ( ) (20.690) (41.375) Forudbetalinger (2.545) Kortfristede gældsforpligtelser Køb/salg anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill (9.509) (16.866) 0 0 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger (29.909) (853) (28.715) 0 Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar (56.929) (38.794) (25.996) (21.124) Materielle anlæg under opførelse (14.298) (18.608) (9.888) (12.926) Salg materielle anlæg Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele og andre finansielle anlægsaktiver (3.102) 443 (52.043) (22.925) ( ) (73.468) ( ) (56.378)

36 34 Noter til pengestrømsopgørelsen Note Køb/salg virksomheder DKK DKK DKK DKK Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger 20 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (2.094) 225 Kortfristet gæld i øvrigt (2.108) (12.029) (271) Nettoaktiver (271) - goodwill Heraf likvide beholdninger (10.095) (7.005) (6.537) (6.808) - Køb virksomhed under vedrører nettoaktiver og likvide beholdninger overtaget i forbindelse med likvidation af tilknyttet virksomhed DKK DKK DKK DKK Likvide beholdninger 31. december Værdipapirer Likvide beholdninger Kreditinstitutter (60.283) (7.760) (59.904)

37 35 Noter, hvortil der ikke henvises Note Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer DKK DKK DKK DKK Deloitte Revisionshonorar Andre ydelser Andre revisorer Revisionshonorar Andre ydelser Nærtstående parter Juridisk rådgivning - Interlex Advokater (Advokat Ole Ravnsbo er indehaver). Der er ydet juridisk rådgivning på markedsmæssige vilkår. Grundlag Bestyrelsesmedlem Bortset fra normalt ledelsesvederlag har der ikke været transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere eller andre nærtstående parter. -koncernen har i regnskabsårets løb kun haft få transaktioner med ejerselskaber og ejerfonde. Transaktionerne er uvæsentlige i forhold til regnskabsaflæggelsen og er ydet på markedsvilkår. Transaktioner mellem tilknyttede og associerede virksomheder er gennemført på markedsvilkår. interne transaktioner, herunder transaktioner med fællesledede associerede virksomheder, er elimineret i koncernregnskabet. 26 Aktionærforhold Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 16% af aktiekapitalen på t.kr. i alt t.kr., svarende til et udbytte på 160 kr. per aktie à kr Aktionærer Aktionærer, der ejer mere end 5% af aktiekapitalen: A/S Politiken Holding Rådhuspladsen 37, 1785 København V Jyllands-Posten Holding A/S Grøndalsvej 3, 8260 Viby J.

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens beretning Selskabsoplysninger 4 oversigt 5 Hoved- og

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for

Odsgaard Holding ApS. Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød. Årsrapport for Odsgaard Holding ApS Carl Plougs Vej 39, 3460 Birkerød Årsrapport for 2013 CVR-nr. 18 86 66 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juni 2014. Finn Aagaard

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere