JP/ POLITIKENS HUS A/ S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JP/ POLITIKENS HUS A/ S"

Transkript

1 JP/ POLITIKENS HUS A/ S CVR. NR ÅRSRAPPORT 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens beretning Selskabsoplysninger 4 oversigt 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Beretning 7 - og årsregnskab Regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 15 Balance 31. december 16 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 19 Noter til resultatopgørelse 20 Noter til aktiver 25 Noter til passiver 29 Noter til pengestrømsopgørelse 33 Noter, hvortil der ikke henvises 35

4 2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 2007 Direktion Lars Henrik Munch Merete Eldrup Jens Bruun Bestyrelse Jørgen Ejbøl Holger Lavesen Bent Nyløkke Jørgensen Inge Elisabeth Meyer Klaus Mortensen Hanne Fall Nielsen Peter Skak Olufsen Johannes Poulsen Kjeld Ranum Ole Ravnsbo Uffe Ring-Petersen Per Øhrgaard

5 3 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for JP/ Politikens Hus A/ S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 28. februar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jens Sejer Pedersen statsautoriseret revisor

6 4 Selskabsoplysninger Selskabet Grøndalsvej Viby J. Telefon Rådhuspladsen København V Telefon CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Århus Bestyrelse Jørgen Ejbøl (formand) Holger Lavesen (næstformand) Bent Nyløkke Jørgensen Inge Elisabeth Meyer * Klaus Mortensen * Hanne Fall Nielsen * Peter Skak Olufsen Johannes Poulsen Kjeld Ranum Ole Ravnsbo Uffe Ring-Petersen * Per Øhrgaard *) medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Lars Henrik Munch Direktør Merete Eldrup Direktør Jens Bruun Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendelse Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2007 Dirigent

7 5 oversigt JP/Politikens Forlagshus A/S (100%) Politiken Tryk Erritsø A/S (100%) Jyllands-Posten Tryk A/S (100%) Jyllands-Posten Distribution A/S (100%) EjendomsAvisen/ BilAvisen A/S (100%) Side6.dk A/S (100%) Politikens Lokalaviser A/S (100%) McPHONE Telemarketing A/S (100%) mediacenter danmark a-s (100%) Ejendomsselskabet af 15. januar 1988 A/S (100%) Portal Danmark A/S (51%) A/S Bladkompagniet (50%) Trykkompagniet A/S (50%) JobZonen A/S (40%) InfoMedia Huset A/S (50%) Forbrugerliv.dk A/S (50%) Zonerne A/S (32%) Mingler A/S (50%) Silkeborg Avis Holding A/S (32%) Ringkøbing Amts Konservative Blade ApS (49%) Releaze A/S (50%) Skandinavisk Film Kompagni Holding A/S (50%) Lokaltidningen A/S (100%) Køge Mediecenter A/S (100%) Politikens Lokalradioer ApS (70%) Furesøens Mediecenter A/S (67%) Komplementar A/S Roskilde (50%) Roskilde Mediecenter K/S (50%) Fredensborg Mediecenter ApS (46%) LT Annonsförsäljning AB (100%) Mediacenter Lund AB (100%) Mediacenter Mellanskåne AB (100%) Malmömagasinet AB (100%) Västbo Anden Försäljning AB (100%) Mediacenter Nordvästra Skåne AB (100%) Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder

8 6 Hoved- og nøgletal for koncernen (proforma) Hovedtal mio. kr. Nettoomsætning 3.503, , , , ,6 Indeks Resultat af ordinær primær drift 68,1 209,9 170,6 49,9 14,8 Indeks Resultat af primær drift 91,2 229,5 207,5 58,6 21,0 Indeks Resultat af finansielle poster 21,3 3,5-1,4 3,5 9,1 Indeks ens resultat 75,3 167,0 138,1 40,3 37,8 Indeks Balance mio. kr. Egenkapital 943,1 876,8 718,8 591,9 554,3 Indeks Balancesum 2.057, , , , ,6 Indeks Investering materielle anlægsaktiver 101,1 58,3 122,1 190,6 71,0 Indeks Pengestrøm mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet 178,0 242,6 309,4 198,2 80,8 Pengestrømme investeringsaktiviteter -144,6-92,9-158,3-221,8-106,8 Årets forskydning i likvider -34,0 134,7 153,5 5,6-42,9 Nøgletal - % Overskudsgrad 2,6 6,9 6,8 2,0 0,8 Egenkapitalforrentning 8,3 20,9 21,1 7,0 6,8 Antal medarbejdere Indeks Nøgletal Nøgletal omfatter perioden for , idet nøgletal for 2002 er proformatal, som om virksomhederne Jyllands-Posten A/S og A/S Dagbladet Politiken havde været sammenlagt fra 1. januar Hoved- og nøgletal er tilpasset den i 2004 foretagne ændring af anvendt regnskabspraksis (pro rata konsolidering fællesledede virksomheder), idet proformatal for 2002 ikke er tilrettet. Som konsekvens heraf er indeksudvikling vist fra 2003.

9 7 Beretning Aktiviteter og udvikling JP/ Politikens Hus A/ S-koncernen, en af Danmarks førende medievirksomheder, har i mere end 100 år formidlet nyheder, debat og oplysning til den danske befolkning. en ejes ligeligt af A/ S Politiken Holding og Jyllands-Posten Holding A/ S. Bag disse holdingselskaber står et fondsejerskab, der sikrer den redaktionelle uafhængighed, som er afgørende for koncernens aktiviteter inden for dagbladsvirksomhed. en står bag Danmarks tre førende landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken med tilhørende internetudgivelser, lokal- og gratisaviser samt forlagsaktivitet. Desuden driver koncernen trykkeri- og distributionsvirksomhed i tilknytning til hovedaktiviteterne. I årets løb er aktiviteterne udvidet med den morgendistribuerede gratisavis 24timer, som udkommer mandag til fredag, og investeringer i nye medier på internetområdet. Dagblade Væksten i annoncemarkederne er fortsat i 2006, og de forbedrede konjunkturer er udnyttet til en intensiveret produktudvikling af net- og papiraviserne for at fastholde og udvide læserskaren. Alle tre dagblade opnåede tilfredsstillende positive resultater. Gratis lokale ugeaviser Resultatet af lokale ugeaviser er tilfredsstillende på trods af øget konkurrence. Forlag Forlagsaktiviteten fik endnu et år med en markant fremgang i omsætningen og et tilfredsstillende resultat på alle væsentlige udgivelsesområder. Økonomisk udvikling ens resultat udgør i ,5 mio. kroner før skat mod 233,4 mio. kroner i 2005 og 75,3 mio. kroner efter skat mod 167 mio. kroner i I lyset af betydelige omkostninger forbundet med lanceringen af gratisavisen 24timer samt investeringer i digitale medier anses resultatet for tilfredsstillende. ens samlede indtægter blev i ,3 mio. kroner set i forhold til mio. kroner i ens balance viser aktiver på 2.057,8 mio. kroner og en egenkapital på 943,1 mio. kroner. Sammenlignet med 2005 er aktiverne øget med 165,9 mio. kroner, og egenkapitalen er øget med 66,2 mio. kroner. Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling, ligesom årsrapporten ikke er påvirket af usædvanlige forhold.

10 8 Beretning Kapitalberedskab På baggrund af resultatet udgør pengestrømme fra koncernens driftsaktivitet 178 mio. kroner mod 242,6 mio. kroner i De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver og anden investeringsaktivitet i koncernen udgjorde netto 144,6 mio. kroner mod 92,9 mio. kroner i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negativ med 67,4 mio. kroner mod en negativ pengestrøm på 14,9 mio. kroner året før. ens likviditet er reduceret fra 537 mio. kroner til 503 mio. kroner. Forventninger til 2007 en forventer et negativt resultat i 2007 som følge af omkostninger forbundet med den videre udvikling af gratisavisen 24timer samt fortsatte investeringer i digitale medier. Moderselskabet aktiviteter og økonomisk udvikling Moderselskabets hovedaktiviteter er de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken samt gratisavisen 24timer, som blev lanceret i august Moderselskabet - økonomisk udvikling Resultatet i moderselskabet er et overskud på 112,9 mio. kroner før skat. I 2005 var resultatet et overskud på 232,2 mio. kroner. Efter skat udgør årets resultat 75,4 mio. kroner mod 166,2 mio. kroner i Moderselskabets primære driftsresultat er et overskud på 11,1 mio. kroner mod et overskud i 2005 på 123,7 mio. kroner. Moderselskabets samlede aktiver er på 1.763,1 mio. kroner og egenkapitalen på 943,2 mio. kroner. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgør 62 mio. kroner, og ændringen i likvide beholdninger udgør 46,2 mio. kroner. De samlede likvide beholdninger udgør 394,9 mio. kroner per ultimo året Resultatet fra tilknyttede virksomheder udviser i 2006 et overskud på 63,9 mio. kroner mod 93,3 mio. kroner i 2005, og resultatet fra associerede virksomheder udviser i 2006 et overskud på 9,4 mio. kroner mod 4 mio. kroner i Særlige risici (drift, kredit, valuta, finansielt) ens risici knyttet til drift og finansiering er afgrænset til den markedsmæssige udvikling. en har ingen positioner i fremmed valuta af betydning. Der er ikke i forhold til enkeltkunder usædvanlige eller væsentlige kreditrisici, der ikke allerede er afdækket ved hensættelser eller garantier. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten.

11 9 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. regnskabet regnskabet omfatter de virksomheder (tilknyttede virksomheder), hvor modervirksomheden JP/ Politikens Hus A/S har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20 procent og 50 procent af stemmerettighederne og udøver en betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, indregnes som associerede virksomheder. I koncernregnskabet indregnes fællesledede associerede virksomheder ved pro rata metoden. regnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, tilknyttede virksomheder og fællesledede associerede virksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner internt mellem de konsoliderede virksomheder. Pro rata konsoliderede associerede virksomheder elimineres forholdsmæssigt. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelses-/afviklingstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller solgte virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 10 år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

12 10 Regnskabspraksis Omregning af fremmed valuta (fortsat) Ved indregning af udenlandske tilknyttede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelsens poster til gennemsnitlige valutakurser, der ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens kurser. Valutakursreguleringer opstået ved omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurs indregnes direkte på egenkapitalen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Fremstillings- og distributionsomkostninger Posten indeholder forbrug af direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I fremstillings- og distributionsomkostninger indregnes råvarer og hjælpematerialer ved produktion, redaktionelle omkostninger, direkte reklame- og salgsomkostninger samt distributionsomkostninger. Andre driftsindtægter Posten indeholder driftsindtægter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteter. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld, kontantrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Goodwill 3-10 år Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan udgøre op til 10 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytteværdien.

13 11 Regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Investeringer i it-systemer, herunder udviklingsomkostninger og software, der indgår som en integreret del af produktions- og administrative systemer, indregnes under posten Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Installationer 5-10 år Produktionsanlæg og maskiner 5-20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år Anskaffelser til under 25 t. kroner per enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele indregnes og måles efter den indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill. Kapitalandele med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse. Nettoopskrivning af kapitalandele overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

14 12 Regnskabspraksis Andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i andre virksomheder indregnes under anlægsaktiver og måles til anskaffelsesværdi eller en lavere skønnet værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger i form af lønninger blandt andet til tekst- og billedredigering af forlagsbøger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer, på grundlag af en individuel vurdering. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Retursalgsforpligtelser er modregnet i regnskabsposten. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børsværdi) på balancedagen. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Hensættelse til udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes som et skøn, når der foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Gæld realkreditinstitutter Gæld realkreditinstitutter måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

15 13 Regnskabspraksis Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter, herunder modtagne forudbetalinger på avisabonnementer, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte avisabonnementer præsenteres som en særskilt post under passiverne benævnt Modtagne forudbetalinger abonnementer. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Øvrige oplysninger Leasingforhold Leasingforpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser. Leasingforpligtelsen er opgjort som fremtidige betalinger uden tilbagediskontering. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen og moderselskabet er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger og andre let realisable værdipapirer optaget under omsætningsaktiver med fradrag af kortfristet gæld i pengeinstitutter indeholdt i posten kreditinstitutter. Der er foretaget justeringer af klassifikationen af regnskabsposter i pengestrømsopgørelsen, og sammenligningstal er tilpasset hertil. Segmentoplysninger Der gives oplysninger om nettoomsætning på forretningssegmenter, der er opdelt i aktiviteterne dagblade, forlag, lokal- og gratisaviser og andet. Nøgletal Nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med seneste vejledninger fra Den Danske Finansanalytikerforening, Anbefalinger & Nøgletal 2005.

16 14

17 15 Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter Fremstillings- og distributionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttofortjeneste Personaleomkostninger 2 ( ) ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 3 ( ) ( ) (37.891) (38.420) Resultat af primær drift Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder Resultat kapitalandele associerede virksomheder 5 (19) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 (7.943) (16.021) (4.846) (8.930) Resultat før skat Skat af årets resultat 8 (37.178) (66.343) (37.491) (66.023) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (858) - - Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overført til reserve for nettoopskrivning ( ) Overført resultat

18 16 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK DKK Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele tilknyttede virksomheder Kapitalandele associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender tilknyttede virksomheder Tilgodehavender associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 17 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital Minoritetsinteressers andel af egenkapital 14 (96) ens egenkapital Hensættelse til udskudt skat Kapitalandele associerede virksomheder Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger abonnementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld tilknyttede virksomheder Gæld associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 24 Nærtstående parter 25 Aktionærforhold 26

20 18 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar Foreslået udbytte minoritetsinteresser (1.065) Betalt udbytte til aktionærer (9.065) (9.065) Til/afgange kapitalandele Kursregulering udenlandske virksomheder (118) (118) Årets resultat Egenkapital 31. december Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar Betalt udbytte til aktionærer (8.000) (8.000) Kursregulering udenlandske tilknyttede virksomheder (118) (118) Årets resultat ( ) Egenkapital 31. december

21 19 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note DKK DKK DKK DKK Årets resultat Reguleringer (28.711) (32.707) Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle poster Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat (47.886) (80.325) (13.524) (50.576) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb/salg anlægsaktiver 21 ( ) (73.468) ( ) (56.378) Køb/salg virksomheder 22 (33.518) (19.473) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) (92.941) ( ) (56.378) Optagelse/nedbringelse gæld realkreditinstitutter (59.178) (10.058) (52) (48) Tilgodehavender/gæld tilknyttede virksomheder - - (25.398) (24.829) Tilgodehavender/gæld associerede virksomheder (8.315) (6.977) Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder Modtaget udbytte associerede virksomheder Betalt udbytte til aktionærer (9.065) (8.931) (8.000) (8.000) Pengestrømme finansieringsaktivitet (67.368) (14.937) Ændring i likvider (33.962) Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 31. december

22 20 Noter til resultatopgørelsen Note Nettoomsætning - primært segment DKK DKK Dagblade Gratis lokale ugeaviser Forlag Andet DKK DKK DKK DKK Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Heraf udgør vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere Af- og nedskrivninger immaterielle og materielle anlægsaktiver Goodwill Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver (1.036) 72 (814)

23 21 Noter til resultatopgørelsen Note 4 Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ' andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK Politikens Lokalaviser A/S København 100% JP/Politikens Forlagshus A/S København 100% Politiken Tryk Erritsø A/S Fredericia 100% Jyllands-Posten Tryk A/S Århus 100% Jyllands-Posten Distribution A/S Århus 100% Ejendomsavisen/Bilavisen A/S Århus 100% mediacenter danmark a-s Århus 100% McPhone Telemarketing A/S Silkeborg 100% Side6.dk A/S København 100% Ejendomsselskabet af 15. jan A/S Århus 100% Portal Danmark A/S Århus 51% (162) Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (2.176) (2.176) - Interne avancer og tab 31. december - - (3.780) Forskydning interne avancer og tab (5) Kapitalandele tilknyttede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed (49.307) - Årets til- og afgang Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed Kursregulering (118) 159 Afgang kapitalandele Årets resultat Betalt udbytte (86.500) (32.000) Op- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi kapitalandele tilknyttede virksomheder 31. december

24 22 Noter til resultatopgørelsen Note 5 Resultat kapitalandele associerede virksomheder Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ens andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK Ringkøbing Amts Konservative Blade A/S Herning 49% Annoncesamarbejdet Gefion A/S København - (84) (62) - I/S Danmarkshistorien København 50% (97) (97) Andre kapitalandele - - (2) (2) Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (541) (541) - (19) (116) Kapitalandele associerede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Årets til-/afgang (200) 128 Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar (1.908) (1.702) Regulering til-/afgang 153 (147) Årets resultat (116) 241 Betalt udbytte (300) (300) Op- og nedskrivninger 31. december (2.171) (1.908) Regnskabsmæssig værdi associerede virksomheder 31. december

25 23 Noter til resultatopgørelsen Note 5 Resultat kapitalandele associerede virksomheder - fortsat Der specificeres således: Virksomhed Hjemsted Ejerandel ' andel af resultat og egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital DKK DKK DKK A/S Bladkompagniet København 50% Trykkompagniet A/S København 50% (19.443) (14.000) InfoMedia Huset A/S København 50% Skandinavisk Film Kompagni A/S København 50% Jobzonen A/S København 40% Zonerne A/S København 32% (2.824) (2.043) (3.525) Silkeborg Avis Holding A/S Silkeborg 32% Ringkøbing Amts Konservative Blade A/S Herning 49% Forbrugerliv.dk A/S København 50% Mingler A/S København 50% (834) (599) Releaze A/S København 50% (193) (124) 393 Annoncesamarbejdet Gefion A/S København - (84) (62) Interne avancer og tab 31. december - - (4.942) Forskydning interne avancer og tab Goodwill 31. december Afskrivning goodwill (6.351) (6.351) Kapitalandele associerede virksomheder DKK DKK Kostpris 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed Årets tilgang Årets afgang (200) 0 Kostpris 31. december Op- og nedskrivninger 1. januar Regulering kostpris, likvidation tilknyttet virksomhed (28.951) - Årets resultat Betalt udbytte (47.687) (15.750) Op- og nedskrivninger 31. december (49.960) Regnskabsmæssig værdi før modregning Kapitalandele med negativ værdi optaget under hensættelser Regnskabsmæssig værdi kapitalandele associerede virksomheder 31. december

26 24 Noter til resultatopgørelsen Note Finansielle indtægter DKK DKK DKK DKK Renteindtægter tilknyttede virksomheder Renteindtægter associerede virksomheder Kursgevinster værdipapirer Øvrige renteindtægter Finansielle omkostninger Renteomkostninger tilknyttede virksomheder Kurstab værdipapirer Øvrige renteomkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat Regulering udskudt skat (7.707) Regulering aktuel skat tidligere år 154 (4.652) 453 (4.530) Regulering udskudt skat tidligere år Skat kapitalandele tilknyttede virksomheder Skat kapitalandele associerede virksomheder Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet skat af ordinært resultat 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% Skatteeffekt af: Regulering af beregnet skat tilknyttede virksomheder i forhold til 28% - - 2,3% -0,6% Regulering af beregnet skat associerede virksomheder i forhold til 28% 0,0% -0,1% 1,3% 0,5% - -2,1% - -1,3% Regulering effekt skattenedsættelse Ikke fradragsberettiget afskrivning goodwill 3,4% 0,7% 0,0% 0,0% Ikke fradragsberettigede omkostninger i øvrigt 1,2% 0,8% 0,7% 0,5% Andet herunder regulering tidligere år 0,5% 1,1% 0,8% 1,3% Effektiv skatteprocent 33,1% 28,4% 33,1% 28,4% Betalte skatter Betalte skatter i året vedrørende tidligere år (1.126) (6.353) Betalt acontoskat for året

27 25 Noter til aktiver Note Immaterielle anlægsaktiver Goodwill DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Kursregulering Tilgang ved virksomhedskøb Årets tilgang Årets afgang (5.320) Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Kursregulering Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (4.603) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

28 26 Noter til aktiver Note 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Udrangering (69.238) (95.507) Kursregulering 390 Tilgang ved virksomhedskøb Årets tilgang Årets afgang (7.286) (18.238) Kostpris 31. december Opskrivning 1. januar Opskrivning 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Udrangering (69.238) (95.507) Kursregulering 383 Tilgang virksomhedskøb 472 Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (5.624) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af grunde og bygninger ifølge senest foreliggende offentlige vurdering udgør TDKK pr. 1. januar 2006.

29 27 Noter til aktiver Note 10 Materielle anlægsaktiver - fortsat Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Udrangering (69.238) (96.832) Årets tilgang Årets afgang (4.479) (12.926) Kostpris 31. december Opskrivning 1. januar Opskrivning 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Udrangering (69.488) (96.582) Årets afskrivninger Afskrivninger årets afgang (3.650) Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af grunde og bygninger ifølge senest foreliggende offentlige vurdering udgør TDKK pr. 1. januar 2006.

30 28 Noter til aktiver Note 11 Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Tilgang likvidation tilknyttet virksomhed Årets tilgang Årets afgang 0 (213) 0 (4) Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note Varebeholdninger DKK DKK DKK DKK Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Handelsvarer

31 29 Noter til passiver Note Aktiekapital DKK DKK Aktiekapitalen består af: Aktier fordelt à kr eller multipla heraf På generalforsamlingen giver hver aktie på kr én stemme. Aktiekapitalen er udvidet med t.kr. pr. 1. januar 2003 som led i sammenlægning af aktiviteter fra Jyllands-Posten A/S (nu Jyllands-Posten Holding A/S) og Aktieselskabet Dagbladet Politiken (nu A/S Politiken Holding). Aktiekapitalen er i øvrigt uændret fra selskabets stiftelse i Minoritetsinteressers andel af egenkapital DKK DKK Minoritetsinteresser 1. januar Udbetalt udbytte (1.065) (931) Til-/afgang i året 100 (190) Andel af årets resultat (118) 858 (96) 987

32 30 Noter til passiver Note Hensættelse til udskudt skat DKK DKK DKK DKK Saldo 1. januar Tilgang ved køb af virksomhed (225) 0 0 Regulering nedsættelse skatteprocent - (4.171) - (2.807) Regulering tidligere år Årets regulering (7.707) Specifikation af udskudt skat: Immaterielle anlægsaktiver (7.750) (4.280) (490) (705) Materielle anlægsaktiver Værdipapirer og tilgodehavender (1.345) Gældsforpligtelser m.v (17.500) (9.981) (5.439) (4.533) Andre hensatte forpligtelser Fratrædelsesomkostninger, lukning trykkeri Andre hensættelser Forfaldstidspunktet for hensatte forpligtelser forventes at blive: Inden for 1 år

33 31 Noter til passiver Note Langfristede gældsforpligtelser DKK DKK DKK DKK Gæld realkreditinstitutter, forfalder Efter 5 år I perioden 1-5 år Eventualforpligtelser mv. Sikkerhedsstillelser Ejer- og løsørepant Til sikkerhed for gæld realkreditinstitutter - Pantebreve i grunde og bygninger samt tekniske anlæg og maskiner, nominel værdi Regnskabsmæssig værdi Andre Der er over for tredjemand stillet bankgarantier, nominel værdi Selvskyldnerkautioner Selvskyldnerkaution over for gæld kreditinstitutter for tilknyttede virksomheder, nominel værdi Leasingforpligtelser Leasingforpligtelse andre driftsmidler og inventar Inden for 1 år I perioden 1-5 år Andre forpligtelser Der er over for associerede virksomheder afgivet tilsagn om likviditet til den fortsatte drift Kapitalindskud i Den Danske Presses Fællesindkøbs- Forening er stillet til sikkerhed for mellemværender med foreningen Regnskabsmæssig værdi

34 32 Noter til passiver Note 18 Eventualforpligtelser mv. - fortsat Retssager og erstatningskrav en er part i verserende retsager, hovedsageligt vedrørende ophavsret og påståede krænkelser i forbindelse med medievirksomhed. Der er i årsrapporten indregnet forpligtelser til de sager, ledelsen vurderer har en økonomisk risiko. Andre forpligtelser er administrationsselskab i den sambeskattede koncern, der omfatter udenlandske dattervirksomheder. ens danske dattervirksomheder hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst til og med indkomståret Fra 2005 og 2006 hæftes alene for modtagne aconto-betalinger fra dattervirksomheder. Solidarisk hæftelse med øvrige bladhuse / interessenter for gæld i Ritzaus Bureau.

35 33 Noter til pengestrømsopgørelsen Note Reguleringer DKK DKK DKK DKK Af- og nedskrivninger Ændring hensættelser (2.300) (28.700) (2.300) (28.700) Finansielle indtægter (29.203) (19.483) (33.304) (20.162) Finansielle omkostninger Resultat kapitalandele tilknyttede virksomheder - - (63.931) (93.258) Resultat kapitalandele associerede virksomheder 19 (351) (9.404) (3.960) Skat af årets resultat (28.711) (32.707) 20 Ændringer i driftskapital Varebeholdninger (6.268) Tilgodehavender ( ) (20.690) (41.375) Forudbetalinger (2.545) Kortfristede gældsforpligtelser Køb/salg anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill (9.509) (16.866) 0 0 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger (29.909) (853) (28.715) 0 Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar (56.929) (38.794) (25.996) (21.124) Materielle anlæg under opførelse (14.298) (18.608) (9.888) (12.926) Salg materielle anlæg Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele og andre finansielle anlægsaktiver (3.102) 443 (52.043) (22.925) ( ) (73.468) ( ) (56.378)

36 34 Noter til pengestrømsopgørelsen Note Køb/salg virksomheder DKK DKK DKK DKK Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger 20 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (2.094) 225 Kortfristet gæld i øvrigt (2.108) (12.029) (271) Nettoaktiver (271) - goodwill Heraf likvide beholdninger (10.095) (7.005) (6.537) (6.808) - Køb virksomhed under vedrører nettoaktiver og likvide beholdninger overtaget i forbindelse med likvidation af tilknyttet virksomhed DKK DKK DKK DKK Likvide beholdninger 31. december Værdipapirer Likvide beholdninger Kreditinstitutter (60.283) (7.760) (59.904)

37 35 Noter, hvortil der ikke henvises Note Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer DKK DKK DKK DKK Deloitte Revisionshonorar Andre ydelser Andre revisorer Revisionshonorar Andre ydelser Nærtstående parter Juridisk rådgivning - Interlex Advokater (Advokat Ole Ravnsbo er indehaver). Der er ydet juridisk rådgivning på markedsmæssige vilkår. Grundlag Bestyrelsesmedlem Bortset fra normalt ledelsesvederlag har der ikke været transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere eller andre nærtstående parter. -koncernen har i regnskabsårets løb kun haft få transaktioner med ejerselskaber og ejerfonde. Transaktionerne er uvæsentlige i forhold til regnskabsaflæggelsen og er ydet på markedsvilkår. Transaktioner mellem tilknyttede og associerede virksomheder er gennemført på markedsvilkår. interne transaktioner, herunder transaktioner med fællesledede associerede virksomheder, er elimineret i koncernregnskabet. 26 Aktionærforhold Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 16% af aktiekapitalen på t.kr. i alt t.kr., svarende til et udbytte på 160 kr. per aktie à kr Aktionærer Aktionærer, der ejer mere end 5% af aktiekapitalen: A/S Politiken Holding Rådhuspladsen 37, 1785 København V Jyllands-Posten Holding A/S Grøndalsvej 3, 8260 Viby J.

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens beretning Selskabsoplysninger 4 oversigt 5 Hoved- og

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere