Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr. mod sidste år 2,5 mio.kr. Egenkapitalforrentning på hhv. 5,3 % p.a. og 4,1 % p.a. før og efter skat. Resultat pr. aktie 17,5 kr. mod 8,2 kr. i Vækst i nettorente- og gebyrindtægterne på 1 % til 52,3 mio.kr. Omkostningsvækst på 7 % eller 2,4 mio.kr. Fald i basisindtjeningen på 2,4 mio.kr. Fald i nedskrivninger på 6,4 mio.kr. til 10,4 mio. kr. Kursregulering +5,9 mio.kr. mod +6,8 mio.kr. i Vækst i indlån på 6 % til mio.kr. Fald i udlån på 2 % til mio.kr. Solvens på 16,6 % og kernekapital på 14,2 %. Likviditetsoverdækning på 261 %. Acceptabelt halvårsresultat med forbedret indtjening Banken har stor indlånsoverdækning og robust likviditet til udlånsvækst - ingen "kreditklemme". Vestfyns Bank har i 1. halvår 2010 realiseret et resultat før skat på 5,7 mio.kr. mod 2,5 mio.kr. for samme periode i Resultatet efter skat blev på 4,4 mio.kr. mod 2,0 mio.kr. i 1. halvår Forrentningen af egenkapitalen udgør 5,3 % p.a. før skat og 4,1 % p.a. efter skat. Overskuddet på 3,0 mio.kr. efter 1. kvartal 2010 er videreført med et resultat før skat på 2,7 mio.kr. i 2. kvartal Halvårsresultatet er præget af pæne kursgevinster på 5,9 mio.kr., fortsat høje nedskrivninger på 10,4 mio.kr. samt udgifter til Bankpakke I med 3,6 mio.kr. Halvårets basisindtægter er øget med 0,6 mio.kr. og udgør 52,3 mio.kr. Denne udvikling er sammensat med et fald i nettorenteindtjeningen med 3,6 mio.kr. og øgede nettogebyrindtægter på 4,2 mio.kr. Faldet i renteindtjeningen skyldes et lavere renteafkast af bankens store likviditet samt øgede rentebetalinger til sikring af funding og ansvarlig hybrid kapital. Den øgede gebyrindtjening skyldes større aktivitet med værdipapirhandel og låneformidling. Omkostningerne er i 1. halvår 2010 steget med 7 % eller 2,4 mio.kr., der kan henføres til gennemsnitligt flere ansatte medarbejdere på 4 %, i forhold til 1. halvår Basisindtjeningen før omkostningerne til Bankpakke I er faldet med 2,3 mio.kr. til 13,5 mio.kr. Provisionsbetalingen til Bankpakke I udgør 3,4 mio.kr. Kursreguleringer er påvirket af det faldende renteniveau og påvirker driftsresultatet positivt med 5,9 mio.kr. mod sidste års kursregulering på 6,8 mio.kr. Nedskrivninger er opgjort til 10,4 mio.kr. mod 16,8 mio.kr. året før og er fordelt med 65 % på erhvervskunder og 35 % på private kunder. Bankens likviditet har en komfortabel overdækning på 626 mio.kr. eller 261 % i forhold til 10 % kravet i Lov om Finansiel Virksomhed, og med en udlånsprocent på 81 er alle udlån fortsat finansieret med indlån. Side 1 af 18

2 Med baggrund i de forsat svage konjunkturer og betalingen til bankpakkerne anser bankens ledelse halvårets resultat for acceptabelt. Banken har fortsat god tilgang af nye kunder, og kan fortsat imødekomme vores kunders velbegrundede udlånsbehov. Bankens solvens, kernekapital og likviditet er robuste til at møde fremtidens behov. Vores forretningsgrundlag, herunder indlån og garantier, udvikler sig positivt og tilfredsstillende. Banken har indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelser på op til 400 mio.kr. til sikring af bankens likviditet. I 1. halvår 2010 har vi udnyttet denne rammeaftale med 150 mio.kr. ved udstedelse af et 3 årigt obligationslån med mulighed for indfrielse efter 12 måneder. Resultat i sammendrag: Udvalgte driftsposter (mio.kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 52,3 51,8 101 Andre ordinære indtægter -0,3 0,1 - Driftsomkostninger og afskrivninger -38,5-36,1 107 Andre driftsudgifter (Bankpakke I) 3,4 3,2 106 Resultat før nedskrivninger og kursreguleringer 10,1 12,6 80 Nedskrivninger på udlån og garantier 10,4 16,8 62 Kursregulering af værdipapirer, valuta m.v. 5,9 6,8 87 Resultat før skat 5,7 2,5 224 Skat 1,3 0,5 261 Nettoresultat 4,4 2,0 215 Nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 1 % og udgør for halvåret 52,3 mio.kr. Nettorenteindtægterne er faldet med 10 %, der kan henføres til beskedne renteafkast på bankens store likviditet samt renteudgifter til sikring af funding og hybrid ansvarlig kapital. Halvårets gennemsnitlige kunderentemarginal er svagt vigende. Udbytter af aktier m.v. er svagt vigende og nettogebyrindtægterne er øget med 4,2 mio.kr. i forhold til 1 halvår Væksten i gebyrindtjeningen kan henføres til noget større aktivitet med handel med værdipapirer samt låneformidling via Totalkredit og DLR Kredit som bankens samarbejder med. Driftsomkostningerne er øget med 3,1 mio.kr. til 37,7 mio.kr. i 1. halvår 2010, der kan henføres til gennemsnitligt 3 flere medarbejdere i halvåret, overenskomstmæssige lønstigninger og almindelige prisstigninger på bankens øvrige omkostninger. Afskrivninger på materielle aktiver er faldet med 0,7 mio.kr. til 0,8 mio.kr. Nedskrivninger/hensættelser af udlån og garantier er udgiftsført med 10,4 mio.kr. mod 16,8 mio.kr. i 1. halvår Heri indgår hensættelser til Finansiel Stabilitet A/S (Bankpakke I) med 0,3 mio.kr. Nedskrivninger/hensættelser på bankens udlån og garantier udgør i halvåret 10,9 mio.kr. Hertil kommer rentebetalinger på nedskrevne engagementer med 0,7 mio.kr. samt indgået tidligere afskrevne fordringer 0,8 mio.kr. Endvidere er udgiftsført 1,0 mio.kr. tab direkte over driften. Bankens bruttonedskrivninger/hensættelser udgør 19,7 mio.kr. og tilbageførslerne udgør 8,8 mio.kr. Halvårets nedskrivninger er fordelt med 35 % på privatkunder og 65 % på erhvervskunder. Kursreguleringerne er positive med 5,9 mio.kr. og er fordelt med kursgevinster på 4,2 mio.kr. på bankens obligationsbeholdning, 1,4 mio.kr. på fremmed valuta og finansielle instrumenter samt 0,3 på bankens aktiebeholdning. Af kursgevinsterne på aktier udgør 0,8 mio.kr. gevinster på bankens unoterede aktier i en række fællesejede anlægsaktier og sektorselskaber. Selskabsskatten for 1. halvår 2010 er beregnet til 1,3 mio.kr. Side 2 af 18

3 Balanceposter: Udvalgte balanceposter (mio.kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Egenkapital Garantier m.v Bankens balance er steget med 17 % til mio.kr., der primært kan henføres til udviklingen i indlån, der er steget med 6 % til mio.kr. samt bankens obligationsudstedelse som likviditetsreserve på 150 mio.kr. Væksten i indlånet er påvirket af enkelte større aftale- og tidsindskud, der forventes hævet igen. Det generelle indlån er fortsat stabilt på et lidt højere niveau. Udlånet er faldet med 2 % målt på årsbasis, som følge af svagere efterspørgsel. Markedet er faldet med cirka 5 %. Garantierne er øget med 134 mio.kr. til 524 mio.kr., som følge af en væsentlig stigning på 124 mio.kr. i betalingsgarantier for ejendomshandler og sagsgarantier for ekspedition af lånekonverteringer, samt en vækst på 12 mio.kr. i entreprisegarantier fra flere nye erhvervskundeforhold. Bankens udlån og garantier på i alt mio.kr. er fordelt med 49 % til privatkunder, 50 % til erhvervskunder samt 1 % til offentlige virksomheder og med god spredning på kunder og brancher, hvor landbrug udgør den største enkeltbranche med en andel på 13 %. Bankens stresstest af de største landbrugsengagementer viser tilfredsstillende sikkerhedsafdækning og robusthed til imødegåelse af vigende aktivpriser. Bankens samlede andel af store engagementer (over 10 procent af basiskapitalen) er halveret til 59 %, bl.a. som en følge af styrkelsen af bankens ansvarlige kapital ved tilførsel af hybrid lånekapital på 50 mio.kr. sidste efterår. Nøgletal: Procent/faktiske tal indeks Egenkapitalforrentning p.a. før skat 5,3 2,4 221 Egenkapitalforrentning p.a. efter skat 4,1 2,0 210 Kernekapital 14,2 11,9 119 Solvens 16,6 14,5 114 Medarbejdere, gnsn. i perioden Aktiernes indre værdi Børskurs Egenkapitalforrentningen er beregnet af den gennemsnitlige egenkapital inkl. periodens resultat. Vestfyns Bank har ved opgørelsen af den beregnede solvens og vægtede aktiver anvendt kapitaldækningsregler for opgørelse af kredit-, markeds- og operationel risiko. Banken har anvendt den såkaldte standardmetode og standardindikatormetode til beregningerne og kan herefter opgøre solvensen til 16,6 %, heri indgår bankens kernekapital med 14,2 %. Alle solvens og kapitalberegninger er baseret på primoegenkapitalen 2010 uden konsolidering af periodens resultat. Forbedringen af solvens og kernekapital skyldes primært tilførsel af hybrid lånekapital på 50 mio.kr. sidste efteråret. Bankens vægtede aktiver er øget med 110 mio.kr. i forhold til balancen pr. 30. juni 2009, primært med baggrund i væksten i afgivne garantier. Som omtalt i bankens fondsbørsmeddelelse nr. 9/2010 af 22. juni 2010 har banken indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelse op til 400 mio.kr. for konkrete låneoptagelser i 2010 med 3 årig løbetid til sikring af bankens likviditet. Banken har ultimo juni 2010 hjemtaget et obligationslån på 150 mio.kr. under denne aftale til styrkelse af bankens likviditetsreserver. Side 3 af 18

4 Med denne likviditetstilførsel og med væksten i bankens indlån på 6 % i perioden kan bankens likviditet pr. 30/ opgøres med en overdækning på 626 mio.kr. eller 261 % i forhold til 10 % kravet i 152 i Lov om finansiel virksomhed. Banken har således en særdeles god likviditet til at imødegå eventuelle virkninger af udløbet af Bankpakke I pr. 30. september 2010 og til at imødekomme vores kunders fortsatte låneefterspørgsel. Bankens udlånsprocent er opgjort til 81, hvilket betyder, at banken fuldt ud kan finansiere vores udlån med indlån og derfor ikke har haft behov for finansiering via penge- og Interbankmarkedet. Lavkonjunkturen påvirker - i lighed med finanssektoren generelt - fortsat niveauet af bankens børskurs, der dog i perioden er steget med 7 % i forhold til 30. juni Aktien handles på halvåret til ca. 64 % af aktiens indre værdi. Usikkerhed ved indregning og måling Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens gruppevise nedskrivninger af udlån m.v. er i halvårsrapporten foretaget med baggrund i en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Hertil kommer, at banken har foretaget en ledelsesmæssig vurdering af modellens beregningsgrundlag og justeret beregningsfaktorerne efter indikationer om den fremadrettede udvikling heri. Der henvises i øvrigt til oversigten over anvendt regnskabspraksis og til opgørelsen over kapitalbevægelser i halvårsrapporten. Usædvanlige forhold Det økonomiske konjunkturomslag, som fulgte i kølvandet på finanskrisen, har påvirket bankens forhold på flere områder. Banken har af hensyn til branchen og vores markedsmæssige placering indgået i aftalen med Det private Beredskab og er hermed omfattet af Lov om finansiel Stabilitet og statsgarantien for bankens indlån og simple fordringer, den såkaldte Bankpakke I. Denne aftale, der udløber den 30. september 2010, medførte at banken dels skulle stille garantier overfor Det private Beredskab for 2 x 9,1 mio.kr. for tab i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter samt løbende betale provision til staten for garantistillelsen på godt 6,8 mio.kr. om året i 2 år. Som tidligere omtalt har dette den såkaldte Bankpakke I medført omkostninger og nedskrivninger for banken på 3,6 mio.kr. i 1. halvår Finanskrisen og konjunkturomslaget har ligeledes medført stigende priser og marginaler på pengemarkedet, der også har haft en afsmittende virkning på prisdannelsen på fremskaffelsen af indlån, ligesom prisen på risikotagning har været kraftigt stigende. Der må endvidere forventes en afsmittende effekt på prisdannelsen på likviditets- og indlånsmarkedet ved udløbet af statsgarantien i Bankpakke I. Mens pengemarkederne har haft en vis opblødning igen, er kapitalmarkederne for ansvarlig kapital fortsat meget tilbageholdende. Banken optog i efteråret 2009 hybrid lånekapital fra en kreds af private investorer på 50 mio.kr., og har dermed styrket solvensen med ca. 3,0 procentpoint. Vestfyns Bank har herefter en meget god overdækning i forhold til lovens krav og bankens eget opgjorte solvensbehov på 9,1 %. Banken sagde samtidig nej tak til kapitaltilførsel fra Staten i den såkaldte Bankpakke II. Endvidere har Vestfyns Bank ikke oplevet vanskeligheder ved fremskaffelse af indlån eller funding og har delvist kompenseret de stigende funding-, risiko- og likviditetsomkostninger ved udvidelse af marginalerne på bankens udlån. Side 4 af 18

5 Forventninger til 2. halvår og til årsresultatet Den samfundsøkonomiske udvikling har været bedre end forventet, men hviler fortsat på et usikkert grundlag bl.a. med udsigter til generelle finanspolitiske stramninger. Ledighedstallene er forblevet mindre end forventet og vækstraterne er generelt også gået bedre, om end investeringerne fortsat lader vente på sig. Vi forventer derfor en moderat vækst i det kommende halvår herunder også et svagt øget forbrug og investeringslyst på privatkundemarkedet. Vestfyns Bank forventer fortsat at kunne øge vores markedsandele og at 1. halvårs stigende aktivitetsniveau kan fastholdes i 2. halvår både med tilgang af nye kunder og nye forretninger. Vi påregner derfor at kunne fastholde vores basisindtjening. Vores budgetter indeholder moderate positive kursreguleringer på bankens valuta- og værdipapirbeholdning primært fra vores valutaomsætning og sektoraktier, idet vi forventer svagt stigende renter hen mod slutningen af året. Som følge af virkningerne fra konjunkturomslaget og flere branchers fortsatte udfordringer med indtjeningen forventes bankens nedskrivninger af udlån og garantier på et fortsat højt niveau, om end lavere i forhold til nedskrivningerne i Vestfyns Bank fastholder derfor vores forventninger om et resultatniveau i 2010, der er højere end resultatet for 2009 men fortsat begrænset. Der er fortsat stor usikkerhed om forudsigelserne af resultatet med baggrund i den fortsatte høje usikkerhed om konjunkturudviklingen og de afledte effekter af den økonomiske afmatning. Der er ikke siden afslutning af halvåret truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Vestfyns Bank offentliggør i dag nogle supplerende og korrigerende informationer til bankens årsrapport for 2009 og imødekommer hermed Finanstilsynets udkast til afgørelse fra Fondsrådet, der er en følge af Tilsynets regnskabskontrol af bankens årsrapport for Konsekvensen af Finanstilsynets regnskabskontrol har ingen resultat- eller kapitalmæssige virkninger i årsrapporten for Banken har hidtil offentliggjort en række af de givne informationer på bankens hjemmeside, men følger nu Finanstilsynets udkast til afgørelse og offentliggør informationerne som en del af bankens årsrapport. Der er ikke foretaget revision af halvårsrapporten. Banken offentliggør kvartalsorientering for 3. kvartal, tirsdag, den 26. oktober 2010 og forventer at offentliggøre meddelelse om årsrapporten for 2010, torsdag, den 10. februar Der henvises i øvrigt til medfølgende resultatopgørelse, balance og specifikationer. Assens, den 12. august 2010 VESTFYNS BANK A/S Georg Gundersen Bestyrelsesformand Arne Jakobsen Bankdirektør Side 5 af 18

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2010 for Vestfyns Bank A/S. Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for 1. halvår Vi erklærer, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som banken kan påvirkes af. Regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2009, der indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Assens, den 12. august 2010 Direktionen Arne Jakobsen Bankdirektør Bestyrelsen Georg Gundersen Bent Jensen Peter Cederfeld de Simonsen Formand Næstformand John Svane Hansen Vagn Kamp Larsen Steen B. Sørensen Medarbejdervalgt Jette Rosenberg Medarbejdervalgt Side 6 af 18

7 Hovedtal 1. halvår (1.000 kr.) PERIODENS RESULTAT Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (293) 119 (16) (84) 723 Udgifter til personale og administration mv Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter, Bankpakke I Basisindtjening før kursregulering og nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv (119) (996) Kursreguleringer Res. af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Indlån Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital NØGLETAL Solvensprocent 1) 16,6 14,5 12,8 14,3 12,0 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2) 2,6 1,2 7,9 9,2 10,2 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering af værdipapirer og nedskrivninger på udlån 1,26 1,32 1,33 1,40 1,44 Halvårets resultat før skat pr. aktie 22,6 10,2 66,3 71,0 68,8 Børskurs, ultimo halvåret Indre værdi pr. aktie 3) ) Solvensprocenten er beregnet i h.t. de nye Kapitaldækningsregler fra og med Sammenligningstal for 2006 er ikke korrigeret. 2) Egenkapitalen indgår i beregningen som et gennemsnit af primo/ultimo. 3) Ekskl. beholdning af egne aktier. Side 7 af 18

8 Resultatopgørelse Året Note ( kr. ) Indeks Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter (Bankpakke I) Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat efter skat Periodens resultat pr. aktie, kr. 17,5 8, ,5 Periodens resultat pr. aktie - udvandet - kr. 17,5 8, ,5 Side 8 af 18

9 Balance Indeks Note ( kr. ) /06.08 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til 8, 9 amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 8 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Side 9 af 18

10 Egenkapital Aktiekapital KAPITALBEVÆGELSER inkl. overkurs Opskrivnings- Overført Egenkapital ( kr.) ved emission henlæggelser overskud i alt Egenkapital 1. januar Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Resultat pr Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Regulering af udskudt skat af egne kapitalposteringer 74 Resultat pr Egenkapital 30. juni Egne aktier Indeks Primo Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 0,5 0,9 Tilgang Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 1,5 3,6 Afgang Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 1,3 4,0 Ultimo Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 0,7 0,5 Aktier i omløb ultimo, antal stk Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger. Aktiekapitalen er fordelt på stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr i alt 25 mio. kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser og ingen aktier har særlige rettigheder. Side 10 af 18

11 Solvensopgørelse ( kr.) Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser medregnet under supplerende kapital Kernekapital Primære fradrag i kernekapital til solvens Resultat pr medregnes ikke i solvensopgørelsen Udskudte skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Fradrag i.h.t. FIL 139 stk. 1, nr Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Fradrag i.h.t. FIL 139 stk. 1, nr Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede aktiver og ikke balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Solvensprocent Kernekapitalsprocent 14,2% 14,4% 11,9% Solvensprocent 16,6% 16,9% 14,5% Solvensbehov Solvensbehov i procent opgjort jf. FIL 124, stk. 4 9,1% 9,1% Opgjort kapitalbehov Heraf udgør kapital til dækning af Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Øvrige risici Kapitalkrav i henhold til 124, stk.2 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro Side 11 af 18

12 Pengestrømsopgørelse ( kr.) Driftsaktivitet Resultat før skat Regulering af ikke kontante driftsposter Betalte skatter I alt Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Forskydning i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet Finansiering og investering Køb og salg af egne aktier Udstedte obligationer Tilgang af materielle aktiver, netto Efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansiering og investering Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo Side 12 af 18

13 Noter Note ( kr. ) Indeks 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer 32 0 Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Udbytte af kapitalandele Aktier I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyr- og provisionsindtægter Side 13 af 18

14 Noter Note ( kr. ) Indeks 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion *) Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt I alt udgifter til personale Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration *) Der er ikke fastsat incitamentprogrammer eller lignende for direktionen. Der udbetales ikke pension til direktionen. Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til heltidsbeskæftigelse 74,2 71, Eventualforpligtelser Garantier mv. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Øvrige garantier Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Side 14 af 18

15 Noter Note ( kr. ) Nedskrivninger på udlån og hensættelse på garantier Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger primo året Individuelle nedskrivninger i året Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tabt, tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger primo Nedskrivninger i året Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ultimo Individuelle hensættelser på garantier Individuelle hensættelser primo Individuelle hensættelser i året Individuelle hensættelser på garantier ultimo Gruppevise hensættelser på garantier Gruppevise hensættelser på garantier primo Hensættelser i året Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Gruppevise hensættelser på garantier ultimo Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo I alt individuelle og gruppevise nedskrivninger medtaget under udlån I alt individuelle og gruppevise hensættelser medtaget under hensættelse til garantier mv Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen Nedskrivninger og hensættelser Rente af individuelt nedskrevne udlån Nedskrevet på aktiver i midlertidig besiddelse Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån m.v Der er ikke afholdt omkostninger til uerholdelige udlån. Side 15 af 18

16 Noter Note ( kr. ) Indeks 9 Kreditrisiko Værdien af udlån og garantier, hvorpå der er foretaget individuel nedskrivning og individuel hensættelse Værdiansættelse før nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Værdien af bankens samlede udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet en objektiv indikation for værdiforringelse og hvor den regnskabsmæssige værdi er større end nul Værdiansættelse før nedskrivning Nedskrivninger Værdiansættelse efter nedskrivning Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher, pct. Offentlige myndigheder 1,1 0,4 0,3 Erhverv Landbrug, jagt og skovbrug 13,3 13,6 14,2 Fremstillingsvirk., råstofudv., el- gas- vand- og varmeværker 3,6 4,1 4,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 6,4 4,1 6,7 Handel, restauration- og hotelvirksomhed 8,3 9,6 10,1 Transport, post og telefon 1,7 1,2 1,6 Kredit- og finansierings- samt forsikringsvirksomhed 3,5 2,1 3,8 Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice 8,8 11,7 9,9 Øvrige erhverv 4,2 3,2 2,9 I alt erhverv 49,8 49,6 53,3 Private 49,2 50,0 46,4 I alt, pct. 100,0 100,0 100,0 Side 16 af 18

17 Noter Note ( kr.) Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Lånene er denomineret i DKK Rentesats, variabel Cibor 3 + 0,15 % Afvikling Mulig førtidig indfrielse af banken Banken har indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelser på 400 mio. kr. til sikring af bankens likviditet. I 1. halvår 2010 har banken udnyttet denne rammeaftale med 150 mio. kr. 11 Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Heraf medregnet i basiskapitalen Betalte renter Lånet denomineret i DKK Rentesats, variabel Cibor 6 + 1,1 % Afvikling Mulig førtidig indfrielse af banken Hybrid kernekapital Hybrid kernekapital indbetalt den Heraf medregnet i basiskapitalen Betalte renter Lånene er denomineret i DKK Rentesats 10% Afvikling uamortisabelt Løbetid uendelig Mulig førtidig indfrielse af banken Der har ingen omkostninger været forbundet med optagelse af hybrid kernekapital. Efterstillet kapital i alt, der kan medregnes i basiskapitalen Side 17 af 18

18 Nøgletal 1. halvår (Pct.) INDTJENING Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 1,05 1,45 1,53 1,59 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering af værdipapirer og nedskrivninger / hensættelser 1,26 1,32 1,33 1,40 1,44 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1) 2,6 1,2 7,9 9,2 10,2 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1) 2,1 1,0 6,1 7,2 7,5 AFKAST Halvårets resultat før skat pr. aktie, kr. 22,6 10,2 66,3 71,0 68,8 Halvårets resultat efter skat pr. gennemsnitlig aktie, kr. 17,5 8,2 51,1 55,8 50,6 Børskurs ultimo halvåret pr. aktie, kr Indre værdi pr. aktie, kr. 2) Børskurs / indre værdi pr. aktie, kr. 0,64 0,61 0,99 1,76 1,63 SOLVENS Solvensprocent 3) 16,6 14,5 12,8 14,3 12,0 Kernekapitalsprocent 3) 14,2 11,9 10,4 10,2 9,8 MARKEDSRISIKO Renterisiko i pct. af kernekapital efter fradrag 4) -0,4 1,3 1,4 0,8 1,5 Valutaposition 5) 0,5 0,9 2,4 3,7 4,4 Valutarisiko 6) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 LIKVIDITET Udlån før nedskrivninger / indlån 80,6 86,2 94,0 93,5 97,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 261,0 159,7 116,0 88,5 54,8 KREDITRISIKO Nedskrivning og hensættelser / udlån og garantier 3,5 3,1 1,8 1,9 2,4 Halvårets nedskrivningsprocent 0,6 1,0 0,1 (0,0) (0,0) Store engagementer / basiskapital efter fradrag 59,4 122,5 118,5 105,2 96,8 Halvårets udlånsvækst (1,3) 2,4 3,5 10,2 9,7 Udlån / egenkapital 5,7 6,0 6,1 5,8 5,5 1) Egenkapitalen indgår i beregningen som et gennemsnit af primo/ultimo. 2) Ekskl. beholdning af egne aktier. 3) Solvensprocenten er fra og med 2007 beregnet i.h.t. de nye Kapitaldækningsregler. Sammenligningstal fra 2006 er ikke korrigeret. 4) Tab eller gevinst ved renteændring på 1 procentpoint. 5) Valutaindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag. 6) Valutaindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag. Side 18 af 18

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009

Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 4. februar 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 1/2010 Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009 Resultat efter skat på 1,4 mio.kr. mod

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere