Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr. mod sidste år 2,5 mio.kr. Egenkapitalforrentning på hhv. 5,3 % p.a. og 4,1 % p.a. før og efter skat. Resultat pr. aktie 17,5 kr. mod 8,2 kr. i Vækst i nettorente- og gebyrindtægterne på 1 % til 52,3 mio.kr. Omkostningsvækst på 7 % eller 2,4 mio.kr. Fald i basisindtjeningen på 2,4 mio.kr. Fald i nedskrivninger på 6,4 mio.kr. til 10,4 mio. kr. Kursregulering +5,9 mio.kr. mod +6,8 mio.kr. i Vækst i indlån på 6 % til mio.kr. Fald i udlån på 2 % til mio.kr. Solvens på 16,6 % og kernekapital på 14,2 %. Likviditetsoverdækning på 261 %. Acceptabelt halvårsresultat med forbedret indtjening Banken har stor indlånsoverdækning og robust likviditet til udlånsvækst - ingen "kreditklemme". Vestfyns Bank har i 1. halvår 2010 realiseret et resultat før skat på 5,7 mio.kr. mod 2,5 mio.kr. for samme periode i Resultatet efter skat blev på 4,4 mio.kr. mod 2,0 mio.kr. i 1. halvår Forrentningen af egenkapitalen udgør 5,3 % p.a. før skat og 4,1 % p.a. efter skat. Overskuddet på 3,0 mio.kr. efter 1. kvartal 2010 er videreført med et resultat før skat på 2,7 mio.kr. i 2. kvartal Halvårsresultatet er præget af pæne kursgevinster på 5,9 mio.kr., fortsat høje nedskrivninger på 10,4 mio.kr. samt udgifter til Bankpakke I med 3,6 mio.kr. Halvårets basisindtægter er øget med 0,6 mio.kr. og udgør 52,3 mio.kr. Denne udvikling er sammensat med et fald i nettorenteindtjeningen med 3,6 mio.kr. og øgede nettogebyrindtægter på 4,2 mio.kr. Faldet i renteindtjeningen skyldes et lavere renteafkast af bankens store likviditet samt øgede rentebetalinger til sikring af funding og ansvarlig hybrid kapital. Den øgede gebyrindtjening skyldes større aktivitet med værdipapirhandel og låneformidling. Omkostningerne er i 1. halvår 2010 steget med 7 % eller 2,4 mio.kr., der kan henføres til gennemsnitligt flere ansatte medarbejdere på 4 %, i forhold til 1. halvår Basisindtjeningen før omkostningerne til Bankpakke I er faldet med 2,3 mio.kr. til 13,5 mio.kr. Provisionsbetalingen til Bankpakke I udgør 3,4 mio.kr. Kursreguleringer er påvirket af det faldende renteniveau og påvirker driftsresultatet positivt med 5,9 mio.kr. mod sidste års kursregulering på 6,8 mio.kr. Nedskrivninger er opgjort til 10,4 mio.kr. mod 16,8 mio.kr. året før og er fordelt med 65 % på erhvervskunder og 35 % på private kunder. Bankens likviditet har en komfortabel overdækning på 626 mio.kr. eller 261 % i forhold til 10 % kravet i Lov om Finansiel Virksomhed, og med en udlånsprocent på 81 er alle udlån fortsat finansieret med indlån. Side 1 af 18

2 Med baggrund i de forsat svage konjunkturer og betalingen til bankpakkerne anser bankens ledelse halvårets resultat for acceptabelt. Banken har fortsat god tilgang af nye kunder, og kan fortsat imødekomme vores kunders velbegrundede udlånsbehov. Bankens solvens, kernekapital og likviditet er robuste til at møde fremtidens behov. Vores forretningsgrundlag, herunder indlån og garantier, udvikler sig positivt og tilfredsstillende. Banken har indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelser på op til 400 mio.kr. til sikring af bankens likviditet. I 1. halvår 2010 har vi udnyttet denne rammeaftale med 150 mio.kr. ved udstedelse af et 3 årigt obligationslån med mulighed for indfrielse efter 12 måneder. Resultat i sammendrag: Udvalgte driftsposter (mio.kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 52,3 51,8 101 Andre ordinære indtægter -0,3 0,1 - Driftsomkostninger og afskrivninger -38,5-36,1 107 Andre driftsudgifter (Bankpakke I) 3,4 3,2 106 Resultat før nedskrivninger og kursreguleringer 10,1 12,6 80 Nedskrivninger på udlån og garantier 10,4 16,8 62 Kursregulering af værdipapirer, valuta m.v. 5,9 6,8 87 Resultat før skat 5,7 2,5 224 Skat 1,3 0,5 261 Nettoresultat 4,4 2,0 215 Nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 1 % og udgør for halvåret 52,3 mio.kr. Nettorenteindtægterne er faldet med 10 %, der kan henføres til beskedne renteafkast på bankens store likviditet samt renteudgifter til sikring af funding og hybrid ansvarlig kapital. Halvårets gennemsnitlige kunderentemarginal er svagt vigende. Udbytter af aktier m.v. er svagt vigende og nettogebyrindtægterne er øget med 4,2 mio.kr. i forhold til 1 halvår Væksten i gebyrindtjeningen kan henføres til noget større aktivitet med handel med værdipapirer samt låneformidling via Totalkredit og DLR Kredit som bankens samarbejder med. Driftsomkostningerne er øget med 3,1 mio.kr. til 37,7 mio.kr. i 1. halvår 2010, der kan henføres til gennemsnitligt 3 flere medarbejdere i halvåret, overenskomstmæssige lønstigninger og almindelige prisstigninger på bankens øvrige omkostninger. Afskrivninger på materielle aktiver er faldet med 0,7 mio.kr. til 0,8 mio.kr. Nedskrivninger/hensættelser af udlån og garantier er udgiftsført med 10,4 mio.kr. mod 16,8 mio.kr. i 1. halvår Heri indgår hensættelser til Finansiel Stabilitet A/S (Bankpakke I) med 0,3 mio.kr. Nedskrivninger/hensættelser på bankens udlån og garantier udgør i halvåret 10,9 mio.kr. Hertil kommer rentebetalinger på nedskrevne engagementer med 0,7 mio.kr. samt indgået tidligere afskrevne fordringer 0,8 mio.kr. Endvidere er udgiftsført 1,0 mio.kr. tab direkte over driften. Bankens bruttonedskrivninger/hensættelser udgør 19,7 mio.kr. og tilbageførslerne udgør 8,8 mio.kr. Halvårets nedskrivninger er fordelt med 35 % på privatkunder og 65 % på erhvervskunder. Kursreguleringerne er positive med 5,9 mio.kr. og er fordelt med kursgevinster på 4,2 mio.kr. på bankens obligationsbeholdning, 1,4 mio.kr. på fremmed valuta og finansielle instrumenter samt 0,3 på bankens aktiebeholdning. Af kursgevinsterne på aktier udgør 0,8 mio.kr. gevinster på bankens unoterede aktier i en række fællesejede anlægsaktier og sektorselskaber. Selskabsskatten for 1. halvår 2010 er beregnet til 1,3 mio.kr. Side 2 af 18

3 Balanceposter: Udvalgte balanceposter (mio.kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Egenkapital Garantier m.v Bankens balance er steget med 17 % til mio.kr., der primært kan henføres til udviklingen i indlån, der er steget med 6 % til mio.kr. samt bankens obligationsudstedelse som likviditetsreserve på 150 mio.kr. Væksten i indlånet er påvirket af enkelte større aftale- og tidsindskud, der forventes hævet igen. Det generelle indlån er fortsat stabilt på et lidt højere niveau. Udlånet er faldet med 2 % målt på årsbasis, som følge af svagere efterspørgsel. Markedet er faldet med cirka 5 %. Garantierne er øget med 134 mio.kr. til 524 mio.kr., som følge af en væsentlig stigning på 124 mio.kr. i betalingsgarantier for ejendomshandler og sagsgarantier for ekspedition af lånekonverteringer, samt en vækst på 12 mio.kr. i entreprisegarantier fra flere nye erhvervskundeforhold. Bankens udlån og garantier på i alt mio.kr. er fordelt med 49 % til privatkunder, 50 % til erhvervskunder samt 1 % til offentlige virksomheder og med god spredning på kunder og brancher, hvor landbrug udgør den største enkeltbranche med en andel på 13 %. Bankens stresstest af de største landbrugsengagementer viser tilfredsstillende sikkerhedsafdækning og robusthed til imødegåelse af vigende aktivpriser. Bankens samlede andel af store engagementer (over 10 procent af basiskapitalen) er halveret til 59 %, bl.a. som en følge af styrkelsen af bankens ansvarlige kapital ved tilførsel af hybrid lånekapital på 50 mio.kr. sidste efterår. Nøgletal: Procent/faktiske tal indeks Egenkapitalforrentning p.a. før skat 5,3 2,4 221 Egenkapitalforrentning p.a. efter skat 4,1 2,0 210 Kernekapital 14,2 11,9 119 Solvens 16,6 14,5 114 Medarbejdere, gnsn. i perioden Aktiernes indre værdi Børskurs Egenkapitalforrentningen er beregnet af den gennemsnitlige egenkapital inkl. periodens resultat. Vestfyns Bank har ved opgørelsen af den beregnede solvens og vægtede aktiver anvendt kapitaldækningsregler for opgørelse af kredit-, markeds- og operationel risiko. Banken har anvendt den såkaldte standardmetode og standardindikatormetode til beregningerne og kan herefter opgøre solvensen til 16,6 %, heri indgår bankens kernekapital med 14,2 %. Alle solvens og kapitalberegninger er baseret på primoegenkapitalen 2010 uden konsolidering af periodens resultat. Forbedringen af solvens og kernekapital skyldes primært tilførsel af hybrid lånekapital på 50 mio.kr. sidste efteråret. Bankens vægtede aktiver er øget med 110 mio.kr. i forhold til balancen pr. 30. juni 2009, primært med baggrund i væksten i afgivne garantier. Som omtalt i bankens fondsbørsmeddelelse nr. 9/2010 af 22. juni 2010 har banken indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelse op til 400 mio.kr. for konkrete låneoptagelser i 2010 med 3 årig løbetid til sikring af bankens likviditet. Banken har ultimo juni 2010 hjemtaget et obligationslån på 150 mio.kr. under denne aftale til styrkelse af bankens likviditetsreserver. Side 3 af 18

4 Med denne likviditetstilførsel og med væksten i bankens indlån på 6 % i perioden kan bankens likviditet pr. 30/ opgøres med en overdækning på 626 mio.kr. eller 261 % i forhold til 10 % kravet i 152 i Lov om finansiel virksomhed. Banken har således en særdeles god likviditet til at imødegå eventuelle virkninger af udløbet af Bankpakke I pr. 30. september 2010 og til at imødekomme vores kunders fortsatte låneefterspørgsel. Bankens udlånsprocent er opgjort til 81, hvilket betyder, at banken fuldt ud kan finansiere vores udlån med indlån og derfor ikke har haft behov for finansiering via penge- og Interbankmarkedet. Lavkonjunkturen påvirker - i lighed med finanssektoren generelt - fortsat niveauet af bankens børskurs, der dog i perioden er steget med 7 % i forhold til 30. juni Aktien handles på halvåret til ca. 64 % af aktiens indre værdi. Usikkerhed ved indregning og måling Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens gruppevise nedskrivninger af udlån m.v. er i halvårsrapporten foretaget med baggrund i en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Hertil kommer, at banken har foretaget en ledelsesmæssig vurdering af modellens beregningsgrundlag og justeret beregningsfaktorerne efter indikationer om den fremadrettede udvikling heri. Der henvises i øvrigt til oversigten over anvendt regnskabspraksis og til opgørelsen over kapitalbevægelser i halvårsrapporten. Usædvanlige forhold Det økonomiske konjunkturomslag, som fulgte i kølvandet på finanskrisen, har påvirket bankens forhold på flere områder. Banken har af hensyn til branchen og vores markedsmæssige placering indgået i aftalen med Det private Beredskab og er hermed omfattet af Lov om finansiel Stabilitet og statsgarantien for bankens indlån og simple fordringer, den såkaldte Bankpakke I. Denne aftale, der udløber den 30. september 2010, medførte at banken dels skulle stille garantier overfor Det private Beredskab for 2 x 9,1 mio.kr. for tab i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter samt løbende betale provision til staten for garantistillelsen på godt 6,8 mio.kr. om året i 2 år. Som tidligere omtalt har dette den såkaldte Bankpakke I medført omkostninger og nedskrivninger for banken på 3,6 mio.kr. i 1. halvår Finanskrisen og konjunkturomslaget har ligeledes medført stigende priser og marginaler på pengemarkedet, der også har haft en afsmittende virkning på prisdannelsen på fremskaffelsen af indlån, ligesom prisen på risikotagning har været kraftigt stigende. Der må endvidere forventes en afsmittende effekt på prisdannelsen på likviditets- og indlånsmarkedet ved udløbet af statsgarantien i Bankpakke I. Mens pengemarkederne har haft en vis opblødning igen, er kapitalmarkederne for ansvarlig kapital fortsat meget tilbageholdende. Banken optog i efteråret 2009 hybrid lånekapital fra en kreds af private investorer på 50 mio.kr., og har dermed styrket solvensen med ca. 3,0 procentpoint. Vestfyns Bank har herefter en meget god overdækning i forhold til lovens krav og bankens eget opgjorte solvensbehov på 9,1 %. Banken sagde samtidig nej tak til kapitaltilførsel fra Staten i den såkaldte Bankpakke II. Endvidere har Vestfyns Bank ikke oplevet vanskeligheder ved fremskaffelse af indlån eller funding og har delvist kompenseret de stigende funding-, risiko- og likviditetsomkostninger ved udvidelse af marginalerne på bankens udlån. Side 4 af 18

5 Forventninger til 2. halvår og til årsresultatet Den samfundsøkonomiske udvikling har været bedre end forventet, men hviler fortsat på et usikkert grundlag bl.a. med udsigter til generelle finanspolitiske stramninger. Ledighedstallene er forblevet mindre end forventet og vækstraterne er generelt også gået bedre, om end investeringerne fortsat lader vente på sig. Vi forventer derfor en moderat vækst i det kommende halvår herunder også et svagt øget forbrug og investeringslyst på privatkundemarkedet. Vestfyns Bank forventer fortsat at kunne øge vores markedsandele og at 1. halvårs stigende aktivitetsniveau kan fastholdes i 2. halvår både med tilgang af nye kunder og nye forretninger. Vi påregner derfor at kunne fastholde vores basisindtjening. Vores budgetter indeholder moderate positive kursreguleringer på bankens valuta- og værdipapirbeholdning primært fra vores valutaomsætning og sektoraktier, idet vi forventer svagt stigende renter hen mod slutningen af året. Som følge af virkningerne fra konjunkturomslaget og flere branchers fortsatte udfordringer med indtjeningen forventes bankens nedskrivninger af udlån og garantier på et fortsat højt niveau, om end lavere i forhold til nedskrivningerne i Vestfyns Bank fastholder derfor vores forventninger om et resultatniveau i 2010, der er højere end resultatet for 2009 men fortsat begrænset. Der er fortsat stor usikkerhed om forudsigelserne af resultatet med baggrund i den fortsatte høje usikkerhed om konjunkturudviklingen og de afledte effekter af den økonomiske afmatning. Der er ikke siden afslutning af halvåret truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Vestfyns Bank offentliggør i dag nogle supplerende og korrigerende informationer til bankens årsrapport for 2009 og imødekommer hermed Finanstilsynets udkast til afgørelse fra Fondsrådet, der er en følge af Tilsynets regnskabskontrol af bankens årsrapport for Konsekvensen af Finanstilsynets regnskabskontrol har ingen resultat- eller kapitalmæssige virkninger i årsrapporten for Banken har hidtil offentliggjort en række af de givne informationer på bankens hjemmeside, men følger nu Finanstilsynets udkast til afgørelse og offentliggør informationerne som en del af bankens årsrapport. Der er ikke foretaget revision af halvårsrapporten. Banken offentliggør kvartalsorientering for 3. kvartal, tirsdag, den 26. oktober 2010 og forventer at offentliggøre meddelelse om årsrapporten for 2010, torsdag, den 10. februar Der henvises i øvrigt til medfølgende resultatopgørelse, balance og specifikationer. Assens, den 12. august 2010 VESTFYNS BANK A/S Georg Gundersen Bestyrelsesformand Arne Jakobsen Bankdirektør Side 5 af 18

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. januar 30. juni 2010 for Vestfyns Bank A/S. Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for 1. halvår Vi erklærer, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som banken kan påvirkes af. Regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2009, der indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Assens, den 12. august 2010 Direktionen Arne Jakobsen Bankdirektør Bestyrelsen Georg Gundersen Bent Jensen Peter Cederfeld de Simonsen Formand Næstformand John Svane Hansen Vagn Kamp Larsen Steen B. Sørensen Medarbejdervalgt Jette Rosenberg Medarbejdervalgt Side 6 af 18

7 Hovedtal 1. halvår (1.000 kr.) PERIODENS RESULTAT Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (293) 119 (16) (84) 723 Udgifter til personale og administration mv Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter, Bankpakke I Basisindtjening før kursregulering og nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv (119) (996) Kursreguleringer Res. af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Indlån Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital NØGLETAL Solvensprocent 1) 16,6 14,5 12,8 14,3 12,0 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 2) 2,6 1,2 7,9 9,2 10,2 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering af værdipapirer og nedskrivninger på udlån 1,26 1,32 1,33 1,40 1,44 Halvårets resultat før skat pr. aktie 22,6 10,2 66,3 71,0 68,8 Børskurs, ultimo halvåret Indre værdi pr. aktie 3) ) Solvensprocenten er beregnet i h.t. de nye Kapitaldækningsregler fra og med Sammenligningstal for 2006 er ikke korrigeret. 2) Egenkapitalen indgår i beregningen som et gennemsnit af primo/ultimo. 3) Ekskl. beholdning af egne aktier. Side 7 af 18

8 Resultatopgørelse Året Note ( kr. ) Indeks Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter (Bankpakke I) Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat efter skat Periodens resultat pr. aktie, kr. 17,5 8, ,5 Periodens resultat pr. aktie - udvandet - kr. 17,5 8, ,5 Side 8 af 18

9 Balance Indeks Note ( kr. ) /06.08 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til 8, 9 amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 8 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Side 9 af 18

10 Egenkapital Aktiekapital KAPITALBEVÆGELSER inkl. overkurs Opskrivnings- Overført Egenkapital ( kr.) ved emission henlæggelser overskud i alt Egenkapital 1. januar Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Resultat pr Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Regulering af udskudt skat af egne kapitalposteringer 74 Resultat pr Egenkapital 30. juni Egne aktier Indeks Primo Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 0,5 0,9 Tilgang Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 1,5 3,6 Afgang Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 1,3 4,0 Ultimo Antal egne aktier, stk Pålydende værdi, kr I pct. af aktiekapitalen 0,7 0,5 Aktier i omløb ultimo, antal stk Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger. Aktiekapitalen er fordelt på stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr i alt 25 mio. kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser og ingen aktier har særlige rettigheder. Side 10 af 18

11 Solvensopgørelse ( kr.) Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser medregnet under supplerende kapital Kernekapital Primære fradrag i kernekapital til solvens Resultat pr medregnes ikke i solvensopgørelsen Udskudte skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Fradrag i.h.t. FIL 139 stk. 1, nr Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Fradrag i.h.t. FIL 139 stk. 1, nr Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede aktiver og ikke balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Solvensprocent Kernekapitalsprocent 14,2% 14,4% 11,9% Solvensprocent 16,6% 16,9% 14,5% Solvensbehov Solvensbehov i procent opgjort jf. FIL 124, stk. 4 9,1% 9,1% Opgjort kapitalbehov Heraf udgør kapital til dækning af Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Øvrige risici Kapitalkrav i henhold til 124, stk.2 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro Side 11 af 18

12 Pengestrømsopgørelse ( kr.) Driftsaktivitet Resultat før skat Regulering af ikke kontante driftsposter Betalte skatter I alt Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Forskydning i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet Finansiering og investering Køb og salg af egne aktier Udstedte obligationer Tilgang af materielle aktiver, netto Efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansiering og investering Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo Side 12 af 18

13 Noter Note ( kr. ) Indeks 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer 32 0 Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Udbytte af kapitalandele Aktier I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Valuta-, rente-, aktie- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyr- og provisionsindtægter Side 13 af 18

14 Noter Note ( kr. ) Indeks 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion *) Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt I alt udgifter til personale Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration *) Der er ikke fastsat incitamentprogrammer eller lignende for direktionen. Der udbetales ikke pension til direktionen. Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til heltidsbeskæftigelse 74,2 71, Eventualforpligtelser Garantier mv. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Øvrige garantier Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Side 14 af 18

15 Noter Note ( kr. ) Nedskrivninger på udlån og hensættelse på garantier Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger primo året Individuelle nedskrivninger i året Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tabt, tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger primo Nedskrivninger i året Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ultimo Individuelle hensættelser på garantier Individuelle hensættelser primo Individuelle hensættelser i året Individuelle hensættelser på garantier ultimo Gruppevise hensættelser på garantier Gruppevise hensættelser på garantier primo Hensættelser i året Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Gruppevise hensættelser på garantier ultimo Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo I alt individuelle og gruppevise nedskrivninger medtaget under udlån I alt individuelle og gruppevise hensættelser medtaget under hensættelse til garantier mv Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen Nedskrivninger og hensættelser Rente af individuelt nedskrevne udlån Nedskrevet på aktiver i midlertidig besiddelse Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån m.v Der er ikke afholdt omkostninger til uerholdelige udlån. Side 15 af 18

16 Noter Note ( kr. ) Indeks 9 Kreditrisiko Værdien af udlån og garantier, hvorpå der er foretaget individuel nedskrivning og individuel hensættelse Værdiansættelse før nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Værdien af bankens samlede udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet en objektiv indikation for værdiforringelse og hvor den regnskabsmæssige værdi er større end nul Værdiansættelse før nedskrivning Nedskrivninger Værdiansættelse efter nedskrivning Udlån og garantier fordelt på sektorer og brancher, pct. Offentlige myndigheder 1,1 0,4 0,3 Erhverv Landbrug, jagt og skovbrug 13,3 13,6 14,2 Fremstillingsvirk., råstofudv., el- gas- vand- og varmeværker 3,6 4,1 4,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 6,4 4,1 6,7 Handel, restauration- og hotelvirksomhed 8,3 9,6 10,1 Transport, post og telefon 1,7 1,2 1,6 Kredit- og finansierings- samt forsikringsvirksomhed 3,5 2,1 3,8 Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice 8,8 11,7 9,9 Øvrige erhverv 4,2 3,2 2,9 I alt erhverv 49,8 49,6 53,3 Private 49,2 50,0 46,4 I alt, pct. 100,0 100,0 100,0 Side 16 af 18

17 Noter Note ( kr.) Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Lånene er denomineret i DKK Rentesats, variabel Cibor 3 + 0,15 % Afvikling Mulig førtidig indfrielse af banken Banken har indgået en rammeaftale med Staten om garantistillelser på 400 mio. kr. til sikring af bankens likviditet. I 1. halvår 2010 har banken udnyttet denne rammeaftale med 150 mio. kr. 11 Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Heraf medregnet i basiskapitalen Betalte renter Lånet denomineret i DKK Rentesats, variabel Cibor 6 + 1,1 % Afvikling Mulig førtidig indfrielse af banken Hybrid kernekapital Hybrid kernekapital indbetalt den Heraf medregnet i basiskapitalen Betalte renter Lånene er denomineret i DKK Rentesats 10% Afvikling uamortisabelt Løbetid uendelig Mulig førtidig indfrielse af banken Der har ingen omkostninger været forbundet med optagelse af hybrid kernekapital. Efterstillet kapital i alt, der kan medregnes i basiskapitalen Side 17 af 18

18 Nøgletal 1. halvår (Pct.) INDTJENING Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 1,05 1,45 1,53 1,59 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering af værdipapirer og nedskrivninger / hensættelser 1,26 1,32 1,33 1,40 1,44 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1) 2,6 1,2 7,9 9,2 10,2 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1) 2,1 1,0 6,1 7,2 7,5 AFKAST Halvårets resultat før skat pr. aktie, kr. 22,6 10,2 66,3 71,0 68,8 Halvårets resultat efter skat pr. gennemsnitlig aktie, kr. 17,5 8,2 51,1 55,8 50,6 Børskurs ultimo halvåret pr. aktie, kr Indre værdi pr. aktie, kr. 2) Børskurs / indre værdi pr. aktie, kr. 0,64 0,61 0,99 1,76 1,63 SOLVENS Solvensprocent 3) 16,6 14,5 12,8 14,3 12,0 Kernekapitalsprocent 3) 14,2 11,9 10,4 10,2 9,8 MARKEDSRISIKO Renterisiko i pct. af kernekapital efter fradrag 4) -0,4 1,3 1,4 0,8 1,5 Valutaposition 5) 0,5 0,9 2,4 3,7 4,4 Valutarisiko 6) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 LIKVIDITET Udlån før nedskrivninger / indlån 80,6 86,2 94,0 93,5 97,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 261,0 159,7 116,0 88,5 54,8 KREDITRISIKO Nedskrivning og hensættelser / udlån og garantier 3,5 3,1 1,8 1,9 2,4 Halvårets nedskrivningsprocent 0,6 1,0 0,1 (0,0) (0,0) Store engagementer / basiskapital efter fradrag 59,4 122,5 118,5 105,2 96,8 Halvårets udlånsvækst (1,3) 2,4 3,5 10,2 9,7 Udlån / egenkapital 5,7 6,0 6,1 5,8 5,5 1) Egenkapitalen indgår i beregningen som et gennemsnit af primo/ultimo. 2) Ekskl. beholdning af egne aktier. 3) Solvensprocenten er fra og med 2007 beregnet i.h.t. de nye Kapitaldækningsregler. Sammenligningstal fra 2006 er ikke korrigeret. 4) Tab eller gevinst ved renteændring på 1 procentpoint. 5) Valutaindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag. 6) Valutaindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag. Side 18 af 18

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Information. Årsrapport 2008

Information. Årsrapport 2008 Årsrapport 28 Årsrapport 28 Indholdsfortegnelse Information s. 4 Beretning s. 5 Regnskabspraksis s. 12 Hovedtal s. 14 Nøgletal s. 15 Resultatopgørelse s. 16 Balance s. 17 Egenkapitalbevægelser s. 18 Solvensopgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86 28. oktober 28 Max Bank A/S CVR-nr. 417 2319 Tlf. 55 78 1 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 1 2/21 72 17 86 k v a r t a l s r a p p o r t 1.-3. kvartal 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.-3.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere