Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem."

Transkript

1 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax _årsrapport_06_RENT.indd :07:30

2 Dansk Retursystem A/S Årsrapport _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:38

3 8475_årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:38

4 Indhold Påtegninger...4 Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Selskabsoplysninger...6 Hoved- og nøgletal...7 Ledelsesberetning...8 Regnskabsberetning...14 Årsregnskab 1. januar december...16 Anvendt regnskabspraksis...16 Resultatopgørelse...21 Balance...22 Pengestrømsopgørelse...24 Noter _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:38

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Dansk Retursystem A/S. Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Hedehusene, den 19. april 2007 Direktion: Benny Rasmussen Adm. direktør Bestyrelse: Kresten Philipsen Formand Niels Hald Erik Høj Mogens Jensen Torben Larsen Søren Ask Nielsen Lars Krejberg Petersen Leif Rasmussen Steen O. Rytlig Ruth Schade Eskil Schmiegelow John Wagner Mogens Werge _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:39

6 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Dansk Retursystem A/S Vi har revideret årsrapporten for Dansk Retursystem A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten afl ægges efter årsregnskabsloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og afl ægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og afl ægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og afl æggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar København, den 19. april 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Keld Scharling Statsaut. revisor Per Lund Statsaut. revisor _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:39

7 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 30. juni 2000 Hjemsted: Hedehusene Bestyrelse Kresten Philipsen (formand) Niels Hald Erik Høj Mogens Jensen Torben Larsen Søren Ask Nielsen Lars Krejberg Petersen Leif Rasmussen Steen O. Rytlig Ruth Schade Eskil Schmiegelow John Wagner Mogens Werge Direktion Benny Rasmussen, adm. direktør Revision KPMG C. Jespersen Ejerforhold Dansk Retursystem Holding A/S 85,62 % tkr. Harboes Bryggeri A/S 14,27 % tkr. Bryggeriet Vestfyen A/S 0,10 % 10 tkr. Mineralvandsfabrikken Frem A/S 0,01 % 1 tkr. 100,00 % tkr. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. maj 2007 på selskabets adresse _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:39

8 Hoved- og nøgletal Mio. kr Hovedtal Nettoomsætning 595,7 411,7 223,0 214,4 126,9 Resultat af primær drift -5,9-7,4-8,7-4,0 2,3 Resultat af fi nansielle poster 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater -5,5-6,8-7,9-3,7 2,7 Skat af årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Overførsel af gebyrområderesultater 6,0 7,2 8,2 4,0-2,0 Periodens resultat 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 Anlægsaktiver 139,0 88,6 44,5 33,0 33,7 Overførsel af gebyrområderesultat 16,7 10,6 11,0 7,8 1,0 Omsætningsaktiver 270,5 267,1 261,5 227,6 165,6 Aktiver i alt 426,2 366,3 317,0 268,4 200,3 Aktiekapital 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Egenkapital 10,5 10,4 10,3 10,3 10,4 Hensatte forpligtelser 101,3 58,9 41,0 41,7 29,9 Overførsel af gebyrområderesultater 0,0 0,0 0,7 5,7 3,0 Kortfristede gældsforpligtelser 263,2 165,9 68,8 60,7 37,0 Langfristede gældsforpligtelser 51,2 131,1 196,2 150,0 120,0 Passiver i alt 426,2 366,3 317,0 268,4 200,3 Pengestrøm fra driften 59,3 16,4-22,2-37,6-119,1 Pengestrøm til investering, netto -62,9-53,2-18,4-5,2-25,1 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -63,4-53,2-18,4-5,2-25,1 Pengestrøm fra fi nansiering 3,6 36,7 40,6 41,6 138,6 Pengestrøm i alt 0,0-0,1 0,0-1,2-5,6 Uudnyttede trækningsrettigheder 0,0 28,3 59,2 59,0 101,0 Gennemsnitlig antal ansatte Udbetalt håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker 36,3 40,5 49,8 53,7 57,9 Udbetalt effektiviseringstilskud til dagligvarebutikker 237,6 228,9 208,8 145,2 77,8 (akkumuleret) _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:39

9 Ledelsesberetning I 2006 oplevede Dansk Retursystem A/S igen en massiv vækst i mængden af indsamlet engangsemballage. En udvikling, der har haft betydning for virksomhedens aktivitetsniveau både med hensyn til afhentning af emballage, pantafregning og kvalitetssikring var desuden året, hvor Miljøstyrelsen som planlagt iværksatte en evaluering af pant- og retursystemets funktionalitet og økonomi. Formålet med evalueringen var at skabe et fagligt beslutningsgrundlag, som en hjælp i den politiske proces vedrørende fastlæggelse af rammerne for pant- og retursystemet efter enerettens udløb i Evalueringen blev gennemført af en neutral rådgivningsvirksomhed, udpeget af Miljøstyrelsen og omhandler både en vurdering af strukturen i det danske pant- og retursystem samt en analyse af driftsselskabet Dansk Retursystem A/S som operatør. Det er glædeligt at konstatere, at Dansk Retursystem A/S ifølge evalueringen driver det danske pant- og retursystem på en både effektiv og ansvarlig måde og ikke mindst, at der blandt virksomhedens interessenter er en generel opfattelse af, at systemet er velfungerende. Desuden er det yderst tilfredsstillende, at man i evalueringen anbefaler, at en fremtidig model for pant- og retursystemet i udbredt grad bør tage udgangspunkt i det nuværende system. I den forbindelse er der en række konstruktive forslag til mindre justeringer i pant- og retursystemet, som ventes at styrke driften yderligere - både i forhold til omkostningseffektivitet og miljøeffekt. I evalueringen anbefales det endvidere, at informationsindsatsen overfor forbrugerne fortsat prioriteres højt, så man også fremover sikrer opbakning til systemet, og ad den vej opfylder de miljømæssige målsætninger. I forlængelse af disse anbefalinger foreslås det at undersøge mulighederne for at tildele Dansk Retursystem en rullende eneret på fx fem år. Det skyldes, at den nuværende tidsbegrænsede eneret ikke er hensigtsmæssig set i forhold til virksomhedens driftsøkonomi og effektivitet. På den baggrund er det derfor forhåbningen, at det fra politisk side besluttes at forlænge den nuværende eneret, så Dansk Retursystem A/S også i fremtiden vil stå for driften af det danske pant- og retursystem. Virksomheden imødeser derfor en snarlig politisk afgørelse, da denne beslutning er af helt central betydning for virksomhedens fortsatte drift, planlægning og økonomi. Årets resultat Dansk Retursystem afsluttede regnskabsåret 2006 med et negativt resultat på 5,5 mio. kr. før overførsel til følgende års gebyrer. Underskuddet på indsamling af engangsemballage udgjorde 5,6 mio.kr., mens underskuddet for genpåfyldelige fl asker blev 0,4 mio.kr.. Underskuddet for engangsemballage skyldes bl.a., at salget og dermed returmængderne for denne type emballage steg betydeligt i 2006 i forhold til det budgetterede. Denne afvigelse i forhold til budgettet har medført, at virksomheden, både på tælleterminalen i Jylland og på Sjælland, i stor udstrækning har været nødsaget til at benytte sig af treholdsskift samt weekendarbejde. Budgetafvigelsen har desuden medført en del uforudsete udgifter til ekstra transport i forbindelse med afhentning af den øgede mængde emballage i butikkerne. Virksomhedens begrænsede underskud for genpåfyldelige fl asker skyldes, at salget af denne type emballage blev lidt mindre end forventet. Det lavere salg af genpåfyldelige emballager har medført, at virksomheden ikke har fået de gebyrindtægter, som var budgetteret. En af konsekvenserne har været, at Dansk Retursystem ikke fuldt ud har været i stand til at dække de udgifter, som virksomheden er pålagt via pantbekendtgørelsen _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:39

10 Markedsudvikling Udviklingen på det danske marked for øl og læskedrikke går i retning af, at andelen af engangsemballage øges i forhold til den genpåfyldelige emballage. I 2006 var markedsandelen for genpåfyldelige fl asker 78 % mod 85 % i Dermed er markedsandelen for engangsemballage steget med syv procentpoint i forhold til Tallene er baseret på beregninger foretaget af Dansk Retursystem på baggrund af salgsrapporteringer fra udbydere af øl og læskedrikke på det danske marked. Ved udgangen af 2006 var butikker, restauranter, cafeer, institutioner og lignende tilmeldt Dansk Retursystem. Da tallet for 2005 var 6.587, er der tale om en stigning på 8 %. Mere end 470 udbydere var i 2006 tilmeldt Dansk Retursystem. Det svarer til en stigning i forhold til året før på 34 % butikker havde ved årsskiftet koblet en af Dansk Retursystems computerenheder til butikkens returautomat. Denne centrale styreenhed forestår bl.a. pantudbetalingen til kunderne og udsorteringen af emballagerne i butikkernes flaskerum. De butikker, der har installeret en computerenhed fra Dansk Retursystem, modtog i 2006 mere end 80 % af landets samlede returmængde. Fakta om markedet: Markedsandel for engangsemballage beregnet på baggrund af de indrapporterede salgstal til Dansk Retursystem 22 % 15 % Antal tilmeldte returmodtagere Tilmeldte udbydere Tilmeldte EAN numre Returprocenter for engangsemballage Returprocenten for engangsemballage i Danmark steg i 2006 til 86 % i forhold til 84 % i Der er således tale om en stigning på to procentpoint for hele landet, hvilket Dansk Retursystem generelt fi nder tilfredsstillende. Stigningstakten i returprocenten må forventes at aftrappe år for år, efterhånden som den målgruppe, der ikke returnerer deres engangsemballage, bliver mindre. Dansk Retursystem vurderer, at stigningen i returprocenten primært skyldes en massiv kampagneindsats på tv og radio. Da det erfaringsmæssigt viser sig, at returprocenterne generelt stiger i takt med, at markedsandelen for engangsemballage øges, kan dette også være medvirkende til de forbedrede returprocenter. I forbindelse med opgørelsen af de landsdækkende returprocenter er der, som det også var tilfældet for 2005, korrigeret for det estimerede salg til de skandinaviske turister (kun dåser) samt for den øgede lageropbygning i alle distributionsled som følge af væksten i markedet. Returprocenten for de enkelte emballagematerialer inden for engangsemballage fremgår af nedenstående skema: Returprocent for engangsemballage per materiale: Materiale Returprocenter for 2006 Returprocenter for 2005 Plast 88 % 88 % Glas 87 % 83 % Metal 84 % 83 % Engangsemballage i alt 86 % 84 % _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:40

11 Returprocent for plastflasker Returprocenten for plastfl asker var i 2006 uændret i forhold til Inden for de seneste par år er dagligvarehandlen begyndt at sælge sodavand i store to liters engangsplastfl asker med høj pant. Salget af disse fl asker koncentrerede sig i starten til et begrænset antal af de største butikskæder, herunder discountkæder. Salget er nu bredt ud til de fl este større butikskæder i Danmark, samtidig med at salget af engangsplast med lavere pant også er blevet introduceret. Denne udvikling i afsætningsstrukturen i markedet vil normalt vanskeliggøre en fastholdelse af returprocenten på kort sigt, hvorfor den uændrede returprocent for plastfl asker betragtes som tilfredsstillende. Returprocent for glasflasker Returprocenten for glasfl asker er fra 2005 til 2006 steget med fi re procentpoint, hvilket er meget tilfredsstillende. Den positive udvikling indenfor glasemballage skyldes både Dansk Retursystems informationsaktiviteter omkring pant samt implementering af alkoholsodavand i pant- og retursystemet. Pantbelagt emballage med alkoholsodavand er efter det første år i pant- og retursystemet kommet op på så gode returprocenter, at de i 2006 har været i stand til at påvirke udviklingen for den samlede returprocent for glas positivt. Returprocent for dåser Returprocenten for dåser blev opgjort til 84 %, hvilket er en lille forbedring i forhold til Opgørelsen for dåser påvirkes fortsat af den store import af dåser uden pant fra Tyskland. I beregningen af returprocenten for dåser er en del af de samlede salgs- og returmængder fra Sønderjylland og Lolland/Falster ikke med i opgørelsen. En mængde, der svarer til 4 % af den samlede returmængde i Danmark. Returprocenten i disse områder er betydelig lavere end i resten af landet på grund af grænsehandlen, hvilket også var tilfældet i Generelt vurderes det, at grænsehandlen med dåser uden pant er hovedårsag til, at returprocenten for dåser på landsplan er lavere end plast- og glasemballage. Den lille stigning i returprocenten for dåser betragtes dog som tilfredsstillende. Returprocent for genpåfyldelige flasker I 2006 blev returprocenten for genpåfyldelige fl asker opgjort til 101 %. Opgørelsen skete på basis af rapporterede salgs- og returmængder fra udbyderne. At returprocenten er over 100 skyldes primært, at forbrugerne på grund af det faldende salg af drikkevarer i genpåfyldelige emballager returnerer fl ere tomme genpåfyldelige emballager, end der sælges. Returprocenten er også påvirket af importerede genpåfyldelige fl asker købt ved grænsen. Indtægtsført pant Den indtægtsførte pant blev i 2006 opgjort til 87,5 mio.kr.. Det vil sige pant, der er indbetalt af producenter og importører, men efterfølgende ikke er indløst af forbrugerne. Før Dansk Retursystem kan indtægtsføre panten, skal virksomheden hensætte de fornødne pantmidler for de emballager, der befi nder sig i butikkerne eller hos forbrugerne, hvilket skal sikre pantudbetalingen til salgsstederne. Ultimo 2006 udgjorde disse hensættelser 62 mio.kr.. Pantbekendtgørelsen regulerer, hvad den indtægtsførte pant kan benyttes til, idet anvendelse af midlerne skal godkendes af Miljøstyrelsen. Den indtægtsførte pant anvendes bl.a. til: investeringer til forbedring af pant- og retursystemets sikkerhed informations- og kampagneaktiviteter om pant- og retursystemet med det formål at forbedre returprocenten knowhow i forbindelse med udvikling og drift af pant- og retursystemet indsamling og genanvendelse af emballage uden pant. I 2006 havde Dansk Retursystem endvidere afsat fi re mio.kr. fra den indtægtsførte _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:40

12 pant til brug for tilskud til almennyttige formål, herunder miljømæssige foranstaltninger, undervisning og oplysning. De indtægtsførte pantmidler benyttes primært til løbende at sikre og udvikle pant- og retursystemet til gavn for miljøet. Miljø En af Dansk Retursystems fornemste opgaver er at medvirke til beskyttelse af vores miljø. Det sker gennem alle processer i forbindelse med indsamling og genanvendelse af de engangsemballager, der er omfattet af det danske pant- og retursystem. Dansk Retursystems indsamlings- og genanvendelsesaktiviteter er steget betydeligt i 2006, hvilket fordrer, at der sættes yderligere fokus på, at virksomheden drives på en miljømæssig forsvarlig måde. Dansk Retursystem styrkede derfor også miljøområdet organisatorisk i virksomheden i I 2006 fortsatte virksomheden arbejdet med at opsætte komprimatorer i landets større dagligvarebutikker. Der blev i alt opsat 150 nye komprimatorer, hvilket betyder, at der ved udgangen af 2006 var installeret 550 anlæg fordelt over hele landet. Opsætningen af komprimatorer udgør en central del af virksomhedens miljøarbejde. Når dåser og plastfl asker komprimeres i butikkerne, fylder de mindre i returtransporten til Dansk Retursystem. Det begrænser transportbelastningen og skåner miljøet. Dansk Retursystem forventer, at cirka 50 % af al engangsemballage vil blive komprimeret i butikkerne i Den miljømæssige målsætning bag indsamling af engangsemballage glas, plast, metal er, at materialerne kan bearbejdes og genanvendes, enten til nye emballager eller til råvarer, der anvendes til andre industriprodukter. Til eksempel indsamlede Dansk Retursystem i 2006 så mange aluminiumsdåser, at det ville være muligt at producere mere end 124 millioner nye dåser af det indsamlede materiale. Skulle det samme antal dåser produceres af nyudvundet aluminium, ville det kræve ekstra 90 millioner kwh. Til sammenligning svarer 90 millioner kwh til et års energiforbrug for omkring fjernsynsapparater. Genanvendelse er derfor af stor værdi for miljøet. Det forventes, at Dansk Retursystem i den første eneretsperiode frem til 2008 vil indsamle og optælle mere end en milliard engangsemballager. For at sikre, at der også i fremtiden er fokus på indsamling og genanvendelse af emballage, satte Dansk Retursystem i 2006 yderligere fokus på informationsaktiviteter, der har til formål at øge kendskabsniveauet til det danske pant- og retursystem. Et arbejde, der i sidste ende skal kunne måles i en øget returprocent. Der har løbende været tale om kampagner og spots i radio og tv, hvor det primære budskab har været det miljømæssige aspekt ved pant- og retursystemet. I alle virksomhedens kommunikationsaktiviteter lægges der vægt på, at der på en sober måde appelleres til forbrugernes ansvarlighed. Essensen i budskabet er, at man som forbruger har en forpligtelse til at optræde miljømæssigt ansvarligt. Der har i den forbindelse også været fokus på adfærdsregulerende kampagner, hvor skolekampagnen Dåserydderen igen havde stor tilslutning blandt 3., 4. og 5. klasser over hele landet. Miljøaspektet i det danske pant- og retursystem vil således fortsat være fundamentet - både i virksomhedens informationsarbejde og i de daglige driftsopgaver. Rensortering af genpåfyldelige flasker Selvom der de seneste år er sket et fald i markedet for genpåfyldelige fl asker, udgør denne fl askegruppe stadig en væsentlig del af de samlede returmængder, der modtages i butikkerne. Dansk Retursystem har derfor også i 2006 arbejdet målrettet med effektiviteten af dagligvarebutikkernes håndtering af denne emballagetype. Dansk Retursystems konsulenter har i 2006 i henhold til pantbekendtgørelsens instrukser gennemført rensorteringskontrol i et stort antal dagligvarebutikker. Kontrollen skal _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:40

13 sikre, at butikkerne rensorterer de genpåfyldelige fl asker, inden de returneres til bryggerierne. Kvaliteten af rensorteringen kan imidlertid fremover blive vanskeliggjort i takt med den stigende mængde engangsemballage, som butikkerne får retur fra kunderne. Dansk Retursystem vil derfor i de kommende år arbejde aktivt for at lette sorteringsarbejdet i butikkerne under hensyn til en stadig forbedring af rensorteringskvaliteten. I 2006 udbetalte Dansk Retursystem 36 mio.kr. i håndteringsgodtgørelse til de cirka butikker, der er tilmeldt ordningen vedrørende håndteringsgodtgørelse. Indsatsområder i 2007 Den stigende vækst, som Dansk Retursystem har oplevet i de senere år, har naturligt givet virksomheden nye udfordringer - både i forhold til virksomhedens organisering, logistik og planlægning. For at være i stand til fortsat at have det fornødne driftsberedskab påbegyndte Dansk Retursystem i 2006 en tilpasning og styrkelse af virksomhedens organisation og drift. Målet er først og fremmest at specialisere og styrke niveauet af mellemledere i virksomheden, hvilket skal være med til at sikre en større grad af videns- og ansvarsdeling. På det mere praktiske niveau vil arbejdet med at opsætte komprimatorer fortsætte i 2007, så pant- og retursystemet til stadighed vil kunne håndtere den øgede mængde engangsemballage i butikkerne. I løbet af 2007 vil der blive investeret mellem 35 og 40 mio.kr. i nye komprimatorer til butikkerne, så der ved årets udgang vil være opsat cirka 900 komprimatorer fordelt over hele landet. Hele virksomhedens transport- og logistiksystem vil blive styrket i Det sker ved, at man i mellemtransporterne øst for Storebælt overgår til trailere i stedet for containere. På baggrund af afholdte udbud vil der blive implementeret en ny struktur vedrørende indsamling af engangsemballage. Det vil gøre indsamlingen fra butikkerne mere effektiv og fl eksibel forventes at blive året, hvor der bliver indført pant på emballage til kildevand. Udover de praktiske opgaver, der altid er forbundet med implementering af nye produkter i pant- og retursystemet, vil der være en stor udfordring i forhold til at informere både udbydere, detailhandlen og ikke mindst forbrugerne om de nye regler. Det er forventningen, at den nye pantordning træder i kraft i anden halvdel af Der planlægges i den forbindelse en række informationskampagner i både radio og tv. Blandt de øvrige indsatsområder for 2007 vil kampagnen Dåserydderen igen blive gennemført. Målgruppen i år vil omfatte klassetrinene fra 2. til 5. klasse, dog med en opdeling mellem indskolingen og mellemtrinnet. Målet er, at eleverne dels får viden om det danske pant- og retursystem, dels får øjnene op for den miljømæssige værdi i, at de afl everer deres tomme emballage efter brug. I forlængelse af den igangværende effektiviseringsproces vedrørende butikkernes håndtering af den tomme emballage, vil der i 2007 bl.a. blive sat fokus på målrettet information til fl askedrengene i landets dagligvarebutikker. Informationsmaterialet vil bestå af en introduktion til pant- og retursystemet samt en række praktiske informationer vedrørende rensortering af genpåfyldelige fl asker, rengøring af returautomaterne og generel håndtering af returemballagen. Endelig vil Dansk Retursystem jævnfør sin tilsynspligt skærpe kontrollen i butikkerne med hensyn til at sikre forbrugerne den rette pantudbetaling. Risici 2007 bliver et vigtigt år for Dansk Retursystem. I løbet af året vil der politisk blive truffet beslutning om pant- og retursystemets fremtidige driftsstruktur efter den nuværende eneret udløber i efteråret Indtil det faglige indhold af disse politiske beslutninger er kendt, vil en del af virksomhedens planlægning for fremtiden være behæftet med en vis usikkerhed. Selvom eneretten ikke ophører i gebyråret 2007, har den uafklarede situation alligevel en række konsekvenser for en del af de dispositioner, der skal foretages allerede i løbet af første halvdel af Medio 2007 skal virksomheden jævnfør pantbekendtgørelsen være færdig med budgetlægningen for Hvis der på dette tidspunkt endnu ikke er _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:40

14 en afklaring vedrørende pant- og retursystemets fremtidige struktur, vil gebyrberegningen for 2008 være forbundet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at der i forbindelse med forlængelsen af eneretten forventes en række ændringer i pantbekendtgørelsen, som på forskellig vis vil få indfl ydelse på virksomhedens driftsøkonomi. Det er derfor Dansk Retursystems ønske, at der kommer en snarlig afklaring af pantog retursystemets fremtidige vilkår, så de beslutninger, Dansk Retursystem skal træffe for den fremtidige drift, kan træffes på så realistisk et grundlag som muligt. Supplerende bemærkning til beretningen jævnfør 104 i pantbekendtgørelsen De fortsat stigende mængder af engangsemballager bevirker, at virksomheden hele tiden skal øge produktiviteten. Det sker bl.a. ved en optimering af alle daglige processer og rutiner. I pantbekendtgørelsens 104 forudsættes det, at der skal ske en rapportering på en række punkter, som ligger ud over kravene i årsregnskabsloven. De fl este punkter er allerede behandlet i ovenstående beretning, dog kræver et enkelt punkt en nærmere uddybning - 104, stk. 2, pkt. 6. Punktet omhandler: Selskabets mål for produktivitet, effektivitet og sparsommelighed samt status for opnåelse heraf. Dansk Retursystem iværksatte i 2006 et projekt, der skulle optimere optællingen af emballage. En del af projektet bestod i at opsætte nye og hurtigere optællingsmaskiner på terminalen på Sjælland. Projektet afsluttes efter planen i andet halvår af 2007, hvorefter et tilsvarende projekt vil blive gennemført på terminalen i Jylland. Dansk Retursystem skal som offentlig reguleret virksomhed udbyde alle større indkøb af varer og tjenesteydelser i EU-udbud. Indtil udgangen af 2006 har virksomheden i alt gennemført 15 udbud. I 2007 vil der blive gennemført yderligere to til tre udbud. Ved at benytte sig af EU-udbud sikrer Dansk Retursystem, at kontrakter med kommende leverandører indgås på de bedst mulige markedsvilkår til konkurrencedygtige priser. Desuden sikrer reglerne i EU-udbudene, at valget af leverandører foregår på et neutralt og upolitisk grundlag. I bestræbelserne på at få virksomhedens ressourcer og kapacitet til at matche markedets aktuelle behov foretager virksomheden løbende en tilpasning og konsolidering af driftsrutinerne. I den forbindelse har det i perioder bl.a. været nødvendigt, at man på terminalerne arbejdede i treholdsskift, syv dage om ugen. Disse tilpasninger har været med til at sikre rettidig pantudbetaling til returmodtagerne _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:41

15 Regnskabsberetning Omsætningsstigning Nettoomsætningen er steget med 45 % i forhold til Stigningen skyldes fortrinsvist en øgning af aktiviteterne med pantadministration og indsamling af engangsemballage. I forlængelse af den øgede aktivitet på engangsemballage er indtægter ved salg af skrot mere end fordoblet. Indtægtsført pant I henhold til reglerne i bekendtgørelsen kan Dansk Retursystem A/S indtægtsføre pant, der er indbetalt til virksomheden, og som ikke er indløst, hvis indtægten er endeligt opgjort i overensstemmelse med god og forsigtig regnskabspraksis. For 2006 indtægtsføres i alt tkr. vedrørende ikke-indløst pant. Anvendelsen af den indtægtsførte pant er reguleret i bekendtgørelsen. Den indtægtsførte pant for regnskabsåret 2006 er disponeret således: kr Anvendt til forøgelse af konsolidering Anvendt til nedskrivning af aktiverede udgifter Tilskud til almennyttige formål iht. pantbekendtgørelsens I alt Opgørelsen af indtægtsført pant tager udgangspunkt i en vurdering af selskabets pantforpligtelse. Det vil sige, den mængde pantbelagt engangsemballage, som er salgsrapporteret inden årsafslutningen, men som først indsamles og pantafregnes efter årsafslutningen. Som grundlag for vurderingen anvendes historiske og forventede returprocenter for både materiale- og pantkategorier. Virksomhedens erfarings- og statistikgrundlag er opsamlet over en kort årrække og dækker over en kraftig vækst i markedet for engangsemballager, hvorfor vurderingen rummer en høj grad af skøn. Det er ledelsens opfattelse, at årets indtægtsførte pant hviler på en forsigtig opgørelse af virksomhedens pantforpligtelse. Effektiviseringssaldo For at nedbringe butikkernes omkostninger i forbindelse med returtagningen af tomme emballager til øl og læskedrikke, udbetaler Dansk Retursystem tilskud til anskaffelse af teknisk udstyr i dagligvarebutikkerne. Udbetalte tilskud og tilhørende fi nansieringsudgifter aktiveres i balancen under posten Effektiviseringssaldo. Udbetalingen af tilskud er primært sket i starten af virksomhedens seks-årige eneretsperiode. Effektiviseringssaldoen udlignes over enerettens løbetid frem til september 2008 med indbetalte midler fra logistikgebyrerne. Logistikgebyrerne indgår i nettoomsætningen. Den andel, der i henhold til forkalkulationerne skal henføres til effektiviseringssaldoen, udgiftsføres i resultatopgørelsen og reducerer effektiviseringssaldoen. Omkostningsfald vedrørende håndteringsgodtgørelse Omkostningen til håndteringsgodtgørelse er faldet med 4,2 mio.kr. i forhold til Det skyldes dels, at der er rapporteret en mindre mængde genpåfyldelige fl asker dels, at satserne for håndteringsgodtgørelse nedsættes ved den løbende effektivisering af dagligvarebutikker. Resultatets sammensætning Årets resultat udgør 519 tkr. efter aktivering af gebyrområderesultater ( tkr.). Akkumuleret udgør det fremførte nettounderskud tkr. Dansk Retursystem skal i henhold til pantbekendtgørelsens regler kalkulere gebyrsatser på baggrund af de forventede omkostninger ved driften af det enkelte gebyrområde. Hvert gebyr med egen sats udgør et gebyrområde, for hvilket der udarbejdes en intern resultatopgørelse. Resultatet af et gebyrområde skal indregnes i efterfølgende års gebyrfastsættelse, hvilket regnskabsmæssigt indebærer, at resultatet for gebyrområderne _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:41

16 indregnes under henholdsvis aktiver og passiver pr. 31. december. Materielle anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af de materielle anlægsaktiver er øget med 57 % i forhold til 2005, hvilket primært skyldes køb af ejendommen beliggende Baldersbuen 1 samt øgede forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Forudbetalingerne vedrører primært tælleoptimeringsprojektet samt installering af sikkerhedskameraer i butikker og i produktion. Varebeholdninger Varebeholdninger vedrører skrot og pantetiketter. Varebeholdningerne er steget med 78 % i forhold til 2005 primært som følge af den øgede mængde skrot. Tilgodehavender vedrørende opkrævede gebyrer og pant Tilgodehavender vedrørende opkrævede gebyrer og pant, tkr., er væsentligt højere end sidste år, hvilket ligeledes skal ses i sammenhæng med den øgede aktivitet i forbindelse med pantadministration og indsamling af engangsemballage, jf. ovenfor. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser udgør tkr. Heraf udgør hensættelse til pantforpligtelser vedrørende engangsemballage tkr., og hensættelse til tilskudsudbetaling i 2007 vedrørende effektivisering af butikker tkr. Øvrige hensættelser udgøres hovedsageligt af opkrævet pant for indsamlingsmateriel. Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften udgør tkr., hvilket er mere end i 2005 trods en forøgelse af pengebinding i arbejdskapital. Pengestrømmen fra investering udgør tkr. Samlet er selskabets likvide midler stort set uændrede i forhold til Ultimo 2006 har selskabet ingen uudnyttede trækningsrettigheder _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:41

17 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Retursystem A/S for 2006 er afl agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor) samt de særlige krav der følger af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar Årsrapporten er afl agt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved opkrævning af gebyrer og pant indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor den underliggende aktivitet har fundet sted, hovedsageligt udbyderes salg af øl og visse læskedrikke. Indtægtsført pant Årets indtægtsførsel vedrørende ikke-indløst pant anvendes til nedskrivning af aktiverede omkostninger. Indtægtsført pant udgør den forskel, der fremkommer, når faktureret pant fratrækkes omkostningen til henholdsvis udbetalt pant og hensat pantforpligtelse. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktivitet, herunder omkostninger til håndteringsgodtgørelse, overførsel til effektiviseringssaldo samt omkostninger til pantafregning og hensatte pantforpligtigelser. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og - tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af ordinært resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Overførsel af gebyrområderesultater Som følge af den særlige regulering, Dansk Retursystem er underlagt, skal eventuelle over- eller underskud i de enkelte gebyrområder overføres til følgende år. Dette sker for at opfylde bekendtgørelsens krav om balance mellem provenu og omkostninger. Et gebyrområde defi neres som aktiviteter med egen gebyrsats. Resultatet af gebyrområderne aktiveres henholdsvis passiveres alt efter, om resultatet er negativt eller positivt. Resultatet af det enkelte gebyrområde indgår i gebyrfastsættelsen i det følgende år _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:41

18 Balance Materielle anlægsaktiver Grunde måles til kostpris. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg og maskiner 3-8 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansiel og operationel leasing Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (fi nansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingog lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant I denne post aktiveres omkostninger, der i henhold til reglerne skal dækkes af indtægtsført pant. Det drejer sig om: 1) Udgifter til centrale styreenheder i automater, samt eventuelt yderligere sikkerhedsudstyr (scanner mv.) til automater. 2) Afdrag på lån, der er optaget af Dansk Retursystem A/S i henhold til 44 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2001 til dækning af udgifter til beredskabet for engangsemballager. 3) Udgifter til erhvervelse af know-how i forbindelse med udvikling og drift af pant- og retursystemet _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:41

19 4) Udgifter til information om pant- og retursystemet. Henførbare fi nansielle omkostninger medtages tillige i posten. Posten nedskrives årligt med den opgjorte indtægtsførte pant. Effektiviseringssaldo Effektiviseringssaldo består af udbetalte tilskud til effektivisering af dagligvarebutikker samt tilhørende fi nansieringsomkostninger. I effektiviseringssaldoen fragår den del af de indbetalte logistikgebyrer, som omkostningsføres i resultatopgørelsen og vedrører tilskudsprogrammet. Herved opnås et bedre match af indtægter og omkostninger, idet tilskuddene navnlig udbetales i den første del af virksomhedens seks-årige eneret. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital og udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pant og omkostninger, der ikke kan gebyrfi nansieres. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Herudover hensættes i medfør af bekendtgørelsens 91, stk. 1 et beløb til sikring af virksomhedens forpligtelse til at tilbagebetale pant. Gældsforpligtelser I fi nansielle forpligtelser indregnes den kapitaliserede restleasingforpligtelse på fi nansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og fi nansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:42

20 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og fi nansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger virksomhedens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:42

21 _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:42

22 Resultatopgørelse kr. Note Nettoomsætning Personaleomkostninger Afskrivninger Nedskrivning af 66-omkostninger Andre driftsomkostninger 4/ Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater Aktivering af gebyrområder med negative resultater Passivering af gebyrområder med positive resultater 0 0 Skat af ordinært resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte Overført overskud _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:42

23 Balance kr. Note AKTIVER Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Forudbetaling for materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant Effektiviseringssaldo Tilgodehavender vedr. opkrævede gebyrer og pant Andre tilgodehavender Resultat af gebyrområder overført til følgende år Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger 9 14 OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:42

24 1.000 kr. Note PASSIVER Aktiekapital Overført overskud 0 0 Foreslået udbytte EGENKAPITAL Hensat til sikring af pantsystemet Hensættelse til tilskud Hensat forpligtelse vedrørende indsamling og pantafregning på engangsemballager HENSATTE FORPLIGTELSER Bankgæld Leasinggæld Langfristede gældsforpligtelser Leasinggæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Bankgæld Selskabsskat Afsat til almennyttige formål Resultat af gebyrområder med positive resultater 0 0 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:43

25 Pengestrømsopgørelse kr Resultat af primær drift Afskrivninger og nedskrivninger Hensættelser Opløsning af hensættelse Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital Ændringer i varebeholdninger Ændringer i periodeafgrænsningsposter Tilgang af omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant Ændringer i effektiviseringstilskud Ændringer i tilgodehavender Ændringer i leverandører og anden gæld Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrøm fra driften Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrøm til investering Betalt udbytte Indbetalt fra pengeinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvider, primo Likvider, ultimo 9 14 Ændring i likvider _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:43

26 Noter 1 Nettoomsætning Aktiviteter primære segmenter FairPlay kr. Logistikgebyrer Pantindtægt Indsamlingsgebyr Indtægter ved salg af skrot Øvrige indtægter I alt 2006 Nettoomsætning Resultat af primær drift Nettoomsætning Resultat af primær drift Personaleomkostninger kr Lønninger og vederlag Pensioner Øvrige personaleudgifter I alt Heraf aktiveret under igangværende arbejder Heraf aktiveret under Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant : Sikkerhed Udvikling Information I alt Gennemsnitligt antal medarbejdere I personaleomkostninger indgår løn, pension og andre vederlag til direktionen samt honorar til bestyrelsens formand med tkr. 3 Ned- og afskrivninger kr Materielle anlægsaktiver, jf. note Gevinst ved salg af aktiver I alt _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:43

27 4 Andre driftsomkostninger kr Håndteringsgodtgørelse Effektivisering Betalte og hensatte omkostninger til pant vedrørende engangsemballage Indsamlingsomkostninger for engangsemballage Øvrige omkostninger I alt Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor kr Ordinær revision Øvrige arbejder, herunder lovbestemte ydelser I alt Finansielle poster kr Finansielle indtægter Renteindtægter Beregnet rente I alt Finansielle omkostninger Renteudgift for pengeinstitut Øvrige renteudgifter Beregnet rente Heraf aktiveret under Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant : Aktiverede omkostninger effektiviseringsprogrammet I alt Dansk Retursystem A/S skal i henhold til reglerne i Bekendtgørelsen lade renteindtægter af indestående pantmidler indgå i opgørelsen af gebyrområderegnskaberne for indsamlingsgebyrerne. Pantmidlerne indgår imidlertid i det samlede mellemværende med pengeinstitut. Renteindtægterne beregnes på baggrund af gennemsnitligt pantindestående og den gennemsnitlige finansieringsrente, som virksomheden har betalt i årets løb _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:43

28 7 Materielle anlægsaktiver kr. Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler I alt Anskaffelsessum 1. januar Overførsel Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afskrivninger på solgte aktiver Årets afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Regnskabsmæssig værdi af fi nansielt leasede aktiver 31. december Indtægtsført pant og nedskrivning af aktiverede omkostninger kr Indtægtsført pant er disponeret således: Anvendt til forøgelse af konsolidering Anvendt til nedskrivning af aktiverede omkostninger Tilskud til almennyttige formål I alt _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:43

29 9 Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant kr. Centrale styreenheder A B C D E F G H Afdrag på 44- lån Knowhow Information Ikketilmeldt emballage Tilskud til pantmærkning Almennyttige formål I alt Saldo 1. jan Tilgang Saldo december Dækket af indtægtsført pant 1. jan Dækket af årets indtægtsførte pant Dækket af ind tægtsført pant 31. dec. Renteudgifter Regnskabsmæssig værdi 31. dec. Heraf fi nansielt leasede aktiver A: Centrale styreenheder i automater samt eventuelt yderligere sikkerhedsudstyr til automater B: Afdrag på lån, der er optaget af Dansk Retursystem A/S iht. 44 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21/ til dækning af udgifter til beredskabet for engangsemballager C: Udgifter til erhvervelse af know-how i forbindelse med udvikling og drift af pant- og retursystemet D: Udgifter til information om pant- og retursystemet E: Udgifter forbundet med indsamling mv. og genanvendelse af ikke-tilmeldt emballage F: Tilskud til automater, jf. 79 samt tilskud til mærkning med pantetiketter og tilskud til stativer G: Tilskud til almennyttige formål H: Renteudgifter ifm. ovenstående udlæg 10 Effektiviseringssaldo kr Effektiviseringstilskud Aktiverede renter indbetalt via logistikgebyr Engangsemballagers bidrag til effektiviseringsprogrammet for 25/3-02 til 22/9-02 I alt Tilgodehavender kr Heraf forfald til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb _årsrapport_06_RENT.indd Sec1: :07:44

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere