ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den 20. december ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007 Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for ASGAARD Group A/S for perioden 1. oktober september 2007 og indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. ASGAARD Group koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på DKK 50,5 mio., hvilket er i niveau med den seneste resultatforventning for regnskabsåret, hvor der forventedes et resultat på DKK mio. Koncernen har haft en omsætningsfremgang på 130 % i forhold til 2005/05. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør DKK 40,7 mio., mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør DKK 41,2 mio. Resultatet hidrører fra koncernens udviklingsaktiviteter indenfor såvel bolig- som erhvervssegmentet og er desuden positivt påvirket af salget af en del af koncernens aktiepost i Intervare A/S. For det kommende regnskabsår forventer koncernen at realisere et resultat før skat på DKK mio. Resultatet anses således for at være tilfredsstillende. Årsrapporten udgør en integreret del af denne meddelelse og kan endvidere downloades fra Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse: - Søren Stensdal, adm. direktør eller (+45) Lene Graakjær Lund, Kommunikationsansvarlig eller (+45)

2 Årsrapport 2006/2007

3 SELSKABSINFORMATION Navn ASGAARD Group A/S Adresse Valhøjs Allé , DK-2610 Rødovre Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2008 kl. 10:00 på selskabets adresse. Afdelingskontor Lokesvej 4, DK-8230 Åbyhøj Telefon m.v. Telefon (+45) Telefax (+45) Web-site CVR nr Direktion Søren Stensdal (adm. direktør) Bestyrelse Michael Vinther (bestyrelsesformand) Allan Karlsen Søren Stensdal Revision Mortensen og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Forside Fotografisk reflektion af fotograf Brita Wielopolska 2 af 72

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Revisorpåtegning KONCERNOVERSIGT LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet og strategi Udvikling i aktiviteter Udvikling i økonomiske forhold Fortsættende aktiviteter Ophørte aktiviteter Usædvanlige forhold Forventet udvikling Særlige risici Likviditet Videnressourcer Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Corporate Governance Aktionærforhold Finanskalender Fondsbørsmeddelelser Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv ÅRSREGNSKABET Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter af 72

5 FORORD ET SPÆNDENDE ÅR FOR ASGAARD GROUP A/S Kære aktionærer og øvrige interessenter Året 2006/2007 har været et spændende år for ASGAARD Group A/S, hvor vi både har opnået en markant mere synlig position på markedet, vi har tilført organisationen yderligere betydende kompetencer og vi har styrket koncernens projektpipeline væsentligt. Vi har anvendt mange kræfter på at styrke organisationen, i klar erkendelse af, at en fortsættelse af koncernens positive udvikling, baserer sig i høj grad på vores evne til at tiltrække og fastholde branchens mest kompetente medarbejdere. I en projektorienteret virksomhed som ASGAARD Group A/S, med en relativt lille organisation, der skal håndtere og skabe store værdier, er den enkelte medarbejders indsats af endog meget stor betydning, hvorfor årets udvidelse af medarbejderstaben er én af flere væsentlige positive udviklinger. I løbet af året har ASGAARD Group A/S etableret sig på det svenske marked for retail-ejendomme og vi har ved årets udgang allerede 3 interessante projekter under udlejning på dette marked. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb har vi desuden etableret kontor i Århus, med henblik på at understøtte og videreudvikle den del af selskabets virksomhed, der allerede forud herfor har ført til igangværende projekter i Jylland og på Fyn. Formation A/S, der opfører smukke, arkitekttegnede typehuse er etableret i løbet af regnskabsåret og havde ved udgangen af året opbygget den nødvendige basisorganisation. Selskabets markedsintroduktion fandt sted på messen Boligdrømme for alle i Herning, hvor publikums ekstraordinært positive modtagelse af konceptet, lover godt for den fortsatte udvikling, selvom de generelle markedsvilkår for typehussegmentet i Danmark vurderes at være mindre positive på kort sigt. Denne udvikling er opnået samtidig med, at koncernen realiserer et resultat på godt DKK 50 mio. før skat og minoritetsinteresser, hvilket resultat primært kommer fra koncernens ejendomsaktiviteter og er koncernens bedste resultat nogensinde i dette segment. Vi har i året fortsat og udbygget bestræbelserne på, at informere aktiemarkedet om udviklingen i virksomheden og denne indsats har bl.a. ført til, at primært institutionelle investorer i april 2007 erhvervede i alt ca. 13 % af aktiekapitalen i selskabet. Udviklingen i selskabets aktiekurs, har på baggrund heraf udviklet sig særdeles positivt i løbet af året, samtidig med at omsætningen i aktien er markant forøget. Dette betragter jeg som en anerkendelse af de gode resultater der er opnået. Alle i ASGAARD Group A/S vil også i det kommende år arbejde hårdt og engageret for en fortsat positiv udvikling i virksomheden på alle niveauer og vi ser med stor fortrøstning på de kommende år. Søren Stensdal Adm. direktør 4 af 72

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Koncernens hoved- og nøgletal 2006/2007 (1) 2005/06 (1) 2004/05 (1) 2003/04 (2) 2002/03 (2) Hovedtal (tdkk) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på goodwill (EBITA) Resultat af finansielle poster Årets resultat Årets resultat fordelt til moderselskabets aktionærer Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Investering i anlægsaktiver Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investering i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Nøgletal Bruttomargin (%) 34,00 34,93 50,75 52,57 48,04 Overskudsgrad (%) 63,34 100,96-0,02 19,70 3,20 Resultat pr. aktie 31,19 49,13 10,29 6,90-0,50 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 25,86 33,90-0,04 58,34 8,32 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 26,08 65,18-0,41 612,61 49,31 Egenkapitalforrentning (%) 30,97 83,56 44,15 51,95-3,34 Aktiver/Egenkapital 1,65 2,39 1,48 2,05 2,10 Finansiel gearing 0,40 0,31-0,30-0,68-0,40 Gearing af driftsaktiver 1,18 1,10 0,67 1,10 1,19 Nettoomsætning/investeret kapital, eksklusive goodwill 0,41 0,34 1,97 2,60 1,67 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 1,47 1,10 0,42 0,35 0,34 Indre værdi pr. aktie 114,74 84,52 37,31 21,80 15,00 Soliditet % 60,67 41,90 67,74 48,70 47,70 (1) Tallene for 2006/07 og sammenligningstallene 2005/06, 2004/05 er tilpasset den ændrede regnskabspraksis, herunder IFRS. (2) Ej tilrettet i overensstemmelse med IFRS. 5 af 72

7 KONCERNOVERSIGT K/S ASGAARD Holbæk 66,6% Formation A/S 65% ASGAARD Properties A/S 100% K/S Realia Rødovre 100% K/S ASGAARD Annebergparken 66,6% K/S ASGAARD Lejre 100% Annebergparken ApS 66,6% K/S ASGAARD Osted 100% ASGAARD Ejendomsudvikling A/S 100% Lejre Komplementar ApS 100% ASA Holbæk I/S 45% K/S Højmosehus 50% Intervare A/S 25% Komplementar Højmosehus ApS 50% K/S Ankeret, Snekkersten 50% AG 1 ApS 100% 6 af 72

8 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITET OG STRATEGI ASGAARD Group koncernen beskæftiger sig med udvikling af projekter indenfor fast ejendom. Koncernen har en diversificeret forretningsplatform, der baserer sig på 3 hovedsegmenter, detailhandels- og hotelprojekter, kontor- og logistikprojekter og boligprojekter. I Danmark arbejdes i alle 3 segmenter, mens der i Sverige alene arbejdes med detailhandelsprojekter. Det er en forudsætning for påbegyndelse af et projekt i koncernen, at vi kan tilføre en merværdi i projektet, i form af myndighedsgodkendelser, udlejning, opførelse/renovering og salg. Modsat traditionelle ejendomsselskaber, der normalt vil være meget påvirkelige af faktorer som man ikke har indflydelse på, såsom udviklingen i konjunkturer, renteniveau m.v., bestemmes vore resultater i langt højere grad af vores egen evne til at opnå reel værdiskabelse. Vores virksomhed er derfor relativt uafhængig af konjunkturudviklingen, selvom vi naturligvis har lettere ved at opnå gode resultater i et positivt marked, end i et negativt marked. Vor succes udspringer af evnen til at identificere og erhverve de gode projekter og gennemføre den optimale udvikling heraf, over det kortest mulige tidsforløb. Vi tilstræber en lav risiko, hvor antallet af ubekendte faktorer er så lille som muligt og vi har høje krav til rentabiliteten i det enkelte projekt. Kort sagt; hellere færre gode end flere jævne projekter. Hele udviklingsfasen er præget af en stram styring af processerne, herunder en grundig kalkulation med rullende projektbudgetter, gennemtænkt ressourceallokering m.v. Vi har en relativt smal, men meget kompetent organisation og benytter os således af en høj grad af outsourcing af ikkekerneområder. Væsentligt for virksomheden er også vort stærke netværk, dette gælder ejendomsbesiddere, rådgivere, finansieringsinstitutter, brugere og investorer m.v. Dette netværk vedligeholdes og udvides løbende i en bevidst proces. Det er virksomhedens strategiske mål, at vi inden år 2010 er etableret som en anerkendt ejendomsudviklingsvirksomhed i Danmark, Sverige og Norge. UDVIKLING I AKTIVITETER ASGAARD Group koncernen har i året fortsat den meget positive udvikling af virksomheden, hvor fokus er fuldt ud på udvikling af projekter indenfor fast ejendom. Det stærke fundament for virksomhedens fremtidige udvikling, som blev etableret i det foregående regnskabsår i forbindelse med fokusering af aktiviteterne, er der med stor succes bygget videre på, idet aktiviteterne i året har styrket koncernens projektpipeline markant, ligesom organisationen er styrket på alle niveauer. Som forventet ved indgangen til året, har markedsudviklingen indenfor både detailhandelssegmentet og kontor/logistiksegmentet været positiv, med en særdeles god underliggende brugerefterspørgsel, om end kravene til startforrentningen har haft en stigende tendens, primært som følge af et stigende renteniveau. Ligeledes som forventet, har markedsudviklingen indenfor boligsegmentet været negativ, med beherskede fald i priserne, men med stærkt forøgede salgsperioder, der naturligvis er negativt for udviklingen af projekter indenfor dette segment. 7 af 72

9 LEDELSESBERETNING Idet disse generelle markedstendenser har været som forventet, har koncernens strategi vist sig rigtig, i og med at fokus har været på at forøge aktivitetsniveauet indenfor detailhandelssegmentet og kontor/logistiksegmentet og reducere den relative eksponering i forhold til boligsegmentet. Dette er i høj grad lykkedes, idet koncernens projektportefølje ultimo regnskabsåret fordelte sig med ca. 35 % detailhandel, ca. 40 % kontor/logistik og kun ca. 25 % bolig. Boligandelen vil reduceres yderligere i det kommende år. Ultimo året har selskabet en projektportefølje, der målt på forventede salgsværdier overstiger DKK 1 mia. og herudover arbejdes løbende med en betydelig mængde potentielle projekter, som ikke er medtaget i projektporteføljen, idet de endnu ikke er så langt fremskredne, at de opfylder kriterierne herfor. Detail 35% Kontor/Logistik 40% Bolig 25% 8 af 72

10 LEDELSESBERETNING Opsøgning/ Myndigheder Opførelse/ Renovering Udlejning/ Salg Forventet afslutning Projektudvikling Projektværdi DKK Mio Detail Lejre Butikstorv, m² Helsingborg, Sverige, m² Nässjö, Sverige, m² Kinna, Sverige, m² Vejlevej, Fredericia, m² 2008/ Anelystparken, Tilst, m² Anelystparken, Tilst, 500 m² Kontor/Logistik Valhøjs Allé, Rødovre, m² Formervangen, Glostrup, m² Solvang, Allerød, m² Lyskær, Herlev, m² Telefonvej, Søborg, m² Kærvej, Hørsholm, m² Hvidkærvej, Odense, m² Boligprojekter SagaPark, Lejre, 29 boliger Annebergparken, Nykøbing Sj., 14 boliger Kastaniehaven, Holbæk, 40 boliger 2008/ Højmosehus, Emdrup, 4 boliger Nordsjælland. Op til 130 boliger 2009/2010 Op til 250 Gennemført Igangværende 9 af 72

11 LEDELSESBERETNING Året har overordnet været præget af en god udvikling i selskabets projekter og af de mere betydende forhold kan nævnes: Etablering af aktiviteter i Sverige Etablering af Formation A/S, der udbyder arkitekttegnede typehuse Etablering af kontor i Århus, umiddelbart efter regnskabsårets udløb Indenfor detailhandelssegmentet, har selskabets udvikling været positiv og der kan nævnes følgende tiltag: Etablering af aktiviteter i Sverige, hvilket foreløbig har ført til at selskabet ultimo regnskabsåret har køberet til og udbyder 3 detailhandelsprojekter på tilsammen mere end m². Opnåelse af køberet til og principiel godkendelse af, et særdeles spændende detailhandelsprojekt på op til ca m² i Fredericia, hvor projektudvikling pågår. Projektet er et butikscenter med storbutikker og forventes i kraft af sin gode beliggenhed, at møde positiv lejerefterspørgsel. Der er opnået en principiel tilladelse til detailhandel og lokalplan er under udarbejdelse. Det er forventningen, at udlejningsarbejdet påbegyndes primo Det planlagte center for pladskrævende udvalgsvarer på Midtsjælland har måttet opgives på grund af en grundsælgers vanhjemmel. Der er udtaget stævning mod sælger for selskabets tab ved ikke at kunne gennemføre projektet. Et tilstødende grundstykke, der allerede var erhvervet, er sat til salg og m² ud af ca m² er solgt i regnskabsåret, med et positivt resultat. Erhvervelse af 2 udviklingsejendomme indenfor detailhandelssegmentet, hvorpå projektudvikling pågår. Tilsvarende har selskabets aktiviteter indenfor kontor/logistiksegmentet udviklet sig positivt, herunder kan nævnes: Erhvervelse af yderligere 5 udviklingsejendomme indenfor kontor/logistiksegmentet, geografisk placeret i hele landet, hvorpå projektudvikling pågår, herunder er der foretaget nedrivning af uhensigtsmæssige bygninger, facaderenoveret og lavet prøveindretninger m.v. Der er sket væsentlige udlejninger i koncernens projekter, herunder er et kontor/logistikprojekt i Rødovre på m² fuldt udlejet ultimo regnskabsåret og forventes solgt i det kommende regnskabsår. Selskabets aktiviteter indenfor boligudvikling, har været negativt påvirket af den dårlige udvikling på dette marked, men har på trods heraf udviklet sig rimeligt. Herunder kan nævnes: Etablering af Formation A/S, der udbyder arkitekttegnede typehuse i høj kvalitet, baseret på råhuselementer, som selskabet producerer i Polen. Selskabet er introduceret på markedet i forbindelse med messen Boligdrømme for alle i Herning ultimo regnskabsåret, samtidig med at det første prøvehus er opført ved Århus. Selskabets huse er blevet meget positivt modtaget og de første kontrakter er indgået ultimo regnskabsåret. På trods af de aktuelle negative udsigter på det danske boligmarked, er det absolut vores opfattelse, at der er basis for en sund forretning, med udgangspunkt i den høje arkitektoniske kvalitet og funktionalitet, samt den rationelle og økonomiske produktion af råhuselementerne. Boligprojektet Annebergparken, Nykøbing Sjælland er udsolgt og afleveret, mens endelig afslutning af sagen afventer afgørelse af kom- 10 af 72

12 LEDELSESBERETNING munens erstatningsansvar i forbindelse med fejl i lokalplanen. Boligprojektet Sagapark, Lejre er 1. etape afleveret, mens sidste etape først er færdiggjort og afleveret i starten af det nye regnskabsår. I alt er solgt 22 ud af 29 boliger og det forventes at de resterende boliger sælges i det kommende regnskabsår. Boligprojektet Højmosehus, Emdrup er under opførelse og vil være klar til aflevering i foråret Endnu er ingen af de 4 rækkehuse solgt, men det forventes at ske i løbet af det kommende regnskabsår. Boligprojektet Kastaniehaven, Holbæk, der i alt omfatter 40 boliger, er stort set færdigudviklet og første etape på 12 boliger forventes påbegyndt til foråret Salgsarbejdet er endnu ikke påbegyndt. Projektet forventes gennemført som andelsboliger, hvor efterspørgselssituationen vurderes at være bedre end for ejerboliger p.t. Selskabet har evalueret mulighederne for at udvikle ferieboligprojekter i Italien, hvor undersøgelser og initial projektudvikling påbegyndtes i regnskabsåret 2005/2006. På trods af, at det fortsat er vor opfattelse, at det udviklede koncept er absolut bæredygtigt, har vi på baggrund af vore forventninger til negativ afsmitning fra det forringede danske boligmarked, i forhold til efterspørgslen efter udenlandske ferie- og retræteboliger, besluttet ikke at gå videre med udviklingen heraf. Yderligere 25 % af Intervare A/S er frasolgt i året, således at koncernen besidder 25 % af selskabet som en finansiel investering, der i øvrigt forventes frasolgt i det kommende år. Valhøjs Allé, Rødovre 11 af 72

13 LEDELSESBERETNING Hvidkærvej, Odense UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD ASGAARD Group koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på DKK 50,5 mio., hvilket er i niveau med den seneste resultatforventning for regnskabsåret, hvor der forventedes et resultat på DKK mio. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør DKK 40,7 mio., mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør DKK 41,2 mio. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser udviser et fald på 36 % i forhold til året før og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 31,0 %. Resultatet hidrører fra koncernens udviklingsaktiviteter indenfor såvel bolig- som erhvervssegmentet og er desuden positivt påvirket af salget af en del af koncernens aktiepost i Intervare A/S. For det kommende regnskabsår forventer koncernen at realisere et resultat før skat på DKK mio. Koncernens overskud før skat og minoritetsinteresser blev på DKK 50,5 mio., hvilket er i overensstemmelse med de forventninger, som ledelsen tilkendegav i forbindelse med årsrapporten for 2005/06. Resultatet er lavere end sidste år, hvor resultatet var stærkt positivt påvirket af engangsindtægter fra salg af porteføljevirksomheder og de dermed konstaterede avancer. Resultatet anses således for at være tilfredsstillende. Årets pengestrømme fra driften udgør DKK 34,3 mio. mod DKK (50,0 mio.) i 2005/06. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør DKK (2,0 mio.) i 2006/07 mod DKK (80,1 mio.) i 2005/06. Udviklingen skyldes primært igangsætning af flere nye udviklingsprojekter. 12 af 72

14 LEDELSESBERETNING FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Koncernen har haft en omsætningsfremgang på 130 % i forhold til 2005/06. Udviklingen er udtryk for en forøget omsætning i koncernens ejendomsaktiviteter. resultater, men formentlig først i de kommende regnskabsår. Investeringen i Intervare A/S forventes at bidrage positivt i det kommende regnskabsår. Under andre driftsindtægter indgår værdiregulering af en investeringsejendom. OPHØRENDE AKTIVITETER Omsætningen frem til afhændelsen af bestemmende indflydelse i Intervare A/S indgår ikke i omsætningen, ej heller i sammenligningstallene for 2005/2006. USÆDVANLIGE FORHOLD Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold. FORVENTET UDVIKLING Koncernens gode og voksende projektportefølje forventes at udmønte sig i gode resultater både i det kommende og de følgende år. Udviklingen vil i høj grad være båret af projekter indenfor detailhandel/hotel og kontor/logistiksegmenterne, der forventes at udvikle sig positivt for koncernen og vi forventer en uændret efterspørgselssituation, med god brugerinteresse og en fornuftig investorinteresse. Boligsegmentet forventes ikke at udvikle sig positivt og fokus vil være på færdiggørelse af de igangværende projekter, ligesom det forventes, at vi i fremtiden vil være endnu mere selektive i udvælgelsen af, hvilke projekter koncernen påbegynder. Omvendt forventes det, at den aktuelle afmatning eksempelvis kan skabe mulighed for erhvervelse af interessante projekter fra de mindre kapitalstærke aktører indenfor boligudvikling. Formation A/S forventes at bidrage positivt til koncernens Ledelsen forventer en væsentlig fremgang i omsætningen for 2007/08 og det forventes at koncernen opnår et lidt højere resultat end i 2006/07. Der forventes således et resultat før skat på DKK mio. Koncernen forventer at have en fortsat positiv likviditet i 2007/08, og investeringerne forventes at være på et fortsat højt niveau, antagelig højere end i 2006/07. SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSM Æ SSIGE RISICI Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er knyttet til udviklingen i primært det danske ejendomsmarked, samt i mindre grad udviklingen i de globale ejendomsmarkeder, samt koncernens evne til at kapitalisere på den aktuelle positive udvikling i disse, samtidig med at balancen aktivt styres, med henblik på begrænsning og afgrænsning af den afsmittende effekt, når markedsforholdene ændres i negativ retning. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for ændringer i renteniveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen følger en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. 13 af 72

15 LEDELSESBERETNING Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser og hvilke afledte finansielle instrumenter, der kan anvendes. Valutarisici Idet koncernens aktuelle aktiviteter har fokus på det danske marked og i mindre grad det svenske marked, er koncernen ikke i noget væsentligt omfang påvirket at udsving i valutakurser. Renterisici Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb steget fra en netto rentebærende gæld på DKK 35,1 mio. til en netto rentebærende gæld på 60,5 mio. Den rentebærende gæld er hovedsageligt i danske kroner (DKK). Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2006/07 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. DKK 0,6 mio. Koncernen afdækker ikke renterisikoen, bortset fra ved optagelse af eksempelvis længere løbende realkreditlån, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende enkeltkunder eller samar bejdspartnere. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. LIKVIDITET Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, dette er hensigtsmæssigt. VIDENRESSOURCER Koncernens videnressourcer kan opdeles i to kategorier: Kunder og medarbejdere. Kunder Det er koncernens mål at skabe værdi for kunderne, forstået som slutkøberne, henholdsvis slutbrugerne af de udviklede ejendomme, uanset om der er tale om købere af de boliger vi udvikler, lejerne i de erhvervsejendomme, som vi udvikler eller slutinvestorer til vore projekter. Oplevet værdi i form af høj kvalitet og god service afspejler sig primært i tilfredsheden hos brugere, samt på længere sigt i evnen til at opnå den optimale værdiansættelse af vore færdigudviklede projekter. Det er vort absolutte billede, at vi er i stand til at skabe denne tilfredshed. Medarbejdere Ambitionen om at være synlig i markedet med en god markedsposition betyder, at ASGAARD-koncernen er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til koncernen, når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden i organisationen. Derudover spiller den enkelte medarbejders personlige viden en afgørende rolle og særligt enkelte nøglemedarbejderes viden og kontaktnet kan have endog meget stor betydning. Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket koncernens viden- og kompetencemæssige udgangspunkt. 14 af 72

16 LEDELSESBERETNING For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige projekter er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau, hvilket igen forventes at blive positivt påvirket af arbejdet med at skabe en stærkere profil, også på forbrugerniveau. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Visualisering Butikscenter Vejlevej, Fredericia 15 af 72

17 LEDELSESBERETNING CORPORATE GOVERNANCE ASGAARD Group A/S bestyrelse følger fortsat den i 2002/03 påbegyndte behandling af Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. I denne forbindelse har bestyrelsen løbende forholdt sig til, i hvilket omfang ASGAARD Group A/S lever op til anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport. Det er bestyrelsens opfattelse at ASGAARD Group A/S med få undtagelser lever op til rapportens anbefalinger. Redegørelsen om selskabsledelse i ASGAARD Group A/S er med få undtagelser udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingernes opdeling i nedenstående 8 hovedafsnit. 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Bestyrelsen vurderer med jævne mellemrum, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig. Selskabet har en dominerende hovedaktionær med en ejerandel på 80 %. Bestyrelsen har anbefalet, at denne ejerandel nedbringes til under 2/3 så hovedaktionæren ikke kan gennemtvinge vedtægtsændringer. ASGAARD Group A/S har én aktieklasse. Selskabets aktiekapital udgør nominelt tdkk og består af aktier á DKK 10. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Selskabet råder ikke over egne aktier. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet ASGAARD Group A/S ledelse ønsker og arbejder fortsat aktivt for, at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærerne og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Selskabet har således udbygget sin kommunikationsindsats, med henblik på at øge synligheden af selskabet og dets aktiviteter. Grundet den relativt langsigtede karakter af ASGAARD Group A/S virksomhed, er det ledelsens opfattelse, at offentliggørelse af kvartalsrapporter ikke tilfører nogen væsentlig merværdi for aktionærerne og selskabet fastholder således at man udover årsrapporten alene aflægger halvårsrapport. For at opfylde behovet for en samlet præsentation af udviklingen på kvartalsniveau, offentliggør selskabet periodemeddelelser, uden regnskabstal, om aktiviteterne i 1. og 3. kvartal af regnskabsåret. Disse periodemeddelelser offentliggøres hhv. medio februar og medio august. 3. Åbenhed og gennemsigtighed Gennem et aktivt og struktureret investor relationsog informationsarbejde føres en afbalanceret dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. Al kommunikation foregår under hensyntagen til gældende lovgivning. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen gennemgår og fastlægger hvert år de overordnede strategiske opgaver i koncernen og tilrettelægger et niveau for den interne rapportering, som sikrer en tilfredsstillende finansiel og ledelsesmæssig kontrol af selskabet. Bestyrelsens forretningsorden gennemgås tillige én gang årligt med henblik på tilpasning til aktuelle behov. 5. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har en bred sammensætning af kompencer, og udvælgelse af nye bestyrelseskandidater tager udgangspunkt i, hvilken grad af faglig kompetence, eventuelt kombineret med generel forretningsmæssig erfaring, som bestyrelsen mener, der er behov for at supplere bestyrelsen med. ASGAARD Group A/S bestyrelse er uafhængig og benytter sig ikke af faste udvalg eller komiteer. Der blev i 2006/2007 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og der er planlagt 6 for 2007/ af 72

18 LEDELSESBERETNING I overensstemmelse med anbefalingerne, er medlemmerne af bestyrelsen på valg hvert år. ASGAARD Group A/S har ikke defineret, hvor mange tillidshverv et bestyrelsesmedlem må have, idet der i højere grad fokuseres på det enkelte medlems indput, kompetencer og kapacitet. Hvert år foretages en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejdsform. Ligeledes i overensstemmelse med anbefalingerne, vil der på generalforsamlingen i januar 2008 blive stillet forslag om at adm. direktør Søren Stensdal udtræder af selskabets bestyrelse. 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag ASGAARD Group A/S søger at sikre, at vederlaget til bestyrelse og direktion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og er tilstrækkeligt til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente personer. Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, og det samlede vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i 2006/2007 DKK heraf DKK til formanden. Bestyrelsen er p.t. ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller bonusordninger. 7. Risikostyring Det er bestyrelsens opgave at kontrollere, at selskabet har en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici knyttet til de forretningsmæssige aktiviteter og den fastlagte strategi identificeres, at der fastlægges en politik og rammer for selskabets risici, samt at der er opbygges systemer til styring af risici. Politikkerne og rammerne for den operationelle og finansielle risikostyring vedtages af bestyrelsen, og rapportering vedrørende risici indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af ASGAARD Group A/S risikoforhold henvises til afsnittet herom i nærværende årsrapport. 8. Revision Bestyrelsen gennemgår de interne kontrolsystemer mindst én gang årligt, og indtil videre vurderes der ikke at være behov for etablering af en egentlig intern revision. Interne regler I overensstemmelse med de seneste ændringer i Lov om Værdipapirhandel har direktionen i ASGAARD Group A/S tilpasset de tidligere gældende interne regler for bestyrelsesmedlemmers og ledende medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden. Aflønningen af direktionen, der p.t. består af den administrerende direktør, fastlægges af bestyrelsen. I 2006/2007 bestod aflønningen af den administrerende direktør af en fast løn inklusive visse goder. Direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelsesvilkår, vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for selskabet. Den administrerende direktør er ikke omfattet af incitamentsordning. Bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere ejer på tidspunktet for årsrapportens godkendelse tilsammen aktier svarende til 80 % af aktiekapitalen. 17 af 72

19 LEDELSESBERETNING AKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital udgør nominelt tdkk og består af aktier á DKK 10. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Stensdal Group A/S besidder flertallet af stemmerettighederne og kan udøve bestemmende indflydelse over koncernen. Pr. 30. september 2007 råder selskabet ikke over egne aktier. FINANSKALENDER Årsrapport for 1/ / Ordinær generalforsamling Periodemeddelelse 1. kvartal Halvårsrapport for 1/ / Periodemeddelelse 3. kvartal Årsrapporten for 1/ / Solvang, Allerød 18 af 72

20 LEDELSESBERETNING FONDSBØRSMEDDELELSER Meddelelse nr. 17 Årsrapport Meddelelse nr. 16 Finanskalender Meddelelse nr. 15 Periodemeddelelse 3. kvartal Meddelelse nr. 14 Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse nr. 13 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Meddelelse nr. 12 Samlet kapital og stemmerettigheder i ASGAARD Group A/S Meddelelse nr. 11 Insiders handler Meddelelse nr. 10 Halvårsrapport 2006/ Meddelelse nr. 09 Insiders handler Meddelelse nr. 08 Insiders handler Meddelelse nr. 07 Frasalg af aktiepost på 25% i Intervare A/S Meddelelse nr. 06 Generalforsamlingsreferat ASGAARD Group A/S Meddelelse nr. 05 Årsrapport 2005/ Meddelelse nr. 04 Indkaldelse til generalforsamling Meddelelse nr. 03 Insiders handler Meddelelse nr. 02 Insiders handler Meddelelse nr. 01 Insiders handler Telefonvej, Søborg 19 af 72

21 LEDELSESBERETNING BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS ØVRIGE LEDELSESHVERV Bestyrelsesformand Michael Vinther Formand for bestyrelsen for: BIG Fonden BIG 1 Holding A/S BIG 2 Holding A/S BIG 2 A/S BIG 3 A/S BIG 4 A/S BIG 5 A/S BIG 6 A/S Traen A/S Traen af 5. december 2006 A/S Bottomline Holding A/S Company Concept A/S Medicsport A/S Guidex A/S JFR Invest A/S Klassisk-Moderne Møbelkunst A/S Aktieselskabet Daells Varehus A/S Company Products A/S Company Products International A/S JMI Gruppen A/S Holdingselskabet Sorø af 1/ A/S Stensdal Group A/S Scanaviation A/S IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S ASC 2001 A/S Don Plast 2003 A/S MJJM A/S Smartclip Products ApS Holdingselskabet Sorø af 1/ A/S Næstformand i bestyrelsen for: FC Nordsjælland Holding A/S FC Nordsjælland A/S Medlem af bestyrelsen for: Kapitalformidlingsselskabet af 5. december 1995 A/S International Brands af A/S Becap A/S Egons Cakes Denmark A/S K3 Holding A/S HNC Group A/S Asgaard Ejendomsudvikling A/S Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S Vestsjællands Invest A/S Freudendahl Invest A/S Anton Dam Møbler A/S HNC-Holding A/S Bottomline Communications A/S Vertex Venture Denmark A/S Dansk Udviklingsfinansiering A/S Traen Informationssystemer A/S JMI Development A/S Fitness Holding af 2005 A/S Newco af 11. februar 2004 A/S Jonsson-Rise A/S Scandi Sales A/S AKP-Holding A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S Inox Stål Handelsselskab A/S Agnitio A/S Career Search A/S Intercool Food Technology ApS J.F. - Fabriken, J. Freudendahl A/S Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS Kameraudlejningen ApS JMI Mægler ApS Company Products Nordic A/S Vestsjællands Invest A/S Documentor A/S Nybolig Jan Milvertz A/S 20 af 72

22 LEDELSESBERETNING Direktør for: Kapitalformidlingsselskabet af 5. december 1995 A/S International Brands af A/S Vertex Venture Denmark A/S Dansk Udviklingsfinansiering A/S Largo af 5. august 1996 ApS Carora Holding ApS Medlem af bestyrelsen Allan Karlsen Medlem af bestyrelsen for: Acceptfinans ApS Direktør for: GE Money Bank, filial af GE Money Bank AB Sverige Direktør Søren Stensdal Formand for bestyrelsen for: Agnitio A/S Agnitio Holding A/S Albertsen & Holm Installation A/S ASGAARD Ejendomsudvikling A/S CAD-Kompagniet A/S Carl Christensen & Co. Installation A/S Danbolig Jim Riel Havdrup ApS Danbolig Jim Riel Holding ApS Danbolig Jim Riel Projektsalg A/S Danbolig Jim Riel Solrød A/S Danbolig Jim Riel Greve ApS Formation A/S JMX Holding A/S Lightyears A/S Parkzone A/S Protelevision Technologies Corp. A/S Medlem af bestyrelsen for: ASA Holbæk I/S ASGAARD Properties A/S Realia Ballerup A/S Elephant A/S Farum Industriejendomme A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S Intervare A/S K/S Ankeret, Snekkersten K/S ASGAARD Annebergparken K/S ASGAARD Holbæk K/S ASGAARD Lejre K/S ASGAARD Osted K/S Højmosehus K/S Realia Rødovre Rødkildebanken Invest ApS Selskabet af 1. april 2006 A/S Stensdal Group A/S VestamagerCentret A/S Direktør for: AG 1 ApS Annebergparken ApS ASGAARD Properties A/S Realia Aalestrup ApS Realia Ballerup A/S Elephant A/S Farum Industriejendomme A/S Komplementar Højmosehus ApS Lejre Komplementar ApS Selskabet af 1. april 2006 A/S SG 1 ApS Stensdal Group A/S 21 af 72

23 LEDELSESBERETNING Formation, visualisering, Det Otte Kantede Hus Formation, visualisering, Atrium Huset 22 af 72 Formation, visualisering, Det Balancerende Hus

24 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2007 for ASGAARD Group A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 20. december 2007 Direktion Søren Stensdal (adm.dir) Bestyrelse Allan Karlsen Michael Vinther Søren Stensdal (formand) 23 af 72

25 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i ASGAARD Group A/S Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 24 af 72

26 PÅTEGNINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ålborg, den 20. december 2007 Mortensen og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Rytter Andersen Statsautoriseret revisor 25 af 72

27 LEDELSESBERETNING Formervangen, Glostrup 26 af 72

28 ÅRSREGNSKABET RESULTATOPGØRELSE FOR 01. OKTOBER 2006 TIL 30. SEPTEMBER 2007 Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Forbrug af vare- og projektbeholdning Bruttoresultat Andre eksterne udgifter Andre driftsindtægter Personaleudgifter Nedskrivning af omsætningsaktiver Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter ÅRETS RESULTAT Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Aktuelt og udvandet resultat pr aktie (EPS) Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 15 30,86 50,90 Fortsættende aktiviteter (kr.) 15 31,02 25,61 Forslag til resultatdisponering Overført til næste år af 72

29 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2007 AKTIVER Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Udviklingsomkostninger Koncerngoodwill Goodwill Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Projektbeholdning, ejendomme Lagerbeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg af ejendomme Tilgodehavender, tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver AKTIVER af 72

30 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2007 PASSIVER Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Bundne reserver Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Hensat vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kort del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter, kortfristet Forpligtelser tilknyttet solgte ejendomme Forpligtelser tilknyttet erhvervede ejendomme Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser PASSIVER Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 33 Nærtstående parter 37 Noter udenfor henvisning 35-36, af 72

31 ÅRSREGNSKABET PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note tdkk tdkk tdkk tdkk Resultat af primær drift (EBIT) Værdireguleringer investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Huslejegaranti Hensatte forpligtelser i øvrigt Regulering af kapitalandele Ændring i driftskapital Pengestrømme fra primær drift (14.425) Indtægter vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster, netto Modtaget selskabsskat Pengestrømme fra drift (1.115) Køb af goodwill Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af investeringsejendomme Salg af tilknyttede virksomheder Køb af tilknyttede virksomheder Salg af associerede virksomheder Køb af associerede virksomheder Pengestrømme fra investeringer Afgang af minoritetsinteresser Tilgang af minoritetsinteresser Optagelse af gæld m.m Pengestrømme fra finansiering (32) 113 Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter Likvide midler Kortfristet bankgæld af 72 Likvide midler, ultimo

32 ÅRSREGNSKABET EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve for nettoop- Egenkapital skrivning efter tilhørende Koncern Aktie- Bundne indre værdis Overført moderselskabets minoritets- Egenkapital kapital reserver metode resultat aktionærer interesser i alt tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Overført fra opskrivningsfond Afgang af minoritetsinteresser Ændring i regnskabspraksis Overført til bundne reserver Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Årets tilgang, minoritetsinteresser Afgang af minoritetsinteresser Overført til bundne reserver Egenkapital pr. 30. september Reserve for nettoopskrivning efter Moderselskab Aktie- Bundne indre værdis Overført Egenkapital kapital reserver metode resultat i alt tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Ændring i regnskabspraksis Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Egenkapital pr. 30. september af 72

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008.

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. ASGAARD Group A/S VALHØJS ALLÉ 174-176 DK 2610 RØDOVRE TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036 WWW.ASGAARDGROUP.COM CVR.NR. 44318415 Side 1

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 PERIODEMEDDELELSE BEGRÆNSET AKTIVITET MARKEDET FORTSAT I LIMBO ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere