ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den 20. december ASGAARD Group A/S - Årsrapport 2006/2007 Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for ASGAARD Group A/S for perioden 1. oktober september 2007 og indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. ASGAARD Group koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på DKK 50,5 mio., hvilket er i niveau med den seneste resultatforventning for regnskabsåret, hvor der forventedes et resultat på DKK mio. Koncernen har haft en omsætningsfremgang på 130 % i forhold til 2005/05. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør DKK 40,7 mio., mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør DKK 41,2 mio. Resultatet hidrører fra koncernens udviklingsaktiviteter indenfor såvel bolig- som erhvervssegmentet og er desuden positivt påvirket af salget af en del af koncernens aktiepost i Intervare A/S. For det kommende regnskabsår forventer koncernen at realisere et resultat før skat på DKK mio. Resultatet anses således for at være tilfredsstillende. Årsrapporten udgør en integreret del af denne meddelelse og kan endvidere downloades fra Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse: - Søren Stensdal, adm. direktør eller (+45) Lene Graakjær Lund, Kommunikationsansvarlig eller (+45)

2 Årsrapport 2006/2007

3 SELSKABSINFORMATION Navn ASGAARD Group A/S Adresse Valhøjs Allé , DK-2610 Rødovre Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2008 kl. 10:00 på selskabets adresse. Afdelingskontor Lokesvej 4, DK-8230 Åbyhøj Telefon m.v. Telefon (+45) Telefax (+45) Web-site CVR nr Direktion Søren Stensdal (adm. direktør) Bestyrelse Michael Vinther (bestyrelsesformand) Allan Karlsen Søren Stensdal Revision Mortensen og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Forside Fotografisk reflektion af fotograf Brita Wielopolska 2 af 72

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Revisorpåtegning KONCERNOVERSIGT LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet og strategi Udvikling i aktiviteter Udvikling i økonomiske forhold Fortsættende aktiviteter Ophørte aktiviteter Usædvanlige forhold Forventet udvikling Særlige risici Likviditet Videnressourcer Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Corporate Governance Aktionærforhold Finanskalender Fondsbørsmeddelelser Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv ÅRSREGNSKABET Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter af 72

5 FORORD ET SPÆNDENDE ÅR FOR ASGAARD GROUP A/S Kære aktionærer og øvrige interessenter Året 2006/2007 har været et spændende år for ASGAARD Group A/S, hvor vi både har opnået en markant mere synlig position på markedet, vi har tilført organisationen yderligere betydende kompetencer og vi har styrket koncernens projektpipeline væsentligt. Vi har anvendt mange kræfter på at styrke organisationen, i klar erkendelse af, at en fortsættelse af koncernens positive udvikling, baserer sig i høj grad på vores evne til at tiltrække og fastholde branchens mest kompetente medarbejdere. I en projektorienteret virksomhed som ASGAARD Group A/S, med en relativt lille organisation, der skal håndtere og skabe store værdier, er den enkelte medarbejders indsats af endog meget stor betydning, hvorfor årets udvidelse af medarbejderstaben er én af flere væsentlige positive udviklinger. I løbet af året har ASGAARD Group A/S etableret sig på det svenske marked for retail-ejendomme og vi har ved årets udgang allerede 3 interessante projekter under udlejning på dette marked. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb har vi desuden etableret kontor i Århus, med henblik på at understøtte og videreudvikle den del af selskabets virksomhed, der allerede forud herfor har ført til igangværende projekter i Jylland og på Fyn. Formation A/S, der opfører smukke, arkitekttegnede typehuse er etableret i løbet af regnskabsåret og havde ved udgangen af året opbygget den nødvendige basisorganisation. Selskabets markedsintroduktion fandt sted på messen Boligdrømme for alle i Herning, hvor publikums ekstraordinært positive modtagelse af konceptet, lover godt for den fortsatte udvikling, selvom de generelle markedsvilkår for typehussegmentet i Danmark vurderes at være mindre positive på kort sigt. Denne udvikling er opnået samtidig med, at koncernen realiserer et resultat på godt DKK 50 mio. før skat og minoritetsinteresser, hvilket resultat primært kommer fra koncernens ejendomsaktiviteter og er koncernens bedste resultat nogensinde i dette segment. Vi har i året fortsat og udbygget bestræbelserne på, at informere aktiemarkedet om udviklingen i virksomheden og denne indsats har bl.a. ført til, at primært institutionelle investorer i april 2007 erhvervede i alt ca. 13 % af aktiekapitalen i selskabet. Udviklingen i selskabets aktiekurs, har på baggrund heraf udviklet sig særdeles positivt i løbet af året, samtidig med at omsætningen i aktien er markant forøget. Dette betragter jeg som en anerkendelse af de gode resultater der er opnået. Alle i ASGAARD Group A/S vil også i det kommende år arbejde hårdt og engageret for en fortsat positiv udvikling i virksomheden på alle niveauer og vi ser med stor fortrøstning på de kommende år. Søren Stensdal Adm. direktør 4 af 72

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Koncernens hoved- og nøgletal 2006/2007 (1) 2005/06 (1) 2004/05 (1) 2003/04 (2) 2002/03 (2) Hovedtal (tdkk) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på goodwill (EBITA) Resultat af finansielle poster Årets resultat Årets resultat fordelt til moderselskabets aktionærer Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Investering i anlægsaktiver Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investering i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Nøgletal Bruttomargin (%) 34,00 34,93 50,75 52,57 48,04 Overskudsgrad (%) 63,34 100,96-0,02 19,70 3,20 Resultat pr. aktie 31,19 49,13 10,29 6,90-0,50 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 25,86 33,90-0,04 58,34 8,32 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill (%) 26,08 65,18-0,41 612,61 49,31 Egenkapitalforrentning (%) 30,97 83,56 44,15 51,95-3,34 Aktiver/Egenkapital 1,65 2,39 1,48 2,05 2,10 Finansiel gearing 0,40 0,31-0,30-0,68-0,40 Gearing af driftsaktiver 1,18 1,10 0,67 1,10 1,19 Nettoomsætning/investeret kapital, eksklusive goodwill 0,41 0,34 1,97 2,60 1,67 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 1,47 1,10 0,42 0,35 0,34 Indre værdi pr. aktie 114,74 84,52 37,31 21,80 15,00 Soliditet % 60,67 41,90 67,74 48,70 47,70 (1) Tallene for 2006/07 og sammenligningstallene 2005/06, 2004/05 er tilpasset den ændrede regnskabspraksis, herunder IFRS. (2) Ej tilrettet i overensstemmelse med IFRS. 5 af 72

7 KONCERNOVERSIGT K/S ASGAARD Holbæk 66,6% Formation A/S 65% ASGAARD Properties A/S 100% K/S Realia Rødovre 100% K/S ASGAARD Annebergparken 66,6% K/S ASGAARD Lejre 100% Annebergparken ApS 66,6% K/S ASGAARD Osted 100% ASGAARD Ejendomsudvikling A/S 100% Lejre Komplementar ApS 100% ASA Holbæk I/S 45% K/S Højmosehus 50% Intervare A/S 25% Komplementar Højmosehus ApS 50% K/S Ankeret, Snekkersten 50% AG 1 ApS 100% 6 af 72

8 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITET OG STRATEGI ASGAARD Group koncernen beskæftiger sig med udvikling af projekter indenfor fast ejendom. Koncernen har en diversificeret forretningsplatform, der baserer sig på 3 hovedsegmenter, detailhandels- og hotelprojekter, kontor- og logistikprojekter og boligprojekter. I Danmark arbejdes i alle 3 segmenter, mens der i Sverige alene arbejdes med detailhandelsprojekter. Det er en forudsætning for påbegyndelse af et projekt i koncernen, at vi kan tilføre en merværdi i projektet, i form af myndighedsgodkendelser, udlejning, opførelse/renovering og salg. Modsat traditionelle ejendomsselskaber, der normalt vil være meget påvirkelige af faktorer som man ikke har indflydelse på, såsom udviklingen i konjunkturer, renteniveau m.v., bestemmes vore resultater i langt højere grad af vores egen evne til at opnå reel værdiskabelse. Vores virksomhed er derfor relativt uafhængig af konjunkturudviklingen, selvom vi naturligvis har lettere ved at opnå gode resultater i et positivt marked, end i et negativt marked. Vor succes udspringer af evnen til at identificere og erhverve de gode projekter og gennemføre den optimale udvikling heraf, over det kortest mulige tidsforløb. Vi tilstræber en lav risiko, hvor antallet af ubekendte faktorer er så lille som muligt og vi har høje krav til rentabiliteten i det enkelte projekt. Kort sagt; hellere færre gode end flere jævne projekter. Hele udviklingsfasen er præget af en stram styring af processerne, herunder en grundig kalkulation med rullende projektbudgetter, gennemtænkt ressourceallokering m.v. Vi har en relativt smal, men meget kompetent organisation og benytter os således af en høj grad af outsourcing af ikkekerneområder. Væsentligt for virksomheden er også vort stærke netværk, dette gælder ejendomsbesiddere, rådgivere, finansieringsinstitutter, brugere og investorer m.v. Dette netværk vedligeholdes og udvides løbende i en bevidst proces. Det er virksomhedens strategiske mål, at vi inden år 2010 er etableret som en anerkendt ejendomsudviklingsvirksomhed i Danmark, Sverige og Norge. UDVIKLING I AKTIVITETER ASGAARD Group koncernen har i året fortsat den meget positive udvikling af virksomheden, hvor fokus er fuldt ud på udvikling af projekter indenfor fast ejendom. Det stærke fundament for virksomhedens fremtidige udvikling, som blev etableret i det foregående regnskabsår i forbindelse med fokusering af aktiviteterne, er der med stor succes bygget videre på, idet aktiviteterne i året har styrket koncernens projektpipeline markant, ligesom organisationen er styrket på alle niveauer. Som forventet ved indgangen til året, har markedsudviklingen indenfor både detailhandelssegmentet og kontor/logistiksegmentet været positiv, med en særdeles god underliggende brugerefterspørgsel, om end kravene til startforrentningen har haft en stigende tendens, primært som følge af et stigende renteniveau. Ligeledes som forventet, har markedsudviklingen indenfor boligsegmentet været negativ, med beherskede fald i priserne, men med stærkt forøgede salgsperioder, der naturligvis er negativt for udviklingen af projekter indenfor dette segment. 7 af 72

9 LEDELSESBERETNING Idet disse generelle markedstendenser har været som forventet, har koncernens strategi vist sig rigtig, i og med at fokus har været på at forøge aktivitetsniveauet indenfor detailhandelssegmentet og kontor/logistiksegmentet og reducere den relative eksponering i forhold til boligsegmentet. Dette er i høj grad lykkedes, idet koncernens projektportefølje ultimo regnskabsåret fordelte sig med ca. 35 % detailhandel, ca. 40 % kontor/logistik og kun ca. 25 % bolig. Boligandelen vil reduceres yderligere i det kommende år. Ultimo året har selskabet en projektportefølje, der målt på forventede salgsværdier overstiger DKK 1 mia. og herudover arbejdes løbende med en betydelig mængde potentielle projekter, som ikke er medtaget i projektporteføljen, idet de endnu ikke er så langt fremskredne, at de opfylder kriterierne herfor. Detail 35% Kontor/Logistik 40% Bolig 25% 8 af 72

10 LEDELSESBERETNING Opsøgning/ Myndigheder Opførelse/ Renovering Udlejning/ Salg Forventet afslutning Projektudvikling Projektværdi DKK Mio Detail Lejre Butikstorv, m² Helsingborg, Sverige, m² Nässjö, Sverige, m² Kinna, Sverige, m² Vejlevej, Fredericia, m² 2008/ Anelystparken, Tilst, m² Anelystparken, Tilst, 500 m² Kontor/Logistik Valhøjs Allé, Rødovre, m² Formervangen, Glostrup, m² Solvang, Allerød, m² Lyskær, Herlev, m² Telefonvej, Søborg, m² Kærvej, Hørsholm, m² Hvidkærvej, Odense, m² Boligprojekter SagaPark, Lejre, 29 boliger Annebergparken, Nykøbing Sj., 14 boliger Kastaniehaven, Holbæk, 40 boliger 2008/ Højmosehus, Emdrup, 4 boliger Nordsjælland. Op til 130 boliger 2009/2010 Op til 250 Gennemført Igangværende 9 af 72

11 LEDELSESBERETNING Året har overordnet været præget af en god udvikling i selskabets projekter og af de mere betydende forhold kan nævnes: Etablering af aktiviteter i Sverige Etablering af Formation A/S, der udbyder arkitekttegnede typehuse Etablering af kontor i Århus, umiddelbart efter regnskabsårets udløb Indenfor detailhandelssegmentet, har selskabets udvikling været positiv og der kan nævnes følgende tiltag: Etablering af aktiviteter i Sverige, hvilket foreløbig har ført til at selskabet ultimo regnskabsåret har køberet til og udbyder 3 detailhandelsprojekter på tilsammen mere end m². Opnåelse af køberet til og principiel godkendelse af, et særdeles spændende detailhandelsprojekt på op til ca m² i Fredericia, hvor projektudvikling pågår. Projektet er et butikscenter med storbutikker og forventes i kraft af sin gode beliggenhed, at møde positiv lejerefterspørgsel. Der er opnået en principiel tilladelse til detailhandel og lokalplan er under udarbejdelse. Det er forventningen, at udlejningsarbejdet påbegyndes primo Det planlagte center for pladskrævende udvalgsvarer på Midtsjælland har måttet opgives på grund af en grundsælgers vanhjemmel. Der er udtaget stævning mod sælger for selskabets tab ved ikke at kunne gennemføre projektet. Et tilstødende grundstykke, der allerede var erhvervet, er sat til salg og m² ud af ca m² er solgt i regnskabsåret, med et positivt resultat. Erhvervelse af 2 udviklingsejendomme indenfor detailhandelssegmentet, hvorpå projektudvikling pågår. Tilsvarende har selskabets aktiviteter indenfor kontor/logistiksegmentet udviklet sig positivt, herunder kan nævnes: Erhvervelse af yderligere 5 udviklingsejendomme indenfor kontor/logistiksegmentet, geografisk placeret i hele landet, hvorpå projektudvikling pågår, herunder er der foretaget nedrivning af uhensigtsmæssige bygninger, facaderenoveret og lavet prøveindretninger m.v. Der er sket væsentlige udlejninger i koncernens projekter, herunder er et kontor/logistikprojekt i Rødovre på m² fuldt udlejet ultimo regnskabsåret og forventes solgt i det kommende regnskabsår. Selskabets aktiviteter indenfor boligudvikling, har været negativt påvirket af den dårlige udvikling på dette marked, men har på trods heraf udviklet sig rimeligt. Herunder kan nævnes: Etablering af Formation A/S, der udbyder arkitekttegnede typehuse i høj kvalitet, baseret på råhuselementer, som selskabet producerer i Polen. Selskabet er introduceret på markedet i forbindelse med messen Boligdrømme for alle i Herning ultimo regnskabsåret, samtidig med at det første prøvehus er opført ved Århus. Selskabets huse er blevet meget positivt modtaget og de første kontrakter er indgået ultimo regnskabsåret. På trods af de aktuelle negative udsigter på det danske boligmarked, er det absolut vores opfattelse, at der er basis for en sund forretning, med udgangspunkt i den høje arkitektoniske kvalitet og funktionalitet, samt den rationelle og økonomiske produktion af råhuselementerne. Boligprojektet Annebergparken, Nykøbing Sjælland er udsolgt og afleveret, mens endelig afslutning af sagen afventer afgørelse af kom- 10 af 72

12 LEDELSESBERETNING munens erstatningsansvar i forbindelse med fejl i lokalplanen. Boligprojektet Sagapark, Lejre er 1. etape afleveret, mens sidste etape først er færdiggjort og afleveret i starten af det nye regnskabsår. I alt er solgt 22 ud af 29 boliger og det forventes at de resterende boliger sælges i det kommende regnskabsår. Boligprojektet Højmosehus, Emdrup er under opførelse og vil være klar til aflevering i foråret Endnu er ingen af de 4 rækkehuse solgt, men det forventes at ske i løbet af det kommende regnskabsår. Boligprojektet Kastaniehaven, Holbæk, der i alt omfatter 40 boliger, er stort set færdigudviklet og første etape på 12 boliger forventes påbegyndt til foråret Salgsarbejdet er endnu ikke påbegyndt. Projektet forventes gennemført som andelsboliger, hvor efterspørgselssituationen vurderes at være bedre end for ejerboliger p.t. Selskabet har evalueret mulighederne for at udvikle ferieboligprojekter i Italien, hvor undersøgelser og initial projektudvikling påbegyndtes i regnskabsåret 2005/2006. På trods af, at det fortsat er vor opfattelse, at det udviklede koncept er absolut bæredygtigt, har vi på baggrund af vore forventninger til negativ afsmitning fra det forringede danske boligmarked, i forhold til efterspørgslen efter udenlandske ferie- og retræteboliger, besluttet ikke at gå videre med udviklingen heraf. Yderligere 25 % af Intervare A/S er frasolgt i året, således at koncernen besidder 25 % af selskabet som en finansiel investering, der i øvrigt forventes frasolgt i det kommende år. Valhøjs Allé, Rødovre 11 af 72

13 LEDELSESBERETNING Hvidkærvej, Odense UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD ASGAARD Group koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på DKK 50,5 mio., hvilket er i niveau med den seneste resultatforventning for regnskabsåret, hvor der forventedes et resultat på DKK mio. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør DKK 40,7 mio., mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør DKK 41,2 mio. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser udviser et fald på 36 % i forhold til året før og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 31,0 %. Resultatet hidrører fra koncernens udviklingsaktiviteter indenfor såvel bolig- som erhvervssegmentet og er desuden positivt påvirket af salget af en del af koncernens aktiepost i Intervare A/S. For det kommende regnskabsår forventer koncernen at realisere et resultat før skat på DKK mio. Koncernens overskud før skat og minoritetsinteresser blev på DKK 50,5 mio., hvilket er i overensstemmelse med de forventninger, som ledelsen tilkendegav i forbindelse med årsrapporten for 2005/06. Resultatet er lavere end sidste år, hvor resultatet var stærkt positivt påvirket af engangsindtægter fra salg af porteføljevirksomheder og de dermed konstaterede avancer. Resultatet anses således for at være tilfredsstillende. Årets pengestrømme fra driften udgør DKK 34,3 mio. mod DKK (50,0 mio.) i 2005/06. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør DKK (2,0 mio.) i 2006/07 mod DKK (80,1 mio.) i 2005/06. Udviklingen skyldes primært igangsætning af flere nye udviklingsprojekter. 12 af 72

14 LEDELSESBERETNING FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Koncernen har haft en omsætningsfremgang på 130 % i forhold til 2005/06. Udviklingen er udtryk for en forøget omsætning i koncernens ejendomsaktiviteter. resultater, men formentlig først i de kommende regnskabsår. Investeringen i Intervare A/S forventes at bidrage positivt i det kommende regnskabsår. Under andre driftsindtægter indgår værdiregulering af en investeringsejendom. OPHØRENDE AKTIVITETER Omsætningen frem til afhændelsen af bestemmende indflydelse i Intervare A/S indgår ikke i omsætningen, ej heller i sammenligningstallene for 2005/2006. USÆDVANLIGE FORHOLD Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold. FORVENTET UDVIKLING Koncernens gode og voksende projektportefølje forventes at udmønte sig i gode resultater både i det kommende og de følgende år. Udviklingen vil i høj grad være båret af projekter indenfor detailhandel/hotel og kontor/logistiksegmenterne, der forventes at udvikle sig positivt for koncernen og vi forventer en uændret efterspørgselssituation, med god brugerinteresse og en fornuftig investorinteresse. Boligsegmentet forventes ikke at udvikle sig positivt og fokus vil være på færdiggørelse af de igangværende projekter, ligesom det forventes, at vi i fremtiden vil være endnu mere selektive i udvælgelsen af, hvilke projekter koncernen påbegynder. Omvendt forventes det, at den aktuelle afmatning eksempelvis kan skabe mulighed for erhvervelse af interessante projekter fra de mindre kapitalstærke aktører indenfor boligudvikling. Formation A/S forventes at bidrage positivt til koncernens Ledelsen forventer en væsentlig fremgang i omsætningen for 2007/08 og det forventes at koncernen opnår et lidt højere resultat end i 2006/07. Der forventes således et resultat før skat på DKK mio. Koncernen forventer at have en fortsat positiv likviditet i 2007/08, og investeringerne forventes at være på et fortsat højt niveau, antagelig højere end i 2006/07. SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSM Æ SSIGE RISICI Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er knyttet til udviklingen i primært det danske ejendomsmarked, samt i mindre grad udviklingen i de globale ejendomsmarkeder, samt koncernens evne til at kapitalisere på den aktuelle positive udvikling i disse, samtidig med at balancen aktivt styres, med henblik på begrænsning og afgrænsning af den afsmittende effekt, når markedsforholdene ændres i negativ retning. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for ændringer i renteniveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen følger en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. 13 af 72

15 LEDELSESBERETNING Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser og hvilke afledte finansielle instrumenter, der kan anvendes. Valutarisici Idet koncernens aktuelle aktiviteter har fokus på det danske marked og i mindre grad det svenske marked, er koncernen ikke i noget væsentligt omfang påvirket at udsving i valutakurser. Renterisici Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb steget fra en netto rentebærende gæld på DKK 35,1 mio. til en netto rentebærende gæld på 60,5 mio. Den rentebærende gæld er hovedsageligt i danske kroner (DKK). Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2006/07 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. DKK 0,6 mio. Koncernen afdækker ikke renterisikoen, bortset fra ved optagelse af eksempelvis længere løbende realkreditlån, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende enkeltkunder eller samar bejdspartnere. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. LIKVIDITET Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, dette er hensigtsmæssigt. VIDENRESSOURCER Koncernens videnressourcer kan opdeles i to kategorier: Kunder og medarbejdere. Kunder Det er koncernens mål at skabe værdi for kunderne, forstået som slutkøberne, henholdsvis slutbrugerne af de udviklede ejendomme, uanset om der er tale om købere af de boliger vi udvikler, lejerne i de erhvervsejendomme, som vi udvikler eller slutinvestorer til vore projekter. Oplevet værdi i form af høj kvalitet og god service afspejler sig primært i tilfredsheden hos brugere, samt på længere sigt i evnen til at opnå den optimale værdiansættelse af vore færdigudviklede projekter. Det er vort absolutte billede, at vi er i stand til at skabe denne tilfredshed. Medarbejdere Ambitionen om at være synlig i markedet med en god markedsposition betyder, at ASGAARD-koncernen er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til koncernen, når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden i organisationen. Derudover spiller den enkelte medarbejders personlige viden en afgørende rolle og særligt enkelte nøglemedarbejderes viden og kontaktnet kan have endog meget stor betydning. Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket koncernens viden- og kompetencemæssige udgangspunkt. 14 af 72

16 LEDELSESBERETNING For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige projekter er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau, hvilket igen forventes at blive positivt påvirket af arbejdet med at skabe en stærkere profil, også på forbrugerniveau. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Visualisering Butikscenter Vejlevej, Fredericia 15 af 72

17 LEDELSESBERETNING CORPORATE GOVERNANCE ASGAARD Group A/S bestyrelse følger fortsat den i 2002/03 påbegyndte behandling af Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. I denne forbindelse har bestyrelsen løbende forholdt sig til, i hvilket omfang ASGAARD Group A/S lever op til anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport. Det er bestyrelsens opfattelse at ASGAARD Group A/S med få undtagelser lever op til rapportens anbefalinger. Redegørelsen om selskabsledelse i ASGAARD Group A/S er med få undtagelser udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingernes opdeling i nedenstående 8 hovedafsnit. 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Bestyrelsen vurderer med jævne mellemrum, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig. Selskabet har en dominerende hovedaktionær med en ejerandel på 80 %. Bestyrelsen har anbefalet, at denne ejerandel nedbringes til under 2/3 så hovedaktionæren ikke kan gennemtvinge vedtægtsændringer. ASGAARD Group A/S har én aktieklasse. Selskabets aktiekapital udgør nominelt tdkk og består af aktier á DKK 10. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Selskabet råder ikke over egne aktier. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet ASGAARD Group A/S ledelse ønsker og arbejder fortsat aktivt for, at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærerne og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Selskabet har således udbygget sin kommunikationsindsats, med henblik på at øge synligheden af selskabet og dets aktiviteter. Grundet den relativt langsigtede karakter af ASGAARD Group A/S virksomhed, er det ledelsens opfattelse, at offentliggørelse af kvartalsrapporter ikke tilfører nogen væsentlig merværdi for aktionærerne og selskabet fastholder således at man udover årsrapporten alene aflægger halvårsrapport. For at opfylde behovet for en samlet præsentation af udviklingen på kvartalsniveau, offentliggør selskabet periodemeddelelser, uden regnskabstal, om aktiviteterne i 1. og 3. kvartal af regnskabsåret. Disse periodemeddelelser offentliggøres hhv. medio februar og medio august. 3. Åbenhed og gennemsigtighed Gennem et aktivt og struktureret investor relationsog informationsarbejde føres en afbalanceret dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. Al kommunikation foregår under hensyntagen til gældende lovgivning. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen gennemgår og fastlægger hvert år de overordnede strategiske opgaver i koncernen og tilrettelægger et niveau for den interne rapportering, som sikrer en tilfredsstillende finansiel og ledelsesmæssig kontrol af selskabet. Bestyrelsens forretningsorden gennemgås tillige én gang årligt med henblik på tilpasning til aktuelle behov. 5. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har en bred sammensætning af kompencer, og udvælgelse af nye bestyrelseskandidater tager udgangspunkt i, hvilken grad af faglig kompetence, eventuelt kombineret med generel forretningsmæssig erfaring, som bestyrelsen mener, der er behov for at supplere bestyrelsen med. ASGAARD Group A/S bestyrelse er uafhængig og benytter sig ikke af faste udvalg eller komiteer. Der blev i 2006/2007 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og der er planlagt 6 for 2007/ af 72

18 LEDELSESBERETNING I overensstemmelse med anbefalingerne, er medlemmerne af bestyrelsen på valg hvert år. ASGAARD Group A/S har ikke defineret, hvor mange tillidshverv et bestyrelsesmedlem må have, idet der i højere grad fokuseres på det enkelte medlems indput, kompetencer og kapacitet. Hvert år foretages en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejdsform. Ligeledes i overensstemmelse med anbefalingerne, vil der på generalforsamlingen i januar 2008 blive stillet forslag om at adm. direktør Søren Stensdal udtræder af selskabets bestyrelse. 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag ASGAARD Group A/S søger at sikre, at vederlaget til bestyrelse og direktion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og er tilstrækkeligt til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente personer. Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, og det samlede vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i 2006/2007 DKK heraf DKK til formanden. Bestyrelsen er p.t. ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller bonusordninger. 7. Risikostyring Det er bestyrelsens opgave at kontrollere, at selskabet har en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici knyttet til de forretningsmæssige aktiviteter og den fastlagte strategi identificeres, at der fastlægges en politik og rammer for selskabets risici, samt at der er opbygges systemer til styring af risici. Politikkerne og rammerne for den operationelle og finansielle risikostyring vedtages af bestyrelsen, og rapportering vedrørende risici indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af ASGAARD Group A/S risikoforhold henvises til afsnittet herom i nærværende årsrapport. 8. Revision Bestyrelsen gennemgår de interne kontrolsystemer mindst én gang årligt, og indtil videre vurderes der ikke at være behov for etablering af en egentlig intern revision. Interne regler I overensstemmelse med de seneste ændringer i Lov om Værdipapirhandel har direktionen i ASGAARD Group A/S tilpasset de tidligere gældende interne regler for bestyrelsesmedlemmers og ledende medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden. Aflønningen af direktionen, der p.t. består af den administrerende direktør, fastlægges af bestyrelsen. I 2006/2007 bestod aflønningen af den administrerende direktør af en fast løn inklusive visse goder. Direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelsesvilkår, vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for selskabet. Den administrerende direktør er ikke omfattet af incitamentsordning. Bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere ejer på tidspunktet for årsrapportens godkendelse tilsammen aktier svarende til 80 % af aktiekapitalen. 17 af 72

19 LEDELSESBERETNING AKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital udgør nominelt tdkk og består af aktier á DKK 10. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Stensdal Group A/S besidder flertallet af stemmerettighederne og kan udøve bestemmende indflydelse over koncernen. Pr. 30. september 2007 råder selskabet ikke over egne aktier. FINANSKALENDER Årsrapport for 1/ / Ordinær generalforsamling Periodemeddelelse 1. kvartal Halvårsrapport for 1/ / Periodemeddelelse 3. kvartal Årsrapporten for 1/ / Solvang, Allerød 18 af 72

20 LEDELSESBERETNING FONDSBØRSMEDDELELSER Meddelelse nr. 17 Årsrapport Meddelelse nr. 16 Finanskalender Meddelelse nr. 15 Periodemeddelelse 3. kvartal Meddelelse nr. 14 Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse nr. 13 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Meddelelse nr. 12 Samlet kapital og stemmerettigheder i ASGAARD Group A/S Meddelelse nr. 11 Insiders handler Meddelelse nr. 10 Halvårsrapport 2006/ Meddelelse nr. 09 Insiders handler Meddelelse nr. 08 Insiders handler Meddelelse nr. 07 Frasalg af aktiepost på 25% i Intervare A/S Meddelelse nr. 06 Generalforsamlingsreferat ASGAARD Group A/S Meddelelse nr. 05 Årsrapport 2005/ Meddelelse nr. 04 Indkaldelse til generalforsamling Meddelelse nr. 03 Insiders handler Meddelelse nr. 02 Insiders handler Meddelelse nr. 01 Insiders handler Telefonvej, Søborg 19 af 72

21 LEDELSESBERETNING BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS ØVRIGE LEDELSESHVERV Bestyrelsesformand Michael Vinther Formand for bestyrelsen for: BIG Fonden BIG 1 Holding A/S BIG 2 Holding A/S BIG 2 A/S BIG 3 A/S BIG 4 A/S BIG 5 A/S BIG 6 A/S Traen A/S Traen af 5. december 2006 A/S Bottomline Holding A/S Company Concept A/S Medicsport A/S Guidex A/S JFR Invest A/S Klassisk-Moderne Møbelkunst A/S Aktieselskabet Daells Varehus A/S Company Products A/S Company Products International A/S JMI Gruppen A/S Holdingselskabet Sorø af 1/ A/S Stensdal Group A/S Scanaviation A/S IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S ASC 2001 A/S Don Plast 2003 A/S MJJM A/S Smartclip Products ApS Holdingselskabet Sorø af 1/ A/S Næstformand i bestyrelsen for: FC Nordsjælland Holding A/S FC Nordsjælland A/S Medlem af bestyrelsen for: Kapitalformidlingsselskabet af 5. december 1995 A/S International Brands af A/S Becap A/S Egons Cakes Denmark A/S K3 Holding A/S HNC Group A/S Asgaard Ejendomsudvikling A/S Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S Vestsjællands Invest A/S Freudendahl Invest A/S Anton Dam Møbler A/S HNC-Holding A/S Bottomline Communications A/S Vertex Venture Denmark A/S Dansk Udviklingsfinansiering A/S Traen Informationssystemer A/S JMI Development A/S Fitness Holding af 2005 A/S Newco af 11. februar 2004 A/S Jonsson-Rise A/S Scandi Sales A/S AKP-Holding A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S Inox Stål Handelsselskab A/S Agnitio A/S Career Search A/S Intercool Food Technology ApS J.F. - Fabriken, J. Freudendahl A/S Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS Kameraudlejningen ApS JMI Mægler ApS Company Products Nordic A/S Vestsjællands Invest A/S Documentor A/S Nybolig Jan Milvertz A/S 20 af 72

22 LEDELSESBERETNING Direktør for: Kapitalformidlingsselskabet af 5. december 1995 A/S International Brands af A/S Vertex Venture Denmark A/S Dansk Udviklingsfinansiering A/S Largo af 5. august 1996 ApS Carora Holding ApS Medlem af bestyrelsen Allan Karlsen Medlem af bestyrelsen for: Acceptfinans ApS Direktør for: GE Money Bank, filial af GE Money Bank AB Sverige Direktør Søren Stensdal Formand for bestyrelsen for: Agnitio A/S Agnitio Holding A/S Albertsen & Holm Installation A/S ASGAARD Ejendomsudvikling A/S CAD-Kompagniet A/S Carl Christensen & Co. Installation A/S Danbolig Jim Riel Havdrup ApS Danbolig Jim Riel Holding ApS Danbolig Jim Riel Projektsalg A/S Danbolig Jim Riel Solrød A/S Danbolig Jim Riel Greve ApS Formation A/S JMX Holding A/S Lightyears A/S Parkzone A/S Protelevision Technologies Corp. A/S Medlem af bestyrelsen for: ASA Holbæk I/S ASGAARD Properties A/S Realia Ballerup A/S Elephant A/S Farum Industriejendomme A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S Intervare A/S K/S Ankeret, Snekkersten K/S ASGAARD Annebergparken K/S ASGAARD Holbæk K/S ASGAARD Lejre K/S ASGAARD Osted K/S Højmosehus K/S Realia Rødovre Rødkildebanken Invest ApS Selskabet af 1. april 2006 A/S Stensdal Group A/S VestamagerCentret A/S Direktør for: AG 1 ApS Annebergparken ApS ASGAARD Properties A/S Realia Aalestrup ApS Realia Ballerup A/S Elephant A/S Farum Industriejendomme A/S Komplementar Højmosehus ApS Lejre Komplementar ApS Selskabet af 1. april 2006 A/S SG 1 ApS Stensdal Group A/S 21 af 72

23 LEDELSESBERETNING Formation, visualisering, Det Otte Kantede Hus Formation, visualisering, Atrium Huset 22 af 72 Formation, visualisering, Det Balancerende Hus

24 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2007 for ASGAARD Group A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 20. december 2007 Direktion Søren Stensdal (adm.dir) Bestyrelse Allan Karlsen Michael Vinther Søren Stensdal (formand) 23 af 72

25 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i ASGAARD Group A/S Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 24 af 72

26 PÅTEGNINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ålborg, den 20. december 2007 Mortensen og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Rytter Andersen Statsautoriseret revisor 25 af 72

27 LEDELSESBERETNING Formervangen, Glostrup 26 af 72

28 ÅRSREGNSKABET RESULTATOPGØRELSE FOR 01. OKTOBER 2006 TIL 30. SEPTEMBER 2007 Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Forbrug af vare- og projektbeholdning Bruttoresultat Andre eksterne udgifter Andre driftsindtægter Personaleudgifter Nedskrivning af omsætningsaktiver Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter ÅRETS RESULTAT Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Aktuelt og udvandet resultat pr aktie (EPS) Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 15 30,86 50,90 Fortsættende aktiviteter (kr.) 15 31,02 25,61 Forslag til resultatdisponering Overført til næste år af 72

29 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2007 AKTIVER Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Udviklingsomkostninger Koncerngoodwill Goodwill Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Projektbeholdning, ejendomme Lagerbeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg af ejendomme Tilgodehavender, tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver AKTIVER af 72

30 ÅRSREGNSKABET BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2007 PASSIVER Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Bundne reserver Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Hensat vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kort del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter, kortfristet Forpligtelser tilknyttet solgte ejendomme Forpligtelser tilknyttet erhvervede ejendomme Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser PASSIVER Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 33 Nærtstående parter 37 Noter udenfor henvisning 35-36, af 72

31 ÅRSREGNSKABET PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern Moderselskab 2006/ / / /06 Note tdkk tdkk tdkk tdkk Resultat af primær drift (EBIT) Værdireguleringer investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Huslejegaranti Hensatte forpligtelser i øvrigt Regulering af kapitalandele Ændring i driftskapital Pengestrømme fra primær drift (14.425) Indtægter vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster, netto Modtaget selskabsskat Pengestrømme fra drift (1.115) Køb af goodwill Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af investeringsejendomme Salg af tilknyttede virksomheder Køb af tilknyttede virksomheder Salg af associerede virksomheder Køb af associerede virksomheder Pengestrømme fra investeringer Afgang af minoritetsinteresser Tilgang af minoritetsinteresser Optagelse af gæld m.m Pengestrømme fra finansiering (32) 113 Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter Likvide midler Kortfristet bankgæld af 72 Likvide midler, ultimo

32 ÅRSREGNSKABET EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve for nettoop- Egenkapital skrivning efter tilhørende Koncern Aktie- Bundne indre værdis Overført moderselskabets minoritets- Egenkapital kapital reserver metode resultat aktionærer interesser i alt tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Overført fra opskrivningsfond Afgang af minoritetsinteresser Ændring i regnskabspraksis Overført til bundne reserver Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Årets egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Årets tilgang, minoritetsinteresser Afgang af minoritetsinteresser Overført til bundne reserver Egenkapital pr. 30. september Reserve for nettoopskrivning efter Moderselskab Aktie- Bundne indre værdis Overført Egenkapital kapital reserver metode resultat i alt tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Ændring i regnskabspraksis Egenkapital pr. 30. september Årets resultat Egenkapital pr. 30. september af 72

SELSKABSINFORMATION. 2 af 72. Navn ASGAARD Group A/S

SELSKABSINFORMATION. 2 af 72. Navn ASGAARD Group A/S Årsrapport 2006/2007 SELSKABSINFORMATION Navn ASGAARD Group A/S Adresse Valhøjs Allé 174-176, DK-2610 Rødovre Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2008 kl. 10:00 på

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere