Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -"

Transkript

1 Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under finansieringssiden hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, som egentlig må betragtes som finansforskydninger. Denne opdeling er foretaget, for at man kan opgøre finansieringssiden samlet. Der er en snæver sammenhæng mellem finansforskydninger og hovedkonto 9, Balance. Der henvises til afsnittet om hovedkonto 9 for en nærmere beskrivelse af sammenhængen mellem hovedkonto 8 og 9. Der er endvidere en tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renterne på hovedkonto 7. Det skal bemærkes, at indtægter angives med negativt fortegn, mens udgifter angives med et positivt fortegn. 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål At sikre en optimal finansiering af de af Byrådet vedtagne drifts- og anlægsaktiviteter under hensyntagen til at opnå en optimal sammensætning af kommunens aktiver og passiver. At sikre en fortsat stram styring af kommunens økonomi og en konsolidering af den finansielle egenkapital. At sikre en beholdning af likvide aktiver på et niveau, der tilgodeser muligheden for at dække sæsonsvingninger i kommunens udgifter samt i et rimeligt omfang uforudsete hændelser. 2.2 Delmål og målopfyldelse (effektmål/ydelsesmål) At sikre en optimal finansiering af de af byrådet vedtagne drifts- og anlægsaktiviteter under hensyntagen til at opnå en optimal sammensætning af kommunens aktiver og passiver. { Delmål: Dette overordnede mål er ikke direkte operationaliseret i konkrete delmål. Finansieringen sker dels via optagelse af byrådsvedtagne lån, samt kasseforbrug/kassehenlæggelse. Hertil kommer generelle tilskud og skatteindtægter fastlagt af de udskrivningsprocenter Byrådet vedtager. Disse er nærmere beskrevet under hovedkonto 7. At sikre en fortsat stram styring af kommunens økonomi og en konsolidering af den finansielle egenkapital. Målopfyldelse: Magistraten besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2010 at anvende et nyt måltal i forbindelse med budgetlægning, overskuddet på de skattefinansierede driftsudgifter, til at supplere det eksisterende nøgletal, den finansielle egenkapital. Det ønskede anlægsniveau, som er måltallet for driftsoverskuddet, fastlægges som et gennemsnitligt anlægsniveau for hele budgetperioden.

2 De seneste års udvikling i den finansielle egenkapital fremgår af efterfølgende tabel Finansiel egenkapital Det fremgår af tabellen, at den finansielle egenkapital har været stigende frem til 2008 som følge af overskud. Forbedringen i 2008 skyldes primært forskydning af nettoudgifter mellem årene bl. a. i forbindelse med køb og salg af jord vedrørende de bynære havnearealer. Hertil kommer udskydelse af anlægsudgifter til 2009 og efterfølgende år. Faldet i den finansielle egenkapital fra 2009 til 2011 skyldes primært høj aktivitet på anlægsområdet i 2010 og 2011, forbrug af bevillinger overført fra tidligere år primært vedrørende anlæg, socialområdet og Børn- og Unge samt merudgifter indenfor de ikke-styrbare områder. Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital er korrigeret for udskudt forbrug indenfor de decentraliserede områder m.v. En nærmere beskrivelse af opgørelsen af den finansielle egenkapital findes i regnskabets generelle bemærkninger, afsnittet om den finansielle balance. At sikre en beholdning af likvide aktiver på et niveau, der tilgodeser muligheden for at dække sæsonsvingninger i kommunens udgifter samt i et rimeligt omfang uforudsete hændelser. { Delmål: Dette overordnede mål er ikke operationaliseret i konkrete delmål. Målopfyldelse: Likviditeten er højere ultimo 2011 end forventet. Forklaringerne er primært kortvarige finansforskydninger, som eksempelvis for meget hjemtaget refusion ift. overførselsudgifterne, deponeringer vedrørende indtægter der først er budgetteret som indtægt i Regnskabsresultatet for 2011 ændrer således ikke på den langsigtede likviditetsprognose, der viser, at likviditeten kan blive stram i Den samlede vurdering af likviditetssituationen er således, at der fortsat forventes en stram likviditet, samt at udviklingen aktuelt taler for et behov for at have fokus på området. 3. Særlige indsatsområder Der er ikke defineret særlige indsatsområder vedrørende Hovedkonto 8 Balanceforskydninger. 4. Supplerende nøgletal Der er ikke defineret supplerende nøgletal vedrørende Hovedkonto 8 Balanceforskydninger.

3 Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - - % - Udgifter ,9% Indtægter ,8% Nettoudgifter i alt ,4% Hovedkonto 8 udviser en samlet nettoindtægt på 489 mio. kr. mod en budgetteret nettoindtægt på mio. kr. Der er givet nettomerindtægtstillægsbevillinger til hovedkontoen på 180 mio. kr. svarende til en ikke-bevilget netto mindreindtægt på 885 mio. kr. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at et forbrug af kassebeholdningen betragtes som en indtægt, og et afdrag på lån betragtes som en udgift. De regnskabsmæssige posteringer på hovedkonto 8 påvirker Aarhus Kommunes balance i form af forskydninger i de tilhørende aktiver og passiver. Herudover posteres en række interne balancereguleringer direkte på balancen. I relation hertil henvises til de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. Hovedkonto 8 kan netto specificeres i følgende hovedkategorier: Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - - % - Finansieringskontiene: Forbrug af kassebeholdningen ,5% Optagelse af lån ,4% Finansiering i alt ,2% Afdrag på lån ,6% Finansforskydninger ,8% Nettoudgifter i alt ,4% På hovedkonto 8 har der været nettoindtægter vedrørende finansieringskontiene (kassehenlæggelse og optagelse af lån) på 627 mio. kr. imod en budgetteret nettoindtægt på mio. kr. Der er samlet givet nettomindreindtægtsbevillinger på 331 mio. kr. til kontiene svarende til en ikke-bevilget nettomindreindtægt på mio. kr. Vedrørende afdrag på lån er der ikke-bevilgede mindreudgifter på 17 mio. kr. Vedrørende finansforskydninger, som generelt ikke budgetteres, fordi de hovedsageligt har karakter af forskydninger mellem årene er der ikke-bevilgede afvigelser svarende til min-

4 dreudgifter på 385 mio. kr. Det skyldes for eksempel hjemtagelse af refusionsindtægter i 2011 vedrørende udgifter, der betales primo Det skal bemærkes, at en udgift vedrørende hovedkonto 8 vil give sig udslag i en styrkelse af Aarhus Kommunes finansielle aktiver, mens en indtægt vil give sig udslag i en reduktion i de finansielle aktiver. Redegørelse for Aarhus kommunes SWAP-aftaler Aarhus Kommunes samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger var ved udgangen af 2011 på mio. kr. Den skattefinansierede andel udgør mio. kr., netto 38 mio. kr. mindre end forrige år. Aarhus Kommune har lån svarende til i alt 792 mio. kr., hvor der er indgået renteswapaftaler, dette med henblik på at ændre en variabel rente til en fast rente i hele lånets løbetid. Aarhus Kommunes SWAP-aftaler: SWAP-aftale S201006xxx S201007xxx Modparten Kommunekredit Kommunekredit Kontraktens oprindelige hovedstol Kontraktens nominelle restgæld pr Kontraktens markedsværdi Kontraktensudløbstidspunkt 24. marts december 2035 Renteforhold Variabel til fast rente Variabel til fast rente 5.2 Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Betragtes finansieringskontiene brutto har der været ikke-bevilgede merindtægter vedrørende kassebeholdningen i form af en henlæggelse til kassen på mio. kr. Denne kassehenlæggelse skyldes primært finansforskydninger, som mellemregninger mellem årene, kortfristet gæld og kassehenlagte indtægter der vedrører Hovedparten af kassehenlæggelsen kan henføres til kortfristet gæld som med en forøgelse på 385 mio. kr. forklarer en del af den store kassehenlæggelse. Kortfristet gæld, skal enten tilbagebetales eller er en konsekvens af konteringsreglerne i forhold til bogføring i mellem årene. Af væsentlige kassehenlæggelser vedrørende kortfristet gæld kan nævnes: Der er deponeret ca. 150 mio. kr. i 2011 vedrørende de bynære havnearealer, hvor det budgetmæssigt først er indtægtsført i Der er ca. 345 mio. kr. vedrørende mellemregninger mellem årene. Herudover skal det bemærkes, at kassekontoen også fungerer som modpost for samtlige øvrige konti i Aarhus Kommune. Ikke-bevilgede afvigelser vil derfor modsvares af tilsvarende ikkebevilgede afvigelser på kassekontoen. Hertil kommer, at kortsigtede likviditetsforskydninger kan påvirke kassekontoen i væsentligt omfang. Vedrørende optagelse af lån har der ift. det ajourførte budget været mindreindtægter på 114 mio. kr., hvilket skyldes mindre låneoptag vedrørende ældreboliger. Hertil skal nævnes at ift. lånerammen for 2010, blev der deponeret 105 mio. kr. Dette skyldes dels at der er færre låneberettigede udgifter og dels at der forlods blev optaget lån vedrørende finanslovspuljen fra 2010, idet ikke alle projekterne blev færdiggjort i De 105 mio. kr. frigives og modregnes i lånerammen for Vedrørende afdrag på lån har der været mindreudgifter i form af lavere afdrag end budgetteret på 17 mio. kr.

5 Generelt gælder om finansforskydningerne, at de kan udvise store ikke-budgetterede udsving. Det skyldes, at de i stor udstrækning anvendes til mellemregningsformål - herunder som nævnt mellem regnskabsårene. Det er uforudsigeligt, hvor stor en del af et regnskabsårs nettoudgifter der f. eks. først vil komme til betaling efter den 31. december i regnskabsåret. De væsentligste afvigelser under finansforskydninger vedrører diverse mellemregninger og vil typisk følges af tilsvarende men modsatrettede afvigelser i det efterfølgende regnskabsår. Der skal derfor ikke knyttes yderligere bemærkninger til disse afvigelser. De væsentligste ikke-bevilgede afvigelser, som ikke har mellemregningskarakter vedrører langfristede tilgodehavender. Her har der været nettomindreudgifter på 50 mio. kr. Baggrunden herfor er hovedsagelig: Merindtægt vedrørende Pantebreve (grundsalg) på 6,4 mio. kr. Merudgift ift. udlån til beboerindskud på 8,0 mio. kr. Mindreudgifter vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 33,7 mio. kr. som følge af udskydelse af projekter til efterfølgende år. Mindreudgifter vedrørende pensionisters henstand af ejendomsskat på 22,8 mio. kr. Merudgift vedrørende deponeringer vedrørende lånerammen for 2010 på 105,2 mio. kr., deponeret primo 2011 iflg. de gældende regler på området. 5.3 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Generelt skal bemærkes, at tillægsbevillingernes finansiering afbalanceres over kassen. Som følge heraf har der været en tillægsbevilget kassehenlæggelse på 513 mio. kr. i Herudover har der været en tillægsbevilling på mindreoptagelse af lån vedrørende lånerammen for 2011 på i alt 182 mio. kr. Ud over nævnte tillægsbevilling vedrørende lån er der givet følgende væsentlige tillægsbevillinger til hovedkonto 8 i 2011: Merudgifter på 64,2 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden som følge af nettooverførsel af projekter til 2011.