ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 FABRICIUS MARINE A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

2 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

3 Indholdsfortegnelse Table of contents INDHOLD CONTENTS Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10 Bestyrelse, direktion og ledelse...16 Aktionær information...25 Ledelsespåtegning...27 Revisionspåtegning...28 Anvendt regnskabspraksis...31 Resultatopgørelse...47 Balance...48 Egenkapitalopgørelse...50 Pengestrømsanalyse...52 Noter...54 Company details...4 Key figures and financial ratios...6 Management s review...10 Board of Directors, Executive Management and Management...16 Shareholder information...25 Management s statement...27 Auditors report...29 Accounting policies...31 Income Statement...47 Balance sheet...48 Change in equity...50 Cash flow statement...52 Notes...54 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2006, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

4 Selskabsoplysninger Company details Selskab Fabricius Marine A/S CVR nr Hjemstedskommune Ærø, Danmark Company Fabricius Marine A/S Danish Central Business Registration No Registered in Ærø, Denmark Havnepladsen 11 DK-5960 Marstal Havnepladsen 11 DK-5960 Marstal Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Jan Erlund (Næstformand for bestyrelsen) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Executive Board CEO and Chairman of the Executive Board Henrik N. Andersen Auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 20. april 2007 The Annual General Meeting approved the annual report on 20 April 2007 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting Foto til højre - det nye hovedkontor i København Photo to the right - the new headoffice in Copenhagen 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

5 5

6 Ledelsens Hoved- og beretning nøgletal Management Key figures Review and financial ratios MODERSELSKAB PARENT COMPANY Hoved- og nøgletal 2006 *) 2005*) 2004*) Key figures and financial ratios tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Hovedtal Key Figures Nettoomsætning Revenue Drift af skibe mv., netto **) Operation of vessels etc., net **) (953) Resultat af primær drift Operating profit Finansielle poster, netto Financials, net (787) (3.674) (1.245) (659) 30 Årets resultat Profit for the year Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe og øvrige materielle aktiver Purchase of vessels and other tangible fixed assets Investeret kapital inklusive goodwill Invested Capital including goodwill (10) Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earnings per share, equity holders of the Company (DKK) Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) 5,00 5, ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

7 Ledelsens beretning Management Review MODERSELSKAB PARENT COMPANY Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios *) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. Key figures and financial ratios for 2004, 2005 and 2006 have been presented in accordance with IFRS, see the description under accounting policies. The comparative figures for 2002 and 2003 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provision of the Danish Financial Statements Act. **) Resultatandele i datter- og associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen under "Drift af skibe mv., netto" og indgår i hovedtallet "Resultat af primær drift". Resultatandelene blev i regnskabsåret 2004 og tidligere indregnet under "Resultat i datter- og associerede virksomheder" og indgik derfor ikke i hovedtallet "Resultat af primær drift". Der er i ovenstående hoved- og nøgletal foretaget korrektion i overensstemmelse med ændringen. Profit shares in subsidiaries and associates are recognised in the income statement under "Operation of vessels etc., net" and are included in the key figure "Operating profit". In the financial year 2004 and before 2004, profit shares were recognised under "Profit or loss in subsidiaries and associates" and were therefore not included in the key figure "Operating profit". The above key figures and financial ratios have been adjusted accordingly. The management team of Fabricius Marine A/S 7

8 Ledelsens Hoved- og beretning nøgletal Management Key figures Review and financial ratios KONCERN GROUP Hoved- og nøgletal 2006* 2005* 2004* Key figures and financial ratios tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Hovedtal Key Figures Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit Finansielle poster, netto Financials, net (7.551) (5.543) (4.297) (785) (1.441) Årets resultat **) Profit for the year **) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe og øvrige materielle aktiver Purchase of vessels and other tangible fixed assets Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Egenkapitalandel (%) ***) Equity ratio (%) ***) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) ****) Earning per share, equity holders of the company (DKK) ****) Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) 5,00 5, ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

9 Ledelsens beretning Management Review KONCERN GROUP Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios *) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. Key figures and financial ratios for 2004, 2005 and 2006 have been presented in accordance with IFRS, see the description under accounting policies. The comparative figures for 2002 and 2003 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provision of the Danish Financial Statements Act. **) Årets resultat fordeler sig således Profit for the year is distributed as follows tdkk tdkk Årets resultat, moderselskabets aktionærer Profit for the year, equity holders of the Parent Company Årets resultat, minoritetsinteresser Profit for the year, minority interests (3.168) (1.510) ***) Nøgletallene for 2003 og 2004 er baseret på egenkapitalen eksklusive minoritetsaktionærer, i overenstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. The ratios for 2003 and 2004 are based on the equity excluding minority interests, according to the former accounting policies based on the provision of the Danish Financial Statements Act. ****) Nøgletallene for 2003 og 2004 er baseret på "Årets resultat" før minoritetsinteresser, i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. The ratios for 2003 and 2004 are based on "Profit for the year" before minority interests according to the former accounting policies based on the provision of the Danish Financial Statements Act. 9

10 Ledelsesberetning Management s review Forretningsområder Fabricius Marine A/S s aktivitetsområder er shipping og shippingrelaterede aktiviteter worldwide. Det er selskabets mål at opnå stor ekspertise på nicheområder for herigennem at kunne opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for segmenterne for tankskibe og container-feederskibe. Business areas Fabricius Marine A/S s activities consist of shipping and shipping related activities worldwide. It is the Company s objective to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favourable market position. The Company has primarily been engaged in shipping activities within segments for tankers and container feeder vessels. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde en meget bred vifte af Shipping Services i et tæt partnerskab med kunden. Samarbejdet med kunden vil ofte også omfatte finansielle partnerskaber i form af medejerskab af skibe. It is the overall strategy of Fabricius Marine A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of Shipping Services in close partnership with the customer. Co-operation with customers often includes financial partnerships that take the form of co-ownership of vessels. Selskabet leverer dermed et bredt sortiment af services, der dog hver især er så standardiserede som muligt, og som i mange tilfælde kan udbydes i synergi med andre services eller partnere. Stordriftsfordele i virksomhedens funktioner sikres ved, at eksterne kunder suppleres med en god basis af interne ydelser forretningsområderne imellem. The Company thereby supplies a wide range of services, each as standardized as possible, and often supplied in synergy with other services or partners. Scale advantages in the Company s functional areas are ensured by a strong foundation of internal delivery of services between business areas, in supplement to the external customers. Selskabets hovedforretningsområder er: 1. Investeringer (datterselskaber, udvikling af skibsprojekter mv.) 2. Ship management 3. Skibsteknisk konsulentvirksomhed (Consulting) The main business areas of the Company are: 1. Investments, including subsidiaries and ship projects etc. 2. Ship management 3. Maritime technical consulting services Selskabet har ekspertise inden for: Rederidrift og investering i tonnage Teknisk management Bemanding Befragtning Supply management Udvikling af nybygningsprojekter Skibsdesign og consulting Skibsprojekter, herunder køb og salg af andele i skibe Forretningsgrundlag Fabricius Marine A/S er en maritim one-stop-shop. Selskabet kan internationalt tilbyde services fra kontorer i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette for at sikre en dynamisk organisation indenfor teknisk og administrativt management, herunder skibsadministration og bemanding, skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn, befragtning, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. The specialised business areas are: Shipping and investment in tonnage Technical management Crew management Chartering Supply management Development of newbuilding projects Ship design and consulting Purchase and sale of shares in vessels Business foundation Fabricius Marine A/S is a maritime one-stop- shop. The Company offers its services from offices in several countries with optimal use of local competencies and resources, thus ensuring a dynamic organisation within technical and administrative management, including administrative ship management and crew management, technical consultancy and newbuilding supervision, chartering, ship investment, purchase and procurement as well as an international service and repair team. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

11 Årets resultat Net profit for the year Moderselskab Årets resultat efter skat blev tdkk, hvilket er på linie med de udmeldte forventninger til Dette skyldes fastholdelse af rederiets strategi herunder gennemførelse af planlagte køb og salg. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Parent Company Profit for the year, after tax, amounted to tdkk 14,033 which is in line with expectations announced for This is due to adherence to the Company s strategy including completion of planned purchases and sales. Net profit for the year is considered satisfactory. Profit is positively affected by tdkk 9,556 from operation of the Company s vessels, which is considered satisfactory. Individual items in the income statement have been influenced by the merger of BR Marine 1 January, The merger is the main reason that the income statement of the Parent Company increased in 2006 compared to Equity attributable to shareholders in the Parent Company was tdkk 160,202 at year-end, compared to tdkk 88,086 at the beginning of the year. Equity has been influenced by the public offering in June, Group Group profit after tax amounted to tdkk 10,865. Group equity amounted to tdkk 175,063 at year-end compared to tdkk 91,306 at the beginning of the year. At year-end, the Company had 70 employees in offices in Denmark and abroad as well as approximately 650 seamen. Resultatet påvirkes positivt med tdkk af drift af rederiets skibe mv., hvilket er tilfredsstillende. De enkelte poster i resultatopgørelsen er påvirket af fusionen med BR Marine pr. 1. januar Fusionen er den primære årsag til, at moderselskabets resultatposter stiger i 2006 set i forhold til Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Egenkapitalen er påvirket af den gennemførte emission i juni Koncern Koncernens resultat efter skat blev tdkk. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Rederiet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 70 medarbejdere på kontorer i Danmark og udland samt ca. 650 søfolk. 11

12 Ledelsesberetning Management s review Særlige begivenheder i 2006 Året var præget af en stigende aktivitet, herunder ikke mindst erhvervelsen af 3 skibe fra tankskibsrederiet Jens Jakobsen A/S samt kapitalforhøjelsen på nominelt 8,4 mio. DKK, handlet på Dansk AMP. Den samlede tegning udgjorde stk. aktier til 60,8 millioner DKK Med erhvervelsen af i alt 5 tankskibe i 2006 blev den strategiske målsætning om at blive aktiv inden for kemikalietankskibsfart effektueret. Fra kontoret i København drives i alt 12 tankskibe og fra nybygningskontorerne i Tyrkiet, Bulgarien og Vietnam varetages tilsyn med 10 nybygninger. Rederiet har endvidere kontraheret en DWT container feeder nybygning fra Vietnam, som forventes leveret medio Datterselskaberne Rederiet ejer 27% af Saigon Shipping J/S Company. Selskabet opererer med samme serviceudbud som Fabricius Marine A/S, hvilket vil sige såvel teknisk management, bemanding og befragtning samt rederidrift og investering i tonnage. Saigon Shipping J/S Company havde i coasters, 3 containerskibe samt 2 slæbebåde i drift. Det har været vanskeligere end forventet at få de sproglige og operationelle standarder op på det ønskede niveau, men der er specielt på den landbaserede del af logistikvirksomheden et godt langsigtet udviklingspotentiale. Special events in 2006 The year was characterised by increased activity, including, especially, the acquisition of 3 vessels from the tanker shipping company Jens Jakobsen A/S and the capital increase of a nominal value of DKK 8.4 million, traded on the Danish stock exchange Dansk AMP. The total subscription was 83,863 shares amounting to DKK 60.8 million. With the acquisition of five tankers in 2006, the company realised its strategic goal of becoming active in the market for chemical tankers. The Copenhagen office runs a total of 12 tankers, and the newbuilding offices in Turkey, Bulgaria and Vietnam are supervising 10 newbuildings. The Company has also contracted a 2,900 DWT container feeder from Vietnam with expected delivery in the middle of Subsidiaries The Company owns 27% of Saigon Shipping J/S Company. Saigon Shipping J/S Company offers the same services as Fabricius Marine A/S, which are technical ship management, crew management and chartering, as well as shipping and investment in tonnage. In 2006 Saigon Shipping J/S Company operated 4 coasters, 3 container vessels and 2 tugs. It has been more difficult than anticipated to achieve the desired language skills and operational standards, but especially the shore-based part of the logistics company has a good long-term development potential, Saigon Shipping J/S Company har udover rederidrift betydelige aktiviteter inden for landtransport, havne- og flyklarering samt gods- og distributionsterminaler. Det er Fabricius Marine s intention at øge det finansielle og ledelsesmæssige engagement i Saigon Shipping J/S Company i det kommende år. Rederiets polske dattervirksomhed, DANO, med 10 ansatte driver i dag 5 coastere i teknisk management på lige fod med kontorerne i Marstal, København og Saigon. Selskabet og dets supply managemet er til stor gavn for Fabricius Marine A/S samt de skibe, selskabet har i teknisk management. Aside from shipping activities, Saigon Shipping J/S Company has considerable activities in land transport, harbour- and flight clearing as well as cargo and distribution terminals. It is the intention to further increase the financial and managerial involvement of Fabricius Marine A/S in Saigon Shipping J/S Company in the coming year. The Company s Polish subsidiary, DANO, with 10 employees in the office runs 5 coasters in technical management, similar to the offices in Marstal, Copenhagen and Saigon. The company and its supply management are of great value to both Fabricius Marine A/S and to the vessels that the Company has in technical management. Skibene Der er i 2006 købt og solgt ejerandele i følgende skibe, som Fabricius Marine A/S er medejer af: Vessels During 2006 the following sales and purchases of vessels partly owned by Fabricius Marine A/S have been made: Containerskibe: Købt M/V Karoline, container feeder DWT Købt M/V Filippa, container feeder DWT Solgt M/V Laola, multipurpose DWT Solgt M/V Jenclipper, multipurpose 770 DWT Solgt M/V Delmas Luanda, container feeder DWT Container vessels: Bought M/V Karoline, container feeder 14,140 DWT Bought M/V Filippa, container feeder 14,140 DWT Sold M/V Laola, multipurpose 2,902 DWT Sold M/V Jenclipper, multipurpose 770 DWT Sold M/V Delmas Luanda, container feeder 7,120 DWT 12 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

13 Helt i overensstemmelse med rederiets strategi og ønske om at sælge ud af mindre/ældre tonnage og samtidig erhverve nyere/ større containerskibe. All transactions correspond to the Company s strategy of selling smaller/older vessels and acquiring newer/larger container vessels. Kemikalietankskibe: Købt 100% M/T Maria Jakobsen DWT* Købt 100% M/T Ingrid Jakobsen DWT* Købt 100% M/T Tina Jakobsen DWT Købt 15% af M/T Danchem East DWT Købt 15% af M/T Danchem West DWT Solgt M/T Elbe Double DWT Chemical tankers: Bought 100% M/T Maria Jakobsen 6,744 DWT* Bought 100% M/T Ingrid Jakobsen 6,450 DWT* Bought 100% M/T Tina Jakobsen 3,600 DWT Bought 15% of M/T Danchem East 2,774 DWT Bought 15% of M/T Danchem West 2,774 DWT Sold M/T Elbe Double 2,567 DWT * Rederiet har efterfølgende videresolgt de 100% ejede skibe til K/S-selskaber, som rederiet selv ejer op til 35% af. * The Company has since sold the 100%-owned vessels to K/S companies, of which it holds up to 35% ownership. Disse køb og salg er sket med baggrund i rederiets strategi, herunder ønsket om at leve op til de skærpede internationale krav til mindre tankskibe, som blev implementeret 1. januar These sales and purchases are based on the Company s strategy, including the wish to live up to the more stringent international demands on smaller tanker vessels that were implemented 1 January Særlige begivenheder efter regnskabsårets udløb Rederiet har gennem et nyetableret Malta registreret tankskibsrederi, hvor Fabricius Marine A/S ejer 75% og udenlandsk partner ejer 25% købt nybygningen M/T Erria Anne. Endvidere har Rederiet erklæret option på søsterskibet med forventet levering august Udsigter for 2007 Rederiet forventer at fortsætte investeringstakten i skibe og datterselskaber og forventer en stigning i resultatet før skat. En mindre del af flåden kan blive påvirket af det stagnerende marked for containertransport. Denne nedgang vil dog blive opvejet af nytilført tonnage i kemikaliesegmentet. Særlige risici Valutarisiko Valuta risici opstår som følge af koncernens internationale forretningsmæssige aktiviteter. Der er koncernens hensigt at begrænse valutakursændringernes indflydelse på resultatet og den finansielle stilling. Dette sker primært ved at indtægter, omkostninger, investeringer og lån så vidt muligt holdes i den samme valuta. Beregning af følsomheden over for ændringer i værdien af USD viser isoleret set - at en stigning i USD kursen på 0,10 DKK på helårsbasis vil medføre en forbedring i koncernens resultat på ca. 700 tdkk. Beregningen er baseret på valuta pengestrømme i de datter- og associerede virksomheder som Fabricius Marine A/S ejer på statustidspunktet samt valuta pengestrømme i moderselskabet. En oversigt over koncernens valuta nettoposition fremgår af noterne til regnskabet. Special events after the balance sheet date Through a newly established shipping company registered in Malta and owned 75% by Fabricius Marine A/S and 25% by a foreign partner, the Company has bought the newbuilding M/T Erria Anne. The Company has an option for the sister vessel with expected delivery in August Outlook for 2007 The Company expects to continue its rate of investments in vessels and subsidiaries and expects to increase profits before tax. A minor share of the fleet is expected to be affected by the stagnant market for container transport. However, the new tonnage in the chemical segment will compensate for this decrease. Particular risks Currency risks Exchange risks occur as a consequence of the Groups international business operations. The Group aims to limit the impact of exchange rate movements on the Group s result and financial position. The Group limits its foreign exchange exposure by having revenue, costs, investments and loan in the same currency if possible. Calculation of sensitivity to changes in the exchange rate of the USD shows that the effect of an increase in the USD rate of 0.10 DKK seen in isolation - will improve the Groups annual profit with about tdkk 700. The calculation is based on the currency cash flow in the investments in subsidiaries and associates owned by the Company at the end of the year 2006 and the currency cash flow in the Parent Company. An overview of the Groups net position in different currencies is specified in the notes. 13

14 Ledelsesberetning Management s review Pr. 31. december 2006 var valutakursen følgende: 31 December 2006 the rate of exchange was as follows: USD 566,14 EUR 745,60 USD EUR Renterisiko Størstedelen af koncernens låntagning sker til variabel rente. Det vurderes løbende, om der skal indgås aftaler om renteswaps. En renteændring på 1 procentpoint vil isoleret set påvirke koncernens årlige renteudgift med ca. 1,5 millioner DKK med den flåde af skibe, som virksomheden har på statustidspunktet. Koncernens renter og gæld er yderligere beskrevet i noterne til regnskabet. Interest rate risk The major part of the Group s funding is obtained at variable interest rates. Management regularly evaluates the need for interest swaps. A change in interest rates of 1 percentage point will, seen in isolation, impact the Group s annual interest expenses by approximately DKK 1.5 million based on the number of vessels the Company owned at the end of the year. The Group s interest payments and debt are further described in the notes to the financial report. Likviditetsrisiko Koncernens likviditetsreserve består af kontoindeståender samt fast aftale om trækningsrettigheder i et større pengeinstitut. Liquidity risks The Group s liquidity reserves consist of deposits as well as agreed drawing rights with a leading bank. Den 31. december 2006 havde koncernen en likvid beholdning på 50 mio. DKK (22 mio. DKK i 2005) samt en uudnyttet trækningsret på 20 mio. DKK. Koncernens rentebærende gæld var 95 mio. DKK pr. 31. december 2006 (67 mio. DKK i 2005). Koncernens kortsigtede likviditet styres primært ved indgåelse af aftalekonti hvor overskydende likviditet placeres. As per 31 December 2006, the Group had cash and cash equivalents of DKK 50 million (DKK 22 million in 2005) as well as unused drawing rights of DKK 20 million. The Group s interest occurring debts were DKK 95 million as per 31 December 2006 (DKK 67 million in 2005). The Group s short term liquidity is primarily controlled by making accounts with agreed terms, where surplus liquidity is placed. Kreditrisiko Det vurderes, at der ikke er væsentlige kreditrisici i balancen. Credit risks It is assessed that there are no material credit risks in the balance sheet. Bestyrelsen (ikke på foto: Næstformand Jan Erlund) The Supervisory Board (not in photo: Deputy Chairman Jan Erlund) 14 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

15 Andre risici Koncernen har et betydeligt og voksende engagement i Vietnam forankret i et medejerskab gennem koncernens aktiepost i Saigon Shipping J/S Company, hvor hovedaktionæren er kontrolleret af Peoples Committee. Politisk stabilitet og efter forholdene lempelige økonomiske ramme vilkår for udenlandske investeringer er baggrunden for den ekspansive vækst, der kendetegner Vietnams nuværende udvikling, og som der ikke er tegn på vil afsvækkes ej heller som følge af politiske indgreb. Koncernen anser ikke engagementet i Vietnam for behæftet med væsentlige politiske risici og vil fortsætte med at udbygge det erhvervsmæssige fodfæste og forretningsmæssige forspring, som er opnået på rederi og logistikområdet Vidensressourcer Selskabets vigtigste ressource er medarbejderne og omfatter såvel medarbejdere på kontorer i Danmark, datterselskaber i udlandet og de søfarende om bord. Other risks The Group has an important and growing engagement in Vietnam through a joint ownership in Saigon Shipping J/S Company, where the main share holder is controlled by Peoples Committee. Political stability and, under the circumstances, eased financial terms for foreign investments, are the reasons for the growth that is characteristic of the present development in Vietnam. A development for which there are no signs of weakening, not even as a consequence of political legislation. The Group does not access any material political risks for the engagement in Vietnam, and will continue to expand the business foundation and lead, which has been achieved in shipping and logistics. Intellectual capital resources The Company s most important resources are its employees, including those in the offices in Denmark and in foreign subsidiaries, and the seamen onboard vessels. Selskabet har ambitioner om at være på forkant med udviklingen inden for transport og logistik. De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. It is the ambition of the Company to be on the leading edge of developments in transport and logistics. The critical business processes are quality, service and tailor-made customer service concepts. In order to ensure that customers get the agreed services, individual methods and procedures must be documented. For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige produkter og løsninger, vil selskabet fortsat rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. In order to continually supply and develop competitive products and services, the Company will continue to recruit and retain employees with a high level of education. 15

16 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Efter generalforsamlingen d. 21. april 2006 sammensatte bestyrelsen i Fabricius Marine A/S sig således: Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Jan Erlund (Næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup After the general meeting in the Company on the 21 April 2006, the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S constituted itself as follows: Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Det følgende er de væsentligste punkter fra bestyrelsesmedlemmernes CV. Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Adm. direktør, N&V Holding ApS, Odense Tiltrådte bestyrelsen i Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Direktør, N&V Holding ApS, Danmark : Koncernchef, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd.), Berlin : Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committee, ABB Ltd., Zurich : Koncernchef, ASEA Brown Boveri A/S : Direktør og Country Mgr., ASEA Danmark A/S : Vicekoncerndirektør, LK-NES A/S : Fabrikschef, Danavox A/S : Produktionschef, De Danske Sukkerfabrikker : Officer i den Kongelige Danske Marine Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Mekong Shipping ApS MS Invest Odense A/S Riegens Holding ApS Riegens A/S Skygate Holding A/S Skygate International A/S Strandøre Invest A/S Næstformand Banedanmark A/S Bestyrelsesmedlem A/S Det Østasiatiske Kompagni Fyns Shipping ApS Nordatlantisk Venture A/S Nunaminerals A/S Saigon Shipping J/S Company K/S Filippa K/S Karoline K/S Margrethe K/S Monte Verde K/S Ville de Mijo K/S Global Spirit The following are the essentials of the CV s of the Board members. Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Managing Director, N&V Holding ApS, Odense Joined the Supervisory Board Born 1946, Danish nationality. Curriculum Vitae : Managing Director, N&V Holding ApS, Denmark : President and CEO, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd), Berlin : Executive Vice President and member of the Group Executive Committee, ABB Ltd, Zurich : President and CEO, ASEA Brown Boveri A/S : President & Country Mgr., ASEA Danmark A/S : Executive Vice President, LK-NES A/S : General Factory Manager, Danavox A/S : Production Manager, De Danske Sukkerfabrikker : Naval Officer, Royal Danish Navy Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Mekong Shipping ApS MS Invest Odense A/S Riergens Holding ApS Riegens A/S Skygate Holding A/S Skygate International A/S Strandøre Invest A/S Deputy Chairman of the Board of Directors Banedanmark A/S Member of the Board of Directors A/S East Asiatic Company Fyns Shipping ApS Nordatlantisk Venture A/S Nunaminerals A/S Saigon Shipping J/S Company K/S Filippa K/S Karoline K/S Margrethe K/S Monte Verde K/S Ville de Mijo K/S Global Spirit 16 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

17 Jan Erlund (Næstformand for bestyrelsen) Partner, Gorrissen Federspiel Kierkegaard Født 1939, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Partner, Advokatfirmaet N J Gorrissen (fra 1989: Gorrissen & Federspiel) (fra 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard) : Trainee, Haight, Gardner, Poor & Havens, N.Y : Stipendiat på Nordisk Institut for Sjørett, Oslo 1964: Cand.jur. Århus Universitet Øvrige hverv : Medlem af den danske afdeling af Committee of International Arbitrators Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand A/S Det Østasiatiske Kompagni (børsnoteret) Dansk Skovselskab A/S (børsnoteret) Homarus Holding A/S Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Bestyrelsesmedlem Gurli og Paul Madsens Fond PSA International Pte Ltd. (Singapore) Skagerak Holding A/S Stiftelsen for Sorø Akademi Through Transport Mutual Insurance Ltd., Bermuda Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (børsnoteret) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board) Partner, Gorrissen Federspiel Kierkegaard Born 1939, Danish nationality. Curriculum Vitae : Partner Law firm N J Gorissen (as from 1989: Gorrissen & Federspiel) (as from 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard) : Trainee, Haight, Gardner, Poor & Havens, N.Y : Scholarship Nordic Institute of Maritime Law, Oslo 1964: Law degree University of Aarhus Other assignments : Member of the Danish Committee of International Arbitrators Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors A/S The East Asiatic Company (listed) Dansk Skovselskab A/S (listed) Homarus Holding A/S Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Member of the Board of Directors Gurli og Paul Madsens Fond PSA International Pte Ltd. (Singapore) Skagerak Holding A/S Stiftelsen for Sorø Akademi Through Transport Mutual Insurance Ltd., Bermuda Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (listed) 17

18 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Carl Christian Nielsen Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S : Administrerende Direktør, Micro Matic A/S : Ejer og Direktør Salg Marketing, Micro Matic A/S : Micro Matic A/S : Direktionssekretær, Victory A/S : Civilforsvaret 1968: Højere Handelseksamen : Kontoruddannelse, Dæhnfeldt Frøhandel A/S Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Scanmetal A/S Syddanske Forskerparker A/S SAAN Holding A/S Industri Invest Syd A/S Vækstforum for Syddanmark (medlem af formandskabet) Bestyrelsesmedlem Vækstfonden A/S Rådet for Teknologi & Innovation, DI Tommerup Trælast A/S Odense Sport & Event A/S Studieskolen Maersk Instituttet, SDU CCN Holding A/S Selvstændighedsfonden A/S Fyrtøjet Odense Teater Science Ventures A/S Carl Christian Nielsen Director, Nielsen & Nielsen Holding A/S Born 1946, Danish nationality. Curriculum Vitae : Director, Nielsen & Nielsen Holding A/S : Managing Director, Micro Matic A/S : Owner & Director Sales & Marketing, Micro Matic A/S : Micro Matic A/S : Director s Assistant, Victory A/S : Danish Emergency Management Agency 1968: Higher Business Education : Office Education, Dæhnfeldt Frøhandel A/S Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Scanmetal A/S Science Parks of Southern Denmark A/S SAAN Holding A/S Industri Invest Syd A/S Growth Forum for Southern Denmark (member of the chairmanship) Member of the Board of Directors Vækstfonden A/S Council for Technology & Innovation, Danish Industry Tommerup Trælast A/S Odense Sport & Event A/S Studieskolen Maersk Institute, SDU CCN Holding A/S Selvstændighedsfonden A/S Fyrtøjet Odense Teater Science Ventures A/S 18 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

19 Carsten Dencker Nielsen Generalkonsul, Asia House Født 1940, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Administrerende Direktør, EAC : Manager, EAC Consumer Products Division : Ledende oversøiske positioner, Det Øst Asiatiske Kompagni A/S 1957: Trainee i Eksportafdelingen, Det Øst Asiatiske Kompagni A/S : Handelsuddannelser fra EACs kommercielle skoler og handelsskoler Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Danes Worldwide Summer-school National Fund for Aid to Danes abroad Asia Business Forum Bestyrelsesmedlem Danes Worldwide, Danmark Trustees of Ebbe Munck s Mindefond The EAC Foundation Asia House Foundation Thygesen Textile Group Copenhagen Business School (CBS) Asia Research Centre Advisory Board Carsten Dencker Nielsen Consul General, Asia House Born 1940, Danish nationality. Curriculum Vitae : Managing Director, EAC : Manager, EAC Consumer Products Division : Managerial positions overseas, The East Asiatic Company Ltd. A/S 1957: Trainee in the Export Department, The East Asiatic Company Ltd. A/S : Commercial Examinations from EAC s Commercial School and the Merchant School Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Danes Worldwide Summer-school National Fund for Aid to Danes abroad Asia Business Forum Member of the Board of Directors Danes Worldwide, Denmark Trustees of Ebbe Munck s Mindefond The EAC Foundation Asia House Foundation Thygesen Textile Group Copenhagen Business School s (CBS) Asia Research Centre Advisory Board 19

20 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Mikael Konnerup Direktør, Dico A/S Født 1955, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Ejer og Direktør, Dico A/S : CFO, Olicom A/S : International controller, Superfos A/S : Salgs- & systemkonsulent, IBM A/S & IBM France 1981: Cand. Merc. Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesmedlem Karin Tankers A/S Dibs Payment Services AB Dialogic Inc Telebilling A/S Telebilling Systems A/S Globeteam A/S Mikael Konnerup Director, Dico A/S Born 1955, Danish nationality. Curriculum Vitae : Owner and Director, Dico A/S : CFO, Olicom A/S : International controller, Superfos A/S : Sales & system consultant, IBM A/S & IBM France 1981: Master Degree in Business Administration Other Board Assignments Member of the Board of Directors Karin Tankers A/S Dibs Payment Services AB Dialogic Inc Telebilling A/S Telebilling Systems A/S Globeteam A/S 20 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

21 21

22 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Henrik N. Andersen Administrerende Direktør, Fabricius Marine A/S Født 1968, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Administrerende Direktør, Fabricius Marine A/S : Adm. direktør, Sea Saigon Shipping ltd : Bemandingschef, D/S TORM : Bemandingschef, Tschudi & EITZEN A/S : Inspektør, Knud I. Larsen : Sejlende karriere til søs : Officer i den Kongelige Danske Marine 1990: Skibsføreruddannelse Øvrige direktions- og bestyrelseshverv Direktør, Mekong Shipping Aps Direktør og Bestyrelsesmedlem, Sea Invest Chartering A/S Næstformand, Marstal Navigationsskole Bestyrelsesmedlem, K/S Margrethe Bestyrelsesmedlem, K/S Monte Verde Bestyrelsesmedlem, K/S Ville de Mijo Bestyrelsesmedlem, K/S Global Spirit Bestyrelsesmedlem, K/S Karoline Bestyrelsesmedlem, K/S Filippa Shipping Bestyrelsesmedlem, Neptun I Bestyrelsesmedlem, K/S Ingrid Jakobsen Bestyrelsesmedlem, K/S Maria Jakobsen Henrik N. Andersen Managing Director, Fabricius Marine A/S Born 1968, Danish nationality. Curriculum Vitae : Managing Director, Fabricius Marine A/S : Managing Director, Sea Saigon Shipping ltd : Crew Manager, D/S TORM : Crew Manager, Tschudi & EITZEN A/S : Superintendent, Knud I. Larsen : Career at sea : Officer in the Royal Danish Navy 1990: Education as Master Mariner Other Management and Board Assignments Managing Director, Mekong Shipping Aps MD and Board Member, Sea Invest Chartering A/S Deputy Chairman, Marstal Navigationsskole Board Member, K/S Margrethe Board Member, K/S Monte Verde Board Member, K/S Ville de Mijo Board Member, K/S Global Spirit Board Member, K/S Karoline Board Member, K/S Filippa Shipping Board Member, Neptun I Board Member, K/S Ingrid Jakobsen Board Member, K/S Maria Jakobsen 22 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

23 23

24 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Stig Holm Torben Ravn Kristine Dyva Stig Holm Teknisk Direktør, Fabricius Marine A/S Født 1962, dansk nationalitet. Stig Holm Technical Director, Fabricius Marine A/S Born 1962, Danish nationality. Stig Holm er overordnet ansvarlig for den tekniske organisation relateret til ship management af rederiets skibe, samt andre rederiers skibe hvor selskabet forestår ship management. Curriculum Vitae : Teknisk Direktør, Fabricius Marine A/S : Teknisk Chef, rederier Cypern/Tyrkiet : Inspektør, Rederiet J. Lauritzen A/S : Service Technician, Lyngsøe Marine A/S : Karriere til søs 1982: Maskinmester Torben Ravn Direktør, Fabricius Marine A/S Født 1947, dansk nationalitet. Torben Ravn er ansvarlig for alle consulting aktiviteter relateret til tilsyn med nybygninger og ombygninger, ship management samt international projektledelse. Curriculum Vitae : Direktør, Fabricius Marine A/S : Ejer og Direktør, BR Marine A/S : Surveyor, DNV : Teknisk Direktør, Knud I. Larsen A/S : Superintendent, Rederiet Ove Skou A/S 1977: Skibsbygningsingeniør 1970: Skibsføreruddannelse Stig Holm has overall responsibility for the technical organization related to ship management of the Company s own vessels as well as those belonging to other ship owners for which the Company carries out ship management. Curriculum Vitae : Technical Director, Fabricius Marine A/S : Technical Manager, shippping companies in Cyprus/Turkey : Surveyor, Rederiet J. Lauritzen A/S : Service Technician, Lyngsøe Marine A/S : Career at sea 1982: Marine Engineer Torben Ravn Director, Fabricius Marine A/S Born 1947, Danish nationality. Torben Ravn is responsible for all consulting activities related to supervision of newbuildings and conversions, ship management as well as international project management. Curriculum Vitae : Director, Fabricius Marine A/S : Owner and Managing Director, BR Marine A/S : Surveyor, DNV : Technical Director, Knud I. Larsen A/S : Superintendent, Ove Skou Shipping Company Ltd. 1977: B.Sc. Naval Architect & Marine Engineer 1970: Education as Master Mariner Kristine Dyva Økonomichef, Fabricius Marine A/S Født 1964, dansk nationalitet. Kristine Dyva er overordnet ansvarlig for alle økonomifunktioner i Fabricius Marine A/S og alle relaterede selskaber. Curriculum Vitae : Økonomichef, Fabricius Marine A/S : Økonomichef, DBI Plastics A/S : Regnskabschef, Brdr. Lembcke A/S : Selvstændig konsulent, økonomi og regnskab : Koncernregnskabschef, Danisco A/S : Økonomiassistent, Dannebrog Rederi A/S 1989: HD-Regnskab 1984: Højere Handelseksamen Kristine Dyva Finance Manager, Fabricius Marine A/S Born 1964, Danish nationalitet. Kristine Dyva has overall responsibility for all financial functions in Fabricius Marine A/S and related companies. Curriculum Vitae : Finance Manager, Fabricius Marine A/S : Finance Manager, DBI Plastics A/S : Finance Manager, Brdr. Lembcke A/S : Consultant, finance and accounting : Group Finance Manager, Danisco A/S : Accounting assistent, Dannebrog Rederi A/S 1989: Diploma in accounting and finance 1984: Higher Business Education 24 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

25 Aktionær information Shareholder information Releases fra Dansk AMP Releases from Dansk AMP (in Danish only) Date No. Release /2006 Kvartalsredegørelse for 3. kvartal Meddelelse om insider transaktion Storaktionærmeddelelse Meddelelse om insider transaktion Storaktionærmeddelelse /2006 Kvartalsredegørelse for 2. kvartal /2006 Fabricius Marine A/S fortsætter investeringen med køb af yderligere et container skib Sammenlægning af fondskoder /2006 Emissionsprospekt /2006 Emissionsprospekt Nye kontorlokaler i København /2006 Oversigt over offentliggjorte oplysninger 1. januar til 1. maj /2006 Referat for ordinær generalforsamling /2006 Kvartalsmeddelelse 1. kvartal Dagsorden til ordinær generalforsamling /2006 Generalforsamling 21. april /2006 Storaktionærmeddelelse /2006 Årsregnskabsmeddelelse Kursudvikling Fabricius Marine A/S Kursudvikling Share price development

26 26 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

27 Ledelsespåtegning Management s statement Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Fabricius Marine A/S. Management s statement We have today discussed and approved the annual report of Fabricius Marine A/S for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The annual report has been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Group s and the Parent Company s assets, liabilities and financial position as per 31 December 2006, as well as the results of the Group s and the Parent Company s activities and cash flows for the financial year We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Marstal, den 16. marts 2007 Marstal, 16 March 2007 Direktion Executive Board Henrik N. Andersen Administrerende Direktør Managing Director Bestyrelse Supervisory Board Kaare Vagner Formand Chairman Jan Erlund Næstformand Deputy Chairman C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup 27

28 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Fabricius Marine A/S Vi har revideret årsrapporten for Fabricius Marine A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Odense, den 16. marts 2007 Odense, 16 March 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fl. Heden Knudsen Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant P. Schak Larsen Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 28 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Global Reports LLC Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE / CONTENTS Selskabsoplysninger / Company details.......................................... 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II )

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til prospekt offentliggjort den 1. november 2007

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere