Årsrapport 2006/07, 12/ side 1 af 97 INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/07, 12/9 2007 side 1 af 97 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2

3 Årsrapport 2006/07, 12/ side 1 af 97 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006/07 (RESUME)...2 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN...3 INDLEDNING...4 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2006/ FORVENTNINGER TIL 2007/ EN NY FINANSIEL OG STRATEGISK MÅLSÆTNING...8 DEN FINANSIELLE MÅLSÆTNING...9 KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR OG UDBYTTEPOLITIK...14 MULTIBRANDSTRATEGIEN...15 BRANDPORTEFØLJEN...15 DEN FÆLLES PLATFORM KVALITET OG SYNERGI...19 REGNSKABSBERETNING...21 BALANCE OG LIKVIDITET...25 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN...26 RISIKOSTYRING...27 CORPORATE GOVERNANCE...29 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING...30 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...31 RESULTATOPGØRELSE...32 AKTIVER BALANCE...33 PASSIVER BALANCE...34 EGENKAPITALENS UDVIKLING...35 PENGESTRØMSOPGØRELSE...36 KVARTALSOVERSIGT 2006/ KVARTALSOVERSIGT 2005/ NOTER...39 MODERSELSKABETS ÅRSREGNSKAB...72 AKTIONÆRINFORMATION...89 BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDENDE MEDARBEJDERE...94 DEFINITION AF NØGLETAL...96 KONCERNOVERSIGT PR. 30. JUNI

4 Årsrapport 2006/07, 12/ side 2 af 97 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006/07 Koncernens fortsættende brands har realiseret en omsætningsvækst på 14%. Resultat af primær drift (EBIT) er realiseret med en forbedring på 12% til 340 mio. DKK. I 2007/08 forventes vækst i omsætningen på 12% - 15% og vækst i resultat af primær drift på 30% - 40%. Bestyrelsen for IC Companys A/S har godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli juni De fortsættende brands har realiseret en omsætningsvækst på 14%. Den samlede omsætning blev mio. DKK. Resultat af primær drift før særlige poster er øget med 37 mio. DKK (12%) til 340 mio. DKK. Koncernen har igangsat en række vækstinitiativer, hvilket har øget omkostningsandelen med 0,5%- point. Parallelt med initiativerne er omkostningseffektiviteten øget med 0,8%-point i 2. halvår. Alle distributionskanaler har realiseret fremgang. Størst fremgang er realiseret for koncernens egen retaildrift med en vækst i indtjeningen på 33% og en omsætningsvækst på 15%, hvoraf 9% er same-store-vækst. Årets resultat blev et overskud på 241 mio. DKK (224 mio. DKK). Jackpot har efter flere år med tilbagegang vist tegn på stabilisering. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker. Indsalget af de 2 første af i alt 4 kollektioner for regnskabsåret 2007/08 er afsluttet med en samlet vækst på 13%. 7 ud af 10 brands går frem med tocifrede vækstrater. Indsalget af forårskollektionen 2008 forløber som planlagt og ventes afsluttet med en vækst på 11% - 13%. For 2007/08 forventes en omsætningsvækst på 12% - 15% til mio. DKK og en vækst i resultat af primær drift på 30% - 40% til mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% - 12,5%). Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 70 mio. DKK svarende til 4,0 DKK pr. udbytteberettiget aktie, og der forventes gennemført aktietilbagekøb for i alt 200 mio. DKK i 2007/08. Samlet svarer dette til en udlodningsandel på 4,6% (4,5%) af markedsværdien. Ny finansiel målsætning 15/15 Det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3-5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%. Koncernens generering af fri likviditet forventes i gennemsnit over strategihorisonten at ligge over 70% af nettoresultatet. Den frie likviditet forventes udloddet via udbytte og aktietilbagekøb. Onsdag den 12. september afholdes informationsmøde på selskabets adresse Raffinaderivej 10, 2300 København S. Informationsmødet afholdes på engelsk og vil blive webcastet live. YDERLIGERE INFORMATION Henrik Theilbjørn Chris Bigler Adm. direktør Økonomidirektør Telefon Telefon

5 Årsrapport 2006/07, 12/ side 3 af 97 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN 2006/ / / /04* 2002/03* mio. DKK 12. mdr. 12. mdr. 12. mdr. 12. mdr. 12. mdr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 3.353, , , , ,3 Bruttoresultat 1.982, , , , ,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 436,4 404,0 281,6 (76,6) 181,9 Resultat af primær drift før goodwill-amortisering og særlige poster 342,5 302,5 179,4 (133,3) 121,0 Resultat af primær drift før særlige poster 340,1 302,5 179,4 (184,0) 108,6 Resultat af primær drift (EBIT) 340,1 322,8 208,6 (275,0) 44,3 Finansielle poster, netto (19,7) (19,9) (24,0) (18,6) (25,8) Resultat før skat 320,4 302,9 184,6 (293,5) 18,5 Årets resultat 240,6 224,4 203,0 (308,8) 1,0 Balance Langfristede aktiver i alt 816,1 787,5 618,2 553,0 666,2 Kortfristede aktiver i alt 1.033,2 877,5 851,4 856, ,6 Aktiver i alt 1.849, , , , ,7 Egenkapital i alt 566,6 579,5 538,5 290,2 599,7 Forpligtelser i alt 1.282, ,5 931, , ,1 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter 291,2 326,3 277,9 129,8 183,5 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (186,4) (141,8) (82,6) (77,0) (161,5) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 104,8 184,5 195,3 52,8 22,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (261,5) (163,3) (3,0) 22,4 (31,4) Ændring i likviditet (156,7) 21,2 192,3 75,2 (9,5) Finansielle nøgletal Bruttomargin (%) 59,1 58,5 56,5 49,4 53,5 EBITDA-margin (%) 13,0 13,4 10,0 neg 6,8 EBIT-margin (%) 10,1 10,7 7,4 neg 1,6 Egenkapitalforrentning (%) 42,0 40,1 49,4 neg 0,2 Soliditetsgrad (%) 30,6 34,8 36,6 20,6 33,2 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.126,5 991,6 897, , ,2 Afkast på investeret kapital (%) 30,4 30,5 20,0 neg 10,3 Rentebærende gæld ultimo, netto 557,6 401,9 313,4 496,6 571,6 Finansiel gearing (%) 98,4 69,3 58,2 171,1 95,3 Aktierelaterede nøgletal** Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) , , , , ,9 Børskurs ultimo perioden, DKK 318,0 344,5 275,0 42,5 45,0 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 13,0 11,9 11,0 (16,7) 0,1 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK 16,1 17,4 15,1 7,0 10,0 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 31,6 31,4 28,4 15,7 32,5 Price earnings udvandet, DKK 24,5 28,8 24,9 neg 865,4 Medarbejdere Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Soliditetsgraden er beregnet som egenkapitalens andel af de samlede aktiver (ultimo). * Regnskabspraksis blev ændret med virkning fra 2005/06 jf. afsnit om overgang til IFRS i sidste års årsrapport. Sammenligningstal for 2004/05 blev ændret i overensstemmelse hermed, mens sammenligningstal for tidligere år ikke blev ændret. ** I udvandede værdier er effekten af IC Companys' programmer for aktie- og tegningsoptioner medregnet. DISCLAIMER Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse. I lighed med 2005/06 erstatter årsrapporten for 2006/07 ved denne fondsbørsmeddelelse i sit hele det trykte regnskab. Årsrapporten er ligeledes tilgængelig på

6 Årsrapport 2006/07, 12/ side 4 af 97 INDLEDNING 2006/07 blev året, hvor koncernen for første gang siden fusionen af InWear og Carli Gry i 2001 realiserede tocifret vækst, og hvor omsætningen for første gang oversteg niveauet fra før fusionen. Koncernen har dermed realiseret sit hidtil bedste resultat og afsluttet en årrække med genopretning. Fokus er nu på vækstskabelse. Vi er tilfredse med regnskabet for 2006/07, om end indtjeningen ligger under, hvad vi forventede ved indgangen til året. En ekstraordinær varm vinter samt en mindre positiv udvikling for Jackpot i starten af året resulterede i en nedjustering ved halvårsregnskabet. Men afslutningen på året har været tilfredsstillende. Særligt har udviklingen i årets sidste kvartal været meget positiv med en omsætningsvækst på 21%, en forøgelse af bruttomarginen med 1,5%-point og en forbedring af omkostningseffektiviteten med 6,6%-point sammenlignet med sidste år. Det samlede resultat af primær drift for regnskabsåret 2006/07 blev et overskud på 340 mio. DKK, som er en fremgang på 12% i forhold til sidste regnskabsår. Denne fremgang er realiseret samtidig med, at fundamentet for koncernens fremtidige vækst blev skabt og adskillige vækstinitiativer blev lanceret. Cottonfield lancerede Cottonfield Female og introducerede herrelinien i Kina. Vi regionaliserede salgsstrukturen for koncernens største brand, Peak Performance, købte brandets norske distributør og oprettede særskilt organisation for brandets golflinie. Vi lancerede et kundeloyalitetsprogram for at knytte vores forbrugere endnu tættere til vores brands og butikker. Samtidig gik koncernens Retail Academy i luften med det klare formål at træne og uddanne koncernens mere end 900 butiksmedarbejdere. Dertil kommer den generelle organisatoriske udvikling, hvor vi i forhold til sidste år har ansat 132 direkte salgsrelaterede medarbejdere (inklusive butikspersonale). I det hele taget var 2006/07 et år, hvor der blev arbejdet med fundamentet for koncernens fremtidige vækst. Det er tilfredsstillende, at vi realiserer fremgang i mange af koncernens vigtige målepunkter. Same-store-salget er øget med 9%, salget i sæson er øget med 22%, og indtjeningen ved drift af egne butikker og outlets løfter sig samlet med 31% sammenlignet med sidste år. Selvom udviklingen i koncernens omkostningseffektivitet set over hele året er mindre tilfredsstillende, er effektiviteten øget 0,8%-point isoleret set for 2. halvår. 2007/08 bliver således året, hvor der skal skabes øget vækst og indtjening på den eksisterende platform. Jackpot har efter flere år med tilbagegang vist tegn på stabilisering. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker. Med 2006/07 har vi afsluttet det andet år af selskabets 3-årige plan med en målsætning om at nå en omsætning på mio. DKK og en EBIT-margin på 13-15% i 2007/08. Ordreoptaget for de første to af fire kollektioner i 2007/08 er afsluttet med 13% vækst. Ordreoptagelsen for forårskollektionerne 2008 er endnu ikke afsluttet, men forventes realiseret med en vækst på 11% - 13%. Tiden er nu kommet til at se længere end 2007/08. Koncernens ambitionsniveau øges, idet det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3-5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%.

7 Årsrapport 2006/07, 12/ side 5 af 97 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2006/07 Resultatudvikling Omsætningsvæksten i 2006/07 har været sund og stærk med 14% i de fortsættende brands på trods af, at Jackpot og Saint Tropez, der samlet udgjorde en femtedel af koncernens omsætning i 2005/06, har oplevet tilbagegang. Afvikling samt frasalg af brands har betydet 65 mio. DKK mindre i omsætning sammenlignet med sidste år. Købet af Peak Performance s norske distributør har haft en positiv omsætningseffekt på 45 mio. DKK. Omsætningsvæksten har dog stadig været mindre end vi forventede ved indgangen til regnskabsåret. Primært en ekstraordinær varm vinter samt en mindre positiv udvikling for Jackpot i starten af året resulterede i lavere vækst end planlagt, hvilket medførte en nedjustering ved halvårsregnskabet. Regnskabet for 3. kvartal 2006/07 var præget af omsætningsforskydninger og leveringsforsinkelser og betød senere udfakturering med heraf følgende større tilgodehavender fra salg, varelagre og mindre operationelt cash flow ved udgangen af kvartalet end normalt. Disse forskydninger og forsinkelser er indhentet i 4. kvartal, og leveringssituationen for efterårskollektionen 2007 er tilbage på koncernens historisk høje standard. Koncernens vækstinitiativer har påvirket omkostningseffektiviteten negativt, og omkostningernes andel af omsætningen er øget 0,5%-point til 49%. Der har dog været tale om en uensartet udvikling hen over året. Omkostningseffektiviteten er forværret med 1,5%-point i 1. halvår, men er forbedret med 0,8%-point for 2. halvår. Vækstinitiativerne indregnes primært i koncernens engroskanal, hvor indtjeningsmarginen derfor går tilbage med 0,4%-point til 14,1%. God momentum i ordreoptag for 2007/08 Indsalget af efterårs- og vinterkollektionerne 2007/08 er afsluttet med en vækst på 139 mio. DKK, svarende til en sammenlignelig organisk vækst på 13%: Vækst Efterår / Vinter 2007/08 12 mdr. 2006/07 12 mdr. 2005/06 Peak Performance 14% 22% 16% InWear 7% 11% 2% Tiger of Sweden 39% 5% 31% Jackpot -18% -10% 0% Cottonfield 9% 17% 18% Matinique 23% 16% 3% Part Two 12% 14% -1% By Malene Birger 37% 32% 77% Soaked in Luxury 13% 9% 12% Designers Remix Collection 35% 68% 85% I alt egne brands 13% 12% 11% Saint Tropez er ikke en preorder-baseret virksomhed og indgår derfor ikke i oversigten. Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater. Det er tilfredsstillende, at Peak Performance realiserer en vækst på 14% på trods af en svær sæson for brandets forhandlere som følge af det ekstraordinært varme vintervejr. Den moderate vækst i InWear skyldes primært en utilfredsstillende udvikling i Holland, hvor ordreoptaget går 33% tilbage. Justeret for Holland vokser ordreoptaget 10%.

8 Årsrapport 2006/07, 12/ side 6 af 97 Den stærke udvikling i Tiger of Sweden skyldes en bredt funderet vækst i både Tiger Men og Women. Brandet har realiseret den højeste vækstrate i Tyskland med en fordobling af ordreoptaget fra sidste år. Derudover har brandet åbnet 7 nye franchise butikker samt overtaget salget af sko fra en tidligere licenssamarbejdspartner. Jackpot har realiseret tilbagegang i ordreoptaget af efterårskollektionen på 19% og en tilbagegang på 15% for vinterkollektionen svarende til en samlet tilbagegang på 18% for ordreoptaget for 1. halvår 2007/08. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker. Koncernens samlede indsalg af forårskollektionerne 2008 forløber som planlagt og forventes afsluttet med en vækst på 11% - 13%. Koncernens vækstinitiativer I løbet af regnskabsåret 2006/07 blev en række vækstinitiativer igangsat. Vi regionaliserede salgsstrukturen for koncernens største brand, Peak Performance, og købte brandets norske distributør. Regionaliseringen af salgsstrukturen forløber som planlagt, og der er ansat erfarne salgschefer for Skandinavien, Alpeområdet og Benelux. Tiltaget ventes at øge brandets eksekveringskraft og reaktionstid og dermed at understøtte brandets fortsatte internationalisering væsentligt. Derudover er der oprettet særskilt organisation for brandets golflinie. Cottonfield lancerede Cottonfield Female og introducerede herrelinien i Kina. Vi lancerede også et kundeloyalitetsprogram med det formål at øge salget pr. kunde. Loyalitetsprogrammet knytter vores forbrugere endnu tættere til vores brands og butikker samt øger effektiviteten af elektronisk markedsføring. Programmet bliver testet for 6 brands på det danske marked, og vil, når konceptet er tilpasset, blive rullet ud i flere markeder. Companys butikskonceptet, hvor hele eller dele af brandporteføljen tilbydes i et shop-in-shop butiksmiljø, er ligeledes blevet opdateret i løbet af regnskabsåret samt styrket organisatorisk. Professionaliseringen af HR indsatsen i IC Companys er samtidigt begyndt, og koncernen har blandt andet gennemgået et omfattende People Review, der har skabt et stærkt grundlag for medarbejderudvikling, intern rekruttering og efterfølgerplanlægning. Derudover gik koncernens Retail Academy i luften i foråret. Dette tiltag har til formål at træne og uddanne koncernens mere end 900 butiksmedarbejdere. Efter den indledende træning af landeansvarlige og butikschefer er den egentlige træning af koncernens butikspersonale startet i august Der ventes derfor en omsætningseffekt allerede i slutningen af 2007/08. I efteråret 2007 går koncernens Leadership Academy i luften. Dette tiltag skal bruges som løftestang for koncernens ca. 200 lederes basale ledelseskompetencer, teamudvikling og ikke mindst eksekveringsevne. Dertil kommer den generelle organisatoriske udvikling, hvor vi i forhold til sidste år har ansat 132 salgsrelaterede medarbejdere. I det hele taget var 2006/07 et år, hvor der blev skabt et godt fundament for koncernens fremtidige vækst. Social ansvarlighed IC Companys anser social ansvarlighed for at være en naturlig del af at drive en international modevirksomhed. Koncernen har i august 2007 tilsluttet sig FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige engagement. Derudover tiltrådte IC Companys i juli 2007 Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI er et fælles europæisk forum rettet mod detailkæder, industri og importerende virksomheder, der ønsker at forbedre de sociale arbejdsvilkår hos leverandører i produktionslande. Opfølgningen på initiativerne sker gennem leverandøraudits udført af uafhængige auditører anbefalet af BSCI.

9 Årsrapport 2006/07, 12/ side 7 af 97 IC Companys kan ikke alene ændre samtlige forhold, der eksisterer på koncernens sourcing markeder, men vi ønsker via medlemskabet af BSCI og Global Compact at bidrage til en positiv langsigtet udvikling i de markeder, hvor koncernen opererer. Hele ordlyden af IC Companys Code of Conduct kan downloades på koncernens hjemmeside: FORVENTNINGER TIL 2007/08 For 2007/08 forventes en omsætningsvækst på 12% - 15% til mio. DKK, og en vækst i resultat af primær drift på 30% - 40% til mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% - 12,5%). Mens omsætningsforventningen således er uændret, ligger forventningerne til resultat af primær drift i underkanten af den oprindelige finansielle målsætning om en EBIT-margin på 13% - 15%. Den væsentligste årsag hertil er, at omkostninger og investeringer er øget hurtigere end oprindeligt forudsat blandt andet som følge af de vækstinitiativer, som er iværksat med henblik på at understøtte koncernens nye finansielle mål. Samtidig har forankringen af den branddrevede organisation med deraf følgende skift i ansvarsområder og øgede krav til brandets selvstændighed taget længere tid end først estimeret. Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges gennemført i størrelsesordenen mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen mio. DKK. Der forventes udbetalt udbytte med i alt 70 mio. DKK efter den ordinære generalforsamling 24. oktober 2007 og gennemført aktietilbagekøb for i alt 200 mio. DKK i 2007/08. Samlet svarer dette til en udlodningsandel på 4,6% (4,5%) af markedsværdien pr. 30 juni 2007.

10 Årsrapport 2006/07, 12/ side 8 af 97 EN NY FINANSIEL OG STRATEGISK MÅLSÆTNING IC Companys har i det seneste år arbejdet intensivt med forbedring af den strategiske forankring og planlægning for koncernens brands og fællesfunktioner. Som led i strategiarbejdet er der arbejdet med at fastlægge en ny mission og vision for IC Companys. Disse elementer udgør fundamentet for strategiarbejdet, idet de adresserer koncernens idegrundlag samt udgør organisationens ledestjerne. Udgangspunktet er missionen: WE BUILD SUCCESSFUL INTERNATIONAL FASHION BRANDS Missionen understreger vores kernekompetence, som er evnen til at udvikle og opbygge internationale brands. Visionen er: WE WANT TO BE THE BEST OWNER AND BUSINESS SUPPORT FOR INTERNATIONAL FASHION BRANDS Visionen præciserer, at IC Companys som koncern ønsker at være en kompetent og udviklingsorienteret support samt ikke mindst en kvalitetssikrende og omkostningsbesparende platform for vores brands. Både missionen og visionen udtrykker en fortsættelse af multibrandstrategien understøttet af den fælles forretningsplatform. Missionen og visionen understøtter opnåelsen af koncernens nye finansielle målsætning om senest over en periode på 3-5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%. Målsætningen er ambitiøs og stiller krav til en forøgelse af vækst- og især indtjeningsevnen. Dette skal overordnet ske gennem en øget professionalisering af alle aspekter af koncernens salg, øget effektivisering af koncernens fællesfunktioner og en endnu bedre forankring af den branddrevne organisation. Professionaliseringen af koncernens salg bliver drevet af en række konkrete tiltag i både engros, retail og outletdriften, hvor kodeordet er effektivisering. Effektiviseringen skal ske i form af øget salg pr. sælger, pr. kunde, pr. marked og pr. kvadratmeter i koncernens egne butikker. Effektiviseringen af koncernens fællesfunktioner vil blive drevet dels af øget omkostningseffektivitet i takt med koncernens vækst og dels af en række driftsforbedrende tiltag. Det ventes således, at fællesfunktionerne kan håndtere hovedparten af væksten i den kommende strategiperiode uden proportionel forøgelse af omkostningsbasen. Den solide forankring af den branddrevne organisation forventes at ske i kraft af øget kontinuitet samt effekten af den styrkelse, der allerede er gennemført i flere brandledelser. Koncernens handlingsplaner for brands og øvrige forretningsenheder kan sammenfattes til at: Accelerere væksten i Peak Performance, InWear, Tiger of Sweden og By Malene Birger med en fastholdelse af det relative omkostningsforbrug Skabe markant løftestangseffekt i Cottonfield, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection ved at opretholde vækst uden indsats af væsentligt flere faste omkostninger Gennemføre genopretning af Jackpot samt genskabe vækst i Saint Tropez Forstærke og effektivisere den fælles forretningsplatform Færdiggøre den iværksatte ledelsesforandring og skabe en teambaseret performance kultur

11 Årsrapport 2006/07, 12/ side 9 af 97 DEN FINANSIELLE MÅLSÆTNING Det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3-5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%. VÆKSTFORUDSÆTNINGER Det attraktive midtpris-segment Koncernen har historisk altid opereret i det midterste prissegment. Et attraktivt segment der i hastig grad genvinder opmærksomheden fra forbrugeren i kraft af øget velstand, øget kvalitetsbevidsthed og en øget tendens til at mixe og matche fra forskellige prissegmenter. Segmentet får dermed også øget fokus fra en række store internationale konkurrenter. Luksusbrands har introduceret lavere prissatte produktlinier, og lavpris-brands er gået højere op i markedet. Midtprissegmentet udgør langt den største del af det samlede tøjmarked, og væksten i segmentet vurderes at ligge på 3-4% om året. Koncernen har altid haft et stærkt fodfæste i dette marked. Dette fodfæste forventer vi styrket i de kommende år i takt med professionaliseringen af koncernen. Stort potentiale på eksisterende markeder IC Companys brands har et betydeligt vækstpotentiale på alle eksisterende markeder. Selv på hovedmarkederne i Skandinavien, hvor alle koncernens brands er introduceret, er der vækstmuligheder. Kun på koncernens 8 største markeder er alle brands introduceret. Der eksisterer dermed adskillige muligheder for at introducere koncernens øvrige brands på markeder, hvor koncernen allerede har tilstedeværelse, markedserfaring og kompetence. Som udgangspunkt forventes der derfor ikke åbnet nye datterselskabsmarkeder indenfor den strategiske horisont, men, som nævnt, vil en række brands udbygge distributionen indenfor koncernens eksisterende markeder. Vækstpotentialet for de eksisterende brands på eksisterende markeder vurderes også efter udløbet af den nye strategihorisont at være betydeligt særligt via franchise- og retaildistribution. Distributionsstrategi Væksten i koncernens distributionskanaler forventes fordelt således: 2006/ / år Samlet vækst 11% 12-15% 15% Preorder mio. DKK 11 13% 10 15% OTB (Salg i sæson) 301 mio. DKK 10 13% 15 20% Franchise 130 mio. DKK 15 30% 30 50% Retail 915 mio. DKK 11 15% 15 20% Outlet 131 mio. DKK 0 5% 5 10%

12 Årsrapport 2006/07, 12/ side 10 af 97 Engrossalg Engrossalg til eksterne forhandlere vil også i den kommende strategiperiode udgøre den største del af koncernens omsætning. Overordnet planlægges væksten i engrosaktiviteterne primært drevet af fortsat kundetilgang samt mersalg til eksisterende kunder. Det vurderes, at den nuværende gennemsnitlige ordre pr. kunde kan øges betydeligt. Forbedringen skal komme gennem øget professionalisering af salgsplanlægning og -eksekvering samt brug af udvalgte retailprincipper (salg af shop-in-shop produktmix, struktureret genbestilling og salg af præpakkede sortimenter). Hovedparten af engrosomsætningen består af preorder, der bestilles af kunder 5-7 måneder før varerne leveres. Denne del af engrosomsætningen forventes gradvist mindsket i løbet af strategiperioden i kraft af øget fokus på salg i sæson (OTB) og franchise. Indsalget af efterårs- og vinterkollektionerne til levering i 1. halvår 2007/08 er afsluttet med en vækst på 13%. Salg i sæson (OTB) bestilles med en leveringstid på helt ned til 48 timer. OTB forventes at stige som andel af engrosomsætningen i kraft af et øget fokus via træning af sælgere samt bedre IT værktøjer, bedre lagerstyring og øgede genbestillingsmuligheder for koncernens forhandlere. Franchise Franchise, hvor en ekstern partner driver koncernens konceptbutikker, udgør i øjeblikket en beskeden andel på 4% af koncernens omsætning. I takt med den tiltagende styrke i koncernens brands samt en stigende kompetence til at understøtte profitabel retaildrift øges koncernens muligheder for at etablere samarbejde med attraktive franchisepartnere. Der forventes åbnet franchise butikker primært i Peak Performance, InWear og Tiger of Sweden i 2007/08. Denne åbningstakt planlægges på koncernniveau øget i de kommende år, når retaildriften og brandstyrken i de øvrige brands når samme niveau. Koncernens multibrandstrategi rummer en unik mulighed for at tilbyde hele eller dele af brandporteføljen som samlet shop-in-shop butikskoncept under Companys-betegnelsen. Dette butikskoncept anvendes som døråbner på eksportmarkeder. Ekspansion af Companys-butikskonceptet via franchise og distributører vil fortsat være en vækstdriver på nyere markeder som Rusland, øvrige Østeuropa og Mellemøsten. Der planlægges med åbning af Companys franchisebutikker på eksportmarkeder over de kommende 3-5 år. Koncernen havde 3 egne og 43 franchise Companys-butikker pr. 30. juni Retailsalg Stærke retail- og franchisekoncepter er afgørende for at kunne opbygge internationalt attraktive brands. Retaildistributionen bliver derfor mere og mere betydningsfuld for vækst og stigende indtjening. I første omgang vil der primært blive åbnet nye retailbutikker i Peak Performance og In- Wear og hovedsagligt på markeder, hvor koncernen allerede nu driver egen retail. Inden for strategihorisonten forventes flere brands at nå samme høje niveau og derefter også at åbne yderligere retailbutikker. På trods af de seneste 3 års betydelige indtjeningsforbedringer i egen retail rummer den nuværende butiksportefølje et endog meget stort uudnyttet omsætnings- og indtjeningspotentiale. Det er målet, at omsætningen i de eksisterende butikker over 3-5 år skal øges med DKK pr. kvadratmeter i gennemsnit. Koncernens gennemsnitlige omsætning pr. kvadratmeter var DKK i 2006/07. Hver gang omsætningen pr. kvadratmeter øges DKK, øges koncernens retailindtjening alt andet lige med 20 mio. DKK. For at nå dette mål er en professionalisering af retaildriften nødvendig. Der er adskillige indsatsområder. Vareudbuddet og vareflowet vil blive udviklet, så det er fuldt understøttende for retaildrift og dermed i højere grad er tilpasset forbrugernes indkøbsmønster. Samtidig udbygges retaillogistikken, så udbud af varer og efterspørgsel fra de enkelte butikker i højere grad kan matches. Derudover vil øget brug af automatisk genbestilling samt træning af butikspersonalet via Retail Academy også være drivende for at opnå en højere omsætning pr. kvadratmeter i koncernens butikker.

13 Årsrapport 2006/07, 12/ side 11 af 97 Der arbejdes kontinuerligt med forbedring af indkøbsprocedurer, ligesom der anvendes mystery shoppers til at afdække specifikke forbedringspunkter i de enkelte butikker. Koncernen tester også loyalitetskort på udvalgte brands i Danmark. Når konceptet vurderes klar, vil det blive rullet ud i flere brands, i franchise og på flere markeder. Der planlægges for 2007/08 med en same-store (organisk) vækst på 6-8% (30-40 mio. DKK) og en positiv helårseffekt på 3% - 4% (40-50 mio. DKK) fra butiksåbninger gennemført i 2006/07. Butiksåbningerne bestod i væsentligt omfang af engrosdistributionspunkter, der blev konverteret til retailkoncessioner (shop-in-shops), og som har været overskudsgivende fra opstarten. Som følge af det betydelige uudnyttede potentiale i de eksisterende butikker, vil der i 2007/08 kun blive åbnet 5-10 nye fritstående retailbutikker svarende til en omsætningsvækst på 2-3% (20-30 mio. DKK), primært i Peak Performance og InWear. Nye fritstående retailbutikker forventes at være overskudsgivende fra det andet driftsår. Investeringerne i distribution af InWear og Cottonfield i Kina fortsættes, og der forventes i 2007/08 åbnet retail- og franchisekoncessioner i Kina, svarende til en omsætningsvækst på mio. DKK. I et 3-5 års perspektiv forventes antallet af butikker at være kraftigt øget, og det kinesiske marked som helhed forventes at blive overskudsgivende i Outletsalg Outlet anvendes fortsat primært til afsætning af overskudsvarer fra de primære salgskanaler. Omsætningen i outlet ventes ikke at stige proportionalt med koncernens omsætning. Bedre indkøbsstyring og bedre lagerstyring ventes at kunne reducere den relative del af overskudsprodukter. Der forventes på den baggrund en beskeden vækst på 5-10% i de kommende år. INDTJENINGSFORUDSÆTNINGER Bruttomargin Det vurderes, at der stadig er driftsmæssigt forbedringspotentiale i koncernens bruttomargin. De væsentligste områder er bedre indkøbsstyring og dermed lavere lagernedskrivninger, bedre fuldpris gennemsalg i egen retail, øget sourcing i Asien, fortsat effektivisering af outletdistributionen og generelt bedre sourcingeffektivitet i takt med stigende ordremængder koncentreret på mindre kollektionsstørrelser. Disse forbedringer forventes i de kommende 3-5 år mindst at kunne imødegå det opadgående prispres specifikt i Kina. Koncernens bruttomarginaler påvirkes betydeligt af kortvarige valutaudsving, idet næsten 70% af koncernens indkøb er i USD relaterede valutaer, mens kun en ubetydelig del af omsætningen er i denne valuta. Koncernen valutakurssikrer sin eksponering på rullende 6 måneders basis. Alt andet lige vil et fald (en stigning) i USD på 5% medføre en stigning (et fald) i koncernens bruttomargin på 1%-point. Koncernens bruttomargin forventes for 2007/08 forøget med 1,5-1,8% point. En meget stor andel heraf kan henføres til bedre indkøbsvalutaer i 1. halvår. Det forventede valutaflow er afdækket for hele regnskabsåret 2007/08.

14 Årsrapport 2006/07, 12/ side 12 af 97 Omkostninger Som led i koncernens nye finansielle målsætning skal omkostningseffektiviteten forbedres med minimum 3%-point. En del af denne forbedring kommer i kraft af bedre omkostningseffektivitet i den omsætningsvækst, som koncernen skaber over den kommende strategiperiode. Det er dog samtidig vurderingen, at det kræver strukturelle forandringer at løse hele udfordringen. Der er derfor iværksat et projekt med henblik på at identificere strukturelle effektivitetsforbedringer, som kan reducere virksomhedens kompleksitet og øge salgstrykket. Det væsentligste forbedringspotentiale ligger i koncernens fælles salgslogistik. Salgseffektiviteten målt ved vigtige driftsmæssige KPI er som salg pr. sælger og salg pr. kunde skal øges markant. Dette understreges af, at der ikke forventes åbnet nye datterselskabsmarkeder i strategiperioden. Der forventes ligeledes en betydelig løftestangseffekt fra den øvrige del af den fælles platform. Det ventes således, at fællesfunktionerne kan håndtere hovedparten af væksten i den kommende strategiperiode uden proportionel forøgelse af omkostningsbasen. I det kommende år tages dog også initiativer, som vil øge omkostningsniveauet med mio. DKK: Der åbnes et yderligere distributionscenter i København Lønomkostningerne i distributionscentrene stiger i takt med den stigende volumen, idet forudsætningerne for væsentlige effektivitetsforbedringer ikke er tilstede i de nuværende faciliteter IT investeringer og bemanding øges Retail og Leadership Academy forventes fuldt udrullet i 2007/08 For koncernen som helhed forventes omkostningsandelen i 2007/08 reduceret med mellem 0,5 og 1,0%-point. Omkostningerne i 2007/08 er påvirket af helårseffekt af både butiksåbninger og øvrige vækstinitiativer iværksat i 2006/07 samt den organiske omkostningsudvikling i lønninger, agentkommissioner og husleje. Helårseffekterne af vækstinitiativerne i 2006/07 udgør en meromkostning i niveauet mio. DKK og relaterer sig til følgende: Styrkelse af organisationerne i Peak Performance, InWear, Tiger of Sweden og By Malene Birger Flere sælgere i Peak Performance, herunder separate sælgere til golflinien Cottonfield Female Companys konceptgruppe Kina ekspansionen af InWear og Cottonfield Loyalitetskort Herudover planlægges ikke større enkeltstående vækstinitiativer for 2007/08. Der vil som nævnt ovenfor blive åbnet nye retailbutikker i 2007/08, hvilket på kort sigt dels er marginudvandende og dels påvirker omkostningseffektiviteten negativt. Cottonfield, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection forventes at forbedre omkostningseffektiviteten i 2007/08 som konsekvens af bedre udnyttelse af salgs- og ledelsesressourcer. Denne forbedring trækkes i væsentligt omfang ned af Jackpot, som i 1. halvår 2007/08 forventes at gå tilbage.

15 Årsrapport 2006/07, 12/ side 13 af 97 INVESTERINGSFORUDSÆTNINGER Et led i at realisere den finansielle målsætning er fortsatte investeringer i markedsudviklingen, herunder i væsentligt omfang retail- og franchisebutikker. Der forventes ligeledes vedligeholdende investeringer i koncernens lagerfaciliteter. De samlede investeringer forventes således fortsat at overstige de aktuelle årlige afskrivninger. Det samlede investeringsomfang i den eksisterende forretning forventes at blive på op til 4% af omsætningen. Inden for strategiperioden vil to sandsynlige og betydelige investeringer, som ikke er omfattet af ovenstående forudsætning, blive evalueret og prioriteret ud fra bidrag til koncernens værdiskabelse. Den planlagte vækst vil medføre større volumen i koncernens lagre. Denne volumen kan håndteres via koncernens nuværende lagerfaciliteter og tilkøb/leje af yderligere lagerplads. Denne løsning medfører dog en proportionel omkostningsforøgelse i takt med stigende volumen. Der overvejes derfor andre mere omkostningseffektive løsninger, som også kan øge servicegraden overfor koncernens kunder. Det forventes, at koncernen har implementeret en langsigtet løsning om 2-3 år. Koncernens nuværende IT-platform baseres på et større antal systemer fra mange leverandører og i forskellige teknologier. Platformen er driftssikker og understøtter den basale forretning, men udvikling af nye funktionaliteter er meget omkostningstung af integrations- og kompetencemæssige årsager. Der er derfor truffet beslutning om at opgradere finanssystemet til SAP med henblik på en eventuel senere udskiftning af ERP-systemet. En beslutning om eventuel igangsættelse af et sådant projekt ventes tidligst i kalenderåret INCITAMENTSAFLØNNING For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og ledende medarbejdere og bidrage til, at alle fokuserer på at indfri koncernens målsætninger har IC Companys bonus- og aktieincitamentsprogrammer. Direktion og ledende medarbejderes incitamentsaflønning indeholder bonus- og aktieincitamentsprogrammer. I overensstemmelse med IC Companys corporate governance retningslinier deltager bestyrelsen ikke i incitamentsprogrammer. Direktion og en række ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede finansielle resultater inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20-30% af årsgagen. Bonusprogrammet belønner resultatdannelse inden for det enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse af koncernens vækstmål, idet fuld bonus kun tildeles, såfremt koncernen når sine mål. Koncernen har tidligere tildelt warrants til en række ledere og nøglemedarbejdere. De nærmere detaljer for disse programmer fremgår af note 5. Hovedparten af disse warrantprogrammer udløber i Det er derfor besluttet at tildele optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere den 12. september Tildeling er præstationsafhængig og baseres på en andel fra 10% - 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning vil udløse et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Beregningen er foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgør optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen er beregnet som gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er 10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden. Direktionen er ikke omfattet af det nye optionsprogram. Direktionen blev i april 2005 tildelt et optionsprogram, der har en løbetid på 5 år. De nærmere detaljer for direktionens optionsprogram fremgår ligeledes af note 5.

16 Årsrapport 2006/07, 12/ side 14 af 97 KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR OG UDBYTTEPOLITIK Der er ikke forudsat akkvisitioner eller ekstraordinært store investeringsprogrammer i koncernens nye finansielle målsætning. Koncernens likviditetsgenerering forventes i betydeligt omfang at overstige behovet for driftsfinansiering. IC Companys fastholder derfor udbyttepolitikken om at udlodde 30% af nettoresultatet som udbytte og anvende overskudslikviditet derudover til aktietilbagekøb. Omfanget af aktietilbagekøb vil blive meddelt for et år ad gangen. Den samlede udbetaling som andel af den frie likviditet ventes at ligge på 100%. Koncernens cash-conversion rate forventes i gennemsnit over strategihorisonten at ligge over 70%. Det skyldes i al væsentlighed følgende: Der forventes et investeringsniveau i konceptbutikker, showrooms, IT m.v. på op til 4% af omsætningen. Arbejdskapitalen forventes at udgøre 11% - 12% af omsætningen. Koncernens skatteomkostning forventes at udgøre 25-27% af resultat før skat, hvoraf 50% - 75% vil være betalbar, og den resterende del vil medføre udnyttelse af allerede indregnede skatteaktiver. Den kortfristede nettobankgæld forventes at være i niveauet mio. DKK. Langfristet gæld anvendes udelukkende i forbindelse med finansiering af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej. IC Companys har gennem regnskabsåret 2006/07 gennemført aktietilbagekøb på 225 mio. DKK og har tilbagekøbt i alt stk. aktier, svarende til 3,6% af aktiekapitalen. Derudover forventes der på baggrund af årets resultat at blive udbetalt 70 mio. DKK i udbytte. I regnskabsåret 2007/08 forventes gennemført et aktietilbagekøbsprogram på i alt 200 mio. DKK. Derudover vil der blive købt aktier til dækning af det nye optionsprogram.

17 Årsrapport 2006/07, 12/ side 15 af 97 MULTIBRANDSTRATEGIEN IC Companys multibrandstrategi er uændret. Vi ønsker at skabe en portefølje af stærke og selvstændige brands med stor egenart, som trækker på de kompetencer og ressourcer, som koncernens fællesfunktioner stiller til rådighed en organisation, der forener de enkelte brands kommercielle fokus med familieskabets store omkostnings- og kvalitetsfordele i kraft af en række fællesfunktioner. Via multibrandstrategien skabes værdi gennem systematisk udnyttelse af branchekompetencer på tværs af brands samt udnyttelse af stordriftsfordele. Hvert enkelt brand er drevet af en markedsorienteret ledelse, der håndterer markedspositionering, produktudvikling, salg og marketing de aktiviteter, der er væsentlige for opbygning af det enkelte brands identitet, og som er styrende for forbrugerens indkøbsbeslutning. Derudover understøttes hvert enkelt brand af en fælles platform, der håndterer de aktiviteter, der ikke har betydning for selve brandidentiteten, og som giver hvert enkelt brand betydelige omkostnings- og kvalitetsfordele. Synergien i selskabets brandportefølje opstår primært i kraft af koncernens fælles platform, som består af en række centrale funktioner som sourcing, distribution, salgslogistik, HR, IT, marketing, finans og administration. Koncernens corporate brand IC Companys fungerer overordnet som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed og kreditværdighed. I koncernens portefølje af brands er der indbygget en naturlig risikospredning på flere dimensioner. Den samlede forretningsrisiko er reduceret som følge af, at hvert brand følger en individuelt tilpasset positionerings- og markedsstrategi. Porteføljetilgangen reducerer desuden den kreative risiko i kraft af en mindre total kollektions- og moderisiko. Denne risikoreduktion muliggør desuden, at de enkelte brands kan tillade sig et mere markant designudtryk og dermed opnå en stærkere brandidentifikation. BRANDPORTEFØLJEN Alle koncernens brands agerer inden for modepræget beklædning og distribueres via engros-, franchise-, retail- og outletsalg og har som sådan en ensartet forretningsmæssig risiko og opererer under ensartede langsigtede lønsomhedskrav. IC Companys kan gennem brandporteføljen imødekomme behov fra internationale forbrugere gennem et bredt positioneringsspektrum, forskellige dressmomenter og en bred prisstruktur. Koncernens brandportefølje præsenteres nedenfor.

18 Årsrapport 2006/07, 12/ side 16 af 97

19 Årsrapport 2006/07, 12/ side 17 af 97

20 Årsrapport 2006/07, 12/ side 18 af 97

21 Årsrapport 2006/07, 12/ side 19 af 97 DEN FÆLLES PLATFORM KVALITET OG SYNERGI Det andet element i koncernstrategien udgøres af den fælles platform, som rummer en række centrale funktioner såsom sourcing, distribution, salgslogistik, HR, IT, marketing, finans og administration. Disse fællesfunktioner muliggør udnyttelsen af synergier på tværs af koncernens brands uanset størrelse. Omkostninger til drift af koncernens fællesfunktioner eksklusive salgslogistik udgør 9,7% af omsætningen. Fællesfunktioner beskæftiger 27% af selskabets ansatte. Det er en central del af IC Companys strategi fortsat at videreudvikle koncernens fællesfunktioner, idet: Den fælles platform gør det muligt at opnå betydelige kompetence- og omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse. Den fælles platform gør det muligt at sikre høj produktkvalitet og sikkerhed i leverancerne til forhandlere og egne butikker. Kombinationen af en multibrandstrategi på en fælles platform er en styrke for IC Companys. Målsætningen for den fælles platform er fortsat at videreudvikle en struktur, der på længere sigt kan håndtere effektiv drift af eksisterende brands side om side med integrering af tilkøbte brands. SOURCING OG LOGISTIK IC Companys har mere end 30 års erfaring i at source internationalt og outsourcer al slutproduktion til underleverandører. Sourcing for alle brands håndteres via egne fælles sourcingkontorer i Hong Kong, Shanghai, Bukarest, Istanbul og Dhaka samt via begrænset brug af agenter i Europa og Indien. Værdien af koncernens sourcing fordeler sig med 60% i Kina, Rumænien med 13%, Tyrkiet med 10%, Indien med 5% og øvrige lande 12%. Synergierne opstår i kraft af betydelige omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse via lavere priser fra leverandørerne samt en mere omkostningseffektiv kvalitetssikring af disse. De fælles sourcingkontorer gør det endvidere muligt for alle brands hurtigt og sikkert at håndtere geografiske sourcingomlægninger og dermed udnytte nye sourcingmuligheder samt reducere IC Companys operationelle risiko. Målsætningen for funktionen er at øge omkostningseffektiviteten yderligere. Igangværende projekter er bl.a. øget automatisering, sammenlægning af sourcingkontorerne i Bukarest og Istanbul, evaluering af nyt kontor i Indien, implementering af webrooms og virksomhedsmessenger, så afstanden mellem brands, sourcing og leverandører i Kina mindskes. SALGSLOGISTIK Koncernens fælles salgslogistik omfatter salgsselskaber i 18 lande Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Canada og Kina. Udover egne salgsselskaber har IC Companys en eksportorganisation, som primært arbejder gennem eksterne agenter og distributører. Målsætningen for koncernen i den kommende strategihorisont er en betydelig forøgelse af salgseffektiviteten og dermed forbedret omkostningseffektivitet i salgslogistikken. Derudover skal kompleksiteten i organisationen mindskes med øget og mere effektivt salgstryk til følge.

22 Årsrapport 2006/07, 12/ side 20 af 97 MARKETING Koncernens platform omfatter også en intern leverandør og partner til koncernens brands inden for alle aspekter af marketing. Funktionen understøtter brandledelserne i alt fra den kreative idegenerering til den faktiske produktion eller indkøb af marketingmaterialer. Funktionen rummer også en afdeling for PR, Interior Design og Visual Merchandising. HUMAN RESOURCES Som led i at understøtte den nye finansielle målsætning har koncernen foretaget en investering, der vil styrke IC Companys evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere og herigennem øge konkurrencekraften betydeligt. I foråret 2006 blev en ny HR strategi godkendt, og arbejdet med at professionalisere HR indsatsen i IC Companys er begyndt. I regnskabsåret 2006/07 er et erfarent HR team opbygget. Personaleadministrationen og rekrutteringsprocessen er blevet professionaliseret, hvilket har øget effektiviteten i administrationen samt øget kvaliteten af beslutningsgrundlaget i forbindelse med rekruttering og forfremmelser. En kvalitetssikring og systematik, der reducerer antallet af kostbare fejlansættelser. Koncernen har ligeledes gennemgået et omfattende People Review, der har skabt grundlag for medarbejderudvikling, intern rekruttering og efterfølgerplanlægning. I et forretningsmæssigt perspektiv betyder det, at koncernen nu gennem fokus på udvikling og tydeliggørelse af interne karrieremuligheder bedre kan fastholde dygtige medarbejdere og udvikle de svageste. Samtlige dygtige medarbejderes udvikling bliver adresseret via specifikke og målrettede tiltag. Målet med People Reviewet er også at øge andelen af interne rekrutteringer med en betydelig reduktion af omkostninger anvendt til ekstern rekruttering til følge. Der er ligeledes gennemgået en evaluering af ledelsen på de øverste niveauer i organisationen med henblik på identifikation af styrker og udviklingsområder. I efteråret 2007 går koncernens Leadership Academy i luften. Dette tiltag skal bruges som løftestang for koncernens ca. 200 lederes basale ledelseskompetencer, teamudvikling og eksekveringsevne. IT, FINANS & ADMINISTRATION En solid IT-understøttelse af alle momenter i sourcing, distribution, logistik, administration og salg gør det muligt for de enkelte brands at fokusere på den kreative og kommercielle udvikling. Fællesdriften af IT-platformen resulterer i omkostningsfordele for de enkelte brands. Den finansielle planlægning, opfølgning og rapportering samt administration er organiseret i et shared service center, der varetager finans- og administrationsopgaver for alle koncernens salgsselskaber. Udover omkostningsfordele betyder dette, at koncernen er i stand til relativt nemt og hurtigt at integrere nye enheder eller gennemføre organisationsomlægninger. Det er målsætningen at øge effektiviteten yderligere. Derudover vil fokus i den kommende strategiperiode være på forbedring af beslutningsstøtte samt øget support til koncernens forretningsudvikling.

23 Årsrapport 2006/07, 12/ side 21 af 97 REGNSKABSBERETNING Omsætningen Omsætningen blev mio. DKK, hvilket er 332 mio. DKK eller 11% højere end i 2005/06. Koncernens seneste offentliggjorte forventning var en omsætning på mio. DKK. Omsætningen er positivt påvirket af nettobutiksåbninger med 64 mio. DKK. Valutakursudviklingen har haft en neutral omsætningsvirkning for helåret 2006/07. Omsætningsudvikling for fortsættende brands: Mio. DKK 2006/ /06 Vækst Peak Performance % InWear % Jackpot % Tiger of Sweden % Cottonfield % Matinique % Part Two % Saint Tropez % By Malene Birger % Soaked in Luxury % Designers Remix Collection % I alt fortsættende brands % Fortsættende brands viser samlet set en fremgang på 14%. 7 af 11 brands udviser vækstrater over 15%, mens 9 ud af 11 brands realiserer tocifrede vækstrater. Væksten har været højest i Peak Performance, Matinique, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection, der alle har realiseret vækstrater over 20%. Jackpot har realiseret en tilbagegang på 11%. Brandet har gennemgået en nødvendig repositionering og fremstår i dag opdateret. Dette har medført tilpasning af distributionsplatformen, og brandet har i denne proces mistet forhandlere og slutkunder i et større omfang, end nye er kommet til. De seneste måneder har Jackpot vist tegn på stabilisering. Brandet har for de seneste 6 måneder fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker. Traditionelt opnås effekten af en repositionering først i egen retail, hvor brandkonceptet vises fuldt ud, og hvor eksponeringen mod forbrugeren er direkte.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006. Side 1/15 FONDSBØRSMEDDELELSE 19. maj 2006 IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Omsætningsvækst på 6% i regnskabsårets. Bruttomarginen viser tilfredsstillende fremgang. Indsalget af efterårskollektionen

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007

IC Companys. Henrik Theilbjørn Adm. Direktør. Den Danske Finansanalytikerforening. 16 april 2007 IC Companys Henrik Theilbjørn Adm. Direktør Den Danske Finansanalytikerforening 16 april 2007 Carly Gry blev grundlagt i 1948 InWear blev grundlagt i 1969 Fusionen af InWear og Carly Gry var i overensstemmelse

Læs mere

IC Companys, Halvårsrapport

IC Companys, Halvårsrapport IC Companys, Halvårsrapport FONDSBØRSMEDDELELSE 22. februar 2007 IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2006/07 Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets 1. halvår. Resultat af primær drift

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

www.global-reports.com

www.global-reports.com www.global-reports.com INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08... 1 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN... 2 INDLEDNING... 3 VIGTIGE TILTAG 2008/09... 4 FORVENTNINGER TIL 2008/09... 5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08... 1 HOVED OG NØGLETAL KONCERNEN... 2 INDLEDNING... 3 VIGTIGE TILTAG 2008/09... 4 FORVENTNINGER TIL 2008/09... 5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2007/08...

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Virksomhedsdag - Finansanalytikerforeningen

Virksomhedsdag - Finansanalytikerforeningen 30. maj 2006 Virksomhedsdag - Finansanalytikerforeningen Henrik Theilbjørn Det nye IC Companys Home of Fashion Brands Lad mig adressere IC Companys historie fra kortsigtet genopretning til langsigtet forvandling...

Læs mere

IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09

IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008/09 Koncernens nettoomsætning er gået tilbage med 9% til 1.003

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Bestyrelsen for IC Companys A/S har godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008.

Årsrapport 2007/08. Bestyrelsen for IC Companys A/S har godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008. Årsrapport 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08 Koncernen har realiseret en omsætningsvækst på 11% til 3.737 mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) er øget 3% til 349 mio. DKK. Resultatet er påvirket

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008/09

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008/09 1. HALVÅR, 23/2 2009 SIDE 1 AF 19 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget med 1% til 2.041 mio. DKK i regnskabsårets. Resultat af primær drift er imidlertid

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2005/06

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2005/06 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2005/06... 1 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN... 2 RESUMÉ... 3 VÆSENTLIGE RESULTATER OG BEGIVENHEDER I 2005/06... 4 FORVENTNINGER TIL 2006/07... 6 VÆKSTINITIATIVER

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere