Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet"

Transkript

1 Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende inklusion af elever i folkeskolen. Budgettildelingsmodellen bygger på de budgettildelingskriterier, der anvendes på almenskoleområdet. Modellen skal evalueres i 2015/2016. I forbindelse med evalueringen af budgettildelingsmodellen er der tillige udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel på området. INDSTILLING Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget 1. at tage evaluering af nuværende budgettildelingsmodel for inklusion på skoleområdet til efterretning 2. at sende forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på skoleområdet i høring 3. at sende forslag om, at midler til støttepædagoger og medhjælpere på SFO- og klubområdet som et led i decentraliseringen fremadrettet indgår i budgettildelingsmodellen, i høring BESLUTNING I BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DEN Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Godkendt. SAGSFREMSTILLING Baggrund for inklusionsmodel på skoleområdet Hvidovre Kommune har gennem mange år arbejdet med inklusion i folkeskolerne således, at flest mulige elever er en del af undervisningen i en almenklasse og ikke primært i et specialtilbud. Inklusion er i Hvidovre Kommune en overordnet politisk vision om at skabe et samfund, hvor alle borgere har lige muligheder for at deltage i samfundets demokratiske processer og har lige adgang til velfærdssamfundets ressourcer. Formålet med inklusion er, at alle børn og unge deltager i et socialt forpligtende og udviklende fællesskab. Kommunalbestyrelsen godkendte 10. oktober 2013 Rammer for inklusion, herunder en ny budgettildelingsmodel vedrørende inklusion af elever i folkeskolen. Budgettildelingsmodellen omfattede en del af de midler, der hidtil havde været anvendt til specialundervisning, og som fremover skulle tildeles direkte til de almene skoler. Den nye budgettildelingsmodel blev indført ud fra ønsket om at skabe en økonomisk struktur, hvor der gives incitament til, at eleverne i videst muligt omfang undervises i den almene skole. Et vigtigt element i modellen var at decentralisere midlerne, således at skolerne blev motiveret til selv at etablere en lokal inklusionsfremmende indsats, under forudsætning af, at det gøres pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssigt. 1

2 Budgettildelingsmodellen blev lavet så den tog hensyn til, at de ni folkeskoler i Hvidovre Kommune, har en forskellig socioøkonomisk sammensætning. De ni folkeskoler har derfor ikke de samme forudsætninger for at inkludere eleverne. Dette har betydning for, hvor mange elever, som har særlige udfordringer i de enkelte skoledistrikter, hvilket medfører en forskellig udfordring fra skole til skole. Budgettildelingsmodellen var blot en del af alle de tiltag, der blev besluttet i forbindelse med Rammer for inklusion. Alle tiltag skal evalueres i 2016, men på baggrund af høringssvar fra bl.a. skolebestyrelserne, blev det besluttet, at der skulle gennemføres en midtvejsevaluering af budgettildelingsmodellen i 2015 med henblik på en justering af budgetmodellens socioøkonomiske kriterier. Det er denne midtvejsevaluering denne mødesag omhandler. Evalueringen er gennemført med udgangspunkt i ny forskning på området udarbejdet af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og med udgangspunkt i et spørgeskema til skole- og klubledere. På baggrund af evalueringen er der nu udarbejdet et forslag til en ny budgettildelingsmodel, der er baseret på flere socioøkonomiske variabler end med den nuværende model og som tager udgangspunkt i KORA s forskning på området. Der har ligeledes været gennemført en evaluering af tildeling af midler til støttepædagoger og -medhjælpere på SFO- og klubområdet. Det skal besluttes om disse midler skal decentraliseres efter samme princip som for inklusionsmidler på skoleområdet. Den nuværende budgettildelingsmodel Med godkendelsen af budgettildelingsmodellen på specialundervisningsområdet i 2013 blev det besluttet, at 33,7 mio. kr. af budgettet kunne allokeres til almenskolerne med henblik på at øge inklusion. Omvendt ville skolerne være forpligtet til at betale et beløb på kr. pr. elev, som ikke inkluderes i den almene skole. Dette skulle finansiere en del af udgiften til den ekskluderende undervisning uden for almenområdet. Ligeledes blev enkeltintegrationsmidler for knap 11 mio. kr., som tidligere havde været tildelt til den enkelte elev, udlagt til skolerne efter samme tildelingsmodel. Budgettildelingsmodellen tog udgangspunkt i budgettildelingsmodellen på almenskoleområdet, som indeholder nedenstående socioøkonomiske kriterier, og det er dermed disse socioøkonomiske kriterier som hidtil har udløst tildeling. Forældres tilknytning til arbejdsmarkedet (arbejdsløs) Forældres uddannelse (Højest 10. klasse) Civilstand (enlig forsørger) Etnicitet (indvandrer eller barn af indvandrere) Kommunalbestyrelsen havde - med budgettildelingsmodellen på almenskoleområdet, som var blevet godkendt primo besluttet, at kriteriet etnicitet skulle tælle med dobbelt i forbindelse med tildeling af midler. Tildelingen af de samlede midler skete ligeledes med udgangspunkt i budgettildelingsmodellen på almenskole området med en tildeling af 25 % vedrørende elevtal (antallet af elever på skolen) og 75 % vedrørende socioøkonomiske kriterier. For at skabe yderligere incitament til inklusion, blev der til modellen tillige indføjet en Gentlemanaftale. Aftalen indebærer, at hvis en elev, der modtager specialundervisning 2

3 i ni timer eller mere overflyttes fra sin skole til en anden skole som alternativ til eksklusion (og dette ikke sker som følge af det frie skolevalg) betaler distriktsskolen et beløb til modtagerskolen på det første år. Evaluering af den nuværende budgettildelingsmodel Børn og Velfærd har gennemført en evaluering af de socioøkonomiske tildelingskriterier i den nuværende økonomimodel. Evalueringen er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse til skole- og klubledere. Skolerne er generelt tilfredse med, at midlerne til enkeltintegration og inklusion er blevet decentraliseret. Det har givet større fleksibilitet, hurtigere handlemuligheder og højere kvalitet. Der er skabt inkluderende tiltag på baggrund af de tilførte midler til inklusion, og decentraliseringen af midlerne har forbedret skolernes mulighed for at inkludere børn i med vanskeligheder. Skolerne har fortrinsvis brugt midlerne til at oprette nye stillinger, skabe fysiske rammer og anskaffe nye materialer til understøttelse af inklusion. Incitamentsbeløbet på kr. har haft en betydning for måden at tænke på, når der skal findes handlemuligheder for børn ude på skolerne, men skolerne er generelt splittede i forhold til om beløbets størrelse er tilpas til at skabe incitament. Nogle skoler angav, at incitamentsbeløbet ingen indflydelse havde på skolens praksis i forhold til inklusion. Evalueringen viser dermed ikke noget entydigt i forhold til om beløbets størrelse skal ændres. I forbindelse med decentralisering af midler til inklusion til skoleområdet, blev den hidtidige model for fordeling af midler til støttepædagoger og -medhjælpere til børn i fritidshjem og klubber, når disse modtager specialundervisning, bibeholdt. Generelt ønsker skolerne og klubberne en decentralisering af midler til støttepædagog og støttemedhjælper efter den samme socioøkonomiske tildelingsmodel, som benyttes i forhold til inklusionsmidlerne til skolerne. På baggrund af evalueringen indstiller Børn og Velfærd, at midler til støttepædagoger og støttemedhjælpere på SFO- og klubområdet som et led i decentraliseringen fremadrettet indgår i budgettildelingsmodellen. Forslag til ny budgettildelingsmodel På baggrund af evalueringen af de socioøkonomiske kriterier i budgettildelingsmodellen fra 2013 er der nu udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel på området. Denne model er baseret på KORA s statistiske model for sammenhængen mellem en række demografiske og socioøkonomiske karakteristika for eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev modtager segregeret specialundervisning (undervisning i specialklasse eller på specialskole). I modellen indgår der følgende otte variable: Alder og køn fordelt på skolerne (drenge har en højere sandsynlighed end piger for at modtage specialundervisning) Elever fordelt på klassetrin (elever på højere klassetrin modtager oftere specialundervisning end elever på lavere klassetrin) Alder v/ skolestart i 0. kl. (sandsynligheden for specialundervisning er lavere jo ældre barnet er ved skolestart) 3

4 Mors alder v/ barnets fødsel (børn af yngre mødre har en højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning end børn med ældre mødre) Civilstatus (børn, hvis mor eller far er enlig/bor alene, har en højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning) Forældres uddannelse (børn med forældre, som har en lav uddannelse, har en højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning end børn af forældre med et højt uddannelsesniveau) Forældres stillingsbetegnelse (børn med forældre, som har en lavere ranket stillingsbetegnelse, har en højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning end børn af forældre med en højere ranket stillingsbetegnelse) Familiens indkomst (børn med forældre, som har en lav indkomst, har en højere sandsynlighed for at modtage specialundervisning end børn af forældre med et højt indkomstniveau) Med udgangspunkt i elevgrundlaget pr. 5/ er der på det enkelte skoledistrikt - med udgangspunkt i elementerne i KORA s model - beregnet sandsynligheden for, at en elev har behov for at modtage undervisning i et segregeret undervisningstilbud. Gennemsnitlig forudsagt sandsynlighed for specialundervisning Forventet andel af det samlede antal specialundervisningselever Andel af elevgrundlag klasse Avedøre Skole 4,1% 13,5% 12,7% Dansborgskolen 3,5% 9,3% 10,0% Engstrandskolen 3,6% 8,3% 8,8% Frydenhøjskolen 4,1% 18,8% 17,3% Gungehusskolen 4,3% 17,9% 15,8% Holmegårdsskolen 3,7% 7,0% 7,3% Langhøjskolen 3,7% 10,0% 10,3% Præstemoseskolen 3,5% 7,5% 8,3% Risbjergskolen 3,1% 7,7% 9,4% I alt 3,8% 100,0% 100,0% Af kolonne to fremgår den beregnede sandsynlighed for, at eleverne i hvert enkelt skoledistrikt modtager specialundervisning. Af kolonne tre er den enkelte skoledistrikts sandsynlighed omregnet til andel af de samlede forventede antal specialundervisningselever fremadrettet betegnet socioøkonomisk andel. Til sammenligning fremgår skoledistriktets andel af samlede elevtal af kolonne fire. Ovenstående er altså den beregnede sandsynlighed for eksklusion. Hvidovre Kommunes faktiske eksklusionsprocent pr. 5/ var på 3,5 % - dog med en større variation mellem de enkelte skoler. Eksempelvis er den beregnede sandsynlighed (beregnet eksklusionsprocent) for Avedøre skoledistrikt på 4,1 %. Samlet set for Hvidovre Kommunes elever er der en beregnet sandsynlighed på 3,8 %, som dermed ligger under kommunens inklusionsmål minimum 96 % - og at der dermed maksimalt må være 4 % elever, der modtager 4

5 specialundervisning. Den beregnede sandsynlighed er omregnet til en eksklusionsandel, som for Avedøre udgør 13,5 %. Også i forslaget til den nye tildelingsmodel tildeles 75 % af midlerne i forhold til den det enkelte distrikts socioøkonomiske andel, mens de 25 % tildeles efter distriktets andel af elevtal. Sammenligning af den nuværende model med forslag til model I forslaget til den nye model indgår, som beskrevet otte socioøkonomiske kriterier og med udgangspunkt heri er beregnet skolernes socioøkonomiske andel. KORA s model - socioøkonomi (33,7 mio. kr.) Sammenligning af modeller Nuværende model andel % Forslag til fordeling ny model andel % Tildeling forslag til ny model Afvigelse "-" = mindre tildeling (mio. kr.) Afvigelse år 1 skoleår 2017/18 (mio. kr.) Afvigelse år 2 skoleår 2018/19 (mio. kr.) Avedøre Skole 16,6% 13,5% 4,5-0,94-0,47-0,94 Dansborgskolen 7,8% 9,3% 3,2 0,39 0,20 0,39 Engstrandskolen 18,9% 8,3% 2,9-2,70-1,35-2,70 Frydenhøjskolen 16,6% 18,8% 6,2 0,65 0,32 0,65 Gungehusskolen 14,0% 17,9% 5,9 1,08 0,54 1,08 Holmegårdsskolen 6,3% 7,0% 2,4 0,19 0,09 0,19 Langhøjskolen 6,2% 10,0% 3,4 0,95 0,47 0,95 Præstemoseskolen 8,9% 7,5% 2,6-0,39-0,19-0,39 Risbjergskolen 4,7% 7,7% 2,7 0,77 0,38 0,77 I alt 100,0% 100,0% 33, Eksempelvis udgør Avedøre Skoles socioøkonomiske andel 16,6 % med den nuværende model, mens skolen med de nye kriterier har en andel på 13,5 %. Det betyder, at Avedøre Skoles andel af de i alt ca. 33,7 mio. kr. mindskes med 0,94 mio. kr. i forhold til nu. I modellen fra 2013 modtog Engstrandskolen mest med 18,9 pct. og Risbjergskolen mindst med 4,7 pct. I det nye forslag er det Frydenhøjskolen som modtager mest med 18,8 pct. og Holmegårdsskolen som modtager mindst med 7,0 pct. Fordelingsmæssigt er det Engstrandskolen, der vil mærke den største forandring med den ny model, idet fordelingsprocenten reduceres fra 18,9 pct. til 8,3 pct. og dermed mister 2,7 mio. kr. i fordeling. Årsagen hertil skyldes, at variablen Etnicitet ikke indgår som element i KORA-analysen og dermed ikke i den nye budgettildelingsmodel. Denne variabel talte desuden dobbelt i modellen fra Etnicitet indgår ikke som variabel i forslaget til ny model, idet KORA har fundet, at etnicitet er indfanget i flere af de andre kriterier, og at der ikke empirisk belæg for at lade etnicitet være et selvstændigt kriterium. Der er en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk på Engstrandskolen, som skolen ikke umiddelbart bliver kompenseret for i den ny model. 5

6 I forhold til modellen fra 2013 er Gungehusskolen den skole, der vil modtage flest midler, da fordelingsprocenten stiger fra 14,0 pct. til 17,9 pct. Baggrunden er at der på Gungehusskolen har en forholdsmæssig stor andel af drenge, mange elever på de højere klassetrin, mange enlige forældre og mange elever, der starter tidligt i skole. Som følge af ret store ændringer for flere af skolerne, foreslår Børn og Velfærd en indfasning over to skoleår, således at der det første skoleår alene indfases med halvdelen og det næste har så fuld indfasning. Decentralisering af midler til støttepædagog og støttemedhjælper på SFO- og klubområdet I forbindelse med indførelsen af SFO er har der været en stigende efterspørgsel på en ensretning af området, så tildelingsmodellen på området lignede skolernes. Derfor har forvaltningen i forbindelse med evalueringen af budgettildelingsmodellen på skoleområdet valgt at tage dette område med. Evalueringen viser, at skolerne og klubberne næsten entydigt ønsker, at støttepædagogmidlerne udlægges til SFO er og klubber efter en socio-økonomiske tildelingsmodel, som anvendes til fordeling af skolernes midler til inklusion og enkeltintegration. Skolerne gør opmærksom på, at SFO er og klubber på skoler med tilhørende specialskoletilbud har et større behov for støttemidler. På baggrund af evalueringen indstiller Børn og Velfærd, at det drøftes, om disse midler skal decentraliseres efter samme princip som for inklusionsmidler på skoleområdet under hensyntagen til skolerne med specialtilbud. POLITISKE BESLUTNINGER OG AFTALER Børne- og Undervisningsudvalget har på møde den 10. oktober 2013 godkendt rammerne for inklusionsindsatsen, herunder budgettildelingsmodel for midler afsat til inklusion på specialundervisningsområdet. Udvalget har efterfølgende den 11. marts 2014 pkt. 18 behandlet inklusion herunder forvaltningens forslag til rammer for inklusionsindsatsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag til ny budgettildelingsmodel vedrørende inklusion er alene en omfordeling af midlerne mellem skolerne. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Der kan ske personalemæssige justeringer i forbindelse med mer- eller mindretildeling til nogle af skolerne. Disse forventes at kunne klares ved overflytninger mellem skolerne eller naturlig afgang? 6

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel

Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel Høringssvar Bemærkninger Forvaltningens kommentarer 1. Det er positivt, at der kommer mere nuancerede tildelingskriterier i forhold til tildelingen

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet

Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet 2012 2016 Skole og Uddannelse 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Inklusion i folkeskolen...

Læs mere

Udviklingen i samlet elevtal fra

Udviklingen i samlet elevtal fra Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen

Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen Nr. Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens besvarelse 1 Avedøre Skole Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE UDVALGET FOR LÆRING 2. NOVEMBER 2015 PROGRAM Formål og metode Den eksisterende model Overordnet vurdering Den elevtalsafhængige tildeling

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer Specialundervisningsbehov i Favrskov

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde :

Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde : Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde 17 11 2010: 1. at Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune drøftes drøftet på mødet d. 11.11.2010 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august 2011

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes. Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016

Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016 Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016 Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole tog styrelsesvedtægten til efterretning

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019-2023 J.nr.: 17.01.04 A00 Sagsnr.: 18/2226 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. På Børne-

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter Jacob Seier Pedersen Specialundervisningsbehov i Allerød Kommunes skoledistrikter VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-07-2

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune

Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune Rapport Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune En socioøkonomisk tildelingsmodel Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune En socioøkonomisk tildelingsmodel VIVE og

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler

Læs mere

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter NOTAT RÅDHUSET Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato: 16. september 2014/jcp Tematisering

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter VIVE og forfatterne, 2017

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter

Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter 212 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på skoledistrikter Bilag til Børne- og Familieudvalgets møde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Analyse af elever i specialtilbud fordelt på de syv

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord Analyse af klubber i Hvidovre Nord Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar, på baggrund af en indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, at der skulle laves en analyse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource

Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource Indhold Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource...2 1.0 Baggrund og formål...2 2.0 Eksisterende principper for udlægning og takstbetaling...3 2.1 Udlægning

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole mener ikke, at

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skoleudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 04. april Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30

Skoleudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 04. april Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30 Referat Dato: Torsdag den 04. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Niels Ulsing, Carsten Jelund, Benthe Viola Holm, Gert Krogstad-Nielsen, Mette Dencker,

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Samlet Bevilling (2018) Kr. 144.783.681,00 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 69.541 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 181,5 Antal årsværk (pædagoger)

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere