ÅRSBUDGET for Ringsted Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2016. for Ringsted Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7363. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSBUDGET 216 for Ringsted Sogns Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7363 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget I 213 vedtog menighedsrådet målsætninger for hele denne valgperiode. Den overordnede vision for Ringsted Sogn er at skabe en levende og udadvendt kirke. Denne vision følges fortsat. Foruden en fortsættelse af det store arbejde, med at fastholde og udvikle de omfattende aktiviteter omkring sognets liv, har den formulerede vision medført en række tiltag, der er indarbejdet i dette budget for 216. I efteråret 214 afholdt sognet en kirkeuge, hvor der i løbet af en uge blev afholdt en mængde aktiviteter på skift mellem kirkerne og sognegården. Formålet var at fastholde og udvikle en platform for medinddragelse af menigheden i kirkens mangfoldige liv ved at sætte fokus på sognets brede vifte af tilbud. En gentagelse af kirkeugen er indarbejdet i budgetterne for både 21 og nu 216. Sognet prioriterer en aktiv deltagelse i udvalgte lokale initiativer for Ringsteds borgere. Sognet ønsker hermed at placere kirken som en aktiv deltager i byens liv. I det foreliggende budget har sognet planlagt åben kirke i forbindelse med Ringsted Natten og Ringsted Festival. I 216 afholdes atter Middelalderfestival i og omkring Sct. Bendts Kirke. Sognet deltager aktivt i planlægning og afvikling af dette arrangement i samarbejde med festivallens initiativtagere. For at styrke sammenholdet i menigheden afholder sognet nu jævnlige eftermiddagsmøder i såvel sognegården som i Klostermarkskirken. Arrangementerne i sognegården er af nyere dato og er etableret for at imødekomme et udtalt ønske om en mere levende kirke, specielt omkring midtbyen i Ringsted. Arrangementerne har begge steder udviklet sig til velbesøgte samlingssteder for sognets borgere. Disse arrangementer er fortsat prioriteret og er indarbejdet i sognets budgetter. Som en prioritering af sognets rolle som kulturel aktør med en fokus på det gode liv afholdes der jævnlige sogneaftener i Klostermarkskirken og i sognegården. Dette suppleres med studiekredse og som noget nyt - filmaftener, hvor udvalgte film vises og efterfølgende evalueres med en kristen vinkel med deltagerne som aktive debattører. En fortsættelse af disse tilbud er indarbejdet i budgettet. Sognet har som forsøg afholdt 6 8 kirkefrokoster om året i forbindelse med Gudstjenester i Sct. Bendts Kirke. Ved en kirkefrokost inviteres kirkegængere til en frokost efter Gudstjenesten, hvor man har mulighed for at diskutere dagens tekst og prædiken med præsten og de øvrige kirkegængere. Formålet er at styrke sammenholdet mellem kirkegængere og præster samt skabe et forum for udveksling af teologiske holdninger. Ordningen med kirkefrokoster søges fortsat så længe der er opbakning blandt kirkegængerne. Det har længe været et ønske at styrke arbejdet med børn og unge gennem etableringen af et børnekor. Det er nu lykkedes, og i budgettet er indarbejdet midler til fortsat prioritering af dette arbejde. Ringsted Sogn ønsker en mere aktiv indsats omkring diakoni. Sognet er gået ind i et samarbejde med nogle nabosogne omkring en fremtidig fælles indsats på området. For at sikre en fremtidig energivenlig opvarmning af Sct. Bendts Kirke har sognet indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af det 4 år gamle varmeanlæg i kirken. Provstiet støtter i 21 projektet direkte med 1 mio. kr. Herudover har provstiet støttet varmeprojektet med yderligere 1 mio. kr. ved at overføre ubenyttede midler, der tidligere var stillet til rådighed for sognet til anskaffelse og ombygning af ny præstebolig. For at sikre en fremtidig energivenlig oplysning af Sct. Bendts Kirke har sognet indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af den traditionelle oplysning af kirken med en moderne og energivenlig LED-belysning. Omkostningen hertil forventes dækket via tilsagn om økonomisk støtte fra legat-midler. Der gennemføres i 21 en række renoveringsopgaver på sognets bygningsmasse, hvilket gør det muligt at holde de budgetterede vedligeholdelsesudgifter i ro. Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 1

3 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Ringsted Sogn arbejder med følgende planer, som kræver provstiets støtte for at kunne gennemføres. Muren omkring Ringsted Kirkegård er i en meget dårlig stand, og det er sognets ønske, at muren renoveres. Kirkegårdsmuren er et meget centralt element i Ringsteds bybillede, og det er målet at få muren til at fremstå pænere, at forhindre en yderligere nedbrydning og at opnå en mindre fremtidig vedligeholdelsesudgift. Arbejdet mod en handlingsplan for renovering af kirkegårdsmuren og lapidariet omkring den er sat i gang, og sognet har anmodet provstiet om støtte på 1 mio.kr. til det omfattende projekt. Køkkenet i Ringsted Sognegård er utidssvarende. Ringsted Sognegård danner ramme om mange og ofte store arrangementer og ved disse arrangementer er det et stigende problem, at køkkenet ikke er dimensioneret og udstyret til at betjene så mange mennesker. Sognet har anmodet provstiet om støtte på kr. 2. til at renovere køkkenet, så det fremover kan leve op til forventningerne til en stor sognegård i et aktivt sogn. En renovering af køkkenet kan evt. indgå i en større renovering af sognegården. Kapaciteten på parkeringspladsen ved Klostermarkskirken er presset. Kun halvdelen af parkeringspladsen er befæstet og oplyst. Der forekommer stadigt oftere arrangementer, hvor hele parkeringspladsen må tages i brug. Særligt om vinteren betyder det, at besøgende udfordres af mudrede, våde adgangsforhold, der må forceres i mørke. Sognet har ansøgt provstiet om støtte på kr. 6. til befæstning og oplysning af parkeringspladsens anden halvdel. Projektet kunne evt. opdeles i to afgrænsede dele på hver. Kr. 3.. Supplerende forklaringer til budgettet Ringsted Sogn har i 214 ombygget en ny bolig til den ene af de to af sognets præster, der har bopælspligt. Den nye præstebolig er taget i brug i 214 og den gamle præstebolig er afhændet. Primo 21 udestår nogle ganske få opgaver, før byggeprojektet omkring den nye præstebolig kan afsluttes helt. I 216 er det således kun den nye præstegård, der er medtaget i driften. Stillingen som Kirkegårdsleder er p.t. ubesat. Sognet har ansøgt om at omdanne stillingen til en ny stilling som administrationschef med et bredere ansvar for hele sognets administrative funktioner. Ansøgningen behandles for tiden i Kirkeministeriet. I det foreliggende budget for 216 har vi forudsat, at sognets ansøgning imødekommes, og at den nye administrationschef er ansat. Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 2

4 overslag Ligningsbeløb til drift , , Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Finansielle poster 7. A Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 1., ,87-8.9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 9.74, , ,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) ,21, 2.., ,73, ,23 278, ,67 6.,,,, B Resultat af anlæg , ,8 C Årets resultat 38.78, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 3

5 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne , , ,.8, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,12,,, ,1-3.2, ,18,, , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,12-1., , , , , , , , ,2-1., , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,,, , ,77,, , , Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 4

6 Formål Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , ,47,,, ,2,,, 27.36, ,,,, 4.843,12,, , , Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , ,8-7.91, , , , , ,88,,, , , , , , , , ,92,,, , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,, 2.722, ,7,,,,, 2.977,2 6.97,12,, ,7 9.74,64 7. Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side

7 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,73,,,, ,23,,, 261,21, 2..,, 213,,,,,,,,, 278, ,67 6.,, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift , ,8 Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 Saldo ultimo Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 216 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: Menighedsrådet har i 21 iværksat ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der forventes finansieret ved træk på menighedsrådets frie midler: kr. 1. Reparation af mur ved Sct. Bendts Kirke kr. 2. Udskiftning af vinduer i præstebolig Klostervænget 2a * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 Saldo ultimo 21 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** Saldo ultimo 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 Saldo ultimo 21 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: Menighedsrådet har i 21 iværksat ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der forventes finansieret ved træk på kirkegårdens frie midler: kr. 2. Maling af maskinhus og mandskabsbygning kr. 9. Ventilation i kapelsalen kr. 62. Arkitekthonorar lapidarium kr. 7. Ingeniørhonorar kirkegårdsmur Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 7

9 Menighedsrådet forventer i 216 at afholde udgifter til istandsættelse af lapidarium for kr. 37., som forventes finansieret ved træk på kirkegårdens frie midler. * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 8

10 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 21* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 21 Tilførsel/ fjernelse 21* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 9

11 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 1

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 216 Nye lån Afdrag overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 216 Opsparing overføres til renteindt. af anlægsopsparing Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 11

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Til "opstart" ny præstebolig Anlægsformål 8 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 1.. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 12

14 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Klostermarkskirken luger Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Totaludgift 1. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 13

15 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Klostermarkskirken kapel dobbeltdøre Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 86. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 14

16 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Sct. Bendts kirke varme Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Totaludgift 1.. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 1

17 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål kirketjener Kordegn Kirketjener Sognemedhjælper PO - organister OK Rengøringshjælp Kirkekasse Rengøringshjælp Kirkekasse Rengøring Ikke angivet 1128 Kontaktperson Ikke angivet 134 Kirkeværge Ikke angivet 1128 Formand Ikke angivet 136 Kirkekorsangere Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 16

18 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet 139 Organistvikar Gartner Gartner Gartner Gartner Arb Gartner Organist Gartneri Arb Gartner Ikke angivet 13 Vikar kirketjener Ikke angivet 1 Sognepræst OK, Lokalfin Gartner Ikke angivet Honorar til påske, pinse, julehorn mv Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 17

19 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet Honorar koncerter Ikke angivet Honorar foredragsholdere Gartner Ikke angivet 1128 Kasserer Kordegn OK Overassistent Ikke angivet Administrationschef Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård 4 41 Kirkebygning Sognegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 18

20 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Præstebolig mv. 1 2 Administration og fællesudgifter Total Præstebolig 1 Præstebolig 2 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 19

21 BILAG. ønsker Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 216 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 2

22 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 21

23 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse P-plads, Klostermarkskirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 6. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 22

24 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt køkken, Sognegård Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 216 Totaludgift 2. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 23

25 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Kirkegårdsmuren, kirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 1.. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Ringsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216 Side 24