K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm :14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003."

Transkript

1 K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm :14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden af lov nr. 438 om TV 2/DANMARK A/S - at stifte selskabet TV 2/DANMARK A/S som 100 pct. statsligt ejet aktieselskab med en aktiekapital på 200,0 mio. kr. Stiftelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra 1. januar Staten erhverver ved stiftelsen aktier for 640,5 mio.kr. en aktiekapital på 200 mio. kr. og en overkurs ved emission på 440,5 mio. kr. svarende til TV 2/DANMARK A/S egenkapital ved stiftelsen. Egenkapitalen tilvejebringes ved statens indskud af den selvejende institution TV 2/DANMARK og ved konvertering af 90,0 mio. kr af TV 2/ DANMARK s statslån på 527,2 mio. kr. Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at finansministeren i tilknytning til stiftelsen indgår en ny aftale med TV 2/DANMARK A/S om et lån på 437,2 mio. kr., svarende til gælden efter af de eksisterende rente og afdragsfrie låneaftaler, der samtidig annulleres, fratrukket de 90 mio. kr., der konverteres til egenkapital i selskabet. Kulturministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til i forbindelse med stiftelsen af selskabet at udstede en garanti for, at staten i tilfælde af, at Europa-Kommissionens igangværende undersøgelse af den offentlige finansiering af TV 2/DANMARK i perioden måtte resultere i et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, og staten fortsat er ejer af selskabet rekapitaliserer selskabet i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Kulturministeriet anmoder desuden om Finansudvalgets tilslutning til, at kulturministeren kan udstede en garanti om friholdelse af medlemmerne af TV 2/DANMARK A/S bestyrelse og direktion for erstatningsansvar, som måtte blive rettet mod medlemmerne som følge af, at der påføres selskabet udgifter i form af krav om tilbagebetaling af statsstøtte eller erstatningskrav fra tredjemænd, der har været berørt af den ydede statsstøtte, samt for medlemmernes udgifter til advokatbistand i forbindelse med sådanne erstatningskrav mod medlemmerne. Kulturministeriet anmoder endelig om Finansudvalgets tilslutning til i 2003 at afholde udgifter på op til 3 mio. kr. til juridisk og finansiel bistand i forbindelse med omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab samt overvejelser om tilrettelæggelsen af en eventuel salgsproces. Udgiften finansieres ved overførsel fra de generelle reserver. b. Lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S er et led i udmøntningen af beslutningen i den mediepolitiske aftale for , indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, om at omdanne TV 2/DANMARK til statsligt aktieselskab med henblik på efterfølgende privatisering. Med loven bemyndiges kulturministeren til at stifte TV 2/DANMARK A/S med en aktiekapital, der nærmere fastsættes i åbningsbalancen, herunder ved indskud af den af TV 2/DAN- MARK hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Efter loven kan stiftelsen i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra 1. januar i stiftelsesåret. Loven vil blive sat i kraft umiddelbart forud for stiftelsen af selskabet. Loven bemyndiger endvidere kulturministeren til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at såvel de nærmere vilkår for stiftelsen af TV 2/DANMARK A/S som et efterfølgende salg af statens aktier heri vil blive forelagt Folketingets Finansudvalg. Nærværende aktstykke omhandler alene de nærmere vilkår for omdannelsen af TV 2/DAN- MARK til aktieselskab. Såvel et efterfølgende aktiesalg som ændringer i licensen som følge af, at licensen til TV 2/DANMARK A/S vil blive reduceret og bortfalde helt efter privatisering,

2 K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm :14:40 k03 TN 2 jf. omtalen heraf i Akt 102 9/4 2003, vil blive forelagt Finansudvalget særskilt på et senere tidspunkt. Selskabets formål TV 2/DANMARK A/S vil efter loven have til formål at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal efter loven bl.a. drive public service-programvirksomhed, forudsat der er udstedt tilladelse hertil, jf. også lov nr. 439 af 10. juni 2003 om ændringer af radio- og fjernsynsloven som følge af omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab. Tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed Kulturministeren vil i tilknytning til stiftelsen meddele TV 2/DANMARK A/S tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer. Det bemærkes, at der samtidig med udstedelsen af tilladelsen vil blive indgået aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S om et bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelsen. Eventuel økonomisk bod, der vil blive pålagt og opkrævet af Radio- og tv-nævnet, optages som indtægt under Mediesekretariatet uden mulighed for genanvendelse. Økonomiske forhold TV 2/DANMARK A/S vil blive stiftet ved, at den danske stat apportindskyder den af den selvejende institution TV 2/DANMARK hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Det skal særligt bemærkes, at ejerskabet til de af TV 2/DANMARK hidtil ejede sendemaster m.v. forudsættes at forblive i TV 2/DANMARK A/S. Stiftelsen sker med regnskabsog skattemæssig virkning fra 1. januar Ved stiftelsen indtræder selskabet i samtlige TV 2/DANMARK s rettigheder og forpligtelser. Kulturministeriet agter i den forbindelse at frigøre TV 2/DANMARK A/S fra den hidtidige binding af midler til digitalisering af produktionsapparatet, der stammer fra nedlæggelsen af TV 2-fonden pr. 31. december TV 2/DANMARK A/S vil sådan som TV 2/DANMARK hidtil har været det primært være finansieret af reklameindtægter. Herudover indgår som hidtil indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. i finansieringsgrundlaget. Det er lagt til grund, at licensen til TV 2/DANMARK i 2003 vil blive reduceret fra 150 mio. kr., jf. Akt 102 9/4 2003, til 70 mio. kr. i 2004, hvorefter den i forbindelse med den forudsatte privatisering vil falde helt bort. Det fremgår af åbningsbalancen, at TV 2/DANMARK A/S vil blive stiftet med en egenkapital på 640,5 mio. kr., svarende til en soliditet på 45 pct., jf. følgende oversigt: Udkast til åbningsbalance for TV 2/DANMARK A/S pr. 1. januar 2003 (mio. kr.) Aktiver Passiver Anlægsaktiver i alt 604,2 640,5 Egenkapital Programmer 247,6 437,2 Gæld til den Danske Stat Andre omsætningsaktiver 557,3 331,4 Øvrige gældsforpligtelser Aktiver i alt 1.409, ,1 Passiver i alt Egenkapitalen og soliditeten er fastsat ud fra en vurdering af selskabets økonomiske risici. Særligt skal fremhæves, at TV 2/DANMARK A/S indtægter altovervejende hidrører fra salg af reklamespots, der historisk har udvist betydelige og i væsentligt omfang konjunkturelt betingede udsving fra år til år. Fald i reklameindtægterne vurderes også fremover at udgøre den

3 3 væsentligste økonomiske risiko for TV 2/DANMARK A/S. De økonomiske risici, der knytter sig til den verserende statsstøttesag, behandles nærmere nedenfor. Ud over at staten indskyder den eksisterende egenkapital i den selvejende institution TV 2/DANMARK, der udgjorde 550,0 mio. kr. pr. 31. december 2002, forudsætter tilvejebringelsen af egenkapitalen på 640,5 mio. kr., at 90,0 mio. kr. af statens etablerings- og driftslån til TV 2/DANMARK konverteres til egenkapital. Etableringslånet udgør p.t. 489,7 mio.kr., og driftslånet udgør p.t. 37,5 mio. kr. (i alt 527,2 mio. kr.). Disse lån har siden 1991 med Finansudvalgets tilslutning, senest Akt 206 af 10. juli 2002, været»indefrosset«, idet TV 2/DAN- MARK har været fritaget for betaling af renter og fået henstand for afdrag på lånene. Efter fradrag for de 90,0 mio.kr., der konverteres til egenkapital i TV 2/DANMARK A/S, vil der for det resterende beløb på 437,2 mio. kr. i tilknytning til selskabets stiftelse blive indgået en ny låneaftale mellem finansministeren og TV 2/DANMARK A/S til erstatning for de hidtidige låneaftaler. Den nye låneaftale har virkning fra stiftelsesdatoen og indebærer, at lånet afdrages i lige store årlige rater over 10 år og forrentes til en variabel markedsrente med et risikotillæg på 1,0 pct. TV 2/DANMARK A/S vil til enhver tid kunne vælge at indfri lånet, og staten vil såfremt den danske stat ikke længere ejer aktier i TV 2/DANMARK A/S kunne opsige lånet med et varsel på tre måneder. Renteindtægten på det nye lån på 437,2 mio. kr. vil påvirke statens budget positivt fra 2003 og frem. Endvidere vil afdraget nedbringe statens nettofinansieringsbehov. I 2003 vil renteindtægten være beskeden og afhænge af datoen for stiftelsen af TV 2/DANMARK. For så vidt angår 2004 ventes renteindtægten og afdraget at udgøre henholdsvis ca. 14 mio. kr. og 43,7 mio. kr. Renteindtægter vil blive optaget på Mellemværender med ministerier og styrelser, og afdrag vil blive optaget på Genudlån til TV 2. Garanti og friholdelseserklæring i forbindelse med den verserende statsstøttesag Europa-Kommissionen har på baggrund af en klage i begyndelsen af 2003 indledt en formel undersøgelsesprocedure i anledning af den offentlige finansiering af TV 2 i perioden Det undersøges, om den danske stat har overkompenseret TV 2/DANMARK for udøvelsen af public service virksomhed i den omhandlede periode, herunder om TV 2/DAN- MARK har benyttet overkompenseringen til at fastsætte reklamepriserne til et niveau, hvor kommercielle tv-stationer ikke kan konkurrere. Endelig undersøger Kommissionen, om en række af de øvrige vilkår for TV 2/DANMARK s virke skal betragtes som statsstøtte. Hvis Kommissionen træffer en negativ beslutning, vil Kommissionen samtidig kunne træffe beslutning om, at den danske stat skal kræve støtten tilbagebetalt af TV 2/DANMARK A/S. Hvis der træffes en negativ beslutning, risikerer TV 2/DANMARK A/S tillige at blive mødt med erstatningskrav fra berørte tredjemænd. Den danske regering har overfor Kommissionen afvist, at der er ydet ulovlig statsstøtte, og vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke vil blive rejst krav om tilbagebetaling af eventuel ulovlig statsstøtte. Åbningsbalancen er opstillet i overensstemmelse hermed. I tilfælde af, at TV 2/DANMARK A/S mod forventning skulle blive pålagt at tilbagebetale eventuel ulovlig statsstøtte, vil der blive behov for, at staten som ejer rekapitaliserer selskabet i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Stiftelsen af selskabet med den foreliggende åbningsbalance forudsætter, at staten forinden har givet tilsagn om, at en sådan rekapitalisering vil finde sted. Der søges derfor om Finansudvalgets tilslutning til at udstede en sådan garanti, der alene vil have gyldighed, så længe staten ejer 100 pct. af aktierne i selskabet. Som følge af ovennævnte sag ønsker den bestyrelse og direktion, der ved stiftelsen indtræder i TV 2/DANMARK A/S, at blive friholdt for erstatningsansvar over for såvel krav om tilbagebetaling fra Kommissionen som eventuelle krav fra tredjemænd. Givet usikkerheden om statsstøttesagen finder Kulturministeriet det hensigtsmæssigt at give en sådan friholdelseser-

4 4 klæring. Desuden bemærkes, at det fremover vil stå bestyrelsen for TV 2/DANMARK A/S frit for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som det kendes fra andre statslige aktieselskaber. Andre forhold TV 2/DANMARK A/S vil ved stiftelsen være et statsligt aktieselskab under Kulturministeriet og skal som følge heraf efterleve blandt andet aktieselskabsloven og årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber. Bestyrelsen for den selvejende institution TV 2/DANMARK vil ved stiftelsen af TV 2/ DANMARK A/S indtræde som bestyrelse for aktieselskabet. Dette gælder også det nuværende medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen, idet det bemærkes, at selskabets medarbejdere senest seks måneder efter stiftelsen skal have valgt medarbejdsrepræsentanter til bestyrelsen, jf. 7 i lov nr. 438 om TV 2/DANMARK A/S. Udgifter til juridisk og finansiel rådgivning I forbindelse med omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab og overvejelserne om, hvordan en eventuel salgsproces mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, afholdes der af Kulturministeriet udgifter til juridisk rådgivning fra Kammeradvokaten og finansiel rådgivning fra Danske Markets, som der i juli 2003 blev indgået aftale med, efter at partierne bag medieaftalen i februar 2003 traf beslutning om at gå videre med privatiseringsprocessen. En del af disse har været afholdt inden for ministeriets bevillinger, men der anmodes om tilslutning til, at Kulturministeriet i 2003 derudover kan afholde udgifter for op til 3,0 mio. kr. Udgiften finansieres ved overførsel fra de generelle reserver. Det bemærkes, at der i forbindelse med den videre forberedelse af og et eventuelt salg af statens aktier i TV 2/DANMARK A/S vil skulle afholdes yderligere udgifter til juridisk og finansiel rådgivning, og der forventes blandt andet indgået aftale med en international finansiel rådgiver til sammen med Danske Markets at bistå staten med et eventuelt salg. Disse udgifter forudsættes afholdt ud af salgsprovenuet. Dispositionen kan i 2003 specificeres således på under- og standardkonti: TV2/DANMARK A/S stiftelse og salg Udgift 14. Køb af varer og tjenesteydelser... 3,0 mio. kr. 82. Erhvervelse af værdipapirer ,5 mio. kr. Indtægt 29. Diverse driftsindtægter ,5 mio. kr Merudgifter ved nye bevillingsforslag 10. Merudgifter til drift ved nye bevillingsforslag 74. Reserver og budgetregulering... -3,0 mio. kr Genudlån til TV 2 Indtægt 85. Nedbringelse af udlån mv... 90,0 mio. kr. Indtægtsførelsen af 550,5 mio. kr. som diverse driftsindtægter er udtryk for, at der samtidig med konverteringen af udlånet på 90,0 mio. kr. til aktier sker en opskrivning af aktierne, således at disse i statsregnskabet bogføres til en værdi, svarende til den i åbningsbalancen opgjorte egenkapital for TV 2/DANMARK A/S. c. De nærmere vilkår for omdannelsen af TV 2/DANMARK til aktieselskab skal, jf. bemærkningerne til lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S, forelægges Finansudvalget forud for stiftelsen af selskabet. Stiftelsen ønskes gennemført inden udgangen af e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til efter ikrafttræden af lov nr. 438 om TV 2/DANMARK A/S at stifte selskabet TV 2/DANMARK A/S som statsligt aktieselskab med en aktiekapital på 200,0 mio. kr. og en overkurs ved emission på 440,5 mio.

5 5 kr. Egenkapitalen tilvejebringes ved indskud af den selvejende institution TV 2/DANMARK og ved konvertering af 90,0 mio. kr af statens eksisterende lån til institutionen på 527,2 mio. kr. Det resterende statslån på 437,2 mio. kr. tilbagebetales over 10 år og forrentes til markedsrente. Der anmodes endvidere om tilslutning til, at Kulturministeriet i 2003 afholder udgifter til juridisk og finansiel rådgivning på op til 3,0 mio. kr., der finansieres ved overførsel fra de generelle reserver. Dispositionen indebærer, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2003 opføres følgende: Udgift Indtægt Mio. kr TV 2/DANMARK A/S stiftelse og salg ,5 550, Merudgifter ved nye bevillingsforslag... -3, Genudlån til TV ,0 Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til tillægsbevilling for 2003 på 21 Kulturministeriet optages følgende tekstanmærkninger under»materielle bestemmelser«: Ad :»Kulturministeren bemyndiges til at udstede en garanti til TV 2/DANMARK A/S for, at staten vil rekapitalisere selskabet i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip, såfremt Europa-Kommissionens undersøgelse af den offentlige finansiering af TV 2/ DANMARK i perioden , som er indledt ved brev til den danske stat af 24. januar 2003, måtte resultere i et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, og staten fortsat er ejer af selskabet.«ad :»Kulturministeren bemyndiges til at udstede en garanti om friholdelse af medlemmerne af TV 2/DANMARK A/S bestyrelse og direktion for erstatningsansvar for ethvert erstatningskrav, som måtte blive rettet mod medlemmerne som følge af, at der påføres selskabet udgifter i form af krav om tilbagebetaling af statsstøtte eller erstatningskrav fra tredjemænd, der har været berørt af den ydede statsstøtte, samt for medlemmernes udgifter til advokatbistand i forbindelse med sådanne erstatningskrav mod medlemmerne.«endelig anmodes om tilslutning til, at der på forslag til tillægsbevilling for 2003 på 40 Genudlån mv. optages følgende tekstanmærkning under»dispositionsrammer mv.«: Ad :»Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale om lån til TV 2/DANMARK A/S på 437,2 mio.kr. Lånet skal afdrages i 10 lige store årlige afdrag og forrentes med en markedsrente.«f. Finansministeriets tilslutning foreligger. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Lene Gelting