ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis. 5 RAPPORT Resultatopgørelse.. 6 Balance 7-8 NOTER Noter BEREGNING AF ANDELENES VÆRDI Andelsværdier 11 Side Forventet værdistigning næste år. 12 BUDGET Budget HOVEDOPLYSNING: ADMINISTRATOR: Spar Nord Bolig, Hasserisvej 113, 9000 Aalborg tlf Kontaktperson: Bente Sørensen BANK: REVISOR: Spar Nord Bank A/S, Hasseris afdeling. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-NR: side 2

3 ADMINISTRATORS PÅTEGNING Omstående årsrapport er opstillet i henhold til administrationsaftale. Aalborg, den 1/ Spar Nord Bank A/S Bente Sørensen Anette Kolditz Christensen LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet årsrapporten for 2008 for Andelsboligforeningen Hestia, Gug. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser og i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Budget 2009 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. I BESTYRELSEN Aalborg, den 1/ Torben Wittrup Kim Mølvang Nielsen Ditte Jensen Formand Jonas Emborg Jeppe Ingemann Lyng Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29/ Valg af værdiansættelsesprincip jfr. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber: Anskaffelsessum, jf. ABL 5 stk. 2a (side 11) Ejendomsværdi, jf. ABL 5 stk. 2c (side 11) Sæt X Dirigent side 3

4 REVISIONSPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning. Til andelshaverne i andelsboligforeningen Hestia, Gug. Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Hestia, Gug for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelse eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinforamtionen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Aalborg, den 1/ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Toft Kristensen Statsautoriseret revisor side 4

5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN: I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. BALANCEN: Materielle anlægsaktiver: Ejendommen måles til kostpris. Der afskrives ikke på ejendommen. Værdipapirer: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Vedligeholdelsesfond: Henlæggelser er foretaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter. side 5

6 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2008 Note Realiseret 2008 Realiseret 2007 t.kr. Budget 2008 t.kr. INDTÆGTER: 1 Boligafgift Fællesudgifter Finansielle indtægter Rykkergebyr Tilbagebetaling af ejendomsskat Indtægter i alt UDGIFTER Ejendomsskat Renovation Fællesbelysning Forsikringer Grundejerforening/ejerlaug Revision Administrationshonorar Rådgivende ingeniør Møder, tlf., kontorhold m.m Vedligeholdelse Fælleshus Grundleje kompostplads Diff. varmeregnskab 2007/ Driftsudgifter i alt Prioritetsydelser: afdrag renter ydelsesstøtte renter nedsparingskredit Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT EFTER AFDRAG Til disposition: Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Henlæggelse Ekstra henlæggelse (ej brugt vedligeholdelse) Overført til egenkapitalen side 6

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 AKTIVER Note t.kr. ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver: Ejendommen matr.nr.1 BH Gug by, Sdr. Tranders ejendomsværdi pr. 1/ , kr Anskaffelsessum Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Bank Invest stk Likvide beholdninger Spar Nord Bank A/S: Konto Kassebeholdning fælleshus Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT side 7

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 PASSIVER Note EGENKAPITAL: Andelsindskud Afdrag lån Indeksering Kursregulering Overført resultat Egenkapital i alt VEDLIGEHOLDELSESFOND GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser: RD opr RD opr Nedsparingskredit Spar Nord Bank Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Køb/salg Skyldige omkostninger Varmeregnskab Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT t.kr. 9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Supplerende oplysninger Der er i matr. nr. 1bh Gug by, Sdr. Tranders tinglyst pantsætningsdeklaration side 8

9 NOTER 1 BOLIGAFGIFT Boligafgift Nedsparingslån FINANSIELLE INDTÆGTER Aktieudbytte Renteindtægter MØDER, TLF., KONTORHOLD M.M. PBS-gebyr Kontorhold, gebyr. 899 Møder, arrangementer Blomster, gaver VEDLIGEHOLDELSE Nyanskaffelser VVS Elektriker Tømrer Maler Fællesareal Låse/nøgler. 300 Maskine Benzin FÆLLESHUS Vedligeholdelse Vand Varme Leje side 9

10 NOTER 6 EGENKAPITAL Andelsindskud Afdrag pr. 1/ årets afdrag Afdrag pr. 31/ Indeksering pr. 1/ årets indeksering Indeksering pr. 31/ Kursregulering pr. 1/ årets kursregulering Kursregulering pr. 31/ Overført resultat pr. 1/ årets underskud Overført resultat pr. 31/ VEDLIGEHOLDELSESFOND Saldo pr. 1/ Årets henlæggelse Ekstra henlæggelse Saldo pr. 31/ LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kursværdi Nominel RD opr Restløbetid 6 år, rente 2,5% RD opr Restløbetid 6 år, rente 2,5% Nedsparingskredit Spar Nord Bank A/S Restløbetid 6 år, rente 8,0117% pr. 31/ Spar Nord Bank kassekredit med max ,- kr., til udløb den 1/ Til sikkerhed for mellemværende med Spar Nord Bank er der indlagt pantebrev stor kr ,- 9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Foreningen har kautioneret for følgende: Bolig nr Bolig nr side 10

11 BEREGNING VEDRØRENDE ANDELENES VÆRDI: ANDELSVÆRDI PR Antal boliger Oprindelig indskud Anskaffelsessum Ejendomsværdi Type A Andelsindskud i alt SPECIFIKATION AF ANDELSVÆRDIBEREGNINGERNE: VÆRDI PR. 31/ EFTER ANSKAFFELSESSUM Egenkapital jfr. balancen Andelsindskud jfr. ovenfor Værdi pr. indskudt krone ,08454 VÆRDI PR. 31/ EFTER EJENDOMSVÆRI Egenkapital jfr. balancen Regulering af ejendom til ejendomsværdi: ejendomsværdi pr. 1/ anskaffelsessum iflg. balancen Regulering af prioritetsgæld til kursværdi: pantebrevsrestgæld skattemæssig kursværdi Reguleret egenkapital Værdi pr. indskudt krone ,66366 side 11

12 FORVENTET VÆRDISTIGNING INDTIL ANDELSVÆRDI PR Antal boliger Oprindelig indskud Anskaffelsessum Ejendomsværdi Type A Andelsindskud i alt SPECIFIKATION AF ANDELSVÆRDIBEREGNINGERNE: VÆRDI PR. 31/ EFTER ANSKAFFELSESSUM Egenkapital jfr. balancen Regulering vedr. krf. lån Afdrag krf indeksering nedsparingskredit Reguleret egenkapital Andelsindskud jfr. ovenfor Værdi pr. indskudt krone ,19469 VÆRDI PR. 31/ EFTER EJENDOMSVÆRDI Reguleret egenkapital pr. 01/ Regulering vedr. krf. Lån Afdrag krf indeksering nedsparingslån Reguleret egenkapital Værdi pr. indskudt krone ,77381 side 12