Årsrapport Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Vores nye logo er udviklet for bedre at favne virksomhedens alsighed og fange den dynamik og fremdrift, der kendetegner Nordicom. Stilen er mere tidssvarende og grafisk markant med rene, skandinaviske linjer. Prikken over i et er orange et blikfang, der er åbent for fortolkning. Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Nordicom A/S Kongens Nytorv København K Tlf Fax

2 2006 var et godt år, hvor vi fik opfyldt de fleste af vores mål Indhold Ledelsens beretning for koncernen i Markedsbeskrivelse 14 Forventning til Segmentoplysninger 21 Risikofaktorer 50 Årsregnskab Design: CPHgroup Tryk: Clausen Offset Foto: Kontraframe.dk

3 Ledelsens beretning for koncernen i var et godt år Vi fik opfyldt de fleste af de mål, vi havde opstillet ved årets start, og fik opstartet kontorer i både Stockholm og Hamborg. I Tyskland har vi allerede erhvervet ejendomme for i alt 81,1 mio. kr., mens vi i Sverige forventer at få gang i investeringer i løbet af I Danmark har vi til nogle fornuftige startafkast øget investeringerne i ejendomme. Vi har erhvervet 23 nye ejendomme for i alt 526,9 mio. kr. og solgt 9 ejendomme for i alt 135,6 mio. kr. På boligudviklingsområdet har vi afleveret 321 boliger til en samlet værdi af 757,4 mio. kr., mens der på erhvervsudviklingsområdet er afleveret ca m 2 til en samlet værdi af ca. 130 mio. kr. Vi har desuden fornyet og styrket vores projektpipeline på både bolig- og erhvervsområdet, og står fortsat godt rustet på udviklingsområdet. Internt er der også sket en del i årets løb. Vi har bl.a. foretaget 12 nyansættelser, hvor de fleste har sigte mod at videreudvikle vores forretningsgange, tekniske kompetencer og rapporteringsfunktioner.

4 Resultatet for 2006 Ændret regnskabspraksis vedr. indregning af avance fra projektsalg Nordicom har ændret regnskabspraksis vedr. indregning af avancen fra projektsalg i resultatopgørelsen. Hidtil har Nordicom indregnet avance fra projektsalg ift. projektets salgs- og udviklingsstade. Dette har givet en successiv indregning af indtægterne fra bl.a. projektsalg af boliger, efterhånden som produktionen er skredet frem. Med det nye regnskabsprincip indregnes projektsalget først i resultatopgørelsen ved aflevering af ejendommene til kunderne. Ændringen betyder, at indregningen i resultatopgørelsen af avancen fra projektsalg udskydes successivt med mdr. ift. til Nordicoms hidtidige praksis. Ændringen af anvendt regnskabspraksis gennemgås yderligere under note 1 i årsrapporten. Koncernens omsætning udgør 919,4 mio. kr., hvilket er en fremgang på 436 mio. kr. (90,2%) ift Koncernens bruttoresultat, der udgør 588,3 mio. kr, er reduceret med 24,9 mio. kr. (-4,1%) ift Bruttoresultatet har følgende fordeling på hovedområder: Nettoomsætning: Overskud fra driften af ejendomme udgør 117 mio. kr. (2005: 89,2 mio. kr.). Det er en fremgang på 27,8 mio. kr., som skyldes øgede investeringer og optimeringer af driften på ejendomme. Overskud ved udvikling og salg af bolig- og erhvervsprojekter udgør 167,4 mio. kr. (2005: 49,3 mio. kr.). Det svarer til en fremgang på 118,1 mio. kr. (240%). Rente- og kautionsindtægter 14,1 mio. kr. (2005: 12,6 mio. kr.). Værdiskabelse ved udvikling af erhvervsprojekter: Resultat af erhvervsudvikling udgør 9,8 mio. kr. Dette er en tilbagegang på 26 mio. kr. ift Der er i 2006 færdiggjort erhvervsprojekter med et samlet areal på ca m 2 fordelt på 3 forskellige projekter. Avancen på et af projekterne, som er solgt i 2006, medtages først i det nye regnskabsår, fordi ejendommen først afleveres til køberen i Regulering til dagsværdi, netto: Regulering af prioritetsgæld til dagsværdi udgør 11,4 mio. kr. Koncernens prioritetsgæld ultimo 2005 udgør 1.458,4 mio. kr. Urealiserede værdireguleringer på investeringsejendomme udgør 135 mio. kr. Investeringsejendomme er værdiansat ud fra et kontant nettoafkast på gennemsnitligt 6,62% mod 7,05% ultimo Værdifastsættelsen af investeringsejendommene sker til vurderet forsigtig markedsværdi. Nordicom anvender den afkastbaserede værdiansættelsesmodel til opgørelse af ejendommenes værdi. Urealiserede værdireguleringer på jord til boligformål udgør 99,8 mio. kr. Det svarer til, at jorden på de 3 store københavnske boligprojektmuligheder gennemsnitligt er værdiansat til ca kr./m 2 pr. forventet byggeret (ca kr./m 2 inkl. tilgåede omkostninger). Realiseret avance ved salg af investeringsejendomme: Avance ved salg af investeringsejendomme udgør 33,8 mio. kr., svarende til et dækningsbidrag på 24,9%. Resultatet er en fremgang på 7,2 mio. kr. ift Koncernens kapacitetsomkostninger er øget med 12,7 mio. kr. til 61 mio. kr., og finansomkostningerne er øget med 20,4 mio. kr. til 80,1 mio. kr. Resultat før skat for 2006 udgør 452,0 mio. kr., som er i underkanten af det forventede. Umiddelbart er resultatet en tilbagegang på 54,3 mio. kr. ift. 2005, men når der ses bort fra de urealiserede værdireguleringer, er resultatet historisk set det bedste Nordicom har aflagt og en fremgang på 109,4 mio. kr. ift Eksklusiv urealiserede værdireguleringer på investeringsejendomme og gæld på 246,2 mio. kr. i 2006 (2005: 409,9 mio. kr.) udgør resultatet før skat 205,8 mio kr. mod 96,4 mio. kr. i Resultatet efter skat udgør 326,5 mio. kr. (2005: 373,5 mio. kr.). 6

5 Omkring halvdelen af balancestigningen kan tilskrives øgede investeringer i udlejningsejendomme Balancen Balancesummen udgør 4.953,1 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 1.436,8 mio. kr. (40,9%). Materielle og immaterielle anlægsaktiver udgør 3.763,3 mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. (38,3%). Omkring halvdelen af stigningen er relateret til øgede investeringer i udlejningsejendomme. Boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver udgør 1.071,3 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 408,9 mio. kr. (61,7%). Posten består primært af likvide beholdninger, som udgør 586,1 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 505,6 mio. kr. (628,1%). Desuden omfatter posten igangværende boligudviklingsprojekter, som udgør 286,2 mio. kr., hvilket er et fald ift på 84 mio. kr. (-22,7%), samt tilgodehavender fra salg, som udgør 114,9 mio. kr., hvilket er et fald ift på 50,5 mio. kr. (-30,7%). Egenkapitalen udgør 1.197,9 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 298,2 mio. kr. (33,1%). Langfristet gæld omfatter realkreditlån, langfristet bankgæld samt langfristet deposita og udgør 1.446,4 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 231,5 mio. kr. (19,1%). Kortfristet gæld omfatter primært bankkreditter samt kortfristede banklån og udgør 1.953,9 mio. kr., hvilket er en stigning ift på 803,3 mio. kr. (69,8%). Posten omfatter desuden skyldige købesummer og projektomkostninger, leverandørgæld og øvrige kortfristede forpligtelser.

6 Forretningsfundament og strategi Nordicom har 2 hovedaktiviteter: Ejendomsinvestering mhp. udlejning, og ejendomsudvikling mhp. udlejning eller salg. Inden for disse 2 hovedområder fungerer Nordicom som nicheoperatør med et vidt forgrenet net af aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket efter en strategi, vi kalder Plan2008, som Desuden forventer vi at kunne opnå avancer ved salg af har 2 hovedmål: At sikre balance mellem indtægterne fra udlejning investeringsejendomme og ved værdireguleringer på niveau og development og at sikre en fortsat opbygning af kompetencer. mio. kr. om året. Det er det økonomiske mål i Plan2008, at vi skal udvikle vores forretningsgrundlag, så vi kan fastholde det nuværende ind- Ultimo 2006 er investeringerne i udlejningsejendomme opgjort til tjeningsniveau på mio. kr., dog uden at det er baseret 2,4 mia kr., hvilket er en stigning på 0,6 mia. kr. ift For at på ekstraordinære værdireguleringer. opfylde vores balancemål for 2008 mangler vi at investere for yderligere 2,6-3,6 mia. kr. Vi forventer, at investeringerne i 2007 Ultimo 2008 sigter vi mod en balance på 6,5-7,5 mia. kr. med 5-6 og 2008 vil fordele sig med ca. en tredjedel på hver af de 3 markeder, mia. kr. placeret i investeringsejendomme og 1,5-2 mia. kr. i hvor vi opererer, og at de samlede investeringer herefter vil forudviklingsprojekter. Vi tilstræber et overskud fra udlejning på niveau dele sig med ca. 60% i Danmark, ca. 20% i Sverige og ca. 20% mio. kr. og et tilsvarende overskud fra development. i Tyskland. På investeringsområdet er vi fortsat mest fokuserede på at finde nye investeringsmuligheder inden for de nicher, som både kræver en aktiv arbejdsindsats og en lokal markedsmæssig viden. Det er her, vi i øjeblikket kan få det bedste forhold mellem risiko og afkast, og når vi kombinerer vores finansielle styrke med lokal indsigt og et godt købmandskab, har vi i øjeblikket ikke problemer med at finde nye forretningsmuligheder. Drejer det sig derimod om de mere efterspurgte traditionelle investeringsejendomme, ønsker vi som regel ikke at være med som køber, da disse ejendomme i øjeblikket handles til priser, der er betydelig højere end det, Nordicom er villige til at betale. Vores ønske om vækst i Plan2008 er derfor i højere grad baseret på vores evne til at finde interessante nicher og forretningsmuligheder end på et generelt ønske om at blive større. For de udlejningsejendomme, vi erhvervede i 2006, lykkedes det at opnå et gennemsnitligt startafkast, som lå over det minimumsafkast på 6,5%, som vi i øjeblikket har defineret for porteføljen. Hvis det i 2007 og 2008 kommer til at knibe med at finde nye udlejningsejendomme på det danske marked med det ønskede minimumsstartafkast, har vi desuden mulighed for at beholde en del af de ejendomme, vi selv projektudvikler, og således sikre det ønskede afkast. Vores ønske om et minimumsafkast for udlejningsejendomme hænger sammen med, at en betydelig del af vores investeringer finansieres ved optagelse af lån. Et af hovedformålene med køb af nye udlejningsejendomme er at sikre et højt stabilt cashflow til Nordicom, men hvis afkastet i øjeblikket kommer under 6,5%, bliver det løbende cashflow for lavt med en fremmedkapitalandel på 70-80%. Vi har i 2006 etableret os på det svenske og tyske marked, og fortsætter dermed diversificeringen af vores aktiviteter. Samtidig ligger der med Nordicoms nichebetonede strategi et væsentligt potentiale på disse markeder. I Tyskland har vi hidtil kunnet opfylde vores afkastkrav vedr. de investeringer, vi har foretaget, og vi vurderer også, at det vil være muligt i Sverige. Den aktuelle organisationsopbygning i Sverige og Tyskland er målrettet mod at kunne håndtere identificering af investeringsnicher og håndtering af driften af de udlejningsejendomme, vi erhverver. På længere sigt er det også planen, at organisationerne skal kunne håndtere development. en selvstændig afdeling, som i starten havde særlig fokus på boliger. Siden har vi også opnået en betydelig position inden for development af detailhandelsejendomme og parkering. Vi har aldrig været så aktive inden for development af domiciler og ferieboliger, men det er 2 segmenter, som er interessante for yderligere diversificering af vores developmentaktiviteter. Vi er i øjeblikket i gang med udviklingen af et ferieboligprojekt i Ebeltoft, og udviklingen af kontordomiciler sker i øjeblikket primært uden for København. På ferieboligmarkedet vurderer vi imidlertid, at det er de internationale markeder, som rummer det største potentiale, og på domicilområdet i København giver den stigende lejeefterspørgsel på kontorsegmentet nogle interessante muligheder. Vi tror på, at grundlaget for en langsigtet og stabil værdiskabelse i Nordicom er en holdningsbaseret ledelse, et diversificeret forretningsgrundlag og kompetente medarbejdere, som er indstillet på at indgå i strukturerede arbejdsprocesser. Samtidig er vi drevet af et højt engagement og en stærk tro på, at vi kan fortsætte med at udvikle virksomhedens forretningsgrundlag. Selv om Nordicom i en årrække har haft et højt aktivitetsniveau, har vi kunnet opretholde en slank og effektiv organisation, hvor der også er plads til personligheder. Nøglen hertil er medarbejdere med stor selvstændighed, som samtidig accepterer at arbejde i en organisation med velstrukturerede rammer. Målet med den slanke organisation er at sikre en stor fleksibilitet, således at vi med meget kort varsel kan tilpasse vores strategier. Diversificering af vores forretningsgrundlag betyder nemlig samtidig, at vi kan justere vores strategier hurtigt, uden at det behøver at få signifikant betydning for koncernens indtjening. I Danmark har vi altid været beskæftiget med development. I de tidlige år af Nordicoms historie var det primært i forbindelse med vores udlejningsejendomme, men i 1999 førte det til oprettelsen af 10 11

7 Case 1 Lejlighederne på 1. sal har store, private terrasser med grøn afskærmning Den store, fælles tagterasse indbyder til samvær og grill i de lune sommernætter Spændende, nyt bymiljø i Roskilde Ro s Have er et af vores spændende udviklingsprojekter, der med butikker, kontorer og boliger skaber et balanceret og dynamisk bymiljø på i alt m 2. Beliggenheden i krydset mellem Byageren og Københavnsvej er ideel med gode tilkørsels- og parkeringforhold. De 5-7 detailbutikker med et samlet butiksareal på m 2 vil nyde optimale profileringsmuligheder over for ca dagligt passerende biler, der kun forstærkes yderligere af naboskabet med JYSK og Ro s Torv. På etagerne over detailbutikkerne udvikler vi 36 moderne 2- og 3- værelses ejerlejligheder på m 2. Boligerne er funktionelt indrettede i åbne plan med vedligeholdelsesvenlige kvalitetsmaterialer, integrerede depotrum, elevator og dørtelefon. 8 m 2 store, tilbagetrukne altaner i hele stuens bredde. Beboerne har endvidere nem adgang til en stor, fælles tagterrasse. Området tilbyder fantastiske indkøbs- og shoppingmuligheder på Ro s Torv, der også huser biograf, cafe og restaurant. Fra Ro s Have er der kun ca. 1 km til gågaden i Roskilde centrum, 2 km til motorvejsafkørslen og 30 km til København. Indrettet i lyse kvalitetsmaterialer, der optimerer lys og rum Til boligerne på 1. sal hører m 2 store, sydvestvendte, private terrasser adskilt fra naboerne med frodig bevoksning. På 2. sal er der 12 13

8 En overophedning af økonomien er den største trussel Fornyet optimisme i den tyske økonomi Markedsbeskrivelse Danmark Tyskland De makroøkonomiske forudsætninger i Danmark er fortsat gunstige. Den stærke vækst fra 2005 er fortsat i 2006, og med en fortsat høj indenlandsk vareefterspørgsel og et stigende momentum i eksporten er der mange, der vurderer, at det er en overophedning af økonomien, der i øjeblikket er den største trussel. De ledige arbejdskraftressourcer er dog ved at være opbrugt, og det mærkes i særlig grad inden for byggefagene. Samtidig er den økonomiske vækst med til at lægge et opadgående pres på inflation og rente, og andet halvår af 2006 har budt på en stigning i den korte rente. Der har i 2006 været registreret fornyet optimisme i den tyske økonomi efter en længere periode med tilbagegang. Byggesektoren oplever fremgang for første gang i 10 år, og samtidig forventes der inden længe reformer på arbejdsmarkedet, som vil resultere i betydeligt større fleksibilitet. De tyske forbrugere har for første gang i mange år positive forventninger til kortsigtet vækst, og det ventes at betyde en stigende indenlandsk efterspørgsel i de kommende år. Regeringens beslutning om at øge momsen har dog i starten af 2007 givet et større fald i detailsalget end ventet, og kan derfor bremse udviklingen. Investeringsejendomme i Danmark handles til historisk lave afkast. På boligområdet er der sket en brat opbremsning. Efterspørgslen Interessen for at investere i tyske ejendomme er steget betydeligt er faldet meget. Generelt er startafkastniveauet på det tyske Meget velbeliggende kontorejendomme og gågadeejendomme på boliger er reduceret betydeligt samtidig med en markant stigning de seneste 2 år, og det ser ud til, at det tyske ejendomsmarked er marked faldet med 1-2 procentpoint i løbet af de seneste 3 år, er i 2006 blevet handlet med afkast ned til under 4%. De seneste års i antallet af boliger til salg. Udviklingen er mest udpræget i de store brudt ud af en mere end 10 år lang recession. Der opleves en markant og potentialet for kortsigtede prisstigninger på ejendomme er tendens med faldende afkastkrav til investeringsejendomme byer, hvor prisstigningerne også har været de største. I provinsen øget investeringsinteresse, særligt fra udlandet, som i høj grad derfor reduceret betragteligt. fortsatte i første halvår af 2006, mens stigningen i den korte rente er det lokalt betinget, om priserne i øjeblikket er stigende eller har kunnet tilskrives attraktive startafkast i kombination med og større tilbageholdenhed i den finansielle sektor bremsede faldende. Projektboligsalget er faldet til et meget lavt niveau, og forholdsvis lave finansieringsomkostninger og positive forvent- udviklingen i andet halvår. I 2007 forventer vi uændrede eller en stilstanden begynder at vise sig i udbuddet af projektboliger. ninger til udvikling i den tyske økonomi. smule lavere priser på investeringsejendomme. I skrivende stund har der ikke tegnet sig et entydigt nyt billede af Der er imidlertid fortsat ingen stigninger at spore i det generelle Udlejningsområdet fortsætter sin positive udvikling med stor prisniveauet i hovedstadsområdet, men vi kalkulerer i vores planer tyske lejeniveau, og det er et dilemma, da en af hovedårsagerne til efterspørgsel på alle typer lejemål og stigende lejepriser. med et prisfald på boliger i hovedstadsområdet på 5-10% i den langvarige tyske krise på ejendomsmarkedet, netop var et Det gunstige forhold skaber fortsat gode muligheder for I provinsen forventer vi, at det vil være lokalt betinget, om vigende lejeniveau. Så grundforudsætningerne er ikke så forandrede, development af erhvervsprojekter og for at øge indtægterne i priserne vil være stigende eller faldende. som det kunne se ud til, og der er fortsat grund til at være forsigtig vores ejendomsportefølje. og meget selektiv særligt fordi afkastniveauerne i Tyskland allerede 14 15

9 Case 2 Den i forvejen stærke svenske økonomi, er blevet næret af gode internationale konjunkturer, en stærk svensk eksport og en øget produktivitet. Gode internationale konjunkturer, stærk svensk eksport og øget produktivitet Markedsbeskrivelse Et tiltrængt ansigtsløft til den oprindelige bymidte Sverige Den svenske økonomi er vokset konstant siden midten af halvfemserne, og med en ny regering ved roret er der grund til optimisme. Væksten i BNP i 2005 udgjorde knap 3% og forventes at blive højere i Den i forvejen stærke svenske økonomi næres af gode internationale konjunkturer, stærk svensk eksport og øget produktivitet. En fortsat lav inflation har samtidig hjulpet til med at reducere arbejdsløsheden og øge omsætningen inden for detailhandlen. Et nyt centrum for handel og kultur Efter at have vundet et udbud fra Gribskov (tidl. Helsinge) Kommune skal vi i gang med at genoplive den oprindelige bymidte. Det svenske ejendomsmarked udmærker sig ved at være meget likvid. Der er en meget stor tilstedeværelse af internationale investorer, og en betragtelig del af de store handler, som gennemføres, sker efter en auktionslignende udbudsproces. De seneste års tendens med faldende startafkast på investeringsejendomme er fortsat i 2006, og forstærkes af en massiv finansiel tilstedeværelse, som har presset afkastniveauet yderligere. Ultimo 2006 er der imidlertid sket opbremsning i den finansielle sektor, som kan komme til at lægge en dæmper på udviklingen i Med erhvervelsen af Stationsvej 1-3 er det planen at genskabe byens naturlige centrum, der i dag fungerer som knudepunkt for den offentlige trafik med jernbanestation og busholdeplads. Her anlægger vi torv og butikscenter som afslutning af den nyrenoverede gågade. Gribskov Centeret, der foruden et stort varehus får 1-2 ankerlejere og special butikker, kommer så at sige til at ligge på jernbaneperronen, hvorfra det støder direkte ud i gågaden. Således vil det binde byen sammen og være med til skabe et levende og dynamisk miljø for både handel og kultur med torv, parkering i kælderen, kontorer på 1. sal og ejerlejligheder på 1. og 2. sal. Byggeriet, der er tegnet af Aarhus Arkitekterne, påbegyndes i efteråret Centerdelen forventes at slå dørene op primo 2009, mens boliger og kontorer bliver klar til indflytning midt i Projektet, der har en forventet anlægsinvestering på ca. 250 mio. kr., rummer mulighed for m 2 ekskl. kælder, hvoraf m 2 anvendes til detailbutikker

10 Begivenheder efter 31. december 2006 Der er ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige begivenheder, der ikke er nævnt i ledelsesrapporteringen, og som har betydning for årsregnskabet. Forventning til 2007 For regnskabsåret 2007 forventer vi fortsat et resultat før skat i niveau 300 mio. kr. Vi forventer en betydelig forøgelse af driftsoverskuddet fra udlejningen ift. 2006, da ejendomsporteføljen er større end i starten af 2006, og vi har planer om at fortsætte opkøbet af udlejningsejendomme i Herudover forventer vi at kunne fortsætte med at reducere ejendommenes driftsudgifter og tomgang. I lighed med de seneste mange år forventer vi i 2007 at kunne fortsætte med at sælge investeringsejendomme med avance på niveau med Vi vil fortsat forsøge at afstemme salget af investeringsejendomme efter vores vækstplan, så salg ikke bliver en hindring i at nå vores mål iht. Plan2008. Vi har i 2005 og 2006 haft ekstraordinært høje urealiserede værdireguleringer, som kan henføres til de betydelige prisstigninger på ejendomsmarkedet. I 2007 forventer vi, at de urealiserede værdireguleringer kommer til at ligge på niveau med inflationen. På developmentområdet forventer vi et overskud på niveau med 2006 eller lidt lavere. Boligområdet vil komme til at bidrage med en betydeligt lavere indtjening end i 2006, mens indtjeningen fra erhvervsområdet forventes at blive betydeligt større end i Projektporteføljen er fortsat fin på begge områder, men på boligområdet kommer vi ikke til at aflevere så mange boliger som i Den aktuelle overophedning i byggesektoren medfører, at byggefasen for flere projekter bliver forlænget, og det betyder, at en del afleveringer og dermed indtjeningen forskydes til Fortsat reducering af ejendommenes driftsudgifter og tomgang 18 19

11 Case 3 Segmentoplysninger Nordicom Ejendom Høje Gladsaxe Centret står over for et ansigtsløft Nordicom Ejendom investerer i udlejningsejendomme på markederne Danmark, Sverige og Tyskland. Udvikling i ejendomsporteføljen Pr. 31. december 2006 udgør værdien af ejendomsporteføljen i Nordicom Ejendom 2,9 mia. kr., hvilket er en vækst ift. året før på 0,7 mia. kr. (+31%). Heraf anvendes ejendomme med en værdi på 2,4 mia. kr. til udlejning, mens ejendomme med en værdi på 0,5 mia. kr. anvendes til projektudvikling. Københavns nye shoppingcenter Figur 1: Udvikling i ejendomsportefølje Væksten i porteføljen har i de seneste år været betydelig. I 2002 mio. kr. udgjorde porteføljen 1,4 mia. kr., og på 5 år er der således sket mere Tiden er løbet fra Høje Gladsaxe Centret, som over en længere periode har oplevet en nedadgående tendens ikke mindst pga. et forkert end en fordobling, se fig. 1. butiksmix. Men beliggenheden, blot 10 km fra Københavns centrum lige ved Hillerød Motorvejens første afkørsel, er ideel for detailhandel, der har optimale profileringsmuligheder og til- og frakørselsforhold. Nordicom har i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune skabt grundlag for at give det gamle center en ordentligt ansigtsløftning. Her bliver tale om en omfattende renovering og udvidelse af centeret, der herefter vil fremstå nyt og spændende i tråd med Der er hvert år købt og solgt et betydeligt antal ejendomme. Siden 2002 er der købt ejendomme for i alt 1,6 mia. kr., og solgt ejendomme med regnskabsmæssige værdier på ca. 0,7 mia. kr. tidens standard. Spektrum er alle de farver, der fremkommer, når hvidt lys brydes i et prisme. Navnet symboliserer den farverighed og mangfoldighed, det nye center tilstræber Nye tider kræver nyt navn, og derfor afholdt vi i sommer en storstilet konkurrence. Mere end 700 seriøse, sjove og opfindsomme navneforslag væltede ind på Nordicoms hjemmeside i august måned, hvoraf dommerkomitéen valgte 10, der kom til offentlig afstemning. Vinderforslaget, Spektrum, er et godt billede på den mangfoldighed og farverighed, det nye center tilstræber. Med Spektrum bliver der skabt et stort forretningscentrum med masser af muligheder i et område, hvor der bor rigtig mange mennesker. Det vil styrke handelslivet i hele Gladsaxe og give genlyd i oplandet, når Spektrum slår dørene op i Figur 2: Årlig porteføljetilvækst fordelt på køb, forbedringer, værdireguleringer og salg mio. kr I fig. 2 har vi vist de årlige ændringer i porteføljen fordelt på køb, salg, forbedringer og dagsværdireguleringer. Det fremgår, at køb og salg af ejendomme nogenlunde har modsvaret hinanden i perioden 2002 til 2004, hvorefter købet i de efterfølgende år langt overstiger salget. Forklaringen er det strategiskift, som skete i sommeren 2005, hvor vi satte vækst på dagsordenen. Det er vores aktuelle plan at øge ejendomsporteføljen til omkring 5-6 mia. kr. inden ultimo Køb af ejendomme Forbedringer i eksisterende ejendomme Dagsværdireguleringer Salg af ejendomme 20 21

12 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Udvikling i ejendomsporteføjle (fortsat) I 2006 udgør netto-nyinvesteringerne i ejendomme 671,3 mio. kr. mod 622 mio. kr. i I tab. 1 herunder fremgår det, hvordan porteføljen har udviklet sig i perioden fra 2002 til TABEL 1: Porteføljeudvikling (t.kr.) Nettovækst i ejendomsportefølje Ejendomsporteføljen er vokset med 31% Køb af ejendomme 1.586,8 480,7 Forbedringer i eksisterende ejendomme* 275,8 151,8 Dagsværdireguleringer 344,0 135,3 Salg af ejendomme, regnskabsmæssige værdier -685,4-96,5 I alt 1.521,2 671,3 *Eksklusiv værdiskabelser skabt af Nordicom Udvikling Figur 3: Segmentopdeling af ejendomsporteføljen mio. kr Butiksejendomme Logistik- og produktionsejendomme Boligejendomme Domicilejendomme Byejendomme Andet Det er ultimo 2006 fortsat butiksejendommene, som dominerer vores portefølje. Med en andel af de samlede investeringer på næsten 1,1 mia. kr., udgør butiksejendomme knap 37% af vores samlede ejendomsinvesteringer, se fig. 3. Det næststørste investeringsområde er byejendomme, hvor der er investeret 568 mio. kr., svarende til godt 20%. Det hurtigst voksende segment har i de seneste år har været logistikog produktionsområdet, hvor der nu er investeringer på 450 mio. kr., svarende til 16% af porteføljen. Figur 4: Ejendomsporteføljen opdelt på udlejning og udvikling mio. kr Vi har investeret 450 mio. kr. i erhvervsejendomme, som er under projektudvikling. Arbejdet med development af de mange sager håndteres af Nordicom Udvikling, men da vi forventer at skulle fortsætte med at eje en række af de færdigudviklede ejendomme, har vi valgt at lade ejerskabet af disse ejendomme forblive i Nordicom Ejendom, se fig. 4. Boligprojekter er placeret i Nordicom Udvikling. Udlejningsejendomme Udviklingsejendomme 22 23

13 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Køb af ejendomme Vi har erhvervet 26 nye ejendomme i 2006 for i alt 666 mio. kr. heriblandt vores første investeringer i Tyskland. Vi har i 2006 ikke foretaget investeringer i Sverige. Af de nye investeringer i 2006 er der 5 ejendomme, som først overtages i 2007, se tab. 2. Af de nye ejendomme er 16 projektejendomme og 10 udlejningsejendomme. Tabel 2: Køb af nye ejendomme (t.kr.) (fortsat) Overtages i 2007 Ejendom købspris Torvet 1, Åkirkeby* - Åkirkebyvej 50, Rønne* - Lerchesvej, Svendborg* - Stationspladsen 2, Helsinge* - Dannebrogsgade 2, Odense - Hotel Vinhuset i Næstved på m 2 ligger mellem midtbyen og havnen et område, hvor Nordicom har et betydeligt antal udviklingsprojekter i gang. Birkemose Alle 3-35 og Birkemosevej 9 i Kolding er 2 nyere kontorejendomme med et samlet areal på m 2. Nørregade i Ringsted er en byejendom med blandet anvendelse, der ligger som nabo til Ringsted Centret, der også er vores ejendom. Axel Kiers Vej 13 i Højbjerg er en kontor- og produktionsejendom på m 2, som er udlejet på en længere Tabel 2: Køb af nye ejendomme (t.kr.) Overtaget i 2006 Ejendom løbende lejekontrakt. De 2 ejendomme i Lüneburg i Tyskland er strøgejendomme med et samlet areal på m 2. De 2 ejendomme i Hamborg har et samlet areal på m 2 og anvendes til boligformål. købspris I alt ( ) * Markerede ejendomme er projektejendomme, mens øvrige er udlejningsejendomme. Vi har foretaget vores første investeringer i Tyskland Vordingborgvej 80, Næstved* - Hotel Vinhuset, Næstved - Birkemose Allé 3-35, Kolding - Nørregade 31-33, Ringsted - Vordingborgvej 76, Næstved* - Vordingborgvej 74, Næstved* - Vordingborgvej 78+82, Næstved* - Ulrik Birchs Alle, København* - Kongensgade 67, Odense C* - Vindegade 53, Odense C* - Klostervej 20, Odense C* - Birkemosevej 9, Kolding - Stationspladsen 1-3, Helsinge* - Axel Kiers Vej 13, Højbjerg - Erhvervsvej 6 (Toldbuen), Næstved* - Københavnsvej 45, Roskilde* - Grapengiesserstrasse 2, Lüneburg, Tyskland - Grapengiesserstrasse 16, Lüneburg, Tyskland - Langebrogade 5, København - In de Krümm 36, Hamborg, Tyskland - Dithmarscher Sts./Kra.strasse, Hamborg, Tyskland - I alt

14 Case 4 Butikscentret Galosche Allé har en af byens bedste beliggenheder segmentoplysninger nordicom Ejendomme På hjørnet i Køge I slutningen af 2006 stod Køges nye m 2 store butikscenter færdigbygget på Codan-grunden. Salg af ejendomme I de seneste 5 år har vi solgt ejendomme for 827,3 mio. kr. med avancer på 179,6 mio. kr., hvilket har givet et gennemsnitligt dækningsbidrag på 21,7%. Ud af denne avance har de 37,8 mio. kr. været realisering af tidligere bogførte urealiserede værdireguleringer. I fig. 5 herunder er salgsprisen på de ejendomme, som er solgt siden 2002, opdelt på oprindelig købspris, realiserede værdireguleringer og realiserede avancer ved salg. Med indkørsel fra Tangmosevej har den kendte produktionsgrund en af byens bedste beliggenheder kun få hundrede meter fra Gl. Lyngvejens butikscenter. De 3 lejere, BabySam, Maxi Zoo og Sanistål, er allerede flyttet ind og nyder stor synlighed fra den lange butiksfacade ud til Københavnsvej med nem tilkørsel og parkering. Figur 5: Ejendomssalg opdelt på kostpriser, realiserede værdireguleringer og avancer mio. kr Centeret er solgt med overtagelse d. 1. februar 2007 og er derfor ikke længere en del af Nordicoms portefølje. Nem til- og frakørsel samt gode parkeringsmuligheder Kostpris Realiserede værdireguleringer Avance ved salg

15 Case 5 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Salg af ejendomme (fortsat) I 2006 har vi solgt ejendomme for 135,6 mio. kr. og realiseret avancer på 52 mio. kr., hvilket svarer til et dækningsbidrag på 38,3%. Heraf har 18,2 mio. kr. tidligere været indtægtsført som urealiserede værdireguleringer, mens 33,8 mio. kr. er realiseret som salgsavancer i I 4. kvartal har vi frasolgt en del af den nyerhvervede ejendom Vindegade 53 i Odense, som ikke skal anvendes i erhvervsudvikling. I Roskilde har vi fortsat salget af restejerlejlighederne i Møllehusene, efterhånden som de er blevet ledige. TABEL 3: Salg af ejendomme (t.kr.) Afleveret i 2006 Ejendom salgssum Alle boligerne har 1-2 regulære altaner Mindegade 6, Århus - Rungsted Bytorv, 12 restejerlejligheder - Møllehusene, 7 restejerlejligheder - Slotsgade 59, Hillerød - Bjødstrupvej 24, Århus - Køgevej 34, Ringsted - Tømrervej 26, Varde - Barfoedsvej 1, Hjørring - Øster Mellemkaj, Næstved - Lindehaven godt håndværk I efteråret 2006, kun et års tid efter byggeriets påbegyndelse, kunne lejere og ejere rykke ind i Lindehavens flotte, nye omgivelser. I alt Solgt i 2006, til aflevering i 2007: Ejendom Vindegade 53, Odense (delsalg) - Det moderne byhus i karakteristiske, røde mursten på hovedgaden i Taastrup er et pragteksempel på et succesfuldt byfortætningsprojekt, der giver mulighed for at nyde byens puls og et trygt familie-/privatliv i samme åndedrag. Byggeriet huser 21 ejerboliger fordelt på 3 etager med tilbagetrukne penthouselejligheder på toppen og butikker i stueplanet. Alle boligerne har 1-2 regulære altaner, der i sammenspil med franske altaner optimerer lysindfaldet. Lejlighederne på første etage har terrasser med direkte adgang til den store, fælles tagterrasse, der med let beplantning, lys og luft indbyder til hyggeligt samvær og giver børnene frie udfoldelsesmuligheder. Butikslokalerne i stueplanet er udlejet til hhv. Roskilde Bank og Aldi Supermarked. Lindehaven er blevet til i samarbejde med entreprenørfirmaet SKANSKA og CenterPlan. Det er tegnet af Gröning Arkitekter. Realisering af tidligere bogførte urealiserede værdireguleringer Lys og praktisk indretning af rummelige lejligheder midt på Taastrup Hovedgade 28 29

16 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Urealiserede værdireguleringer I hovedparten af lejekontrakterne i Nordicoms ejendomme er der indbygget en pristalsregulering af lejeindtægterne, som typisk indebærer, at ejendommenes værdi øges år for år. I Nordicoms resultatopgørelse indregnes denne værdiudvikling under posten urealiserede værdireguleringer. For de aktuelle ejendomme i porteføljen er der gennem årene samlet sket værdireguleringer på 439 mio. kr. Summen øges, når der foretages nye urealiserede værdireguleringer i et regnskabsår, og reduceres, når der sælges ejendomme, hvor der tidligere har været foretaget urealiserede værdireguleringer. Den gunstige prisudvikling på investeringsejendomme er fortsat I de seneste år har betydelige prisstigninger på ejendomsmarkedet I løbet af de seneste 5 år har vi i alt foretaget urealiserede Modellen tager udgangspunkt i ejendommenes nettoleje for det forsikringer, vedligeholdelse, serviceudgifter, renholdelse, for- afspejlet sig i usædvanligt høje værdireguleringer på Nordicoms værdireguleringer for 344 mio. kr. Ved salg af ejendomme er der i kommende regnskabsår. Beregningen for hver enkelt ejendom syningsudgifter og diverse. Ejendommens nettoleje fremkommer ved ejendomme. Den høje efterspørgsel på investeringsejendomme har samme periode blevet realiseret 37,8 mio. kr. af tidligere urealiserede indeholder alle lejeindtægter for det kommende år, en lejeværdi for at trække driftsudgifterne fra ejendommenes indtægter og lægge betydet, at det startafkast, som investorer har været villige til at værdireguleringer, se fig. 6. ledige lokaler samt indtægter fra ejendommenes fælles- og forrentning af depositum til. Ejendommenes markedsværdi beregnes acceptere ved køb af nye ejendomme, er blevet lavere og lavere. varmeregnskaber. Driftsudgifter indregner alle faktiske drifts- ved at kapitalisere nettolejen med en afkastprocent, der fastsættes Ultimo 2005 opgjorde Nordicom værdien af sin ejendomsportefølje Som det fremgår af figuren har der været særligt høje urealiserede omkostninger, som bl.a. omfatter skatter og afgifter, administration, individuelt for hver enkelt ejendom. ud fra et gennemsnitligt nettoafkast på 7,05%. Den gunstige værdireguleringer i 2005 og 2006, som skyldes prisstigninger på prisudvikling på investeringsejendomme er fortsat i 2006, hvor ejendomsmarkedet. De samlede urealiserede værdireguleringer i markedets afkastkrav igen er gået ned. Værdien af Nordicoms 2006 udgør 135 mio. kr. Nordicom anvender den afkastbaserede udlejningsejendomme er ultimo 2006 opgjort ud fra et gennemsnitligt værdiansættelsesmodel. nettoafkast på 6,62%. Figur 6: Udviklingen i værdireguleringer på investeringsejendomme (Y) mio. kr. (Z) mio. kr Urealiserede værdireguleringer i perioden (Y) Realiserede værdireguleringer i perioden (Y) Samlede værdireguleringer, ultimo (Z) 30 31

17 Case 6 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Udlejning af ejendomme Der er i 2006 realiseret lejeindtægter for i alt 137,6 mio. kr. Heraf kommer ca. 129 mio. kr. fra udlejning af ejendomme i normal drift og ca. 8,6 mio. kr. fra udlejning af ejendomme under projektudvikling. Sammenlignet med samme periode sidste år er de realiserede lejeindtægter øget med 23,2 mio. kr. svarende til 20%. Nordicoms lejeindtægter har været jævnt stigende i de sidste ca. 4 år, og da det er planen at fortsætte med at øge investeringerne i udlejningsejendomme, er det vores forventning, at denne tendens vil fortsætte i de kommende år. Sydvendte taghaver og altaner i Degnehaven Realiseret med sikkerhed Figur 7: Realiserede lejeindtægter mio. kr Uden EjendomsKaution var Degnehaven på Frederikssundsvej i Brønshøj ikke blevet til noget. Pantheon A/S var initiativtager til Degnehaven, men det var Nordicom, der sikrede projektets gennemførelse via Ejendoms- Kaution. Resultatet er en moderne og stilfuld ejendom med 24 ejerlejligheder fordelt på 3 etager med 2 butikker i stueplanet. EjendomsKaution er vores tilbud til mindre og mellemstore investorer og udviklere om kaution for de yderste 10-20% af et ejendomsudviklingsprojekt Inden for den eksisterende udlejningsportefølje er der også et fint potentiale for at øge lejeindtægterne. Ultimo 2006 var der ledige lejemål i udlejningsporteføljen med en samlet vurderet årlig lejeværdi på 21,6 mio. kr., svarende til en tomgang på 13%. Det normale for en portefølje som vores vil være en tomgang på mellem 5-7% et niveau, vi forventer at kunne nå i løbet af et år til halvandet. Ca. 2/3 af tomgangen (15 mio. kr.) stammer fra 5 ejendomme, som i øjeblikket er i en betydelig omstillingsfase, hvilket begrunder den meget høje tomgang. Pantheon A/S valgte at indgå en aftale om EjendomsKaution for økonomisk at sikre sig rettigheder til grunden og udviklingen af denne. For Nordicom var samarbejdet interessant, fordi projektets ide og grundlæggende kvaliteter lå inden for vores forretningsgrundlag for EjendomsKaution. Degnehaven blev til i tæt samarbejde, hvor vi foruden kaution også stillede os til rådighed med sparring og rådgivning omkring markedet. Ejendommen blev opført som forventet og leveret i efteråret 2006, og samtlige ejerlejligheder var solgt på meget kort tid

18 Case 7 segmentoplysninger nordicom Ejendomme Resultat for Nordicom Ejendom Resultatet for Nordicom Ejendom i 2006 er et overskud før skat på kr. 197,8 mio. kr. (2005: 136,9 mio. kr.). TABEL 4: Resultat i Nordicom Ejendom (mio. kr.) Nordicom Ejendom Omsætning 114,4 137,6 Avance, salg af ejendomme 8,1 33,8 Resultat før skat 136,9 197,8 Balancesum 2.630, ,3 Fremgangen kan henføres til en positiv udvikling på alle indtjeningsområder. Indtjeningen fra udlejning er øget, og ejendomsværdierne er steget ligesom avancerne fra salg af ejendomme. I fig. 8 herunder vises indtjeningens fordeling på hovedområder. Spændende blanding af materialer i facaden Store fællesområder i børnvenligt miljø Figur 8: Indtjeningens fordeling på hovedområder (resultat før kapacitets- og finansielle omkostninger): (Y) mio. kr. (Z) mio. kr En oase på kanten af København I efteråret 2004 vandt vi et spændende udbud om 2 ubebyggede grunde på den gamle træningsbane og et græsdækket restareal i Ballerup Idrætsby Resultat fra udlejning, netto (Y) Værdireguleringer (Y) Avance fra solgte ejendomme (Y) Resultat før kapacitets- og finansielle omkostninger (Z) Her i den naturskønne nordlige del af Harrestrup Ådal skyder det storstilede boligprojekt Olgas Have op med 48 rækkehuse, 80 etageboliger og et budgethotel med 130 værelser. I alt etagemeter. Boligerne i Olgas Have er indrettede med optimal rum- og lysudnyttelse og kvalitetselementer. De individuelle behov tilgodeses ikke blot med varierende størrelser og antal værelser, men med mulighed for direkte at til- og fravælge vægge. Hvert rækkehus har 108 m 2 fordelt på 2 plan med for- og baghave og mulighed for carport. Lejlighederne, derimod, varierer i størrelse med 2, 3 og 4 værelser på hhv. 56, 86 og 103 m 2. De fås med enten altan eller terrasse fra stuen, som er indrettet i åben planløsning med stort spisekøkken og optimal rum- og lysudnyttelse. Beboerne i rækkehusene og halvdelen af lejlighederne flyttede ind i efteråret Den anden halvdel af lejlighederne bliver indflytningsklar i oktober/november 2007, mens hotellet slår dørene op for gæster d. 1. maj

19 Mulighed for at udvikle ca nye boliger Segmentoplysninger Nordicom Udvikling Arbejdet i Nordicom Udvikling er opdelt på 3 hovedområder, der fokuserer på henholdsvis development af boliger, erhvervsprojekter og parkering. Projektudvikling af boliger Nordicoms boligudviklingsafdeling, der har været aktiv siden 1999, har udviklet et betydeligt antal ejerlejligheder og rækkehuse i en række forskellige byer i Danmark. Boligerne udvikles enten til udlejning eller salg. TABEL 5: PROJEKTER UNDER OPFØRELSE PR. 31. december 2006 Projekt areal Antal Solgte solgte ikke Forventet aflevering (m 2 ) boliger (stk.) boliger (stk.) boliger (stk.) afleverede (stk.) Hammershave, Helsingør Fyrholm, Sluseholmen, Kbh Lindholm, Sluseholmen, Kbh Olgas Have, Ballerup Ballerup Hotel, Ballerup (Udlejet) Aflevering af boliger I 2006 har vi afleveret 321 boliger fra projekterne Fyrholm, Emdrup Park II, Hammarshøj og Olgas Have, hvilket har givet en omsætning på 757,4 mio. kr. og et dækningsbidrag på 167,4 mio. kr. Portefølje Efter afleveringen af boliger i 2006 rummer vores projektportefølje mulighed for at udvikle ca nye boliger med et forventet samlet etageareal på ca m 2 og en forventet samlet markedsværdi på ca. 6,9 mia. kr. Boliger under opførelse Vi er i øjeblikket i gang med at opføre 384 boliger, som ikke er afleveret, med et samlet etageareal på m 2 til en forventet samlet markedsværdi på ca. 825 mio. kr. I alt Markedsværdi i alt (mio. kr.) Af de 384 boliger, der er under opførelse og ikke afleveret, er 158 solgt og 133 udlejet. I alt har vi således 93 boliger under opførelse, som hverken er solgt/udlejet. De igangværende boligbyggerier, der ikke er afleveret, er pr. 31. december 2006 indregnet i balancen med en regnskabsmæssig kostpris på 206,2 mio. kr

20 Flere boligprojekter under udvikling segmentoplysninger nordicom Udvikling Projektudvikling af boliger (fortsat) Projektudvikling af boliger, som ikke er under opførelse Nordicom Udvikling har 7 boligprojekter i pipelinen, hvor der ikke er igangsat byggeri. I disse projekter forventer vi at kunne opføre ca nye boliger med et samlet etageareal på ca m 2 til markedsværdi på ca. 6,1 mia. kr. TABEL 6: PROJEKTER UNDER udvikling PR. 31. december 2006 Projekt areal Antal Endelig Solgte ikke afleverede Forventet aflevering (m 2 ) (m 2 ) boliger (stk.) lokalplan boliger (stk.) Skråningshusene, Snekkersten Godkendt Hammershøj Længehus, Helsingør Godkendt Amager Strandvej, København I Ved Stigbordene, København I Enghave Brygge, København I Laguneparken, Næstved Godkendt Randlevvej, Odder I I alt Markedsværdi i alt (mio. kr.) af projekterne har godkendte lokalplaner, mens planlægningsforløb på de øvrige projekter er igang herunder de 3 store projekter i København. I de 7 boligprojekter under udvikling, hvor byggeriet endnu ikke er igangsat, udgør den regnskabsmæssigt bogførte værdi ultimo 2006 i alt 884,7 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig regnskabsmæssig værdi på ca kr. pr. forventet kvadratmeters byggeret. Der er i 2006 foretaget regulering af jordværdierne på de 3 store projekter i København, mens der ikke er foretaget værdireguleringer på øvrige projekter. Jordværdierne for de københavnske projekter på Amager Strandvej, i Sluseholmen og i Enghave Brygge er ultimo 2006 indregnet til en regnskabsmæssig værdi på 775,8 mio. kr. inkl. tilgåede omkostninger. Det svarer til en gennemsnitlig pris pr. forventet byggeretskvadratmeter på ca kr. (ca kr. ekskl. tilgåede omkostninger). De øvrige projekter er bogført til en gennemsnitlig pris pr. byggeretskvadratmeter på ca kr. Salg af projektboliger I Olgas Have i Ballerup er vi igang med at sælge de sidste 10 boliger. Herudover er det eneste projekt under opførelse, som ikke er udsolgt, Lindholm i Sluseholmen. Her mangler vi at sælge 83 boliger, men vi har ikke brugt ressourcer på at sælge boliger i dette projekt det seneste halve år, da der er måneder til boligernes aflevering. Forudsat at omsætningen på boligmarkedet har normaliseret sig, forventer vi at genoptage salgsindsatsen på Lindholm medio

21 segmentoplysninger nordicom Udvikling Projektudvikling af erhvervsprojekter Nordicom har beskæftiget sig med udvikling af erhvervsprojekter siden 1993 med særligt fokus på butiksejendomme. I dag arbejdes der med et bredere sigte i erhvervsudviklingsafdelingen, hvor der fokuseres på projekter til detailhandel, kontorformål og med en blandet bymæssig anvendelse. 22 erhvervsprojekter med et samlet forventet areal på m 2... Aflevering af projekter Nordicom Udvikling har i 2006 afleveret ca m 2 butiksarealer i forbindelse med projekterne Galosche Allé 3-7 i Køge, Albuen i Kolding og delvist på Zartmannsvej på Bornholm. Værdien af de færdiggjorte projekter udgjorde ca. 130 mio. kr. Ejendommen på Galosche Allé 3-7 i Køge blev solgt i 2006, men da afleveringen af ejendommen til køberen først sker i 2007, medregnes omsætningen og indtjeningen først i det nye regnskabsår. Portefølje Ultimo 2006 var erhvervsafdelingen i gang med at udvikle 22 erhvervsprojekter med et samlet forventet areal på m 2 og til en forventet færdigværdi af ca. 3,5 mia. kr. Tyngden i projektudviklingen ligger fortsat på detailhandelsområdet, som med et projektareal på ca m 2 udgør ca. 62% af den samlede projektportefølje (75% ultimo 2005). Projekter målrettet kontorformål udgør ca m 2, svarende til ca. 14% af projektporteføljen (8% ultimo 2005). Erhvervsprojekter under opførelse Vi har byggeri i gang på 5 erhvervsprojekter med et samlet areal på m 2, hvoraf m 2 er udlejet. De 5 projekter har en forventet samlet færdigværdi på ca. 266 mio. kr., se tab. 7. Det eneste af projekterne under opførelse, der ikke er udlejet/solgt, er Hotel Hvide Hus i Ebeltoft, som indeholder m 2 under udvikling til 34 nye ferieboliger. Vi forventer at starte salget i påsken Den samlede bogførte regnskabsmæssige kostpris for de 5 projekter under opførelse udgør 72 mio. kr. ultimo Hertil kommer dog Hotel Hvide Hus, som ejes i partnerskab med en associeret virksomhed. TABEL 7: Erhvervsprojekter under opførelse PR. 31. december 2006 Projekt butiksareal Kontorareal Anden anvendelse Areal i alt Udlejet areal Forventet aflevering (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) (år) Storkøbenhavn Gladsaxevej , Gladsaxe Øvrige Sjælland Næstved Biografcenter Toldbuen, Næstved Jylland og øerne Zartmannsvej m.fl., Bornholm Hotel Hvide Hus, Ebeltoft Sælges 2007 I alt

22 segmentoplysninger nordicom Udvikling Projektudvikling af erhvervsprojekter segmentoplysninger nordicom Udvikling Projektudvikling af erhvervsprojekter, som ikke er under opførelse Vi er i gang med at udvikle 17 projekter, hvor der ikke er igangsat byggeri, med en forventet samlet færdigværdi på 3,2 mia. kr. TABEL 8: Projektudvikling af erhvervsprojekter, hvor der ikke er igangsat byggeri pr. 31. december 2006 Forventet aflevering Projekt butiksareal Kontorareal Anden anvendelse Areal i alt Godkendt eller (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) lokalplan (m 2 ) senere (m 2 ) Storkøbenhavn Frederikssundsvej 11, København Ja Herlev Hovedgade 199, Herlev Ja Herlev Hovedgade 17, Herlev (udvidelse) Ja Høje Gladsaxe Center (udvidelse) Nej Taastrup Bycenter, Taastrup Ja Englandsvej 51, København* Ja Øvrige Sjælland Byageren 5-11 m.fl., Roskilde Ja L.C. Worsøesvej 2, Holbæk Ja Ringsted Centret (udvidelse) Nej Schweizerarkaden, Slagelse Ja Slagelse Storcenter, Slagelse Ja Næstved Havn, Næstved Ja Helsinge Stationscenter* Ja Jylland og øerne Torvet 1, Aakirkeby, Bornholm Ja Kongensgade 67, Odense* Ja Svendborg Havn, Svendborg* Nej Middelfartvej 1, Odense* Ja Udvikling af parkeringsprojekter På parkeringsområdet er vores primære aktivitet at medvirke til fornyelse af de gamle snævre bymidter med særlig fokus på det fuldautomatiske Trevi-system. Inden for dette segment arbejder vi både som byudvikler, developer og investor. Den rigtige parkeringsstrategi giver mulighed for at skabe et mere bilfrit og vitalt bymiljø til gavn for både handel og borgere med flere gågader, torve, grønne områder og bedre kår for cyklisterne. En stor del af det grundlæggende arbejde i Trevi handler om at skabe kontakter til nye byer og få lejlighed til at præsentere vores vision for udvikling af bymidterne. Resultat for Nordicom Udvikling TABEL 9: Resultat i Nordicom Udvikling (mio. kr.) Nordicom udvikling Omsætning 351,2 769,4 Resultat før skat 368,3 254,4 Balancesum 1.171, ,6 I alt Den bogførte regnskabsmæssige kostpris på ovenstående erhvervsprojekter, hvor der ikke er igangsat byggeri, udgør ca. 350 mio. kr. ekskl. Taastrup Bycenter, der ejes i partnerskab med en associeret virksomhed. Det samlede forventede areal i de projekter, hvor der ikke er igangsat byggeri, udgør m 2 heraf er der pt. indgået aftaler om udlejning af m 2 til en samlet årlig leje på ca. 19 mio. kr. stationscenter med butikker, kontorer og boliger, der skal ligge for enden af den nuværende gågade. På strøget i Odense har vi erhvervet 2 ejendomme ud til Kongensgade, der efter planen skal nedrives, så vi kan opføre en ny ejendom med butikker i stueetagen og boliger på etagerne ovenover. I Svendborg Havn har vi erhvervet et areal, hvor vi forventer at skulle opføre et discountsupermarked, et par mindre butikslejemål samt 25 boliger. En anden ny sag er et projekt på Middelfartvej i Odense, hvor vi forventer at opføre butikker, De 5 projekter i tab. 8 mærket med * er opstartet i 2006, og har et kontorer og boliger. forventet samlet nyt areal på m 2 og en forventet samlet færdigværdi på mio. kr. På Englandsvej 51 i København skal vi identificere en ny lokalisering til den eksisterende lejer, således at ejendommen kan ombygges til butikker og nye boliger. I Helsinge har For de fleste af projekterne, hvor lokalplangrundlaget endnu ikke er på plads, er processen langt fremskreden. Vi forventer, at alle projekter har endeligt godkendte lokalplaner inden udgangen af vi i samarbejde med kommunen udviklet grundlaget for et nyt Resultat før skat i Nordicom Udvikling udviser et overskud før skat på 254,4 mio. kr. i 2006 (2005: 368,3 mio. kr.). Periodens resultat skal ses i forhold til den ændrede regnskabspraksis, som er præsenteret i årsrapportens note 1. Tidligere har Nordicom indregnet avance fra projektsalg i omsætningen ift. projektets salgs- og udviklingsstade, og det har givet en successiv indregning af indtægterne fra bl.a. projektsalg af boliger, efterhånden som produktionen er skredet frem. Med det nye regnskabsprincip bliver projektsalg af boliger og erhvervsejendomme først indregnet i omsætningen ved aflevering til køberne. Den ændrede regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. kvartal 2007 (perioden 1/1-31/3 2007) Nordicom koncernens resultat for første kvartal af 2007 udgør 39,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse

Læs mere

Et stærkt år for Nordicom

Et stærkt år for Nordicom Et stærkt år for Nordicom Nordicom har i 2006 realiseret et resultat før skat på 452,0 mio. kr. (2005: 506,3 mio. kr.). Dette er i underkanten af det forventede resultat på omkring 500 mio. kr. Resultatet

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006 Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal (perioden 1/1-30/9 ) Nordicom koncernens resultat for de tre første kvartaler af udgør 308,2 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Et godt år i et marked under forandring

Et godt år i et marked under forandring Et godt år i et marked under forandring Nordicom har i 2007 realiseret et resultat før skat på 292,1 mio. kr. (2006: 583,8 mio. kr.), hvilket er i niveau med det forventede resultat. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom. ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03 nordicom@nordicom.dk www.nordicom.dk ÅRSRAPPORT 07 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf. 33 33 93 03 Fax 33 33 83 03 CVR-nr. 12 93 25 02 www.nordicom.dk Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 I 2005 var Nordicom

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere