WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion."

Transkript

1 INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard Kit Jespersen Christian Andersen Peter Steffen Rank Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Dette nummer af Jordforurening.info udkommer kun i en web-udgave. Vi ved, at mange af vore læsere sætter pris på at få bladet i papirudgaven. Papirudgaven har stadig fordele i forhold til elektroniske løsninger, og vi har ikke droppet den for at skubbe til den muligvis uddøende race af papirelskere. Det er heller ikke udtryk for tvungen sparsommelighed. Det er simpelthen fordi, der ikke er stof nok til at begrunde en papirudgave. Vi har kun én artikelserie på lager, som handler om frugtplantager, og vi har vurderet, at det ikke er nok til et blad. Omvendt synes vi ikke, det vil være rimeligt i forhold til artiklernes karakter og omfang alene at udgive dem i en net-udgave, så vi har udsat udgivelsen et nummer. Men vi synes, artikelovervågningen skal være til rådighed for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. Vi lover, at næste nummer kommer i en papirudgave. Vi vil trykke førnævnte artikler om frugtplantager, og vi forventer også, at læserne vil levere stof. Så rækker vores løfter heller ikke længere. Bladet lever i kraft af læsernes aktive indsats med at skrive artikler til de ca andre læsere bladet har. Vi er derfor helt afhængige af, at du tager dig tiden til at berige alle os andre med spænende ny viden eller oplevelser på jordforureningsområdet. Vi ser også gerne indlæg til debat mellem læserne. Men sikkert er det, at hvis der ikke kommer stof udefra, må vi tage bladets eksistens op til revision. WEB-UDGAVE

2 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Jan Petersen Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne inddelt i emner. 1. Jura, økonomi og politik Hjælp til boligejere med forurenede grunde Miljøstyrelsen genåbner nu den låneordning, hvor boligejere med en forurenet grund kan få hjælp til at rense grunden finansieret med et afdragsfrit statsgaranteret lån med et rentetilskud. Låneordningen er et tilbud til de mere end 400 boligejere, som har tilmeldt sig statens ordning for oprydning af forurenede grunde, hvor ventetiden i dag ligger på år for de sidst tilkomne. Tidligere har i alt 32 boligejere fået hjælp fra låneordningen i årene 2004 og Alle der står på listen for den såkaldte Værditabsordning, dvs. boligejere, der uden deres vidende har købt en forurenet grund, får adgang til låneordningen. Tilsagn om optagelse på låneordningen vil blive givet så længe, der er bevillingsmæssig dækning. MiljøNyt.dk nr. 59, 20. januar. Miljøministeren i åbent samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg vedrørende oprensning af forurenede træimprægneringsgrunde efter Collstrops virksomhed Miljøministeren er blevet spurgt, om hun vil redegøre for behovet for at oprense forurenede træimprægneringsgrunde anvendt af firmaet Collstrop samt muligheden for at gøre firmaet juridisk og økonomisk ansvarlig for forureningen. Dertil har ministeren svaret, at det er regionerne, der afgør, om der er behov for oprensning, og at der allerede er gennemført oprensning på 9 af de 13 grunde. Ministeren har desuden svaret, at det ikke er muligt at gøre firmaet Collstrop ansvarlig for de efterladte forureninger. Derudover er ministeren blevet spurgt, om hun vil redegøre for, om Collstrops virksomhed og den efterladte forurening adskiller sig fra andre forurenede træimprægneringsgrunde. Ministeren har svaret, at hvad angår type og omfang af efterladt forurening adskiller Collstrop sig ikke fra andre forurenede træimprægneringsgrunde og tilføjer, at der i dag er kendskab til 192 træimprægneringsgrunde, hvoraf 125 af dem er kortlagt. Endelig blev ministeren spurgt, hvad regeringen har foretaget sig for at minimere og eliminere forurening fra tidligere og eksisterende træimprægneringsvirksomheder i Danmark? Dertil har ministeren svaret, at træimprægneringsgrundene, ligesom andre af de gamle forureninger, indgår i den offentlige indsats, og tilføjer, at hun er opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være behov for, at regionerne tager sig af jordforurening, som kan true naturområder og forringe vandkvaliteten i sø eller å. Ministeren har derfor bedt Miljøstyrelsen om at forberede en lovændring i, hvor formålet bl.a. vil være en præcisering af, hvem der har ansvaret for forureningssager, der truer vand- og naturområder. MPU, Alm. del samrådsspørgsmål AA-AC, stillet af Pia Olsen Dyhr (SF) den 10. oktober 2010, se Folketingets hjemmeside, Ministerens svar af 10. november 2010 fremgår af bilag/131/ pdf. Miljøministeren i åbent samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg vedrørende strategi for oprensning af de over jordforureninger, der er registreret i Danmark Miljøministeren blev spurgt, om hun ville redegøre for regeringens strategi for at rense de over jordforureninger, der er registreret på landsplan i Danmark, herunder om de midler, der er afsat til oprensning af jordforureninger, er tilstrækkelige. Ministeren svarede bl.a., at der reelt kun er omkring jordforureninger, der kræver oprensning, og at det beløb, der er til rådighed, er tilstrækkeligt. MPU, Alm. del samrådsspørgsmål R, stillet af Benny Engelbrecht (S) den 8. oktober 2010, se Folketingets hjemmeside, Ministerens svar af 10. november 2010 fremgår af almdel/mpu/bilag/132/913595/index.htm 20-spørgsmål om kontrol af pesticider i grundvand Miljøministeren er blevet spurgt, om hun mener, at det er forsvarligt, at mængden af nye stoffer ikke automatisk kontrolleres ved undersøgelser for pesticider i grundvandet. Hertil har miljøministeren svaret, at alle ansøgninger om godkendelse af pesticider gennemgår en grundig vurdering af risikoen for forurening af grundvandet for alle ansøgte anvendelsesområder. Der gives ikke godkendelse, såfremt der er risiko for en overskridelse af grænseværdien for grundvand. Som en ekstra sikkerhed testes godkendte pesticider i Varslingssystemet for pesticider i grundvand (VAP), der under realistiske worst case betingelser ved landbrugsmæssig anvendelse følger stoffernes transport ned gennem jorden. Såfremt det mod forventning viser sig, at et godkendt stof kan udgøre en risiko for grundvandet, kan der hurtigt gribes ind med forbud eller restriktioner på anvendelsen. Det prioriteres først at teste de nye stoffer og deres nedbrydningsprodukter, der vurderes at have den største potentielle bevægelighed i jord. Prioriteringen foretages ud fra de oplysninger, der er pligt til at aflevere ved ansøgning om godkendelse samt øvrig information, som Miljøstyrelsen er bekendt med. 20-spørgsmål nr. S 868, stillet af Per Clausen (EL) den 13. januar, se Folketingets hjemmeside, 2

3 20-spørgsmål om kontrol af pesticider i grundvand Miljøministeren er blevet spurgt, om hun mener, at det er udtryk for en høj prioritering af målsætningen om at sikre rent og urenset drikkevand i fremtiden, at der siden 2001 er gennemført en kraftig reduktion i antallet af stoffer, der kontrolleres for i grundvandet og antallet af målestationer. Hertil svarer miljøministeren, at natur- og miljøovervågningsprogrammet er behovsstyret, således at overvågningen løbende bliver tilrettelagt og målrettet efter at tilvejebringe viden om naturen og miljøet, som kan understøtte gældende forvaltningsmæssige overvågningsforpligtelser i forhold til den danske natur- og miljøpolitik og lovgivning. Overvågningsprogrammet for er tilpasset de forpligtelser, der følger med Vandramme- og Habitatdirektivet. Dette gælder ifølge ministeren både antallet af målestationer og antallet af analyserede stoffer. I 2003 blev antallet af analyserede pesticider og nedbrydningsprodukter f.eks. reduceret fra 45 til 28, og der skete en yderligere reduktion (til 24 stoffer) i forbindelse med programrevisionen i De udgåede stoffer var enten ikke hidtil fundet eller kun fundet i meget begrænset omfang. I det nye overvågningsprogram er analysepro-grammet for pesticider omvendt øget med 7 nye stoffer, således at det samlede antal er på spørgsmål nr. S 869, stillet af Per Clausen (EL) den 13. januar, se Folketingets hjemmeside, 20-spørgsmål om pesticider i grundvand Miljøministeren er blevet spurgt, om hun mener, at godkendelsessystemet af pesticider fungerer tilfreds-stillende, når vi i dag kan finde rester af stort set alle de pesticider, der er godkendt, i vores grundvand. Miljøministeren har svaret, at godkendelsesordningen er velfungerende. Desuden mener Miljøministeren, at det langt fra er alle godkendte stoffer, der findes i grundvandet, og at der bliver taget hånd om de få, der måtte overskride grænseværdien. Hun tilføjer, at en væsentlig grund til, at det umiddelbart kan se ud som om, at der stadig er mange pesticider i grundvandet er, at vi gennem omlægninger af grundvandsovervågningen i dag går mere målrettet efter de problematiske pesticider netop der, hvor vi ved, at de kan forekomme. 20-spørgsmål nr. S 990, stillet af Per Clausen (EL) den 24. januar, se Folketingets hjemmeside, Afgørelse fra Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har stadfæstet Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. marts 2009 til grundejer med krav om dækning af afholdte udgifter i forbindelse med en akut selvhjælpshandling på en ejendom i Spjald som følge af et forureningsudslip på jorden fra tank med ensileringskemikalier. Samtidig ophæver Miljøklagenævnet kommunens afgørelse af 4. maj 2009 med krav om udgiftsdækning fra Nykredit Realkredit A/S. Miljøklagenævnets afgørelse af (MKN ) kan læses på 2. Kortlægning og undersøgelser Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet I projektet Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet præsenteres en aktiv sporgasmetode til fastlæggelse af aktive spredningsveje i bygninger med indeklimaproblemer, der skyldes forurenet jord eller grundvand. Desuden er aktuelle reduktionsfaktorer undersøgt på to lokaliteter, hvor JAGG-modellens forudsætninger ikke er opfyldt. Metoden giver en god direkte fornemmelse for de konvektive spredningsveje i bygningen. Der er tale om en meget adaptiv test, hvor det er let at afprøve forskellige spredningshypoteser. Projektet er gennemført af Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) for Region Nordjylland under Miljøstyrelsens Teknologipulje. Af Per Loll, Poul Larsen, Maria Grøn, Tonny Jensen & Claus Larsen. Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1352, 2010 (ISBN ). Kan downloades på Publikationer/. 3. Stoftransport og omsætning Et første landsdækkende redoxkort Redoxgrænsen, der beskriver overgangen mellem oxiderede og reducerede jordlag, er blevet kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt boringer i unge kvartære aflejringer er anvendt i denne første version af et landsdækkende redoxkort, som har en opløselighed på 1 km 1 km. Redoxkortet bidrager til forståelsen af, i hvilke dybder forskellige processer kan forventes at finde sted på større skala. Kortet har sin begrænsning i den ringe opløselighed, og skal derfor ikke forventes at kunne anvendes på lokal skala. Af Vibeke Ernstsen, Peter Roll Jakobsen & Frants von Platen (GEUS). Vand & Jord nr. 4, 2010, side Risikovurdering Kloroform i jord og grundvand Kloroform tilskrives normalt forurening, men er ofte detekteret i grundvand under skove, som ellers ikke bærer præg af forurening. På baggrund af flere danske, svenske og hollandske undersøgelser, der viser naturlig forekomst af kloroform i jord, har Miljøstyrelsen tilladt et højere indhold af kloroform i drikkevand i de tilfælde, hvor der kan gøres rede for en naturlig kilde. Af Christian Nyrop Albers, Troels Laier & Ole Stig Jacobsen (GEUS). Vand & Jord nr. 4, 2010, side Jordforurening.info 1 - WEB-UDGAVE 3

4 ARTIKELovervågning Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager Rapporten Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager giver fagfolk et fælles grundlag til vurdering af sundhedsmæssige risici for beboere i bygninger, hvor der som følge af afdampning fra en underliggende jordforurening sker påvirkning af indeklimaet. Rapporten kan bruges som et redskab i forbindelse med regionernes prioritering af indeklimasager og udarbejdelse af strategi for risikokommunikation. Projektet er gennemført af NIRAS A/S i samarbejde med repræsentanter fra de fem regioner og VJ. Udgivet af. Teknik og Administration nr. 4, Kan downloades på udg_rapporter.php. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rapporten Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet giver et fagligt grundlag for at identificere og vurdere, hvornår og under hvilke omstændigheder forurenende stoffer kan betragtes som farlige eller ikke-farlige i forhold til grundvandet. Projektet er finansieret af Miljøministeriet og gennemført af Rambøll. Af Kim Haagensen, Eva Hansson, Hanne Dahl Holmslykke & Liselotte Clausen. Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, 2010 (ISBN ). Kan downloades på naturstyrelsen.dk/udgivelser/aarstal/2010/. 5. Drikkevand og grundvandsbeskyttelse Grundvandets tilstand og udvikling Statusrapporten for grundvandets tilstand er nu tilgængelig på nettet. Rapporten viser bl.a., at der er en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet. Det er særligt de øvre grundvandsmagasiner, der er præget af pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse, mens pesticidindholdet i det mere dybtliggende grundvand er væsentligt mindre. Et stigende antal indtag fra grundvandsovervågningen indeholder glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA. Stofferne findes ikke længere kun i de øverste og mest sårbare magasiner. Af Thorling, L., Hansen, B., Langtofte, C., Brüsch, W., Møller, R.R., Mielby, S. & Højberg,A.L. Grundvand. Status og udvikling Teknisk rapport, GEUS, 2010 (ISBN ). Rapporten kan downloades på Effektiv grundvandsbeskyttelse ved Sekær og Bøgeskov På grund af forurenede kildepladser flyttede Esbjerg Forsyning i slutningen af 90 erne hovedparten af indvindingen km mod øst. Samtidig blev der påbegyndt en indsats for at beskytte grundvandet. Det har resulteret i, at der i dag er etableret en varig beskyttelse på 160 ha boringsnære arealer, hvor der ikke må anvendes pesticider. Af Christian Thirup (Alectia A/S), Peter Madsen (Esbjerg Forsyning A/S), Jens Chr. Skov Jensen (Alectia A/S) & Peter Svinkløv (Esbjerg Forsyning A/S). danskvand, nr. 5, december 2010, side Debat: Nødvendig vandbehandling i Marstal Driftsikkerheden må komme i første række og de gode intentioner i anden, når forureningen er sket og ressourcerne begrænsede. Ærø Vand har lukket mange boringer både pga. saltvandsindtrængning og sprøjtegifte i grundvandet, og har været nødsaget til at foretage videregående vandbehandling for at sikre borgerne i Marstal rent drikkevand. I artiklen stilles der spørgsmålstegn ved, om det er rationelt og rimeligt, at man ved mange store byer har bekostet millioner af kroner på at finde og udnytte dybtliggende grundvand langt fra byerne og forbrugsstedet, fordi der er sket forurening af bynært grundvand, når man i stedet kan rense sig ud af problemet. Af Jesper Teilmann Andersen (Ærø Vand A/S) & Hans Ole Hansen (Orbicon Leif Hansen A/S). danskvand, nr. 5, december 2010, side Rent drikkevand også i fremtiden I december 2010 blev den nye drikkevandshandlingsplan fremsendt til Folketinget. Visionen i handlingsplanen er først og fremmest at sikre rent og godt drikkevand leveret gennem en bæredygtig vandindvinding og en innovativ vandforsyningssektor. Handlingsplanen udpeger syv vigtige indsatsområder, der skal arbejdes videre med for at sikre den høje kvalitet af drikkevandet. Helt centralt står beskyttelsen af grundvandet. I handlingsplanen er der beskrevet en række initiativer, der skal begrænse belastningen med pesticider fra landbruget, bl.a. sprøjtefrie randzoner omkring boringer. Desuden skal staten senest i 2015 have afsluttet kortlægningen af grundvandsmagasinerne, hvorefter kommunerne to år senere skal være klar med deres indsatsplaner for at beskytte grundvandet. Af Ulf Joel Jensen, MiljøDanmark, nr. 1, februar, side Andet -mødet Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring og samarbejde Dette -møde handlede om viden- og ikke mindst datadeling inden for grundvand, vandforsyning, geologi og jordforurening. Der blev holdt indlæg om rammerne for datastrømme, bl.a. med et indlæg om Jupiters rolle som fællesoffentlig database, samt om forskellige aktørers behov og erfaringer som databruger og/eller dataproducent. Kompendium fra Jord og Grundvands møde den 30. november 2010 kan downloades på 4

5 Monterey, maj 2010 KORT INFO Tilskudsordning til dækning af kommunernes udgifter i sager om villaolietanke Staten har sammen med oliebranchen etableret og finansieret en ordning, hvor kommunerne kan få refunderet udgifter på 48-påbudssager, som var i gang, men ikke afsluttede, pr. 1. november Miljøstyrelsen har den 10. februar sendt information til kommunerne om proceduren for ansøgning om refusion. Tilskuddet vedrører kommunens udgifter i henhold til jordforureningslovens 49, stk. 5. Se yderligere information på Jordforurening.info 1 - WEB-UDGAVE 5

6 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info 7. marts marts marts 6. april april 27. april maj 25. maj maj juni 16. juni NATO Øst Envina Videncenter for Jordforurening Temadag på Vingsted Vingstedcentret, Bredsten, Vejle Vintermøde om jordog grundvand Drinking Water Protection by Integrated Management of Contaminated Land Collstrup-sagen og dens politikse konsekvenser Vingstedcentret, Bredsten, Vejle Beograd, Serbien DTU, Bygning 101, mødelokale 01 på 1. sal (indgang ved banken) Jordforureningsmøde Fredericia Vandrehjem & Kursuscenter, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia Myndigheder, medier og kommunikation Råstofårsmøde Termisk ressource - grundvand som temperatur buffer NICOLE Workshop on Innovative Site Characterisation US EPA & Sustainable University of Remediation Massachusetts Levering af reaktive stoffer i lavpermable aflejringer: "it's a contact sport" Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Bella Sky Comwell H.C. Andersen Hotel, Odense København Amherst, Massachusetts, USA Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax udgives af Videncenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. Redaktør: Kit Jespersen Layout: Kristine Wulff Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Motivation Indhold Fund i 50 % af alle GRUMO boringer Typisk af gamle pesticider Pesticider

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Geolog: Claus Holst Iversen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS Program Kl. 8.30 Indledning - præsentation

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Ministeren J.nr. 2011-335 Den 24. februar 2012 Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering »BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering Program (11:15 12:40): Faglige indlæg (30 min.) Etablering af pesticidfrit BNBO omkring Bjellekær Kildeplads ved hjælpe af forbud efter

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS,

Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS, Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS, bgh@geus.dk De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Status for nitratindholdet i grundvandet i Danmark

Status for nitratindholdet i grundvandet i Danmark Status for nitratindholdet i grundvandet i Danmark Birgitte Hansen og Lærke Thorling, GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-, Energi- og Bygningsministeriet DANSK VAND

Læs mere