Ordinær generalforsamling 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 2011"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling april 2011 build with ease

2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen 4. Bestyrelsens forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag for Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Vedtægternes pkt. 13 stk. 1 Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer b. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier c. Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen 9. Bemyndigelse til dirigenten vedr. registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 10. Eventuelt

3 Pkt. 1 og 2 Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport 2010

4 Fortsat svagt marked og den strenge vinter satte sine spor hos H+H Det forsat svage marked og den hårde vinter både først og sidst på året påvirkede afsætningen negativt Vi har ramt bunden Det lysner for afsætningen - volumenvækst på mere end 12% i 2010 Fortsat prispres på koncernens produkter rammer indtjeningen hårdt Utilfredsstillende resultat for H+H Nye initiativer til forbedring af resultaterne er igangsat De store omkostningsreduktioner i 2008 og 2009 med afskedigelse af 20% / 260 fuldtidsansatte har ikke været tilstrækkeligt

5 Investeringer på DKK 1,5 mia i med fokus på Central- og Østeuropa Østeuropa Vesteuropa Investeringer (DKK mio.) Tyskland Storbritanien Tyskland Polen Tyskland Polen Tjekkiet Polen Tjekkiet Rusland Polen Tjekkiet Rusland Rusland Ren vedligeholdelse

6 Omsætningen i 2007 og Q historisk høj. Finanskrisen førte til halvering af omsætningen i 2009 og fortsat prispres i 2010 Omsætning / EBITDA (DKK mio.)

7 Fordoblet produktionskapacitet og lav kapacitetsudnyttelse... en mulighed for fremtiden Fra 2004 og frem til 2010 har koncernen fordoblet produktionskapaciteten Udnyttelsesgraden toppede i 2007, hvor fabrikker havde en udnyttelsesgrad på over 90 % Lavpunktet var i 2009, hvor udnyttelsesgraden var nede på ca. 60 % I dag udnyttes ca. 2/3 af produktionskapaciteten, hvilket giver mulighed for at øge produktionsvolumen betydeligt uden yderligere investeringer

8 Nyt strategisk fokus og ny ledelse - Gennemførelse af nyt effektiviseringsprogram Fra vækststrategi til konsolideringsstrategi Fokus på indtjening og generering af frie pengestrømme Yderligere reduktion af 60 fuldtidsansatte gennemført i 2010 Omkostningerne reduceres med mere end DKK 75 mio. i 2011 Ny administrerende direktør - Michael T. Andersen

9 Styrket ud af krisen Markedet for byggematerialer vil stadig være påvirket af lav efterspørgsel og priskonkurrence i det kommende år men H+H vil komme styrket ud af krisen med: Fortsat at være en højt værdsat partner hos vores kunder Det rigtige produktudbud på de rigtige markeder En forbedret konkurrenceevne grundet omkostningsbesparelserne De store investeringer afholdt og produktionskapacitet til yderligere organisk vækst

10 Bud på køb af H+H H+H International A/S har modtaget interessetilkendegivelser fra potentielle købere, herunder et tilbud fra Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners på DKK 67,50 pr. aktie indeholdende en række betingelser. Efter dialog med tilbudsgiver og en evaluering af tilbud var det bestyrelsens opfattelse, at vilkårene i tilbuddet indeholdt en for høj risiko for aktionærerne sammenholdt med, at den tilbudte pris ikke afspejlede selskabet værdi. Efter samråd med en gruppe større aktionærer valgte bestyrelsen derfor at indstille dialogen med tilbudsgiver. På trods af ovenstående har Goldman Sachs Capital Partners & PAI Partners valgt på egen hånd at indgive fusionsanmeldelse til de europæiske konkurrencemyndigheder, hvor anmeldelsen i øjeblikket vurderes.

11 Resultat og omsætning 2010 Omsætning på DKK mio. Resultat før skat på DKK -286 mio., heraf udgjorde særlige poster DKK 140 mio. Det beskedne resultat skyldes fortsat hård priskonkurrence på koncernens markeder Omsætning og indtjening kraftigt påvirket af den hårde vinter først og sidst på året Omsætning g( DKK mio.) 1.254, , Resultat før skat (DKK mio.) (263,5) (286,2) 2) -320

12 Nøgletal Vesteuropa Omsætning (DKK mio.) 900 Omsætning DKK 880 mio. 753,4 879,8 Resultat før skat DKK -61 mio Meget positiv udvikling på markedet i Storbritannien Fortsat prispres på H+H s produkter Resultatet påvirket af særlige udgifter Væsentlige medarbejderreduktioner Resultat før skat (DKK mio.) Nedlukning af kontor i Norge (60,9) (96,5)

13 Nøgletal Østeuropa Omsætning (DKK mio.) Omsætning DKK 375 mio. 600 Resultat før skat DKK -210 mio ,6 374,7 Resultatnedgang i Østeuropa skyldes: Kraftigt prispres i Polen og Rusland 0 Nedskrivning af fabrikken i Rusland DKK 120 mio Resultat før skat (DKK mio.) Tilpasning af omkostninger Nedlukning af produktionsskift Medarbejderreduktioner Nedlukning af kontorer i Baltikum og Ukraine (62,8) (209,8)

14 Nøgletal Investeringer og afskrivninger Investeringer DKK 36 mio. Investeringerne udgør kun vedligeholdelse Nedskrivninger i DKK 120 mio Investeringer (DKK mio.) Da alle større investeringer er afholdt, forventes investeringer på under DKK 50 mio. i Anlægsinvesteringer - Vesteuropa Anlægsinvesteringer - Østeuropa Øvrige

15 Nøgletal Gæld og finansieringsudgifter Nettorentebærende gæld (DKK mio.) Nettorentebærende gæld DKK 614 mio. 900 Kraftigt fokus på forbedring af arbejdskapital sikrer neutral pengestrøm i 2010 Nettofinansieringsomkostninger e os ge på DKK 29 mio

16 Nøgletal Egenkapital Egenkapital DKK 735 mio Udvikling i egenkapital Fald på DKK 233 mio. Soliditet t 43,9 % DKK millioner

17 Forventninger til 2011 * At EBITDA før særlige poster bliver i niveauet DKK mio. At den frie pengestrøm forventes at blive positiv i niveauet DKK mio. At de samlede investeringer bliver under DKK 50 mio. * Der henvises til forudsætningerne for forventningerne for 2011, som beskrevet i årsrapporten for 2010

18 Forslag til udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte

19 Spørgsmål og kommentarer

20 Pkt. 2 (fortsat) Godkendelse af revideret årsrapport 2010 Bestyrelsen foreslår godkendelse af revideret årsrapport 2010

21 Pkt. 3 Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen

22 Pkt. 4 Bestyrelsens forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2010 Bestyrelsen foreslår overførsel til næste regnskabsår af underskud for 2010 på DKK 270,5 mio. efter skat Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udbetaling af udbytte

23 Pkt. 5 Bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag for 2011 Bestyrelsen foreslår, at det årlige vederlag for 2011 bliver: DKK til hvert menigt bestyrelsesmedlem DKK til næstformanden DKK til bestyrelsesformanden Beløbet inkluderer vederlag for arbejde i bestyrelsesudvalgene etableret efter generalforsamlingen i 2010 (revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg). Vederlaget skal udbetales forholdsmæssigt kvartalsvist bagud. Ved udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formandsposten eller næstformandsposten skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget.

24 Pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg g af følgende fem bestyrelsesmedlemmer: Stewart A. Baseley Executive Chairman i Home Builders Federation, Storbritannien Asbjørn Berge Professionelt bestyrelsesmedlem Pierre-Yves Jullien President og CEO i Hempel-koncernen Anders C. Karlsson Industrial advisor Henrik Lind Partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (Fuldstændig præsentation af kandidaterne fremgår af bilag A til indkaldelsen til generalforsamling) Heine Dalsgaard ønsker ikke at genopstille

25 Pkt. 7 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

26 Pkt. 8 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

27 Pkt. 8.a. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes t pkt ved som et nyt fjerde punktum at tilføje ordlyd om fastsættelse af en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer: Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Forslaget følger anbefalingerne for god selskabsledelse

28 Pkt. 8.b. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang, så den samlede pålydende værdi af selskabets beholdning af egne aktier på intet tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital, til en kurs, der ikke afviger fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs på NASDAQ OMX København med mere end 10 %.

29 Pkt. 8.c. Bestyrelsens forslag til Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning cta tsa gaf direktionen e Bestyrelsen skal modtage: fast årligt vederlag bestemt af generalforsamlingen Direktionen skal modtage: fast løn resultatafhængigt kortsigtet incitamentsvederlag (kontantbaseret), og/eller resultatafhængigt langsigtet incitamentsvederlag (aktiebaseret) aktieoptioner - direktøren skal betale for at modtage aktieoptioner, og/eller matching shares direktøren skal investere i H+H-aktier for at kunne optjene 0 3 stk. yderligere H+H-aktier pr. købt H+H-aktie

30 Pkt. 9 Bemyndigelse af dirigenten vedr. registrering hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til: at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at gennemføre registrering af det vedtagne

31 Pkt. 10 Eventuelt

32 Tak for i dag