ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr ) Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabsloven, 151 og 152. (Finn L. Meyer, Niels Walther-Rasmussen og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelser af 3. oktober 2013 har revisor A på vegne af direktøren i K1 ApS, K2 ApS og K3 ApS klaget over, at Erhvervsstyrelsen ved skrivelser af 20. september 2013 har pålagt direktøren afgifter for ikke rettidig indsendelse af selskabernes årsrapporter for perioden 1. januar 2012 til 31. december Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 3. oktober 2013 har revisor A anført blandt andet: Ang.: afgift for overskridelse af indsendelsesfrist. Hermed indsendes 3 kvitteringer for betaling af afgift. Der er betalt for: K1 ApS, K2ApS og K3 ApS. Der vedlægges kvittering af 30. juni 2013 for indsendelse af årsrapporterne via . Jeg skal på vegne anpartshaveren anmode om at få bøden reduceret eller slette, jf. fremsendt materiale. I anledning af klagen har Erhvervsstyrelsen i en redegørelse af 4. november 2013 om sagens faktiske og retlige omstændigheder udtalt: Klager har ikke i klagen til Erhvervsankenævnet nærmere oplyst, hvorfor ledelsen bør fritages for de pålagte afgifter. Der er dog vedlagt kvitteringer af 30. juni 2013 for indsendelse af årsrapporter via s sendt fra virksomhedens revisor til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen ligger derfor til grund, at klager anmoder om hel eller delvis fritagelse af afgift med den begrundelse, at årsrapporterne er sendt til Erhvervsstyrelsen pr. den 30. juni Sagens faktiske omstændigheder

2 - 2 - Erhvervsstyrelsen pålagde den 20. september 2013 direktøren i K1 ApS, K2 ApS og K3 ApS tre afgifter á kr én afgift pr. virksomhed som følge af, at virksomhedernes årsrapporter for 2012 var blevet indberettet for sent til styrelsen. Årsrapporterne for disse tre virksomheder skulle have været styrelsen i hænde senest den 31. maj Da der efter fristens udløb ikke var modtaget årsrapporter for ovennævnte virksomheder, sendte styrelsen den 14. juni 2012 påkravsbreve til virksomhedernes registrerede adresser med meddelelse om, at styrelsen uden yderligere varsel ville anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomhederne, hvis årsrapporterne for 2012 ikke var modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest den 12. juli Det fremgik af påkravsbrevene, at hvis årsrapporterne ikke var modtaget hos styrelsen senest den 26. juni 2013, ville hvert ledelsesmedlem blive pålagt en afgift, når årsrapporterne blev modtaget i styrelsen. Det fremgik også af påkravsbrevene, at virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette årsrapporten digitalt gennem den digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på Den 21. august 2013 blev virksomhederne oversendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning, fordi årsrapporterne for 2012 fortsat ikke var indberettet digitalt hos styrelsen. Ledelsen i virksomhederne blev i breve af 21. august 2013 orienteret om, at virksomhederne var blevet oversendt til tvangsopløsning. Af disse breve fremgik, at hvis virksomhederne blev genoptaget efter oversendelse til skifteretten, ville virksomhedernes ledelse blive pålagt afgifter. Den 29. august blev årsrapporterne for K1 ApS og K2 ApS indberettet digitalt til styrelsen. Styrelsen modtog samme dag en klage over styrelsens oversendelser til skifteretten. Af klagen fremgik blandt andet, at virksomhedernes revisor den 30. juni 2013 havde sendt virksomhedernes årsrapporter til styrelsen pr. . Årsrapporten for K3 ApS blev indberettet digitalt den 5. september Erhvervsstyrelsen afviste i afgørelse af 6. september 2013 at tilbagekalde oversendelserne af virksomhederne til skifteretten med henblik på tvangsopløsning. Denne afgørelse blev dog annulleret af en ny afgørelse af 11. september 2013, hvor styrelsen tilbagekaldte oversendelserne til skifteretten, fordi virksomhederne oplyste, at der var gjort forsøg på udarbejdelse af et digitalt regnskab ultimo juni 2013, samt at styrelsen havde konstateret, at der den 24. juni 2013 var opdateret en kladde i styrelsens digitale indberetningssystem Virksomhedernes årsrapporter blev offentliggjort den 11. september 2013.

3 - 3 - Fordi årsrapporterne blev modtaget efter udløbet af fristen i styrelsens påkravsbreve af 14. juni 2013 og efter påbegyndelsen af den tredje måned efter indsendelsesfristens udløb, blev ledelsen i hver virksomhed pålagt en afgift på kr Sagens retlige omstændigheder Efter årsregnskabslovens 138, stk. 1, skal en virksomheds årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Erhvervsstyrelsen eller anden myndighed kan ikke dispensere herfra. Modtages årsrapporten ikke inden for fristen i årsregnskabslovens 138, sender styrelsen, jf. årsregnskabslovens 150, et brev med påkrav til virksomhedens ledelse på virksomhedens adresse om at indsende årsrapporten. I påkravsbrevet angives en frist på 8 hverdage til indsendelse af årsrapporten. I påkravsbrevet angives desuden en frist på 4 uger, hvorefter styrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden, såfremt der ikke er blevet indsendt en årsrapport. Har styrelsen ikke rettidigt modtaget et selskabs godkendte årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet, jf. selskabslovens 225, stk. 1, nr. 1. Af årsregnskabslovens 155, stk. 2, fremgår, styrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af bl.a. årsrapporter, herunder at indsendelsen skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Dette er nærmere reguleret i indsendelsesbekendtgørelsen [Bek. nr. 837 af 14/08/ Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed]. Det følger af indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med balancedato den 31. januar 2012 eller senere. Af indsendelsesbekendtgørelsens 9, stk. 8, fremgår endvidere, at årsrapporter ikke kan indsendes eller indberettes på andre måder end de måder, som er fastsat i indsendelsesbekendtgørelsen. Af indsendelsesbekendtgørelsens 10, stk. 1, fremgår, at virksomhederne ved digital indberetning skal anvende REGNSKAB BASIS eller REGN- SKAB SPECIAL. Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslovens 138, stk. 1 er overholdt, jf. indsendelsesbekendtgørelsens 21. Det fremgår yderligere, at modtages årsrapporten ikke rettidigt eller på den foreskrevne måde finder bl.a. årsregnskabslovens anvendelse. Af indsendelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1 fremgår desuden, at når årsrapport er indgået i Erhvervsstyrelsen, sender styrelsen automatisk en elektro-

4 - 4 - nisk udskrevet kvittering til indsenderen. Hvis en årsrapport er indberettet digitalt kan styrelsen sende kvitteringen pr. . Årsregnskabslovens 151, stk. 1, indeholder en bestemmelse om en adfærdsregulerende afgift, der pålægges de enkelte medlemmer af virksomhedens øverste ledelse, såfremt årsregnskabet er modtaget efter udløbet af fristen på 8 hverdage efter påkravsbrevets datering. Af årsregnskabslovens 151, stk. 3, fremgår det, at afgiften udgør 500 kr. pr. ledelsesmedlem for 1. påbegyndte måned, kr. pr. ledelsesmedlem for 2. påbegyndte måned og kr. pr. ledelsesmedlem for 3. påbegyndte måned. Fristen beregnes fra udløbet af fristen i årsregnskabslovens 138, stk. 1, 2. pkt., jf. årsregnskabslovens 151, stk. 2. I henhold til årsregnskabslovens 152, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvist fritage et ledelsesmedlem for betaling af en allerede pålagt afgift, såfremt ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Fritagelsen er betinget af, at den pågældende kan godtgøre at have søgt at fremme indsendelsen, og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last. Det fremgår af årsregnskabslovens 8, stk. 2, 4. pkt., at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar for, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for de i årsregnskabsloven fastsatte frister. Styrelsens udtalelse Styrelsen fastholder afgørelser af, at virksomhedernes øverste ledelse skal pålægges afgifter på grund af for sen modtagelse af virksomhedernes årsrapporter. Virksomhedernes regnskabsår udløb den 31. december Som følge heraf skulle virksomhedernes årsrapporter for regnskabsåret 2012 have været modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj I henhold til påkravsbrevene af 14. juni 2013, skulle årsrapporterne være indberettet hos styrelsen senest den 26. juni 2013, såfremt ledelsesmedlemmerne i virksomhederne skulle undgå at blive pålagt en afgift. Erhvervsstyrelsen modtog imidlertid først en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indsendelsesbekendtgørelsen for K1 ApS og K2 ApS den 29. august 2013 og for K3 ApS den 5. september 2013, hvilket var senere end datoen for undgåelse af afgift i styrelsens påkravsbreve. På denne baggrund pålagde styrelsen derfor virksomhedernes øverste ledelse afgifter. Det forhold, at revisor har sendt årsrapporterne pr. den 30. juni 2013 kan ikke i sig selv begrunde, at ledelsen skal fritages for de pålagte afgifter. Det fremgår af indsendelsesbekendtgørelsen, at årsrapporterne skal indberettes via styrelsens indberetningsløsning, og at årsregnskabslovens

5 - 5 - finder anvendelse, hvis årsrapporterne ikke modtages på den foreskrevne måde. Virksomhedens ledelse var orienteret om, at årsrapporterne skulle indberettes digitalt gennem den digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på i styrelsens påkravsbreve af 26. juni Styrelsen skal i den forbindelse henvise til Erhvervsankenævnets kendelse af 13. februar 2013 (J.nr ), hvor det fremgår, at elektronisk indsendelse pr. af regnskaber ikke er en forskriftsmæssig indsendelsesmåde, hvorfor afgiften i denne sag blev fastholdt. Styrelsen skal yderligere bemærke, at revisors s af 30. juni 2013 blev sendt til styrelsens gamle adresse som ikke har været styrelsens primære adresse siden midten af Virksomhedens revisor modtog følgende svar den 1. juli 2013 i tre automatisk genererede e- mails fra styrelsen: Din henvendelse skal besvares af Erhvervsstyrelsens callcenter. Du bedes derfor benytte styrelsens kontaktformular, som du finder Her bliver din henvendelse dirigeret direkte til det rette team i callcentret og formularen sikrer i højere grad, at vi modtager de nødvendige oplysninger for at kunne behandle din henvendelse. I kontaktformularen kan du finde svar på en lang række spørgsmål som tidligere er stillet til styrelsen. Erhvervsstyrelsen gør derfor ikke yderligere ved denne mail. Virksomhedernes revisor burde således have været bekendt med, at årsrapporterne ikke blev anset for modtaget den 30. juni 2013, dels fordi årsrapporter ikke kan sendes pr. til styrelsen og dels fordi, det af styrelsens s fremgik, at styrelsen ikke ville gøre yderligere ved revisors s. Virksomhedens revisor har endvidere ikke modtaget en kvittering fra styrelsen som bekræftelse på, at årsrapporterne var modtaget, hvorfor virksomhedens revisor på den baggrund burde have vidst, at årsrapporterne ikke ansås for modtaget hos styrelsen. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det ifølge årsregnskabslovens 152, stk. 2, ikke i sig selv fritager et ledelsesmedlem for ansvar, at det ansvarspådragende forhold er begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende, herunder revisor. Styrelsen finder heller ikke, at der er grundlag for at fritage bestyrelsesmedlemmerne i virksomheden med den begrundelse, at styrelsen har tilbagekaldt anmodningerne om tvangsopløsning.

6 - 6 - Styrelsen har i afgørelse af 11. september 2013 undtagelsesvist tilbagekaldt oversendelserne til skifteretten, fordi virksomhederne oplyste, at der var gjort forsøg på udarbejdelse af et digitalt regnskab ultimo juni 2013, samt at styrelsen havde konstateret, at der den 24. juni 2013 var opdateret en kladde i styrelsens digitale indberetningssystem. At virksomhedens ledelse har gjort tiltage til at udarbejde en digitalt årsrapport, men ikke indberettet den til styrelsen, kan dog ikke føre til, at virksomhedens ledelse også skal fritages for de pålagte afgifter, idet årsrapporterne først henholdsvis den 29. august 2013 og den 5. september 2013 er blevet modtaget på den foreskrevne måde hos styrelsen. Klager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: Det følger af årsregnskabslovens 8, stk. 2, 4. pkt., at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar for, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for de i årsregnskabsloven fastsatte frister. Årsrapporterne for K1 ApS, K2 ApS og K3 ApS skulle ifølge årsregnskabslovens 138, stk. 1, være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, altså den 31. maj Ifølge 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 837 af 14/08/2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen), skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato den 31. januar 2012 eller senere. Ifølge 9, stk. 8, kan årsrapporten ikke indsendes eller indberettes til Erhvervsstyrelsen på andre måder end de måder, som er fastsat i bekendtgørelsen. Ifølge 10, stk. 1, skal virksomhederne ved digital indberetning af årsrapport anvende REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, jf. stk. 3, og 11-14, og REGNSKAB BASIS og REGNSKAB special skal tilgås via hjemmesiden jf. 10, stk. 2. Da årsrapporterne ikke var modtaget i Erhvervsstyrelsen indenfor fristen, sendte styrelsen den 14. juni 2013 påkravsskrivelser til virksomhedernes registrerede adresser

7 - 7 - med anmodning om at indsende årsrapporten. Det fremgår af påkravsskrivelserne, at virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette årsrapporten digitalt gennem den digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på Endvidere fremgår det af skrivelserne, at hvis årsrapporten ikke var modtaget i styrelsen senest den 26. juni 2013, ville hvert ledelsesmedlem blive pålagt en afgift, når årsrapporten blev modtaget. Det fremgår af årsregnskabslovens 152, stk. 1, at Erhvervsstyrelsen under ganske særlige omstændigheder helt eller delvis kan fritage et ledelsesmedlem for betaling af afgift efter 151, hvis den pågældende kan godtgøre at have søgt at fremme indsendelsen m.v., og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last. Som følge af indsendelsesbekendtgørelsens krav om digital indberetning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, jf. 9, stk. 1, og stk. 8, sammenholdt med bekendtgørelsens anvisning om, at den digitale indberetning skal ske via hjemmesiden jf. 10, stk. 1 og stk. 2, samt påkravsskrivelsernes oplysning om, at virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette årsrapporten digitalt gennem den digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på finder ankenævnet, at der ikke med fremsendelsen af årsrapporterne pr. den 30. juni 2013, efter indsendelsesfristens udløb, foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at der er grundlag for hel eller delvis eftergivelse af de pålagte afgifter for ikke rettidig indsendelse af årsrapporterne efter årsregnskabslovens 152. Det fritager ikke i sig selv et ledelsesmedlem for ansvar, at et ansvarspådragende forhold er begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende, jf. årsregnskabslovens 152, stk. 2. Ankenævnet tiltræder derfor de af Erhvervsstyrelsen ved skrivelser af 20. september 2013 pålagte afgifter.