Vejledning nr af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed"

Transkript

1 Vejledning nr af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2010

2 Vejledning nr af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Heroin; Stofmisbrugere; Vejledning Kategori: Faglig rådgivning Sprog: Dansk Version: 2.0 Versionsdato: 10. marts 2010 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, marts 2010 Elektronisk ISBN nr.:

3 Indhold 1 Indledning 5 2 Lovgrundlaget for substitutionsbehandling ved opioidafhængighed samt de særlige krav til organisation og sundhedsfaglig kompetence ved behandling med injicerbar diacetylmorphin Kommunernes ansvar for den samlede substitutionsbehandling Den lægelige behandling Godkendelse af læger med ret til at ordinere injicerbar diacetylmorphin (heroin) som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed Krav til lægens medhjælp i forbindelse med injektionsbehandling Krav til patientgrundlag og organisatoriske ressourcer Krav til sundhedsfagligt beredskab 8 3 Kriterier for iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin ved opioidafhængighed Indikation Inklusionskriterier Henvisning til behandling med injicerbar diacetylmorphin 10 4 Ophør med eller pause i behandling med injicerbar diacetylmorphin Ophør med behandlingen Pauser i behandlingen 10 5 Udredning og undersøgelse under behandling med injicerbar diacetylmorphin 11 6 Indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 11 7 Klinisk farmakologi 12 8 Doseringsvejledning for behandling med injicerbar diacetylmorphin Iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin Omstilling fra peroral metadon til injicerbar diacetylmorphin Omstillingen fra behandling med peroral metadon til kombineret behandling med injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon Omstilling fra injicerbar metadon til injicerbar diacetylmorphin Vedligeholdelsesbehandling med injicerbar diacetylmorphin Vedligeholdelsesdoser for injicerbar diacetylmorphin Fleksibel dosering Genoptagelse af afbrudt behandling med injicerbar diacetylmorphin 20 9 Opmærksomhedsområder/problemstillinger Blandingsmisbrug Udeblivelse/mistede doser Medicinering af påvirkede patienter Kørekort 22 Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 3

4 10 Injektionsteknik Superviseret injektion Akutte, eventuelle livstruende bivirkninger Medicinhåndtering Præparation og dispensering Registrering og regnskab Regnskab og registrering på klinikniveau Regnskab på klinikniveau Kvalitetssikring og tilsyn Sundhedsstyrelsens evaluering af injektionsbehandlingen Ikrafttræden Henvisninger 26 Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 4

5 1 Indledning Af 1, stk. 2, i lov om euforiserende stoffer, jf. bekendtgørelse af lov nr. 748 af 1. juli ), fremgår det, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan bestemme, at euforiserende stoffer omfattet af lovens stk. 1 kan anvendes i medicinsk øjemed som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug. Af 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli ) fremgår det, at diacetylmorphin (heroin) kan anvendes i medicinsk øjemed som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug. Af 41, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 3) fremgår det, hvilke læger der kan ordinere afhængighedsskabende lægemidler, og af lovens 41, stk. 3, fremgår det, at Sundhedsstyrelsen fastsætter regler for ordinationen mv. Af 142, stk. 1 og 2, i sundhedsloven, jf. bekendtgørelse af sundhedslov nr. 95 af 7. februar ) fremgår det, at kommunen tilbyder vederlagsfri behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere, og hvorledes kommunen kan tilvejebringe behandlingstilbuddet. Med bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009 om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug 5) har Sundhedsstyrelsen fastsat regler om ordination af og behandling med heroin. Med nærværende vejledning fastlægger Sundhedsstyrelsen retningslinjer for ordination af heroin som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug og om behandlingsansvarlige lægers ansvar for heroinbehandlingen. Vejledningen præciserer i den forbindelse bl.a. den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriserede sundhedspersoner, herunder behandlingsansvarlige læger, i henhold til 17 i bekendtgørelse af lov nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 3) er forpligtede til at udvise i forbindelse med ordination og behandling. Nærværende vejledning supplerer Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 6). Ved behandling med diacetylmorphin (heroin) kan udelukkende anvendes administrationsformen injicerbar diacetylmorphin. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 5

6 2 Lovgrundlaget for substitutionsbehandling ved opioidafhængighed samt de særlige krav til organisation og sundhedsfaglig kompetence ved behandling med injicerbar diacetylmorphin 2.1 Kommunernes ansvar for den samlede substitutionsbehandling De lovmæssige rammer for tilrettelæggelsen af behandlingen fremgår af sundhedsloven 4), autorisationsloven 3), serviceloven 7) samt retssikkerhedsloven 8). Det påhviler fra 1. januar 2007 kommunalbestyrelsen at tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere (substitutionsbehandling). Denne forpligtigelse fremgår af sundhedslovens 142, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sociale behandling for stofmisbrug, jf. servicelovens Den lægelige behandling Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed. En kommune kan derfor ikke uden en lægefaglig vurdering foretage visitation af den enkelte patient, der formodes at have behov for abstinenseller substitutionsbehandling. Den lægelige behandling forudsættes at være en integreret del af den enkelte kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til stofmisbrugere. Der skal således være sammenhæng mellem den lægelige behandling og den indsats, der retter sig mod den enkelte stofmisbrugers sociale problemer. Behandlingen med lægeordineret heroin vil derfor skulle ledsages af en indsats, der ydes efter serviceloven, det vil sige såvel den sociale behandling efter servicelovens 101 som øvrig social støtte eksempelvis til løsning af de forsørgelses- og boligmæssige problemer, som stofmisbrugeren har. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne sociale indsats. Forudsætningen om sammenhæng mellem den lægelige behandling og den sociale indsats indebærer i sig selv, at behandlingen med diacetylmorphin vil skulle ske i snævert samarbejde med de sociale myndigheder. Hertil kommer, at den lægelige behandlingsplan, der for hvert enkelt behandlingsforløb vil skulle udarbejdes af den behandlingsansvarlige læge, vil skulle indgå som en del af den samlede handleplan, som de sociale myndigheder skal udarbejde efter serviceloven. Den sundhedsfaglige behandling og sociale behandling samt øvrige sociale støtte, der skal knyttes til behandlingen med diacetylmorphin, spiller en helt central rolle i forhold til de positive resultater, som kan opnås med denne behandlingsform. Re- Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 6

7 sultaterne skyldes i højere grad den omfattende behandling og støtte, der knytter sig til behandlingen med diacetylmorphin, end lægemidlet i sig selv. Det følger heraf, at den lægeordinerede heroin på ingen måde vil kunne stå alene. De positive resultater vil kun kunne opnås, hvis behandlingsindsatsen er helhedsorienteret og dermed også retter sig mod den enkelte stofmisbrugers sociale problemer. For så vidt angår den lægelige behandlingsplan og den samlede handleplan samt samarbejdet om og sammenhængen i behandlingen, henvises der i øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Godkendelse af læger med ret til at ordinere injicerbar diacetylmorphin (heroin) som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed Behandling med injicerbar diacetylmorphin er en sundhedsfaglig specialopgave, der stiller særlige krav til behandling og patientsikkerhed. Injektionsbehandling med diacetylmorphin er mere kompleks og risikofyldt end konventionel, peroral metadonbehandling, hvorfor der stilles specifikke krav til faglige kompetencer og personalenormering. Sundhedsstyrelsen skal godkende de behandlingsansvarlige læger med tilladelse til at ordinere injicerbar diacetylmorphin (heroin) som led i substitutionsbehandling ved opioidafhængighed, jf. bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar Den behandlingsansvarlige læge skal have indgående erfaring med stofmisbrugsbehandling. Lægen skal være speciallæge indenfor relevant speciale (fx almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin, intern medicin) og skal kunne dokumentere solid klinisk erfaring fra stofmisbrugsbehandling. Den kliniske erfaring skal omfatte grundigt kendskab til substitutionsbehandling ved opioidafhængighed, somatisk og psykiatrisk komorbiditet ved stofmisbrug samt erfaring med helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling og snitfladen til den sociale behandlingsindsats. Iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin kan kun foregå i tilknytning til behandlingstilbud for behandling af opioidafhængighed med en behandlingsansvarlig læge og en tilstrækkelig lægelig bemanding i forhold til antal behandlede stofmisbrugere. Vedrørende ansøgning om godkendelse til at ordinere injicerbar diacetylmorphin (heroin) som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed henvises til Den behandlingsansvarlige læge kan efter nærmere aftale overlade ordinationsretten til andre læger, der er ansat på den pågældende behandlingsinstitution, jf. bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009 om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug. Behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed kan ikke foregå i sygehusregi, med mindre det sker i et struktu- Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 7

8 reret samarbejde med den kommunale behandlingsinstitution, som er ansvarlig for det konkrete behandlingsforløb med diacetylmorphin. Behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed kan ikke foregå i Kriminalforsorgens regi. 2.4 Krav til lægens medhjælp i forbindelse med injektionsbehandling Den behandlingsansvarlige læge kan anvende andre autoriserede sundhedsfaglige personer som sin medhjælp. Behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling ved opioidafhængighed kan kun udføres af autoriseret sundhedsfagligt personale, der har et grundigt kendskab til substitutionsbehandling samt den fysiske og psykiske komorbiditet ved stofmisbrug. Herudover skal det sundhedsfaglige personale kunne assistere patienterne ved injektioner samt udøve akut behandling ved livstruende tilstande (anafylaksi, overdosering mm.). Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for, at de pågældende læger og andet autoriseret sundhedsfagligt personale skal gennemgå et relevant uddannelsesprogram. 2.5 Krav til patientgrundlag og organisatoriske ressourcer Der kræves et vist patientgrundlag som forudsætning for en ensartet og acceptabel kvalitet i driften af en klinik til behandling med injicerbar diacetylmorphin. Det antages, at ca. 10 % af det samlede antal personer i længerevarende substitutionsbehandling med peroral metadon vil kunne opfylde kriterierne for behandling med diacetylmorphin. Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af de udenlandske erfaringer, at et patientgrundlag på minimum 20 personer pr. klinik er forsvarligt. 2.6 Krav til sundhedsfagligt beredskab Behandling med injicerbar diacetylmorphin kræver tilstedeværelse/rådighed for konsultation af en læge samt tilstedeværelse af mindst to autoriserede sundhedsuddannede personer i injektionsklinikkens åbningstid. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 8

9 3 Kriterier for iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin ved opioidafhængighed 3.1 Indikation Indikationen for behandling med injicerbar diacetylmorphin er et fortsat intravenøst misbrug af ordinerede eller illegale opioider på trods af længerevarende substitutionsbehandling med buprenorphin eller metadon, og hvor patienten har eller er truet af alvorlige helbredsmæssige komplikationer. Den lægelige indikation for behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed skal som minimum vurderes hvert halve år. 3.2 Inklusionskriterier Behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling ved opioidafhængighed forudsætter følgende: Alder over 18 år. Regelmæssigt intravenøst misbrug af ordinerede eller illegale opioider trods buprenorphin eller metadonbehandling inden for de forudgående 12 måneder. Ingen aktiv eller ubehandlet sværere psykiatrisk lidelse, der gør at patienten ikke kan medvirke til injektionsbehandlingen. Ingen sværere somatisk lidelse, som kontraindicerer behandling med injicerbar diacetylmorphin. Intet betydende alkoholmisbrug; dvs. at patienten skal være i stand til fremmøde to gange dagligt uden sværere alkoholpåvirkning eller alkoholabstinenssymptomer. Intet betydende benzodiazepinmisbrug. Patienter i stabil behandling med benzodiazepiner er ikke ekskluderet fra injektionsbehandling. Ingen graviditet, amning eller aktuelle planer om graviditet. Accept af krav om fremmøde og superviseret selvadministration af injektionsbehandlingen. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 9

10 3.3 Henvisning til behandling med injicerbar diacetylmorphin Henvisning til behandling med injicerbar diacetylmorphin skal foregå efter konkret vurdering af den kommunalt ansatte læge, der er ansvarlig for patientens perorale substitutionsbehandling. Den endelige indikation for behandling med injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed kan udelukkende stilles af de behandlingsansvarlige læger opført på Sundhedsstyrelsens liste over læger godkendt til at varetage denne behandlingsform. 4 Ophør med eller pause i behandling med injicerbar diacetylmorphin 4.1 Ophør med behandlingen Hvis patienten ønsker at afslutte injektionsbehandlingen, omstilles patienten til peroral metadonbehandling med henblik på efterfølgende overflytning til relevant behandlingstilbud. Herudover kan det være nødvendigt at afslutte injektionsbehandlingen, dersom patienten ikke er i stand til at samarbejde, fx hvis kravet om fremmøde og overvåget selvadministration ikke honoreres. Også her omstilles patienten til behandling med metadon med henblik på efterfølgende overflytning til relevant behandlingstilbud. 4.2 Pauser i behandlingen Pause i injektionsbehandlingen vil altid finde sted i forbindelse med ferie, udlandsrejse mv. Herudover vil det altid være nødvendigt at omstille til peroral substitutionsbehandling med metadon ved indsættelse i Kriminalforsorgens institutioner. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 10

11 5 Udredning og undersøgelse under behandling med injicerbar diacetylmorphin Vedrørende misbrugsanamnese samt udredning af den somatiske og psykiatriske komorbiditet hos stofmisbrugere i substitutionsbehandling henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Før iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin skal der foreligge en aktuel status for hepatitis A, B og C, HIV, lever- og nyrefunktion samt EKG. Endvidere skal der foretages en kortlægning af tidligere injektionsskader samt af de blodkar, der skønnes brugbare til injektionsbehandling med diacetylmorphin. 6 Indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon Med henblik på en individuel såvel som en overordnet evaluering af behandlingsformen skal den behandlingsansvarlige læge foretage indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon, jf. 19 i autorisationsloven. Indberetning af data til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon finder sted ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet. Indberetningen foregår elektronisk via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Data kan printes ud og indgå i patientens journal, hvorved det kan danne grundlag for den kontinuerlige vurdering af behandlingen. I forbindelse med indberetningen genereres automatisk scores på baggrund af indtastede data. De indberettede data indgår i et register i Sundhedsstyrelsen efter de forskrifter, der gælder for opbevaring af fortrolige oplysninger og anvendes til en national evaluering af behandlingsformen. For så vidt angår den almindelige lægelige indberetningspligt vedrørende substitutionsbehandling for opioidafhængighed henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 11

12 7 Klinisk farmakologi Diacetylmorphin er et semisyntetisk morfinderivat med udtalt toleransudvikling og potentiale for tilvænning. Det trænger væsentligt hurtigere gennem blodhjernebarrieren end morfin, hvilket medfører en mere intens og hurtigt indsættende virkning. Diacetylmorphin har i sig selv kun en beskeden effekt, men omdannes hurtigt til en række farmakologisk aktive nedbrydningsprodukter. Heraf tilskrives 6-mono-acetylmorfin (som er 3-10 gange mere potent end morfin) den akut indsættende virkning ( suset ), mens morfin-3-β-glucoronid og morfin-6-β-glucoronid menes at være ansvarlige for den fortsatte eufori og sedation. Diacetylmorphins sederende effekt forstærkes ved samtidig indtag af alkohol, benzodiazepiner og barbiturater. Diacetylmorphins nedbrydningsprodukter udskilles først og fremmest med urinen, hvorfor der kan ses ophobning ved svært påvirket nyrefunktion. Nedsat leverfunktion har ingen væsentlig betydning. Virkninger og bivirkninger er som ved andre opioider, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Ved forgiftning ses bevidsthedssvækkelse, stigende til koma, blodtryksfald, respirationsstop, lungeødem, hypoxi, hjertestop. Hos ikke tilvænnede kan intravenøs indgift af selv små mængder diacetylmorphin (30 mg) have dødelig udgang. 8 Doseringsvejledning for behandling med injicerbar diacetylmorphin 8.1 Iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin Behandling med injicerbar diacetylmorphin vil altid være forudgået af en længerevarende substitutionsbehandling med metadon. 8.2 Omstilling fra peroral metadon til injicerbar diacetylmorphin Den farmakodynamiske virkning af peroral metadon er forskellig fra den farmakodynamiske virkning af injicerbar diacetylmorphin. Generelt set reflekterer den perorale metadondosis den nødvendige dosis for at undgå abstinenssymptomer, reducere stoftrang og eventuelt også for at blokere effekten af andre opioider. Ved stabil substitutionsbehandling med metadon vil patienten ikke opleve påvirkethed. Dette er forskelligt fra længerevarende substitutionsbehandling med injicerbar diacetylmorphin, hvor patienten ved hver injektion af diacetylmorphin oftest mærker en akut stofvirkning ( sus og eufori). Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 12

13 8.3 Omstillingen fra behandling med peroral metadon til kombineret behandling med injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon De fire trin i omstillingen fra behandling med peroral metadon til kombineret behandling med injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon: 1) Stabilisering af den perorale metadondosis før iværksættelse af behandling med injicerbar diacetylmorphin Patienten skal være stabiliseret i mindst dage på en peroral metadon-dosis, som indtages superviseret. Patientens døgndøgndosis af peroral metadon danner grundlaget for beregninger af dosis af injicerbar diacetylmorphin og den hertil korreledere dosis af peroral metadon. 2) Omstilling af den totale perorale metadondosis til kombineret behandling med injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon Kombineret behandling med diacetylmorphin og metadon indebærer en række fordele. Diacetylmorphin forebygger abstinenssymptomer i 6-8 timer hos tolerante personer, og vil derfor kunne administreres op til to gange inden for almindelig dagåbningstid. Baggrunden for at supplere diacetylmorphinbehandlingen med peroral metadon baserer sig på en formodning om, at injektionsklinikkerne ikke er døgnåbne. Ved at supplere med en dosis peroral metadon til natten kan man forebygge abstinenssymptomer og stoftrang uden for injektionsklinikkens åbningstid. Herudover vil kombinationsbehandlingen lette omstilling mellem injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon i perioder, hvor patienten ikke kan møde på injektionsklinikken (fx sygdom, ferie). Den totale dosis af opioid, som ordineres som henholdsvis metadon og/eller diacetylmorphin, vil variere individuelt. Man skal være opmærksom på, at der ved metadondoser på >80 mg vil være tale om en vis grad af blokade for virkningen af diacetylmorphin, og derfor vil metadondoser på >80 mg ikke være hensigtsmæssige for en del patienter. Man skal ligeledes være opmærksom på, at der ikke er et lineært forhold mellem ækvipotente doser af peroral metadon og injicerbar diacetylmorphin. Omregningsfaktor fra peroral metadon dosis (totale døgndosis) til injicerbar diacetylmorphin (totale døgndosis) stiger gradvis fra ca. 1:3 ved lave doser metadon til ca. 1:6 ved høje metadondoser (se tabel 1). Yderligere skal der tages forbehold for, at der er betydelig individuel variation, bl.a. pga. forskelle i metaboliseringshastighed samt lægemiddelinteraktioner, hvorfor den endelige dosis altid må bero på en konkret klinisk vurdering. Opmærksomheden henledes endvidere på, at lægemidler, som påvirker metadonmetabolismen, i mindre omfang influerer på omsætningen af diacetylmorphin. Tabel 1 på den efterfølgende side, viser ækvipotente doser af den totale døgndosis af peroral metadon og den totale døgndosis af injicerbar diacetylmorphin. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 13

14 Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 14

15 Tabel 1: Ækvipotente døgndoser af total peroral metadon og total injicerbar diacetylmorphin Peroral Metadon døgndosis (mg) Injicerbar Diacetylmorphin døgndosis (mg) Peroral Metadon døgndosis (mg) Injicerbar Diacetylmorphin døgndosis (mg) Da det kun er muligt at dosere injicerbar diacetylmorphin to gange i døgnet, bør man for at sikre den opioide døgndækning som udgangspunkt bibeholde ca. 30 % af den totale opioiddosis som metadon, mens resten (ca. 70 %) omstilles til injicerbare diacetylmorphin. Dette betyder, at ca. 30 % af den oprindelige metadondosis bibeholdes som peroral metadon i tilslutning til dagens anden heroindosis eller til selvadministration til natten. Tabel 2 på den efterfølgende side, viser eksempler på forholdet mellem peroral metadondosis (1 x dagligt) og injicerbar diacetylmorphindosis (2 x daglig), hvor ca. 30 % af den totale metadondøgndosis fra før omstillingen er bibeholdt. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 15

16 Tabel 2: Eksempler på doseringsregi ved omstilling fra peroral metadon til injicerbar diacetylmorphin + peroral metadon Før omstilling Total peroral metadondøgndosis (mg) Efter omstilling Total døgn dosis (mg) Metadon (peroral) Diacetylmorphin (injicerbar) Efter omstilling Doseringsregi (mg) (D = Diacetylmorphin M = Metadon) Morgen Eftermiddag D 55 D +15 M D 60 D + 20 M D 70 D + 25 M D 80 D + 25 M D 85 D + 30 M D 95 D + 35 M D 105 D + 40 M D 120 D + 40 M D 140 D + 45 M D 160 D + 45 M D 170 D + 50 M D 200 D + 50 M D 230 D + 55 M D 250 D + 60 M D 270 D + 65 M D 300 D + 70 M Eksempel 1: Ved den overvågede indtagelse af peroral metadon fandtes patientens døgnopiatbehov at modsvare 150 mg peroral metadon. I samråd med patienten vurderes det, at en aftendosis på 30 mg peroral metadon er passende. Rest til omlægning til injicerbar diacetylmorphin er således: 150 mg 30 mg = 120 mg. Af Tabel 1 fremgår det, at patientens døgndosis af injicerbar diacetylmorphin er mg (som modsvarer de 120 mg Metadon), som kan fordeles på 2 doser af mg eller tilpasses fx 200 mg (svarende til 2/5 af døgndosen) injicerbar diacetylmorphin om morgenen og 350 mg (svarende til 3/5 af døgndosen) om aftenen. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 16

17 3) Vurdering af dosis og dosisjustering Dosis af metadon og diacetylmorphin skal justeres i forhold til den kliniske effekt og doseringsregime. Dosisjustering forudsætter hyppig vurdering. Vurdering af dosis skal ske i forhold til forekomst af abstinenssymptomer og påvirkethed, alvorlige bivirkninger (sedation, hypotension, respiratorisk depression, alvorlig allergisk reaktion) samt misbrug af ikke-ordineret opioid og andre sedativa. Under dosisindstilling samt ved hver dosisøgning skal patientens kliniske tilstand altid vurderes umiddelbart før indtagelse af hver dosis heroin samt igen mindst 15 minutter efter indtagelsen. Hvis patienten fremstår abstinent før indtagelse af diacetylmorphin, kan medicineringen reguleres med baggrund i, at en øgning af metadondosis har størst effekt i forhold til forebyggelse af abstinenssymptomer i doseringsintervallerne, mens en øgning af diacetylmorphindosis har størst effekt i forhold til at reducere stoftrang/misbrug af illegal heroin. Patienter, der oplever tilfredsstillende effekt af medicineringen om dagen, men som klager over abstinenssymptomer om natten/i de tidlige morgentimer, kan have gavn af en øgning i den perorale metadondosis: Diacetylmorphindøgndosis kan øges gradvist med ca. 5 % ad gangen, op til 30 mg pr. døgn. På grund af diacetylmorphins beskedne akkumulering (korte halveringstid), kan dosis øges dagligt i forbindelse med klinisk vurdering. Vedr. maksimale doser for diacetylmorphin se afsnit Metadondosis kan øges gradvist med ca. 10 % ad gangen op til 10 mg pr. døgn. På grund af metadons betydelige akkumulering (lang halveringstid), bør dosisøgning kun foretages hver dag og højst med i alt 30 mg pr. uge. Patienter skal altid observeres mindst 15 min. efter øgning i diacetylmorphindosis. 4) Etablering af fast doseringsregi De fleste patienter vil i starten af behandlingen med injicerbar diacetylmorphin indtage heroin to gange daglig suppleret med en peroral metadondosis i tilslutning til den sene diacetylmorphinindtagelse. Nogle patienter kan i perioder ønske kun at møde frem til indtagelse af diacetylmorphin én gang dagligt. Ved indtagelse af kun en daglig diacetylmorphin dosis: Kan den sædvanlige ½ døgndosis diacetylmorphin indtages som ordineret, mens den resterende del af døgndosis gives som peroral metadon. Diacetylmorphin dosis kan eventuelt justeres med højest 30 mg pr. døgn til maximalt 450 mg i alt med tilsvarende korrektion af metadondosis. Se nærmere om beregning af korrelerede doser under afsnit Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 17

18 8.4 Omstilling fra injicerbar metadon til injicerbar diacetylmorphin For nogle patienter i behandling med injicerbar metadon kan det være aktuelt at omstille til behandling med injicerbar diacetylmorphin kombineret med peroral metadon. Årsager hertil kan bl.a. være bivirkninger ved injicerbar metadon, fortsat misbrug af illegal heroin til trods for adækvat metadondosis eller patientens ønske om skift. Patienter i behandling med injicerbar metadon kan uden problemer omstilles til hel eller delvis behandling med injicerbar diacetylmorphin efter samme principper som ved omstilling fra peroral metadon. Patienten stabiliseres på injicerbar metadon, som indtages superviseret i dage. Før omstillingen til diacetylmorphin konverteres ca. 1/3 af den injicerbare metadon til peroral metadon. Ved beregning af forholdet mellem peroral og injicerbar metadon tages højde for forskellen i biotilgængelighed, som er 100 % for injicerbar metadon og antages at være ca. 80 % for peroral metadon. injicerbar metadon x 1,25 (mg) = peroral metadon (mg) eller modsat peroral metadon x 0,8 (mg) = injicerbar metadon (mg) Ligningerne er kun vejledende, og det kan derfor være nødvendigt at dosisjustere de følgende dage. 8.5 Vedligeholdelsesbehandling med injicerbar diacetylmorphin Vedligeholdelsesdoser for injicerbar diacetylmorphin Vedligeholdelsesdosis af injicerbar diacetylmorphiner er individuel. Erfaringer fra udlandet viser, at de fleste patienter kan behandles med døgndoser i intervallet mg injicerbar diacetylmorphin) med en gennemsnitlig døgndosis på mg. Få patienter kan dog have behov for højere døgndoser (>600 mg injicerbar diacetylmorphin). Maksimale doser: Døgndosis injicerbar diacetylmorphin 900 mg. Enkelt dosis injicerbar diacetylmorphin 450 mg (ved enkeltdoser >450 mg ses hyppigere bivirkninger i form af respiratorisk depression og kramper). Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 18

19 Efter en længere stabil periode uden misbrug af illegale opioider, vil det ofte være muligt at reducere den ordinerede mængde af injicerbar diacetylmorphin og/eller peroral metadon uden at patienten oplever abstinenssymptomer, stoftrang Fleksibel dosering Superviseret medicinering er krævende behandlingsform, som for nogle patienter ind imellem kan være meget besværlig eller umulig at medvirke til. Substitutionsbehandling med injicerbar diacetylmorphin og metadon skal tilrettelægges så fleksibelt at patienterne, fra dag til dag, kan vælge om de ønsker 1, 2 eller slet ingen doser diacetylmorphin. De fravalgte doser diacetylmorphin konverteres til metadon Dosis og administrationsform skal for hver enkelt dosis injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon løbende dokumenteres, jf. afsnit For at sikre den nødvendige fleksibilitet i substitutionsbehandlingen skal der for hver enkelt patient beregnes korrelerende doser for døgndosis for injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon efter principperne i nedenstående tabel 3. Tabel 3: Principper for korrelerende døgndoser af injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon: Regime Morgen Middag Aften A Inj. diacetylmorphimorphin metadon Inj. diacetyl- Peroral ½ døgndosis ½ døgndosis Ca. 30 % af oprindelige metadondosis B Inj. diacetylmorphin metadon Peroral ½ døgndosis + Justeret i dosis justeret med max 30 mg pr. døgn op til henhold til total døgndosis diacetylmorphin max 450 mg Inj. diacetylmorphin Peroral metadon C ½ døgndosis Justeret i D Peroral metadon Total døgndosis (fra før omstilling til diacetylmorphin) henhold til total døgndosis diacetylmorphin Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 19

20 Eksempel: For en samlet døgndosis peroral metadon på 180 mg er nedenfor beregnet eksempler på korrelerede doser: Regime A: Inj. diacetylmorphin 250 mg + inj. diacetylmorphin 250 mg + peroral metadon 60 mg. Regime B: Inj. diacetylmorphin 450 mg + peroral metadon 70 mg. Regime C: Inj. diacetylmorphin 250 mg + peroral metadon 100 mg. Regime D: Peroral metadon 180 mg. Tabel 1 anvendes til at omregne mellem samlede døgndoser af peroral metadon til injicerbar diacetylmorphin Konvertering af injicerbar diacetylmorphin til peroral metadon beregnes ved at addere de to enkeltdoser af diacetylmorphin til en samlet diacetylmorphinmængde og derefter beregne den ækvipotente dosis perorale metadon, Hver diacetylmorphinmængde angives foruden i milligram også som en brøkdel af den samlede dagsmængde af diacetylmorphin. Eksempel: 250 mg (1/2 døgndosis) mg (1/2 døgndosis) = 500 mg injicerbar diacetylmorphin = 120 mg peroral metadon. Bemærk at omregningen ikke må baseres på konvertering af enkeltdoser diacetylmorphin, hvorved man i dette eksempel ville få: (Injicerbar diacetylmorphin 250 mg = 80 mg peroral metadon) + (injicerbar diacetylmorphin 250 mg = 80 mg peroral metadon) = 160 mg peroral metadon. Den samlede døgndosis af peroral metadon beregnes ved at sammenlægge denne ovenfor beregnede perorale metadondosis + den fra før omstillingen bibeholdte metadondosis, svarende til ca. 30 % af døgndosis af peroral metadon. I dette regneeksempel vil den samlede døgndosis af peroral metadon = 120 mg + 60 mg = 180 mg. Hvis patienten var indstillet til 200 mg (2/5 af døgndosis) diacetylmorphin morgen og 300 mg (3/5 af døgndosis) aften, ville morgendosis modsvare 2/5 del af 120 mg = 48 mg peroral metadon. Anden dosis diacetylmorphin vil modsvare 3/5 del af 120 = 72 mg. Den samlede konverterede metadondosis er fortsat 120 mg (48 mg + 72 mg) Genoptagelse af afbrudt behandling med injicerbar diacetylmorphin Hvis en patient skal genoptage behandling efter at have undladt behandling i 4-7 på hinanden følgende dage (hverken metadon eller diacetylmorphin), skal behandling med injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon genoptages ved forsigtig og gradvis dosisøgning, idet den pågældendes tolerance overfor opioider i denne situation betragtes som ukendt. Doseringen af både injicerbar diacetylmorphin og peroral metadon skal individualiseres og kræver nøje klinisk vurdering, for nærmere herom henvises til afsnit 8.3. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 20

21 Nogle patienter vil kunne stabiliseres på relativt små doser af injicerbar diacetylmorphin. Vedrørende håndtering af udeblivelser/mistede doser i øvrigt, henvises til afsnit 9.2. Nedenstående tabel 4 er retningsgivende for maksimal hastighed for øgning af dosis af injicerbar diacetylmorphin kombineret med peroral metadon aftendosis efter udeblivelse fra behandling i 4 til 7 på hinanden følgende dage. Tabel 4: Doseringsskema for injicerbar diacetylmorphin kombineret med peroral metadon efter udeblivelse fra behandling i 4-7 på hinanden følgende dage Dosis efter Injicerbar Diacetylmorphin (mg) udeblivelse Dag nr. Morgen Eftermiddag Total Peroral Metadon aften dosis (mg) Ved udeblivelse fra behandling i mere end 7 dage, må substitutionsbehandlingen iværksættes udelukkende med peroral metadon og først efter stabilisering af døgndosis med peroral metadon er opnået, kan der omstilles til behandling med injicerbar diacetylmorphin kombineret med peroral metadon, jf. afsnit 8.3. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 21

22 9 Opmærksomhedsområder/problemstillinger 9.1 Blandingsmisbrug I lighed med andre patienter, som modtager substitutionsbehandling for opioidafhængighed vil et samtidigt misbrug af rusmidler som alkohol, benzodiazepiner og kokain optræde hos gruppen af patienter i behandling med injicerbar diacetylmorphin. Blandingsmisbrug behandles efter de gældende retningslinjer jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42, kapitel 9, om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli Udeblivelse/mistede doser Patienter som udebliver fra behandlingen taber hurtigt den opnåede tolerance for de pågældende stoffer. Muligheden for reduktion af tolerance er større ved hurtigtvirkende opioider som diacetylmorphin end ved langsommere virkende opioider som metadon. Derfor kræves der større dosisreduktion for diacetylmorphin end for metadon hos patienter, der springer doser over. Når behandlingen genoptages efter udeblivelse, der har resulteret i manglende indtagelse af én eller flere doser, kræver det omhyggelig observation ved den efterfølgende dosering. Mistede doser håndteres efter nedenstående tabel 5. Tabel 5: Retningslinjer for dosering ved mistede doser i et givet antal dage Antal på hinanden følgende dage hvor dosis er mistet Diacetylmorphindosis ved genoptagelse af behandling i % af tidligere dosis Metadondosis ved genoptagelse af behandling i % tidligere dosis >4 Se tabel 4 Se tabel Medicinering af påvirkede patienter Patienter, som er svært påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, skal ikke medicineres, men afvente yderligere observation af tilstanden og fornyet vurdering. 9.4 Kørekort Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke kørekort til personer, der behandles med injicerbar diacetylmorphin. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 22

23 10 Injektionsteknik Superviseret administration af injicerbar diacetylmorphin skal sikre korrekt injektionsteknik, nedbringe infektionsrisici og gennem sundhedspædagogisk undervisning øge patienternes viden om betydningen af rene utensilier og personlig hygiejne Superviseret injektion Injektion foregår kun på klinikken, hvor patienten selv foretager injektionen af den udleverede dosis. Injektion af diacetylmorphin skal altid overvåges af autoriseret sundhedsfagligt personale, som kan give den fornødne vejledning. Den behandlingsansvarlige læge skal udarbejde instrukser, som beskriver principper for hygiejne og injektionsteknik. Det er vigtigt at hjælpe patienten med valg af injektionssted og overvåge forekomst af evt. infektion eller årebetændelse. For at forebygge superficielle flebitter er det hensigtsmæssigt at udarbejde en rotationsplan for injektionssted. Injektion i lyskeregion, armhule eller hoved-halsregion skal som hovedregel undgås og må kun foregå efter lægelig vurdering. Hvis patienten ikke aktuelt har anvendelige vener, må heroindosis konverteres til peroral metadon. Undtagelsesvis kan intramuskulær/subcutan injektion accepteres efter lægelig vurdering. Patienten skal overvåges mindst 15 minutter efter injektionen. 11 Akutte, eventuelle livstruende bivirkninger Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for udarbejdelse af instrukser samt uddannelse af det autoriserede sundhedsfaglige personale med henblik på akut behandling af potentielt livstruende tilstande som overdosis anafylaktisk chok krampeanfald perforation af arterie Der skal forefindes nødvendig medicin med henblik på initial behandling af ovenstående tilstande herunder relevante former for antidot. Injektionsklinikkerne skal være i besiddelse af udstyr til assisteret ventilation samt hjertestarter. Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 23

24 12 Medicinhåndtering Behandlingsstedet skal have tilladelse af Lægemiddelstyrelsen til at modtage, håndtere og opbevare diacetylmorphin, jf. bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere 9). I denne tilladelse fastsættes krav til sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring, modtagelse og regnskab mm. For de generelle bestemmelser vedrørende håndtering af medicin samt lægens anvendelse af medhjælp henvises til bekendtgørelse nr af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (medicinskabsbekendtgørelsen) 10) samt Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler 11). På behandlingsstedet skal der foreligge lokale instrukser, som beskriver medicinhåndtering og rutiner omkring injektionsbehandlingen. Den behandlingsansvarlige læge skal påse, at instruksen overholdes, og at lægens medhjælp er bekendt med indholdet heraf. Vedrørende rekvirering, opbevaring og regnskabsførelse af diacetylmorphin (heroin) henvises til Lægemiddelstyrelsens vejledning om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling mv. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf 12) Præparation og dispensering Præparation af injicerbar diacetylmorphin skal følge producentens anbefalinger. Dispensering af injicerbar medicin skal ske i henhold til den lokale medicininstruks Registrering og regnskab Der skal føres et detaljeret regnskab for injicerbar diacetylmorphin Regnskabet skal omfatte lagerbeholdning og forbrug på henholdsvis patient- og klinikniveau Regnskab og registrering på klinikniveau Dosis af diacetylmorphin registreres dagligt på hver enkelt patient. Detaljeringsgraden skal omfatte såvel ordineret som indtaget mængde samt evt. spild. Regnskabet skal suppleres med daglig fysisk optælling af medicinbeholdningen. Der skal henvises til de almindelige regler om journalføring i autorisationslovens 21 og bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.) 13). Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 24

25 Regnskab på klinikniveau Krav til regnskab, spild og destruktion er fastsat i Lægemiddelstyrelsens regler. Se mere herom i Lægemiddelstyrelsens vejledning om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling mv. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf 12) Kvalitetssikring og tilsyn Kvaliteten af injektionsbehandlingen er afhængig af sikkerhed og præcision i medicinhåndteringen. Der skal derfor foreligge detaljerede instrukser, som er kendt af det sundhedsfaglige personale på den enkelte injektionsklinik. Utilsigtede hændelser skal registreres løbende og danne baggrund for eventuelle justeringer af praksis. Regnskabet med medicinbeholdningen, både på individuelt og institutionelt niveau, skal altid være tilgængeligt for Sundhedsstyrelsens tilsyn. Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn med behandlingsstederne med henblik på overholdelse af de krav og vilkår, som er fastsat i tilladelsen udstedt af Lægemiddelstyrelsen. 13 Sundhedsstyrelsens evaluering af injektionsbehandlingen Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med anvendelsen af injicerbar diacetylmorphin som led i substitutionsbehandlingen for opioidafhængighed såvel på overordnet plan som på patientniveau. Sundhedsstyrelsen vil løbende hvert halve år opgøre antallet af patienter, som modtager denne form for behandling. Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af sin monitorering foretage en evaluering af behandlingens effekt og på den baggrund tage stilling til det eventuelle behov for justering af denne vejledning. 14 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 1. januar 2010, samtidig bortfalder vejledning nr af 11. maj 2009 Sundhedsstyrelsen, den 10. marts 2010 Anne Mette Dons Overlæge, chef for Tilsyn Helle Petersen Afdelingslæge Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 25

26 15 Henvisninger 1. Bekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008 af lov om euforiserende stoffer 2. Bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer 3. Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven) 4. Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar Sundhedsloven 5. Bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2008 om ordination af diacetylmorphin som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug 6. Vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 7. Bekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 af lov om social service (Serviceloven) 8. Bekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 9. Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere 10. Bekendtgørelse nr af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner 11. Vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler 12. Vejledning nr. 32 af 15. maj 2009 om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling mv. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf. 13. Bekendtgørelse nr af 12.december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.) Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioideafhængighed 26

Vejledning nr. xxxx om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledning nr. xxxx om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Vejledning nr. xxxx om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2013 Vejledning nr. xxx af dd.mm.2013 om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed.

Det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed. Gadejuristen Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C 17. oktober 2011 j.nr. 7-207-21-3/1/HPE Svar på henvendelse om fænomenerne erstatningsdoser og udligningsordning Sundhedsstyrelsen har modtaget Deres

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Internt notatark. Emne: Heroinklinik i Kolding

Internt notatark. Emne: Heroinklinik i Kolding Internt notatark Emne: Heroinklinik i Kolding Baggrund og lovgivning Som følge af Folketingets beslutning om, at der i Danmark skal være mulighed for at behandle visse stofmisbrugere med diacetylmorphin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Vejledning for Substitutionsbehandling

Vejledning for Substitutionsbehandling Vejledning for Substitutionsbehandling Formål Definitioner: Vejledningen har til formål at præcisere indhold og organisering af ambulant substitutionsbehandling af brugere/patienter i behandling på Nordsjællands

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform

HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform 2012 Heroinbehandling alternativer til injektion som administrationsform Sundhedsstyrelsen, 2012. Udgivelsen kan frit gengives med tydelig

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med Statusrapport for perioden 2009-2011 2012 Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere e Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012 EVALUERING AF ORDNING MED LÆGEORDINERET HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2010 2012 2013 2010 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen).

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen). Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i Myndighed KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens igangværende aktiviteter på stofmisbrugsområdet. Årsmøde stofmisbrugsdatabasen 2013

Sundhedsstyrelsens igangværende aktiviteter på stofmisbrugsområdet. Årsmøde stofmisbrugsdatabasen 2013 Sundhedsstyrelsens igangværende aktiviteter på stofmisbrugsområdet Årsmøde stofmisbrugsdatabasen 2013 Anya Manghezi Sektionsleder Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed Odense d. 30. januar 2013 Den lægelige

Læs mere

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt ? - set fra en cheflæges synspunkt Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest? Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig:

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: Dokumentbrugere: OUH, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværgående retningslinje: Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: ify6vi Godkender Dokumentnummer:

Læs mere

VEJLEDNING OM ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGE- MIDLER OG OM SUBSTITUTIONS- BEHANDLING AF PERSONER MED OPIOIDAFHÆNGIGHED

VEJLEDNING OM ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGE- MIDLER OG OM SUBSTITUTIONS- BEHANDLING AF PERSONER MED OPIOIDAFHÆNGIGHED VEJLEDNING OM ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGE- MIDLER OG OM SUBSTITUTIONS- BEHANDLING AF PERSONER MED OPIOIDAFHÆNGIGHED 2007 Til landets læger m.fl. Vejledning om ordination af afhængighedsskabende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Baggrund...2 Præparatvalg...2 Metadon...2 Buprenorphin...3 Dosisregulering af substitutionsbehandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere