Mio. kr. note Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1."

Transkript

1 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition Foreslået udbytte Foreslået anvendt til andre formål Henlagt til egenkapital I alt anvendt Årets resultat pr. aktie (kr.)* 22,1 13,7 Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.)* 22,1 13,7 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) * Beregnet ud fra gns. antal udestående aktier, jf. side S y d b a n k Å r s r a p p o r t

2 Balance Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital i alt* Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte mv Å r s r a p p o r t S y d b a n k 33

3 Koncern- og virksomhedsoversigt selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2006 aktivitet i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. Sydbank A/S modervirksomhed dkk 700 Konsoliderede dattervirksomheder: Sydleasing A/S Leasing og factoring DKK DMK-Holding A/s selskabsadministration DKK Sydbank (Schweiz) AG, St. Gallen, Schweiz bank CHF Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S Ejendomme DKK Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia datacentral DKK I/S Margretheparken, Aalborg Ejendomme DKK Core Property Management A/S, København* Ejendomme DKK Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: BI Holding A/S Holding DKK PRAS A/S Investering og finansiering DKK * Selskabet er stiftet i S y d b a n k Å r s r a p p o r t

4 Koncernens kvartalsvise hovedtal 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 65,5 61,5 61,1 57,4 53,5 50,0 47,5 43,8 Udlån til dagsværdi 7,7 7,1 7,2 7,3 7,2 8,1 7,9 6,2 Indlån og anden gæld 50,0 48,4 46,0 47,0 43,6 41,8 42,2 38,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,0 8,6 10,4 6,7 6,7 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud,5 3,5 3,5 2,7 2,8 2,1 2,1 1,4 Egenkapital 6,3 5,9 5,2 5,2 5,0 4,8 4,5 4,2 Aktiver i alt 114,8 108,0 107,5 103,5 98,9 89,5 88,6 77,6 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Resultat efter skat udvandet 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Børskurs ultimo 270,0 216,5 193,5 193,0 151,0 149,2 137,8 116,0 Indre værdi 92,1 86,2 76,8 75,2 72,9 69,5 66,0 62,0 Børskurs/indre værdi 2,93 2,51 2,52 2,57 2,07 2,15 2,09 1,87 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,9 68,3 68,4 68,3 68,3 68,7 68,6 69,1 Øvrige nøgletal Solvensprocent* 11,8 12,0 10,4 10,0 11,1 9,2 10,0 9,7 Kernekapitalprocent* 9,0 9,3 7,3 7,6 8,1 7,3 7,8 8,7 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,2 11,1 7,6 9,3 6,7 8,5 8,1 5,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,7 8,6 5,5 6,7 4,8 6,1 5,9 3,7 Indtjening pr. omkostningskrone 2,22 2,54 1,83 1,90 1,63 1,92 1,73 1,48 Renterisiko 2,0-1,3 2,2 1,0 2,3 2,2 3,4 2,4 Valutaposition 10,3 8,2 10,9 28,5 2,8 6,6 12,0 5,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 10,3 10,4 11,8 11,1 10,7 10,5 10,5 10,3 Periodens udlånsvækst 6,6 0,6 6,4 7,2 7,2 5,0 8,5 4,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 74,0 19,7 38,8 53,5 95,1 40,3 74,9 80,6 Summen af store engagementer,7 22,0 64,9 121,4 93,9 142,5 102,2 71,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 Periodens nedskrivningsprocent -0,10-0,07-0,02-0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * periodens resultat er første gang pr. 30. september 2006 indregnet i solvens- og kernekapitalprocenten. Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 49. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 35

5 Egenkapital Sydbank-koncernen Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo IFRS-effekt Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo S y d b a n k Å r s r a p p o r t

6 Sydbank A/S Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo Effekt af ændret regnskabspraksis Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo Aktiekapitalen består af aktier med en pålydende værdi a 10 kr. eller i alt 700 mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 37

7 Egne kapitalandele solvens Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 1,5 2,3 1,5 2,3 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Egne kapitalandele købt i året: Antal aktier Nominel værdi Anskaffelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,0 15,1 24,0 15,1 Egne kapitalandele solgt i året: Antal aktier Nominel værdi Afståelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,8 13,2 24,8 13,2 Egne kapitalandele er købt og solgt som led i Sydbank A/S almindelige bankforretninger/medarbejderaktieordning. Solvensprocent og basiskapital: Solvensopgørelse: Solvensprocent 11,8 11,1 11,4 10,7 Kernekapitalprocent 9,0 8,1 8,7 7,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,8 7,3 7,5 7,0 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 pct.) Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

8 Efterstillede kapitalindskud Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Mio. kr. Rentesats N nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 51 Uendelig Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Å r s r a p p o r t S y d b a n k 39

9 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen Mio. kr Driftsaktivitet: Årets resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke kontante driftsposter: Resultat af associerede virksomheder -3 1 Afskrivning på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån/garantier Andre ikke kontante driftsposter I alt Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter og centralbanker Handelsbeholdning Andre finansielle instrumenter til dagsværdi Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb af kapitalandele i associerede virksomheder -3 0 Salg af kapitalandele i associerede virksomheder 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver 6 9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider primo Årets pengestrømme (ændring i året) Likvider ultimo Likvider ultimo: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber Ubelånte indlånsbeviser Likvider ultimo i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

10 Kreditrisiko Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: pct. pct. pct. pct. Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon 2 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 41

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Valutakursregulering Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Individuelle nedskrivninger og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivning og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter gruppevise nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo: Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen: Nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån mv S y d b a n k Å r s r a p p o r t

12 Løbetidsfordeling efter restløbetid Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år 2 2 Over 5 år I alt Indlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 43

13 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps S y d b a n k Å r s r a p p o r t

14 Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Nettomarkedsværdi i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 45

15 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. Kontrakter i alt 2006* kontrakter i alt 2005* Positive Negative Netto Positive Negative Netto Markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Markedsværdi i alt * Alle kontrakter er ikke-garanterede. 46 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

16 Mio. kr. kontrakter i alt 2006 Kontrakter i alt 2005 P positive Negative Netto Positive Negative Netto Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 47

17 Markedsrisiko Mio. kr. Sydbank-koncernen Sydbank A/S Valutarisiko: Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 10,3 2,8 10,1 2,8 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 0,1 0,1 0,1 0,1 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR USD CHF SEK NOK Øvrige valutaer 2 2 Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 48 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

18 Nøgletalsdefinitioner Nøgletal Årets resultat pr. aktie (kr.) Formel Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner og betingede aktier Børskurs ultimo slutkurs på Sydbank-aktien ultimo året Indre værdi pr. aktie (kr.) Egenkapital ultimo året divideret med antal aktier i omløb ultimo året Solvensprocent basiskapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Kernekapitalprocent kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital resultat før skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital resultat efter skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Udlån i forhold til indlån Udlån til amortiseret kostpris divideret med indlån (indlån og anden gæld og indlån i puljeordninger) Udlån i forhold til egenkapital Udlån til amortiseret kostpris divideret med egenkapitalen Årets udlånsvækst Udregnes på grundlag af udlån til amortiseret kostpris Risikovægtede poster summen af vægtede aktiver og ikke balanceførte poster uden for handelsbeholdningen samt vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen opgjort efter Finanstilsynets regler for kapitaldækning Antal heltidsmedarbejdere ultimo antal fuldtidsansatte (deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte) ultimo året Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 49

19 Noter Specifikation til resultatopgørelse Risikobeskrivelse: Beskrivelse af koncernens markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici er medtaget under ledelsesberetningen. Note 1 Mio. kr. bankaktiviteter Markets* Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter 2006: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo Forretningssegmenter 2005: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo * Ekskl. Kapitalforvaltning, der indgår i bankaktiviteter. 50 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

20 Note 1 fortsat Mio. kr T tilgang på tilgang på B basis- Aktiver materielle Basis- Aktiver materielle indtjening i alt aktiver indtjening i alt aktiver Geografiske segmenter: Danmark Udlandet I alt Note 2 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør indtægter af ægte købsog tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Note 3 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgsog tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Å r s r a p p o r t S y d b a n k 51

21 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 4 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 5 Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Note 6 Kursreguleringer: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 1 1 Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver/forpligtelser I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 7 Andre driftsindtægter: Lejeindtægter fast ejendom Øvrige driftsindtægter I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

22 Note 8 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring (inkl. lønsumsafgift) I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring og repræsentation Øvrige omkostninger I alt I alt Direktionens fratrædelsesvilkår: Carsten Andersen Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af banken er Carsten Andersen berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. Preben Lund Hansen og Torben A. Nielsen Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for direktører og banken. Ved fratrædelse foranlediget af banken er direktørerne berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Revisionshonorar: Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 9 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 10 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 53

23 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 11 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Nedsættelse af selskabsskatteprocent Sambeskatningsbidrag Skat på nedskrivningskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Skat af egenkapitalposteringer: Skat af egenkapitalposteringer vedrørende aktuel skat I alt Effektiv skatteprocent: Sydbank-koncernens aktuelle skatteprocent 28,0 28,0 28,0 28,0 Permanente afvigelser -1,6 0,6-1,6 0,6 Skat på nedskrivningskonto - 0,6-0,6 Regulering af tidligere års skatter -0,2-0,5-0,2-0,5 Effektiv skatteprocent 26,2 28,7 26,2 28,7 Udskudt skat: Udskudt skat primo Udskudt skat primo sambeskattede danske dattervirksomheder Reguleret udskudt skat primo Nedsættelse af selskabsskatteprocent Årets udskudte skat indregnet i årets resultat Udskudt skat ultimo, netto Udskudte skatteaktiver Udskudte skattepassiver Udskudt skat ultimo, netto Sydbank-koncernen Mio. kr Indregnet Indregnet P primo i årets resultat Ultimo Primo i årets resultat Ultimo Specifikation af udskudt skat: Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Grunde og bygninger Materielle aktiver Øvrige aktiver Hensatte forpligtelser Efterstillet kapital Andre passiver Genbeskatningssaldo Udskudt skat ultimo, netto Ud over den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der eventualskat på 5 mio. kr. (14 mio. kr. 2005) vedrørende aktier i anlægsbeholdning ejet under 3 år. 54 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

24 Noter Specifikation til balance Note 12 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 13 Obligationer til dagsværdi (handelsbeholdning): Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt Note 14 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 15 Sikkerhedsstillelse: Ved udgangen af 2006 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 55

25 Noter Specifikation til balance Note 16 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Tilgang 0 0 Afgang - - Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo 0 2 Årets op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter Note 17 Tilknyttede virksomheder: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Resultat Udbytte Andre kapitalbevægelser Op- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter S y d b a n k Å r s r a p p o r t

26 Note 18 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Andre ændringer Dagsværdi ultimo Resultatførte lejeindtægter Driftsomkostninger Note 19 Domicilejendomme: Regnskabsmæssig værdi primo Valutakursregulering Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets afskrivninger 5 5 Nedskrivninger ved omvurdering Andre ændringer Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 20 Øvrige materielle aktiver: Regnskabsmæssig værdi primo Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Å r s r a p p o r t S y d b a n k 57

27 Noter Specifikation til balance Note 21 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 23 Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 24 Andre passiver: Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige kreditorer Rente og provision mv Øvrige passiver I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

28 Note 25 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Sydbank-koncernen Mio. kr Hensættelse Hensættelse Hensættelse Andre Hensatte til pension og til udskudt til tab på hensatte forpligtelser lign. forpligtelser skat garantier forpligtelser i alt Regnskabsmæssig værdi primo Tilgang Afgang Regnskabsmæssig værdi ultimo Andre hensatte forpligtelser vedrører primært hensættelse på uigenkaldelige kredittilsagn og retssager. Note 26 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer til dagsværdi Å r s r a p p o r t S y d b a n k 59

29 Noter Specifikation til balance Note 27 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Dagsværdisikring af renterisici (macro hedge): Sydbank anvender en cashflow-model til styring af renterisici på alle andre positioner end konverterbare danske realkreditobligationer. Modellen opdateres dagligt med alle bankens positioner, og positionerne fordeles i porteføljer, afhængigt af ansvar og produkt. En af disse porteføljer indeholder bankens positioner i fastforrentede udlån, fastforrentede indlån og tilhørende afdækningsforretninger. Styring af renterisici på denne portefølje foregår ved, at modellen leverer et syntetisk cashflow, som på udvalgte rentepunkter beskriver bankens risikoposition. Grundlaget for bankens indgåelse af afdækningsforretninger primært renteswaps er således et syntetisk netto-cashflow, baseret på det faktiske cashflow for udlån, indlån og tidligere indgåede afdækningsforretninger i den pågældende portefølje. Det tilsigtes, at renterisikoen i denne portefølje holdes på et minimum, idet banken ønsker at placere sin renterisiko i andre porteføljer, indeholdende obligationer og andre likvide positioner. I forbindelse med udarbejdelse af periode- og årsrapporter anvendes reglerne for macro hedge, som har til formål at sikre symmetri mellem indtægter og udgifter i regnskabet. Symmetrien opnås ved, at der foretages en hedge-regulering svarende til den del af kursreguleringen på de afledte finansielle instrumenter, som vedrører fremtidige perioder. Denne hedge-regulering er posteret under Andre passiver og udgør 12 mio. kr. pr. 31. december Udlån: Regnskabsmæssig værdi Indlån: Regnskabsmæssig værdi Følgende afledte finansielle instrumenter er anvendt til afdækning af ovenstående: Fremtidige renteaftaler: Hovedstol Dagsværdi Swaps: Hovedstol Dagsværdi S y d b a n k Å r s r a p p o r t

30 Note 28 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Garantier og andre eventualforpligtelser: Garantier: Finansgarantier* Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt * Heraf vedrører tabsgarantier stillet over for SBK-Invest i forbindelse med formidling af leasingkontrakter Andre eventualforpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser* I alt * Heraf koncerninterne lejemålsforpligtelser Koncernen er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 61

31 Noter Supplerende oplysninger Note 29 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Nærtstående parter: Sydbank har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på koncernen. Nærtstående parter omfatter koncernens direktion, bestyrelse, tilknyttede og associerede virksomheder. I 2006 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Transaktioner mellem koncernens nærtstående parter sker på markedsvilkår og efter gældende forretningsbetingelser. Direktion og bestyrelse: Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer. Lån mv.: Direktion (rentesatser 2006: 4,90-6,00 pct. p.a.) Bestyrelse (rentesatser 2006: 2,40-10,00 pct. p.a.)* * Rentesatserne vedrører lån i forskellige valutaer. Sikkerhedsstillelser: Direktion Bestyrelse Note 30 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.: Tilknyttede virksomheder: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Aktivposter i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld 29 Passivposter i alt Associerede virksomheder mv.: Udlån til amortiseret kostpris 18 Indlån og anden gæld S y d b a n k Å r s r a p p o r t

32 Note 31 Mio. kr B børne- børne- P pensions- opsparings- Puljer Pensions- opsparings- Puljer puljer puljer i alt puljer puljer i alt Puljeordninger: Resultatopgørelse: Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Afledte finansielle instrumenter Renteindtægter i alt Udbytte af: Aktier mv Udbytte i alt Kursreguleringer af: Indeksobligationer Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta Afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Gebyrer og provisionsudgifter Puljedeltagernes nettoresultat Balance pr. 31. december: Aktiver: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Øvrige aktier mv Investeringsforeningsandele Andre aktiver Aktiver i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 63

33 Noter Supplerende oplysninger Note 32 Hoved- og nøgletal Sydbank A/S Udvalgte resultatopgørelsesposter (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån 72,2 60,4 47,5 39,8 38,7 Egenkapital 6,3 5,0,,,6 Aktiver i alt 114,4 98,8 78,3 73,4 66,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 22,1 13,7 10,7 9,0 5,6 Indre værdi 92,1 72,9 63,6 57,8 47,7 Udbytte,0,0,0 2,0 1,5 Børskurs/årets resultat 12,2 11,1 10,1 9,0 8,9 Børskurs/indre værdi 2,93 2,07 1,69 1,39 1,03 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,4 10,7 11,4 11,1 11,3 Kernekapitalprocent 8,7 7,8 9,3 8,8 8,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 6,2 27,9 22,3 25,7 17,8 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 26,7 19,9 17,0 16,5 12,1 Indtjening pr. omkostningskrone 2,16 1,71 1,53 1,56 1,34 Renterisiko 2,0 2,,,8 5,9 Valutaposition 10,2 2,8 1,5,1 11,9 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 12,1 10,7 9,2 10,8 Årets udlånsvækst 19,5 27,3 19,4 2,7,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 70,4 91,5 114,7 139,2 120,4 Summen af store engagementer,8 94,8 61,5 79,1 70,0 Årets nedskrivningsprocent -0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Banken har ændret regnskabspraksis fra Der er foretaget tilpasning af hovedtal samt regnskabsmæssige nøgletal for S y d b a n k Å r s r a p p o r t

34 Note 33 Sydbank-koncernen Mio. kr brutto- Ikke indtjent Nettoinvestering rente investering Leasinggiver finansielle leasingkontrakter: Leasingtilgodehavender består af tilgodehavender ved udlejning af forskelligt driftsmateriel på uopsigelige leasingkontrakter. Der er tale om fastforrentede og variabelt forrentede leasingkontrakter i udenlandsk og dansk valuta. Udlån til amortiseret kostpris indeholder mio. kr. ultimo 2006 (2005: mio. kr.). Leasingtilgodehavender: Forfald: Til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nedskrivninger på uerholdelige tilgodehavende leasingydelser udgør 2 mio. kr. Note 34 Dagsværdi af finansielle instrumenter: Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver og forpligtelser svarer i al væsentlighed til dagsværdien. Note 35 Indeværende år: Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på Sydbank-koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 65

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Renteindtægter 2 2.904 2.515 2.851 2.477 Renteudgifter 3 1.192 853 1.193 854 Netto renteindtægter 1.712 1.662 1.658 1.623

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2009 Dato 13. august 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs. Nykøbing M., 8. februar Fondsbørsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank

Københavns Fondsbørs. Nykøbing M., 8. februar Fondsbørsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank DK-7900 Københavns Fondsbørs Nykøbing M., 8. februar 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank Morsø Bank leverer i 2006 et resultat på niveau med det forventede

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse Nr. 16-2007 Den 21. august 2007 Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Bedste halvårsresultat i bankens historie. Resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere