Mio. kr. note Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1."

Transkript

1 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition Foreslået udbytte Foreslået anvendt til andre formål Henlagt til egenkapital I alt anvendt Årets resultat pr. aktie (kr.)* 22,1 13,7 Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.)* 22,1 13,7 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) * Beregnet ud fra gns. antal udestående aktier, jf. side S y d b a n k Å r s r a p p o r t

2 Balance Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital i alt* Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte mv Å r s r a p p o r t S y d b a n k 33

3 Koncern- og virksomhedsoversigt selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2006 aktivitet i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. Sydbank A/S modervirksomhed dkk 700 Konsoliderede dattervirksomheder: Sydleasing A/S Leasing og factoring DKK DMK-Holding A/s selskabsadministration DKK Sydbank (Schweiz) AG, St. Gallen, Schweiz bank CHF Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S Ejendomme DKK Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia datacentral DKK I/S Margretheparken, Aalborg Ejendomme DKK Core Property Management A/S, København* Ejendomme DKK Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: BI Holding A/S Holding DKK PRAS A/S Investering og finansiering DKK * Selskabet er stiftet i S y d b a n k Å r s r a p p o r t

4 Koncernens kvartalsvise hovedtal 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 65,5 61,5 61,1 57,4 53,5 50,0 47,5 43,8 Udlån til dagsværdi 7,7 7,1 7,2 7,3 7,2 8,1 7,9 6,2 Indlån og anden gæld 50,0 48,4 46,0 47,0 43,6 41,8 42,2 38,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,0 8,6 10,4 6,7 6,7 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud,5 3,5 3,5 2,7 2,8 2,1 2,1 1,4 Egenkapital 6,3 5,9 5,2 5,2 5,0 4,8 4,5 4,2 Aktiver i alt 114,8 108,0 107,5 103,5 98,9 89,5 88,6 77,6 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Resultat efter skat udvandet 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Børskurs ultimo 270,0 216,5 193,5 193,0 151,0 149,2 137,8 116,0 Indre værdi 92,1 86,2 76,8 75,2 72,9 69,5 66,0 62,0 Børskurs/indre værdi 2,93 2,51 2,52 2,57 2,07 2,15 2,09 1,87 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,9 68,3 68,4 68,3 68,3 68,7 68,6 69,1 Øvrige nøgletal Solvensprocent* 11,8 12,0 10,4 10,0 11,1 9,2 10,0 9,7 Kernekapitalprocent* 9,0 9,3 7,3 7,6 8,1 7,3 7,8 8,7 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,2 11,1 7,6 9,3 6,7 8,5 8,1 5,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,7 8,6 5,5 6,7 4,8 6,1 5,9 3,7 Indtjening pr. omkostningskrone 2,22 2,54 1,83 1,90 1,63 1,92 1,73 1,48 Renterisiko 2,0-1,3 2,2 1,0 2,3 2,2 3,4 2,4 Valutaposition 10,3 8,2 10,9 28,5 2,8 6,6 12,0 5,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 10,3 10,4 11,8 11,1 10,7 10,5 10,5 10,3 Periodens udlånsvækst 6,6 0,6 6,4 7,2 7,2 5,0 8,5 4,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 74,0 19,7 38,8 53,5 95,1 40,3 74,9 80,6 Summen af store engagementer,7 22,0 64,9 121,4 93,9 142,5 102,2 71,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 Periodens nedskrivningsprocent -0,10-0,07-0,02-0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * periodens resultat er første gang pr. 30. september 2006 indregnet i solvens- og kernekapitalprocenten. Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 49. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 35

5 Egenkapital Sydbank-koncernen Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo IFRS-effekt Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo S y d b a n k Å r s r a p p o r t

6 Sydbank A/S Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo Effekt af ændret regnskabspraksis Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo Aktiekapitalen består af aktier med en pålydende værdi a 10 kr. eller i alt 700 mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 37

7 Egne kapitalandele solvens Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 1,5 2,3 1,5 2,3 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Egne kapitalandele købt i året: Antal aktier Nominel værdi Anskaffelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,0 15,1 24,0 15,1 Egne kapitalandele solgt i året: Antal aktier Nominel værdi Afståelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,8 13,2 24,8 13,2 Egne kapitalandele er købt og solgt som led i Sydbank A/S almindelige bankforretninger/medarbejderaktieordning. Solvensprocent og basiskapital: Solvensopgørelse: Solvensprocent 11,8 11,1 11,4 10,7 Kernekapitalprocent 9,0 8,1 8,7 7,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,8 7,3 7,5 7,0 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 pct.) Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

8 Efterstillede kapitalindskud Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Mio. kr. Rentesats N nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 51 Uendelig Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Å r s r a p p o r t S y d b a n k 39

9 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen Mio. kr Driftsaktivitet: Årets resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke kontante driftsposter: Resultat af associerede virksomheder -3 1 Afskrivning på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån/garantier Andre ikke kontante driftsposter I alt Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter og centralbanker Handelsbeholdning Andre finansielle instrumenter til dagsværdi Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb af kapitalandele i associerede virksomheder -3 0 Salg af kapitalandele i associerede virksomheder 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver 6 9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider primo Årets pengestrømme (ændring i året) Likvider ultimo Likvider ultimo: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber Ubelånte indlånsbeviser Likvider ultimo i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

10 Kreditrisiko Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: pct. pct. pct. pct. Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon 2 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 41

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Valutakursregulering Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Individuelle nedskrivninger og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivning og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter gruppevise nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo: Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen: Nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån mv S y d b a n k Å r s r a p p o r t

12 Løbetidsfordeling efter restløbetid Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år 2 2 Over 5 år I alt Indlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 43

13 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps S y d b a n k Å r s r a p p o r t

14 Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Nettomarkedsværdi i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 45

15 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. Kontrakter i alt 2006* kontrakter i alt 2005* Positive Negative Netto Positive Negative Netto Markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Markedsværdi i alt * Alle kontrakter er ikke-garanterede. 46 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

16 Mio. kr. kontrakter i alt 2006 Kontrakter i alt 2005 P positive Negative Netto Positive Negative Netto Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 47

17 Markedsrisiko Mio. kr. Sydbank-koncernen Sydbank A/S Valutarisiko: Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 10,3 2,8 10,1 2,8 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 0,1 0,1 0,1 0,1 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR USD CHF SEK NOK Øvrige valutaer 2 2 Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 48 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

18 Nøgletalsdefinitioner Nøgletal Årets resultat pr. aktie (kr.) Formel Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner og betingede aktier Børskurs ultimo slutkurs på Sydbank-aktien ultimo året Indre værdi pr. aktie (kr.) Egenkapital ultimo året divideret med antal aktier i omløb ultimo året Solvensprocent basiskapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Kernekapitalprocent kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital resultat før skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital resultat efter skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Udlån i forhold til indlån Udlån til amortiseret kostpris divideret med indlån (indlån og anden gæld og indlån i puljeordninger) Udlån i forhold til egenkapital Udlån til amortiseret kostpris divideret med egenkapitalen Årets udlånsvækst Udregnes på grundlag af udlån til amortiseret kostpris Risikovægtede poster summen af vægtede aktiver og ikke balanceførte poster uden for handelsbeholdningen samt vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen opgjort efter Finanstilsynets regler for kapitaldækning Antal heltidsmedarbejdere ultimo antal fuldtidsansatte (deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte) ultimo året Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 49

19 Noter Specifikation til resultatopgørelse Risikobeskrivelse: Beskrivelse af koncernens markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici er medtaget under ledelsesberetningen. Note 1 Mio. kr. bankaktiviteter Markets* Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter 2006: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo Forretningssegmenter 2005: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo * Ekskl. Kapitalforvaltning, der indgår i bankaktiviteter. 50 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

20 Note 1 fortsat Mio. kr T tilgang på tilgang på B basis- Aktiver materielle Basis- Aktiver materielle indtjening i alt aktiver indtjening i alt aktiver Geografiske segmenter: Danmark Udlandet I alt Note 2 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør indtægter af ægte købsog tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Note 3 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgsog tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Å r s r a p p o r t S y d b a n k 51

21 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 4 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 5 Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Note 6 Kursreguleringer: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 1 1 Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver/forpligtelser I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 7 Andre driftsindtægter: Lejeindtægter fast ejendom Øvrige driftsindtægter I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

22 Note 8 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring (inkl. lønsumsafgift) I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring og repræsentation Øvrige omkostninger I alt I alt Direktionens fratrædelsesvilkår: Carsten Andersen Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af banken er Carsten Andersen berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. Preben Lund Hansen og Torben A. Nielsen Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for direktører og banken. Ved fratrædelse foranlediget af banken er direktørerne berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Revisionshonorar: Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 9 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 10 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 53

23 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 11 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Nedsættelse af selskabsskatteprocent Sambeskatningsbidrag Skat på nedskrivningskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Skat af egenkapitalposteringer: Skat af egenkapitalposteringer vedrørende aktuel skat I alt Effektiv skatteprocent: Sydbank-koncernens aktuelle skatteprocent 28,0 28,0 28,0 28,0 Permanente afvigelser -1,6 0,6-1,6 0,6 Skat på nedskrivningskonto - 0,6-0,6 Regulering af tidligere års skatter -0,2-0,5-0,2-0,5 Effektiv skatteprocent 26,2 28,7 26,2 28,7 Udskudt skat: Udskudt skat primo Udskudt skat primo sambeskattede danske dattervirksomheder Reguleret udskudt skat primo Nedsættelse af selskabsskatteprocent Årets udskudte skat indregnet i årets resultat Udskudt skat ultimo, netto Udskudte skatteaktiver Udskudte skattepassiver Udskudt skat ultimo, netto Sydbank-koncernen Mio. kr Indregnet Indregnet P primo i årets resultat Ultimo Primo i årets resultat Ultimo Specifikation af udskudt skat: Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Grunde og bygninger Materielle aktiver Øvrige aktiver Hensatte forpligtelser Efterstillet kapital Andre passiver Genbeskatningssaldo Udskudt skat ultimo, netto Ud over den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der eventualskat på 5 mio. kr. (14 mio. kr. 2005) vedrørende aktier i anlægsbeholdning ejet under 3 år. 54 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

24 Noter Specifikation til balance Note 12 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 13 Obligationer til dagsværdi (handelsbeholdning): Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt Note 14 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 15 Sikkerhedsstillelse: Ved udgangen af 2006 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 55

25 Noter Specifikation til balance Note 16 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Tilgang 0 0 Afgang - - Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo 0 2 Årets op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter Note 17 Tilknyttede virksomheder: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Resultat Udbytte Andre kapitalbevægelser Op- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter S y d b a n k Å r s r a p p o r t

26 Note 18 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Andre ændringer Dagsværdi ultimo Resultatførte lejeindtægter Driftsomkostninger Note 19 Domicilejendomme: Regnskabsmæssig værdi primo Valutakursregulering Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets afskrivninger 5 5 Nedskrivninger ved omvurdering Andre ændringer Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 20 Øvrige materielle aktiver: Regnskabsmæssig værdi primo Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Å r s r a p p o r t S y d b a n k 57

27 Noter Specifikation til balance Note 21 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 23 Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 24 Andre passiver: Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige kreditorer Rente og provision mv Øvrige passiver I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

28 Note 25 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Sydbank-koncernen Mio. kr Hensættelse Hensættelse Hensættelse Andre Hensatte til pension og til udskudt til tab på hensatte forpligtelser lign. forpligtelser skat garantier forpligtelser i alt Regnskabsmæssig værdi primo Tilgang Afgang Regnskabsmæssig værdi ultimo Andre hensatte forpligtelser vedrører primært hensættelse på uigenkaldelige kredittilsagn og retssager. Note 26 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer til dagsværdi Å r s r a p p o r t S y d b a n k 59

29 Noter Specifikation til balance Note 27 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Dagsværdisikring af renterisici (macro hedge): Sydbank anvender en cashflow-model til styring af renterisici på alle andre positioner end konverterbare danske realkreditobligationer. Modellen opdateres dagligt med alle bankens positioner, og positionerne fordeles i porteføljer, afhængigt af ansvar og produkt. En af disse porteføljer indeholder bankens positioner i fastforrentede udlån, fastforrentede indlån og tilhørende afdækningsforretninger. Styring af renterisici på denne portefølje foregår ved, at modellen leverer et syntetisk cashflow, som på udvalgte rentepunkter beskriver bankens risikoposition. Grundlaget for bankens indgåelse af afdækningsforretninger primært renteswaps er således et syntetisk netto-cashflow, baseret på det faktiske cashflow for udlån, indlån og tidligere indgåede afdækningsforretninger i den pågældende portefølje. Det tilsigtes, at renterisikoen i denne portefølje holdes på et minimum, idet banken ønsker at placere sin renterisiko i andre porteføljer, indeholdende obligationer og andre likvide positioner. I forbindelse med udarbejdelse af periode- og årsrapporter anvendes reglerne for macro hedge, som har til formål at sikre symmetri mellem indtægter og udgifter i regnskabet. Symmetrien opnås ved, at der foretages en hedge-regulering svarende til den del af kursreguleringen på de afledte finansielle instrumenter, som vedrører fremtidige perioder. Denne hedge-regulering er posteret under Andre passiver og udgør 12 mio. kr. pr. 31. december Udlån: Regnskabsmæssig værdi Indlån: Regnskabsmæssig værdi Følgende afledte finansielle instrumenter er anvendt til afdækning af ovenstående: Fremtidige renteaftaler: Hovedstol Dagsværdi Swaps: Hovedstol Dagsværdi S y d b a n k Å r s r a p p o r t

30 Note 28 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Garantier og andre eventualforpligtelser: Garantier: Finansgarantier* Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt * Heraf vedrører tabsgarantier stillet over for SBK-Invest i forbindelse med formidling af leasingkontrakter Andre eventualforpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser* I alt * Heraf koncerninterne lejemålsforpligtelser Koncernen er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 61

31 Noter Supplerende oplysninger Note 29 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Nærtstående parter: Sydbank har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på koncernen. Nærtstående parter omfatter koncernens direktion, bestyrelse, tilknyttede og associerede virksomheder. I 2006 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Transaktioner mellem koncernens nærtstående parter sker på markedsvilkår og efter gældende forretningsbetingelser. Direktion og bestyrelse: Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer. Lån mv.: Direktion (rentesatser 2006: 4,90-6,00 pct. p.a.) Bestyrelse (rentesatser 2006: 2,40-10,00 pct. p.a.)* * Rentesatserne vedrører lån i forskellige valutaer. Sikkerhedsstillelser: Direktion Bestyrelse Note 30 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.: Tilknyttede virksomheder: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Aktivposter i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld 29 Passivposter i alt Associerede virksomheder mv.: Udlån til amortiseret kostpris 18 Indlån og anden gæld S y d b a n k Å r s r a p p o r t

32 Note 31 Mio. kr B børne- børne- P pensions- opsparings- Puljer Pensions- opsparings- Puljer puljer puljer i alt puljer puljer i alt Puljeordninger: Resultatopgørelse: Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Afledte finansielle instrumenter Renteindtægter i alt Udbytte af: Aktier mv Udbytte i alt Kursreguleringer af: Indeksobligationer Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta Afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Gebyrer og provisionsudgifter Puljedeltagernes nettoresultat Balance pr. 31. december: Aktiver: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Øvrige aktier mv Investeringsforeningsandele Andre aktiver Aktiver i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 63

33 Noter Supplerende oplysninger Note 32 Hoved- og nøgletal Sydbank A/S Udvalgte resultatopgørelsesposter (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån 72,2 60,4 47,5 39,8 38,7 Egenkapital 6,3 5,0,,,6 Aktiver i alt 114,4 98,8 78,3 73,4 66,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 22,1 13,7 10,7 9,0 5,6 Indre værdi 92,1 72,9 63,6 57,8 47,7 Udbytte,0,0,0 2,0 1,5 Børskurs/årets resultat 12,2 11,1 10,1 9,0 8,9 Børskurs/indre værdi 2,93 2,07 1,69 1,39 1,03 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,4 10,7 11,4 11,1 11,3 Kernekapitalprocent 8,7 7,8 9,3 8,8 8,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 6,2 27,9 22,3 25,7 17,8 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 26,7 19,9 17,0 16,5 12,1 Indtjening pr. omkostningskrone 2,16 1,71 1,53 1,56 1,34 Renterisiko 2,0 2,,,8 5,9 Valutaposition 10,2 2,8 1,5,1 11,9 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 12,1 10,7 9,2 10,8 Årets udlånsvækst 19,5 27,3 19,4 2,7,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 70,4 91,5 114,7 139,2 120,4 Summen af store engagementer,8 94,8 61,5 79,1 70,0 Årets nedskrivningsprocent -0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Banken har ændret regnskabspraksis fra Der er foretaget tilpasning af hovedtal samt regnskabsmæssige nøgletal for S y d b a n k Å r s r a p p o r t

34 Note 33 Sydbank-koncernen Mio. kr brutto- Ikke indtjent Nettoinvestering rente investering Leasinggiver finansielle leasingkontrakter: Leasingtilgodehavender består af tilgodehavender ved udlejning af forskelligt driftsmateriel på uopsigelige leasingkontrakter. Der er tale om fastforrentede og variabelt forrentede leasingkontrakter i udenlandsk og dansk valuta. Udlån til amortiseret kostpris indeholder mio. kr. ultimo 2006 (2005: mio. kr.). Leasingtilgodehavender: Forfald: Til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nedskrivninger på uerholdelige tilgodehavende leasingydelser udgør 2 mio. kr. Note 34 Dagsværdi af finansielle instrumenter: Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver og forpligtelser svarer i al væsentlighed til dagsværdien. Note 35 Indeværende år: Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på Sydbank-koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 65

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr.

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr. AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter... 1 2. Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter... 3 3. Udbytte af aktier mv.... 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter... 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere