Mio. kr. note Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1."

Transkript

1 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat I alt til disposition Foreslået udbytte Foreslået anvendt til andre formål Henlagt til egenkapital I alt anvendt Årets resultat pr. aktie (kr.)* 22,1 13,7 Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.)* 22,1 13,7 Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) * Beregnet ud fra gns. antal udestående aktier, jf. side S y d b a n k Å r s r a p p o r t

2 Balance Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital i alt* Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte mv Å r s r a p p o r t S y d b a n k 33

3 Koncern- og virksomhedsoversigt selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2006 aktivitet i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. Sydbank A/S modervirksomhed dkk 700 Konsoliderede dattervirksomheder: Sydleasing A/S Leasing og factoring DKK DMK-Holding A/s selskabsadministration DKK Sydbank (Schweiz) AG, St. Gallen, Schweiz bank CHF Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S Ejendomme DKK Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia datacentral DKK I/S Margretheparken, Aalborg Ejendomme DKK Core Property Management A/S, København* Ejendomme DKK Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: BI Holding A/S Holding DKK PRAS A/S Investering og finansiering DKK * Selskabet er stiftet i S y d b a n k Å r s r a p p o r t

4 Koncernens kvartalsvise hovedtal 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 65,5 61,5 61,1 57,4 53,5 50,0 47,5 43,8 Udlån til dagsværdi 7,7 7,1 7,2 7,3 7,2 8,1 7,9 6,2 Indlån og anden gæld 50,0 48,4 46,0 47,0 43,6 41,8 42,2 38,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,0 8,6 10,4 6,7 6,7 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud,5 3,5 3,5 2,7 2,8 2,1 2,1 1,4 Egenkapital 6,3 5,9 5,2 5,2 5,0 4,8 4,5 4,2 Aktiver i alt 114,8 108,0 107,5 103,5 98,9 89,5 88,6 77,6 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Resultat efter skat udvandet 5,9 7,0 4,1 5,0 3,4 4,1 3,7 2,4 Børskurs ultimo 270,0 216,5 193,5 193,0 151,0 149,2 137,8 116,0 Indre værdi 92,1 86,2 76,8 75,2 72,9 69,5 66,0 62,0 Børskurs/indre værdi 2,93 2,51 2,52 2,57 2,07 2,15 2,09 1,87 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,9 68,3 68,4 68,3 68,3 68,7 68,6 69,1 Øvrige nøgletal Solvensprocent* 11,8 12,0 10,4 10,0 11,1 9,2 10,0 9,7 Kernekapitalprocent* 9,0 9,3 7,3 7,6 8,1 7,3 7,8 8,7 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 9,2 11,1 7,6 9,3 6,7 8,5 8,1 5,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 6,7 8,6 5,5 6,7 4,8 6,1 5,9 3,7 Indtjening pr. omkostningskrone 2,22 2,54 1,83 1,90 1,63 1,92 1,73 1,48 Renterisiko 2,0-1,3 2,2 1,0 2,3 2,2 3,4 2,4 Valutaposition 10,3 8,2 10,9 28,5 2,8 6,6 12,0 5,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 10,3 10,4 11,8 11,1 10,7 10,5 10,5 10,3 Periodens udlånsvækst 6,6 0,6 6,4 7,2 7,2 5,0 8,5 4,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 74,0 19,7 38,8 53,5 95,1 40,3 74,9 80,6 Summen af store engagementer,7 22,0 64,9 121,4 93,9 142,5 102,2 71,9 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 Periodens nedskrivningsprocent -0,10-0,07-0,02-0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * periodens resultat er første gang pr. 30. september 2006 indregnet i solvens- og kernekapitalprocenten. Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 49. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 35

5 Egenkapital Sydbank-koncernen Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo IFRS-effekt Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo S y d b a n k Å r s r a p p o r t

6 Sydbank A/S Mio. kr. reserve for B bunden nettoopskr. A aktie- sparekasse- efter indre Reserve for Overført Foreslået kapital reserve værdis metode egne aktier overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2006: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital ultimo Egenkapital primo Effekt af ændret regnskabspraksis Reguleret egenkapital, primo Egenkapitalbevægelser i 2005: Omregning af udenlandske virks Hedge af udenlandske virksomheder Årets resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital ultimo Aktiekapitalen består af aktier med en pålydende værdi a 10 kr. eller i alt 700 mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 37

7 Egne kapitalandele solvens Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 1,5 2,3 1,5 2,3 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Egne kapitalandele købt i året: Antal aktier Nominel værdi Anskaffelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,0 15,1 24,0 15,1 Egne kapitalandele solgt i året: Antal aktier Nominel værdi Afståelsessum Antal aktier i pct. af aktiekapitalen 24,8 13,2 24,8 13,2 Egne kapitalandele er købt og solgt som led i Sydbank A/S almindelige bankforretninger/medarbejderaktieordning. Solvensprocent og basiskapital: Solvensopgørelse: Solvensprocent 11,8 11,1 11,4 10,7 Kernekapitalprocent 9,0 8,1 8,7 7,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,8 7,3 7,5 7,0 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Basiskapitalkrav (solvenskrav 8 pct.) Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

8 Efterstillede kapitalindskud Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Mio. kr. Rentesats N nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 51 Uendelig Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Å r s r a p p o r t S y d b a n k 39

9 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen Mio. kr Driftsaktivitet: Årets resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke kontante driftsposter: Resultat af associerede virksomheder -3 1 Afskrivning på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån/garantier Andre ikke kontante driftsposter I alt Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter og centralbanker Handelsbeholdning Andre finansielle instrumenter til dagsværdi Udlån Indlån Andre aktiver/passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb af kapitalandele i associerede virksomheder -3 0 Salg af kapitalandele i associerede virksomheder 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver 6 9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider primo Årets pengestrømme (ændring i året) Likvider ultimo Likvider ultimo: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber Ubelånte indlånsbeviser Likvider ultimo i alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

10 Kreditrisiko Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: pct. pct. pct. pct. Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon 2 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 41

11 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Valutakursregulering Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Individuelle nedskrivninger og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier: Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Regulering vedrørende ændret regnskabspraksis Reguleret nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i året Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser foretaget i tidligere år Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Summen af udlån og tilgodehavender, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivning og hensættelser Udlån og tilgodehavender efter gruppevise nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo: Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser I alt nedskrivninger og hensættelser ultimo Nedskrivninger på udlån indregnet i resultatopgørelsen: Nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført ej dækket af nedskrivninger og hensættelser Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån mv S y d b a n k Å r s r a p p o r t

12 Løbetidsfordeling efter restløbetid Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år 2 2 Over 5 år I alt Indlån: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 43

13 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps S y d b a n k Å r s r a p p o r t

14 Mio. kr. over 3 mdr. T til og med til og med Over 1 år til mdr. 1 år og med 5 år Over 5 år I alt I alt Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Nettomarkedsværdi i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 45

15 Afledte finansielle instrumenter Mio. kr. Kontrakter i alt 2006* kontrakter i alt 2005* Positive Negative Netto Positive Negative Netto Markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Markedsværdi i alt * Alle kontrakter er ikke-garanterede. 46 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

16 Mio. kr. kontrakter i alt 2006 Kontrakter i alt 2005 P positive Negative Netto Positive Negative Netto Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre afledte kontrakter: Futures råvarer, køb Futures råvarer, salg Credit Default Swaps Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 47

17 Markedsrisiko Mio. kr. Sydbank-koncernen Sydbank A/S Valutarisiko: Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 10,3 2,8 10,1 2,8 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag 0,1 0,1 0,1 0,1 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR USD CHF SEK NOK Øvrige valutaer 2 2 Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 48 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

18 Nøgletalsdefinitioner Nøgletal Årets resultat pr. aktie (kr.) Formel Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal aktier i omløb inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner og betingede aktier Børskurs ultimo slutkurs på Sydbank-aktien ultimo året Indre værdi pr. aktie (kr.) Egenkapital ultimo året divideret med antal aktier i omløb ultimo året Solvensprocent basiskapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Kernekapitalprocent kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede poster Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital resultat før skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital resultat efter skat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året Udlån i forhold til indlån Udlån til amortiseret kostpris divideret med indlån (indlån og anden gæld og indlån i puljeordninger) Udlån i forhold til egenkapital Udlån til amortiseret kostpris divideret med egenkapitalen Årets udlånsvækst Udregnes på grundlag af udlån til amortiseret kostpris Risikovægtede poster summen af vægtede aktiver og ikke balanceførte poster uden for handelsbeholdningen samt vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen opgjort efter Finanstilsynets regler for kapitaldækning Antal heltidsmedarbejdere ultimo antal fuldtidsansatte (deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte) ultimo året Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 49

19 Noter Specifikation til resultatopgørelse Risikobeskrivelse: Beskrivelse af koncernens markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici er medtaget under ledelsesberetningen. Note 1 Mio. kr. bankaktiviteter Markets* Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter 2006: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo Forretningssegmenter 2005: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Forpligtelser i alt Heltidsmedarbejdere ultimo * Ekskl. Kapitalforvaltning, der indgår i bankaktiviteter. 50 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

20 Note 1 fortsat Mio. kr T tilgang på tilgang på B basis- Aktiver materielle Basis- Aktiver materielle indtjening i alt aktiver indtjening i alt aktiver Geografiske segmenter: Danmark Udlandet I alt Note 2 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør indtægter af ægte købsog tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Note 3 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgsog tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Å r s r a p p o r t S y d b a n k 51

21 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 4 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 5 Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Note 6 Kursreguleringer: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 1 1 Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver/forpligtelser I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 7 Andre driftsindtægter: Lejeindtægter fast ejendom Øvrige driftsindtægter I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

22 Note 8 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring (inkl. lønsumsafgift) I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring og repræsentation Øvrige omkostninger I alt I alt Direktionens fratrædelsesvilkår: Carsten Andersen Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse foranlediget af banken er Carsten Andersen berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn. Preben Lund Hansen og Torben A. Nielsen Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for direktører og banken. Ved fratrædelse foranlediget af banken er direktørerne berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Revisionshonorar: Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 9 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 10 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 53

23 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 11 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Nedsættelse af selskabsskatteprocent Sambeskatningsbidrag Skat på nedskrivningskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Skat af egenkapitalposteringer: Skat af egenkapitalposteringer vedrørende aktuel skat I alt Effektiv skatteprocent: Sydbank-koncernens aktuelle skatteprocent 28,0 28,0 28,0 28,0 Permanente afvigelser -1,6 0,6-1,6 0,6 Skat på nedskrivningskonto - 0,6-0,6 Regulering af tidligere års skatter -0,2-0,5-0,2-0,5 Effektiv skatteprocent 26,2 28,7 26,2 28,7 Udskudt skat: Udskudt skat primo Udskudt skat primo sambeskattede danske dattervirksomheder Reguleret udskudt skat primo Nedsættelse af selskabsskatteprocent Årets udskudte skat indregnet i årets resultat Udskudt skat ultimo, netto Udskudte skatteaktiver Udskudte skattepassiver Udskudt skat ultimo, netto Sydbank-koncernen Mio. kr Indregnet Indregnet P primo i årets resultat Ultimo Primo i årets resultat Ultimo Specifikation af udskudt skat: Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Grunde og bygninger Materielle aktiver Øvrige aktiver Hensatte forpligtelser Efterstillet kapital Andre passiver Genbeskatningssaldo Udskudt skat ultimo, netto Ud over den i balancen afsatte udskudte skat påhviler der eventualskat på 5 mio. kr. (14 mio. kr. 2005) vedrørende aktier i anlægsbeholdning ejet under 3 år. 54 S y d b a n k Å r s r a p p o r t

24 Noter Specifikation til balance Note 12 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 13 Obligationer til dagsværdi (handelsbeholdning): Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt Note 14 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt Handelsbeholdning Anlægsbeholdning I alt Note 15 Sikkerhedsstillelse: Ved udgangen af 2006 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 55

25 Noter Specifikation til balance Note 16 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Tilgang 0 0 Afgang - - Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo 0 2 Årets op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo 0 Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter Note 17 Tilknyttede virksomheder: Regnskabsmæssig værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Resultat Udbytte Andre kapitalbevægelser Op- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo heraf kreditinstitutter S y d b a n k Å r s r a p p o r t

26 Note 18 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Andre ændringer Dagsværdi ultimo Resultatførte lejeindtægter Driftsomkostninger Note 19 Domicilejendomme: Regnskabsmæssig værdi primo Valutakursregulering Tilgang, herunder forbedringer Afgang Årets afskrivninger 5 5 Nedskrivninger ved omvurdering Andre ændringer Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 20 Øvrige materielle aktiver: Regnskabsmæssig værdi primo Samlet kostpris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Å r s r a p p o r t S y d b a n k 57

27 Noter Specifikation til balance Note 21 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 23 Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 24 Andre passiver: Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige kreditorer Rente og provision mv Øvrige passiver I alt S y d b a n k Å r s r a p p o r t

28 Note 25 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Sydbank-koncernen Mio. kr Hensættelse Hensættelse Hensættelse Andre Hensatte til pension og til udskudt til tab på hensatte forpligtelser lign. forpligtelser skat garantier forpligtelser i alt Regnskabsmæssig værdi primo Tilgang Afgang Regnskabsmæssig værdi ultimo Andre hensatte forpligtelser vedrører primært hensættelse på uigenkaldelige kredittilsagn og retssager. Note 26 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer til dagsværdi Å r s r a p p o r t S y d b a n k 59

29 Noter Specifikation til balance Note 27 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Dagsværdisikring af renterisici (macro hedge): Sydbank anvender en cashflow-model til styring af renterisici på alle andre positioner end konverterbare danske realkreditobligationer. Modellen opdateres dagligt med alle bankens positioner, og positionerne fordeles i porteføljer, afhængigt af ansvar og produkt. En af disse porteføljer indeholder bankens positioner i fastforrentede udlån, fastforrentede indlån og tilhørende afdækningsforretninger. Styring af renterisici på denne portefølje foregår ved, at modellen leverer et syntetisk cashflow, som på udvalgte rentepunkter beskriver bankens risikoposition. Grundlaget for bankens indgåelse af afdækningsforretninger primært renteswaps er således et syntetisk netto-cashflow, baseret på det faktiske cashflow for udlån, indlån og tidligere indgåede afdækningsforretninger i den pågældende portefølje. Det tilsigtes, at renterisikoen i denne portefølje holdes på et minimum, idet banken ønsker at placere sin renterisiko i andre porteføljer, indeholdende obligationer og andre likvide positioner. I forbindelse med udarbejdelse af periode- og årsrapporter anvendes reglerne for macro hedge, som har til formål at sikre symmetri mellem indtægter og udgifter i regnskabet. Symmetrien opnås ved, at der foretages en hedge-regulering svarende til den del af kursreguleringen på de afledte finansielle instrumenter, som vedrører fremtidige perioder. Denne hedge-regulering er posteret under Andre passiver og udgør 12 mio. kr. pr. 31. december Udlån: Regnskabsmæssig værdi Indlån: Regnskabsmæssig værdi Følgende afledte finansielle instrumenter er anvendt til afdækning af ovenstående: Fremtidige renteaftaler: Hovedstol Dagsværdi Swaps: Hovedstol Dagsværdi S y d b a n k Å r s r a p p o r t

30 Note 28 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Garantier og andre eventualforpligtelser: Garantier: Finansgarantier* Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt * Heraf vedrører tabsgarantier stillet over for SBK-Invest i forbindelse med formidling af leasingkontrakter Andre eventualforpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser* I alt * Heraf koncerninterne lejemålsforpligtelser Koncernen er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 61

31 Noter Supplerende oplysninger Note 29 Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr Nærtstående parter: Sydbank har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på koncernen. Nærtstående parter omfatter koncernens direktion, bestyrelse, tilknyttede og associerede virksomheder. I 2006 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Transaktioner mellem koncernens nærtstående parter sker på markedsvilkår og efter gældende forretningsbetingelser. Direktion og bestyrelse: Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer. Lån mv.: Direktion (rentesatser 2006: 4,90-6,00 pct. p.a.) Bestyrelse (rentesatser 2006: 2,40-10,00 pct. p.a.)* * Rentesatserne vedrører lån i forskellige valutaer. Sikkerhedsstillelser: Direktion Bestyrelse Note 30 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.: Tilknyttede virksomheder: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Aktivposter i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld 29 Passivposter i alt Associerede virksomheder mv.: Udlån til amortiseret kostpris 18 Indlån og anden gæld S y d b a n k Å r s r a p p o r t

32 Note 31 Mio. kr B børne- børne- P pensions- opsparings- Puljer Pensions- opsparings- Puljer puljer puljer i alt puljer puljer i alt Puljeordninger: Resultatopgørelse: Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Afledte finansielle instrumenter Renteindtægter i alt Udbytte af: Aktier mv Udbytte i alt Kursreguleringer af: Indeksobligationer Øvrige obligationer mv Aktier mv Investeringsforeningsandele Valuta Afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Gebyrer og provisionsudgifter Puljedeltagernes nettoresultat Balance pr. 31. december: Aktiver: Kontantindestående Indeksobligationer Øvrige obligationer Øvrige aktier mv Investeringsforeningsandele Andre aktiver Aktiver i alt Å r s r a p p o r t S y d b a n k 63

33 Noter Supplerende oplysninger Note 32 Hoved- og nøgletal Sydbank A/S Udvalgte resultatopgørelsesposter (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån 72,2 60,4 47,5 39,8 38,7 Egenkapital 6,3 5,0,,,6 Aktiver i alt 114,4 98,8 78,3 73,4 66,8 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat 22,1 13,7 10,7 9,0 5,6 Indre værdi 92,1 72,9 63,6 57,8 47,7 Udbytte,0,0,0 2,0 1,5 Børskurs/årets resultat 12,2 11,1 10,1 9,0 8,9 Børskurs/indre værdi 2,93 2,07 1,69 1,39 1,03 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,4 10,7 11,4 11,1 11,3 Kernekapitalprocent 8,7 7,8 9,3 8,8 8,3 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 6,2 27,9 22,3 25,7 17,8 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 26,7 19,9 17,0 16,5 12,1 Indtjening pr. omkostningskrone 2,16 1,71 1,53 1,56 1,34 Renterisiko 2,0 2,,,8 5,9 Valutaposition 10,2 2,8 1,5,1 11,9 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 12,1 10,7 9,2 10,8 Årets udlånsvækst 19,5 27,3 19,4 2,7,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 70,4 91,5 114,7 139,2 120,4 Summen af store engagementer,8 94,8 61,5 79,1 70,0 Årets nedskrivningsprocent -0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Banken har ændret regnskabspraksis fra Der er foretaget tilpasning af hovedtal samt regnskabsmæssige nøgletal for S y d b a n k Å r s r a p p o r t

34 Note 33 Sydbank-koncernen Mio. kr brutto- Ikke indtjent Nettoinvestering rente investering Leasinggiver finansielle leasingkontrakter: Leasingtilgodehavender består af tilgodehavender ved udlejning af forskelligt driftsmateriel på uopsigelige leasingkontrakter. Der er tale om fastforrentede og variabelt forrentede leasingkontrakter i udenlandsk og dansk valuta. Udlån til amortiseret kostpris indeholder mio. kr. ultimo 2006 (2005: mio. kr.). Leasingtilgodehavender: Forfald: Til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nedskrivninger på uerholdelige tilgodehavende leasingydelser udgør 2 mio. kr. Note 34 Dagsværdi af finansielle instrumenter: Den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver og forpligtelser svarer i al væsentlighed til dagsværdien. Note 35 Indeværende år: Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på Sydbank-koncernens økonomiske stilling. Å r s r a p p o r t S y d b a n k 65