BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift"

Transkript

1 BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007

2 Bibliotekspengene reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse Morten Overgård Nielsen Grafisk tilrettelæggelse Stæhr reklame & marketing Biblioteksafgiftens adresse Biblioteksstyrelsen Biblioteksafgiften H.C. Andersens Boulevard København V Tlf: Fax: ISBN elektronisk Bibliotek, Børn og Kultur

3 Indhold 5 Hvad er biblioteksafgiften? 6 Hvem kan få penge? 8 Hvem kan ikke få? 9 Sådan får De del i pengene 10 Dokumentation 12 Ændringer og nye udgivelser 13 Beregning af biblioteksafgift 15 Beløbsgrænser 16 Udbetaling 17 Modregning i biblioteksafgiften 18 Opgørelse 20 Spørgsmål, klager og ansøgninger om ændringer Lov om biblioteksafgift Bekendtgørelse om biblioteksafgift 3

4 4 Råd og vink om anskaffelse af edb

5 Hvad er biblioteksafgiften? Biblioteksafgiften er en kulturstøtte bevilget af Folketinget. Den fordeles af Biblioteksstyrelsen som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Er De forfatter, oversætter, komponist, illustrator eller på lignende måde skaber af værker i trykt form eller litteratur indlæst på lydbånd mv., har De mulighed for at få del i biblioteksafgiften for bøger. For at kunne modtage biblioteksafgift skal man tilmelde sig på særlige skemaer, som fås hos Biblioteksstyrelsen. Ud over biblioteksafgiften administrerer Biblioteksstyrelsen to rådighedsbeløb: ét for komponister, tekstforfattere, musikere, sangere, indlæsere af lydbøger m.fl., hvis cd er, lydbånd, grammofonplader mv. står på bibliotekerne. ét for billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater. Rådighedsbeløbene fordeles af to udvalg med repræsentanter for kunstnerorganisationerne. For at kunne få del i rådighedsbeløbene skal man tilmelde sig på særlige skemaer, som fås hos Biblioteksstyrelsen. Der følger en særlig vejledning med skemaerne. Bestemmelserne om biblioteksafgift og rådighedsbeløb findes i den lov og bekendtgørelse, der er optrykt bagest i denne vejledning. 5

6 Hvem kan få penge? 1. Forfattere Forfattere hvis bøger er udgivet på dansk - også hvis forfatterne kun har skrevet en del af bogen. For oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller værker bearbejdet fra et fremmedsprog, har kun den person, der har lavet oversættelsen, gendigtningen osv. ret til biblioteksafgift. Hvis en dansksproget bog også indeholder tekster på andre sprog, kan forfattere til dens danske tekster kun få afgift, hvis mindst halvdelen af bogens tekster er på dansk. Det gælder f.eks. lærebøger i sprog, ordbøger, kildesamlinger og andre flersprogede bøger. Originale danske tekster i en bog, der også indeholder oversatte tekster, giver kun ret til afgift, hvis de originale danske tekster udgør mere end halvdelen af bogen. Ellers får kun oversætteren afgift. Hvis en forfatter har skrevet fremmedsprogede tekster og selv har skrevet en dansksproget version, så betragtes den danske version som en original dansk tekst. Bidrag til leksika og sangbøger kan kun udløse biblioteksafgift til personer, hvis navn er nævnt ved bøgernes registrering i Nationalbibliografien (den officielle registrant over alle bøger og lydbøger mv., der udkommer i Danmark). 2. Oversættere Oversættere og andre, der har oversat, gendigtet, genfortalt eller bearbejdet fremmedsprogede værker til dansk eller bidraget med oversatte tekster i dansksprogede bøger, har ret til biblioteksafgift. 6

7 3. Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis arbejder indgår i de danske bøger, der er nævnt i punkt 1, eller hvis arbejder selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, har ret til biblioteksafgift. Hvem kan få penge? Omslagsillustrationer kan medregnes, men kun efter dokumentation, når man også har udført andre illustrationer i den samme bog. Illustrationer til en oversat bog giver ret til afgift, hvis det kan dokumenteres, at de er udført specielt til den danske udgave. 4. Efterladte Personer, der har været gift eller været samlevende med nu afdøde personer, som havde ret til biblioteksafgift, og som havde tilmeldt sig afgiften inden udgangen af 2002, kan normalt få 50% af den biblioteksafgift, den afdøde kunne opnå. Det samme gælder afgiftsberettigedes børn under 18 år, men kun hvis den anden af forældrene også er død eller ikke er berettiget. 7

8 Hvem kan ikke få? Forfattere til fremmedsprogede værker kan ikke få biblioteksafgift for disse udgivelser, heller ikke for en evt. dansk oversættelse af dem. Dette gælder uanset forfatterens nationalitet. For oversatte bøger eller bøger, hvoraf mere end halvdelen er oversat tekst, er det kun oversætteren, der har ret til afgift. Dog giver illustrationer til en oversat bog ret til afgift, hvis det dokumenteres, at de er udført specielt til den danske udgave. Andre bidragydere end de, der er nævnt ovenfor i pkt. 1, 2 eller 3, kan ikke få biblioteksafgift for deres medvirken. Det gælder f.eks. redaktører og personer, der har foretaget faglig eller sproglig bearbejdelse, har skrevet billedtekster, udarbejdet registre eller litteraturlister, eller som har arbejdet med tilrettelæggelse eller layout af en bog. En undtagelse er dog redaktører m.fl., som var godkendt til at modtage afgift inden udgangen af Disse vil fortsat modtage afgift, men kun 2/3 afgift. Der vil fra og med ikke blive tildelt nye afgifter under kategorien Andre bidragydere. Derfor vil nye udgaver af samme bøger, som tidligere udløste afgift, ikke udløse afgift. Hvis personer, som modtager afgift for bøger godkendt inden udgangen af 2002, udgiver bidrag til nye bøger, vil de således ikke kunne modtage afgift for de nye bøger. Bidrag til aviser og tidsskrifter samt til cd-rom, video, edbprogrammer og andre ikke-trykte materialer berettiger ikke til biblioteksafgift. Mindre tekst- eller illustrationsbidrag i bøger berettiger ikke til biblioteksafgift. Det er f.eks. tekster, der udgør mindre end 50 sider eller mindre end 5% af en bogs samlede tekst, eller illustrationer, hvis antal er mindre end 2 for hver 16 sider i bogen. Omslagsillustrationen medregnes i opgørelsen efter dokumentation, når man også har udført andre illustrationer i den samme bog. 8

9 Sådan får De del i pengene For at få del i biblioteksafgiften skal De selv tilmelde Dem ordningen. Det er en forudsætning, der er fastsat i lovgivningen, og De har ikke ret til afgift for årene forud for Deres tilmelding. Lovgivningen fastsætter også, at De tilmelder Dem på et særligt skema og giver de nødvendige oplysninger, bl.a. hvilke bøger De har skrevet eller bidraget til. Skemaet fås hos Biblioteksstyrelsen og skal afleveres dertil inden den 1. december, hvis De vil have biblioteksafgift fra det følgende år. Hvis nogle af Deres bøger kræver særlig dokumentation (se afsnittet nedenfor), er fristen 15. oktober - også ved nytilmelding. På baggrund af Deres tilmelding undersøger Biblioteksstyrelsen, om De er berettiget til afgift, og for hvilke bøger De er berettiget til afgift. Efter den årlige beregning af afgift får De i juni måned en opgørelse og en liste over de titler, der er indgået i den. Samtidig udbetales Deres afgiftsbeløb, hvis det overstiger den fastsatte undergrænse (se s. 15). Fra 2008 vil der ikke længere automatisk blive udsendt en årlig meddelelse til afgiftsmodtagere, hvis det beregnede beløb er mindre end kr. De bedes sende os et brev eller en , såfremt De fortsat ønsker at blive orienteret, selvom Deres beregnede beløb er under denne grænse. Selvom de ikke får meddelelsen, er De ikke slettet af biblioteksafgiftsregisteret, men vil få Deres biblioteksafgift udbetalt såfremt den beregnes til mere end den til enhver tid gældende undergrænse, hvis De f.eks. udgiver nye værker eller en ny lavere grænse fastsættes ved en lovændring. Sådan får De del i pengene Grundlaget for biblioteksafgiften er som hovedregel registreringen i Nationalbibliografien (se dog afsnittet Dokumentation nedenfor). Nationalbibliografien er den officielle registrant over alle bøger og lydbøger mv., der udkommer i Danmark, og den udarbejdes af Dansk BiblioteksCenter efter internationalt anerkendte regler. I Nationalbibliografien bruges den navneform, der er anvendt i Deres bøger mv. For at få alle de værker med, der kan udløse afgift, er det vigtigt, at De på skemaet oplyser samtlige de navne, De skriver under. 9

10 Det kan f.eks. være: Forskellige udgaver af navnet, som H.C. Andersen; Hans Christian Andersen; Hans C. Andersen. Evt. brug af fødenavn i nogle bøger, giftenavn eller ændret navn i andre. Evt. brug af mellemnavn i nogle bøger, fulde navn eller alene efternavn i andre. Pseudonymer. Vær også opmærksom på fejlskrivning af Deres navn. Dokumentation Nationalbibliografien har ikke altid oplysninger om alle de personer, der har ret til biblioteksafgift. Der er følgende begrænsninger i Nationalbibliografien: For bøger med flere end tre bidragydere, der har udført samme funktion. Her indeholder Nationalbibliografien kun det først nævnte navn i bogen. For antologier og andre samlingsværker (f.eks. digt- og novellesamlinger) af flere forfattere. Her nævner Nationalbibliografien måske redaktøren, men ikke de forfattere, illustratorer og evt. oversættere, hvis bidrag indgår i samlingsværket. For årbøger. Her indeholder Nationalbibliografien normalt ingen af bidragyderne. Derfor er det en betingelse for at opnå ret til biblioteksafgift for bidrag til sådanne værker, at De selv indsender dokumentation for Deres medvirken i form af kopier af titelblad og kolofon, indholdsfortegnelse el.lign. fra bogen. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvilken bog der er tale om, og hvem og hvor mange der har bidraget til den. De kan også indsende et eksemplar af bogen, som De vil få tilbage efter registreringen. 10

11 Vær opmærksom på, at: Ved andre typer af værker, hvor De ikke er nævnt ved navn i Nationalbibliografien, skal De ligeledes indsende dokumentation, der redegør for omfanget, hvis De skal kunne modtage afgift. Dokumentation Illustratorer, der både har lavet illustrationerne i en bog og dens omslagsillustration, kan få denne talt med, hvis de indsender et eksemplar af bogen. Omslagsillustrationen berettiger ikke i sig selv til biblioteksafgift, men kan have betydning, hvis antallet af illustrationer i bogen ellers er for lille til at berettige til afgift (dvs. mindre end 2 illustrationer for hver 16 sider). Illustratorer, der har udført illustrationer specielt til en dansk udgave af en oversat bog, kan blive berettiget til biblioteksafgift, hvis de indsender dokumentation for deres medvirken. Med denne dokumentation skal følge en skriftlig bekræftelse fra forlaget. De kan selv søge i og se, hvilke værker De er registreret med, og om og hvordan De er nævnt i registreringen, men vær opmærksom på, at De kan finde tidsskriftartikler, som ikke kan give afgift, og bøger, der kun findes i forsknings- eller specialbiblioteker, men ikke i folke- eller skolebiblioteker, og som derfor heller ikke kan give Dem afgift. De kan også spørge på Deres lokale bibliotek, hvor bibliotekaren kan søge i for Dem og fortælle om der faktisk er tale om bøger og om de findes i et folkebibliotek. Tidsfristen for at sende alle former for dokumentation er altid, også ved nytilmelding, 15. oktober, hvis bogen skal kunne give ret til afgift for det følgende år. Vær opmærksom på, at De selv skal huske at indsende dokumentation for bidrag til nye bøger! Dette gælder også alle nye udgaver, herunder lydbogsudgivelser. 11

12 Ændringer og nye udgivelser Når De én gang er tilmeldt biblioteksafgiften, registrerer Biblioteksstyrelsen normalt nye værker, hvis Deres navn er nævnt i Nationalbibliografien. De skal derfor kun indsende skema én gang. For at få ret til afgift skal De dog give Biblioteksstyrelsen skriftlig besked, hvis De: udgiver bøger under nyt navn eller ny form af navnet er med i en bog, hvor De skal dokumentere, at De har ret til afgift (se ovenfor) De skal også huske at sende en skriftlig meddelelse, hvis De: ændrer adresse uden for Danmark eller flytter til/fra udlandet 12

13 Beregning af biblioteksafgift Bevillingen til biblioteksafgift på årets finanslov fordeles på grundlag af: registreringen af de tilmeldte og deres bøger i Biblioteksafgiftens edb-system edb-indberetninger om bindantal fra de biblioteker, der har registreret deres bøger på edb. De fleste folke- og skolebiblioteker indberetter til biblioteksafgiften, men der mangler endnu nogle få procent. Loven siger imidlertid, at beregningen af afgiften skal ske på grundlag af de indberetninger, som reelt foreligger. Det er altså ikke det helt nøjagtige antal eksemplarer af en bog i alle landets biblioteker, der bruges. Men da grundlaget er ens for alle, bliver fordelingen alligevel så retfærdig, som det nu er muligt. Beregning af biblioteksafgift Mange biblioteker registrerer ikke de enkelte årgange af årbøger elektronisk. Kun årbogseksemplarer, der indberettes som enkeltårgange, regnes med i biblioteksafgiften. Afgiften fordeles efter: Sidetal pr. bogtitel/minuttal pr. bånd, som det er registreret i Nationalbibliografien. I enkelte tilfælde mangler oplysningen i Nationalbibliografien, eller der oplyses et anslået sidetal, og i så fald bruges standardtal, nemlig 100 sider/60 minutter. Standardtallet rettes, hvis det korrekte tal oplyses. Hvis et standardtal eller anslået tal er brugt, er sidetallet på Deres titelliste markeret med *. Antal bind pr. titel, hvormed den enkelte forfatter mv. er repræsenteret på alle de biblioteker, der indberetter. Antallet af bind, der indberettes fra skolebiblioteker, bliver dog reduceret, sådan at 2/3 af eksemplarerne ud over de første 15 af en given titel på et givet skolebibliotek ikke bliver regnet med. Ved at gange det indberettede antal bind pr. titel med bogens sidetal fås bogens pointtal. Én side udløser normalt ét point (1 minut på et bånd giver 1/2 point). 13

14 For nogle litteraturtyper gælder andre regler: 1 side i en billedbog eller en tegneserie giver 3 point (1 minut 1 1/2 point). 1 side i en lyrik- eller nodesamling giver 6 point (1 minut 3 point). 1 side i en prosaoversættelse giver oversætteren 1/3 point (1 minut 1/6 point). 1 side i en lyrikoversættelse giver oversætteren 2 point (1 minut 1 point). 1 side i en ordbog mellem dansk og fremmedsprog giver 1/3 point. Hvis én person selv har lavet hele bogen, får vedkommende alle de point, den kan udløse. Har bogen flere bidragydere, deles dens point mellem de berettigede. Den primære bidragyder (det er som oftest forfatteren, men kan også være f.eks. illustratoren) får de 75% af pointtallet (delt ligeligt, hvis der er flere). Den sekundære bidragyder (som regel er det illustratoren, men det kan også være en forfatter) får de 25% (delt ligeligt, hvis der er flere). Opdelingen i primære og sekundære bidragydere bygger på Nationalbibliografiens registrering. Har flere personer i fællesskab oversat en bog, deler de pointtallet ligeligt. For nogle kategorier af bidragydere gælder særlige regler: Afgiften til forfattere (primære bidragydere) til skønlitteratur for voksne (i Nationalbibliografien angivet som beregnet for læsere over 15 år) udkommet efter 1976, og ved litteratur for voksne udgivet før 1976, der af Biblioteksstyrelsen i 2006 er angivet som sådan, beregnes ud fra 1,7 point pr. side (0,85 point pr. minut). Afgiften til andre medvirkende til samme bog, såsom illustratorer, beregnes ud fra 1 point pr. side. Oversættere får altid kun 1/3 afgift. 14

15 Årets finanslovsbevilling deles med alle afgiftsberettigende point for at få værdien af ét point. Hver enkelts afgiftsbeløb findes ved at gange hans/hendes samlede antal point med årets pointværdi. Point, der tilfalder personer, der ikke er afgiftsberettigede, fordi de ikke er tilmeldt eller er døde, regnes med ved opgørelsen af point, men ikke ved beregningen af pointværdien og de enkeltes beløb. Alle pengene fordeles altså til de berettigede og kun til disse. Hvis man har bidraget til en bog med flere bidragydere, hvoraf nogle ikke er tilmeldt eller er døde, får man kun den andel, man har ret til efter lovgivningens regler. Beregning af biblioteksafgift Beløbsgrænser De kan se, hvor mange point De har fået i alt og for hver enkelt titel i den opgørelse af biblioteksafgiften med tilhørende titelliste, som De modtager fra Biblioteksstyrelsen i juni. Her kan De også se årets pointværdi. Beløbsgrænser Beløb, der er beregnet til mindre end kr. (+ årlig satsregulering), udbetales ikke. Beløb over undergrænsen og indtil kr. udbetales uden reduktion. Af beløb over kr. og indtil kr. udbetales halvdelen. Af beløb over kr. udbetales 1/3. De nævnte beløb var gældende for 2002 og satsreguleres årligt fra De penge, der af denne grund ikke udbetales, bliver fordelt blandt afgiftsmodtagerne ved nye beregninger. 15

16 Udbetaling Udbetalingen er i lovgivningen fastsat til den sidste bankdag i juni måned. Biblioteksafgiften udbetales til NemKonto. Er De bosat uden for Danmark og ønsker at udbetalingen sker til en udenlandsk bankkonto, bedes De oplyse Deres IBAN og BIC/SWIFT-nummer. 16

17 Modregning i biblioteksafgiften Biblioteksstyrelsen er forpligtet til at modregne statslige krav såsom skat, moms, bøder, studiegæld eller anden gæld i biblioteksafgiften, hvis en myndighed, som f.eks. Told- og Skattestyrelsen, Finansstyrelsen, en kommune eller en politimyndighed, rejser krav om det. Alle krav, der er indsendt fra myndighederne inden udgangen af maj måned, skal Biblioteksstyrelsen søge modregnet i de biblioteksafgiftsbeløb, der udbetales i juni. Afgiftsbeløbet kan således helt eller delvist blive overført til de myndigheder, der har rejst krav. Hvis De ved, at der er mulighed for, at en myndighed kan rejse krav om modregning af statslige krav i Deres biblioteksafgift, kan De inden maj måned tage sagen op med den pågældende myndighed for at finde en anden ordning. De skal være opmærksom på, at myndighederne kan kræve modregning, selv om der er aftalt en afviklingsordning for gælden. Det vil afhænge af aftalens formulering. Udbetaling Modregning i biblioteksafgiften Hvis der er blevet modregnet i Deres biblioteksafgift, vil det fremgå af den opgørelse, som De får fra Biblioteksstyrelsen ved udbetalingen. Nærmere besked får De direkte fra den eller de myndigheder, der har rejst krav om modregning, men først når pengene er blevet overført. Hvis De vil klage over eller have ændret en modregning, der er foretaget, skal De henvende Dem til den myndighed, der har fået den gennemført. Biblioteksstyrelsen har ingen mulighed for at standse en modregning eller nogen indflydelse på, om og i givet fald hvornår der kan blive tale om tilbagebetaling. 17

18 Opgørelse Ved udbetalingen i juni modtager De en opgørelse fra Biblioteksstyrelsen. Opgørelsen oplyser, hvor mange eksemplarer der i alt er indberettet fra bibliotekerne af de bøger eller lydbøger, De har skrevet eller bidraget til, og hvor mange point dette har udløst til Dem. Pointtallet ganget med årets pointværdi giver det beløb, De modtager i biblioteksafgift. På opgørelsen oplyses også evt. fradrag til statslig modregning eller forfatterforeningskontingent. En specifikation af tallene og beregningsgrundlaget finder De i den titelliste, som De får sammen med opgørelsen. Titellisten oplyser Dem om: Forfatternr.: Faustnr.: Titel: Antal bind: Antal sider: Antal min.: Deres registreringsnummer i biblioteksafgiften. De skal oplyse dette nummer, hvis De henvender Dem til Biblioteksstyrelsen. Bogens registreringsnummer i Nationalbibliografien. Bogens/lydbogens titel. Det samlede antal bind fra samtlige indberettende biblioteker (med evt. reduktion af antal bind på skolebiblioteker). Antal sider i de trykte bøger. Antal indlæste minutter i lydbøger. *: En * før sidetal eller minutantal angiver normalt et skønnet gennemsnitstal, fordi oplysningen om det korrekte tal mangler i Nationalbibliografiens database. De skal selv oplyse det rigtige tal, hvis De kender det. 18

19 Litteraturtype: Normalt giver en bogside 1 point og et indlæst minut 1/2 point. Nogle litteraturtyper giver et ændret pointtal: bi = billedbog: 3 point pr. side, 1 1/2 point pr. minut. te = tegneserie: 3 point pr. side, 1 1/2 point pr. minut. no = node: 6 point pr. side. ly = lyrik: 6 point pr. side, 3 point pr. minut. ov = prosaoversættelse: 1/3 point pr. side, 1/6 point pr. minut til oversætteren. ol = lyrikoversættelse: 2 point pr. side, 1 point pr. minut til oversætteren. or = ordbog mellem dansk og fremmedsprog: 1/3 point pr. side, 1/6 point pr. minut. sk = skønlitteratur for voksne: 1,7 point pr. side og 0,85 point pr. minut til primære bidragydere (forfattere); Opgørelse Værkets antal p/s/o: Værkets samlede antal registrerede bidragydere inden for hver kategori: p = primær, s = sekundær, o = oversætter. Deres kategori p/s/o: Oplyser, om De er registreret som primær (p), sekundær bidragyder (s) eller som oversætter (o). Et a i p eller s-spalten angiver, at De er registreret som anden bidragyder. Deres antal point: Det antal point, som den enkelte titel udløser til Dem på baggrund af de foranstående oplysninger. 19

20 Spørgsmål, klager og ansøgninger om ændringer Det er Biblioteksstyrelsen, der administrerer biblioteksafgiften. Her kan De få tilmeldingsskema for bøger, for grammofonplader mv. eller for billedkunst. Der er tre forskellige skemaer, så det er vigtigt at bede om det rigtige. Skemaerne kan også hentes på Har De spørgsmål om biblioteksafgiften, er De altid velkommen til at skrive et brev, sende en fax eller en (eller evt. ringe) til Biblioteksstyrelsen. Hvis De vil klage over fordelingen, skal det være skriftligt, og loven fastsætter en frist til den 15. oktober det pågældende år, hvis klagen skal have virkning for samme år. De kan ansøge Biblioteksstyrelsen om at få ændret fordelingen af afgift mellem en bogs primære og sekundære bidragydere eller mellem flere oversættere af samme bog. De skal indsende en nærmere begrundet ansøgning om ændring inden den 15. oktober. En evt. ændring kan først få virkning fra udbetalingen det følgende år og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Hvis De er utilfreds med Biblioteksstyrelsens afgørelse af en klage, kan De indbringe sagen for Biblioteksafgiftsnævnet, der er nedsat af kulturministeren, og som efter loven har den endelige administrative afgørelse. Klager til nævnet sendes til: Biblioteksafgiftsnævnet, Kulturministeriet, Nybrogade 2, Postboks 2140, 1015 København K. Hvis De vil klage over eller have ændret en modregning, der er foretaget, skal De henvende Dem til den myndighed, der har fået den gennemført. 20

21 Spørgsmål, klager og ansøgninger om ændringer 21

22 Lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift Herved bekendtgøres lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2000, med de ændringer, der følger af lov nr af 17. december På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne i denne lov som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker. 2.Berettigede til at modtage afgift efter denne lov er 1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog, 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk, 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, 4) illustratorer, som over for Biblioteksstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Biblioteksstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde. Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for litteratur indlæst på lydbånd m.v. Kulturministeren kan fastsætte, at stk. 1 også skal finde anvendelse på digitale frembringelser, der udelukkende består af litterært materiale. 3. Berettigede til at modtage biblioteksafgift, efter at en i 2 nævnt person er afgået ved døden, er 1) den efterlevende ægtefælle, 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag, 3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget. Stk. 2. Efterlader de i 2 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem. Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til 2. Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i 2 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere. 4. Afgiften til de berettigede efter 2 og 3 Kulturmin. 5. kt., j.nr

23 fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekerne. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal. Stk. 2. Berettigede efter 2, stk. 1, nr. 2, modtager kun en tredjedel afgift. Berettigede efter 2, stk. 1, nr. 5, modtager kun to tredjedele afgift. Stk. 3. Beløb under kr. udbetales ikke. Stk. 4. Fra og med 2003 foretages udbetaling af biblioteksafgift efter stk. 1 og 2 til en berettiget person på følgende måde: 1) Beløb indtil kr. udbetales uden reduktion. 2) Af beløb over kr. og indtil kr. udbetales halvdelen. 3) Af beløb over kr. udbetales en tredjedel. Stk. 5. Beløbsgrænserne i stk. 3 og 4 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 6. For udlånsenheder på folkeskolens biblioteker udbetales der fuld afgift efter stk. 1 og 2 for de første 15 eksemplarer pr. titel pr. bibliotek og en tredjedel afgift for de øvrige eksemplarer pr. titel pr. bibliotek. Stk. 7. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om, at særlige kategorier af de i 2 nævnte bøger og visse bidrag til sådanne bøger ikke skal medføre afgift. 5. Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra folkebiblioteker, folkeskolens biblioteker og Danmarks Blindebibliotek, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes bibliotekerne skal foretage indberetning. 6. Administrationen af biblioteksafgiften varetages af Biblioteksstyrelsen. Stk. 2. Klager over fordelingen af biblioteksafgift efter lovens 1-5 skal for et givet finansår være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år. 7. Afgørelser truffet af Biblioteksstyrelsen efter 6, stk. 2, kan indbringes for et af kulturministeren nedsat nævn, der har den endelige administrative afgørelse. Ministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed. 8.På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. 9. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater, som er udgivet i Danmark. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens anvendelse i forhold til andre lande. 11. Loven træder i kraft den 1. januar Lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. juni 1989, ophæves. 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 449 af 30. juni 1993 om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende regulering af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser), 7, har ændret 4. Lov nr af 27. december 1996 om ændring af lov om biblioteksafgift (Beløbsgrænser og revisionsfrist) har ændret 3, 4 og 11, stk. 2. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 23

24 2 Loven træder i kraft den 1. januar Lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om biblioteksafgift (Gradueret skala for udbetaling af biblioteksafgift, skolebibliotekernes bestandsindberetninger m.v.) har ændret 2, 4 og 5, stk. 1, samt ophævet 11, stk. 2. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Loven træder i kraft den 1. januar , nr. 1-31) 1) og 52) 2), træder dog først i kraft den 1. januar Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om biblioteksafgift (Ændrede beløbsgrænser m.v.) har ændret 2, 3 og 4. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Loven træder i kraft den 1. januar Kulturministeriet, den 17. december 2002 BRIAN MIKKELSEN /K. Groos 1) Vedrørende denne lovbekendtgørelses 2, stk. 1, nr ) Vedrørende denne lovbekendtgørelses 4, stk. 2, 2. pkt. 24

25 Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 Bekendtgørelse om biblioteksafgift I medfør af 4, stk. 7, 5, stk. 2, 7, 8, stk. 2, og 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, fastsættes: Personer, som kan modtage biblioteksafgift 1. Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 1, er 1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog, 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk, 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, 4) illustratorer, som over for Biblioteksstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Biblioteksstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde. Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002, jf. lovens 2, stk. 2. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på litteratur indlæst på lydbånd m.v., jf. lovens 2, stk. 3. Stk. 4. Efter lovens 4, stk. 2, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, således som det nærmere er fastsat i 7, stk. 4, og 14, stk. 2, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere kun to tredjedele afgift. Stk. 5. Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i bøger. 2.Berettigede til at modtage afgift, efter at en i 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter lovens 3, stk. 1, 1) den efterlevende ægtefælle, 2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag, 3) en efterlevende person, som en berettiget Kulturmin., j.nr

26 samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og 4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget. Stk. 2. Efterlader de i 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet efter lovens 3, stk. 2, ligeligt mellem dem. Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til 1, jf. lovens 3, stk. 3. Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere, jf. lovens 3, stk. 4. Tilmelding 3.Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte berettigede som anført i 18 inden den 1. december året før foretager tilmelding på et skema, som rekvireres i Biblioteksstyrelsen, samt afgiver de til brug for beregning og udbetaling af afgiften i øvrigt nødvendige oplysninger. Stk. 2. Yderligere oplysninger, herunder et eksemplar af en given titel, skal efter anmodning indsendes til Biblioteksstyrelsen. Stk. 3. I tilfælde, hvor det er en betingelse for udbetaling af afgift, at der tilvejebringes særlig dokumentation, jf. 19, stk. 1, skal dokumentationen være tilvejebragt inden den 15. oktober året før, jf. 19, stk. 2. Grundlaget for afgiftsbetaling 4.Afgiften til de berettigede efter 1 og 2 fordeles efter et pointsystem på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekernes bestandsindberetninger. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal. Udlånsenheder og sidetal/minuttal 5.Antallet af udlånsenheder fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker, folkeskolens biblioteker og Danmarks Blindebibliotek, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form, og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften. Stk. 2. Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde i Biblioteksstyrelsen. Årbøger skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er udskilt fra hinanden. Stk. 3. Biblioteksstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for bibliotekernes indberetninger. Stk. 4. For udlånsenheder af en given titel på et givet skolebibliotek afskæres to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind, jf. lovens 4, stk. 6. Stk. 5. Ved en udlånsenhed forstås den mindste enhed, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for bøger er et bind, for litteratur indlæst på lydbånd m.v. en mappe med et eller flere lydbånd. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed. 6. Ved fastlæggelsen af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien (den nationalbibliografiske database) indeholdte oplysninger. Pointtildeling 7. Bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side, 2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side, 3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og 4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side. Stk. 2. Lydbøger m.v. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at 1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut, 2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og 3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut. Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut til de primære bidragydere. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles personer, der foretager oversættelser, gendigtninger, genfortællinger og bearbejdelser fra fremmedsprog, 1/3 point pr. side, henholdsvis 1/6 point pr. minut. Personer, der foretager oversættelser af lyrik (digte), tildeles dog 2 point pr. side, henholdsvis 1 point pr. minut. 26

27 8.Ved billedbøger og tegneserier, jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i folke- og skolebibliotekernes fælles bibliografiske database og i bibliotekernes kataloger er påført henholdsvis opstillingssignaturen»bi«og»te«stk. 2. Ved noder (musikalier), jf. 7, stk. 1, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som noder. Stk. 3. Ved lyrik (digte), jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som lyrik (digte). Stk. 4. Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog. Stk. 5. Ved skønlitteratur, jf. 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. 7, stk. 3, forstås titler, der af Dansk BiblioteksCenter siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Biblioteksstyrelsen i 2006 er angivet som sådan. Stk. 6. Ved oversættelser af lyrik (digte), jf. 7, stk. 4, 2. pkt., forstås bøger, der i Nationalbibliografien er klassificeret som oversat lyrik (digte). Flere berettigede 9. For bøger, bortset fra antologier m.v., jf. 10, med flere afgiftsberettigede fordeles det pointtal, som en bog opnår efter 7 på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Biblioteksstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 19, stk. 1, nr. 3, og stk. 2. Stk. 2. Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem. Særligt om antologier m.v. 10. Bestemmelserne i 7, stk. 1-3 og 4, 2. pkt., om vægtning for særlige typer af litteratur finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier, andre samlingsværker eller årbøger. Stk. 2. Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere. 11. Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien. 12. Ved antologier og andre samlingsværker, jf. 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som samlingsværker. Stk. 2. Ved årbøger, jf. 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som årbøger. Stk. 3. Ved leksika og sangbøger, jf. 11, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis leksika og sangbøger. Dokumentation 13. Udbetaling af afgift efter 9 og 10 for 1) bøger med mere end 3 primære eller 3 sekundære bidragydere inden for en kategori af afgiftsberettigede (forfatter, komponist, illustrator, fotograf, redaktør m.v.), 2) antologier, 3) andre samlingsværker og 4) årbøger forudsætter, at den enkelte bidragyder inden for den i 19, stk. 2, fastsatte frist har anmeldt sin medvirken til Biblioteksstyrelsen og på forlangende indsendt kopi af bogens titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse eller anden fyldestgørende dokumentation, hvoraf det fremgår, hvem der har bidraget til bogen, og at bidragene berettiger til afgift. Særligt om oversættelser og oversatte bidrag 14. Såfremt flere personer har oversat en bog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Biblioteksstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. 19, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Stk. 2. Personer, der har oversat bidrag til bøger, der ikke samlet kan betegnes som oversættelser, modtager en tredjedel af det pointtal, som ville tilkomme dem efter 9 og 10. Pointværdi 15. Såfremt dele af pointtallet for en bog 27

28 med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum. 16. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i 4-14, sættes i forhold til bevillingen på finansloven. Biblioteksstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point. Den enkelte berettigede modtager afgift svarende til det antal point, som vedkommende har opnået. Stk. 2. De i medfør af beløbsgrænserne i 17 frigjorte midler fordeles ved nye beregninger mellem afgiftsmodtagerne. Beløbsgrænser 17. Efter lovens 4, stk. 3, udbetales beløb under kr. ikke. Stk. 2. Efter lovens 4, stk. 4, foretages udbetaling af biblioteksafgift til en berettiget person på følgende måde: 1) Beløb indtil kr. udbetales uden reduktion. 2) Af beløb over kr. og indtil kr. udbetales halvdelen. 3) Af beløb over kr. udbetales en tredjedel. Stk. 3. Efter lovens 4, stk. 5, reguleres beløbsgrænserne i stk. 1 og 2 årligt fra 2003 med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Frister 18. Tilmelding til biblioteksafgift efter 3, stk. 1, skal for at komme i betragtning ved udbetalingen af afgift i et givet finansår ske inden den 1. december året før. 19. Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde: 1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. 1, stk. 1, nr. 3, må det dokumenteres, at han eller hun har udført omslagsillustrationen. 2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 1, stk. 1, nr. 4, må det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse m.v. 3) Når en bidragyder til en bog ønsker, at Biblioteksstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 9, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. 4) Når en bidragyder til en bog med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 13, må det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger. 5) Når en oversætter ønsker, at Biblioteksstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af en bogs pointtal til oversættere, jf. 14, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. Stk. 2. Ansøgning og dokumentation efter stk. 1, nr. 1-5, skal for at komme i betragtning ved udbetalingen af biblioteksafgift i et givet finansår være indsendt til Biblioteksstyrelsen inden den 15. oktober året før. Udbetaling 20. Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den berettigede eller dennes bo, hvis betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år. Biblioteksafgiften udbetales én gang årligt, ved udgangen af juni måned. Udbetaling kan ske senere, når dette beror på den berettigedes forhold. Stk. 2. Det påhviler de berettigede at kontrollere oplysningerne på de ved udbetalingen udsendte titellister og meddele Biblioteksstyrelsen eventuelle fejl eller mangler inden den 15. oktober i udbetalingsåret. Klageadgang m.v. 21. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal efter lovens 6 være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år. 22. Afgørelser truffet af Biblioteksstyrelsen efter 21 kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. lovens 7. Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have 28

29 administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening som repræsentant for de berettigede. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet. Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v. 23. Efter lovens 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, cd er, lydbånd og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader m.v. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. 24. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere. Beløbet fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med grammofonplader m.v. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen. Stk. 2. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for det følgende finansår skal med de nødvendige oplysninger indsendes til Biblioteksstyrelsen på et ansøgningsskema, som rekvireres i Biblioteksstyrelsen. Skemaet skal være returneret inden den 1. december. Stk. 3. Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag. 25. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år. Stk medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beatog Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader m.v., beskikkes efter indstilling fra Biblioteksstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Biblioteksstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløb for billedkunst 26. Efter lovens 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte frembringelser er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark. 27. Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med billedkunst. Andre generelle kriterier kan indgå i afgørelsen. Stk. 2. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for det følgende finansår skal med de nødvendige oplysninger indsendes til Biblioteksstyrelsen på et ansøgningsskema, som rekvireres i Biblioteksstyrelsen. Skemaet skal være returneret inden den 1. december. 28. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 4 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år. Stk medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund. 1 medlem og 1 suppleant beskikkes efter indstilling fra Dansk Fotografisk Forening, Dansk Journalistforbund og Tegnerne/ Tegnerforbundet af 1919 i forening. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til billedkunst, beskikkes efter indstilling fra Biblioteksstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Biblioteksstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet. 29

30 Ikrafttræden m.v. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 106 af 19. februar 2003 om biblioteksafgift ophæves. Kulturministeriet, den 11. december 2006 BRIAN MIKKELSEN /Anne Sophie Gersdorff Schrøder 30

31 31

32 Biblioteksstyrelsen Biblioteksafgiften H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften APRIL 2015 WWW.KUM.DK Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport til kulturministeren 2015 Anbefalinger vedr. digitalt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere