nordisk kulturfonds årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nordisk kulturfonds årsberetning 2013"

Transkript

1 nordisk kulturfonds årsberetning 2013

2 Nordisk Kulturfonds Årsberetning layout: mar mar co. studio omslagsfoto: koli environmental art festival 2013 roots in the sky foto: vigdis haugtrø denne publikation er udgivet online og kan hentes på

3 Årsberetning for Nordisk Kulturfond 2013 Indledning Fondens formål, virksomhedsidé og prioriteringer Fondens opgave Prioriteringer/fokusområder Fondens bidragsvirksomhed Bidragspolitik Kvalitetssikring Antallet af ansøgninger Projekternes virksomhedsområder Projekternes aktivitetsformer Ansøgernes organisationsform og hjemsted Fondens særlige satsninger Årets Nordiske Kulturbegivenhed Årets Nordiske Kulturfestival for børn og unge Årets Nordiske Kulturbegivenhed Mangfoldighed & inklusion Omverdensanalyse Kommunikation Fondens organisation Fondens bestyrelse og sekretariat Fondens økonomi og projektadministration Fondens indtægter Fondens udgifter Sekretariatets behandling og opfølgning af projekterne Oversigt over bevillinger Liste over bevillinger i Årsregnskab

4 Indledning Nordisk Kulturfond arbejder for at gøre Norden nærværende ved at engagere de nordiske kulturaktører og bidrage økonomisk til deres samarbejde. Fonden udvikler kulturlivet i Norden og revitaliserer det uformelle nordiske samarbejde, og bidrager kontinuerligt til at det nordiske kultursamarbejde gentænkes og genskabes. Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter initieret og udført af både professionelle og amatører. Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og offentlige organisationer og institutioner. Bidragsvirksomheden er også i 2013 kendetegnet ved en stor bredde. Fonden modtog i ansøgninger, heraf blev 792 realitetsbehandlet. Fondens støttestruktur opmuntrer til et bredt nordisk kultursamarbejde og dette ses afspejlet i ansøgningerne. Fonden bevilger mindre beløb, har fire årlige frister og arbejder med kort behandlingstid. Cirka 70 % af Fondens bidrag er på under DKK , og under 3 % af Fondens bevillinger er på over DKK Gennemsnitsbevillingen i 2013 var på DKK Fonden kan maksimalt yde støtte på DKK til ét projekt. Af 792 gyldige ansøgninger i 2013 bevilgede Fonden støtte til 199 projekter. 25 % af de realitetsbehandlede ansøgninger fik bevilget støtte. Den samlede støtte til projekterne, herunder Fondens egne projekter, var i 2013 på DKK I 2013 blev der sat øget fokus på ansøgerkommunikationen, der blev forbedret og understøttet af nedfældede bedømmelseskriterier. Fonden arbejder også på en ny kommunikationsstrategi og ønsker blandt andet derigennem at få skabt større komplementaritet i forhold til Ministerrådets støtteordninger administreret gennem Kulturkontakt Nord og Nordplus-ordningerne. Fonden ønsker samtidig at skærpe sin profil som et transparent støtteorgan, der støtter nordisk kultursamarbejde bredt. Der blev også i 2013 sat fokus på at nå ud til nye ansøgergrupper, dette blandt via Fondens flagsskib Årets Nordiske Kulturbegivenhed, DIGITAL , der skulle stimulere til mere nordisk samarbejde mellem aktører inden for feltet digital kunst og kultur. Det skete også igennem en genoptagelse af arbejdet mod det strategiske mål at opnå en større mangfoldighed inden for ansøgerkredsen. Inden for prioriteten Mangfold og Inklusion er kunstnernetværksmøderne genoptaget i Helt overordnet igangsatte Nordisk Kulturfond en omverdensanalyse for perioden 2008 til og med 2012 for blandt andet for at se på Fondens bidragspolitik gennem en profilanalyse af ansøgninger og sætte denne i kontekst med relevante samfundsforandringer, fremfor alt kulturpolitiske og kulturelle forandringstendenser i tiden, for at reflektere over hvilke implikationer resultatet har for Fondens fremtidige bidragspolitik. Vigtigt var også, at Fonden får en vurdering af de forandringer og fornyelser af arbejdsformer og støtteformer som er sket i Fonden i perioden. Omverdensanalysen skal være et af fundamenterne for den fremtidige udvikling af Fonden. 2

5 1. Fondens formål, virksomhedsidé og prioriteringer 1.1 Fondens opgave Fondens virksomhed reguleres i en mellemstatslig aftale, Overenskomsten om Fonden, der blev underskrevet i 1966 og senest ændret i Fondens opgave er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Ifølge overenskomsten omfatter Fondens virksomhedsområde det nordiske kultursamarbejde i hele dets udstrækning inden for og uden for Norden. Fonden medvirker til o at give det lokale og nationale kunst- og kulturliv i Norden en ekstra dimension, som medfører et rigere kulturliv for alle indbyggere i Norden. o at kunst- og kulturlivet i Norden får større opmærksomhed hos et internationalt publikum; at Norden ikke kun er modtager af nye impulser, men også videreformidler kunst, kultur og erfaringer til andre lande. Dette er en følge af, at Fonden bevilger økonomisk støtte til aktiviteter som o muliggør møder omkring kunstneriske og kulturelle oplevelser mellem indbyggere fra forskellige dele af Norden. o formidler kunst og kultur skabt i Norden for et publikum såvel inden for som uden for Norden. o stimulerer og udvikler netværk inden for kunst og kultur i Norden eller i internationale miljøer med nordisk deltagelse. 1.2 Prioriteringer/fokusområder Inden for rammerne for Fondens brede virksomhedsområde havde Fonden følgende prioriteringer i 2013: Fonden støtter nordisk samarbejde i det professionelle kulturliv og i frivilligsektoren i bred forstand med særlig prioritering af aktiviteter: o o o o der konkret fremmer børn og unges aktive deltagelse i det nordiske samarbejde inden for kunst og kultur der gennem kunst og kultur, æstetiske og kunstneriske processer/metoder bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen i Norden. der bidrager til mangfoldig inkludering og deltagelse i det nordiske kultursamarbejde samt aktiviteter, der spejler/reflekterer nutidens mangfoldige nordiske fællesskab. der gennemføres i tyndt befolkede områder, såsom Vestnorden og de nordlige og østlige randområder i Norden. På Fondens hjemmeside kan man se nogle udvalgte projekter der illustrerer den store bredde der er i bevilgede projekter: Fonden har i 2013 søgt mere målrettet at generere ansøgninger inden for de prioriterede områder blandt andet ved mere strategisk at arbejde med information og kommunikation. 3

6 I de efterfølgende afsnit følger en kort beskrivelse af Fondens forvaltning; dets bestyrelse og sekretariat. Afslutningsvis redegøres for, hvordan bestyrelsen har disponeret sin bevilling og øvrige indtægter, samt hvordan sekretariatet har arbejdet med opfølgningen af projekterne. 2. Fondens bidragsvirksomhed 2.1 Bidragspolitik Baggrunden for etableringen af Fonden i 1966 var at opnå en hurtigere og smidigere finansiering af det nordiske kultursamarbejde. For at nå dette mål har Fonden i 2013 haft fire ansøgningsrunder for ansøgninger med ansøgt beløb til og med DKK For ansøgninger til og med DKK havde Fonden som mål, at disse skulle være behandlet inden for 8-10 uger, og målet for behandlingen af ansøgninger over DKK er en behandlingstid inden for uger. I 2013 var 197 bevillinger svarende til 99% af bevillingerne, på DKK eller derunder. Fonden bevilger ikke mere end DKK til et og samme projekt. I 2013 var kun to af de bevilgede ansøgninger på over DKK Herudover har Fonden en regel om, at projekter skal være afsluttede inden for to kalenderår efter bevillingsåret. I 2013 var afslutningsgraden på ca. 96% af de projekter, som bevilgedes i 2011 eller tidligere. Bestyrelsens bidragspolitik sigter på primært at give den første grundfinansiering, således at et projekt kan komme videre i sin planlægning, alternativt at bevilge den sidste topfinansiering, således at projektet kan påbegyndes. Dette skal ses i relation til, at det er en generel opfattelse blandt bidragsmodtagerne, at Fondens bidrag genererer fem-seks gange yderligere i bidrag fra andre bistandsydere til et projekt. Da Fonden har relativt mange ansøgningsrunder og oftest bevilger mindre beløb til relativt mange projekter, er Fondens rolle ofte den som tager det første skridt i kunst- og kulturlivet og således virker som spydspids for yderligere finansiering. Fondens bidragspolitik kan sammenfattes til, at den bevilger mindre beløb, ofte og hurtigt. 2.2 Kvalitetssikring For så vidt angår ansøgninger til bevilling på over DKK , bliver disse behandlet i tre etaper: Bedømmelse af sagkyndige, behandling af Fondens sekretariat og bestyrelsens beslutning. For så vidt angår ansøgninger til beløb på op til DKK har bestyrelsen delegeret sin beslutningskompetence til sekretariatet i de tilfælde, hvor sekretariatet følger den sagkyndiges indstilling. Ordningen medfører, at de fleste ansøgere til bevillinger på under DKK kan få svar allerede efter ca. seks uger. Alle ansøgninger på op til DKK , hvor sekretariatet ikke har været enig i den sagkyndiges forslag, behandles elektronisk af bestyrelsen i et internt E-forum. Fondens sagkyndige i 2013 udgjorde 28 personer fra forskellige kunst- og kulturområder i Norden og udpeges af bestyrelsen på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og - organisationer. Udover at de sagkyndige skal hjælpe Fondens sekretariat med at kvalitetssikre ansøgningerne, er det en vigtig målsætning dels at få synspunkter fra andre personer uden for det officielle nordiske system, dels at skabe en større national forankring af Fondens arbejde. 4

7 De sagkyndige bliver udpeget for tre år og udgør en ressourcegruppe, som bidrager med værdifulde faglige indspil til Kulturfonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved at etablere nye kontakter og netværk. Sagkyndige i 2013 Danmark Anne-Louise Sommer Arkitektur Rektor, Danmarks Designskole Henrik Marstal Musik Freelance Tom Ahlberg Tværrkulturelt Ejer af Forlaget Underskoven Ole Winther Museer och kulturarv Kontorchef i MUSEER, Kulturarvsstyrelsen Lisbeth Klixbüll Dans Teaterleder i Åben Dans Lotte Scheutz Film Selvstændig. Dramaturg / Manuskriptkonsulent Færøerne Mikkjal Helmsdal Tværsektorielt Rektor Thorshavns Gymnasium Grønland Dorthe Korneliussen Tværrsektorielt Institutleder, Ilinniarfissuaq, Institut for Læring, Grønlands Universitet Finland Hannele Yrjö-Koskinen Tværsektorielt VD, Frederika Wetterhoff Stiftelsen Vivan Lygdbäck Tværsektorielt Kulturchef, KulturÖsterbotten Sari Lakso Dans Freelance Åland Mervi Appel Tværrkulturelt Avdelningschef Mariehamns kulturbyrå Tom Eckerman Tværkulturelt Kulturchef, Mariehamns stad Island Hlín Agnarsdóttir Teater Forsker / Freelance Norge Gjermund Kolltveit Musik Norsk folkemusikksamling Jorunn Veiteberg Design Forskningsleder, Kunsthøjskolen i Bergen Bjarne Kvinnsland Bildkonst Freelance Khalid Salimi Tværsektoriellt Kunstnerisk leder, Stiftelsen Horisont Aaslaug Vaa Tværsektoriellt Leder enkeltpersonforetak Halvor Voldstad Tværkulturellt Enhetsleder for kultur og lokalsamfunn, bydel Alna/Oslo kommune Sverige Catharina Bergil Tværkulturelt Utbildningsledare för skådespelarutbildningarna på Göteborgs Universitet Magnus Bärtås Billedkunst Professor, KONSTFACK Bitte Eskilson Film Børn- og ungdomsansvarlig, Svenska filminstitutet Satu Gröndahl Sprog og sprogpolitik Leder, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet Ozan Sunar Tværkulturelt Freelance Eva Susso Litteratur Forfatter Martin Hansson Musik Chef projektledaravdelningen, GöteborgsOperaen Ingrid Kyrö-Linderoth Teater Teaterchef, ordf. i Bibu AB 5

8 2.3 Antallet af ansøgninger I 2013 indkom 1069 ansøgninger. Af disse blev 792 anset for at opfylde alle Fondens retningslinjer og blev herefter realitetsbehandlet. Modsvarende tal for 2012 var 1043, hvoraf 801 var gyldige. I 2013 udgjorde de gyldige ansøgninger et samlet søgt beløb på DKK Ansøgninger Administrative afslag 600 Gyldige Af de 792 gyldige ansøgninger i 2013 blev der bevilget støtte til sammenlignes med 2012, hvor bevillingsgraden var 27%. 25%, hvilket kan 2.4 Projekternes virksomhedsområder Fonden inddeler sine ansøgninger i tre hovedområder: Tværsektorielle, det vil sige kulturprojekter, som også berører en anden samfundssektor (eksempelvis kultur og helse), Tværkulturelle, det vil sige projekter, som berører flere kunst-/kulturområder (eksempelvis visse festivaler) samt Enkelte kunstområder (eksempelvis musikprojekter). Definitionen Enkelte kunstområder skal ikke ses ud fra en kunstpolitisk definition, men mere som en administrativ definition. Det er den enkelte ansøger, som selv klassificerer, hvilken sektor projektet skal tilhøre. Af de bevilgede midler ligger 57 % af projekterne inden for enkelte kunstområder, 36 % inden for de tværkulturelle projekter og 7 % inden for de tværsektorielle projekter. 6

9 Gyldige ansøgninger per sektor Musikområdet har altid haft en stærk position i Fondens bidragsvirksomhed. Af de gyldige ansøgninger i 2013 faldt 27 % indenfor sektoren Musik og musikteater. Nogen specifik forklaring på hvorfor, findes ikke, men der søges til et bredt område (fra folkemusik, kor, pop/rock til klassisk musik), og udøverne tæller både foreninger og enkeltpersoner og såvel amatører som professionelle. 23 % af Fondens bevilgede bidrag vedrører musikprojekter. Angående bidrag til filmprojekter skal det bemærkes, at Fonden ikke bevilger bidrag til filmproduktion. Sektoren Film vedrører hovedsagelig filmfestivaler og seminarer med temaet film. 2.5 Projekternes aktivitetsformer I lighed med bredden i projekternes virksomhedsområde, spænder projekterne også over et stort antal aktivitetsformer. Som det fremgår af statistikken nedenfor, er de to største aktivitetsformer Fonden støtter Festival og Konference, seminar, workshop. 7

10 Andel af bevillinger fordelt på aktiviteter 2.6 Ansøgernes organisationsform og hjemsted Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og offentlige organisationer og institutioner. I 2013 kom 6 % af ansøgningerne fra uddannelsesinstitutioner, 7 % fra private institutioner, 11 % fra private selskaber/bolag, 7 % fra enkeltpersoner, 12 % fra offentlige institutioner og 29 % fra frivilligorganisationer og uformelle netværk, og 16 % fra øvrige uspecificerede ansøgere. Nedenfor ses statistikken for Fondens bevillinger til de forskellige organisationsformer. 8

11 Andel af bevillinger fordelt på ansøgere Et projekt kan gennemføres såvel inden for som uden for Norden, og ansøgeren kan have sit hjemsted uden for Norden. Projekter, hvor ansøgerne er fra Norden, er dog den dominerende gruppe. Af Fondens bevillinger i 2013 gik 91 % til ansøgere i de nordiske lande og selvstyrende områder. Endvidere kan nævnes, at 7 % af Fondens bevillinger i 2013 gik til ansøgere fra Vestnorden (Island, Grønland og Færøerne), og at 6 % af bevillingerne gik til ansøgere fra Nordens østlige nærområder (Rusland, Estland, Letland og Litauen). 3. Fondens særlige satsninger 3.1 Årets Nordiske Kulturbegivenhed Nordisk Kulturfonds særlige og ekstraordinære satsning benævnt Årets Nordiske Kulturbegivenhed, giver hvert andet år et projekt mulighed for at få et ekstraordinært bidrag på op til DKK 3 mio. Formålet med satsningen er at opmuntre kunstnere og kulturudøvere til at tænke i nordisk kultursamarbejde og sammen gennemføre et stort projekt, der kan inspirere andre til samarbejde over de nordiske grænser. Satsningen skal også kaste glans over det nordiske kultursamarbejde i den brede offentlighed. 9

12 3.2 Årets Nordiske Kulturfestival for børn og unge Nordisk Lys/Pohjoinen Valo blev i 2012 udpeget til Årets Nordiske Kulturbegivenhed Unge kunstnere fra alle de nordiske lande får mulighed for at deltage i en vandrende festival, hvor de kan udvikle deres talenter og få nye oplevelser med vejledning fra førende nordiske kunstnere. Festivalens forskellige grupper, musik, teater, nycirkus og visuel kunst kommer til at vandre gennem alle de nordiske lande fra den 19. juli 2014 og slutter med en stor fælles festival i Joensuu i Finland den august Det finske ungdomsteater Satama i Joensuu står sammen med Tornedalsteateret i Sverige for den kunstneriske udførelse i samarbejde med de islandske producenter Hlin Johannesdottir og Vilborg Einarsdottir. I 2013 har der været et tæt samarbejde mellem sekretariatet og projektejerne for at sikre, at Fonden og det nordiske kultursamarbejde opnår maksimal synlighed i forbindelse med projektet. På projektets hjemmeside kan man læse mere om casting af de 75 deltagende unge og se turneplanen: 3.3 Årets Nordiske Kulturbegivenhed Bestyrelsen valgte digital kunst og kultur som Fondens næste store kulturbegivenhed. Satsningen DIGITAL har som formål at stimulere til mere nordisk samarbejde mellem aktører/kunstnere inden for feltet digital kunst og kultur og skabe mere opmærksomhed i Norden på digitalt produceret og formidlet kunst og kultur. Digital teknologi og nye medier tænkes at skulle indgå i alle dele af projektet, både i produktion og formidling og satsningen spænder bredt over alle kunstformer. Satsningen tænkes at kunne være et konkret bidrag til at udvikle denne del af kulturlivet gennem kunstnerisk udveksling på tværs i Norden. Det var til ansøgningsfristen 2. april muligt at ansøge om støtte til forprojektering. Der indkom 31 ansøgninger og ni projekter fik tildelt DKK Satsningen er blevet bredt formidlet, og Fonden har deltaget med et indlæg på konferencen "Truly Digital - Et nordisk økosystem for kunsten", som fandt sted den 1. marts på Louisiana i Danmark, og på en lignende konference i Helsingfors den 20. september og holdt i forlængelse af denne konference et eget informationsseminar om DIGITAL Endelig afholdt Fonden et informationsmøde om DIGITAL den 9. december i København med 70 deltagere. Mødet skulle give deltagerne inspiration til, hvordan man inden for nogle kunstområder kan udvikle nye udtryk ved hjælp af digital teknologi og nye medier og give information om intentionerne med satsningen. Fonden har kontaktet kunstnerforbund i hele Norden lige fra billedkunstner- til scenekunstforbund, undervisningsinstitutioner med kunstnerisk retning og med teknologisk retning og har opsøgt mediefestivaler/netværk for at informere om satsningen. Fristen for ansøgninger til DIGITAL udløber den 15. februar 2014, herefter skal en bedømmelseskomite vurdere de indkomne ansøgninger og Fondens bestyrelse forventes på baggrund af bedømmelseskomiteens indstilling at udpege Årets Nordiske Kulturbegivenhed på sit møde den juni Mangfoldighed og inklusion Fonden er åben for den rige mangfoldighed af kunst og kultur, som kendetegner de nordiske lande. Fondens bestyrelse besluttede i 2007 at iværksætte satsningen Nye nordboere i det nordiske kultursamarbejde fra 2008, og satsningen blev videreført i 2009 og Med denne satsning ønsker Kulturfonden at: 10 o o Informere om de muligheder, der ligger i Fondens støtteordninger. Stimulere til kontakter og samarbejdsprojekter mellem kunstnere og kulturarbejdere med forskellig etnisk baggrund i de nordiske lande.

13 o Initiere flere projektansøgninger til Kulturfonden, der i langt større grad end tidligere kan afspejle den etniske mangfoldighed, som de nordiske lande i dag repræsenterer. Satsningen blev evalueret i 2011 og har i sin fortsættelse ændret titel fra Nye Nordboere til Mangfoldighed & Inklusion. Som følge af evalueringens anbefalinger genoptog Fonden at arrangere et kunstnernetværksmøde i 2013, da det har vist sig at have en effekt på fordelingen af ansøgninger på grupper i Norden og hermed på mangfoldigheden i projekterne. Fonden var derfor for tredje gang vært ved et kunstnertræf den august på Biskops Arnö i Bålsta i Sverige. Formålet var at give deltagerne inspiration og redskaber til at gennemføre og finansiere ideer til internordiske kunst- og kultur projekter. Mødet skulle også skabe muligheder for at skabe nye kontakter og netværk til kunstnermiljøer i andre nordiske lande. På mødet blev der også informeret om nordiske støttemuligheder. På mødet deltog fem kunstnere fra hvert nordisk land, tre med rødder uden for Norden og to med rødder i Norden samt ansatte i de nationale støtteorganer. Efterfølgende har Fonden foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og udarbejdet en evalueringsrapport. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at 100 % enten var meget tilfredse eller tilfredse med deres udbytte af deltagelsen på netværksmødet og 19 ud af 20 ville gerne deltage i et lignende møde i fremtiden. Respondenterne var også positive overfor Fondens intentioner om at skabe en nordisk, kreativ mødeplads. I alt mente 5 af 20 respondenter dog, at det er Irrelevant eller Ved ikke på spørgsmålet om, hvor relevant netværksmødet er i forhold til et nordisk netværk, men det er uvist om dette er konkret negativt, da 19 af 20 respondenter svarede, at de gerne deltager på lignende netværksmøder i fremtiden. 100 % af respondenterne mener, at de vil deltage og/eller initiere et nordisk samarbejde samt anbefale en nordisk støtteordning til andre. Planen er nu at anmode udvalgte deltagere på de tre kunstnernetværksmøder, der også har udført nordiske projekter, om at være ambassadører for Fonden, og der vil blive udviklet en særlig ambassadørpakke som skal klæde ambassadørerne på til at repræsentere Fonden i deres respektive miljøer og informere om bedømmelseskriterier. Desuden ønsker Fonden at etablere et mentornetværk, bestående af nogle af de kunstnere, der har deltaget i kunstnernetværksmøderne. Mentorerne skal bistå nye ansøger i deres arbejde med at udvikle nordiske projekter og i at søge støtte til projekterne. 3.6 Omverdensanalyse Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der hvert femte til sjette år skal foretages mindre omverdensanalyser af Nordisk Kulturfonds virksomhed for herved fortsat at kunne holde sig proaktiv. Seneste omverdensanalyse blev gennemført af Högskolan i Borås, Center for Kulturpolitiske Studier, der blev offentliggjort i Der indkom tre tilbud på at lave den nye omverdensanalyse, og bestyrelsen besluttede på baggrund af en indstilling af en forsker, at opgaven skulle gives til Uni Rokkan Senteret, Bergen Universitet. Rokkan Senteret skal lave en evaluering og omverdensanalyse af Nordisk Kulturfonds virksomhed for perioden fra og med 2008 til og med 2012 og blandt andet se på Fondens bidragspolicy gennem en profilanalyse af ansøgninger, både bevilgede og dem der har fået afslag. Resultatet af profilanalysen skal i en afsluttende analyse sættes i relation til relevante samfundsforandringer, fremfor alt kulturpolitiske og kulturelle forandringstendenser i tiden, for at reflektere over hvilke implikationer resultatet har for Fondens fremtidige bidragspolicy. Desuden ønsker Fonden en vurdering af de forandringer og den fornyelse af arbejdsformer og støtteformer som er sket i Fonden i perioden. Analysen af Fondens arbejds- og støtteformer knyttes til en diskussion af hvordan Fonden ser på det nordiske kultursamarbejde gennem det kulturpolitiske instrument som Fonden udgør, og hvordan man relaterer det til kulturpolitikken på det nationale plan i Norden. Analysen skal ifølge kontrakten ligge klar den 1. maj 2014, og vil danne grundlag for Fondens proaktive arbejde i de kommende år. 11

14 3.7 Kommunikation Fonden arbejder på en ny kommunikationsstrategi og ønsker blandt andet derigennem at få skabt større komplementaritet i forhold til Ministerrådets støtteordninger administreret gennem Kulturkontakt Nord. Fonden ønsker samtidig at skærpe sin profil som et transparent støtteorgan, der støtter nordisk kultursamarbejde bredt. Som indledning til arbejdet har bestyrelsen fastlagt en kommunikationspolitik, der fastlægger principperne for Fondens kommunikation. Kommunikationsstrategien er retningsgivende, kommunikerende og problemorienteret og har med et udgangspunkt i et analysearbejde og Fondens handlingsplan for 2014 formuleret fire strategiske kommunikationsmål for : Vi vil arbejde for en styrket kommunikation og tydeliggørelse af Fondens profil. 2: Vi vil styrke vores kommunikation til ansøgere. 3: Vores nyhedskommunikation og kommunikation af egne indsatser skal styrkes. Den skal være mere målrettet og sammenhængende. 4: Gennem målrettede indsatser vil vi nå ud til hele Norden med vores kommunikation. Centrale indsatser i handlingsplanen er en brandingstrategi, der skal sikre en sammenhæng mellem det Fonden siger-syner-skaber. Fonden skal med brandingen facilitere den dialog, der allerede er omkring Fonden samt tage initiativ til fortsat at sikre innovation og fremdrift. Profilen skal skærpes gennem netværksopbygning, initiativer og handlinger og via påvirkning af centrale interessenter. Som led i dette arbejde har Fonden revideret kommunikationen til ansøgere på web og i skrivelser ligesom al tekst vendt mod ansøgere og bevillingsmodtagere er blevet redigeret og retningslinjerne er bedre integreret på hjemmesiden. Sproget er nu mere klart og afspejler Fondens profil. Et vigtigt mål med denne øvelse er at få bedre ansøgninger. Sekretariatet er begyndt at implementere kommunikationsplaner, så alle i Fonden arbejder strategisk med kommunikation i forhold til egne projekter, og der opnås en ensartethed og koordinering i forhold til Fondens kommunikationsarbejde. Dertil evalueres nyhedsbrevet gennem en igangsat brugerundersøgelse og målrettes brugernes behov jf. deres tilbagemeldinger. Desuden udvikler Fonden en relationsskabende indsats i forhold til centrale kompetente bevillingsmodtagere og et udvalg af sagkyndige. Tanken er, at disse skal fungere som ambassadører og afholde møder eller informere og rådgive om Fonden og projekter i egne netværk. På baggrund af Rokkansenterets omverdensanalyse og brandingstrategien laves en ny kommunikationsstrategi for På opfordring fra Fondens sagkyndige, har Fonden nu tydeliggjort og fastsat bedømmelseskriterier, som ansøgningerne vurderes efter. Målet med bedømmelseskriterierne er først og fremmest at få bedre ansøgninger og tydeliggøre for ansøgere, hvad Fonden lægger vægt på, og hvordan ansøgninger vurderes, men vil også medføre en mere ensartet behandling af ansøgningerne og forbedre rådgivningen til ansøgere. Endelig vil bedømmelseskriterierne være med til at kvalificere, hvorledes Fonden forstår og praktiserer arbejdet med nordisk merværdi. Der er primært tale om en nedfældning af hidtidig praksis. Som en yderligere service i forhold til ansøgerne har bestyrelsen besluttet, at alle ansøgere fra og med 2014 vil modtage begrundede afslags s. Dette tiltag skal både ses som endnu et skridt mod 12

15 den transparente fond, men også bidrage til at få bedre ansøgninger. Ansøgerne vil i afslaget kunne læse om der er mulighed for forbedringer eller om det sandsynligvis vil være helt udelukket, at der kan indhentes støtte til projektet gennem Nordisk Kulturfond. Fremover vil der desuden kun blive knyttet vilkår til bevillingerne, hvis der er mangler i ansøgningen, dette tiltag er et led i en afbureaukratisering. 4. Fondens organisation Fonden har en juridisk status og institutionel karakter som selvstændigt retssubjekt. 4.1 Fondens bestyrelse og sekretariat Fondens bestyrelse består af 13 medlemmer: to fra hvert nordisk land og en fra hvert selvstyrende område. I afsnittet, Årsregnskab 2013, kan ses, hvem der sidder i bestyrelsen. Det er den siddende bestyrelse, som underskriver Fondens årsberetning. I 2013 har Sverige haft formandskabet i Fonden, formand var riksdagsledamot Peter Jonsson og næstformand var Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Statens kulturråd. Bestyrelsen afholdt i alt tre møder: to i København og et i Aalborg, Danmark. Sekretariatet har i 2013 haft fem fastansatte. Herudover har sekretariatet haft tilknyttet en kommunikationskonsulent på freelance basis. Personalet har bestået af seniorrådgiver Maria Tsakiris (SE), seniorrådgiver Thomas Heikkilä (FI) frem til 1. september 2013, hvor han blev erstattet af Eline Sigfusson (DK) der er ansat fra 15. august 2013, rådgiver Peter Larsen (DK), sekretariatskoordinator Helena Karhu (FI) og direktør Karen Bue (DK). Til at varetage kommunikationsarbejdet har Fonden samarbejdet med freelancer og kommunikationskonsulent Gitte Merrild (DK). Fra 20. august 2012 har Erla Huld Hadaoui (IS) vikarieret for Helena Karhu, der er på barsel frem til 1. september Desuden har Fonden i 2013 haft bistand fra tre studentermedarbejdere, Marianne Rytky (FI), Amanda Uetea Hald (DK), og Turið Johannesen (FO). Fonden har også i 2013 indgået en administrationsaftale med Nordisk Ministerråd og indkøber visse administrative tjenester af ministerrådets sekretariat. 5. Fondens økonomi og projektadministration Fondens samlede indtægter i 2013 var på DKK , hvilket har været en øgning på DKK i forhold til De samlede udgifter og bevillinger i 2013 var på DKK Fondens resultat for 2013 blev et positivt på DKK Overskuddet skyldes en stigning i tilbageførte bidrag, der er tale om tilbagebetaling af tidligere bevilgede bidrag, som ikke har kunnet gennemføres ifølge projektplanerne. Desuden er de administrative udgifter gået ned, dette gælder udgifterne til sagkyndige, mødeudgifter og øvrige administrative udgifter. Fondens samlede frie midler (egenkapital) udgør pr DKK

16 5.1 Fondens indtægter Indtægterne består af tre dele: Bidrag fra Nordisk Ministerråd, renteindtægter og tilbageførte bidrag. Bidrag fra Nordisk Ministerråd Bidraget steg fra 2012 til 2013 med DKK fra DKK til DKK Udviklingen i de seneste fem års bidrag fremgår af nedenstående graf: Bidrag från NMR (DKK) Tilbageførte bidrag Tilbageførte bidrag er en tilbagebetaling af tidligere bevilgede bidrag, som ikke har kunnet gennemføres ifølge projektplanerne. Hertil indgår resterende bidrag fra projekter, der ikke har kunnet gennemføres inden for to år efter bevillingsåret, hvilket er Fondens regel for projekternes tidsmæssige ramme. Projekterne er derfor blevet genbevilgede. Størrelsen på de tilbageførte bidrag varierer fra år til år afhængig af forskellige omstændigheder for projekterne. Tilbageførte bidrag de seneste år kan illustreres således: 14

17 Tillbakaförda medel (DKK) Renteindtægterne Størrelsen på Fondens renteindtægter påvirkes dels af det gældende renteniveau, dels af hvor hurtigt de bevilgede projektbidrag rekvireres og udbetales. Renteindtægten var i 2013 DKK 0, mod en renteindtægt på DKK i En opgørelse over fondens samlede indtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel: Intäkter (i DKK) Bidrag från NMR Tillbakaförda medel Ränteintäkter Totalt Fondens udgifter Udgifterne består af tre dele: Administrationsomkostninger, bevilgede projektmidler og Fondens særlige initiativer/interne projekter. Fondens utgifter Utgifter (i DKK) Administration Interna projekt Beviljat stöd Icke disponerade medel Totalt

18 Fondens særlige initiativer/interne projekter Disse omkostninger skifter fra år til år afhængig af, hvilke satsninger og projekter der er aktuelle. Udgiften omfatter bl.a. bevillinger til Årets Nordiske Kulturbegivenhed og satsninger som fx. Mangfoldighed og inklusion, samt initiativer og ekstra omkostninger i tilknytning til indkøb af IT Administration Administrative projekter og egne satsninger Bevilgede projektmidler Sammenlignet med 2012 var bevilgede projektmidler i 2013 ca. 4 % lavere. Med hensyn til antallet af bevilgede projekter i 2013 var der 199, hvilket er 8 % færre i forhold til

19 Genbevillinger Et mål for sekretariatet er, at mindst 95 % af projekterne skal være afsluttet efter to kalenderår. Dette mål er nået i 2013; se tabellen nedenfor Antal bevilget i alt samme år Antal genbevilget fra samme år Andel genbevilget 1,7% 5,5% 4,5% Andel afsluttet 98,3% 94,5% 95,5% Administrationsomkostninger Bestyrelsens og sekretariatets administrationsomkostninger lå på 21,2 % af de totale udgifter. I 2012 var det på 21,7 %. Administration inkl administrativa projekt Budget Räkenskap Administrations andel av 19,5% 21,7 % 21,2% totala utgifter Administrativa projekt i 2013 omfattade Fondens informationsstrategiska satsning, samarbetet med de regionala informationskontoren i Norden samt utveckling av Fondens IT-system och nya webbsidor. I Fondens administrationsomkostninger indgår i princippet alle løbende udgifter forbundet med bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Det vedrører eksempelvis udgifter til bestyrelsens møder og honorarer, annoncering, information, tolkning, oversættelse, personalets rejser og lønninger, indkøb af inventar, drift af IT og almindelige kontorudgifter. I omkostninger for personalets lønninger indgår også den sekretariatsafgift, som de kontraktansatte betaler og som tilbageføres til de nordiske lande ifølge samme principper, som gælder for Nordisk Ministerråds Sekretariat. I administrationsomkostningerne indgår også omkostninger for de ydelser, som Fonden køber af Ministerrådet angående sekretariatsservice; vagtmestertjenester, telefoni og posthåndtering, lokaleomkostninger, regnskabshåndtering samt personaleadministration. Køb af disse ydelser reguleres i en særlig aftale med Ministerrådet, og i 2013 var beløbet totalt DKK sammenlignet med DKK i De samlede administrationsudgifter faldt i 2013 med DKK i forhold til Omkostningerne til Fondens administration bør iagttages ud fra, at bestyrelsen består af to medlemmer fra hvert land samt et medlem fra Åland, Færøerne og Grønland, og at Fondens formål omfatter hele kunst- og kulturområdet, hvorfor den må have et relativt stort antal sagkyndige til rådighed til bedømmelse af ansøgninger, samt at al information på Fondens hjemmeside og i ansøgningsproceduren findes i fire sprogversioner. Det skal videre nævnes, at bestyrelsen og sekretariatet har et højt ambitionsniveau angående service, kontrol og kvalitetssikring. Bestyrelsens honorar Bestyrelsens medlemmer har siden 1976 modtaget et honorar for deres bestyrelsesarbejde. Honoraret består dels af en grundydelse, dels af et mødehonorar. Grundhonoraret er på DKK pr. år for ordinære medlemmer. Formanden modtager dobbelt grundhonorar; det vil sige DKK , og næstformanden modtager et og et halvt grundhonorar; det vil sige DKK Mødehonoraret er på DKK pr. mødedag for samtlige medlemmer. Bestyrelsen har i 2013 besluttet, at de ikke længere oppebærer honorar undtagen formand og næstformand, der vil modtage halvdelen af det honorar som formandskabet i 2013 modtog. 17

20 5.3 Sekretariatets behandling og opfølgning af projekterne Fondens sekretariat har siden juli 2006 alene modtaget ansøgninger gennem et elektronisk projekthåndteringssystem, som muliggør en mere effektiv håndtering og opfølgning af ansøgningerne. Totalt antal projekter i omløb og afsluttede projekter Hvad angår sekretariatets arbejde med Fondens bidragsvirksomhed består den dels i at modtage og behandle indkomne ansøgninger, samt at følge op og afslutte de ansøgninger, der er blevet bevilget. I tilslutning hertil arbejder sekretariatet med løbende information og rådgivning og med at gennem workshops og netværksmøder at generere ansøgninger inden for prioriterede områder. For at få en opfattelse af, hvor mange projekter, der pr. år er i omløb som sekretariatet behandler og gransker bør de indkomne ansøgninger og slutbehandlingen af allerede bevilgede ansøgninger ses i en sammenhæng. Til de indkomne ansøgninger bør også lægges de ugyldige ansøgninger, eftersom rådgiverne skal gennemlæse dem for at kunne klassificere dem som gyldige eller ugyldige. Hvad angår afsluttede projekter, så er der her tale om projekter, der tidligere er blevet bevilget, og som er indkommet med sine slutrapporter i de pågældende år Projektomlopp Avslutade projekt från tidigare år Beviljade under året Administrativa avslag Antal åbne projekter Den 15. januar 2013 havde Fonden 271 åbne projekter, det vil sige allerede bevilgede projekter, der ikke er afsluttede. 18

21 6. Oversigt over bevillinger 6.1. Liste over bevillinger i 2013 Journalnummer Ansøgernavn Projekttitel Oprindeligt bevilget beløb B CPH:LITT (CULTURES) CPH:LITT B Horsens Ny Teater Scandinavian Soul B Härjedalens Kulturcentrum Härjedalens Sommarakademi B Statens maritima museer Nordisk Kustkulturfestival i Karlskrona B Barents Youth Film Festival B Ympäristö-ja Yhteisötaide PYRY Koli - miljökonstfestival B Smerten, nordisk turne B Thord Meyerson, Malmö Kammarkör Från Danmark till Finska viken - Malmö Kammarkör på turné 2013 B Urguleikarafelagið v/gudmund 4. Nordiske Kirkesangsfest Mortensen Sálmafagnaður B Teaterunionen Nordic Drama Train B Pohjola-Nordens Lapplands distrikt Arctic Fury? film- och mediefestival B Bildmuseet Det underbara är alltid vackert B Nordiskknockout v/visemannen Leo Nordisk Knokcout i vesterled Leonhardsen B Foreningen Trykkeriet Grafik i det utvidgade fältet B ROMI NORDIC Nordisk National Sang B Finlands AITA/IATA -center Neata festival B Nordic Urban Challenge Nordic Urban Challenge 2013 (NUC13) B Akademisk Arkitektforening Ny nordisk planlægning B AMATERAS FOUNDATION Sofia Paper Art Fest B Baltic Circle Festival / Q-Theatre Baltic Circle Festival B Gotlands Läns Hemslöjdsförening Klink på fri hand B Neata Youth Neata Youth workshop B Greenland National Museum & Archives 19 Qualifying Norse sites in South Greenland to become World Heritage: The beginning of a long-term partnership B Interskandinavisk forskningsnetværk for velfærd & arkitektur B Kunsthal 44 Møen The Hammer Without a Master: Henning Christiansen's archive B Sceneimpuls FESTiBORG - en nordisk teaterfestival B Sorø Kommune, Kultur & Fritid FLUKS B Anita Santesson/ RFoD Nordic Romani Festival B University of Tartu Viljandi Culture Conference 'Traditional knitted Academy sweaters around the Baltic Sea' B Amatörteaterföreningen Humus Teaterfestivalen Draken B Danmarks Billedkunstlærere Nordisk Seminar i Billedkunst Kreativitet-Innovation og entreprenørskab B RDF The Nordic Dance Territories B RASK, samtidskunst som ressurs og bindeledd mellom tre kystkommuner i Norden, seminar og utstillinger B New Nordic Sounds New Nordic Sounds

22 B Mimitabu ensemble Scandinavian Weather Report B Tapio Tuomela Nordic Satellite Concerts B odsherred kulturfestival Viser på Toppen B Riksteatern Scen utan gränser- Norden B Form/Design Center Shop Show B UKM Norge Ung i Norden B Garantiföreningen för Cantores 3:e gosskörsfestivalen i Minores r.f. Östersjöområdet och Norden B Föreningen för nyskriven dramatik Dream business B Telemarkfestivalen -UNG: Norden B Finnish Cultural Institute for the Built into Our Nature Nordic Benelux Architecture on Tour in Belgium B Nordens hus Reykjavík The Mending North -photographic journey through the North Atlantic Islands B Noor-Eesti Loomekeskus MTÜ Tales from the Woods: Artist-in Residence in Small Nordic Places B Berättarnätet Kronoberg Nordiskt berättarläger - En möteplats för unga berättare B Brett Perkins Presents Copenhagen Songwriters Festival B Tärähtäneet ämmät/nutty Tarts Monokini B Sandra Lolax Spiritual Hardware - a mystical glory hole connecting nordic choreographers B Nordisk Panorama, NP Hackathon and NP Transmedia Kulturförvaltningen Malmö Stad Meetup B NAVIO Nordisk AV-oversættelseskonference B Instituto Cultural Suecia Uruguay Nordisk litteratur i Uruguay B Giron sámi teáhter Sms:at Sohpparis/SMS från Soppero B Doc Lounge Transmedia: The Whole Story B Baltic Centre for Writers and Translators - Festival and Seminar B Jonas Enevoldsen Andreasen Near Life Experience B Oslo Poesifestival Oslo poesifilm B SpokenWordFestival Skandinaviske stemmer B Galleri Odenslunda konstnärskollektiv BEAUTIFUL - Mötesplats för historia och samtidskonst B Filip Correia de Melo SONIC Cold sounds / Warm hearts B Valdresmusea AS Nordisk instrumentseminar B Oslo Screen Festival Symposium for Oslo Screen Festival B Kunsthall Oslo Performance Oslo - new directions in (Nordic) performance B Foreningen Isogaisa Isogaisa Festivalen B Tania Ørum The Avant-Gardes in the Nordic Countries : History, Culture and Aesthetics, 3-5 October 2013 B Alternative Party r.f. DIGITAL 2015? B Kulturkontakt Nord Nordisk vandreudstilling B Dockteaterföreningen UNIMA Sverige Nordisk dockteaterfestival B LORELLA SCACCO SOCIAL VIDEOSCAPES FROM THE NORTH B Háskóla Íslands Talehjælp til dansk som nabosprog B The Royal Danish Consulate General, Nordic Design & Innovation Week Shanghai Shanghai B Danske Børne - og Ny Nordisk Sommerfilmcamp Ungdomsfilmklubber B Folk Music Centre in Siglufjord. Folk Musik Academy B Henrik Lund Jørgensen Strandede B Littfest Littfest - Umeås internationella litteraturfestival 20

23 B CAVE production/hilmar Thordarson Arctic Circle Tour B Föreningen Galleri A50 DigitaLive B Åbo yrkeshögskola DIGITAL 2015? B Anni-Siiri Länsman Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer? B University of Tartu Viljandi Culture SUMIN 2014: Children s Theatre Academy Nordic-Baltic Theatre Schools Summit B DIGITAL , B NorthArc Percussion Group Timber, Nordic Tour B Kungliga Dramatiska Teatern Nationalismens apostlar - i Sverige, Danmark och Norge B Arbejdernuseet & ABA Seminar om "De nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturarv" B Region Västerbotten/Länsbiblioteket i <Innan_ punkt> - DIGITAL Västerbotten B Sophie Teik Hansen Our Time B Nationalmuseet Skinddragter online B Finlandsinstitutet i Frankrike Automne Nordique B Frida Wikström Digital B Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Forprosjekt: Arkitekturbiennalen i Venezia 2014 B fanclub Der Tod/La Mort B Substans Film AS ScienceFuture B NORDISK RUM Nordisk Rum B Galleri Strömsbruks ekonomiska Nordic Song Fesival in Strömsbruk förening B InTuit Dansekompani v/ Gerd Kaisa The Games We Play Vorren B Foundation Tallinn Print Triennial The 16th Tallinn Print Triennial "Literacy / Illitercay" B Hydrogenfabrikken Kunsthall AS Early Years. Del 2. Origins: Beyond Borders B Bureau for Lydakkumulerende Kunst DIGITAL B Consililum Berlin Music 'n' Migration: "A Scandinavian Jazz Odyssey" B Seismograf/DMT The Idea of North B NAPA - Nordens Institut i Grønland Allatta - Ung i Grønland, Ung i Verden B Anna Mikkola VAULT project space B Marita Isaksson DIGITAL CoScene B Finsktango Festival Finsktango Festival B Katrine Møllebæk, LAK festival LAK festival B Stichting Unfold REWIRE Festival B Inari Virkkala South of North (working title) B Jyväskylän kaupunki / Valon NORDIC LIGHT kaupunki -hanke B Pohjoinen valokuvakeskus - Nordliga Week 37 - Nordic Photographic Event fotocentret ry B Imploding Fictions Theatre Café Festival Oslo B Lisbet Torp, CIMCIM Conference 2014: Collectors Musikmuseet/Nationalmuseet at Music Museums - Reasons & Means B Benedicte Meyer Kroneberg Litteraturens virkning- Workshop for unge nordiske forfattere B Kunstforeningen GL STRAND Eventyrlige tegninger i Norden. Louis Moe, Sverre Malling, Julie Nord og Ragnar Persson B Brønderslev Forfatterskole/ Forfatterskolehold for skandinaviske Brønderslev Kommune unge B Sveriges Ambassad Bukarest Nordic Embassies as Guest of Honour at Gaudeamus Book Fair in Bucharest B Rovaniemi konstmuseum Sami Contemporary

24 B Annette Matthiesen Nordisk Fribyforfattertræf B Dansens Hus Norge ICE HOT Nordic Dance Platform B University of Turku Sensibus Collective: Nordic multimodal performances B Nordiskt informationskontor i Umeå Fälltäcken så in i Norden B Academia Gustaviana Society Nordic Tracks B Frøyas hus Kvinner i vikingtida B Ultima Festival Ultima Academy B Riksförbundet Svensk Jazz Ett handledningsprogram för nordiska musikarrangörer B Nordic Music Prize B Georg von Rosen, Danskul Scandinavian Salsa Congress kulturförening B Lemur v/hild Sofie Tafjord Critical Band Reykjavik og Göteborg B Selskapet Eventyret B Spiritus Mundi Your Choice! B Out In The North Out In The North - finding the nordic sound B h2dance DUET1/2/ B ILK music Entranet B Nordlek Betre språkforståing i Norden B Stormglas I/S ÅRSTIDERNE B Andreas Fliflet Turné Jienat B Göteborg International Film Festival Nordic Film Lab B Kirstine Nordentoft Mose - Lydskole, lyddage og arkiv i Siggalycke B Fylkingen PALS-internationell performancefestival, B Litteraturcentrum Uppsala / Studiefrämjandet 22 Fristad 2013: Festivaler & Workshops för läsande och skrivande unga i Skandinavien Songfarm, Nordigsk låtskriving og nettverksbygging B Songfarm (DaWorks Music Publishing) B CPH:LITT v/cultures CPH:LITT B Anders Mogensen Nordiske workshops i forbindelse med Jamdays 2014 B Nordiskt debutantseminarium B Norsk litteraturfestival Nordisk møtepunkt. Nordisk temaseminar og festivaldeltakelse under Norsk litteraturfestival 2014 B Association of Belgrade Architects Knock on Wood B Skálholt Summer Concerts Skálholt Summer Concerts B Nordatlantens Brygge The Big Borealis Band B Nordic Textile Art Nordiskt Textilmöte i Köpenhamn textil och arkitektur B Foreningen Ordkraft Ordkraft B Film i Skåne The Financing Forum for Kids Content B Nørrekærbiennalen Nørrekærbiennalen B W.danceArt KOLT Sápmi B Folkmusik i Norrköping FiN-Festivalen B UNGiKÖR Norbusang B Nordic Creative Commons Film Festival B Dansk ITI Nordic Performing Arts Days 14 - The performing arts facing globalization, digitalization and co-creation B Bonniers Konsthall Soloutställning Andreas Eriksson B Grønlands Nationalarkiv Vestnordisk Arkivkonference B ASSITEJ Danmark PULS Festival - tendenser i nordisk scenekunst for børn og unge

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere