Årsberetning HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2012 HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

2 1 Bestyrelsens sammensætning i 2012 Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret Morten Lehmann, formand Svend Erik Grue Nielsen Ole Kjær Jørgen Runge Jensen Ole Andersen Mette Schelle Bak, medarb.repræsentant Karen Lassen, næstformand Jens Peter Nielsen Lars Bloch Mette Balsby Kaj Jensen Christina Brandt Pedersen, elevrepræsentant Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret Solrun Asaa, medarbejderrepræsentant Mads Holzmann Greisen, elevrepræsentant Daglig ledelse Direktør: Birger Hørning

3 2 Årets faglige resultater Skolens faglige resultater samles dels i den obligatoriske institutionskontrakt og dels i HANSEN- BERG-udfordringerne, som er skolens strategiske mål og indsatsområder på kort sigt. Neden for følger udfordringerne for 2012 og en kort status. Status på HANSENBERG-udfordringer Tilpasning til 2013/2014 Nødvendige tiltag til imødegåelse af de forventede besparelser iværksættes. Medarbejdernes og ledelsens forslag til effektiviseringer og besparelser iværksættes. Tilpasning af arbejdsstyrken iværksættes. Diverse nødvendige omlægninger af m 2 -forbruget sættes i værk. Forhandlinger om overdragelse af multimediedesigneruddannelsen indledes og forventes færdiggjort. Nye tiltag til modvirkning af effekterne af reduktion i taxametertilskud og overdragelse af multimediedesigneruddannelsen afdækkes og forsøges iværksat. Status I 2011 og især i 2012 har der været afholdt møder med medarbejderne med henblik på at formulere og gerne implementere tiltag til at imødegå besparelserne. Enkelte er blevet iværksat, især har den nye organisation med en reduktion i antal chefer m.m. betydet en besparelse. Tilpasning af arbejdsstyrken har ikke været nødvendig har været præget af mange, mange forhandlinger med såvel Erhvervsakademi Kolding som med Ministeriet om betingelserne for overdragelse af multimediedesigneruddannelsen. Resultatet blev, at multimediedesigneruddannelsen fra 1. januar 2013 er overdraget til Erhvervsakademi Kolding, men forbliver på C.F. Tietgens Vej i et 3-årigt lejemål, og at nuværende pædagogisk ansat personale samt 1 administrativ medarbejder overføres i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven, og sidst men ikke mindst udspaltes et beløb under 1 million kr. af skolens egenkapital til Erhvervsakademi Kolding. Det er et imponerende flot resultat i lyset af, at beløbet var mere end det tidobbelte, da vi begyndte forhandlingerne. 2. HANSENBERG Liv og Læring Der iværksættes en langsigtet strategi over flere år. Strategien har som sit hovedformål: At skabe en skole, hvor vi og vores elever gennem en fortsat udvikling finder mening og sammenhæng i det, vi beskæftiger os med. Virkeliggørelsen af dette formål sker gennem en ny arbejdstidsaftale, udvikling af nye undervisningsformer og brug af nye medier i undervisningen, et fælles internt uddannelsesforløb og støtteprogram for alle ledere og alle medarbejdere samt implementering af ny organisation med en særlig afdeling Liv og Læring, som understøtter ovenstående. Status Skolens ledelse havde gerne set en anden arbejdstidsaftale en aftale, som kunne sikre, at vi er mere sammen med eleverne, og at vi kunne støtte hinanden. Men nu fik vi et kompromis, og det respekterer vi. Meningsfuld tilstedeværelse er et nyt tiltag, som vi er enige om. Det betyder,

4 3 at teams, som får under 75 % elevtilfredshed på EUD og 70 % på HANSENBERG GYMNASIUM samt et frafald på EUD på over 14 % og en gennemførelse, der er under 88, bliver bedt om at tilrettelægge en særlig meningsfuld tilstedeværelse, hvor de arbejder intensivt med at forbedre deres resultater. Liv og Læring-programmet kom i gang med fuld musik. Der er nu masser af projekter og initiativer på spil overalt på skolen. Brugen af nye medier har virkelig vundet indpas, se blot den nye hjemmeside og de mange spændende sites, som nu kører på skolen det er fantastisk, at det er kommet i gang på så kort tid. Lederne har været på skolebænken 11 dage i 2012 for at forberede sig til at kunne forbedre vores ydelser. De har arbejdet med enneagrammer, livgivende samtaler, talentudvikling og afdækning af personprofiler. De er klar til at tage fat på supervision i 2013, de er rede til at møde vores medarbejdere, der hvor de er. 3. HANSENBERG-vækst udvikling af kerneydelsen Beskriv og udbyd EUD-uddannelser, som er stykket sammen af AMU-kurser. Udbyd den grundlæggende voksenudannelse (GVU) til ufaglærte. Evt. joint venture-projekt med anden kursusudbyder. Øget udbud af Indtægtsdækket virksomhed på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. HANSENBERG GYMNASIUM satser på særegen profil ved iværksættelse af følgende initiativer: KomDes design og medier BioMat med fokus på biologi, samarbejde med Organia Konkurrencer Talentudvikling Forberedelsesfri skole Årgangsfri undervisning. Evt. etablering af HANSENBERG AKADEMI med følgende retninger: Hestesport Design Status Vi udbyder og gennemfører GVU for voksne ufaglærte. Vi har etableret efteruddannelse med styrket fokus på det grafiske område, og inden for Bygge og anlæg udbydes kurset Byggespecialisten til uddannede håndværkere. Samarbejdet med EUC Vest er sparring, så vi kan opbygge efteruddannelse og kursusudbud. På C.F. Tietgens Vej har vi væksthuset, som nu kaldes Designtek. Her har Liv og Læringprojektet været opbygningen af fleksibelt undervisningsudstyr. KomDes har igennem hele 2012 udviklet og implementeret en digital platform for studieretningens læringsaktiviteter. BioMat har nyskrevet studieretningens profil i lyset af, at en ny studieretning BiotekMat er blevet udbudt. Studieretningen har indgået en samarbejdsaftale med Organia og forventer at afvikle læringsaktiviteter i samarbejde med team VET.

5 4 HANSENBERG GYMNASIUM deltager i en række faste konkurrencer, fx Young Enterprise og Georg Mohr, samt en række ad hoc-konkurrencer. HANSENBERG GYMNASIUM har 4 elever med i et særligt talentudviklingsprogram. Den forberedelsesfri skole har vi valgt at indarbejde i Kodeks for god pædagogik. Årgangsfri undervisning vil være en del af organiseringen på HANSENBERG GYMNASIUM i HANSENBERG AKADEMI for hestesport er ikke implementeret, da prisen for optagelse m.m. skønnes at reducere elevgrundlaget til en uøkonomisk størrelse. 4. HANSENBERG-fastholdelse Der udformes en strategi for fastholdelse. Der tages initiativ til samlet indsats i Kolding Kommune for at nå målet, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Væksthusmodellen beskrives for alle brancheskoler. Etablering af simuleringsværksteder, dvs. saloner, cafe, værksteder til væksthuset m.m., på alle brancheskoler. Status Der er nu udformet en strategi for fastholdelse. Efter et meget grundigt analysearbejde står det klart, hvad vi bør sætte ind med. Materialet udsendes i begyndelsen af det nye år. Organia har deltaget i mønsterbrydningsprojektet og web 2.0-projektet. Diverse Liv og Læring-projekter har haft det sigte at øge fastholdelsen. I begyndelsen af året blev der afholdt flere møder med Kolding Kommune om en fælles indsats. Det ser nu ud til, at resultater af disse møder bliver indgåelse af en partnerskabsaftale med Kolding Kommune. I løbet af året er der indgået partnerskabsaftaler med Vejen Kommune på praktikpladsområdet. Det er nyt og har allerede vist sig effektivt. Aftalen med Kolding Kommune er imidlertid mere omfattende, da den også inddrager UU-vejledningen, brobygning osv. I marts 2013 ved vi, hvor vidtgående aftalen bliver. Væksthusmodellen er beskrevet for alle brancheskoler og implementeret pr. august 2012 på Organia. Der er udbudt en såkaldt virksomhedspakke, hvor undervisningen i udstrakt grad tager udgangspunkt i praksis.

6 5 5. HANSENBERG-nøgletal Økonomi Mål Resultat Årsresultat mio. kr. 2,9 11,1 Likviditet mio. kr. 46,0 61,1 Egenkapital mio. kr. 98,8 107,0 Produktivitet og effektivitet* 10,0 9,6 *Årselever/årsværk undervisningens gennemførelse Medarbejdere Samlet tilfredshed (skala 10) 8,5 Ingen måling i 2012 Svarprocent (skala 100) 92,0 Ingen måling i 2012 Elever og studerende Samlet tilfredshed over (skala 100) EUD grundforløb 75,0 73,2 EUD hovedforløb 75,0 72,6 HTX 65,0 71,0 Svarprocent over (skala 100) EUD grundforløb 80,0 77,7 EUD hovedforløb 82,0 83,5 HTX 88,0 87,5 Status Baggrunden for skolens resultat skal findes i en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i 2003, samt at skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Resultatet anses som meget tilfredsstillende.

7 6 Økonomisk årsberetning Udvikling i aktiviteter Aktivitetsmæssigt kan udviklingen i skolens årselevgrundlag beskrives således: Fig. 1 Aktivitetsnøgletal Aktivitetsmæssige nøgletal årselever Budget 2012 Ungdomsuddannelser Skolepraktik Korte videregående uddannelser inkl. KVU-efteruddannelser Voksenuddannelser Indtægtsdækket virksomhed Andet Skolehjem Årselever i alt Som det fremgår, har skolen haft et lille fald i antal årselever i Tilbagegangen er på 4 årselever i forhold til 2011, og der er samlet realiseret 38 årselever færre end budgetlagt. Tilbagegangen kan især henføres til ungdomsuddannelserne og skolepraktik, mens der er en svag fremgang på øvrige områder. Bag tallene gemmer sig store udsving på de enkelte aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Vurdering af årets økonomiske resultat Årets resultat blev et overskud på t.kr. mod et budgetteret resultat på t.kr. Det opnåede resultat er en kombination af en række særlige forhold herunder: Skolen har ultimo 2012 modtaget en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i Skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Dette skal ses i lyset af, at skolen forventer at gennemføre en række væsentlige strategiske initiativer i 2013 og således har ønsket at stå bedre rustet hertil. Multimediedesigneruddannelsens fremtidige tilknytning til skolen er afklaret og det er i den forbindelse aftalt, at uddannelsen fysisk forbliver i HANSENBERGs bygninger indtil udgangen af 2015, og dermed også i vid udstrækning trækker på og bidrager økonomisk til HANSENBERGs støtteprocesser i denne periode. HANSENBERG har således en tilfredsstillende periode til at gennemføre eventuelle nødvendige tilpasninger af støtteprocesser i forbindelse med uddannelsens fraflytning. Den i 2010 og 2011 foretagne hensættelse på samlet 1 mio. kr. er set i lyset heraf tilbageført. Skolens likviditet pr. 31. december 2012 er på t.kr. Skolen har selv finansieret årets investeringer. Skolens egenkapital er i 2012 forøget fra t.kr. til t.kr. Alt i alt må såvel årets resultat som den finansielle og likviditetsmæssige stilling pr betragtes som særdeles tilfredsstilende.

8 7 Udfordringer i Kerneydelsen søges forbedret gennem konceptet Den gode skole : a) Implementering af kodeks for god ledelse b) Implementering af kodeks for god pædagogik c) Implementering af kodeks for god administration og service At beskrive den gode skole afhænger helt sikkert af den, som skriver. Vi forsøger at gøre det på baggrund af 3 kodekser, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere hen over efteråret. Et kodeks er oprindeligt betegnelsen for en bog eller et manuskript, men blev siden til navnet for en samling af manuskripter. Vi har valgt at fortolke ordet som en fælles samling af adfærdsnormer, som vi tager udgangspunkt i, når vi drøfter ledelse, pædagogik, administration og service, og når vi reflekterer over disse ting. Det er et ideal, som næppe nogen person kan leve fuldt op til, men vi kan alle spejle vores adfærd op mod disse uskrevne regler og normer. Der er mange grunde til, at vi ønsker at bruge kodeks på skolen. Der er behov for, at vi har en fælles tilgang til ledelse, pædagogik, administration og service. Ressourcerne mindskes i disse år, så de, der er, skal anvendes optimalt. Gennem forskning er der skabt mere viden om, hvad der virker i ledelse og i pædagogik den viden skal naturligvis i spil, også på HANSENBERG. I praksis betyder det, at vi i 2013 vil se lederne i undervisningen, vi vil bruge supervision overalt, hvor det skønnes at være til gavn. Ledere som medarbejdere skal i højere grad arbejde med supervision. Lederen er ansvarlig for udvikling af den pædagogiske praksis og organisering. Det vil sige, at lederen skal iagttage, drøfte, facilitere den pædagogiske praksis individuelt og med teamet samlet. Dernæst sikrer lederen, at organiseringen sker hensigtsmæssigt fx ved at fordele ressourcer til de områder (læs undervisning), som har behov. Lederen vurderer og inspirerer teamet til den bedst tænkelige afviklingsform (tolærerordning, hjælpelærer, ekspertlærer, samle flere hold til oplæg, ekstensive vs. intensive forløb, brug af fagsites osv. osv.) Den gode undervisning følger de forslag, de ideer, som er gældende på skolen. Resultat og effekt af den gode undervisning skal fremgå af dataarkenes oplysninger om høj score på tilfredshedsmålingerne, gode karakterer, fremskaffelse af praktikpladser m.m. Dernæst vil vi arbejde hårdt på at udvikle og afprøve feedback-modeller, som involverer elever og andre brugere i skolens ydelser. Sammen skal vi finde den pædagogik, som virker på vores elever. Det kan betyde, at vi må sige farvel til en pædagogik, vi ellers har været glade for! Der vil blive udsendt en folder med de tre kodekser i det nye år, og de vil kunne findes på skolens hjemmeside. 2. Liv og Læring-programmet udbygges Forsøg med anden organisering af den pædagogiske ydelse iværksættes, og det nuværende HR-regnskab omlægges til en HD-beskrivelse. Supervision gennemføres som særlig indsats. I 2013 sættes nye Liv og Læring-forsøg i gang. Der skal arbejdes med nye måder at organisere arbejdet på. Det er som i 2012 målet at skabe mere samvær mellem elever og undervisere, samt at skabe et større fællesskab i de forskellige teams. Målene er: Vi vil arbejde sammen på en anden måde Vi vil beskrive, hvordan vi kan udvikle os sammen Vi vil særligt arbejde med at se, høre og lære af hinanden I den nye arbejdstidsaftale for 2013 er det aftalt, at undervisningsteams får mulighed for at arbejde efter konceptet meningsfuld tilstedeværelse. Efter en drøftelse mellem ledere og tillidsrepræsentanter skal undervisningsteams, som scorer under 75 (for HANSENBERG GYMNASIUM 70 %) i samlet elevtilfredshed, eller har et frafald på over 14 % og en gennemførelsesprocent under 88, sammen med lederne i fællesskab finde svarene på, hvordan undervisningen kan forbedres.

9 8 Vores nuværende HR-regnskab omlægges i 2013 til en såkaldt Human Developmentbeskrivelse, altså en beskrivelse som ser på gabet mellem det, vi kan, og det vi skal kunne fremtidigt, og derefter sætter ind med tiltag for at reducere forskellen. 3. Program for flere langtidsfriske blandt ansatte og elever Sundhedsprogrammet udbygges med obligatoriske aktive pauser. Vi vil være sunde, så vi holder aktive pauser kunne være et slogan for arbejdet i Som bekendt har skolen længe arbejdet med at forbedre sundheden for personalet og eleverne. På udvalgte områder er der nået flotte resultater. Nu sætter vi fokus på motion og kostvaner. Et af midlerne bliver brugen af aktive pauser, hvor vi alle gør noget aktivt, det kan være let gymnastik, power breaks, løb på trapperne osv. bliver vi ikke sundere, så bliver vi i det mindste gladere, og det tager vi med. 4. Strategi til imødegåelse af frafald iværksættes I 2012 har et udvalg arbejdet med at afdække, hvad der virker mod frafald. Skolens egen indsats har været analyseret, og nyeste forskning har været inddraget. Der tegner sig nu et billede af, hvad der virker. Der er udarbejdet ca. 20 anbefalinger. I 2013 går vi i gang med disse tiltag. Materialet bliver lagt ud på skolens hjemmeside, og en folder bliver sendt ud. 5. Forventet stagnation og fald i antal optagne i elever på ca. 5 % frem til 2020 søges modvirket gennem: etablering af studenterlinje på Organias grundforløb udbud af teknikfag på HTX-niveau undersøgelse om studenterlinjer kan etableres på andre forløb iværksættelse af fleksibelt grundforløb fra 2013 etablering af talentakademi etablering af praktikcenter. Fremskrivningerne af befolkningsudviklingen i skolens område viser, at ungdomsårgangene falder. Det kan føre til færre elever. Alene udspaltningen af multimediedesignerne medfører et fald i antal årselever på over 150. Der må derfor sættes ind med initiativer til at tiltrække flere elever, også for at modvirke den landsdækkende tendens, at færre unge søger en erhvervsuddannelse. Studenterlinjer kan være et virksomt middel til at få flere elever ind på skolen. Mange elever kommer i dag med en studentereksamen, og de skal tilbydes forløb, som tilgodeser deres teoretiske forudsætninger. Atter andre kommer med knap så gode skolekundskaber og er meget usikre på, hvad de vil være. De tilbydes et nyt grundforløb, det fleksible grundforløb, som afvikles efter sin helt egen model. Opstarten af et talentakademi har samme formål som ovenfor beskrevet. Vi vil tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, og vi vil sikre, at de elever, som har viljen til at arbejde og udvikle deres evner, får mulighederne. Det gælder både elever på erhvervsuddannelserne og elever på HANSENBERG GYMNASIUM. I praksis betyder det øget fokus på deltagelse i DM Skills, World Skills, projekt Forskerspirer, Georg Mohr-konkurrencen osv. osv.

10 9 Praktikpladsproblemet forventes minimeret via etablering af praktikcentre, som oprettes over hele landet, således også på HANSENBERG. 6. Mål og resultater for 2013 Overskud 2,2 mio. kr. Likviditet 55,6 mio. kr. Medarbejdertilfredshed 80,0 Virksomhedstilfredshed Der gennemføres ikke måling i 2013 Elevtilfredshed EUD 75,0 Elevtilfredshed HTX 70,0 Frafald EUD 14,0 Gennemførelse 88,0 Elevvolumen Praktikpladser 800 Langsigtet strategi Skolen har vedtaget en langsigtet strategi, som bygger på følgende overordnede indsatser og mål ved udgangen af 2015: Et uddannelsesudbud og -miljø, som tiltrækker elever og kursister og tilgodeser aftagernes behov Resultater ved udgangen af 2015: Antal elever som gennemfører 85 % af optaget Frafald uden perspektiv 12 % Overgangsfrekvens til videregående uddannelse 85 % af optaget på gymnasieuddannelsen Antal indgåede praktikaftaler 80 % af optaget pr. år Antal elever, som deltager i SkillsDenmarkkonkurrencen 20 pr. år Antal elever på Talentakademiet 40 Antal forskerspirer 3 pr. årgang Årlig vækst i volumen 2 % En god pædagogik, som er rummelig og udfordrende Resultater ved udgangen af 2015: Karaktergennemsnit på HB GYMNASIUM Er på landsgennemsnittet Andel af elever, som modtager medalje/ros til svendeprøverne Er steget med 10 % i forhold til 2012 Gennemsnitlig elevtilfredshed 78 på en skala til 100 Alle ansatte modtager leder-/kollegasupervision Minimum 1 gang pr. år Kodeks for god pædagogik 80 % af de målbare effektmål er indfriet 1 eller flere af Hattie s 15 højest placerede tiltag Implementeret i 90 % af undervisningsteamene Gennemsnitstilfredshed hos det pædagogiske personale Minimum 85 % En service og administration, som tilgodeser elevers, kursisters og ansattes behov samt medvirker til skolens fortsatte eksistens Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Elev- og virksomhedstilfredshed på området 78 %

11 10 Fastholder en likviditet på min. Opnår et resultat over 3 år på gennemsnitlig 8 % af omsætningen 3 % inklusiv strategisk pulje af omsætningen En god ledelse, som sikrer indfrielse af skolens mission og vision Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Samlet virksomhedstilfredshed 80 % Synergiskabende samtaler Gennemført for alle medarbejdere Ledersupervision Gennemført minimum 1 gang pr. år Dataark Anvendes af alle pædagogiske teams Ledertaksonomien Alle ledere kan de angivne niveauer i taksonomien