Årsberetning HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2012 HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

2 1 Bestyrelsens sammensætning i 2012 Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret Morten Lehmann, formand Svend Erik Grue Nielsen Ole Kjær Jørgen Runge Jensen Ole Andersen Mette Schelle Bak, medarb.repræsentant Karen Lassen, næstformand Jens Peter Nielsen Lars Bloch Mette Balsby Kaj Jensen Christina Brandt Pedersen, elevrepræsentant Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret Solrun Asaa, medarbejderrepræsentant Mads Holzmann Greisen, elevrepræsentant Daglig ledelse Direktør: Birger Hørning

3 2 Årets faglige resultater Skolens faglige resultater samles dels i den obligatoriske institutionskontrakt og dels i HANSEN- BERG-udfordringerne, som er skolens strategiske mål og indsatsområder på kort sigt. Neden for følger udfordringerne for 2012 og en kort status. Status på HANSENBERG-udfordringer Tilpasning til 2013/2014 Nødvendige tiltag til imødegåelse af de forventede besparelser iværksættes. Medarbejdernes og ledelsens forslag til effektiviseringer og besparelser iværksættes. Tilpasning af arbejdsstyrken iværksættes. Diverse nødvendige omlægninger af m 2 -forbruget sættes i værk. Forhandlinger om overdragelse af multimediedesigneruddannelsen indledes og forventes færdiggjort. Nye tiltag til modvirkning af effekterne af reduktion i taxametertilskud og overdragelse af multimediedesigneruddannelsen afdækkes og forsøges iværksat. Status I 2011 og især i 2012 har der været afholdt møder med medarbejderne med henblik på at formulere og gerne implementere tiltag til at imødegå besparelserne. Enkelte er blevet iværksat, især har den nye organisation med en reduktion i antal chefer m.m. betydet en besparelse. Tilpasning af arbejdsstyrken har ikke været nødvendig har været præget af mange, mange forhandlinger med såvel Erhvervsakademi Kolding som med Ministeriet om betingelserne for overdragelse af multimediedesigneruddannelsen. Resultatet blev, at multimediedesigneruddannelsen fra 1. januar 2013 er overdraget til Erhvervsakademi Kolding, men forbliver på C.F. Tietgens Vej i et 3-årigt lejemål, og at nuværende pædagogisk ansat personale samt 1 administrativ medarbejder overføres i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven, og sidst men ikke mindst udspaltes et beløb under 1 million kr. af skolens egenkapital til Erhvervsakademi Kolding. Det er et imponerende flot resultat i lyset af, at beløbet var mere end det tidobbelte, da vi begyndte forhandlingerne. 2. HANSENBERG Liv og Læring Der iværksættes en langsigtet strategi over flere år. Strategien har som sit hovedformål: At skabe en skole, hvor vi og vores elever gennem en fortsat udvikling finder mening og sammenhæng i det, vi beskæftiger os med. Virkeliggørelsen af dette formål sker gennem en ny arbejdstidsaftale, udvikling af nye undervisningsformer og brug af nye medier i undervisningen, et fælles internt uddannelsesforløb og støtteprogram for alle ledere og alle medarbejdere samt implementering af ny organisation med en særlig afdeling Liv og Læring, som understøtter ovenstående. Status Skolens ledelse havde gerne set en anden arbejdstidsaftale en aftale, som kunne sikre, at vi er mere sammen med eleverne, og at vi kunne støtte hinanden. Men nu fik vi et kompromis, og det respekterer vi. Meningsfuld tilstedeværelse er et nyt tiltag, som vi er enige om. Det betyder,

4 3 at teams, som får under 75 % elevtilfredshed på EUD og 70 % på HANSENBERG GYMNASIUM samt et frafald på EUD på over 14 % og en gennemførelse, der er under 88, bliver bedt om at tilrettelægge en særlig meningsfuld tilstedeværelse, hvor de arbejder intensivt med at forbedre deres resultater. Liv og Læring-programmet kom i gang med fuld musik. Der er nu masser af projekter og initiativer på spil overalt på skolen. Brugen af nye medier har virkelig vundet indpas, se blot den nye hjemmeside og de mange spændende sites, som nu kører på skolen det er fantastisk, at det er kommet i gang på så kort tid. Lederne har været på skolebænken 11 dage i 2012 for at forberede sig til at kunne forbedre vores ydelser. De har arbejdet med enneagrammer, livgivende samtaler, talentudvikling og afdækning af personprofiler. De er klar til at tage fat på supervision i 2013, de er rede til at møde vores medarbejdere, der hvor de er. 3. HANSENBERG-vækst udvikling af kerneydelsen Beskriv og udbyd EUD-uddannelser, som er stykket sammen af AMU-kurser. Udbyd den grundlæggende voksenudannelse (GVU) til ufaglærte. Evt. joint venture-projekt med anden kursusudbyder. Øget udbud af Indtægtsdækket virksomhed på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. HANSENBERG GYMNASIUM satser på særegen profil ved iværksættelse af følgende initiativer: KomDes design og medier BioMat med fokus på biologi, samarbejde med Organia Konkurrencer Talentudvikling Forberedelsesfri skole Årgangsfri undervisning. Evt. etablering af HANSENBERG AKADEMI med følgende retninger: Hestesport Design Status Vi udbyder og gennemfører GVU for voksne ufaglærte. Vi har etableret efteruddannelse med styrket fokus på det grafiske område, og inden for Bygge og anlæg udbydes kurset Byggespecialisten til uddannede håndværkere. Samarbejdet med EUC Vest er sparring, så vi kan opbygge efteruddannelse og kursusudbud. På C.F. Tietgens Vej har vi væksthuset, som nu kaldes Designtek. Her har Liv og Læringprojektet været opbygningen af fleksibelt undervisningsudstyr. KomDes har igennem hele 2012 udviklet og implementeret en digital platform for studieretningens læringsaktiviteter. BioMat har nyskrevet studieretningens profil i lyset af, at en ny studieretning BiotekMat er blevet udbudt. Studieretningen har indgået en samarbejdsaftale med Organia og forventer at afvikle læringsaktiviteter i samarbejde med team VET.

5 4 HANSENBERG GYMNASIUM deltager i en række faste konkurrencer, fx Young Enterprise og Georg Mohr, samt en række ad hoc-konkurrencer. HANSENBERG GYMNASIUM har 4 elever med i et særligt talentudviklingsprogram. Den forberedelsesfri skole har vi valgt at indarbejde i Kodeks for god pædagogik. Årgangsfri undervisning vil være en del af organiseringen på HANSENBERG GYMNASIUM i HANSENBERG AKADEMI for hestesport er ikke implementeret, da prisen for optagelse m.m. skønnes at reducere elevgrundlaget til en uøkonomisk størrelse. 4. HANSENBERG-fastholdelse Der udformes en strategi for fastholdelse. Der tages initiativ til samlet indsats i Kolding Kommune for at nå målet, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Væksthusmodellen beskrives for alle brancheskoler. Etablering af simuleringsværksteder, dvs. saloner, cafe, værksteder til væksthuset m.m., på alle brancheskoler. Status Der er nu udformet en strategi for fastholdelse. Efter et meget grundigt analysearbejde står det klart, hvad vi bør sætte ind med. Materialet udsendes i begyndelsen af det nye år. Organia har deltaget i mønsterbrydningsprojektet og web 2.0-projektet. Diverse Liv og Læring-projekter har haft det sigte at øge fastholdelsen. I begyndelsen af året blev der afholdt flere møder med Kolding Kommune om en fælles indsats. Det ser nu ud til, at resultater af disse møder bliver indgåelse af en partnerskabsaftale med Kolding Kommune. I løbet af året er der indgået partnerskabsaftaler med Vejen Kommune på praktikpladsområdet. Det er nyt og har allerede vist sig effektivt. Aftalen med Kolding Kommune er imidlertid mere omfattende, da den også inddrager UU-vejledningen, brobygning osv. I marts 2013 ved vi, hvor vidtgående aftalen bliver. Væksthusmodellen er beskrevet for alle brancheskoler og implementeret pr. august 2012 på Organia. Der er udbudt en såkaldt virksomhedspakke, hvor undervisningen i udstrakt grad tager udgangspunkt i praksis.

6 5 5. HANSENBERG-nøgletal Økonomi Mål Resultat Årsresultat mio. kr. 2,9 11,1 Likviditet mio. kr. 46,0 61,1 Egenkapital mio. kr. 98,8 107,0 Produktivitet og effektivitet* 10,0 9,6 *Årselever/årsværk undervisningens gennemførelse Medarbejdere Samlet tilfredshed (skala 10) 8,5 Ingen måling i 2012 Svarprocent (skala 100) 92,0 Ingen måling i 2012 Elever og studerende Samlet tilfredshed over (skala 100) EUD grundforløb 75,0 73,2 EUD hovedforløb 75,0 72,6 HTX 65,0 71,0 Svarprocent over (skala 100) EUD grundforløb 80,0 77,7 EUD hovedforløb 82,0 83,5 HTX 88,0 87,5 Status Baggrunden for skolens resultat skal findes i en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i 2003, samt at skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Resultatet anses som meget tilfredsstillende.

7 6 Økonomisk årsberetning Udvikling i aktiviteter Aktivitetsmæssigt kan udviklingen i skolens årselevgrundlag beskrives således: Fig. 1 Aktivitetsnøgletal Aktivitetsmæssige nøgletal årselever Budget 2012 Ungdomsuddannelser Skolepraktik Korte videregående uddannelser inkl. KVU-efteruddannelser Voksenuddannelser Indtægtsdækket virksomhed Andet Skolehjem Årselever i alt Som det fremgår, har skolen haft et lille fald i antal årselever i Tilbagegangen er på 4 årselever i forhold til 2011, og der er samlet realiseret 38 årselever færre end budgetlagt. Tilbagegangen kan især henføres til ungdomsuddannelserne og skolepraktik, mens der er en svag fremgang på øvrige områder. Bag tallene gemmer sig store udsving på de enkelte aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Vurdering af årets økonomiske resultat Årets resultat blev et overskud på t.kr. mod et budgetteret resultat på t.kr. Det opnåede resultat er en kombination af en række særlige forhold herunder: Skolen har ultimo 2012 modtaget en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i Skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Dette skal ses i lyset af, at skolen forventer at gennemføre en række væsentlige strategiske initiativer i 2013 og således har ønsket at stå bedre rustet hertil. Multimediedesigneruddannelsens fremtidige tilknytning til skolen er afklaret og det er i den forbindelse aftalt, at uddannelsen fysisk forbliver i HANSENBERGs bygninger indtil udgangen af 2015, og dermed også i vid udstrækning trækker på og bidrager økonomisk til HANSENBERGs støtteprocesser i denne periode. HANSENBERG har således en tilfredsstillende periode til at gennemføre eventuelle nødvendige tilpasninger af støtteprocesser i forbindelse med uddannelsens fraflytning. Den i 2010 og 2011 foretagne hensættelse på samlet 1 mio. kr. er set i lyset heraf tilbageført. Skolens likviditet pr. 31. december 2012 er på t.kr. Skolen har selv finansieret årets investeringer. Skolens egenkapital er i 2012 forøget fra t.kr. til t.kr. Alt i alt må såvel årets resultat som den finansielle og likviditetsmæssige stilling pr betragtes som særdeles tilfredsstilende.

8 7 Udfordringer i Kerneydelsen søges forbedret gennem konceptet Den gode skole : a) Implementering af kodeks for god ledelse b) Implementering af kodeks for god pædagogik c) Implementering af kodeks for god administration og service At beskrive den gode skole afhænger helt sikkert af den, som skriver. Vi forsøger at gøre det på baggrund af 3 kodekser, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere hen over efteråret. Et kodeks er oprindeligt betegnelsen for en bog eller et manuskript, men blev siden til navnet for en samling af manuskripter. Vi har valgt at fortolke ordet som en fælles samling af adfærdsnormer, som vi tager udgangspunkt i, når vi drøfter ledelse, pædagogik, administration og service, og når vi reflekterer over disse ting. Det er et ideal, som næppe nogen person kan leve fuldt op til, men vi kan alle spejle vores adfærd op mod disse uskrevne regler og normer. Der er mange grunde til, at vi ønsker at bruge kodeks på skolen. Der er behov for, at vi har en fælles tilgang til ledelse, pædagogik, administration og service. Ressourcerne mindskes i disse år, så de, der er, skal anvendes optimalt. Gennem forskning er der skabt mere viden om, hvad der virker i ledelse og i pædagogik den viden skal naturligvis i spil, også på HANSENBERG. I praksis betyder det, at vi i 2013 vil se lederne i undervisningen, vi vil bruge supervision overalt, hvor det skønnes at være til gavn. Ledere som medarbejdere skal i højere grad arbejde med supervision. Lederen er ansvarlig for udvikling af den pædagogiske praksis og organisering. Det vil sige, at lederen skal iagttage, drøfte, facilitere den pædagogiske praksis individuelt og med teamet samlet. Dernæst sikrer lederen, at organiseringen sker hensigtsmæssigt fx ved at fordele ressourcer til de områder (læs undervisning), som har behov. Lederen vurderer og inspirerer teamet til den bedst tænkelige afviklingsform (tolærerordning, hjælpelærer, ekspertlærer, samle flere hold til oplæg, ekstensive vs. intensive forløb, brug af fagsites osv. osv.) Den gode undervisning følger de forslag, de ideer, som er gældende på skolen. Resultat og effekt af den gode undervisning skal fremgå af dataarkenes oplysninger om høj score på tilfredshedsmålingerne, gode karakterer, fremskaffelse af praktikpladser m.m. Dernæst vil vi arbejde hårdt på at udvikle og afprøve feedback-modeller, som involverer elever og andre brugere i skolens ydelser. Sammen skal vi finde den pædagogik, som virker på vores elever. Det kan betyde, at vi må sige farvel til en pædagogik, vi ellers har været glade for! Der vil blive udsendt en folder med de tre kodekser i det nye år, og de vil kunne findes på skolens hjemmeside. 2. Liv og Læring-programmet udbygges Forsøg med anden organisering af den pædagogiske ydelse iværksættes, og det nuværende HR-regnskab omlægges til en HD-beskrivelse. Supervision gennemføres som særlig indsats. I 2013 sættes nye Liv og Læring-forsøg i gang. Der skal arbejdes med nye måder at organisere arbejdet på. Det er som i 2012 målet at skabe mere samvær mellem elever og undervisere, samt at skabe et større fællesskab i de forskellige teams. Målene er: Vi vil arbejde sammen på en anden måde Vi vil beskrive, hvordan vi kan udvikle os sammen Vi vil særligt arbejde med at se, høre og lære af hinanden I den nye arbejdstidsaftale for 2013 er det aftalt, at undervisningsteams får mulighed for at arbejde efter konceptet meningsfuld tilstedeværelse. Efter en drøftelse mellem ledere og tillidsrepræsentanter skal undervisningsteams, som scorer under 75 (for HANSENBERG GYMNASIUM 70 %) i samlet elevtilfredshed, eller har et frafald på over 14 % og en gennemførelsesprocent under 88, sammen med lederne i fællesskab finde svarene på, hvordan undervisningen kan forbedres.

9 8 Vores nuværende HR-regnskab omlægges i 2013 til en såkaldt Human Developmentbeskrivelse, altså en beskrivelse som ser på gabet mellem det, vi kan, og det vi skal kunne fremtidigt, og derefter sætter ind med tiltag for at reducere forskellen. 3. Program for flere langtidsfriske blandt ansatte og elever Sundhedsprogrammet udbygges med obligatoriske aktive pauser. Vi vil være sunde, så vi holder aktive pauser kunne være et slogan for arbejdet i Som bekendt har skolen længe arbejdet med at forbedre sundheden for personalet og eleverne. På udvalgte områder er der nået flotte resultater. Nu sætter vi fokus på motion og kostvaner. Et af midlerne bliver brugen af aktive pauser, hvor vi alle gør noget aktivt, det kan være let gymnastik, power breaks, løb på trapperne osv. bliver vi ikke sundere, så bliver vi i det mindste gladere, og det tager vi med. 4. Strategi til imødegåelse af frafald iværksættes I 2012 har et udvalg arbejdet med at afdække, hvad der virker mod frafald. Skolens egen indsats har været analyseret, og nyeste forskning har været inddraget. Der tegner sig nu et billede af, hvad der virker. Der er udarbejdet ca. 20 anbefalinger. I 2013 går vi i gang med disse tiltag. Materialet bliver lagt ud på skolens hjemmeside, og en folder bliver sendt ud. 5. Forventet stagnation og fald i antal optagne i elever på ca. 5 % frem til 2020 søges modvirket gennem: etablering af studenterlinje på Organias grundforløb udbud af teknikfag på HTX-niveau undersøgelse om studenterlinjer kan etableres på andre forløb iværksættelse af fleksibelt grundforløb fra 2013 etablering af talentakademi etablering af praktikcenter. Fremskrivningerne af befolkningsudviklingen i skolens område viser, at ungdomsårgangene falder. Det kan føre til færre elever. Alene udspaltningen af multimediedesignerne medfører et fald i antal årselever på over 150. Der må derfor sættes ind med initiativer til at tiltrække flere elever, også for at modvirke den landsdækkende tendens, at færre unge søger en erhvervsuddannelse. Studenterlinjer kan være et virksomt middel til at få flere elever ind på skolen. Mange elever kommer i dag med en studentereksamen, og de skal tilbydes forløb, som tilgodeser deres teoretiske forudsætninger. Atter andre kommer med knap så gode skolekundskaber og er meget usikre på, hvad de vil være. De tilbydes et nyt grundforløb, det fleksible grundforløb, som afvikles efter sin helt egen model. Opstarten af et talentakademi har samme formål som ovenfor beskrevet. Vi vil tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, og vi vil sikre, at de elever, som har viljen til at arbejde og udvikle deres evner, får mulighederne. Det gælder både elever på erhvervsuddannelserne og elever på HANSENBERG GYMNASIUM. I praksis betyder det øget fokus på deltagelse i DM Skills, World Skills, projekt Forskerspirer, Georg Mohr-konkurrencen osv. osv.

10 9 Praktikpladsproblemet forventes minimeret via etablering af praktikcentre, som oprettes over hele landet, således også på HANSENBERG. 6. Mål og resultater for 2013 Overskud 2,2 mio. kr. Likviditet 55,6 mio. kr. Medarbejdertilfredshed 80,0 Virksomhedstilfredshed Der gennemføres ikke måling i 2013 Elevtilfredshed EUD 75,0 Elevtilfredshed HTX 70,0 Frafald EUD 14,0 Gennemførelse 88,0 Elevvolumen Praktikpladser 800 Langsigtet strategi Skolen har vedtaget en langsigtet strategi, som bygger på følgende overordnede indsatser og mål ved udgangen af 2015: Et uddannelsesudbud og -miljø, som tiltrækker elever og kursister og tilgodeser aftagernes behov Resultater ved udgangen af 2015: Antal elever som gennemfører 85 % af optaget Frafald uden perspektiv 12 % Overgangsfrekvens til videregående uddannelse 85 % af optaget på gymnasieuddannelsen Antal indgåede praktikaftaler 80 % af optaget pr. år Antal elever, som deltager i SkillsDenmarkkonkurrencen 20 pr. år Antal elever på Talentakademiet 40 Antal forskerspirer 3 pr. årgang Årlig vækst i volumen 2 % En god pædagogik, som er rummelig og udfordrende Resultater ved udgangen af 2015: Karaktergennemsnit på HB GYMNASIUM Er på landsgennemsnittet Andel af elever, som modtager medalje/ros til svendeprøverne Er steget med 10 % i forhold til 2012 Gennemsnitlig elevtilfredshed 78 på en skala til 100 Alle ansatte modtager leder-/kollegasupervision Minimum 1 gang pr. år Kodeks for god pædagogik 80 % af de målbare effektmål er indfriet 1 eller flere af Hattie s 15 højest placerede tiltag Implementeret i 90 % af undervisningsteamene Gennemsnitstilfredshed hos det pædagogiske personale Minimum 85 % En service og administration, som tilgodeser elevers, kursisters og ansattes behov samt medvirker til skolens fortsatte eksistens Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Elev- og virksomhedstilfredshed på området 78 %

11 10 Fastholder en likviditet på min. Opnår et resultat over 3 år på gennemsnitlig 8 % af omsætningen 3 % inklusiv strategisk pulje af omsætningen En god ledelse, som sikrer indfrielse af skolens mission og vision Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Samlet virksomhedstilfredshed 80 % Synergiskabende samtaler Gennemført for alle medarbejdere Ledersupervision Gennemført minimum 1 gang pr. år Dataark Anvendes af alle pædagogiske teams Ledertaksonomien Alle ledere kan de angivne niveauer i taksonomien

Bestyrelsens sammensætning i 2011

Bestyrelsens sammensætning i 2011 Årsberetning 2011 Bestyrelsens sammensætning i 2011 Morten Lehmann, formand Træ-Industri-Byg Karen Lassen, næstformand Dansk Erhverv/HORESTA Finn Vesterholm Dansk Byggeri Jens Peter Nielsen Dansk Metal

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Kontraktens indsatsområder, herunder mål Mål 1: HANSENBERG-udfordringer 2: Oprustnings-/ forbedringsinitiativer på udvalgte

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2016-2017 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det grundlæggende

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 1 Kort om Mercantec Mercantec er en fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg:

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015

Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015 Opgørelse over resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2014-2015 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Årsrapport HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

Årsrapport HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf Årsrapport 2014 HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk HANSENBERG 1 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING... 2 Institutionsoplysninger... 2

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Side 1 af 7 12/09/2013 infonyt Frisøruddannelsen December 2013 Svendeprøve Endnu en svendeprøve er veloverstået. På billederne herover ses nogle af modellerne fra svendeprøven i november 2013. 24 elever

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere