Årsberetning HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding Tlf. 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2012 HANSENBERG Skovvangen Kolding Tlf

2 1 Bestyrelsens sammensætning i 2012 Bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret Morten Lehmann, formand Svend Erik Grue Nielsen Ole Kjær Jørgen Runge Jensen Ole Andersen Mette Schelle Bak, medarb.repræsentant Karen Lassen, næstformand Jens Peter Nielsen Lars Bloch Mette Balsby Kaj Jensen Christina Brandt Pedersen, elevrepræsentant Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret Solrun Asaa, medarbejderrepræsentant Mads Holzmann Greisen, elevrepræsentant Daglig ledelse Direktør: Birger Hørning

3 2 Årets faglige resultater Skolens faglige resultater samles dels i den obligatoriske institutionskontrakt og dels i HANSEN- BERG-udfordringerne, som er skolens strategiske mål og indsatsområder på kort sigt. Neden for følger udfordringerne for 2012 og en kort status. Status på HANSENBERG-udfordringer Tilpasning til 2013/2014 Nødvendige tiltag til imødegåelse af de forventede besparelser iværksættes. Medarbejdernes og ledelsens forslag til effektiviseringer og besparelser iværksættes. Tilpasning af arbejdsstyrken iværksættes. Diverse nødvendige omlægninger af m 2 -forbruget sættes i værk. Forhandlinger om overdragelse af multimediedesigneruddannelsen indledes og forventes færdiggjort. Nye tiltag til modvirkning af effekterne af reduktion i taxametertilskud og overdragelse af multimediedesigneruddannelsen afdækkes og forsøges iværksat. Status I 2011 og især i 2012 har der været afholdt møder med medarbejderne med henblik på at formulere og gerne implementere tiltag til at imødegå besparelserne. Enkelte er blevet iværksat, især har den nye organisation med en reduktion i antal chefer m.m. betydet en besparelse. Tilpasning af arbejdsstyrken har ikke været nødvendig har været præget af mange, mange forhandlinger med såvel Erhvervsakademi Kolding som med Ministeriet om betingelserne for overdragelse af multimediedesigneruddannelsen. Resultatet blev, at multimediedesigneruddannelsen fra 1. januar 2013 er overdraget til Erhvervsakademi Kolding, men forbliver på C.F. Tietgens Vej i et 3-årigt lejemål, og at nuværende pædagogisk ansat personale samt 1 administrativ medarbejder overføres i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven, og sidst men ikke mindst udspaltes et beløb under 1 million kr. af skolens egenkapital til Erhvervsakademi Kolding. Det er et imponerende flot resultat i lyset af, at beløbet var mere end det tidobbelte, da vi begyndte forhandlingerne. 2. HANSENBERG Liv og Læring Der iværksættes en langsigtet strategi over flere år. Strategien har som sit hovedformål: At skabe en skole, hvor vi og vores elever gennem en fortsat udvikling finder mening og sammenhæng i det, vi beskæftiger os med. Virkeliggørelsen af dette formål sker gennem en ny arbejdstidsaftale, udvikling af nye undervisningsformer og brug af nye medier i undervisningen, et fælles internt uddannelsesforløb og støtteprogram for alle ledere og alle medarbejdere samt implementering af ny organisation med en særlig afdeling Liv og Læring, som understøtter ovenstående. Status Skolens ledelse havde gerne set en anden arbejdstidsaftale en aftale, som kunne sikre, at vi er mere sammen med eleverne, og at vi kunne støtte hinanden. Men nu fik vi et kompromis, og det respekterer vi. Meningsfuld tilstedeværelse er et nyt tiltag, som vi er enige om. Det betyder,

4 3 at teams, som får under 75 % elevtilfredshed på EUD og 70 % på HANSENBERG GYMNASIUM samt et frafald på EUD på over 14 % og en gennemførelse, der er under 88, bliver bedt om at tilrettelægge en særlig meningsfuld tilstedeværelse, hvor de arbejder intensivt med at forbedre deres resultater. Liv og Læring-programmet kom i gang med fuld musik. Der er nu masser af projekter og initiativer på spil overalt på skolen. Brugen af nye medier har virkelig vundet indpas, se blot den nye hjemmeside og de mange spændende sites, som nu kører på skolen det er fantastisk, at det er kommet i gang på så kort tid. Lederne har været på skolebænken 11 dage i 2012 for at forberede sig til at kunne forbedre vores ydelser. De har arbejdet med enneagrammer, livgivende samtaler, talentudvikling og afdækning af personprofiler. De er klar til at tage fat på supervision i 2013, de er rede til at møde vores medarbejdere, der hvor de er. 3. HANSENBERG-vækst udvikling af kerneydelsen Beskriv og udbyd EUD-uddannelser, som er stykket sammen af AMU-kurser. Udbyd den grundlæggende voksenudannelse (GVU) til ufaglærte. Evt. joint venture-projekt med anden kursusudbyder. Øget udbud af Indtægtsdækket virksomhed på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. HANSENBERG GYMNASIUM satser på særegen profil ved iværksættelse af følgende initiativer: KomDes design og medier BioMat med fokus på biologi, samarbejde med Organia Konkurrencer Talentudvikling Forberedelsesfri skole Årgangsfri undervisning. Evt. etablering af HANSENBERG AKADEMI med følgende retninger: Hestesport Design Status Vi udbyder og gennemfører GVU for voksne ufaglærte. Vi har etableret efteruddannelse med styrket fokus på det grafiske område, og inden for Bygge og anlæg udbydes kurset Byggespecialisten til uddannede håndværkere. Samarbejdet med EUC Vest er sparring, så vi kan opbygge efteruddannelse og kursusudbud. På C.F. Tietgens Vej har vi væksthuset, som nu kaldes Designtek. Her har Liv og Læringprojektet været opbygningen af fleksibelt undervisningsudstyr. KomDes har igennem hele 2012 udviklet og implementeret en digital platform for studieretningens læringsaktiviteter. BioMat har nyskrevet studieretningens profil i lyset af, at en ny studieretning BiotekMat er blevet udbudt. Studieretningen har indgået en samarbejdsaftale med Organia og forventer at afvikle læringsaktiviteter i samarbejde med team VET.

5 4 HANSENBERG GYMNASIUM deltager i en række faste konkurrencer, fx Young Enterprise og Georg Mohr, samt en række ad hoc-konkurrencer. HANSENBERG GYMNASIUM har 4 elever med i et særligt talentudviklingsprogram. Den forberedelsesfri skole har vi valgt at indarbejde i Kodeks for god pædagogik. Årgangsfri undervisning vil være en del af organiseringen på HANSENBERG GYMNASIUM i HANSENBERG AKADEMI for hestesport er ikke implementeret, da prisen for optagelse m.m. skønnes at reducere elevgrundlaget til en uøkonomisk størrelse. 4. HANSENBERG-fastholdelse Der udformes en strategi for fastholdelse. Der tages initiativ til samlet indsats i Kolding Kommune for at nå målet, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Væksthusmodellen beskrives for alle brancheskoler. Etablering af simuleringsværksteder, dvs. saloner, cafe, værksteder til væksthuset m.m., på alle brancheskoler. Status Der er nu udformet en strategi for fastholdelse. Efter et meget grundigt analysearbejde står det klart, hvad vi bør sætte ind med. Materialet udsendes i begyndelsen af det nye år. Organia har deltaget i mønsterbrydningsprojektet og web 2.0-projektet. Diverse Liv og Læring-projekter har haft det sigte at øge fastholdelsen. I begyndelsen af året blev der afholdt flere møder med Kolding Kommune om en fælles indsats. Det ser nu ud til, at resultater af disse møder bliver indgåelse af en partnerskabsaftale med Kolding Kommune. I løbet af året er der indgået partnerskabsaftaler med Vejen Kommune på praktikpladsområdet. Det er nyt og har allerede vist sig effektivt. Aftalen med Kolding Kommune er imidlertid mere omfattende, da den også inddrager UU-vejledningen, brobygning osv. I marts 2013 ved vi, hvor vidtgående aftalen bliver. Væksthusmodellen er beskrevet for alle brancheskoler og implementeret pr. august 2012 på Organia. Der er udbudt en såkaldt virksomhedspakke, hvor undervisningen i udstrakt grad tager udgangspunkt i praksis.

6 5 5. HANSENBERG-nøgletal Økonomi Mål Resultat Årsresultat mio. kr. 2,9 11,1 Likviditet mio. kr. 46,0 61,1 Egenkapital mio. kr. 98,8 107,0 Produktivitet og effektivitet* 10,0 9,6 *Årselever/årsværk undervisningens gennemførelse Medarbejdere Samlet tilfredshed (skala 10) 8,5 Ingen måling i 2012 Svarprocent (skala 100) 92,0 Ingen måling i 2012 Elever og studerende Samlet tilfredshed over (skala 100) EUD grundforløb 75,0 73,2 EUD hovedforløb 75,0 72,6 HTX 65,0 71,0 Svarprocent over (skala 100) EUD grundforløb 80,0 77,7 EUD hovedforløb 82,0 83,5 HTX 88,0 87,5 Status Baggrunden for skolens resultat skal findes i en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i 2003, samt at skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Resultatet anses som meget tilfredsstillende.

7 6 Økonomisk årsberetning Udvikling i aktiviteter Aktivitetsmæssigt kan udviklingen i skolens årselevgrundlag beskrives således: Fig. 1 Aktivitetsnøgletal Aktivitetsmæssige nøgletal årselever Budget 2012 Ungdomsuddannelser Skolepraktik Korte videregående uddannelser inkl. KVU-efteruddannelser Voksenuddannelser Indtægtsdækket virksomhed Andet Skolehjem Årselever i alt Som det fremgår, har skolen haft et lille fald i antal årselever i Tilbagegangen er på 4 årselever i forhold til 2011, og der er samlet realiseret 38 årselever færre end budgetlagt. Tilbagegangen kan især henføres til ungdomsuddannelserne og skolepraktik, mens der er en svag fremgang på øvrige områder. Bag tallene gemmer sig store udsving på de enkelte aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. Vurdering af årets økonomiske resultat Årets resultat blev et overskud på t.kr. mod et budgetteret resultat på t.kr. Det opnåede resultat er en kombination af en række særlige forhold herunder: Skolen har ultimo 2012 modtaget en tilbagebetaling på t.kr. fra SKAT vedrørende for lidt udbetalt rentegodtgørelse i forbindelse med skolens momskrav fra perioden udbetalt i Skolen har været tilbageholdende med at benytte de afsatte midler til strategiske initiativer i årets løb (skolens strategiske pulje). Der er således anvendt t.kr. mindre af puljen end budgetlagt. Dette skal ses i lyset af, at skolen forventer at gennemføre en række væsentlige strategiske initiativer i 2013 og således har ønsket at stå bedre rustet hertil. Multimediedesigneruddannelsens fremtidige tilknytning til skolen er afklaret og det er i den forbindelse aftalt, at uddannelsen fysisk forbliver i HANSENBERGs bygninger indtil udgangen af 2015, og dermed også i vid udstrækning trækker på og bidrager økonomisk til HANSENBERGs støtteprocesser i denne periode. HANSENBERG har således en tilfredsstillende periode til at gennemføre eventuelle nødvendige tilpasninger af støtteprocesser i forbindelse med uddannelsens fraflytning. Den i 2010 og 2011 foretagne hensættelse på samlet 1 mio. kr. er set i lyset heraf tilbageført. Skolens likviditet pr. 31. december 2012 er på t.kr. Skolen har selv finansieret årets investeringer. Skolens egenkapital er i 2012 forøget fra t.kr. til t.kr. Alt i alt må såvel årets resultat som den finansielle og likviditetsmæssige stilling pr betragtes som særdeles tilfredsstilende.

8 7 Udfordringer i Kerneydelsen søges forbedret gennem konceptet Den gode skole : a) Implementering af kodeks for god ledelse b) Implementering af kodeks for god pædagogik c) Implementering af kodeks for god administration og service At beskrive den gode skole afhænger helt sikkert af den, som skriver. Vi forsøger at gøre det på baggrund af 3 kodekser, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere hen over efteråret. Et kodeks er oprindeligt betegnelsen for en bog eller et manuskript, men blev siden til navnet for en samling af manuskripter. Vi har valgt at fortolke ordet som en fælles samling af adfærdsnormer, som vi tager udgangspunkt i, når vi drøfter ledelse, pædagogik, administration og service, og når vi reflekterer over disse ting. Det er et ideal, som næppe nogen person kan leve fuldt op til, men vi kan alle spejle vores adfærd op mod disse uskrevne regler og normer. Der er mange grunde til, at vi ønsker at bruge kodeks på skolen. Der er behov for, at vi har en fælles tilgang til ledelse, pædagogik, administration og service. Ressourcerne mindskes i disse år, så de, der er, skal anvendes optimalt. Gennem forskning er der skabt mere viden om, hvad der virker i ledelse og i pædagogik den viden skal naturligvis i spil, også på HANSENBERG. I praksis betyder det, at vi i 2013 vil se lederne i undervisningen, vi vil bruge supervision overalt, hvor det skønnes at være til gavn. Ledere som medarbejdere skal i højere grad arbejde med supervision. Lederen er ansvarlig for udvikling af den pædagogiske praksis og organisering. Det vil sige, at lederen skal iagttage, drøfte, facilitere den pædagogiske praksis individuelt og med teamet samlet. Dernæst sikrer lederen, at organiseringen sker hensigtsmæssigt fx ved at fordele ressourcer til de områder (læs undervisning), som har behov. Lederen vurderer og inspirerer teamet til den bedst tænkelige afviklingsform (tolærerordning, hjælpelærer, ekspertlærer, samle flere hold til oplæg, ekstensive vs. intensive forløb, brug af fagsites osv. osv.) Den gode undervisning følger de forslag, de ideer, som er gældende på skolen. Resultat og effekt af den gode undervisning skal fremgå af dataarkenes oplysninger om høj score på tilfredshedsmålingerne, gode karakterer, fremskaffelse af praktikpladser m.m. Dernæst vil vi arbejde hårdt på at udvikle og afprøve feedback-modeller, som involverer elever og andre brugere i skolens ydelser. Sammen skal vi finde den pædagogik, som virker på vores elever. Det kan betyde, at vi må sige farvel til en pædagogik, vi ellers har været glade for! Der vil blive udsendt en folder med de tre kodekser i det nye år, og de vil kunne findes på skolens hjemmeside. 2. Liv og Læring-programmet udbygges Forsøg med anden organisering af den pædagogiske ydelse iværksættes, og det nuværende HR-regnskab omlægges til en HD-beskrivelse. Supervision gennemføres som særlig indsats. I 2013 sættes nye Liv og Læring-forsøg i gang. Der skal arbejdes med nye måder at organisere arbejdet på. Det er som i 2012 målet at skabe mere samvær mellem elever og undervisere, samt at skabe et større fællesskab i de forskellige teams. Målene er: Vi vil arbejde sammen på en anden måde Vi vil beskrive, hvordan vi kan udvikle os sammen Vi vil særligt arbejde med at se, høre og lære af hinanden I den nye arbejdstidsaftale for 2013 er det aftalt, at undervisningsteams får mulighed for at arbejde efter konceptet meningsfuld tilstedeværelse. Efter en drøftelse mellem ledere og tillidsrepræsentanter skal undervisningsteams, som scorer under 75 (for HANSENBERG GYMNASIUM 70 %) i samlet elevtilfredshed, eller har et frafald på over 14 % og en gennemførelsesprocent under 88, sammen med lederne i fællesskab finde svarene på, hvordan undervisningen kan forbedres.

9 8 Vores nuværende HR-regnskab omlægges i 2013 til en såkaldt Human Developmentbeskrivelse, altså en beskrivelse som ser på gabet mellem det, vi kan, og det vi skal kunne fremtidigt, og derefter sætter ind med tiltag for at reducere forskellen. 3. Program for flere langtidsfriske blandt ansatte og elever Sundhedsprogrammet udbygges med obligatoriske aktive pauser. Vi vil være sunde, så vi holder aktive pauser kunne være et slogan for arbejdet i Som bekendt har skolen længe arbejdet med at forbedre sundheden for personalet og eleverne. På udvalgte områder er der nået flotte resultater. Nu sætter vi fokus på motion og kostvaner. Et af midlerne bliver brugen af aktive pauser, hvor vi alle gør noget aktivt, det kan være let gymnastik, power breaks, løb på trapperne osv. bliver vi ikke sundere, så bliver vi i det mindste gladere, og det tager vi med. 4. Strategi til imødegåelse af frafald iværksættes I 2012 har et udvalg arbejdet med at afdække, hvad der virker mod frafald. Skolens egen indsats har været analyseret, og nyeste forskning har været inddraget. Der tegner sig nu et billede af, hvad der virker. Der er udarbejdet ca. 20 anbefalinger. I 2013 går vi i gang med disse tiltag. Materialet bliver lagt ud på skolens hjemmeside, og en folder bliver sendt ud. 5. Forventet stagnation og fald i antal optagne i elever på ca. 5 % frem til 2020 søges modvirket gennem: etablering af studenterlinje på Organias grundforløb udbud af teknikfag på HTX-niveau undersøgelse om studenterlinjer kan etableres på andre forløb iværksættelse af fleksibelt grundforløb fra 2013 etablering af talentakademi etablering af praktikcenter. Fremskrivningerne af befolkningsudviklingen i skolens område viser, at ungdomsårgangene falder. Det kan føre til færre elever. Alene udspaltningen af multimediedesignerne medfører et fald i antal årselever på over 150. Der må derfor sættes ind med initiativer til at tiltrække flere elever, også for at modvirke den landsdækkende tendens, at færre unge søger en erhvervsuddannelse. Studenterlinjer kan være et virksomt middel til at få flere elever ind på skolen. Mange elever kommer i dag med en studentereksamen, og de skal tilbydes forløb, som tilgodeser deres teoretiske forudsætninger. Atter andre kommer med knap så gode skolekundskaber og er meget usikre på, hvad de vil være. De tilbydes et nyt grundforløb, det fleksible grundforløb, som afvikles efter sin helt egen model. Opstarten af et talentakademi har samme formål som ovenfor beskrevet. Vi vil tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, og vi vil sikre, at de elever, som har viljen til at arbejde og udvikle deres evner, får mulighederne. Det gælder både elever på erhvervsuddannelserne og elever på HANSENBERG GYMNASIUM. I praksis betyder det øget fokus på deltagelse i DM Skills, World Skills, projekt Forskerspirer, Georg Mohr-konkurrencen osv. osv.

10 9 Praktikpladsproblemet forventes minimeret via etablering af praktikcentre, som oprettes over hele landet, således også på HANSENBERG. 6. Mål og resultater for 2013 Overskud 2,2 mio. kr. Likviditet 55,6 mio. kr. Medarbejdertilfredshed 80,0 Virksomhedstilfredshed Der gennemføres ikke måling i 2013 Elevtilfredshed EUD 75,0 Elevtilfredshed HTX 70,0 Frafald EUD 14,0 Gennemførelse 88,0 Elevvolumen Praktikpladser 800 Langsigtet strategi Skolen har vedtaget en langsigtet strategi, som bygger på følgende overordnede indsatser og mål ved udgangen af 2015: Et uddannelsesudbud og -miljø, som tiltrækker elever og kursister og tilgodeser aftagernes behov Resultater ved udgangen af 2015: Antal elever som gennemfører 85 % af optaget Frafald uden perspektiv 12 % Overgangsfrekvens til videregående uddannelse 85 % af optaget på gymnasieuddannelsen Antal indgåede praktikaftaler 80 % af optaget pr. år Antal elever, som deltager i SkillsDenmarkkonkurrencen 20 pr. år Antal elever på Talentakademiet 40 Antal forskerspirer 3 pr. årgang Årlig vækst i volumen 2 % En god pædagogik, som er rummelig og udfordrende Resultater ved udgangen af 2015: Karaktergennemsnit på HB GYMNASIUM Er på landsgennemsnittet Andel af elever, som modtager medalje/ros til svendeprøverne Er steget med 10 % i forhold til 2012 Gennemsnitlig elevtilfredshed 78 på en skala til 100 Alle ansatte modtager leder-/kollegasupervision Minimum 1 gang pr. år Kodeks for god pædagogik 80 % af de målbare effektmål er indfriet 1 eller flere af Hattie s 15 højest placerede tiltag Implementeret i 90 % af undervisningsteamene Gennemsnitstilfredshed hos det pædagogiske personale Minimum 85 % En service og administration, som tilgodeser elevers, kursisters og ansattes behov samt medvirker til skolens fortsatte eksistens Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Elev- og virksomhedstilfredshed på området 78 %

11 10 Fastholder en likviditet på min. Opnår et resultat over 3 år på gennemsnitlig 8 % af omsætningen 3 % inklusiv strategisk pulje af omsætningen En god ledelse, som sikrer indfrielse af skolens mission og vision Resultater ved udgangen af 2015: Medarbejdertilfredshed 85 % Samlet virksomhedstilfredshed 80 % Synergiskabende samtaler Gennemført for alle medarbejdere Ledersupervision Gennemført minimum 1 gang pr. år Dataark Anvendes af alle pædagogiske teams Ledertaksonomien Alle ledere kan de angivne niveauer i taksonomien

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever.

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever. Præsentation Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2013 et budget på 1.114 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever, Vejle Tekniske

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Vejen Business College Strategiplan 2014-2018

Vejen Business College Strategiplan 2014-2018 Vejen Business College Strategiplan 2014-2018 1 Strategiske udfordringer, muligheder og indsatsområder 2014-2018 Nærværende udgør skolens strategiplan for perioden 2014-2018. Indhold: 1. Skolens strategiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2013 OM HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen er en moderne fagskole, der uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Siden 1966 har Handelsfagskolen uddannet

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere