Referat. 11. april Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014"

Transkript

1 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen Deltagere: Henrik Rasmussen, Formand, Borgmester Vallensbæk Kommune Jesper Würtzen, Næstformand, Borgmester Ballerup Kommune Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Max Damgaard, medarb. repr., Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Mette Annelie Rasmussen, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Marlene Haugaard, referent, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Vacant: Erhvervsrepræsentant udpeget af KKR Repræsentant udpeget af Vækstforum Region Hovedstaden Repræsentant udpeget af Vækstforum Region Hovedstaden Afbud: Thyge Enevoldsen, kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Winni Grosbøll, observatør, Borgmester Bornholms Regionskommune Dorte Langeland Christensen, observatør Erhvervsstyrelsen Referat 1. Velkomst, konstituering og orientering ved formanden. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og orientering om udpegning af resterende medlemmer. Præsentation bordet rundt og konstituering af bestyrelsen. Orientering om arbejdet i bestyrelsen. Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse udpeges af KKR, Vækstforum Region Hovedstaden og Væksthusets medarbejdere. Desuden udpeger Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Vækstforum Bornholm observatører til bestyrelsen. På nuværende tidspunkt har KKR udpeget formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, men har endnu ikke udpeget en erhvervsrepræsentant. Der er sendt brev til Vækstforum Region Hovedstaden om udpegning af to medlemmer til bestyrelsen. Der er ligeledes sendt brev til Vækstforum Bornholm om udpegning af en observatør. Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune har udpeget en observatør hver og medarbejderne i Væksthus Hovedstadsregionen har valgt et

2 bestyrelsesmedlem. Jf. vedtægterne skal Væksthusets bestyrelse konstituere sig med en næstformand på første bestyrelsesmøde. Vedtægterne er senest revideret januar Side 2/6 Orienterer sig i vedtægter og forretningsorden og herunder drøfter evt. ændringer i forretningsorden konstituerer sig med en næstformand Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Würtzen, Borgmester Ballerup kommune som næstformand. Revideret forretningsorden fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. Der planlægges studietur for bestyrelsen i Vedtægter 1.2 Forretningsorden 2. Rundvisning og orientering ved direktøren om Væksthuset. Kort orientering om opgaver og projektaktiviteter samt aktuelle udfordringer. Væksthus Hovedstadsregionens opgave er at give sparring og vejledning om vækstmuligheder målrettet iværksættere og mindre virksomheder med ambitioner om at vokse. Væksthuset arbejder hvert år med mere end 1000 virksomheder. De virksomheder som bruger væksthuset vokser mere på omsætning, eksport og medarbejdere end sammenlignelige virksomheder. Denne del af Væksthusets opgave er finansieret af en resultatkontrakt, hvor midlerne kommer fra staten via kommunernes bloktilskud. Denne kontrakt udgør ca. 30 mio. kr. Væksthuset er desuden operatør på eksternt finansierede projekter, som er tilbud målrettet iværksættere og mindre virksomheder og bidrager til at de kan vokse hurtigere. Projektporteføljen består af en række større og mindre projekter, som finansieres af Vækstforum Region Hovedstaden, Vækstforum Bornholm, Erhvervsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt kommuner i Region Hovedstaden. Projektporteføljen udgør tilsammen ca. 35 mio. kr. Med udgangen af 2014 udløber en større del af projektfinansieringen, og Væksthus Hovedstadsregionen har derfor fokus på at udvikle og ansøge nye projekter, som er i tråd med Væksthusets strategi og med bevillingsgivernes ønsker. Tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at vi igen påpeger over for KL og ERST, at effektmålingerne bør være over flere år, da et enkelt år ikke er retvisende for virksomhedernes implementering og eksekvering af vækstplanerne. 2.1 Resultatkontrakt Budget 2014, godkendt på bestyrelsesmøde

3 2.3 Resultatopgørelse 2013 Side 3/6 3. Årsrapport og årsberetning 2013 Godkendelse af regnskab Væksthusets revisor Morten Bjerregaard, KPMG og økonomichef Michael Drage deltager under dette punkt. Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet årsrapport 2013, som er revideret af Væksthusets revisor KPMG. Proceduren er at den nye bestyrelse, som er tiltrådt 1. april 2014 godkender og underskriver årsregnskab for Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet udkast til årsberetning Godkender og underskriver årsrapport for 2013 Godkender udkast til årsrapport 2013 Økonomichef og revisor fremlagde regnskab og protokollat, som er med blank påtegning. Bestyrelsen bekræftede, at den ikke har kendskab til evt. besvigelser. Bestyrelseshonorar er kr. til formanden, kr. til næstformand og kr. til bestyrelsesmedlemmer og observatører. Væksthuset har tegnet ansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer. Revisor påpegede, at bestyrelsen skal være opmærksom på, at Væksthuset er en NON-PROFIT organisation, og dermed at overskud og akkumuleret egenkapital ikke må blive for stor. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet som blev underskrevet. Bestyrelsen tog årsberetningen til efterretning. 3.1 Årsrapport Revisionsprotokollat 3.3 Årsberetning udkast 4. Borgmesterrunde Orientering om besøgsrunde hos kommunerne i Region Hovedstaden og drøftelse af input til Fokuseret Vækstdagsorden v/ Henrik Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelsesformand Henrik Rasmussen og direktør Marlene Haugaard er på besøg hos samtlige kommuner i Region Hovedstaden. På møderne drøftes kommunernes tilfredshed med Væksthuset og evt. ønsker til forbedringer samt kommunernes input til den fokuserede vækstdagsorden. Pr. 26. marts er 19 ud af 29 kommuner besøgt. Tager orienteringen til efterretning

4 Med afsæt i orienteringen drøfter hvordan Væksthus Hovedstadsregionen bedst kan bidrage til arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden og herunder Væksthusets rolle og operationelle tilbud. Side 4/6 Grundlæggende er kommunerne tilfredse med Væksthuset. Flere ønsker et tættere samarbejde, og efterlyser mere kommunikation om Vækstforløbene, desuden ønsker kommunerne en inddragelse af Væksthuset i arbejdet med den fokuserede Vækstdagsorden. Når alle besøg er gennemført udarbejdes et samlet referat og indstilling til det videre arbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at punktet behandles på næste bestyrelsesmøde, når borgmesterrunden er afsluttet. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et oplæg til diskussionen, som bl.a. har fokus på samarbejde mellem Væksthuset og kommunerne og forankring af Væksthuset i kommunerne. 4.1 Fokuseret Vækstdagsorden 5. Væksthus 2.0 Orientering om og status på Væksthus 2.0 v/ Marlene Væksthusene er blevet evalueret i foråret 2013 af IRIS Group. Hovedkonklusionen i evalueringen er at 1 kr. investeret i Væksthusene giver et samfundsbidrag på 2,6 kr. Evalueringen konkluderer også, at Væksthusene skal blive bedre til at få fat i Vækstlaget af virksomheder og at der er behov for et længerevarende samarbejde med virksomhederne, hvis det skal lykkes, at få virksomhederne til at vokse mere og hurtigere. Evalueringen peger ligeledes på, at det er afgørende at de rigtige projektilbud er til rådighed for virksomhederne i forlængelse af vækstforløbet. På baggrund af evalueringen har Væksthusene arbejdet med udvikling af en ny vækstmodel samt en handlingsplan for udvikling og implementering af modellen. Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5.1 Væksthusene 2.0 en ny vækstmodel 5.2 Handlingsplan forankringstilsagn 6. Enstrenget erhvervsservice Orientering om etablering af enstrenget erhvervsservice i Region Hovedstaden v/ Marlene Lov om erhvervsfremme fastlægger at kommunerne har ansvaret for erhvervsservice. Opgaven er delt i en lokal erhvervsservice, som er en frivillig opgave for kommunerne og en specialiseret

5 erhvervsservice, som er obligatorisk og varetages af Væksthuset. Loven fastlægger ikke omfang af eller indhold i den lokale erhvervsservice. I kommunerne i hovedstadsregionen har der traditionelt været begrænset fokus på lokal erhvervsservice, og tilbuddene i kommunerne er fragmenterede og af blandet kvalitet. En række kommuner pt. 13 har indgået kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om at løfte den del af opgaven, som er målrettet at hjælpe iværksættere med at etablere en virksomhed. Fordelene ved denne løsning er, at indsatsen organiseres et sted, og dermed giver et kvalitetsmæssigt løft og en samlet tværgående markedsføring. Flere kommuner overvejer at tilslutte sig denne ordning ligesom flere kommuner overvejer at udvide ordningen, så den også indeholder tilbud til etablerede virksomheder om fx generationsskifte, automatisering og digitalisering mv. Specifikt på Bornholm er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til den fremtidige erhvervsserviceindsats på Bornholm. Side 5/6 Tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at Væksthuset udarbejder et oplæg til en fleksibel model, som behandles på et af de kommende bestyrelsesmøder. 6.1 Kommissorium for fremtidig erhvervsservice på Bornholm 7. Eventuelt Bestyrelsen foreslog at der fremover anvendes et system til bestyrelsesmateriale som hedder E-dagsorden. 8. Mødeplan 2014 Dato for bestyrelsesmøder 2014 skal fastlægges. Bestyrelsen holder 4 årlige møder af 2 timers varighed. De 4 møder har hvert sit tema, som det fremgår af oversigten: Tidspunkt Marts Juni September December Temaer Godkendelse af årsregnskab. Faglige aktiviteter i Væksthuset. Strategi og mål for det efterfølgende år. Budgetopfølgning og estimat for året. Budget for det kommende år. Julefrokost Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes en oversigt over bestyrelsens beslutninger og status på implementering. Oversigten er vedlagt i bilag Fastlægger datoer for resterende møder i 2014

6 - Drøfter om temaerne skal suppleres med andre - Drøfter om et eller flere af møderne skal afholdes på en virksomhed - Orienterer sig i bilag vedr. bestyrelsens beslutninger og status på implementering. Side 6/6 Bestyrelsen besluttede følgende datoer for bestyrelsesmøder 2014 Torsdag den 26. juni kl Mødet holdes evt. hos en virksomhed. Torsdag den 11. september kl Mødet holdes på Vallensbæk Rådhus. Onsdag den 17. december kl Status og opfølgning på bestyrelsens beslutninger