Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

2 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag Område Budget og regnskab Indtægter Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Særbidrag Vejbidrag Private spildevandsanlæg og overtagelse heraf Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Haderslev Spildevands a/s anlæg Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der på overdragelsestidspunktet er tilsluttet Haderslev Spildevands a/s anlæg Spildevandsanlæg i nye private byggemodninger Private spildevandsanlæg som tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg Tilslutningspligt Ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg Gentilslutning til Haderslev Spildevands anlæg Ledningsbrud Diverse bestemmelser Måledata Betalingsvilkår Fællesbestemmelser Vedtægtens ikrafttræden Definitioner Udarbejdet af Godkendt af Bestyrelsen i Karen Jakobsen Haderslev Spildevand a/s Dato: 18. december 2014 Dato: 18. november 2014 Godkendt af Haderslev Byråd Dato: 16. december 2014 S / D / 2.0 Side 2 af 12

3 1. Grundlag Haderslev Spildevand a/s har udarbejdet denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s eller på anden måde tilknyttet selskabet. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. samt lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 2. Område Vedtægten gælder for spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s samt for anlæg som Haderslev Spildevand a/s har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 7a. Hvor spildevandsplanen foreskriver det, og det er besluttet at gennemføre kloakering, er Haderslev Spildevand a/s forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for hver enkelt ejendom eller til områdeafgrænsningen for et spildevandsanlæg omfattet af betalingslovens 5 stk. 1. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakoplandet er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 3. Budget og regnskab Haderslev Spildevand a/s udarbejder hvert år et budget over forventede driftsudgifter og investeringer for det næstkommende år. På baggrund heraf fastsættes årligt selskabets takster i form af vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Derudover fastsætter årligt bidrag og takster for fælles obligatoriske tømningsordninger. Taksterne fastsættes af Haderslev Spildevand a/s og godkendes af kommunalbestyrelsen i Haderslev. Haderslev Spildevands regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, samt privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s efter lovens 7a. Regnskabet omfatter tillige indtægter fra afledere af spildevand til spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, eller er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s efter lovens 7a. For fælles obligatoriske tømningsordninger, udformes der selvstændige regnskaber, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningsordninger samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningerne. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift og afskrivninger af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. 4. Indtægter Haderslev Spildevands a/s udgifter dækkes af indtægter fra opkrævning af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. S / D / 2.0 Side 3 af 12

4 4.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s, eller før 1. januar 2010 et offentligt spildevandsanlæg Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Begge med udgangspunkt den 1. juli For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Haderslev Spildevand a/s kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standard-tilslutningsbidraget; dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. Pålignes et reduceret tilslutningsbidrag, skal standardtilslutningsbidraget være helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger forbundet med kloakeringen af ejendommen. Til grund for beregningen af et reduceret bidrag lægges nødvendige anlægsinvesteringer som forudsætning for kloakeringen af ejendommen, samt overvejelser om ejendommens anvendelse på sigt skifter karakter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Tilslutningsbidraget fastsættes efter gældende takst på forfaldstidspunktet Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til indeksregulering fra DANVA. DANVAs indeksregulering er baseret på Danmarks Statistiks omkostnings-indeks for anlægsarbejder, jordarbejder med indeks 100 i 2. kvartal For beregningen anvendes et basisindeks på 109,10 for 2. kvartal 1997 svarende til kr. eksklusiv moms. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af takstbladet for Haderslev Spildevand a/s Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer mv. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Haderslev Spildevand a/s fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealudvidelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. S / D / 2.0 Side 4 af 12

5 Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykke-de ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutnings-bidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Hvis en erhvervsejendom overgår fra land- til byzone, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen i byzone minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen i landzone Forfaldstidpunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Dette vil i praksis være, når stikledning er ført frem til ejendommens skelgrænse. Ved forøgelse af grundarealet for erhvervsejendomme i byzone og ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone vil dette i praksis være, når der foreligger tilladelse til ændringen. Ved en erhvervsejendoms overgang fra landzone til byzone forfalder det supplerende tilslutningsbidrag til betaling, når der foreligger et af byrådet godkendt plangrundlag. Hovedledninger eller detailkloak, som passerer en ejendom, kan ikke betragtes som stikledning. Ejendommen betragtes først som tilsluttet, når Haderslev Spildevand a/s har etableret grenrør til den pågældende ejendom. 4.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s eller kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s, betaler vandafledningsbidrag. S / D / 2.0 Side 5 af 12

6 4.2.1 Vandafledningsbidraget beregning Vandafledningsbidraget består af henholdsvis et fast bidrag, som opkræves pr. spildevandsstikledning, samt et variabelt bidrag, som opkræves pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Ejendomme med mere end ét spildevandsstik opkræves således ét fast bidrag pr. stikledning, der er ført frem til grundgrænsen. Ejere af ejendomme med mere end én spildevandsstikledning kan for egen regning vælge at annullere overskydende stikledninger, hvorved antallet af faste bidrag kan reduceres. Der opkræves ikke stikledningsbidrag for separate regnvandsstikledninger. Det variable bidrag pr. m³ og det faste bidrag fastsættes af Haderslev Spildevand a/s én gang årligt for det kommende kalenderår på grundlag af Haderslev Spildevands budget. Det variable bidrag pr. m³ og det faste bidrags størrelse fremgår af takstbladet for det enkelte kalenderår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Haderslev Spildevands anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg 7a, betaler vandafledningsbidrag og stikledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale rense-løsning tages i brug Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, afregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boligenheder, hvor der ikke afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år, dog 70 m³ pr. år for sommerhuse. Såfremt sommerhuse anvendes til helårsbeboelse eller i øvrigt i videre omfang end anført i lov om planlægning, 40 stk. 1, fastsættes normalvandforbrug dog til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug eller efter målt eller skønnet spildevandsmængde. Trappemodel Erhvervsejendomme som med et samlet forbrug på over 500 m3 vand pr. ejendomsnummer pr. år kan søge gennem naturstyrelsen søge om, at opnå en reduktion i den variable del af spildevandsafgiften. Ved ejendomme med blandet forbrug kan der udelukkende opnås reduktion i spildevandsafgiften for det vandforbrug der anvendes til erhvervsmæssige formål. Mængder der er givet fradrag for med baggrund i, at de ikke tilledes kloaksystemet skal fradrages det samlede forbrug ved ansøgning om reduktion i spildevandsafgift efter trappemodellen. For at opnå reduktion i spildevandsafgiften er det endvidere et krav, at virksomheden arbejder under markedsmæssige vilkår. Vand som indgår i produktion eller ikke afledes til kloak. Erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Vandforbrug, der ønskes fradrag for, må ikke afledes til Haderslev Spildevands anlæg. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, hvor det er muligt, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fradraget. S / D / 2.0 Side 6 af 12

7 Bimålere ejes af Haderslev Spildevand a/s, og der gælder de samme bestemmelser og vilkår som for afregningsmålere jf. Regulativ for Drikkevand 2011 for Haderslev Vand a/s. Haderslev Spildevand a/s kan i særlige tilfælde indgå aftale om, at målinger foretaget i afløbet fra en erhvervsvirksomhed kan danne grundlag for afregning af vandafledningsbidrag. Alle udgifter forbundet med opsætning, drift og aflæsning af en måler i afløbet fra en erhvervsvirksomhed afholdes af virksomheden Øvrige Der opkræves endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Haderslev Spildevands anlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over korte perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om afløb fra mobile slagtebusser, fiskebiler, tilledning fra byggepladser eller ikke permanent tilsluttede afværgeboringer. Den afledte mængde fra ikke permanente tilslutninger opgøres på baggrund af målinger eller fastsættes skønsmæssigt. Haderslev Spildevand fastsætter i forbindelse med midlertidige tilslutningstilladelser krav til hvordan vandmængderne opgøres. Samtlige udgifter til eventuelt måleudstyr, herunder verifikation samt aflæsning afholdes af den der udleder spildevand til Haderslev Spildevands anlæg. Der skal også betales afledningsafgift af spildevand, der ikke kan henføres til et målt vandforbrug. Det kan f.eks. være spildevand fra en virksomheds fabrikationsproces-ser, genbrug af regnvand, vand fra afværgepumpninger, vandværkers filterskyllevand og perkolat fra lossepladser, når dette vand tilledes Haderslev Spildevands anlæg. Afregning sker enten efter særskilte målere, eller efter skøn. Hvilken metode der anvendes, afgør Haderslev Spildevand a/s i forbindelse med tilladelse til afledningen. Alle udgifter til eventuelt målerudstyr, herunder verifikation og aflæsning afholdes af forbrugeren. Som udgangspunkt betales der dog ikke vandaflednings-bidrag ved lovlige midlertidige tilslutninger til det separate regnvandssystem. Dette gælder dog ikke, hvis udledningen er forbundet med omkostninger for Haderslev Spildevand a/s Særlig forurenet overfladevand For ejendomme, hvorfra der udledes særligt forurenet overfladevand, kan miljømyndighederne afgøre, at dette overfladevand sidestilles med almindeligt husspildevand, og derfor undtagelsesvist skal ledes til spildevandssystemet. Overfladevand betragtes som særligt forurenet, når særlige forhold på en ejendom, såsom udendørs produktion eller udendørs vask, medfører spild eller forurening med miljøfremmede stoffer. Såfremt en ejendom får tilslutningstilladelse til udledning af særligt forurenet overfladevand til Haderslev Spildevands anlæg, opkræves der vandafledningsbidrag for den afledte mængde. Afløbsmængden fra uoverdækkede arealer afregnes efter takstbladets sats. Miljømyndigheden fastsætter i sin tilslutningstilladelse vilkår om drosling af afledningen til Haderslev Spildevands anlæg. 4.3 Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. S / D / 2.0 Side 7 af 12

8 Særbidraget betales ud over den almindelige vandafledningsbidrag, og afregningen sker en gang årligt. 4.4 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Haderslev Spildevands a/s anlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Haderslev Spildevand a/s på en procentdel af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Vejbidraget (procentsatsen) fastsættes af Haderslev Spildevand a/s og godkendes af kommunalbestyrelsen ud fra en opgørelse af udgifterne forbundet med at håndtere vejvandet fra kommunale veje og private fællesveje. 5. Private spildevandsanlæg og overtagelse heraf 5.1 Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Haderslev Spildevands a/s anlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Haderslev Spildevand a/s kan overtage fælles private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Haderslev Spildevand a/s yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag; Haderslev Spildevand a/s har modregningsret ved betaling. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden jf. 57 og 8 i Lov om offentlige veje. 5.2 Overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der på overdragelsestidspunktet er tilsluttet Haderslev Spildevands a/s anlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan beslutte, at Haderslev Spildevand a/s kan overtage ét eller flere spildevandsanlæg omfattet af betalingslovens 5 stk. 1, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s. Haderslev Spildevand a/s yder i den forbindelse normalt ikke godtgørelse for det overtagne spildevandsanlæg. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden jf. 57 og 58 i Lov om offentlige veje. S / D / 2.0 Side 8 af 12

9 5.3 Spildevandsanlæg i nye private byggemodninger Etablering af spildevandsanlæg i private byggemodninger kan arrangeres på 3 måder: 1. Haderslev Spildevand a/s forestår såvel projektering som udførelse af spildevandsanlægget, der forbliver Haderslev Spildevands anlæg. Inden Haderslev Spildevand a/s igangsætter projektering og udførelse af anlægget, skal udstykkeren stille en anfordringsgaranti til Haderslev Spildevand a/s for betaling af kloak-tilslutningsbidraget, der kan opkræves ved tilslutning af grundene i udstykningen. 2. Udstykkeren forestår projektering og udførelse af spildevandsanlægget efter myndighedernes vilkår. Haderslev Spildevand a/s overtager herefter det færdige spildevandsanlæg. Inden anlægget etableres, indgår udstykkeren en aftale med Haderslev Spildevand a/s om vilkårene for anlæggets overtagelse herunder den tekniske udformning samt betaling af tilslutningsbidrag og godtgørelse for anlæggets værdi på overtagelsestidspunktet. Haderslev Spildevand a/s har modregningsret ved betaling. Aftalen om overtagelse gøres tidsbegrænset. 3. Udstykkeren forestår projektering og udførelse af spildevandsanlægget, der forbliver ejet af udstykkeren eller grundejerforeningen, som et privat spildevandsanlæg, der ikke ejes og vedligeholdes af Haderslev Spildevand a/s. 5.4 Private spildevandsanlæg som tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg Haderslev Spildevand a/s fastsætter tilslutningsbidraget for private spildevandsanlæg, der tilsluttes Haderslev Spildevands anlæg. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 6. Tilslutningspligt 6.1 Ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg Tilbagebetaling af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg. Hvis der i spildevandsplan er udpeget et eller flere oplande, hvor kommunen er indstillet på, at ophæve tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, kan Haderslev Spildevand a/s indgå aftale med grundejerne om tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis afbrydelse af tilslutningen til Haderslev Spildevands anlæg. Hvis en bolig- eller en erhvervsvirksomhed frakobler hele spildevandtilledning til Haderslev Spildevands anlæg, kan Haderslev Spildevand a/s efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb, der maksimalt svarer til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på tidspunktet for ophævelse af tilslutningen Økonomisk kompensation til Haderslev Spildevand a/s Hvis Haderslev Spildevand a/s kan sandsynliggøre, at have etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig- eller erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Haderslev Spildevand a/s i forbindelse med aftale om en ejendoms afbrydelse af tilslutningen til Haderslev Spildevands S / D / 2.0 Side 9 af 12

10 anlæg, kræve økonomisk kompensation. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på, at tillade ophævelse af tilslutningspligten til Haderslev Spildevands anlæg, kan Haderslev Spildevand a/s fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling/kompensation. 6.2 Gentilslutning til Haderslev Spildevands anlæg En ejendom, der tidligere er frakoblet Haderslev Spildevands anlæg, kan ved hel eller delvis gentilslutning (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Haderslev Spildevands anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Haderslev Spildevand a/s har afholdt i forbindelse med gen-tilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutnings-bidrag, der ved nytilslutning kan opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen eller virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af til-slutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 7. Ledningsbrud I tilfælde af brud på en drikkevandsledning kan Haderslev Spildevand A/S træffe afgørelse om at reducere ejendommens vandafledningsbidrag. Refusion for en del af vandafledningsbidraget kan ske, når følgende betingelser er opfyldt: 1. Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes kunden som groft uagtsomt eller forsætligt. 2. Det skal kunne dokumenteres, at vandet ikke er tilført anlæg for husspildevand ejet af Haderslev Spildevand a/s. 3. Ledningsbruddet skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. Dokumentation vedrørende punkterne 1-3 skal foreligge, som en skriftlig erklæring fra den autoriserede vvs-installatør, som har udbedret ledningsbruddet. Det reducerede vandafledningsbidrag fastsættes som ejendommens normale årsforbrug med udgangspunkt i de seneste 3-4 års måleraflæsninger til afregning. Jævnlig aflæsning af vandmåleren, f.eks. en gang om måneden eller en gang i kvartalet, kan bruges som supplerende dokumentation. 8. Diverse bestemmelser 8.1 Måledata Ejere af ejendomme tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg og ejere, der er kontraktligt tilknyttet Haderslev Spildevand a/s, har pligt til at medvirke ved aflæsning af målere, og til at videregive oplysninger om vandforbruget til opgørelse af ejendommens afledningsbidrag. Hvis en ejer ikke medvirker til opgørelse af ejendommens afledningsbidrag, kan Haderslev Spildevand a/s fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen, dog ikke over 600 m 3 per år. S / D / 2.0 Side 10 af 12

11 8.2 Betalingsvilkår Betaling af opkrævede eller pålignede bidrag påhviler den til en hver tid tinglyste ejer af en ejendom. Bidrag, som ikke betales til forfald, tillægges renter efter gældende regler herom. Afledningsbidraget opkræves af ejeren, hvis ejendom er tilsluttet Provas spildevandsanlæg med mindre der indgås en særskilt aftale med ejeren af pågældende ejendom om, at Provas forestår opkrævningen på ejerens vegne direkte hos ejendommens lejere eller andre brugere. Ejendommens ejer hæfter for betalingen af vandafledningsbidraget, selv om der er indgået en aftale om opkrævning direkte hos lejerne eller brugerne af ejendommen. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på ejendommen ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens 19. I sådanne tilfælde påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grunden, hvorimod afledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. 8.3 Fællesbestemmelser Haderslev Spildevand a/s kan med godkendelse fra kommunalbestyrelsen foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Haderslev Spildevands afgørelser efter denne vedtægt kan som udgangspunkt ikke indbringes for Haderslev Kommune eller anden administrativ myndighed. Haderslev Spildevands afgørelser om godtgørelse ved overtagelse kan dog indbringes for taksationsmyndigheden efter 57 og 58 i Lov om offentlige veje. 8.4 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar Dermed ophører virkningen af den hidtidige gældende betalingsvedtægt for Haderslev Kommune. Ikke betalte eller ikke fuldt afviklede bidrag pålignet efter hidtidige betalingsvedtægter bevarer deres gyldighed, og afviklingen fortsætter uændret efter reglerne i den hidtidige betalingsvedtægt. Ændringer til punkt vedr. trappemodel og punkt 7 er vedtaget af bestyrelsen for Haderslev Spildevand a/s den og godkendt af Haderslev Byråd henholdsvis den og den Ændringen vedr. trappemodel træder i kraft den Ændringen vedrørende ledningsbrud træder i kraft pr Definitioner Spildevand er i denne vedtægt defineret som vand, herunder regn- og overfladevand, der afledes fra boligejendomme, erhvervsejendomme, øvrige ejendomme samt veje og andre befæstede arealer. Husspildevand er i denne vedtægt defineret som vand, der afledes fra bygningers sanitære afløbsinstallationer. Regnvand er i denne vedtægt defineret som regn- og overfladevand, der afledes fra tage, veje samt andre befæstede arealer. Spildevandsanlæg er i denne vedtægt defineret som såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til bortskaffelse og behandling af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet. S / D / 2.0 Side 11 af 12

12 Spildevandsanlæg ejet af Haderslev Spildevand a/s er i denne vedtægt defineret som spildevandsanlæg, der betjener en eller flere ejendomme, og hvor Haderslev Spildevand a/s har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Private spildevandsanlæg er i denne vedtægt defineret som spildevandsanlæg omfattet af 5 stk. 1 i betalings-loven, og som betjener én eller flere ejendomme, og hvor drift og vedligeholdelse ikke varetages af Haderslev Spildevand a/s. Spildevandsanlæg på privat ejendom, som i henhold til reglerne om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, jf. betalingslovens 7a, drives og vedligeholdes af Haderslev Spildevand a/s, henregnes dog under private spildevandsanlæg. En ejendom er jf. udstykningslovens 2 defineret som ét eller flere matrikelnumre, som i henhold til noteringen i matriklen skal holdes samlet. Kloakoplandet er defineret som det i spildevandsplanen afgrænsede område, inden for hvilket samtlige ejendomme er eller er planlagt tilsluttet Haderslev Spildevands anlæg. Grundgrænse er defineret som den matrikulære afgrænsning af en ejendom. Stikledning er defineret som den ledning som føres frem til grundgrænsen fra Haderslev Spildevands hovedledningssystem. Tilslutning af en ejendom er defineret som den fysiske tilslutning af en ejendoms interne kloaksystem til Haderslev Spildevands anlæg via stikledning. Boligenhed er defineret som en bolig med selvstændige afløbsinstallationer, hvorfra der alene afledes husspilde-vand, herunder blandt andet parcelhuse, rækkehuse, stuehus på en landbrugsejendom, én lejlighed i en etageejendom eller et sommerhus. Erhvervsejendomme er defineret som ejendomme, der ikke alene tjener til beboelse, herunder blandt andet industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, kontorer og landbrugsejendomme. Forbruger er defineret som ejeren af en ejendom, der udleder spildevand til Haderslev Spildevands anlæg. S / D / 2.0 Side 12 af 12

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Betalings- vedtægt Gældende fra 1. januar 2016 Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Indhold 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BILLUND SPILDEVANDS BUDGET OG REGNSKAB... 3 3. BILLUND SPILDEVANDS INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere