INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Sygehusets profil Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets særlige profil og fokus Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.3 Særlige indsatser Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden Generelle indsatser/mål Forskning Kvalitetsmål Servicemål Opfølgning på driftsaftalen 11 Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Side 1

3 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2014 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Holbæk Sygehus Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Holbæk Sygehus. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuset de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Holbæk Sygehus. Region Sjællands ledelse og Holbæk Sygehus er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehuset om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Holbæk Sygehus synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for Budgetaftalen for 2014 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2014, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2014 viser indsatserne om Patienten som partner og Kvalitet for patienten samt sundhedsinnovation for den retning som regionen ønsker at understøtte i udviklingen af sygehusvæsenet. Hertil kommer arbejdet med akkrediteringen og involveringen i realisering af den nye sundhedsplatform i samarbejde med Region Hovedstaden. Side 2

4 2.0 Sygehusets profil 2.1 Organisationsdiagram Virksomhedsområdet Holbæk Sygehus dækker ud over selve sygehuset også over Sundhedshuset i Kalundborg, Sundhedscenter Odsherred, Dialysesatelitten på Slagelse Sygehus samt jordemoderkonsultationer i Tølløse, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Disse funktioner er organisatorisk placeret under de respektive afdelinger på Holbæk Sygehus. Pædiatrisk Afdeling driver en enhed for overvægtige børn og unge, som delvist har til huse på Ringsted Sygehus. Endeligt refererer den regionale medicofunktion til sygehusdirektøren på Holbæk Sygehus. Organisationsplan for Holbæk Sygehus Kapacitet Holbæk Sygehus har pr. 1. januar 2014 i alt 322 normerede senge. Side 3

5 2.2 Holbæk Sygehuses særlige profil og fokus Profil 2014 Holbæk Sygehus er en del af Region Sjællands sygehusvæsen, og skal primært fungere som akutsygehus for lokalområdet. Holbæk Sygehus har i dag de specialer, der skal være på et akutsygehus. Holbæk Sygehus er et akutsygehus, og har som et af de første sygehuse i landet etableret en selvstændig akutafdeling med egne læger. Akutafdelingen indeholder blandt andet en Diagnostisk Enhed med 16 pladser, hvor en speciallæge døgnet rundt diagnosticerer patienterne. Diagnostisk Enhed har til formål at skabe hurtigere og mere effektive patientforløb og derved reducere antallet af indlæggelser. Holbæk Sygehus arbejder med at udvide konceptet fra Akutafdelingen til resten af sygehuset. Holbæk Sygehus har i 2013 fordoblet den endokrinologiske funktion, hvorefter endokrinologisk afsnit er blevet et af de større endokrinologiske ambulatorier i Danmark. I 2014 etableres der en regional fællesvisitation. Fællesvisitationen placeres på Holbæk Sygehus. Holbæk Sygehus har en særlig enhed til behandling af svært overvægtige børn og unge. Hovedformålet med behandlingen er, at disse børn og unge skal normalisere deres vægt og dermed ikke fortsætte med vægtøgningen ind i voksenalderen. Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus er den første afdeling i Danmark, der har tilbudt effektiv behandling af svær overvægt hos børn og unge. Holbæk Sygehus varetager behandlinger inden for nefrologi og ortopædkirurgi på regionsfunktionsniveau. Sygehusets udviklingsmæssige fokus fremadrettet At videreudvikle sygehuset som et velfungerende akutsygehus, bl.a. via indførelse af sikkert flow metode på tværs af sygehusets afdelinger. At styrke sygehusets profil som et vedrevet akutsygehus for regionens borgere, hvor patienterne tilbydes sammenhængende og relevante forløb med en høj patientoplevet kvalitet. At Holbæk Sygehus bliver førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, herunder behandling af multisyge patienter, ved bl.a. at være en attraktiv og faglig udfordrende arbejdsplads og eftertragtet uddannelsessted. At styrke forskningsmiljøet på Holbæk Sygehus ved at implementere forskningsstrategien og herunder etablering af Forskningens Hus på Holbæk Sygehus. At fastholde og udvikle samarbejdet med kommunerne og praksissektorer, bl.a. med fokus på overgange mellem sektorer Side 4

6 2.3 Holbæk Sygehus egne indsatser Holbæk Sygehus vil i 2014 arbejde med at udvikle sygehuset ved blandt andet at forfølge nedenstående indsatsområder. 1. Et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling. I 2013 blev visionen og de tilhørende strategier for Holbæk Sygehus vedtaget. Visionen er, at Holbæk Sygehus er et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling. Det videre arbejde med at konsolidere visionen vil i 2014 bl.a. ske ved at arbejde med følgende fire strategier: o Sammenhæng og produktivitet o Målrettet forskning o Aktiv kommunikation o Èt Akutsygehus De fire strategier understøttes af flere initiativer. Milepæl: 2. Akkreditering, Lean i stor skala og Patientsikkert Sygehus Som en del af strategien sammenhæng og produktivitet gennemføres lean i stor skala på Holbæk Sygehus. Der udarbejdes en række KPI er for alle sygehusets afdelinger. KPI erne tager afsæt i sygehusets strategi, og der indgår derfor både kvalitets- og produktivitetsmål i afdelingernes KPI er. Der er fokus på effektive og sammenhængende patientforløb, for at opnå høj patientoplevet kvalitet. Holbæk Sygehus skal akkrediteres i juni Denne proces understøttes bl.a. ved at anvende lean som metode til at fokusere på de væsentligste forhold ift. akkrediteringen, og sikre at arbejdsgangene frem mod akkrediteringen er implementerede. Anvendelse af lean som metode vil også understøtte den efterfølgende indførelse af Patientsikkert Sygehus, der påbegyndes efter det eksterne survey i juni 2014, og strækker sig over en periode på 3 år. Indførelsen af Patientsikkert Sygehus omfatter implementering af 12 kliniske pakker samt ledelsespakken, og vil ligge i helt naturlig forlængelse af de tiltag der er sat i gang med lean i stor skala. Ved indførelsen af Patientsikkert Sygehus i løbet af bygges der videre på de nationale erfaringer fra implementeringen af projektet Patientsikkert Sygehus fra de deltagende sygehuse. Milepæl: 3. Holbæk Sygehus har som en del af strategien aktiv kommunikation i samarbejde med Kommunikationsafdelingen i Regionshuset udarbejdet plakater, bannere og et hæfte, der beskriver Holbæk Sygehus mission og vision under overskriften Et nyt Holbæk et ambitiøst og veldrevet akutsygehus. Alle medarbejdere har modtaget hæftet, og sygehusets afdelinger har på deres temadag i oktober 2013 arbejdet videre med sygehusets vision, mission og strategier. I 2014 vil der fortsat være fokus på, at alle ansatte på sygehuset arbejder med visionen og at der bliver skabt ejerskab til den. Side 5

7 Videre vil der i 2014 blive arbejdet med at gøre kommunikationen aktiv i forhold til sygehusets interne og eksterne interessenter med en række initiativer. Milepæl: At arbejdet med sygehusets image i offentligheden ved at få artikler i medierne. 4. Holbæk Sygehus vil, som en del af strategien Et aktusygehus, arbejde med at sikre flow fra akutmodtagelsen. Indsatsen skal sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert sygehusforløb fra den fælles akutmodtagelse til de andre sengeafsnit, således, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Indsatsen er en del af projektet Sikkert flow fra akutmodtagelsen med repræsentanter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden, Danske Regioner og Sundhedsdirektørkredsen. Milepæl: 1. Patienten i centrum og styrkelse af samarbejde med kommunerne Holbæk Sygehus vil i 2014 arbejde videre med at styrke og udvikle det etablerede samarbejde med kommunerne med henblik på at understøtte den enkelte patient bedst muligt. Sygehuset vil endvidere arbejde på at styrke samarbejdet med praksissektoren. I 2014 vil der være særligt fokus på overgangene mellem sektorerne, og muligheden for at optimering af patientens ambulante forløb ved at indføre sammedagspakker. Milepæl: 2. Omlægningen af neurologien i Region Sjælland. Regions Sjællands direktion besluttede i 2013, at implementeringen af omlægningen af neurologien i Region Sjælland sker pr. 1. januar Omlægningen betyder at Holbæk Sygehus skal afgive apopleksi fase 1 samt øvrig akut neurologi til Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus. Holbæk Sygehus skal omvendt overtage alle apopleksi fase 2 patienter fra Roskilde Sygehus, og sygehusets akutmedicinske optageområde udvides med borgerne bosat i Lejre Kommune. Milepæl: Omlægningen af neurologien er sket iht. direktionens beslutning, opfølgning Belægning på Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus vil arbejde på følgende indsatsområder i 2014 for at imødekomme presset på Medicinsk Afdeling: a. Implementering af plan for Forebyggelse og håndtering af overbelægning på Holbæk Sygehus. Milepæl: Opfølgning 31.3 b. Implementering af lean i stor skala på Medicinsk Afdeling Side 6

8 Milepæl: Der er etableret resultatmål for Medicinsk Afdeling, opfølgning 31.3 Milepæl: Målopfyldelse for afdelingens resultatmål, opfølgning Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen kr. netto Oprindeligt budget 2014 Udgiftsbaseret budget Omkostningsbaseret Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline korrigeret for hjemtag, udvidelser og registreringsændringer m.m. Fokus på målrettet aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten, skal øges. Der igangsættes derfor to tiltag. Et generelt gældende for hele somatikken, hvor der for relevante behandlingsområder fastsættes krav om at planlagte nuldagsindlæggelser konventeres til ambulante besøg. Derudover forudsættes det enkelte sygehuse at identificere behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, sådant at antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov. Alternativt at indlæggelser på udvalgte behandlingsområder kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1.kvartal 2013 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder, samt korrektion af baseline for omlægningen af produktionen. I forbindelse med opfølgningen pr. 31.august 2013 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. Side 7

9 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Hurtig udredning og differentierede ventetider Omlægningen til differentierede ventetider må fortsat ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. De erfarede ventetider fra henvisning til behandling opgøres månedligt og udviklingen følges i 2014 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer at ventetiden for gruppen af patienter der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2013 antallet af publikationer fra sygehusene. Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.3 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2014 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Side 8

10 Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2014 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i I somatikken målrettes indsatserne mod: Fuld akkreditering ved DDKM Høj faglig kvalitet, herunder RKKP Udbredelse af Patientsikker Sygehus Driftsoptimering, herunder Lean i stor skala Patienten som partner gennem brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet, herunder eksempelvis indsatser ift. kommunikation, modtagelse, ventetid og sundhedsfaglig kontaktperson CDI overvågning Medicinafstemning. Samt målopfyldelse på kræftpakker for den af forløbet som det enkelte sygehus er ansvarlige for. Forløbsprogrammer Sygehuset fortsætter arbejdet med implementeringen af de eksisterende forløbsprogrammer, særligt med fokus på outputtet fra arbejdet med styrket ledelse på forløbsprogrammer og LEAN på forløbsprogrammer. Holbæk sygehus har således særligt fokus på implementeringen af forløbsprogrammet for kronisk hjertesygdomme. Sygehuset deltager endvidere aktivt i det generelle arbejde med en fælles model for organisatorisk forankring af forløbsprogrammerne og revisionen heraf samt i arbejdet med at opstille modeller for monitorering af de enkelte forløbsprogrammer, således at det fra 2015 er muligt at opstille effektmål for arbejdet med forløbsprogrammerne. Milepæl: Forsøg med forløbsledelse afsluttet 31.3 Milepæl: Status på arbejdet med implementering (alle forløbsprogrammer) 31.8 Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2013 offentliggøres maj På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. Side 9

11 Sundhedsinnovation Den godkendte strategi for sundhedsinnovation skal sikre en bedre konneks mellem Center for sundhedsinnovation og regionens sygehuse. Der fastsættes i den sammenhæng innovationsmål. Sundhedsinnovation centret stiller viden og ressourcer om innovation til rådighed for sygehusene. Sygehusene forudsættes at styrke deltagelsen i innovationsprojekter og bidrag til realiseringen af de fastsatte innovationsmål. 4.4 Servicemål Somatikken Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Kategori 2: Alle patienter Per 1. januar 2013 blev der indført differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at fristen fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 1 mdr kalenderdage 85 % Side 10

12 Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. 85 % (stikprøve) Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2014 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: - Plan (planlægger kvalitetsforbedring) - Udføre (indfører den) - Undersøge (undersøger om det er lykkedes) - Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af) Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Side 11

13 Bilag 1 Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2014 Koncern Økonomi er i samarbejde med Kvalitet og Udvikling samt den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Forud for den enkelte terminsopfølgning fremsender Koncern Økonomi i samarbejde med Kvalitet og Udvikling et indkaldelsesbrev med præciseringer til afrapporteringen. Efter modtagelsen af sygehusets afrapportering udarbejder Koncern Økonomi ligeledes i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en oversigt over særlige problemområder eller uklarheder i afrapporteringerne, som drøftes med sygehuset på et administrationschefmøde. Koncern Økonomi udarbejder i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en fælles, tværgående redegørelse, som indgår i samlet budgetopfølgning for hele regionen. Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Særlige indsatsområder Særlige indsatser for sygehuset ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Redegørelse/vurdering Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Budgetvurdering Pr Pr Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Forskning Pr Pr Publikationer Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Side 12

14 Prioriterede forskningsområder Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Kvalitet Værdi for borgeren Forløbsprogrammer Patienttilfredshed Milepæle Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Forsøg med forløbsledelse samt Redegørelse for sygehusets arbejde med implementering af forløbsprogrammerne (Implementeringsgrad Sygehuset redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. Sundhedsinnovation Redegøre for sygehusenes arbejde med innovation, herunder fastlæggelse og fremdrift i innovationsmål SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Pr Pr Pr Redegørelse for, hvor Budgetvurdering mange patienter servicemålene ikke er op- fyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte Budgetvurdering servicemål og/eller fokus på særlige behand- lingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Side 13

15 Side 14