INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Sygehusets profil Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets særlige profil og fokus Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.3 Særlige indsatser Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden Generelle indsatser/mål Forskning Kvalitetsmål Servicemål Opfølgning på driftsaftalen 11 Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Side 1

3 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2014 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Holbæk Sygehus Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Holbæk Sygehus. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuset de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Holbæk Sygehus. Region Sjællands ledelse og Holbæk Sygehus er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehuset om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Holbæk Sygehus synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for Budgetaftalen for 2014 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2014, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2014 viser indsatserne om Patienten som partner og Kvalitet for patienten samt sundhedsinnovation for den retning som regionen ønsker at understøtte i udviklingen af sygehusvæsenet. Hertil kommer arbejdet med akkrediteringen og involveringen i realisering af den nye sundhedsplatform i samarbejde med Region Hovedstaden. Side 2

4 2.0 Sygehusets profil 2.1 Organisationsdiagram Virksomhedsområdet Holbæk Sygehus dækker ud over selve sygehuset også over Sundhedshuset i Kalundborg, Sundhedscenter Odsherred, Dialysesatelitten på Slagelse Sygehus samt jordemoderkonsultationer i Tølløse, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Disse funktioner er organisatorisk placeret under de respektive afdelinger på Holbæk Sygehus. Pædiatrisk Afdeling driver en enhed for overvægtige børn og unge, som delvist har til huse på Ringsted Sygehus. Endeligt refererer den regionale medicofunktion til sygehusdirektøren på Holbæk Sygehus. Organisationsplan for Holbæk Sygehus Kapacitet Holbæk Sygehus har pr. 1. januar 2014 i alt 322 normerede senge. Side 3

5 2.2 Holbæk Sygehuses særlige profil og fokus Profil 2014 Holbæk Sygehus er en del af Region Sjællands sygehusvæsen, og skal primært fungere som akutsygehus for lokalområdet. Holbæk Sygehus har i dag de specialer, der skal være på et akutsygehus. Holbæk Sygehus er et akutsygehus, og har som et af de første sygehuse i landet etableret en selvstændig akutafdeling med egne læger. Akutafdelingen indeholder blandt andet en Diagnostisk Enhed med 16 pladser, hvor en speciallæge døgnet rundt diagnosticerer patienterne. Diagnostisk Enhed har til formål at skabe hurtigere og mere effektive patientforløb og derved reducere antallet af indlæggelser. Holbæk Sygehus arbejder med at udvide konceptet fra Akutafdelingen til resten af sygehuset. Holbæk Sygehus har i 2013 fordoblet den endokrinologiske funktion, hvorefter endokrinologisk afsnit er blevet et af de større endokrinologiske ambulatorier i Danmark. I 2014 etableres der en regional fællesvisitation. Fællesvisitationen placeres på Holbæk Sygehus. Holbæk Sygehus har en særlig enhed til behandling af svært overvægtige børn og unge. Hovedformålet med behandlingen er, at disse børn og unge skal normalisere deres vægt og dermed ikke fortsætte med vægtøgningen ind i voksenalderen. Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus er den første afdeling i Danmark, der har tilbudt effektiv behandling af svær overvægt hos børn og unge. Holbæk Sygehus varetager behandlinger inden for nefrologi og ortopædkirurgi på regionsfunktionsniveau. Sygehusets udviklingsmæssige fokus fremadrettet At videreudvikle sygehuset som et velfungerende akutsygehus, bl.a. via indførelse af sikkert flow metode på tværs af sygehusets afdelinger. At styrke sygehusets profil som et vedrevet akutsygehus for regionens borgere, hvor patienterne tilbydes sammenhængende og relevante forløb med en høj patientoplevet kvalitet. At Holbæk Sygehus bliver førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, herunder behandling af multisyge patienter, ved bl.a. at være en attraktiv og faglig udfordrende arbejdsplads og eftertragtet uddannelsessted. At styrke forskningsmiljøet på Holbæk Sygehus ved at implementere forskningsstrategien og herunder etablering af Forskningens Hus på Holbæk Sygehus. At fastholde og udvikle samarbejdet med kommunerne og praksissektorer, bl.a. med fokus på overgange mellem sektorer Side 4

6 2.3 Holbæk Sygehus egne indsatser Holbæk Sygehus vil i 2014 arbejde med at udvikle sygehuset ved blandt andet at forfølge nedenstående indsatsområder. 1. Et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling. I 2013 blev visionen og de tilhørende strategier for Holbæk Sygehus vedtaget. Visionen er, at Holbæk Sygehus er et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling. Det videre arbejde med at konsolidere visionen vil i 2014 bl.a. ske ved at arbejde med følgende fire strategier: o Sammenhæng og produktivitet o Målrettet forskning o Aktiv kommunikation o Èt Akutsygehus De fire strategier understøttes af flere initiativer. Milepæl: 2. Akkreditering, Lean i stor skala og Patientsikkert Sygehus Som en del af strategien sammenhæng og produktivitet gennemføres lean i stor skala på Holbæk Sygehus. Der udarbejdes en række KPI er for alle sygehusets afdelinger. KPI erne tager afsæt i sygehusets strategi, og der indgår derfor både kvalitets- og produktivitetsmål i afdelingernes KPI er. Der er fokus på effektive og sammenhængende patientforløb, for at opnå høj patientoplevet kvalitet. Holbæk Sygehus skal akkrediteres i juni Denne proces understøttes bl.a. ved at anvende lean som metode til at fokusere på de væsentligste forhold ift. akkrediteringen, og sikre at arbejdsgangene frem mod akkrediteringen er implementerede. Anvendelse af lean som metode vil også understøtte den efterfølgende indførelse af Patientsikkert Sygehus, der påbegyndes efter det eksterne survey i juni 2014, og strækker sig over en periode på 3 år. Indførelsen af Patientsikkert Sygehus omfatter implementering af 12 kliniske pakker samt ledelsespakken, og vil ligge i helt naturlig forlængelse af de tiltag der er sat i gang med lean i stor skala. Ved indførelsen af Patientsikkert Sygehus i løbet af bygges der videre på de nationale erfaringer fra implementeringen af projektet Patientsikkert Sygehus fra de deltagende sygehuse. Milepæl: 3. Holbæk Sygehus har som en del af strategien aktiv kommunikation i samarbejde med Kommunikationsafdelingen i Regionshuset udarbejdet plakater, bannere og et hæfte, der beskriver Holbæk Sygehus mission og vision under overskriften Et nyt Holbæk et ambitiøst og veldrevet akutsygehus. Alle medarbejdere har modtaget hæftet, og sygehusets afdelinger har på deres temadag i oktober 2013 arbejdet videre med sygehusets vision, mission og strategier. I 2014 vil der fortsat være fokus på, at alle ansatte på sygehuset arbejder med visionen og at der bliver skabt ejerskab til den. Side 5

7 Videre vil der i 2014 blive arbejdet med at gøre kommunikationen aktiv i forhold til sygehusets interne og eksterne interessenter med en række initiativer. Milepæl: At arbejdet med sygehusets image i offentligheden ved at få artikler i medierne. 4. Holbæk Sygehus vil, som en del af strategien Et aktusygehus, arbejde med at sikre flow fra akutmodtagelsen. Indsatsen skal sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert sygehusforløb fra den fælles akutmodtagelse til de andre sengeafsnit, således, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Indsatsen er en del af projektet Sikkert flow fra akutmodtagelsen med repræsentanter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden, Danske Regioner og Sundhedsdirektørkredsen. Milepæl: 1. Patienten i centrum og styrkelse af samarbejde med kommunerne Holbæk Sygehus vil i 2014 arbejde videre med at styrke og udvikle det etablerede samarbejde med kommunerne med henblik på at understøtte den enkelte patient bedst muligt. Sygehuset vil endvidere arbejde på at styrke samarbejdet med praksissektoren. I 2014 vil der være særligt fokus på overgangene mellem sektorerne, og muligheden for at optimering af patientens ambulante forløb ved at indføre sammedagspakker. Milepæl: 2. Omlægningen af neurologien i Region Sjælland. Regions Sjællands direktion besluttede i 2013, at implementeringen af omlægningen af neurologien i Region Sjælland sker pr. 1. januar Omlægningen betyder at Holbæk Sygehus skal afgive apopleksi fase 1 samt øvrig akut neurologi til Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus. Holbæk Sygehus skal omvendt overtage alle apopleksi fase 2 patienter fra Roskilde Sygehus, og sygehusets akutmedicinske optageområde udvides med borgerne bosat i Lejre Kommune. Milepæl: Omlægningen af neurologien er sket iht. direktionens beslutning, opfølgning Belægning på Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus vil arbejde på følgende indsatsområder i 2014 for at imødekomme presset på Medicinsk Afdeling: a. Implementering af plan for Forebyggelse og håndtering af overbelægning på Holbæk Sygehus. Milepæl: Opfølgning 31.3 b. Implementering af lean i stor skala på Medicinsk Afdeling Side 6

8 Milepæl: Der er etableret resultatmål for Medicinsk Afdeling, opfølgning 31.3 Milepæl: Målopfyldelse for afdelingens resultatmål, opfølgning Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen kr. netto Oprindeligt budget 2014 Udgiftsbaseret budget Omkostningsbaseret Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline korrigeret for hjemtag, udvidelser og registreringsændringer m.m. Fokus på målrettet aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten, skal øges. Der igangsættes derfor to tiltag. Et generelt gældende for hele somatikken, hvor der for relevante behandlingsområder fastsættes krav om at planlagte nuldagsindlæggelser konventeres til ambulante besøg. Derudover forudsættes det enkelte sygehuse at identificere behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, sådant at antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov. Alternativt at indlæggelser på udvalgte behandlingsområder kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1.kvartal 2013 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder, samt korrektion af baseline for omlægningen af produktionen. I forbindelse med opfølgningen pr. 31.august 2013 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. Side 7

9 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Hurtig udredning og differentierede ventetider Omlægningen til differentierede ventetider må fortsat ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. De erfarede ventetider fra henvisning til behandling opgøres månedligt og udviklingen følges i 2014 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer at ventetiden for gruppen af patienter der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2013 antallet af publikationer fra sygehusene. Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.3 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2014 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Side 8

10 Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2014 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i I somatikken målrettes indsatserne mod: Fuld akkreditering ved DDKM Høj faglig kvalitet, herunder RKKP Udbredelse af Patientsikker Sygehus Driftsoptimering, herunder Lean i stor skala Patienten som partner gennem brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet, herunder eksempelvis indsatser ift. kommunikation, modtagelse, ventetid og sundhedsfaglig kontaktperson CDI overvågning Medicinafstemning. Samt målopfyldelse på kræftpakker for den af forløbet som det enkelte sygehus er ansvarlige for. Forløbsprogrammer Sygehuset fortsætter arbejdet med implementeringen af de eksisterende forløbsprogrammer, særligt med fokus på outputtet fra arbejdet med styrket ledelse på forløbsprogrammer og LEAN på forløbsprogrammer. Holbæk sygehus har således særligt fokus på implementeringen af forløbsprogrammet for kronisk hjertesygdomme. Sygehuset deltager endvidere aktivt i det generelle arbejde med en fælles model for organisatorisk forankring af forløbsprogrammerne og revisionen heraf samt i arbejdet med at opstille modeller for monitorering af de enkelte forløbsprogrammer, således at det fra 2015 er muligt at opstille effektmål for arbejdet med forløbsprogrammerne. Milepæl: Forsøg med forløbsledelse afsluttet 31.3 Milepæl: Status på arbejdet med implementering (alle forløbsprogrammer) 31.8 Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2013 offentliggøres maj På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. Side 9

11 Sundhedsinnovation Den godkendte strategi for sundhedsinnovation skal sikre en bedre konneks mellem Center for sundhedsinnovation og regionens sygehuse. Der fastsættes i den sammenhæng innovationsmål. Sundhedsinnovation centret stiller viden og ressourcer om innovation til rådighed for sygehusene. Sygehusene forudsættes at styrke deltagelsen i innovationsprojekter og bidrag til realiseringen af de fastsatte innovationsmål. 4.4 Servicemål Somatikken Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Kategori 2: Alle patienter Per 1. januar 2013 blev der indført differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at fristen fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 1 mdr kalenderdage 85 % Side 10

12 Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. 85 % (stikprøve) Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2014 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: - Plan (planlægger kvalitetsforbedring) - Udføre (indfører den) - Undersøge (undersøger om det er lykkedes) - Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af) Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Side 11

13 Bilag 1 Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2014 Koncern Økonomi er i samarbejde med Kvalitet og Udvikling samt den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Forud for den enkelte terminsopfølgning fremsender Koncern Økonomi i samarbejde med Kvalitet og Udvikling et indkaldelsesbrev med præciseringer til afrapporteringen. Efter modtagelsen af sygehusets afrapportering udarbejder Koncern Økonomi ligeledes i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en oversigt over særlige problemområder eller uklarheder i afrapporteringerne, som drøftes med sygehuset på et administrationschefmøde. Koncern Økonomi udarbejder i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en fælles, tværgående redegørelse, som indgår i samlet budgetopfølgning for hele regionen. Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Særlige indsatsområder Særlige indsatser for sygehuset ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Redegørelse/vurdering Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Budgetvurdering Pr Pr Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Forskning Pr Pr Publikationer Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Side 12

14 Prioriterede forskningsområder Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Kvalitet Værdi for borgeren Forløbsprogrammer Patienttilfredshed Milepæle Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Forsøg med forløbsledelse samt Redegørelse for sygehusets arbejde med implementering af forløbsprogrammerne (Implementeringsgrad Sygehuset redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. Sundhedsinnovation Redegøre for sygehusenes arbejde med innovation, herunder fastlæggelse og fremdrift i innovationsmål SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Pr Pr Pr Redegørelse for, hvor Budgetvurdering mange patienter servicemålene ikke er op- fyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte Budgetvurdering servicemål og/eller fokus på særlige behand- lingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Side 13

15 Side 14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3 2.2

Læs mere

Driftsaftale Holbæk Sygehus

Driftsaftale Holbæk Sygehus Driftsaftale 2013 Holbæk Sygehus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Holbæk Sygehus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Driftsaftale Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Driftsaftale 2013 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Sygehusenes profil 4 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE 2015. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2015 a Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus DRIFTSAFTALE 2015 Holbæk Sygehus a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram... 3 2.2

Læs mere

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Administrationen 11. oktober 2014 Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler for 2015. De endelige driftsaftaler for

Læs mere

Driftsaftale Psykiatri

Driftsaftale Psykiatri Driftsaftale 2013 Psykiatri 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Sygehusets profil 4 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Psykiatrien 4 2.2

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse DRIFTSAFTALE 2015 Roskilde og Køge sygehuse a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Beskrivelse af organiseringen

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Sygehusets profil

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne

Læs mere

DRIFTSAFTALE Sjællands Universitetshospital

DRIFTSAFTALE Sjællands Universitetshospital DRIFTSAFTALE 2017 Sjællands Universitetshospital a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Sygehusets profil 4 Beskrivelse

Læs mere

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus DRIFTSAFTALE 2017 Holbæk Sygehus a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Sygehusets profil 4 Organisationsdiagram

Læs mere

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus DRIFTSAFTALE 2016 Holbæk Sygehus a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Datadrevet ledelse. Nyborg Strand, d. 9. januar 2015

Datadrevet ledelse. Nyborg Strand, d. 9. januar 2015 Datadrevet ledelse Nyborg Strand, d. 9. januar 2015 Disposition Strategisk afsæt Hvorfor arbejder vi med datadrevet ledelse? Hvad ønsker vi at opnår og hvordan har vi grebet det an? Hvad har været svært?

Læs mere

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2016 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2016. Psykiatrien

DRIFTSAFTALE 2016. Psykiatrien DRIFTSAFTALE 2016 Psykiatrien a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Psykiatriens

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016

Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016 Dato: 19. oktober 2015 Brevid: 2739432 Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler,

Læs mere

DRIFTSAFTALE Nykøbing F Sygehus

DRIFTSAFTALE Nykøbing F Sygehus DRIFTSAFTALE 2016 Nykøbing F Sygehus a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

DRIFTSAFTALE Psykiatrien

DRIFTSAFTALE Psykiatrien DRIFTSAFTALE 2017 Psykiatrien a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Psykiatriens profil 4 Beskrivelse af organiseringen

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland 2 Sygehusdirektør Situationen Stillingen som sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse skal besættes i

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

I nedenstående er sygehusenes tilbagemeldinger samlet.

I nedenstående er sygehusenes tilbagemeldinger samlet. Dato: 31. august 2015 Brevid: 2586134 Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 52 37 kvalitetudvikling @regionsjaelland.dk aohj@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Status

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere