Protektor. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Årsrapport 2011 2"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Protektor Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Årsrapport

3 Indholdsfortegnelse 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 5 Forord 6 Foreningen 7 Uddelinger fra Hedeselskabet 8 Koncernoversigt 9 Ledelse 10 Hoved- og nøgletal 12 Væsentlige begivenheder 14 Ledelsesberetning 23 Årsregnskab 24 Juridisk organisationsdiagram 25 Ledelsespåtegning 26 Revisionspåtegning 27 Resultatopgørelse 28 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 31 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 45 Bestyrelse og direktion 46 Repræsentantskab

4 Om Hedeselskabet Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Foreningen blev stiftet i Dalgasgroup A/S varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter. Dalgasgroup er en koncern, der arbejder langsigtet med investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for natur, miljø og energi. Vision Hedeselskabets vision er, igennem sine aktiviteter og datterselskaber, at være førende inden for sine forretningsområder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og dermed yde et vigtigt bidrag til udvikling af natur og miljø i Danmark og internationalt. Formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar. Medlemmer Hedeselskabet har cirka medlemmer. Medlemskredsen består af folk, som er interesserede i natur, miljø og energi blandt andet af beslutningstagere og fagfolk. Gennem foreningen har Hedeselskabets medlemmer mulighed for at få viden, indflydelse og oplevelser inden for natur, miljø og energi. Årsrapport

5 Forord Hedeselskabet har gennem en årrække arbejdet på at realisere en langsigtet og fokuseret vækststrategi for vores forretninger på natur-, miljø- og energiområdet. Samtidig har vi arbejdet på at skabe og gennemføre en strategi for Hedeselskabet som forening. Det har krævet en stor indsats for alle medarbejdere, og derfor er det med stor stolthed og glæde, at jeg nu kan præsentere en årsrapport for 2011, hvor vi kan fortælle, at vi på en række områder tog markante skridt fremad mod realiseringen af vores strategiske målsætninger i det forgangne år. Samtidig er det glædeligt, at årets økonomiske resultat samlet set er tilfredsstillende. I forretningsdelen blev HedeDanmark markant styrket gennem opkøb af virksomheder inden for grøn serviceområdet samt en tilrettet og fokuseret organisation. HedeDanmarks køb af Skælskør Anlægsgartnere pr er det største opkøb, der er foretaget i koncernen målt på medarbejdertilgang. Orbicon fulgte strategien om etablering af en målrettet og markedsfokuseret byggerådgivningsorganisation ud fra det tidligere køb af Leif Hansen Engineering, ligesom medejerskabet af Pluss Leadership styrker markedsmulighederne generelt. Hedeselskabets selskab i Polen har fortsat og forøget produktionen af el og varme baseret på fjernelse af metangas fra lossepladser. Metan er en kraftig drivhusgas, og aktiviteterne i Polen bidrager dermed til den aktuelle klimaindsats. De indvundne erfaringer fra Østeuropa er medvirkende til, at Hedeselskabet pr sammen med NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) er blevet medejer af selskabet Rindibel i Hviderusland, som arbejder med skoventreprenøraktiviteter. Xergi har ikke opnået et tilfredsstillende økonomisk resultat, men selskabet står ved indgangen til 2012 med en tilfredsstillende ordrebeholdning. Hedeselskabets skovejendomme placeret i Danmark, Frankrig og Letland har sidste år bidraget tilfredsstillende til årets samlede resultat, hvilket stemmer med det generelle billede af dansk skovbrug var året, hvor vi for alvor kom i gang med at gennemføre strategien for foreningen. Der blev gennemført en række initiativer for at aktivere Hedeselskabets medlemmer og forøge medlemsantallet. Dette har tillige bidraget positivt til en aktiv dialog med foreningens medlemmer. Det er ligeledes en stor tilfredsstillelse, at der nu er økonomisk mulighed for at foretage uddelinger til projekter og aktiviteter, der dels medvirker til at opfylde Hedeselskabets formål, dels sætter fokus på de muligheder og den idérigdom, der findes i Hedeselskabets forretningsområder. Hedeselskabets vigtigste ressource er selskabets mange medarbejdere. Jeg er stolt over at være styrmand for disse engagerede og ideskabende kollegaer, der arbejder for det samfund, som Hedeselskabet siden 1866 har været en aktiv del af. Vores mål er at forbedre bo- og levevilkår og at udnytte naturressourcer og bevare naturværdier gennem forskning, innovation, udvikling, formidling og debat med natur, miljø og energi i fokus. Det er netop det vi vil, og det vi gør! Ove Kloch Adm. direktør, koncernchef 5

6 Foreningen Hedeselskabet arbejder med udvikling og formidling af ny viden inden for natur, miljø og energi. Foreningen blev stiftet i 1866 med Enrico Mylius Dalgas som selskabets første direktør. Hedeselskabets medlemskreds Hedeselskabets medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Fælles for alle medlemmerne er en interesse for natur, miljø og energi. I 2011 blev der igangsat en hvervekampagne med det formål at udvide selskabets medlemskreds. Hvervekampagnen går ud på at synliggøre foreningens tilbud til nye medlemmer: Viden, indflydelse og oplevelser. Viden Medlemmerne af Hedeselskabet modtager medlemsbladet Vækst fire gange om året. I Vækst er der altid mulighed for at blive opdateret på de væsentligste udviklingstendenser inden for natur-, miljø- og energiområdet. Indflydelse Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 60 medlemmer. Heraf er 48 direkte valgt af Hedeselskabets medlemmer, 8 er udpeget af repræsentantskabet, mens 4 medlemmer er udpeget af Landbrug & Fødevarer. Medlemmerne har dermed en direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for foreningens arbejde og udvikling. Hedeselskabet støtter projekter inden for natur, miljø og energi. Som medlem har man mulighed for at komme med projekt- og aktivitetsforslag til Hedeselskabets medlemsudvalg og dermed påvirke Hedeselskabets valg af nye projekter. Vækst, Hedeselskabets tidsskrift, indeholder artikler og analyser af politiske og faglige problemstillinger, der præger udviklingen på natur-, miljø- og energiområdet. Oplevelser Som medlem af Hedeselskabet er der mulighed for at deltage i oplevelser sammen med andre, der har samme interesseområder. Aktivitetsprogrammet udvikles fra år til år, men fællesnævnerne er altid natur, miljø og energi. Medlemsudvalg Hedeselskabet har en lang tradition for at gennemføre udviklingsog forskningsprojekter inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabets medlemsudvalg indstiller projekter og aktiviteter til bestyrelsen, der træffer beslutning om støtte i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. Udvalget er sammensat af formanden og næstformanden for repræsentantskabet samt et medlem af Hedeselskabets bestyrelse. Årsrapport

7 Uddelinger fra Hedeselskabet Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro blev i 2011 støttet med kr til gennemførelse af anvendelsesorienteret naturvidenskabelig undervisning. I alt skal der udvikles 30 anvendelsesorienterede undervisningsforløb, hvor en stor del af dem skal tage udgangspunkt i reelle cases fra virksomheder. Formålet med projektet er at gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne, og målsætningen er at nå ud til elever årligt. Projekt minivådområder er tidligere blevet støttet af Hedeselskabet med i alt 5 millioner kr. Idéen med minivådområderne er at skabe en konkurrencedygtig og fleksibel metode til at reducere næringsstoffer fra markdræn, inden de udledes i vandmiljøet. I 2011 var i alt fire anlæg etableret eller under etablering. Et anlæg ved Ryå nordvest for Aalborg blev indviet i oktober, mens de første målinger fra anlægget i Ondrup Mose ved Odder har vist positive resultater. Projektet gennemføres af Orbicon og HedeDanmark. Sir Lyngbjerg Plantage nordvest for Holstebro blev støttet med kr i 2011 til etablering af bl.a. friluftsteater, gang- og motionsstier og udsigtspunkter. Forbedringerne har til formål at gøre området mere attraktivt for såvel lokalbefolkning som turister ved at forbedre natur- og kulturoplevelser i plantagen. Hedeselskabet ejer en andel på 7,5% af Sir Lyngbjerg Plantage. Ørslev Kloster øst for Skive med 1 million kr i 2011 til udarbejdelse og realisering af en naturplan. Foreningen bag Ørslev Kloster ønsker at udvikle den eksisterende natur omkring klosteret og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum. Det betyder blandt andet, at skoven åbnes for færdsel på naturlige stier, og der etableres et legeområde for de nærliggende foreninger og institutioner. HedeDanmark har udarbejdet og skal realisere naturplanen for området. Snoezelhuset Guldhornet i Skanderborg blev støttet med i 2011 og 1,1 millioner kr i 2012 til etablering af sansehaver. Guldhornet er en del af Landsbyen Sølund, som er Danmarks største boform for mennesker med nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk. Midlerne fra Hedeselskabet anvendes til at oprette en caféhave og flere snoezelhaver i forlængelse af Guldhornets indendørs aktivitetsrum. En snoezelhave er en have, der er indrettet med henblik på at styrke menneskers sanseoplevelser i det fri. Projektet vil blive udført i totalentreprise med HedeDanmark som leverandør. 7

8 Koncernoversigt ORGANISATIONSDIAGRAM Koncernoversigt HEDESELSKABET Forening Forening HEDESELSKABET SKOVEJENDOMME Forening Ejerskab Koncern DALGASGROUP DALGAS INNOVATION Koncern Skovejendomme Projekter Koncern 100 % Ejerskab HEDEDANMARK Skovejendomme 100% Ejerskab 100 % % 100 ORBICON 100% % % HEDESELSKABET SP. Z O.O. 100% XERGI % % 50 % 50% Forening med status som erhvervsdrivende fond. Varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter. International service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Forening med status som erhvervsdrivende fond. Varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter. Rådgivende virksomhed inden for miljø, byggeri, forsyning, klima og bæredygtighed. Drift af vedvarende energianlæg i Polen. International service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Leverandør og driftsoperatør inden for biogasanlæg. Rådgivende virksomhed inden for miljø, byggeri, forsyning, klima og bæredygtighed. Drift af vedvarende energianlæg i Polen. Leverandør og driftsoperatør inden for biogasanlæg. Udviklingsprojekter inden for natur, miljø og energi. Ejerskab af skov- og naturejendomme samt plantageselskaber i Danmark. Skovejendomme Skovejendomme Udviklingsprojekter inden for natur, miljø og energi. Årsrapport Ejerskab af skov- og naturejendomme samt plantageselskaber i Danmark. Projekter Projekter

9 Ledelse Hedeselskabets bestyrelse og direktion fotograferet i forbindelse med et bestyrelsesmøde i december Bagerst fra venstre: Torben Bøgh Christensen, Svend Aage Linde, Peter Høstgaard-Jensen, Jovanco Dimovski, Jens Ejner Christensen, Bent Simonsen, Aleksander Aagaard og Poul-Erik Nielsen. Forrest fra venstre: Peder Thomsen, Frants Bernstorff-Gyldensteen og Ove Kloch. Bestyrelse Frants Bernstorff-Gyldensteen, formand Peter Høstgaard-Jensen, næstformand Peder Thomsen, formand for repræsentantskabet Svend Aage Linde Aleksander Aagaard Jens Ejner Christensen Torben Bøgh Christensen, medarbejderrepræsentant Jovanco Dimovski, medarbejderrepræsentant Poul-Erik Nielsen, medarbejderrepræsentant Direktion Ove Kloch, adm. direktør, koncernchef Bent Simonsen, koncerndirektør, CFO 9

10 Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal (mio. kr) Nettoomsætning 1.710, , , , ,2 - heraf international omsætning 19% 16% 11% 14% 19% Resultat af primær drift 47,9 41,6 1 44,9 32,8 3,6 Engangsomkostninger - -42, Resultat af kapitalandele efter skat -8,1-8,9-9,1-0,4 24,3 Finansielle poster -5,8-16,6 2-9,6-11,7-6,6 Resultat før skat 4,0-27,4 26,2 20,7 21,3 Årets skat -9,8 3,0-5,6-0,7 1,6 Minoritetsinteressernes andel -0,6-0,3-1,1-1,4 2,5 Årets resultat 23,6-24,7 19,4 18,6 25,4 Anlægsaktiver 937,7 929,0 953,7 867,3 903,2 Omsætningsaktiver 525,4 518,3 509,7 472,4 612,9 Aktiver i alt 1.463, , , , ,1 Grundkapital 50,0 50,0 50,0 0,3 0,3 Egenkapital 776,1 765,5 785,7 769,7 766,6 Minoritetsinteressernes andel 19,1 19,0 19,3 18,5 19,3 Hensatte forpligtelser 5,6 9,8 18,3 52,6 56,0 Langfristede gældsforpligtelser 206,2 207,0 206,7 199,7 191,2 Kortfristede gældsforpligtelser 456,1 446,0 433,4 299,2 483,0 Passiver i alt 1.463, , , , ,1 Pengestrøm fra drift 48,6 88,6 72,6 81,9 19,6 Pengestrøm til investering, netto -73,6-57,5-82,5-26,9-19,0 - heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto -25,8-31,5-76,0-56,4-77,3 Pengestrøm til/fra finansiering -4,7-2,2-13,3 8,4 47,9 Årets pengestrøm -29,7 28,9-23,2 63,6 48,5 Nøgletal (Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.) Indtjeningsmargin (EBITA-margin),0 2,9 3,3 2,4 0,4 Før skat margin (EBT-margin) 2,0-1,6 1,7 1,4 1,5 Afkastningsgrad,7 4,9 3,4 2,6 0,4 Soliditetsgrad 53,0 52,9 53,7 57,5 50,6 Egenkapitalforrentning,1-3,2 2,5 2,4 3,7 Egenkapitalens udvikling (mio. kr) Egenkapital primo 765,5 785,7 769,7 766,6 621,5 Overført af årets resultat 21,6-25,7 14,6 18,6 25,4 Kursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder -7,8 3,1 0,1-11,4 9,3 Årets opskrivninger af ejendomme - 1,7 1,5-94,1 Årets værdireguleringer i associerede virksomheder - 1,3 - -0,5 13,3 Øvrige reguleringer -3,2-0,6-0,2-3,6 3,0 Egenkapital ultimo 776,1 765,5 785,7 769,7 766,6 Ansatte Gennemsnitligt antal ansatte Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr, heraf er 30 mio. kr vedr. Orbicon (22 mio. kr er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr er omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr vedr. en tabt erstatningssag. 2 Indeholder betalte procesrenter ved tabt erstatningssag på 8,4 mio. kr. Årsrapport

11 Mio kr. Udviklingen i den samlede omsætning Mio kr. 50 Udviklingen i resultat af primær drift Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) 800 % Soliditetsgradens udvikling Mio kr Udviklingen i nettoinvesteringer Antal Udvikling i antal medarbejdere

12 Væsentlige begivenheder HedeDanmark overtog i 2011 aktiviteterne i flere anlægsvirksomheder, hvilket har styrket selskabets position som førende leverandør af grøn service-ydelser på det danske marked. HedeDanmark har overtaget aktiviteterne i Davidsen & Partnere fra området omkring Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart, Per Hansen A/S fra Lolland-Falster og Sydsjælland samt Esmann Entreprise med base på Fyn. HedeDanmarks afdeling for råtræ blev FSC CoC-certificeret (FSC: Forest Stewartship Council. CoC: Chain-of-Custody). Denne certificering gør det muligt for HedeDanmark at videresælge træ fra en FSC-certificeret skov som FSC-certificeret træ. En organisationsændring i HedeDanmark opdelte selskabet i fire divisioner: Grøn Service, Skov, Landskab og Handel. Formålet med denne organisationsændring var at opnå rationalisering og effektivisering, der også vil komme kunderne til gode i form af endnu skarpere priser og højt kundefokus. HedeDanmark indgik serviceaftaler med flere kommuner i blandt andet Favrskov Kommune, hvor kontrakten løber i minimum fire år. HedeDanmark skal her varetage pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder. HedeDanmark indgik aftale om køb af Skælskør Anlægsgartnere. Aftalen indebærer, at alle Skælskør Anlægsgartneres aktiviteter inden for drift og vedligeholdelse, nyanlæg og renovering samt ca. 250 medarbejdere overgår til HedeDanmark. Den endelige købsaftale trådte i kraft pr Orbicon er med som rådgiver i et konsortium, der skal bygge en m 2 stor udvidelse af Herlev Hospital. I udbygningen er der fokus på at skabe gode sanselige rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. Konsortiet består af Orbicon, Henning Larsen Architects, Friis & Moltke, Norconsult og NNE Pharmaplan. Udvidelsen af hospitalet skal stå klar i Orbicon Grønland blev etableret i februar som et datterselskab, der ejes 100% af Orbicon. Orbicon Grønland leverer rådgivningsydelser inden for miljø, forsyning og byggeri i Grønland. Målsætningen for kontoret i Nuuk er at skabe et stærkt fagligt miljø, som bidrager til at fastholde og udvikle viden samt skabe arbejdspladser lokalt. Orbicon deltager i et kvarterløftprojekt for Sundholmskvarteret på Amager i København. Orbicon rådgiver om miljø samt bæredygtighed og projekterer blandt andet løsninger omkring klimatilpasning og håndtering af regnvand. Med henblik på at styrke sin forretning inden for managementrådgivning er Orbicon pr blevet medejer af konsulenthuset Pluss Leadership. Ejerandelen er på 35% af aktierne. Årsrapport

13 Hermed styrker Orbicon sine kompetencer inden for strategisk analyse, strategiudvikling samt ledelses- og organisationsudvikling. Hedeselskabet Sp. z o.o. tog i december 2011 en ny gasmotor i brug på lossepladsen Lubna nær Warszawa. Den nye motor øger selskabets elproduktionskapacitet med 1 MW til samlet 5 MW. Xergi opnåede et gennembrud på det franske marked. Selskabet skal levere et biogasanlæg til den franske miljøvirksomhed Meta-Bio. Anlægget får en kapacitet på tons biomasse pr. år og er tilkoblet en gasmotor med en kapacitet på 1 MW. Med virkning fra januar 2012 har Xergi og ARLA Foods etableret udviklingsselskabet Videbæk Biogas A/S. De to parter ejer hver 50% af selskabet, der skal udvikle et biogasanlæg, som ved fuld produktion i 2014 forventes at producere 16 mio. kubikmeter biogas pr. år. Dalgas Innovation indledte i 2011 projekt Blå biomasse i samarbejde med Orbicon. Projektet arbejder med tang og muslinger som kompensations-opdræt for havbrugerne og som råstof til foder og energi. Projektet indtræder fra 2012 i to nye projektkonsortier, som har opnået økonomisk støtte fra henholdsvis GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrations Program) og Det Strategiske Forskningsråd. Hedeselskabet iværksatte i maj 2011 en medlemshvervekampagne i forbindelse med årsmødet. Ved den lejlighed blev 56 ambassadører udpeget, og de har været medvirkende til, at foreningen har haft en tilgang på godt 200 medlemmer i Hedeselskabet inviterede sine medlemmer til en række aktiviteter i Fåreflytning og senere en hagljagt i Kongenshus Mindepark samt et besøg i den romantiske have ved godset Sanderumgaard på Fyn var blandt aktiviteterne på årets program. Sukkertoppen i Færchs Plantage mellem Silkeborg og Horsens, som er én af Hedeselskabets skovejendomme, var i 2011 truet af tilgroning. Men et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Kommune, HedeDanmark og mange frivillige sørgede for, at de stejle skråninger med bøgeskov blev ryddet for bl.a. birk, gran og fyr. 13

14 Ledelsesberetning Adm. direktør, Koncernchef Ove Kloch Hedeselskabet Koncerndirektør, CFO Bent Simonsen Hedeselskabet realiserede i 2011 et resultat før skat på 34,0 mio. kr mod forventet 30,0 mio. kr. Resultatet af den primære drift udgør 47,9 mio. kr mod et tilsvarende resultat på 41,6 mio. kr for Udviklingen kan primært henføres til et væsentligt bedre resultat i rådgivningsvirksomheden Orbicon i forhold til Resultatet er opnået på trods af de udfordringer, som den globale økonomiske krise og de særdeles ugunstige vejrforhold i 2011 har medført. Bestyrelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende. Hedeselskabets overskud er et resultat af selskabets samlede aktiviteter inden for områderne natur, miljø og energi. De kommercielle aktiviteter i Hedeselskabet varetages af Dalgasgroup A/S, som ejer 100% af HedeDanmark a/s, Orbicon A/S, Hedeselskabet Sp. z o.o. og 50% af Xergi A/S. Dalgasgroup A/S varetager desuden Hedeselskabets øvrige kapitalinteresser og investeringer i selskaber og i skov- og naturejendomme. Hedeselskabet står solidt rustet med en egenkapital på 776 mio. kr. To-tredjedele af Hedeselskabets egenkapital er placeret i ejendomme samt i skov- og naturejendomme. Idet driftsafkastet i skovejendommene typisk ligger mellem 1 og 2%, medfører det et mindre afkast af Hedeselskabets samlede egenkapital. Investering i skov- og naturejendomme har gennem tiden været en sikker placering af kapitalen for Hedeselskabet på grund af en historisk positiv konjunkturudvikling for fast ejendom. Den positive udvikling i hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder inden for de senere år har bevirket, at selskabet fremstår med en solid likviditet og en soliditetsgrad på 53%. Vækst såvel organisk som ved opkøb er fortsat det strategiske sigte. Viljen og evnen til at gennemføre investeringer er til stede. Resultatudviklingen fra 2010 til 2011 kan primært henføres til følgende: Trods vanskelige vejrforhold i både sommer- og vinterperioden har HedeDanmark realiseret endnu et tilfredsstillende resultat, som er på niveau med Tilfredsstillende driftsmæssig udvikling i Orbicon. Fokuseret drift ved energiproduktion har påvirket Hedeselskabet Sp. z o.o. s årsresultat positivt. Modsat har faldende priser på klimakreditter påvirket resultatet i Polen negativt. Samlet set realiserer selskabet et resultat på niveau med Historisk lavt renteniveau har påvirket resultatet positivt. Udeblevne politiske tiltag for implementering af bæredygtige energiplaner har påvirket det samlede resultat i Xergi negativt. Dog viser selskabets ordrebeholdning en positiv tendens for God indtjening i skovdriftaktiviteterne som følge af gode markeds- og prisforhold. Årsrapport

15 Hedeselskabet Disponering af overskud Hedeselskabets bestyrelse har godkendt uddelinger af i alt 2,0 mio. kr til 4 forskellige projekter i 2011: Uddelinger i 2011: Ørslev Kloster: realisering af naturplan Naturvidenskabernes Hus: anvendelsesorienteret undervisning Sir Lyngbjerg Plantage: forbedring af natur og kulturoplevelser Landsbyen Sølund: etablering af snoezelhaver tkr 500 tkr 75 tkr 425 tkr Den resterende del af selskabets overskud, svarende til 21,6 mio. kr, foreslås overført til egenkapitalen. Foreningen Hedeselskabet arbejder kontinuerligt med at styrke foreningen. En medlemskampagne blev igangsat den 3. maj 2011 med udlevering af materiale til i alt 56 medlemmer, der fungerer som ambassadører for Hedeselskabet. Nøgleordene for hvervekampagnen er Viden, Indflydelse og Oplevelse, og indsatsen har i 2011 betydet, at foreningen har haft en tilgang på godt 200 medlemmer viste desuden den store nytteværdi, som foreningen og forretningen har af hinanden. Hedeselskabet rummer den finansielle stabilitet, som gør det muligt for datterselskaberne at følge en vækststrategi gennem opkøb. Samtidig åbner foreningens projekter og udlodninger nye arbejdsområder og nye berøringsflader for forretningen. Omvendt er det overskuddet fra forretningen, der er foreningens eksistensgrundlag og også i 2012 muliggør støtte til projekter og udlodninger som eksempelvis til snoezelhaver i Landsbyen Sølund ved Skanderborg. God selskabsledelse God selskabsledelse er en kontinuerlig proces i Hedeselskabet, som løbende forholder sig til anbefalingerne om god selskabsledelse. Den samlede ledelse lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse med henblik på langsigtet værdiskabelse og rettidig udveksling af information mellem de styrende organer i virksomheden. Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som vælges af medlemmerne samt udpeges af henholdsvis repræsentantskabet og Landbrug & Fødevarer. Repræsentantskabet modtager information om Hedeselskabets aktiviteter og udvikling gennem årsmøde, informationsmøder, årsrapporten og via informationsmateriale fra ledelsen. Medlemsudvalget, der består af formand og næstformand i repræsentantskabet samt et bestyrelsesmedlem, har bl.a. til formål at indstille projekter og aktiviteter til bestyrelsen. Projekter og aktiviteter støttes i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf. Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse og konstituerer sig årligt med valg af formand og næstformand. Opgavefordelingen sker i henhold til bestyrelsens forretningsorden. I forbindelse med valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i 2011 er antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilpasset til 3 personer i overensstemmelse med vedtægtsændringerne i

16 Hedeselskabet Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om koncernens økonomiske stilling gennem månedsrapporter og direktionsberetninger. Endvidere rapporteres budgetter, prognoser, strategiplaner og årsrapporter til bestyrelsen. Samfundsansvar Hedeselskabet arbejder målrettet med virksomhedens samfundsansvar, og selskabet forholder sig løbende hertil. Bestyrelsen og den daglige ledelse sikrer, at virksomheden drives med respekt for naturen, miljøet, medarbejderne og samfundet ud fra de etiske rammer og samfundsmæssige forudsætninger, som er gældende. Det er Hedeselskabets opfattelse, at elementerne i gængse CSR-definitioner (Corporate Social Responsibility) er med til at understøtte virksomheden forretningsmæssigt med positiv værdiskabende effekt. Hedeselskabets definition af CSR er, at selskabet handler ud fra sund fornuft under hensyntagen til miljø, samfund, samarbejdspartnere (kunder og leverandører) og medarbejdere. For Hedeselskabet er sund fornuft høj etik, høj faglighed samt lønsomhed. Dette gælder såvel internt for medarbejderne, medlemmerne og koncernen som eksternt for kunder og samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt. Hedeselskabet er sig sit samfundsansvar bevidst og handler i overensstemmelse hermed. Det er målsætningen for selskabets arbejde med samfundsansvar, at arbejdet understøtter virksomheden forretningsmæssigt. De etiske rammer, som Hedeselskabet agerer inden for, efterleves på alle niveauer i koncernen Dalgsgroup. Koncernen har vedtaget særskilte politikker og implementeret redegørelser for samfundsansvar i de enkelte virksomheder med udgangspunkt i disses virksomhed. Forventninger Hedeselskabet forventer, at den økonomiske afmatning fortsat vil præge selskabets markeder i Dette forventes at påvirke aktivitetsniveauet i blandt andet bygge og anlægssektoren. Presset på økonomien i den offentlige sektor forventes at føre til en stram omkostningsstyring og på udvalgte områder en fortsat stigende udbudsaktivitet i kommuner og offentlige institutioner. Med den økonomiske styrke og soliditet samt det råderum, som Hedeselskabet besidder, vil selskabets fokusering og vækststrategi blive forfulgt i Dette omfatter blandt andet en ekspansion af aktiviteterne inden for Grøn Service under HedeDanmarks forretningsområder, som sikrer, at selskabet står i en stærk konkurrenceposition i forhold til en fortsat stigning i udbuddet af grønne serviceopgaver både i den private og den offentlige sektor. Hedeselskabet vil desuden fortsætte med at støtte projekter, der ligger inden for selskabets formålsparagraf, ligesom projektudviklingen i Dalgas Innovation vil blive videreført. For 2012 forventes der et resultat før skat på 40 mio. kr. Årsrapport

17 Datterselskaber Adm. direktør Carsten With Thygesen HedeDanmark a/s HedeDanmark a/s Økonomidirektør Jørgen Mikkelsen HedeDanmark a/s HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Selskabet er ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. HedeDanmark a/s Omsætning i mio. kr heraf international omsætning 21% 18% Resultat før skat i mio. kr 5,1 39,1 Resultat efter skat i mio. kr 24,6 28,0 Egenkapital i mio. kr 210,0 202,7 Soliditetsgrad i % 7,1 39,1 Antal medarbejdere HedeDanmark opnåede i 2011 et resultat før skat på 35,1 mio. kr. Omsætningen steg med 52,8 mio. kr svarende til 4,3% i forhold til Usædvanligt ugunstige vejrforhold har præget HedeDanmarks forretning i Siden 1874 har Danmark kun én gang oplevet samme mængde nedbør i en sommerperiode, som tilfældet var i Samtidig var november nedbørsfattig og december meget varm. Den våde sommer medførte mange ekstra omkostninger, og i 4. kvartal var vintertjenesteaktiviteten usædvanlig lav som følge af vejret. Det vurderes, at den resultatmæssigt negative påvirkning af disse vejrforhold er på mellem 6 og 9 mio. kr. Regnskabet betragtes som tilfredsstillende på baggrund af vejrforholdene og udfordrende markedsbetingelser i form af større priskonkurrence, den finansielle krises negative påvirkning af landbrugskunder samt aktivitetsniveauet i bygge- og anlægssektoren. Specielt i de Forenede Arabiske Emirater oplevede det associerede selskab Emirates Landscape en opbremsning inden for bygge- og anlægsområdet, hvilket også har givet betalingsforsinkelser. I 2011 fik HedeDanmark etableret rammerne og strukturen for en forbedringskultur baseret på principperne og værktøjerne i Lean. Forbedringskulturen skal til stadighed bidrage med at skabe værdi for kunderne på en effektiv måde og sikre det fremtidige indtjeningsgrundlag trods øget priskonkurrence. HedeDanmark gennemførte i 2011 en større organisationsændring og er nu opdelt i 4 divisioner; Grøn Service, Skov, Landskab og Handel. Formålet med omorganiseringen er at forbedre kundefokus og samle kompetencer. Derved styrkes de områder, som HedeDanmark fremover vil satse endnu mere på. Grøn Service-divisionen har i 2011 haft succes med at sikre den fremtidige vækst. Divisionen har vundet en række større offentlige licitationer og udvidet pleje- og vinterrutenettet med en række større landsdækkende kunder. Skovdivisionen har været særligt ramt af den usædvanligt våde sommer, hvilket blandt andet har betydet udsættelse af skovninger, flere flytninger af maskiner og omkostninger til reparation af skovveje. Divisionen har desuden ændret strategi inden for maskindrift og er gået til en betydelig grad af ekstern entreprenørdrift. Landskabsdivisionen har været påvirket af den langstrakte politiske proces omkring vandplanerne og folketingsvalget, som har betydet, at kommunerne har tøvet med at igangsætte vandløbsrestaureringsprojekter. Sommerens våde vejr har desuden betydet øgede omkostninger for divisionen til renhold og vanskeliggjort skovrejsning i efteråret. Handelsdivisionen har haft succes med afsætning af udstyr til juletræsproducenter og afsætning af juletræer. Planteafsætningen har været negativt påvirket af mindre skovrejsning og plantning i andet halvår grundet sommerens vejrforhold. Omvendt har det relativt milde vejr i november og december betydet afsætning af planter helt frem til jul. HedeDanmark står på baggrund af aktivitetsniveauet, forbedringskulturen og omorganiseringen i 2011 godt rustet til at håndtere priskonkurrencen og overtage flere større kommunale opgaver samt fortsætte udvidelsen af forretningsaktiviteter gennem opkøb - i og uden for Danmark. Samlet forventer HedeDanmark en fortsat øget vækst såvel organisk som ved opkøb og et resultat før skat for 2012, som er højere end det historisk gode resultat i Efter regnskabsårets afslutning har Grøn Service-divisionen gennemført opkøbet af Skælskør Anlægsgartnere A/S, hvor aktiviteter inden for drift og vedligeholdelse, nyanlæg og renovering samt glatførebekæmpelse, og ca. 250 medarbejdere overgår til HedeDanmark. 17

18 Datterselskaber Orbicon A/S Adm. direktør Jesper Nybo Andersen Orbicon A/S Orbicon A/S er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder med at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi til kunderne og til samfundet. Orbicon arbejder på tværs af områderne miljø, natur, forsyning, klima, byggeri, arbejdsmiljø, anlæg og informatik. Orbicon A/S Omsætning i mio. kr 87,6 410,0 - heraf international omsætning 4% 3% Resultat før skat i mio. kr 10,4-33,2 Resultat efter skat i mio. kr 7,7-24,7 Egenkapital i mio. kr 9,2 36,5 Soliditetsgrad i % 21,0 16,2 Antal medarbejdere Resultatet før skat er i 2011 på 10,4 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat, som ligger over det forventede. Det skyldes blandt andet en ekstraordinær salgsindsats og et styrket fokus på effektivitet og kvalitet. I 2011 har Orbicon udviklet en ny projektmodel og tilpasset selskabets kvalitetsstyringssystem. Det sikrer både, at projekterne lever op til kundernes forventninger og samtidig en sund projektøkonomi. Projektmodellen forventes færdigimplementeret i løbet af Modellen styrker det tværgående samarbejde både internt i organisationen og med de involverede interessenter. For at blive endnu bedre til at levere værdifulde løsninger har Orbicon i 2011 indført systematiske kundetilfredshedsmålinger. Andelen af kunder, der er tilfredse eller meget tilfredse, er 97%. Med disse indsatser er Orbicon kommet tættere på kunderne og har i endnu højere grad tilpasset ydelserne til kundernes behov. I februar 2011 oprettede Orbicon selskabet Orbicon Grønland A/S. Orbicon har gennem mange år haft stigende aktivitet i Grønland, og med den udvikling, det grønlandske samfund står over for, forventer Orbicon, at der kan opbygges endnu flere vidensarbejdspladser i landet. Orbicon har flere større opgaver for mineselskaber, hvor Orbicon blandt andet arbejder med miljøkonsekvensvurderinger. Opgaver som selskabet forventer endnu flere af fremover. Byggeområdet har klaret sig bedre end forventet, og Orbicon har i 2011 vundet flere store projekter, som nu skal sættes i gang. Bæredygtigt byggeri er i fokus, og Orbicons kompetencer inden for dette felt sikrer selskabet en konkurrencefordel, som ventes at blive forstærket i de kommende år. Selskabet blev i 2011 rådgiver i det vindende konsortium, der skal bygge en m 2 stor udvidelse af Herlev Hospital. Udvidelsen har en forventet pris på 1,3 mia. kr. Inden for det kommunaltekniske område har Orbicon opnået en central markedsposition i forhold til arbejdet med lokal afledning af regnvand. Orbicon forventer på den baggrund at blive en vigtig rådgiver i forhold til kommunernes klimatilpasningsindsats. I 2011 kom Orbicon, som eneste rådgiver, med i konsortiet Byer i Vandbalance, som udvikler systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. Udover Orbicon deltager de største forsyningsselskaber, kommuner og førende vidensinstitutioner. Vandplanerne lod vente på sig, men siden vedtagelsen har Orbicon fået opgaver for en række kommuner. Miljøområdet har klaret sig over forventning. Organisationen har med rettidig omhu tilpasset sig markedet. Orbicon forventer, at konsolideringen i rådgivermarkedet vil intensiveres i de kommende år. Orbicon agter at være en aktiv del af denne konsolidering. Orbicon forventer et resultat for 2012, som er højere end resultatet i Efter regnskabsårets afslutning foretog Orbicon et opkøb af 35% af aktierne i Pluss Leadership. Investeringen skal blandt andet give lettere adgang til det øverste ledelsesniveau i danske virksomheder og til flere helhedsorienterede opgaver. Årsrapport

19 Datterselskaber President of the Management Board Bent Simonsen Hedeselskabet Sp. z o.o. Hedeselskabet Sp. z o.o. De polske aktiviteter i Hedeselskabet Sp. z o.o. omfatter ejerskab og drift af vedvarende energianlæg baseret på afgasning af lossepladser. Hedeselskabet Sp. z o.o Omsætning i mio. kr 28,8 31,0 - heraf international omsætning 100% 100% Resultat før skat i mio. kr 7,6 7,8 Resultat efter skat i mio. kr 6,4 5,1 Egenkapital i mio. kr 50,1 55,9 Soliditetsgrad i % 64,3 67 Antal medarbejdere Hedeselskabet Sp. z o.o. realiserede i 2011 et overskud på 7,6 mio. kr før skat mod et overskud i 2010 på 7,8 mio. kr Resultatet i 2011 er samlet set på niveau med forventningerne og betragtes som tilfredsstillende. Selskabet præsterede en tilfredsstillende fremgang i overskuddet på den primære drift før nettoindtægten for salget af klimakreditter. Værdien af nettoindtægten fra salget af klimakreditter er faldet i løbet af året. Hedeselskabet Sp. z o.o. driver tre vedvarende energianlæg, der udnytter gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Det er med til at begrænse drivhuseffekten og den globale opvarmning. Samtidig bidrager energiproduktionen til at fortrænge fossile brændstoffer. CO 2 -reduktionen overføres til den danske pulje af de såkaldte joint implementation-klimakreditter under Kyoto-protokollen. I 2011 blev klimakreditter for en samlet reduktion af CO 2 -udledning på tons overført og solgt til Energistyrelsen i Danmark. Akkumuleret betyder det, at der indtil udgangen af 2011 er overført og solgt i alt tons klimakreditter til Energistyrelsen. I 2011 har selskabet indgået en ny og langtidssikret aftale med operatøren på lossepladsen Lubna i Warszawa. Aftalen sikrer, at Hedeselskabet Sp. z o.o. kan afgasse lossepladsen i højere tempo end tidligere. I løbet af året blev en boremaskine til boring af gasbrønde taget i brug. Aktiviteten har hidtil været udført af underentreprenører. Der er i årets løb boret mere end 100 nye brønde med egen boremaskine, og Hedeselskabet Sp. z o.o. har ved udgangen af året i alt ca. 400 brønde i brug. På sigt skal denne service tilbydes eksternt. Ultimo året blev et nyt motormodul til anvendelse af gas taget i brug. Der er tale om et 1 MW-anlæg fra Jenbacher. Hedeselskabet Sp. z o.o. har således en kapacitet til produktion af el på mere end 5 MW. Anlæggene leverer dermed strøm svarende til polske husstandes årlige forbrug og varme svarende til polske husstandes årlige forbrug. For perioden forventer det polske selskab at reducere udledningen af metangasser svarende til tons CO 2. Det svarer til en årlig CO 2 -udledning fra cirka polske husstande. Hedeselskabet Sp. z o.o. er i gang med at udarbejde en businessplan for forretningsområdet biogas baseret på landbrugsaffald i Polen. Planen forventes at danne baggrund for en evt. udvidelse af aktiviteterne i selskabet. Hedeselskabet Sp. z o.o. er ligeledes i gang med de første undersøgelser af en evt. udvidelse af forretningsområderne til Ukraine. Hedeselskabet Sp. z o.o. forventer et resultat før skat i 2012 på niveau med resultatet i

20 Associeret selskab Xergi A/S Adm. direktør Jørgen Ballermann Xergi A/S Direktør Frank Rosager Xergi A/S Xergi er en betydende leverandør af biogasanlæg. Xergis forretning omfatter design, installation samt drift og vedligeholdelse af biogasanlæg. Xergi A/S Omsætning i mio. kr. 96,1 117,6 - heraf international omsætning i % 87% 84% Resultat før skat i mio. kr. -9,7-11,1 Resultat efter skat i mio. kr. -10,4-11,7 Egenkapital i mio. kr. 2,2 21,3 Soliditetsgrad i % 0,8% 23,3% Antal medarbejdere Årets resultat før skat blev et underskud på 9,7 mio. kr mod et underskud på 11,1 mio. kr i Hedeselskabets andel af dette årsresultat udgør 50%. Resultatet er ikke tilfredsstillende. I de seneste år har selskabet investeret i teknologiudvikling samt etablering af en betydelig kunde- og projektportefølje på flere europæiske markeder. Samtidig med, at biogas er ny teknologi i de fleste lande, har realiseringen af anlæg været påvirket af den finansielle krise. Det har i flere år medført udskydelser af de projekter, som Xergi forventede var tæt på realisering. Xergi startede sit første projekt i Frankrig for META- BIO Energies i forsommeren 2011 og har senest fået endelig ubetinget ordre på projekt Tiper, Frankrig. Projektet har for Xergi en værdi af ca. 50 mio. kr og bliver Frankrigs største kommercielle biogasanlæg. I 2011 slog Xergi sin egen rekord, idet projekt Brogas på Gotland, Sverige blev gennemført med en samlet projekttid på bare 6 måneder. Designet følger et nyt standardkoncept Energy Farmer, som er udviklet specielt til gårdbiogasanlæg. Brogas-projektet leverer gas til Arla Foods mejeri på Gotland. Ved udgangen af 2011 har koncernen frasolgt sine ejerandele i selskaberne Thameswey Energy Ltd. og Xergi Services Ltd. Xergi fokuserer således alene på markedet for biogasanlæg. Transaktionerne har påvirket resultatet for 2011 positivt med 4 mio. kr. I 2008 erhvervede Xergi 50% af ejerandelene i GFE Patent A/S, der ejer rettighederne til en patenteret forbehandlingsteknologi af biomasse til biogas. Ultimo 2011 erhvervede Xergi de udestående 50% af aktierne, således at selskabet nu er 100% ejet. Xergi forventer at kontrahere det første biogasanlæg, der anvender denne teknologi på kyllingemøg i Xergi har i fællesskab med Arla Foods amba stiftet Videbæk Biogas A/S. Parterne ejer hver 50% af selskabet, der skal udvikle et biogasanlæg, som ved fuld produktion i 2014 forventes at levere 16 mio. m 3 biogas pr år til Arlas mejerier i nærområdet. I slutningen af 2011 har Xergi underskrevet en aftale om design, projektering og levering af nøgle-komponenter til et stort biogasanlæg, der bygges i samarbejde med Avant Energy for Minnesota Municipal Power Agency, USA. Projektet får en installeret motorkapacitet på 8 MW el. Ved starten af 2012 er der flere projekter i Europa, der kan blive til ordrer for Xergi, og selskabet har således en positiv forventning til, at den strategiplan, der blev lagt tilbage i 2008, er ved at lykkes. To tredjedele af den samlede forventede omsætning for 2012 er kontraheret pr Selskabet forventer derfor en markant resultatforbedring i Årsrapport

21 Andre aktiviteter Projektchef Annette Rye Larsen Dalgas Innovation Dalgas Innovation Dalgas Innovation varetager Hedeselskabets langsigtede udviklingsprojekter. Fokusområderne er bioenergi og vand. I 2011 har Hedeselskabet investeret 2,0 mio. kr gennem Dalgas Innovation i langsigtede projekter, som undersøger dyrkningsmetoder og produktionspotentiale for pil (ErhvervsPhD), ligesom miljø-, energi- og foderpotentialet i tang og muslinger udforskes. Dalgas Innovation har i samarbejde med HedeDanmark og Orbicon deltaget i en række ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd og GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrations Program). I slutningen af 2011 blev der givet tilsagn til de ansøgte projekter. Projekterne KOMBI-opdræt og MAB3 (MacroAlgae Biorefinery 3. generation) lægger fundamentet til at udvikle blå biomasse, der kan reducere belastningen med næringsstoffer fra havdambrug. Desuden undersøges den blå biomasses potentiale til produktion af fiskefoder og energi. KOMBI-opdræt har opnået tilsagn om støtte fra GUDP og MAB3 fra Det Strategiske Forskningsråd. Dalgas Innovation og Orbicon deltager sammen med blandt andre Hjarnø Havbrug, Blue Food, DTU, Århus Universitet, Teknologisk Institut, DONG Energy samt aktører relateret til den akvatiske branche. I 2012 igangsættes projektet BIORESOURSE. Målet med projektet er at øge biomasseudbyttet på landbrugsjord samt at reducere miljøpåvirkningerne ved at udnytte flerårige afgrøder som pil, poppel og elefantgræs. Udover Dalgas Innovation består konsortiet bag projektet af Århus Universitet, Københavns Universitet, Energy Biosciences Institute, DONG Energy, Novozymes og Vitroform. Projektet har opnået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Dalgas Innovation medfinansierer et PhD-studie inden for poppel. Projektet ligger i naturlig forlængelse af PhD-studiet inden for energipil, som Dalgas Innovation og HedeDanmark afslutter i Dalgas Innovation fortsætter med at støtte projektet omkring minivådområder, der blev igangsat i Minivådområde-projektet har ligeledes opnået støtte fra GUDP. I 2012 forventer Hedeselskabet gennem Dalgas Innovation at investere 3,6 mio. kr i langsigtede, innovative projekter. Skov og naturejendomme Hedeselskabet ejer direkte eller er medejer af ha skov- og naturejendomme i Danmark og i udlandet pr Foreningen blev stiftet i 1866 med Enrico Mylius Dalgas Sammen som med første Pen-Sam direktør. gruppen ejer Hedeselskabet Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS (50% ejet af Hedeselskabet) og Skovselskabet Skov-Sam II ApS (15% ejet Reviderede af Hedeselskabet), vedtægter der tilsammen er blandt Danmarks Ved Hedeselskabets største private årsmøde skovejere på med Sorø Akademi ha skov. den 20. april I Baltikum 2009, vedtog ejer Hedeselskabets repræsentantskab ha skove og et naturejendomme forslag til revidering pr af vedtægterne. Heraf ejes de ha Revideringen skov via DDH af Forests vedtægterne A/S, mens omfattede HedeDanmarks etablering datterselskaber af et medlemsudvalg i Letland under og Litauen bestyrelsen. ejer 529 Medlemsudvalget ha skov. Derudover ejes ha gennem Plantningsselskabet Steen består af repræsentantskabets formand Peder Thomsen, repræsentantskabets næstformand Jørgen Skeel samt Blicher i Danmark og Frankrig. Dalgasgroup og datterselskaberne HedeDanmark a/s og DDH Forest A/S samarbejder om at udvikle Hedeselskabets skov- og naturejendomme. Samarbejdet omfatter blandt andet udvikling af en række metoder til bæredygtig natur- og vildtpleje samt mere naturnære skovdriftsmetoder. Hedeselskabets Egne Skove i Danmark er PEFC skovcertificeret. Ved certificeringen forpligter Hedeselskabet sig til at drive skovene efter de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold. Hedeselskabet forventer i de kommende år at investere yderligere i opkøb af skov- og naturejendomme i Danmark og i udlandet. Skov- og naturejendomme ( ha) ha Egne skove i Danmark 100% ejerskab Egne skove i udlandet 100% ejerskab Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS 50% ejerskab Skovselskabet Skov-Sam II ApS 15% ejerskab Øvrige plantageselskaber Ejerskab over 20% Øvrige plantageselskaber Ejerskab under 20% bestyrelsesmedle af Hedeselskabe Med vedtægts tet at reducere b bestyrelse komm skabsvalgte med medarbejderne. 21

22 Andre forhold Andre forhold Hedeselskabet har købt 26% af aktierne i selskabet Rindibel, som udfører skovninger i Hviderusland. Blandt de øvrige ejere af selskabet er NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). I slutningen af 2011 igangsatte Hedeselskabet en større indvendig renovering af selskabets hovedkontor i Viborg. Renoveringen fortsætter i 2012 og omfatter blandt andet energibesparende tiltag. Hedeselskabet samarbejder med Læsø Kommune og andre interessenter om at iværksætte et projekt med Læsø Laboratorierne som omdrejningspunkt. Hedeselskabets vision med ejendommen er at etablere et energi- og landskabsplejeakademi, der forskningsmæssigt, teknologisk og forretningsmæssigt har til formål at bevare særegenheden i naturen på øen og samtidig deltage aktivt i visionen om at gøre Læsø CO 2 -neutral. Derudover har projektet til formål at skabe nye virksomheder og arbejdspladser på øen. Risici Valutarisici De internationale aktiviteter medfører valutarisici. Det er koncernens politik at nedbringe valutarisici. Dette gøres ved, at de enkelte opgaver og markeder vurderes med henblik på eventuel kurssikring. På baggrund af løbende opgørelser af valutaeksponeringen i de væsentligste valutaer oprettes der normalt valutakreditter gennem vores kreditinstitutter. Endvidere anvendes terminskontrakter til sikring af valutaeksponeringen. Investeringer i kort- og langfristede tilgodehavender i tilknyttede udenlandske virksomheder kurssikres normalt ikke. Renterisici Rentebærende gæld og rentebærende aktiver i koncernen udgjorde ved udgangen af 2011 en nettogæld på 317,8 mio. kr. For at minimere både renteomkostningen og -risici er der med koncernens kreditinstitutter indgået cash pool- og rentenettingsaftaler omfattende mellemværender i danske kroner og euro. Hedeselskabet har finansieret om- og tilbygning i 2008 ved Klostermarken i Viborg via et 30-årigt realkreditlån. Selskabet har valgt en fast rente i den første 10-årige periode svarende til løbetiden i lejeaftalen med Bygningsstyrelsen vedrørende Retten i Viborg. Denne sikring er i regnskabet karakteriseret som et afledt finansielt instrument. Herudover har selskabet ikke øvrige afledte finansielle instrumenter. Kreditrisici En væsentlig del af koncernens kunder består af offentlige kunder, hvor eksponeringen for finansielle tab er minimal. Koncernens tilgodehavender fra salg til øvrige kunder er udsat for sædvanlig kreditrisiko. Der foretages derfor kreditvurdering af kunderne inden en opgave påbegyndes. I det omfang det er hensigtsmæssigt, afdækkes tilgodehavender fra salg gennem bank- og forsikringsgarantier samt remburser. Likviditets- og lånericisi Det er koncernens politik at have den fornødne likviditet til rådighed. Koncernens stabile og gode soliditet medfører en høj kreditværdighed, der kommer til udtryk i hensigtsmæssige kreditfaciliteter og lånetilsagn på både kort og lang sigt. Markedsrisici Beslutninger og forskydelser i gennemførelsen af politiske tiltag på såvel globalt, nationalt og lokalt plan vil påvirke aktivitets- og indtjeningsniveauet. Vejr- og klimatiske forhold vil naturligt påvirke aktivitets- og indtjeningsniveauet. Hedeselskabet reducerer de risici, der er forbundet hermed, ved at tilpasse og fordele aktiviteterne i overensstemmelse med påvirkningerne. Krav fra kunder og samarbejdspartnere er risici, som koncernen søger at begrænse gennem professionelle ansvarsforsikringer og stillede entreprisegarantier. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet afgørende hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten. Årsrapport