Frem tidens landsby P rojekt: D en m oderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frem tidens landsby P rojekt: D en m oderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Frem tidens landsby P rojekt:d en m oderne landsby:landsby 2.0 Stadil Vedersø Kontraktens start: 14.april 2010 Kontraktens slut: 1.juli 2012 Journalnum m er: Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg Viborg Eannr: Kontaktperson: Anna Lise Vesterby Tlf.dir O peratør: Ringkøbing Skjern Kom m une (RKSK) Ved Fjorden Ringkøbing Kontaktperson: Landdistriktkonsulent: Per G orm N ielsen Tlf CVR.N r Resum è Projektet indeholder en række sammenhængende aktiviteter til udvikling af Stadil Vedersø området, udnyttelse af mulighederne i den attraktive natur i området mv. Projektet arbejder med 3 temaer: 1. Helårsturisme i gamle landsbyhuse sommerhusferie generation Erhvervsudvikling i landsbyerne andelstankegang generation Synergieffekter og oplevelsesøkonomi.

2 O pfølgning pr.1.m arts 2012 Fremtidens Landsby i StadilVedersø består af 5 delprojekter. Der redegøres i det efterfølgende for hvert enkelt projekt: MEJERITORV Afsluttet KONTORFÆLLESSKAB, B&B I STADIL MEJERI Afsluttet. RENOVERING AF DET LILLE RØDE HUS Afsluttet. Budgetændring. Projektet med trappeadgang i siloen ved Vedersø Købmandsgård nedlagt og midlerne er fordelt med , til parkbanen og , til aktiviteter/borde/bænke i Vedersø. Budgetændringen er godkendt af LAG, NaturErhverv, Region Midtjylland, Kommune og den lokale styregruppe. Parkbaneprojektet er igangsat og næsten færdig. Men asfaltering blev som følge af vådt efterår og vinteren udsat til foråret 2012, når vejrlig og temperatur igen tillader den afsluttende asfaltering. Når asfalteringen er tilendebragt, opsættes hegn omkring banen. Er indkøbt og afventer montering. Æblelunden i tilknytning til banen er plantet, dog mangler plantning af 12 cidertræer, som først kan plantes når køretøjerne fra belægningsarbejdet er væk. ADGANG TIL SILO I VEDERSØ KØBMANDSGAARD Nedlagt. Aktivitetstorv i Vedersø Flisearbejde og etablering af torvet: Afsluttet Beplantning: Afsluttet Borde, tavler og bænke står opmagationeret og afventer opstilling til gavn og glæde for lokale og turister. Aktivitetstorvet forventes indviet i forbindelse med borgermøde om Lokal Udviklingsplan d. 12. maj 2012 R egionalu dvikling Skottenborg 26,8800 Viborg

3 O pfølgning pr.1.m arts 2012 M ål1 P rojektering af de konkrete bygge og anlæ gsarbejder,faciliteter m v.iprojektet R esultatkrav 1.1 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning Projekteringen af de konkrete bygge og anlæ gsarbejder,faciliteter m v.skal væ re afsluttet og arbejdet igangsat inden 1 år efter datoen for underskrift af resultatkontrakten. MEJERITORV KONTORFÆLLESSKAB, B&B I STADIL MEJERI RENOVERING AF DET LILLE RØDE HUS ADGANG TIL SILO I VEDERSØ KØBMANDSGÅRD Beskrivelse af projektaktiviteter og redegørelse om igangsæ t ning skal sendes til RM inden 1 år efter underskrift af kontrakten. M ål2 G ennem førelse af de konkrete bygge og anlæ gsarbejder,etablering af faciliteter,form idling af resultaterne m v. R esultatkrav 2.1 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning D e sam lede aktiviteter i projektet bygge og anlæ gsarbejder, etablering af faciliteter,form idlingen af resultaterne,m v.,skal væ re gennem ført senest 3 år efter underskift af resultatkontrakten. Senest 3 år efter resultatkontraktens underskrift,frem sendes redegørelse til RM for projektets gennem førelse,herunder for form idlingen af resultaterne,sam let regnskab m.v.

4 MEJERITORV KONTORFÆLLESSKAB, B&B I STADIL MEJERI RENOVERING AF DET LILLE RØDE HUS ADGANG TIL SILO I VEDERSØ KØBMANDSGÅRD TA B EL 1 D ET A KTU ELLE B U D G ET B udget M ejeritorv Kontorfæ llesskab,b & B m v.i m ejeriet Renovering af det lille røde hus Parkbane m v M arkedsføring,styring,revision m v Aktiviteter/bæ nke/borde m m i Vedersø Private investeringer Ialt Finansiering LAG Ringkøbing Skjern Ringkøbing Skjern Kom m une Privat m edfinansiering og frivilligt arbejde Region M idtjylland Ialt

5 TA B EL 2 A FR EG N ED E U D G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIER IN G Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. marts 2012 Udbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Kontorfællesskab Bed&Breakfast i mejeriet "Det lille røde hus" Parkbane m.v Markedsføring, styring, revision Mejeritorv Aktivitetstorv i Vedersø Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2012 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Region Midtjylland RinngkøbingSkjern Kommune LAG Priv. medfin. og frivilligt arbejde Total !