Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr.

2 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Beretning Regnskab Påtegning Bilag 1 Noter Bilag 2 Bevillingsregnskaber... 2 Bilag 3 Resultat opdelt på hovedformål Bilag 4 Nøgletal... 23

3 3 1. Indledning Skatteministeriets departement præsenterer hermed årsrapporten for 26. Årsrapporten er aflagt på baggrund af Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for institutioner der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger af 29. januar 27 og Rigsrevisionens indkaldelsesskrivelse vedrørende oplysninger til brug for bevillingskontrollen for 26. Skatteministeriet har i henhold til Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse pr. 1. januar 27 udarbejdet beretnings- og regnskabsafsnit herunder regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen men ikke afsnittet om målrapportering. Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Departementet, Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri, som er driftsbevillinger og for hvilke der aflægges omkostningsbaseret regnskab. Herudover er der i bilag til rapporten medtaget udgiftsbaseret bevillingsregnskab for de øvrige konti, som indgår i Skatteministeriets virksomhedsregnskab. d.v.s Det Danske Klasselotteri A/S, Retssager m.v., Renter. Skatteministeriet har samtidig det overordnede ansvar for regnskaberne under Finanslovens 34 Arbejdsmarkedsfond og 38 Skatter og afgifter, d.v.s. indtægtsområdet.. Disse regnskaber er imidlertid adskilt fra ministeriets øvrige regnskaber og organiseret som en selvstændig virksomhed. Økonomistyrelsen har på denne baggrund udstedt dispensation fra kravet om årsrapport for 34 og 38-regnskaberne for finansåret 26..

4 4 2. Beretning 2.1. Præsentation af Skatteministeriet Skatteministeriet er en del af ministeriets koncern, som desuden består af SKAT og Landsskatteretten. Skatteministeriets interne organisation fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Skatteministeriets koncern har fælles mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Retssikkerhed. Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Service. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov det er både de og vi bedst tjent med. Kvalitet. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. Effektivitet. Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

5 5 Åbenhed. Vi laver vores arbejde så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Attraktiv arbejdsplads. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater. Skatteministeriets hovedopgaver. Skatteministeriets arbejdsopgaver omfatter: Ministerbetjening og lovforberedende arbejde. Det er Skatteministeriets mål at give skatteministeren og folketinget de bedst mulige oplysninger om ministeriets ansvarsområde. Skatteministeriet udarbejder lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, og har ansvar for, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Skatteministeriet forestår den overordnede administration af lovgivningen og følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Internationale opgaver. Skatteministeriet deltager i arbejdet med EU s målsætninger og sikrer at disse målsætninger integreres i Skattepolitikken. Koncernstyringsopgaver. Skatteministeriet varetager overordnede koncernstyrings- og controllingopgaver, herunder koordinering af planlægnings-, budget- og regnskabsfunktioner for ministeriets koncernområde. Oversigt over årets økonomiske resultat fordelt på hovedopgaver og i overensstemmelse med finanslovens oversigt fremgår af bilag Årets økonomiske resultat Skatteministeriets departement Tabel 1. (mio. kr.) Driftsregnskab Regnskab 26 Ordinære driftsindtægter Heraf bevillinger Ordinære driftsomkostninger 11.2 Heraf personaleomkostninger 67,1 Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto -.3 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat 8.2 Status Pr Anlægsaktiver i alt incl. statsforskrivning 9.2 Heraf immaterielle anlægsaktiver 2.5 Heraf materielle anlægsaktiver 4.6 Omsætningsaktiver 47.1 Aktiver i alt 56.3 Egenkapital incl. statsforskrivning 29.2 Heraf videreførsel 27. Hensatte forpligtelser 3.6

6 6 Øvrige forpligtelser 23.5 Passiver i alt 56.3 Det økonomiske resultat illustreres ved nedenstående grafer: Figur 1: Indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger 14, 12, 1, Mio. kr. 8, 6, 4, Omkostninger Indtægter Bevilling 2,, Det fremgår af figur 1, at Skatteministeriets virksomhed altovervejende finansieres ved finanslovsbevillingen, samt at der i 27 budgetteres med anvendelse af en del af egenkapitalen. Figur 2: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme

7 7 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital Det bemærkes, at egenkapitalen i 25 og i 26 ikke kan sammenlignes direkte, da Skatteministeriet ikke havde omkostningsbaseret finanslovsbevilling og selvstændig likviditet i 25. Figur 4: Omkostningernes sammensætning 14, 12, 1, Mio. kr. 8, 6, 4, Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn 2,,

8 8 Øvrige udgifter og indtægter som administreres af Skatteministeriet, mio. kr. Tabel 2. Art Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab Driftsbevilling Udgifter Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Øvrige Anden bevilling Indtægter administrerede udgifter og Det Danske Klasselotteri A/S indtægter Anden bevilling Udgifter Retssager m.v. Anden bevilling Renter Indtægter Udgifter Indtægter Redegørelse for reservationer Redegørelse for reservationer, mio. kr. Tabel 3. Opgave Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Fairplayprojektet 26 1, Skatteministeriets finanslovsbevilling for 25 blev ved ændringsforslag forhøjet med 1 mio. kr. til udmøntning af Fairplay initiativer. Imidlertid blev kampagnen ikke afsluttet i 25, og restbevillingen blev reserveret til fortsættelse i 26, hvor hele beløbet er anvendt. 2.3 Forventninger til det kommende år Skatteministeriet var i 26 i betydeligt omfang præget af de udfordringer, som fusionen mellem de kommunale og statslige skatteforvaltninger og samlingen af al offentlig inddrivelse i SKAT i sagens natur udløste. Der har været fokus på SKATs betjening af borgere og virksomheder, men også på de mere interne organisatoriske, tekniske og personalemæssige forhold i SKAT. I 27 har vi lagt de direkte fusionsrelaterede og i vidt omfang internt rettede aktiviteter så meget bag os, at vi nu kan koncentrere os fuldt ud om SKATs kerneproduktion og drage nytte af den fleksibilitet og øgede faglighed i opgaveløsningen, som enhedsforvaltningen giver mulighed for. Det er i 27, vi for alvor skal udrulle og operationalisere indsats- og inddrivelsesstrategien. Det sker bl.a. ved udarbejdelsen af årlige indsats- og inddrivelsesplaner. Udrulningen i organisationen af de nævnte strategier og planer understøttes af resultatkontrakten for 27 mellem Skatteministeriet og SKAT og de enkelte skattecentres resultatkontrakter med SKAT. Udgangspunktet i indsatsstrategien er, at hovedparten af borgere og virksomheder ønsker at overholde reglerne. Indsatsen i forhold til disse borgere og virksomheder medspillerne er serviceorienteret. I modsætning hertil vil indsatsen i forhold til borgere og virksomheder,

9 9 der ikke vil overholde reglerne modspillerne have fokus på kontrol og efterfølgende sanktion. Ved synligt brug af alle til rådighed stående indsatsværktøjer skabes en målrettet og sammenhængende indsats, der øger regelefterlevelsen første gang, hvorved flere penge kommer ind ad fordøren. Tilsvarende bygger inddrivelsesstrategien på antagelsen om, at hovedparten af borgerne og virksomhederne ønsker at betale til tiden. Indsatsen i forhold til inddrivelse af offentlige restancer skal afspejle, at borgere og virksomheder har forskellig evne til at overholde reglerne og betale deres restancer. Det er hensigten, at der i de kommende år skal arbejdes målrettet på at udvikle og forbedre indsats- og inddrivelsesstrategien bl.a. ved at etablere valide måleapparater, der gør det muligt at forudse borgere og virksomheders adfærd, og gennemføre risikovurderinger samt opstille og gennemføre operationelle effektmål. Også løbende målinger af kundetilfredshed vil blive gennemført for løbende at kunne følge op på den service, som leveres til borgere og virksomheder. Endelig understøttes såvel service- som kontroldelen i de kommende år af den pågående systemmodernisering i SKAT. Herudover vil der i det kommende år også være fortsat fokus på den endelige lokalisering af SKATs 3 skattecentre og målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.

10 1 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for Skatteministeriets departement og Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er omkostningsbaseret i overensstemmelse med akt. 163 af 24. juni 24. Skatteministeriet har i 26 deltaget i forsøg med omkostningsbevillinger på finansloven. De øvrige regnskaber under Skatteministeriets virksomhed er udgiftsbaserede. Se bilag 2. Regnskabet er aflagt efter de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative vejledning. Skatteministeriet har ingen dispensationer eller andre afvigelser fra de fastsatte retningslinier for regnskabspraksis Resultatopgørelse Resultatopgørelse, mio. kr. Tabel 3. Note R 25 R 26 Ordinære driftsindtægter 1 Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendelse af tidligere års reserverede bevilling Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer 17, Ordinære driftsindtægter i alt, Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster

11 11 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Note 1 viser det samlede årsværksforbrug samt til- og afgange i antallet af medarbejdere. Resultatopgørelsens tal for 25 og 26 kan ikke direkte sammenlignes, da Skatteministeriets finanslovsbevilling for 25 var udgiftsbaseret og således ikke indgår i regnskabstallene. Resultatdisponering, mio. kr. Hovedkonto Departementet Bortfald af resultatet Resultat til videreførelse 8.2 Hovedkonto Tjenestemænd ved det Danske Klasselotteri Bortfald af resultat Resultat til videreførelse

12 Balance Tabel 4 Note Aktiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 2.2 Finansielle anlægsaktiver i alt 2.2 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noterne 2 og 3 redegør for udviklingen i anlægsaktiverne.

13 13 Note Passiver Egenkapital Egenkapital Startkapital ,2 Opskrivninger Reserveret egenkapital Overført overskud 8.2 Egenkapital i alt Hensættelser Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Statsgæld 7. Langfristet gæld i alt 7. Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser fremgår af note ,5 Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring, mio. kr. Tabel 7. Egenkapital primo Startkapital primo Ændring i startkapital Startkapital ultimo 2.2 Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat Overført overskud ultimo 27. Egenkapital ultimo Tabellen viser sammenhængen mellem den tilpassede primobalance og ultimobalancen. Da 26 er det første år, hvor Skatteministeriet er omfattet af omkostningsbaserede finanslovsbevillinger består egenkapitalen herefter af en statsforskrivning, som er beregnet med 2% af bruttobevillingen i 26 og det videreførte overskud.

14 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Tabel 9 Resultat før ekstraordinære poster Udgiftsførelse af afskrivninger Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser incl. ferie og afspads Ændring i driftskapital 7. + Ændring i tilgodehavender Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af anlægsaktiver, netto -3.8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Forøgelse af langfristet gæld og Bygge- og IT-kredit Forbrug af reserveret bevilling afregnet efter Tildeling af primolikviditet i alt 31.1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 38.8 Årets pengestrøm 43.4 Årets pengestrøm fordelt på: + Ændring i FF5 uforrentet konto Ændring i FF7 finansieringskonto 25.8 Ændring i likvider i alt 43.4 Likvide beholdninger pr Likvide beholdninger pr Pengestrømsopgørelsen viser Skatteministeriets pengestrømme inden for regnskabsåret fordelt på henholdsvis driftsaktivitet, investeringsaktivitet og fra finansieringsaktivitet Bevillingsregnskabet Departementet, mio. kr. Tabel 9. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation 1.3 1,3 Indtægter Udgifter Årets resultat

15 15 I forhold til FL 26 viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. fordelt med 5,2 på lønsumsrammen og 3 mio. kr. for øvrig drift. Årsagen til mindreforbruget på lønsumsrammen er primært en nedgang i afspadserings- og feriepengeforpligtelsen, som skyldes, at Skatteministeriet i 26 har indført nye og mere restriktive styringsprincipper på dette område. Der er derfor ikke tale om en egentlig nedgang i de fremtidige lønudgifter. Mindreforbruget på 3 mio. i forhold til den øvrige driftsbevilling skyldes bl.a., at Skatteministeriet modtog en tilbagebetaling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af skatter og afgifter vedrørende husleje. En anden årsag er, at det oprindeligt var påtænkt at indgå lejemål af nye print/kopimaskiner, men at dette blev imidlertid udskudt på grund af overvejelser om i stedet at anskaffe udstyret over anlægsbudgettet. Samtidig blev et planlagt indkøb af konferenceudstyr udskudt på grund af overvejelser i forbindelse med samordning på koncernniveau. Endelig blev en del større projekter på HR-området udskudt bl.a. på grund af en intern organisatorisk tilpasning. De udskudte udgifter forventes imidlertid afholdt i Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Tabel 1. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling - Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat - - Hovedkonto vedrører aflønning af tjenestemænd ansat ved Det Danske Klasselotteri A/S, som har bevaret deres tidligere ansættelsesmæssige status som tjenestemænd. Kontoen indeholder alene Skatteministeriets udlæg og Klasselotteriets refusion af lønudgiften til løn og pension

16 16 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Skatteministeriets årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven, som Skatteministeriets departement, virksomhed nr er ansvarlig for Departementet Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Det Danske Klasselotteri A/S Retssager m.v Renter Årsrapporten omfatter samtidig de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 26. Påtegning Det tilkendegives herved 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

17 17 Bilag 1. Noter til resultatopgørelse og balance Note 1. Personaleomkostninger 23 (R3) 24 (R2) 25(R ) 26 (R) 27 (B) Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note 2. Immaterielle anlægsaktiver 1. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede Koncessioner, Patenter, Licenser mv. I alt Kostpris, primo 26 Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Primosaldo pr. 1. januar 26 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklings- Projekter under udførelse Kostpris pr

18 18 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1. kr. I alt Inventar og IT-udstyr Transportmateriel Produktions- Anlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygnin-ger Kostpris primo Tilgang Afgang 2 2 Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar 26 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige anlægsaktiver Kostpris pr Note 4. Hensatte forpligtelser. mio. kr.

19 19 Saldo primo Fratrædelsesgodtgørelse i forb. m. åremålsansættelse, udbetalt i 26.2 Fratrædelsesgodtgørelse i forb. m. åremålsansættelse, optjent 26.2 Saldo ultimo Specifikation af saldo ultimo 26 Reetableringsforpligtelser i forbindelse med evt. fraflytning af lejemål Kontorlokaler 466 m2 x 6 kr. 2.8 Arkivrum 522 m2 x 4 kr..2 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelse.6 Saldo ultimo Ingen af ovennævnte forpligtelser forventes afviklet inden for det førstkommende år. Note 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser. Skatteministeriet har kontraktlige forpligtelser i forbindelse med leasingkontrakter og huslejekontrakter: Lejeaftaler på ejendomme 15.2 Kontrakt med Ritzau.2 Leasingkontrakter på kopimaskiner 1.6 Rygestationer

20 2 Bilag 2 Bevillingsregnskab for øvrige bevillinger, som administreres af Skatteministeriet: Det Danske Klasselotteri A/S, mio. kr. Tabel 11. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Kontoen indeholder indbetalinger af afgift for retten til at drive klasselotteri. Det Danske Klasselotteri A/S har på baggrund af lov nr. 235 af 8. april 1992 modtaget bevilling til at drive Klasselotteri. I.h.t. loven skal indbetales en afgift, som udgør 6% af indskudssummen, d.v.s. spillernes betaling for lodsedlerne. Indskudssummen har i de senere år været stigende, og i 26 har den indbetalte afgift oversteget det skøn, som lå til grund for finanslovsforslaget med 2,4 mio. kr. eller 8,2% Retssager m.v., mio. kr. Tabel 12. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat På kontoen afholdes udgifter til retssager mv. Det vil sige salær til Kammeradvokaten og andre advokater samt pålagte og tilkendte sagsomkostninger. Nettoudgifterne på kontoen har i 26 oversteget bevillingen med 9,4 mio. kr. eller 28%. Årsagen er, at udgifterne i perioden umiddelbart op til årsafslutningen var betydeligt højere

21 21 end det har været tilfældet i de foregående år, som var lagt til grund ved udarbejdelsen af TB-forslaget. Af større poster kan nævnes afregningen af et langvarigt og kompliceret forløb vedrørende ambi-sagen ved EU og acontoafregning til Kammeradvokaten af de tilknyttede ambiretssager. En anden væsentlig post er kammeradvokatens regning i forbindelse med domsafsigelse ved Østre Landsret i en sag, vedrørende den danske spillelovgivnings forenelighed med EUretten. Sagen har strakt sig over en periode på 2 år. Endelig kan nævnes Sydbanksagen. Tabel Renter, mio. kr. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter , Udgifter,1 -,1.1 Årets resultat Kontoen indeholder Skatteministeriets renter vedrørende alle hovedkonti under ministerområdet, som ikke er omfattet af selvstændig likviditet Herunder renteindtægter i forbindelse med indbetaling af tidligere afskrevne fordringer.

22 22 Bilag 3 Bevillingsregnskab for Skatteministeriet med oversigt over årets resultat opdelt efter hovedopgaver. Oversigt over årets resultat opdelt på hovedopgaver (mio. kr.) Tabel 14. Indtægter Hovedformål (Bevilling Udgifter Resultat 26) Lovgivning og ministerbetjening ,7 6,9 Internationale opgaver Fairplay Kampagne (reservation) Interne opgaver: - Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration 23. Interne opgaver i alt ,7 1.4 Total incl. reservation 19, 1.6 8,4 I løbet af sommeren og efteråret 26 gennemførte Skatteministeriet en justering af strukturen, som primært havde til formål at styrke koncernstyringsfunktionen. Baggrunden er at SKAT efter kommunalreformen er blevet dobbelt så stor, og at forvaltningen samtidig er samlet i en enhedsorganisation. Fra 27 vil koncernstyringsfunktionen blive optaget som et selvstændigt hovedformål, men ændringen har i en del af 26 påvirket de opgjorte udgifter til ledelse og administration, hvorfor mindreforbruget her er lavere end, hvad der er tilfældet for de øvrige hovedformål. Som tidligere nævnt har Skatteministeriets nettoudgifter i 27 været lavere end forudsat ved udarbejdelsen af FL 26. Dette gælder først og fremmest for lønsumsområdet på grund af en nedgang i feriepengeforpligtelsen men også for de øvrige driftsudgifter, hvor en del initiativer er blevet udskudt. Informationskampagnen Fairplay var reserveret i anmærkningerne til FL 25 med 1 mio. kr. Heraf blev 1,3 mio. videreført som reservation til anvendelse i 26. Fairplay er derfor som det var tilfældet i 25 opført som et separat hovedformål i regnskabet for 26.

23 23 Bilag 4 Nøgletal Nr. Navn Regler og Rammer 1. Negativ udsvingsrate 9,3 12,6 2. Akkumuleret udsvingsandel 17,7 25,2 3. Udnyttelsesgrad af låneramme * 96,8 Ressourceforvaltning 4. Overskudsgrad * 7,5 5. Bevillingsandel * 99,7 6. Ekstraordinære poster 7. Tab på debitorer 8. Kapitalandel * 2,3 9. Nedskrivningsrate 1. Afskrivningsrate 57,5 48,4 11. Opretholdelsesgrad 67, 143,9 12. Årsværkspris Soliditetsgrad * 51,9 Målopfyldelse 14. Reservationsflow % 1% 15. Reservationsandel 1,1% % 16. Akkumuleret reservationsandel % 1,2% Vedrørende beregningen og beskrivelsen af nøgletallene henvises til Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for institutioner der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger af 29. januar 27.

24 24

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere