Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr.

2 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Beretning Regnskab Påtegning Bilag 1 Noter Bilag 2 Bevillingsregnskaber... 2 Bilag 3 Resultat opdelt på hovedformål Bilag 4 Nøgletal... 23

3 3 1. Indledning Skatteministeriets departement præsenterer hermed årsrapporten for 26. Årsrapporten er aflagt på baggrund af Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for institutioner der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger af 29. januar 27 og Rigsrevisionens indkaldelsesskrivelse vedrørende oplysninger til brug for bevillingskontrollen for 26. Skatteministeriet har i henhold til Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse pr. 1. januar 27 udarbejdet beretnings- og regnskabsafsnit herunder regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen men ikke afsnittet om målrapportering. Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Departementet, Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri, som er driftsbevillinger og for hvilke der aflægges omkostningsbaseret regnskab. Herudover er der i bilag til rapporten medtaget udgiftsbaseret bevillingsregnskab for de øvrige konti, som indgår i Skatteministeriets virksomhedsregnskab. d.v.s Det Danske Klasselotteri A/S, Retssager m.v., Renter. Skatteministeriet har samtidig det overordnede ansvar for regnskaberne under Finanslovens 34 Arbejdsmarkedsfond og 38 Skatter og afgifter, d.v.s. indtægtsområdet.. Disse regnskaber er imidlertid adskilt fra ministeriets øvrige regnskaber og organiseret som en selvstændig virksomhed. Økonomistyrelsen har på denne baggrund udstedt dispensation fra kravet om årsrapport for 34 og 38-regnskaberne for finansåret 26..

4 4 2. Beretning 2.1. Præsentation af Skatteministeriet Skatteministeriet er en del af ministeriets koncern, som desuden består af SKAT og Landsskatteretten. Skatteministeriets interne organisation fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Skatteministeriets koncern har fælles mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Retssikkerhed. Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Service. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov det er både de og vi bedst tjent med. Kvalitet. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. Effektivitet. Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

5 5 Åbenhed. Vi laver vores arbejde så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Attraktiv arbejdsplads. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater. Skatteministeriets hovedopgaver. Skatteministeriets arbejdsopgaver omfatter: Ministerbetjening og lovforberedende arbejde. Det er Skatteministeriets mål at give skatteministeren og folketinget de bedst mulige oplysninger om ministeriets ansvarsområde. Skatteministeriet udarbejder lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, og har ansvar for, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Skatteministeriet forestår den overordnede administration af lovgivningen og følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Internationale opgaver. Skatteministeriet deltager i arbejdet med EU s målsætninger og sikrer at disse målsætninger integreres i Skattepolitikken. Koncernstyringsopgaver. Skatteministeriet varetager overordnede koncernstyrings- og controllingopgaver, herunder koordinering af planlægnings-, budget- og regnskabsfunktioner for ministeriets koncernområde. Oversigt over årets økonomiske resultat fordelt på hovedopgaver og i overensstemmelse med finanslovens oversigt fremgår af bilag Årets økonomiske resultat Skatteministeriets departement Tabel 1. (mio. kr.) Driftsregnskab Regnskab 26 Ordinære driftsindtægter Heraf bevillinger Ordinære driftsomkostninger 11.2 Heraf personaleomkostninger 67,1 Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto -.3 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat 8.2 Status Pr Anlægsaktiver i alt incl. statsforskrivning 9.2 Heraf immaterielle anlægsaktiver 2.5 Heraf materielle anlægsaktiver 4.6 Omsætningsaktiver 47.1 Aktiver i alt 56.3 Egenkapital incl. statsforskrivning 29.2 Heraf videreførsel 27. Hensatte forpligtelser 3.6

6 6 Øvrige forpligtelser 23.5 Passiver i alt 56.3 Det økonomiske resultat illustreres ved nedenstående grafer: Figur 1: Indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger 14, 12, 1, Mio. kr. 8, 6, 4, Omkostninger Indtægter Bevilling 2,, Det fremgår af figur 1, at Skatteministeriets virksomhed altovervejende finansieres ved finanslovsbevillingen, samt at der i 27 budgetteres med anvendelse af en del af egenkapitalen. Figur 2: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme

7 7 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital Det bemærkes, at egenkapitalen i 25 og i 26 ikke kan sammenlignes direkte, da Skatteministeriet ikke havde omkostningsbaseret finanslovsbevilling og selvstændig likviditet i 25. Figur 4: Omkostningernes sammensætning 14, 12, 1, Mio. kr. 8, 6, 4, Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn 2,,

8 8 Øvrige udgifter og indtægter som administreres af Skatteministeriet, mio. kr. Tabel 2. Art Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab Driftsbevilling Udgifter Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Øvrige Anden bevilling Indtægter administrerede udgifter og Det Danske Klasselotteri A/S indtægter Anden bevilling Udgifter Retssager m.v. Anden bevilling Renter Indtægter Udgifter Indtægter Redegørelse for reservationer Redegørelse for reservationer, mio. kr. Tabel 3. Opgave Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Fairplayprojektet 26 1, Skatteministeriets finanslovsbevilling for 25 blev ved ændringsforslag forhøjet med 1 mio. kr. til udmøntning af Fairplay initiativer. Imidlertid blev kampagnen ikke afsluttet i 25, og restbevillingen blev reserveret til fortsættelse i 26, hvor hele beløbet er anvendt. 2.3 Forventninger til det kommende år Skatteministeriet var i 26 i betydeligt omfang præget af de udfordringer, som fusionen mellem de kommunale og statslige skatteforvaltninger og samlingen af al offentlig inddrivelse i SKAT i sagens natur udløste. Der har været fokus på SKATs betjening af borgere og virksomheder, men også på de mere interne organisatoriske, tekniske og personalemæssige forhold i SKAT. I 27 har vi lagt de direkte fusionsrelaterede og i vidt omfang internt rettede aktiviteter så meget bag os, at vi nu kan koncentrere os fuldt ud om SKATs kerneproduktion og drage nytte af den fleksibilitet og øgede faglighed i opgaveløsningen, som enhedsforvaltningen giver mulighed for. Det er i 27, vi for alvor skal udrulle og operationalisere indsats- og inddrivelsesstrategien. Det sker bl.a. ved udarbejdelsen af årlige indsats- og inddrivelsesplaner. Udrulningen i organisationen af de nævnte strategier og planer understøttes af resultatkontrakten for 27 mellem Skatteministeriet og SKAT og de enkelte skattecentres resultatkontrakter med SKAT. Udgangspunktet i indsatsstrategien er, at hovedparten af borgere og virksomheder ønsker at overholde reglerne. Indsatsen i forhold til disse borgere og virksomheder medspillerne er serviceorienteret. I modsætning hertil vil indsatsen i forhold til borgere og virksomheder,

9 9 der ikke vil overholde reglerne modspillerne have fokus på kontrol og efterfølgende sanktion. Ved synligt brug af alle til rådighed stående indsatsværktøjer skabes en målrettet og sammenhængende indsats, der øger regelefterlevelsen første gang, hvorved flere penge kommer ind ad fordøren. Tilsvarende bygger inddrivelsesstrategien på antagelsen om, at hovedparten af borgerne og virksomhederne ønsker at betale til tiden. Indsatsen i forhold til inddrivelse af offentlige restancer skal afspejle, at borgere og virksomheder har forskellig evne til at overholde reglerne og betale deres restancer. Det er hensigten, at der i de kommende år skal arbejdes målrettet på at udvikle og forbedre indsats- og inddrivelsesstrategien bl.a. ved at etablere valide måleapparater, der gør det muligt at forudse borgere og virksomheders adfærd, og gennemføre risikovurderinger samt opstille og gennemføre operationelle effektmål. Også løbende målinger af kundetilfredshed vil blive gennemført for løbende at kunne følge op på den service, som leveres til borgere og virksomheder. Endelig understøttes såvel service- som kontroldelen i de kommende år af den pågående systemmodernisering i SKAT. Herudover vil der i det kommende år også være fortsat fokus på den endelige lokalisering af SKATs 3 skattecentre og målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.

10 1 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for Skatteministeriets departement og Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er omkostningsbaseret i overensstemmelse med akt. 163 af 24. juni 24. Skatteministeriet har i 26 deltaget i forsøg med omkostningsbevillinger på finansloven. De øvrige regnskaber under Skatteministeriets virksomhed er udgiftsbaserede. Se bilag 2. Regnskabet er aflagt efter de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative vejledning. Skatteministeriet har ingen dispensationer eller andre afvigelser fra de fastsatte retningslinier for regnskabspraksis Resultatopgørelse Resultatopgørelse, mio. kr. Tabel 3. Note R 25 R 26 Ordinære driftsindtægter 1 Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendelse af tidligere års reserverede bevilling Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer 17, Ordinære driftsindtægter i alt, Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster

11 11 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Note 1 viser det samlede årsværksforbrug samt til- og afgange i antallet af medarbejdere. Resultatopgørelsens tal for 25 og 26 kan ikke direkte sammenlignes, da Skatteministeriets finanslovsbevilling for 25 var udgiftsbaseret og således ikke indgår i regnskabstallene. Resultatdisponering, mio. kr. Hovedkonto Departementet Bortfald af resultatet Resultat til videreførelse 8.2 Hovedkonto Tjenestemænd ved det Danske Klasselotteri Bortfald af resultat Resultat til videreførelse

12 Balance Tabel 4 Note Aktiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 2.2 Finansielle anlægsaktiver i alt 2.2 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Noterne 2 og 3 redegør for udviklingen i anlægsaktiverne.

13 13 Note Passiver Egenkapital Egenkapital Startkapital ,2 Opskrivninger Reserveret egenkapital Overført overskud 8.2 Egenkapital i alt Hensættelser Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Statsgæld 7. Langfristet gæld i alt 7. Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser fremgår af note ,5 Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring, mio. kr. Tabel 7. Egenkapital primo Startkapital primo Ændring i startkapital Startkapital ultimo 2.2 Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat Overført overskud ultimo 27. Egenkapital ultimo Tabellen viser sammenhængen mellem den tilpassede primobalance og ultimobalancen. Da 26 er det første år, hvor Skatteministeriet er omfattet af omkostningsbaserede finanslovsbevillinger består egenkapitalen herefter af en statsforskrivning, som er beregnet med 2% af bruttobevillingen i 26 og det videreførte overskud.

14 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Tabel 9 Resultat før ekstraordinære poster Udgiftsførelse af afskrivninger Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser incl. ferie og afspads Ændring i driftskapital 7. + Ændring i tilgodehavender Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af anlægsaktiver, netto -3.8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Forøgelse af langfristet gæld og Bygge- og IT-kredit Forbrug af reserveret bevilling afregnet efter Tildeling af primolikviditet i alt 31.1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 38.8 Årets pengestrøm 43.4 Årets pengestrøm fordelt på: + Ændring i FF5 uforrentet konto Ændring i FF7 finansieringskonto 25.8 Ændring i likvider i alt 43.4 Likvide beholdninger pr Likvide beholdninger pr Pengestrømsopgørelsen viser Skatteministeriets pengestrømme inden for regnskabsåret fordelt på henholdsvis driftsaktivitet, investeringsaktivitet og fra finansieringsaktivitet Bevillingsregnskabet Departementet, mio. kr. Tabel 9. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation 1.3 1,3 Indtægter Udgifter Årets resultat

15 15 I forhold til FL 26 viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. fordelt med 5,2 på lønsumsrammen og 3 mio. kr. for øvrig drift. Årsagen til mindreforbruget på lønsumsrammen er primært en nedgang i afspadserings- og feriepengeforpligtelsen, som skyldes, at Skatteministeriet i 26 har indført nye og mere restriktive styringsprincipper på dette område. Der er derfor ikke tale om en egentlig nedgang i de fremtidige lønudgifter. Mindreforbruget på 3 mio. i forhold til den øvrige driftsbevilling skyldes bl.a., at Skatteministeriet modtog en tilbagebetaling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af skatter og afgifter vedrørende husleje. En anden årsag er, at det oprindeligt var påtænkt at indgå lejemål af nye print/kopimaskiner, men at dette blev imidlertid udskudt på grund af overvejelser om i stedet at anskaffe udstyret over anlægsbudgettet. Samtidig blev et planlagt indkøb af konferenceudstyr udskudt på grund af overvejelser i forbindelse med samordning på koncernniveau. Endelig blev en del større projekter på HR-området udskudt bl.a. på grund af en intern organisatorisk tilpasning. De udskudte udgifter forventes imidlertid afholdt i Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Tabel 1. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling - Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat - - Hovedkonto vedrører aflønning af tjenestemænd ansat ved Det Danske Klasselotteri A/S, som har bevaret deres tidligere ansættelsesmæssige status som tjenestemænd. Kontoen indeholder alene Skatteministeriets udlæg og Klasselotteriets refusion af lønudgiften til løn og pension

16 16 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Skatteministeriets årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven, som Skatteministeriets departement, virksomhed nr er ansvarlig for Departementet Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S Det Danske Klasselotteri A/S Retssager m.v Renter Årsrapporten omfatter samtidig de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 26. Påtegning Det tilkendegives herved 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

17 17 Bilag 1. Noter til resultatopgørelse og balance Note 1. Personaleomkostninger 23 (R3) 24 (R2) 25(R ) 26 (R) 27 (B) Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note 2. Immaterielle anlægsaktiver 1. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede Koncessioner, Patenter, Licenser mv. I alt Kostpris, primo 26 Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Primosaldo pr. 1. januar 26 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklings- Projekter under udførelse Kostpris pr

18 18 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1. kr. I alt Inventar og IT-udstyr Transportmateriel Produktions- Anlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygnin-ger Kostpris primo Tilgang Afgang 2 2 Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar 26 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige anlægsaktiver Kostpris pr Note 4. Hensatte forpligtelser. mio. kr.

19 19 Saldo primo Fratrædelsesgodtgørelse i forb. m. åremålsansættelse, udbetalt i 26.2 Fratrædelsesgodtgørelse i forb. m. åremålsansættelse, optjent 26.2 Saldo ultimo Specifikation af saldo ultimo 26 Reetableringsforpligtelser i forbindelse med evt. fraflytning af lejemål Kontorlokaler 466 m2 x 6 kr. 2.8 Arkivrum 522 m2 x 4 kr..2 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelse.6 Saldo ultimo Ingen af ovennævnte forpligtelser forventes afviklet inden for det førstkommende år. Note 5. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser. Skatteministeriet har kontraktlige forpligtelser i forbindelse med leasingkontrakter og huslejekontrakter: Lejeaftaler på ejendomme 15.2 Kontrakt med Ritzau.2 Leasingkontrakter på kopimaskiner 1.6 Rygestationer

20 2 Bilag 2 Bevillingsregnskab for øvrige bevillinger, som administreres af Skatteministeriet: Det Danske Klasselotteri A/S, mio. kr. Tabel 11. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Kontoen indeholder indbetalinger af afgift for retten til at drive klasselotteri. Det Danske Klasselotteri A/S har på baggrund af lov nr. 235 af 8. april 1992 modtaget bevilling til at drive Klasselotteri. I.h.t. loven skal indbetales en afgift, som udgør 6% af indskudssummen, d.v.s. spillernes betaling for lodsedlerne. Indskudssummen har i de senere år været stigende, og i 26 har den indbetalte afgift oversteget det skøn, som lå til grund for finanslovsforslaget med 2,4 mio. kr. eller 8,2% Retssager m.v., mio. kr. Tabel 12. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat På kontoen afholdes udgifter til retssager mv. Det vil sige salær til Kammeradvokaten og andre advokater samt pålagte og tilkendte sagsomkostninger. Nettoudgifterne på kontoen har i 26 oversteget bevillingen med 9,4 mio. kr. eller 28%. Årsagen er, at udgifterne i perioden umiddelbart op til årsafslutningen var betydeligt højere

21 21 end det har været tilfældet i de foregående år, som var lagt til grund ved udarbejdelsen af TB-forslaget. Af større poster kan nævnes afregningen af et langvarigt og kompliceret forløb vedrørende ambi-sagen ved EU og acontoafregning til Kammeradvokaten af de tilknyttede ambiretssager. En anden væsentlig post er kammeradvokatens regning i forbindelse med domsafsigelse ved Østre Landsret i en sag, vedrørende den danske spillelovgivnings forenelighed med EUretten. Sagen har strakt sig over en periode på 2 år. Endelig kan nævnes Sydbanksagen. Tabel Renter, mio. kr. Mio. kr. Regnskab 25 Budget 26 Regnskab 26 Difference Budget 27 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter , Udgifter,1 -,1.1 Årets resultat Kontoen indeholder Skatteministeriets renter vedrørende alle hovedkonti under ministerområdet, som ikke er omfattet af selvstændig likviditet Herunder renteindtægter i forbindelse med indbetaling af tidligere afskrevne fordringer.

22 22 Bilag 3 Bevillingsregnskab for Skatteministeriet med oversigt over årets resultat opdelt efter hovedopgaver. Oversigt over årets resultat opdelt på hovedopgaver (mio. kr.) Tabel 14. Indtægter Hovedformål (Bevilling Udgifter Resultat 26) Lovgivning og ministerbetjening ,7 6,9 Internationale opgaver Fairplay Kampagne (reservation) Interne opgaver: - Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration 23. Interne opgaver i alt ,7 1.4 Total incl. reservation 19, 1.6 8,4 I løbet af sommeren og efteråret 26 gennemførte Skatteministeriet en justering af strukturen, som primært havde til formål at styrke koncernstyringsfunktionen. Baggrunden er at SKAT efter kommunalreformen er blevet dobbelt så stor, og at forvaltningen samtidig er samlet i en enhedsorganisation. Fra 27 vil koncernstyringsfunktionen blive optaget som et selvstændigt hovedformål, men ændringen har i en del af 26 påvirket de opgjorte udgifter til ledelse og administration, hvorfor mindreforbruget her er lavere end, hvad der er tilfældet for de øvrige hovedformål. Som tidligere nævnt har Skatteministeriets nettoudgifter i 27 været lavere end forudsat ved udarbejdelsen af FL 26. Dette gælder først og fremmest for lønsumsområdet på grund af en nedgang i feriepengeforpligtelsen men også for de øvrige driftsudgifter, hvor en del initiativer er blevet udskudt. Informationskampagnen Fairplay var reserveret i anmærkningerne til FL 25 med 1 mio. kr. Heraf blev 1,3 mio. videreført som reservation til anvendelse i 26. Fairplay er derfor som det var tilfældet i 25 opført som et separat hovedformål i regnskabet for 26.

23 23 Bilag 4 Nøgletal Nr. Navn Regler og Rammer 1. Negativ udsvingsrate 9,3 12,6 2. Akkumuleret udsvingsandel 17,7 25,2 3. Udnyttelsesgrad af låneramme * 96,8 Ressourceforvaltning 4. Overskudsgrad * 7,5 5. Bevillingsandel * 99,7 6. Ekstraordinære poster 7. Tab på debitorer 8. Kapitalandel * 2,3 9. Nedskrivningsrate 1. Afskrivningsrate 57,5 48,4 11. Opretholdelsesgrad 67, 143,9 12. Årsværkspris Soliditetsgrad * 51,9 Målopfyldelse 14. Reservationsflow % 1% 15. Reservationsandel 1,1% % 16. Akkumuleret reservationsandel % 1,2% Vedrørende beregningen og beskrivelsen af nøgletallene henvises til Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for institutioner der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger af 29. januar 27.

24 24

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere