ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014. CVR nr. 33 36 70 23"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 CVR nr

2 CVR nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 11/ Adv. Michael Seiffert Dirigent / Chairman

3 INDHOLD / CONTENT 4LEDELSESPÅTEGNING STATEMENT BY MANAGE- MENT ON THE ANNUAL REPORT 6DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR S REPORT 10 TIL AKTIONÆRERNE TO THE SHAREHOLDERS 12 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY DETAILS 13 KONCERNOVERSIGT GROUP CHART 14 VIRKSOMHEDSPROFIL COMPANY PROFILE Translation of the Danish original. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. 18 SELSKABSSTRUKTUR COMPANY STRUCTURE 30 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE FINANCIAL HIGHLIGHTS 38 EGENKAPITALOPGØRELSE EQUITY 20 BESTYRELSE OG DIREKTION BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT JANUAR DECEMBER INCOME STATEMENT 1 JANUARY - 31 DECEMBER 40 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN NOTES TO THE ANNUAL REPORT 24 LEDELSESBERETNING EXECUTIVE REPORT 34 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER ANVENDT REGNSKABS- PRAKSIS ACCOUNTING POLICIES

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Nordic Solar Energy A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hellerup, den 10. april 2015 Direktion Nikolaj Hoff Adm. direktør Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelse Ejvind Sandal Formand Per Blinkenberg-Thrane Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Marinus Boogert Næstformand Iben Mai Winsløw Frank Schyberg STATEMENT BY MANAGEMENT ON THE ANNUAL REPORT The Executive Board and Board of Directors have discussed and approved the annual report of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December Hellerup, 10 April 2015 Executive Board The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Nikolaj Hoff Managing Director In our opinion, the consolidated financial statements and parent financial statements give a true and fair view of the Company and the Group financial position at 31 December 2014 and of the results of its operations for the financial year 1 January - 31 December In our opinion, Management's Review includes a fair account of the matters dealt with. The annual report is recommended for adoption. Board of Directors Ejvind Sandal Chairman Marinus Boogert Deputy Chairman Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg 4 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

5 Grundig løbende vedligeholdelse af en solpark er værdiskabende. Thorough ongoing maintenance of a solar park generates value. 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Nordic Solar Energy A/S PÅTEGNING PÅ KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nordic Solar Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT To the Shareholders of Nordic Solar Energy A/S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS We have audited the consolidated financial Statements and the parent company financial statements of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December 2014, which comprise summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes, for the Group and the parent company. The consolidated financial statements and the parent company financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s Responsibility for the financial statements The management is responsible for the preparation of financial statements and the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements and the Consolidated Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements and the Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish Audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 6 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

7 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, obtain reasonable assurance about whether the financial statements and the Consolidated Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements and the Consolidated Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements and the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation of financial statements and Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management as well as the overall presentation of the financial statements and the Consolidated Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The audit has not resulted in any qualification. 7

8 8 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

9 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Hellerup, den 10. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Henrik Ødegaard Statsautoriseret revisor Kristian Pedersen Statsautoriseret revisor Opinion In our opinion, the consolidated financial Statements and the parent company financial statements gives a true and fair view of the group and the Parent Company s financial position at 31 December 2014 and of the results of the Group and the Parent Company's operations for the financial year 1 January - 31 December 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Hellerup, 10 April 2015 PricewaterhouseCoopers Henrik Ødegaard State Authorised Public Accountant Statement on Management's review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management s review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the financial statements and the Consolidated Financial Statements. Kristian Pedersen State Authorised Public Accountant On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. 9

10 TIL AKTIONÆRERNE Resumé 2014 har været et konsolideringsår med fokus på styrkelse af kapitalgrundlaget samt optimering af den løbende drift. Efter de store investeringer i oktober 2013, har vi nedbragt gæld og opbygget egenkapital. I den periode har vi rejst 6 mio. (DKK 44 mio.) i ny kapital - en vækst på over 100 % - til i alt ca. 10 mio. (DKK 75 mio.) i egenkapital. Succesen med vores låneprogram har ligeledes sikret likviditet på yderligere over 10 mio. (DKK 75 mio.) og vi er således godt rustet til fremtidig vækst og nye investeringer i Regnskabet Vi har haft en tilfredsstillende produktion på MWh, hvilket er to procent over budgettet og svarende til elforbruget i ca husstande. Samtidig viste indtjeningen et nettoresultat på (DKK 1,4 mio.) hvilket også er bedre end budgetteret. Vi har i år besluttet at udarbejde et koncernregnskab, hvor samtlige selskabers tal er konsolideret ind linje for linje. Således kan vi bedre vise selskabetssamlede aktiviteter og størrelse til omverdenen, og det viser en omsætning på 4,5 mio. (DKK 33,5 mio.), et resultat før renter og afskrivninger på 3,5 mio. (DKK 26 mio.). Drift Driftsmæssigt har vi haft fokus på aflæggelse af rutinemæssige kontrolbesøg på parkerne, og driften kører planmæssigt. På et af vores anlæg i Flandern er vekselretterne (inverterne) blevet flyttet, så de ikke længere påvirkes af driften inden i bygningerne, der fra lager var blevet omdannet til produktion. Vi har valgt i 2014 at skifte driftsleverandør på anlægget i Italien, fra en mindre lokal operatør til en større international partner, der bedre kan vedligeholde den teknologiske knowhow på længere sigt, samt sikre den optimale drift. TO THE SHAREHOLDERS Summary 2014 has been a consolidation year with focus on strengthening the capital base and optimization of operations. After the large investments made in October 2013, we have throughout the year reduced debt and built equity. In that period we have raised 6 mill. in new equity a growth of more than 100% - and reached 10 mill. by the end of the year. The success of our loan program has also ensured 10 mill. in liquidity and now we are well positioned for future growth and new investments in Financial Statements We have had a satisfactory production of 11,440 MWh, which is two percent above budget and serve the equivalent of approx. 3,300 households energy consumption. At the same time, earnings showed a net profit of 184,262 also better than budgeted. This year, we have chosen to prepare consolidated figures, where all the companies' figures are consolidated line by line. Thus, we can better demonstrate the company's total activities and size to the outside world, showing a turnover of 4.5 mill. and earnings before interest and depreciation of 3.5 mill. Operations We have made routine inspections of our solar parks, and the operations are running well. At one of our plants in Flanders, inverters have been moved so as not to be affected by the operation inside the buildings, which had been converted to production. In 2014 we decided to change the O&M supplier in Italy, from a small local operator to a major international partner, with higher technological expertise in the long run and ensure optimal operation. 10 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

11 Forventninger til det kommende år 2015 tegner til at blive endnu et begivenhedsrigt år i Nordic Solar Energy. De største aktiviteter forventes i forbindelse med de planlagte investeringer i England, men vi kigger også på nye investeringer i andre lande. Strategien er fortsat at opbygge en diversificeret portefølje af velkørende solenergianlæg inden for EU. Der er stadig mange gode investeringer at gøre, om end konkurrencen om investeringerne i solenergi er øget i takt med at markedet er modnet og afkastet på alternative investeringer er faldet. Nikolaj Hoff Administrerende direktør Expectations for the coming year 2015 promises to be another eventful year in Nordic Solar Energy. The main activity is expected to be a planned investment in the UK, but we are also looking for new investments in other countries. The strategy remains unchanged: Investment in a diversified portfolio of well-run solar parks in the EU. There are still many good investment opportunities, although competition for new solar energy investments has increased, as the market has matured and returns on alternative investments have decreased. Nikolaj Hoff Managing Director Nikolaj Hoff besigtiger nye investeringer i England. Nikolaj Hoff inspects new investments in the UK. 11

12 SELSKABSOPLYSNINGER Nordic Solar Energy A/S Hellerup 8, Gårdhuset 2900 Hellerup CVR-nr Regnskabsår: 1. januar december Stiftet: 8. december 2010 Hjemsted: Gentofte Direktion Nikolaj Hoff, adm. direktør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bestyrelse Ejvind Sandal, formand Marinus Boogert, næstformand Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg COMPANY DETAILS Nordic Solar Energy A/S Hellerup 8, Gårdhuset 2900 Hellerup Central Business Registration no Financial year: 1 January - 31 December Incorporated: 8 December 2010 Domicile: Gentofte Executive Board Nikolaj Hoff, Managing Director Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Board of Directors Ejvind Sandal, Chairman Marinus Boogert, Deputy Chairman Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg 12 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

13 KONCERNOVERSIGT GROUP CHART Nordic Solar Energy A/S 100% NSE Flandern ApS 100% NSE Italy Srl. 100% SolarPark Zerre V Gmbh & Co. KG 49% ESF Spanien 0424 GmbH 100% SEnS Solar B.V 100% NSE Pellegrino Srl. 100% 21 Spanish companies 100% 2 Belgium companies 13

14 VIRKSOMHEDSPROFIL Nordic Solar Energy A/S (NSE) køber og driver solenergianlæg solparker indenfor den Europæiske Union. NSE er således et energiselskab, der sælger solenergistrøm til elektricitetsnettet i EU. Nordic Solar Energy har opbygget en portefølje af solparker, der forventes at give investorerne et afkast på den investerede kapital på minimum 7 % om året og målet er at fortsætte udbygning af porteføljen med nye anlæg. NSE s unikke investeringsstrategi bygger på følgende principper: Investeringer med minimum 7% afkast om året, målt på intern rente. Risikoen ved investeringerne reduceres ved: Spredning af investeringerne på flere lande i EU. Investering i solparker i drift eller i nøglefærdige projekter, så bygge- og projektudviklingsrisiko undgås. Direkte investering uden mellemhandlere og variable omkostninger skaber det bedst mulige afkast til investorerne. Investering, der ikke er drevet af skattespekulation. Ingen personlig hæftelse for investorerne. Der skabes likviditet i selskabets aktier igennem løbende kapitaludvidelser samt muligheden for at sælge aktierne retur til NSE. Exit-strategien vil enten være et samlet salg af selskabet eller eventuelt en børsnotering, når porteføljen af solenergianlæg har nået en tilpas størrelse. De 4 grundpiller i selskabet er: Stabilt afkast Løbende årlige udbyttebetalinger Risikospredning Likviditet i aktien COMPANY PROFILE Nordic Solar Energy A/S (NSE) purchases and operates solar energy production plants solar parks within the European Union. Thus, NSE is an energy company selling solar energy to the electricity grid in the EU. NSE has built a portfolio of solar parks, expected to deliver minimum 7% p.a. return on equity per year to the investors and the goal is continued expansion of the portfolio with new plants. NSE s unique investment strategy involves the following main principles: Investments with a minimum 7% return p.a. measured on internal rate of return. Reduction of the investment risk through: A diversified portfolio of solar parks in the EU. Investment in solar parks already in operation or in turnkey projects, so that construction and development risk is avoided. Direct investment without any intermediates and variable cost creates the best possible return to investors. Investments are not based on tax optimization. Investors have no personal liabilities. Creating liquidity in the company's shares through ongoing capital increases and the possibility to sell shares back to NSE. An exit strategy based on a sale of the portfolio or IPO when the portfolio has reached an appropriate size. The company is based on the following four main pillars: Stable return Yearly dividend payments Risk diversification Liquidity in the shares 14 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

15 8-9% p.a. Risk diversification NSE Dividends payment Liquidity Dividends 2011: 6% 2012: 5% 2013: 7% 2014: 7% Purchase of own shares Capital increases IPO/sale 15

16 NSE s nye investeringer er finansieret ved løbende kapitaludvidelser i selskabet. Derved bliver nye investorer medejere af de eksisterende solparker og eksisterende investorer bliver medejere af nye investeringer. Historie Selskabet blev etableret i 2010 af en række private investorer, der sammen ønskede at skabe en bred adgang til de attraktive investeringer indenfor solenergiproduktion. Ud fra et ønske om at skabe værdi og vækst for selskabets aktionærer, har NSE med ansvarlighed og åbenhed som nøglebegreber de sidste 5 år opbygget en høj grad af ekspertise i solenergibranchen og vi agerer altid med integritet og tager ansvar. Den første solpark i porteføljen blev erhvervet i Tyskland i Den anden solpark i porteføljen er beliggende i Spanien og ejerandelen på 49 % er erhvervet af to omgange i henholdsvis 2011 og 2013, mens anlægget har været i drift siden september I 2013 har selskabet investeret i yderligere to lande med et anlæg i Italien og ni i Belgien. Samlet har selskabet aktiver for omkring 40 mio. (DKK 300 mio.) og det forventes at porteføljen udvides væsentligt de kommende år. Der foretages p.t. due diligence på et forventet køb af et større solenergianlæg i England. NSE s new investments are financed through continuous capital increases in the company. Thereby, new investors become co-owners of the existing solar parks and existing investors become owners of new investments as well. History The company was founded in 2010 by a number of private investors, who wished to create broad access to attractive investments within solar energy production. park in the portfolio is located in Spain, and the ownership share of 49% was acquired over two rounds in 2011 and 2013, though the plant itself has been in operation since September In 2013, the company invested in two additional countries with one solar park in Italy and nine in Belgium. In total, this brings the asset base to around 40 mill., and the portfolio is expected to expand substantially over the years to come. A due diligence of an expected purchase in the UK is currently in progress. Based on a wish to create value and growth for the company's shareholders, NSE has with accountability and transparency as key concepts, for the last 5 years built up a high level of expertise in the solar industry, and we always act with integrity and responsibility. The first solar park in the portfolio was acquired in Germany in The second solar 16 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

17 Selskabet i tal: Company in numbers: E Portfolio (MWp) Equity (DDK mill.) Equity ( mio.) Shareholders (number) Markets Germany Germany Spain 1 1,6 1,6 11,2 11, Germany Spain Germany Spain Germany Spain Italy Belgium Germany Spain Italy Belgium UK 17

18 SELSKABSSTRUKTUR NSE er et dansk registreret aktieselskab, ejet af såvel danske som udenlandske investorer med en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Alle investeringer godkendes af bestyrelsen, hvilket sikrer at investeringer foretages med henblik på at give investorerne det bedst mulige afkast. Bestyrelsen og direktionen investerer i selskabet på lige fod med øvrige investorer. Selskabets opgaver med kapitalrejsning, gennemførelse af investeringer samt administration og drift varetages af NSE Management A/S (NSE Management). Alle kontrakter mellem NSE og NSE Management er gensidigt opsigelige og bygger på markedsvilkår. Dette sikrer aktionærerne i NSE en fleksibel og transparent omkostningsstruktur. NSE aflønner således ikke medarbejdere og omkostningerne ved at COMPANY STRUCTURE foretage investeringer herunder bl.a. due diligence er derfor transaktionsbestemte. Herved opnås en struktur, hvor investeringer foretages direkte uden mellemhandlere, og med den bedst mulige kombination af højt afkast og variable omkostninger. Nordic Solar Energy investerer i solenergi inden for EU. NSE is a Danish registered limited liability company, owned by Danish as well as international investors and governed by a Board of Directors elected at the general assembly. All investments are approved by the Board of Directors, which ensures that investments are made with the aim of securing the best possible return to investors. The Board of Directors and Executive Board invest on equal terms as other investors. Nordic Solar Energy invests in solar parks within the EU. NSE Management A/S (NSE Management) is in charge of the daily business of NSE, such as raising capital, handling investments, as well as all administration and operations. All contracts between NSE and NSE Management are mutually terminable and on market terms. This ensures a flexible and transparent cost structure for NSE s shareholders. Thus, NSE does not remunerate employees, and the cost of conducting investments and performance of due diligence is thereby transaction dependent. This structure secures direct investment without any intermediates, and with the best possible combination of a high return and variable costs. 18 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

19 Investor Nordic Solar Energy A/S NSE Management A/S Germany Spain Italy Belgium New investments 19

20 BESTYRELSE OG DIREKTIONEN EJVIND SANDAL (Formand) Ejvind er blandt de væsentligste erhvervsadvokater i Danmark, med en lang række formandsposter i bagagen, heriblandt hos Vestas, i kapitalfonden Axcel, og Dansk Aktionærforening. Ejvind er jurist fra Københavns Universitet og ejer og driver i dag Sandals Bureau, udgiver af The Copenhagen Post. Ejvind er bl.a. også bestyrelsesformand i Den Faberske Fond, der ligesom ham selv er investor i Nordic Solar Energy A/S. MARINUS BOOGERT (Næstformand) Marinus har 15 års erfaring i solenergibranchen bl.a. fra Shell Solar, og er grundlægger af og direktør for Onestone Solar Holding BV i Holland. Udover indgående kendskab til branchen, har Marinus yderligere en Master i Business fra University of Groningen. Marinus var medstifter af Nordic Solar Energy A/S i 2010 og er medejer af managementselskabet NSE Management, der til daglig driver Nordic Solar Energy A/S. BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT EJVIND SANDAL (Chairman) Ejvind is among the most substantial corporate lawyers in Denmark, with a long line of Chairman positions to draw from, among others at Vestas, the private equity fund Axcel, and The Danish Shareholder Association. Ejvind has a law degree from Copenhagen University and is the owner of Sandals Bureau, publisher of The Copenhagen Post. Ejvind assumes, among other positions, the Chairman of the Board in»den Faberske Fond«, investor in Nordic Solar Energy A/S as well as he personally is. MARINUS BOOGERT (Vice Chairman) Marinus has 15 years of experience in the solar energy business, amongst others in Shell Solar, and also as Founder and Director of Onestone Solar Holding BV in Holland. Apart from intimate knowledge of the solar industry. Marinus has furthermore a Master of Business from the University of Groningen. Marinus was cofounder of Nordic Solar Energy A/S in 2010, and is co-owner of the management company NSE Management, the daily operator of Nordic Solar Energy A/S. 20 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

21 PER BLINKENBERG-THRANE Per er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og stiftede i 1981 Thrane & Thrane sammen med sin bror. Per var adm. direktør i Thrane & Thrane, der blev noteret på NASDAQ OMX i Firmaet er verdensleder indenfor satellitkommunikationsudstyr med dengang 600 medarbejdere og en omsætning på DKK 1,2 mia. Per bestrider bl.a. bestyrelsesposter i BB Electronics A/S, Force Technologies og SR Private Brands A/S. Per var blandt de første investorer i Nordic Solar Energy A/S. IBEN MAI WINSLØW Iben er jurist fra Københavns Universitet og advokat med møderet for landsretten, samt medlem af Advokatrådet. Udover at være grundlægger af Byggesocietets Solenergiudvalg og Advokat for virksomheder i solindustrien, er Iben også grundlægger af Winsløw Law Firm i København. PER BLINKENBERG-THRANE Per is a civil engineer from Denmark's Technical University and in 1981, he founded Thrane & Thrane with his brother. Per acted as Managing Director in Thrane & Thrane, which was posted on the NASDAQ OMX in The company is a world leader within satellite communications equipment, with 600 employees at the time and a turnover of 161 mill. Per assumes board positions in among others BB Electronics A/S, Force Technologies and SR Private Brands A/S. Per was among the first investors in Nordic Solar Energy A/S. IBEN MAI WINSLØW Iben is a lawyer from Copenhagen University and lawyer with bar before the high court of Denmark, as well as a member of the Council of The Danish Bar and Law Society. Apart from being the founder of the Society for the Building Committee for Solar Energy, and lawyer for companies in the solar energy industry, Iben is also the founder of Winsløw Law Firm in Copenhagen. 21

22 FRANK SCHYBERG Frank er eksamineret Erhvervsassurandør fra Forsikringsakademiet samt bankuddannet, og er direktør og medejer af IQ Energy Nordic. Frank er tidligere direktør for bl.a. IKU/Capacent, Stepstone Danmark og Sverige, og har erfaring fra en lang karriere i den finansielle sektor. Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S. NIKOLAJ HOFF (Administrerende direktør) Nikolaj har over 20 års erfaring med investeringer og virksomhedsdrift og har arbejdet i AT Kearney, IC Companys og VELUX Gruppen. Nikolaj er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet med speciale i finansiering, og de seneste 10 år har Nikolaj drevet investeringsselskaber. I 2010 grundlagde Nikolaj Nordic Solar Energy og han ejer i dag NSE Management sammen med et par af de første investorer. Nikolaj står således for den daglige drift og ledelse af Nordic Solar Energy og af managementselskabet. Nikolaj sidder i bestyrelsen i Semler Gruppen, Danmarks største bilfirma, og har tidligere bl.a. været bestyrelsesformand i Nørrebro Bryghus og Ticket to Heaven. Mere information om selskabet er tilgængelig på FRANK SCHYBERG Frank is certified within Commercial Insurance from the Academy of Insurance, and educated within the banking industry. He is Managing Director and co-owner of IQ Energy Nordic. Frank is former Director in among others IKU/ Capacent, Stepstone Denmark and Sweden, and has experience from a long career within the financial sector. Frank is an investor in Nordic Solar Energy A/S. NIKOLAJ HOFF (Managing Director) Nikolaj has more than 20 years of experience in investments and company operations and has worked at Kearney, IC Companys and the VELUX Group. Nikolaj holds a Master of Economics, specialized in finance from the University of Copenhagen, and for the last 10 years, Nikolaj has managed investment companies. In 2010, Nikolaj founded Nordic Solar Energy together with a couple of the first investors. Nikolaj is responsible for the daily management of the company. Nikolaj holds a board position in»semler Holding«, Denmark s largest car company, and has former board positions in»nørrebro Brewery«(Chairman) and»ticket to Heaven«children s clothing (Chairman), among other positions. More information about the company is available on 22 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

23 23

24 LEDELSESBERETNING 2014 Hovedaktivitet Nordic Solar Energy A/S investerer i solenergianlæg inden for EU. Målet er at etablere en diversificeret portefølje af solenergiparker. Markedsudviklingen Markedet for solenergiinvesteringer har fortsat den kraftige vækst i 2014 og solenergi er nu ca. 50 % større end vindenergi, målt på investeringer i ny kapacitet. I takt med en global modning af markedet, ses fortsat lavere etableringsomkostninger for produktion af solenergistrøm. Solenergi bliver mere og mere konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder og solenergi har bidt sig fast som en varig del af verdens energiforsyning. Væksten inden for solenergi har været kraftigst i Kina, Japan, UK og USA og tendensen forventes at fortsætte. Frem mod 2020 forventes således op mod yderligere en halvering af omkostningerne til etablering af nye solenergianlæg. Behovet for statstilskud forventes derfor løbende at falde tilsvarende. I takt med denne modning af markedet samt en større udbredelse generelt, forventer vi at nye markeder vil vise gunstige investeringsmuligheder de kommende år var også et skridt i den rigtige retning for verdens klimapolitik. USA og Kina har for første gang sat mål for reduktion i udledningen af CO2 og EU satte i 2014, med den daværende klimakommissær Connie Hedegaard i spidsen, nye ambitiøse klimamål: Grønne energikilder skal i 2030 udgøre 27 % af EU s energiforsyning. Der er ingen tvivl om, at vi med disse nye mål, vil se endnu flere investeringer i solenergi, til glæde og gavn for miljøet. EXECUTIVE REPORT 2014 Main Activity Nordic Solar Energy A/S invests in solar parks within the EU. The purpose is to establish a diversified portfolio of solar energy assets. Market Development The market for solar energy investments has continued the solid growth in 2014, and solar energy is now approx. 50% larger than wind energy, measured on investments in new capacity. Along with the ripening of the global market, the costs for establishment solar energy production facilities fall. Solar energy becomes more competitive versus other energy sources and solar energy has become a sustainable part of the world s energy supply. The growth within solar energy has been largest in China, Japan, the UK and USA and the growth is expected to continue. Towards 2020, we expect costs for establishing solar energy facilities will be reduced by another 50%. Along with the falling unit costs of panels, the markets need for support is reduced, which will be reflected in the government support schemes. This development generally opens new markets and we expect this will develop new investment opportunities in the future was also a step in the right direction for the world's climate policy. The US and China have for the first time set targets for reducing emissions of CO2 and in 2014, the EU firms new ambitious climate targets, with the then Climate Commissioner Connie Hedegaard at the helm: By 2030, 27% of the EU energy supply must come from green energy sources. There is no doubt; with these new targets, we will see even more invest- 24 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

25 Samlet set vurderes det, at solenergibranchen fortsætter den positive udvikling. Markedsrisiko Den overordnede markedsrisiko for en solparkejer er primært knyttet til de statsgaranterede salgspriser på strøm såkaldte feed-in tariffer. Hvis et land reducerer de statsgaranterede feed-in tariffer med tilbagevirkende kraft, dvs. på allerede etablerede solenergianlæg, vil det ofte have negativ indflydelse på afkastet og svarer til ekspropriation af en investors kapital. Dette var til en vis grad tilfældet med reguleringerne i Spanien og Italien i Andre markedsrisici er generelle skatte- eller afgiftsmæssige ændringer i de enkelte lande, som vi f.eks. så da Spanien i 2013 indførte en ny energiafgift. Dette kan ligeledes påvirke indtjeningen i solparkerne og dermed det fremtidige afkast. NSE s diversifikation på en portefølje af solparker i EU reducerer afhængigheden af ét enkelt lands politiske beslutninger, hvilket reducerer markedsrisikoen. Dette er et af de unikke karakteristika ved NSE. Finansiel risiko Den finansielle risiko for en solparkejer er generelt lav, idet lånefinansieringsdelen for de fleste solparker er baseret på uopsigelige lån, såkaldte non-recourse lån, der kendetegnes ved ikke at have hæftelse fra låntager, og overvejende at have fast rente i det meste af låneperioden. Dette er også tilfældet for NSE s gældsfinansiering, hvor kun en mindre del af lånefinansieringen er med variabel rente. ments in solar energy, for the benefit of the environment. Over all we expect the positive development of the solar industry will continue. Market Risk The overall market risk for a solar park owner is primarily linked to the government-guaranteed prices on power - so-called feed-in tariffs. If a country reduces the government-guaranteed feed-in tariffs retroactively, i.e. on already established solar installations, it will often have a negative impact on returns and it corresponds to the expropriation of an investor's capital. This was to some extent the case with the adjustments in Spain and Italy in Another market risk is the general tax changes in individual countries, as we experienced in 2013, when Spain introduced a new energy tax. This may also affect earnings in solar parks and thus future returns. Nordic Solar Energy s diversification on a portfolio of solar parks in the EU reduces the dependency of political decisions in a single country, which in turn reduces market risk. This is one of the unique features of NSE. Financial Risk The financial risk for a solar park owner is generally low, as the debt financing component of most solar power plants is based on interminable loans (so-called non-recourse loans). The loans are also characterized by having no liability from the borrower and fixed interest rates in most of the loan period. This is also the case for NSE's debt, of which only a small proportion is with floating rates. 25

26 26 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

27 Nordic Solar Energys udvikling 2014 blev produktionsmæssigt et godt år i selskabets solparker. Året startede med et solrigt forår og en produktion pænt over budgettet, men dette blev så delvist opvejet af en regnfuld vinter med lav produktion. Produktionsmæssigt endte året således to procent over budget, hvilket er tilfredsstillende. Dette afspejler den grundlæggende produktionserfaring indenfor solenergi; der kan være væsentlige afvigelser fra måned til måned, men når året er omme, ender den samlede produktion som oftest tæt på det forventede. For Nordic Solar Energy var 2014 endnu et travlt år. Fokus har været på at optimere driften i solparkerne og styrke kapitalgrundlaget. Siden oktober 2013 har vi rejst 6 mio. (DKK 44 mio.) i ny kapital - en vækst på over 100 % - til i alt ca. 10 mio. (DKK 75 mio.) i egenkapital. Derudover har vi siden efteråret 2014 rejst yderligere over 10 mio. (DKK 75 mio.) i lånetilsagn til gennemførelse af nye investeringer. Den nye kapital består af en investeringskredit fra en bank samt tilsagn fra eksisterende og nye potentielle aktionærer. Selskabet er således godt rustet til signifikant vækst i Afkastet blev i 2014 i nogen grad påvirket af indgreb i afregningspriserne i Spanien og Italien. Til trods for dette, kan vi holde fast i et foreslået udbytte på 0,94 (DKK 7) pr. aktie, som afspejler pengestrømmene fra vore solparker. Vores koncept med geografisk spredning viste endnu engang sin styrke. I 2014 blev selskabet registreret som en alternativ investeringsfond, jf. nye regler fra 2013 i»lov om forvaltere af alternative investeringsfonde«. NSE Management er således som forvalter af fonden ligeledes blevet registreret hos Finanstilsynet. The Development of Nordic Solar Energy 2014 was in terms of production a good year for the company s solar parks. The sunny spring with higher production than expected was only partly equalized by a rainy winter with a low level of production. The year ended with production 2% above budget, which is satisfying. This reflects the basic production experience within solar energy; there can be substantial fluctuations from month to month, but by yearend, the aggregate production is often very close to the expected output. For Nordic Solar Energy, 2014 was another busy year. The focus has been on optimizing the production in our solar parks and strengthening our capital base. Since October 2013, we have raised 6 mill. in new equity a growth of more than 100% - and reached 10 mill. by the end of the year. On top of this, we raised a total of 10 mill. for new investments in the fall of 2014, consisting of an investment credit from a bank as well as loan-commitments from existing and potential new shareholders. Thus, the company is well-prepared for significant growth in The return in 2014 was to some extent influenced by interventions in tariffs in Spain and Italy. In spite of this, we are able to suggest a dividend of 0.94 per share, which reflects the cash flow from our solar parks. Once again, our concept of geographical diversification showed its strength. In 2014, the company was registered as an alternative investment fund, cf. new rules from 2013»Law on managers of alternative investment funds«. NSE Management is as manager of the fund also registered with the Danish FSA. 27

28 På selskabets generalforsamling i 2014 blev det vedtaget at lave en likviditetsskabende ordning således, at selskabet for ca (DKK 5,2 mio.) kan tilbagekøbe egne aktier. For den enkelte aktionær betyder det at der, efter bestyrelsens godkendelse, kan sælges aktier retur til selskabet til den opgjorte månedskurs fratrukket et administrationstillæg. Denne ordning forventes beløbsmæssigt løbende reguleret, så den udgør en passende størrelse i forhold til selskabets voksende egenkapital regnskabet Vi har i år besluttet at udarbejde et koncernregnskab, hvor samtlige selskabers tal er konsolideret ind linje for linje. Således kan vi for første gang vise selskabets samlede størrelse til omverdenen, og det viser en omsætning på 4,5 mio. (DKK 33,5 mio.), et resultat før renter og afskrivninger på 3,5 (DKK 25,9 mio.) svarende til en EBITDA margin på 79 %. På bundlinjen har indtjeningen været tilfredsstillende med et nettoresultat på (DKK 1,4 mio.). Selskabets pengestrømme er generelt højere end nettoresultatet, idet der ikke løbende er investeringer i de eksisterende anlæg ud over den almindelige vedligeholdelse, der udgiftsføres over driften. Når pengestrømmene fra de eksisterende parker opgøres, skal der således tillægges ca. 1,8 mio. (DKK 13,6 mio.) i afskrivninger og udskudt skat og så fratrækkes ca. 1,3 mio. (DKK 10,0 mio.) i tilbagebetaling af gæld i solparkerne. Således er der ca (DKK 5 mio.) i overskydende likviditet. Foreslået udbytte for 2014, udgør DKK 7 pr. aktie ( 0,94), svarende til at aktionærer der At the company's general assembly 2014, it was agreed to establish a liquidity scheme, giving the company the ability to purchase own shares for 0.7 mill. For the individual shareholder, it means that, upon board approval, it is possible to sell shares back to the company at the calculated monthly share price minus an administration charge. This scheme is expected to be adjusted yearly, in order to secure an appropriate size in relation to the company's growing equity accounts For the first time, we have chosen to prepare consolidated accounts, whereby all companies accounts are consolidated line by line. We can therefore for the first time show externally the combined size of the group companies. This shows a turnover of 4.4 mill. A result before interest and depreciations of 3.5 mill., equivalent to an EBITDA margin of 79%. On the bottom line, the earnings are satisfying, with a net result of 184,262. The company s cash flow is generally higher than the net result, as there are no investments in the existing solar facilities apart from the maintenance costs, included in the operations. When the cash flow from existing parks is calculated, we need to add approx. 1.8 mill. in depreciations and deferred tax and deduct app. 1.3 mill. in debt repayment in the solar parks. In total this leaves approx. 650,000 in free cash flow. Proposed dividend for 2014 amounts to 0.94 per share, whereby shareholders who bought shares at per share in May 2014 will receive 6.6% in dividends. New shares issued in October 2014 receive dividend if the dividend is above 0.70 per 28 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

29 tegnede aktier til DKK 106,4 (14,29) pr. aktie i maj 2014 vil få 6,6 % i udbytte. Nye aktier udstedt i oktober 2014, modtager udbytte for så vidt udbyttet overstiger DKK 5,25 ( 0,70) pr. aktie og da alene for det overskydende beløb. Ved det foreslåede udbytte svarer det til, at disse aktier modtager 1/4 udbytte eller DKK 1,75 ( 0,23) pr. aktie. Det samlede udbytte er foreslået til DKK ( ). Udviklingen siden årsafslutningen Der har ikke siden årsafslutningen været væsentlige hændelser for selskabet, som påvirker årsrapporten. Det forventes, at der i løbet af 1. halvår 2015 gennemføres en investering i en ny solpark i England samt en kapitaludvidelse ved konvertering af aktionærlån og kontant indskud til aktier. NSE s solparker er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af afskrivninger, hvorimod den kurs der løbende tegnes aktier til, er en værdi udregnet som fair value målt på hver enkelt solparks interne rente. NSE forventer at rejse yderligere kapital i 2015 samt at investere i flere solparker til porteføljen. Vi forventer et afkast til aktionærerne på minimum 7 % af den investerede kapital for share and then only for the excess amount. At the proposed dividend level, shares issued in October 2014 receive 1/4 of the dividend equal to 0.23 per share. The total dividend proposed is 607,596. The solar parks of Nordic Solar Energy are measured in at cost price in the balance sheet, whereas the share price used for new share subscription is calculated as a fair value valuation, based on the internal rate of return on each individual solar park. NSE expects to raise further capital in 2015, and invest in several new solar parks for the portfolio. Aggregated, a return to our shareholders of more than 7% on the invested capital is expected in Det samlede udbytte er foreslået til DKK The total dividend proposed is Development since year-end Since year-end, there have not been major occurrences for the company, which affect the annual report. The company expects to invest in a new solar park in the UK during first half year 2015 and aims to increase the capital base further by conversion of shareholder loans and cash distribution. 29

30 HOVED- OG NØGLETAL / FINANCIAL HIGHLIGHTS Set over en 2-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2-year summary: Koncern Group Hovedtal Key figures Nettoomsætning Revenue Bruttofortjeneste Gross profit Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization Årets resultat Profit/loss for the year Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletal Financial ratios Bruttomargin Gross margin Overskudsgrad EBIT margin Afkastningsgrad Return on assets Soliditetsgrad Solvency ratio Forrentning af egenkapital Return on equity Likviditetsgrad Liquidity ratio ,5% 57,1% 38,6% 7,0% 4,3% 0,2% 21,9% 17,1% 2,4% -8,8% 158,0% 62,7% Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis. For definitions, see the summary of significant accounting policies 30 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

31 31

32 ÅRSREGNSKAB / FINANCIAL STATEMENT RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 INCOME STATEMENT 1 JANUARY 31 DECEMBER 2014 Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Nettoomsætning Revenue Andre driftsindtægter Other operating income Direkte omkostinger Direct cost Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross profit/loss Personaleomkostninger Staff costs Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation and impairment of property, plant and equipment Andre driftsomkostninger Other operating costs Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

33 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 (FORTSAT) INCOME STATEMENT 1 JANUARY 31 DECEMBER 2014 (CONTINUED) Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from investments in subsidiares Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Income from investments in associates Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial costs Resultat før skat Profit/loss before tax Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets resultat Net profit/loss for the year Foreslået udbytte Proposed dividend for the year Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Overført overskud Retained earnings

34 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2014 Aktiver Assets Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Solenergianlæg Solar Parks Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investments in subsidiaries Kapitalandele i associerede virksomheder Investments in associates Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder Receivables from subsidiaries Tilgodehavender i associerede virksomheder Receivables from associates Andre værdipapirer og kapitalandele Other fixed asset investments Udskudt skatteaktiv Deferred tax asset Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver i alt Fixed assets NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

35 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 (FORTSAT) BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2014 (CONTINUED) Aktiver Assets Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from subsidiaries Andre tilgodehavender Other receivables Selskabsskat Corporation tax Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver i alt Current assets total Aktiver i alt Assets total

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN... INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere