ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014. CVR nr. 33 36 70 23"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 CVR nr

2 CVR nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 11/ Adv. Michael Seiffert Dirigent / Chairman

3 INDHOLD / CONTENT 4LEDELSESPÅTEGNING STATEMENT BY MANAGE- MENT ON THE ANNUAL REPORT 6DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR S REPORT 10 TIL AKTIONÆRERNE TO THE SHAREHOLDERS 12 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY DETAILS 13 KONCERNOVERSIGT GROUP CHART 14 VIRKSOMHEDSPROFIL COMPANY PROFILE Translation of the Danish original. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail. 18 SELSKABSSTRUKTUR COMPANY STRUCTURE 30 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE FINANCIAL HIGHLIGHTS 38 EGENKAPITALOPGØRELSE EQUITY 20 BESTYRELSE OG DIREKTION BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT JANUAR DECEMBER INCOME STATEMENT 1 JANUARY - 31 DECEMBER 40 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN NOTES TO THE ANNUAL REPORT 24 LEDELSESBERETNING EXECUTIVE REPORT 34 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER ANVENDT REGNSKABS- PRAKSIS ACCOUNTING POLICIES

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Nordic Solar Energy A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hellerup, den 10. april 2015 Direktion Nikolaj Hoff Adm. direktør Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelse Ejvind Sandal Formand Per Blinkenberg-Thrane Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Marinus Boogert Næstformand Iben Mai Winsløw Frank Schyberg STATEMENT BY MANAGEMENT ON THE ANNUAL REPORT The Executive Board and Board of Directors have discussed and approved the annual report of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December Hellerup, 10 April 2015 Executive Board The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Nikolaj Hoff Managing Director In our opinion, the consolidated financial statements and parent financial statements give a true and fair view of the Company and the Group financial position at 31 December 2014 and of the results of its operations for the financial year 1 January - 31 December In our opinion, Management's Review includes a fair account of the matters dealt with. The annual report is recommended for adoption. Board of Directors Ejvind Sandal Chairman Marinus Boogert Deputy Chairman Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg 4 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

5 Grundig løbende vedligeholdelse af en solpark er værdiskabende. Thorough ongoing maintenance of a solar park generates value. 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Nordic Solar Energy A/S PÅTEGNING PÅ KONCERN- OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nordic Solar Energy A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT To the Shareholders of Nordic Solar Energy A/S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS We have audited the consolidated financial Statements and the parent company financial statements of Nordic Solar Energy A/S for the financial year 1 January - 31 December 2014, which comprise summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes, for the Group and the parent company. The consolidated financial statements and the parent company financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s Responsibility for the financial statements The management is responsible for the preparation of financial statements and the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements and the Consolidated Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements and the Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish Audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 6 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

7 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, obtain reasonable assurance about whether the financial statements and the Consolidated Financial Statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements and the Consolidated Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements and the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation of financial statements and Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management as well as the overall presentation of the financial statements and the Consolidated Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The audit has not resulted in any qualification. 7

8 8 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

9 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Hellerup, den 10. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Henrik Ødegaard Statsautoriseret revisor Kristian Pedersen Statsautoriseret revisor Opinion In our opinion, the consolidated financial Statements and the parent company financial statements gives a true and fair view of the group and the Parent Company s financial position at 31 December 2014 and of the results of the Group and the Parent Company's operations for the financial year 1 January - 31 December 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Hellerup, 10 April 2015 PricewaterhouseCoopers Henrik Ødegaard State Authorised Public Accountant Statement on Management's review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management s review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the financial statements and the Consolidated Financial Statements. Kristian Pedersen State Authorised Public Accountant On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. 9

10 TIL AKTIONÆRERNE Resumé 2014 har været et konsolideringsår med fokus på styrkelse af kapitalgrundlaget samt optimering af den løbende drift. Efter de store investeringer i oktober 2013, har vi nedbragt gæld og opbygget egenkapital. I den periode har vi rejst 6 mio. (DKK 44 mio.) i ny kapital - en vækst på over 100 % - til i alt ca. 10 mio. (DKK 75 mio.) i egenkapital. Succesen med vores låneprogram har ligeledes sikret likviditet på yderligere over 10 mio. (DKK 75 mio.) og vi er således godt rustet til fremtidig vækst og nye investeringer i Regnskabet Vi har haft en tilfredsstillende produktion på MWh, hvilket er to procent over budgettet og svarende til elforbruget i ca husstande. Samtidig viste indtjeningen et nettoresultat på (DKK 1,4 mio.) hvilket også er bedre end budgetteret. Vi har i år besluttet at udarbejde et koncernregnskab, hvor samtlige selskabers tal er konsolideret ind linje for linje. Således kan vi bedre vise selskabetssamlede aktiviteter og størrelse til omverdenen, og det viser en omsætning på 4,5 mio. (DKK 33,5 mio.), et resultat før renter og afskrivninger på 3,5 mio. (DKK 26 mio.). Drift Driftsmæssigt har vi haft fokus på aflæggelse af rutinemæssige kontrolbesøg på parkerne, og driften kører planmæssigt. På et af vores anlæg i Flandern er vekselretterne (inverterne) blevet flyttet, så de ikke længere påvirkes af driften inden i bygningerne, der fra lager var blevet omdannet til produktion. Vi har valgt i 2014 at skifte driftsleverandør på anlægget i Italien, fra en mindre lokal operatør til en større international partner, der bedre kan vedligeholde den teknologiske knowhow på længere sigt, samt sikre den optimale drift. TO THE SHAREHOLDERS Summary 2014 has been a consolidation year with focus on strengthening the capital base and optimization of operations. After the large investments made in October 2013, we have throughout the year reduced debt and built equity. In that period we have raised 6 mill. in new equity a growth of more than 100% - and reached 10 mill. by the end of the year. The success of our loan program has also ensured 10 mill. in liquidity and now we are well positioned for future growth and new investments in Financial Statements We have had a satisfactory production of 11,440 MWh, which is two percent above budget and serve the equivalent of approx. 3,300 households energy consumption. At the same time, earnings showed a net profit of 184,262 also better than budgeted. This year, we have chosen to prepare consolidated figures, where all the companies' figures are consolidated line by line. Thus, we can better demonstrate the company's total activities and size to the outside world, showing a turnover of 4.5 mill. and earnings before interest and depreciation of 3.5 mill. Operations We have made routine inspections of our solar parks, and the operations are running well. At one of our plants in Flanders, inverters have been moved so as not to be affected by the operation inside the buildings, which had been converted to production. In 2014 we decided to change the O&M supplier in Italy, from a small local operator to a major international partner, with higher technological expertise in the long run and ensure optimal operation. 10 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

11 Forventninger til det kommende år 2015 tegner til at blive endnu et begivenhedsrigt år i Nordic Solar Energy. De største aktiviteter forventes i forbindelse med de planlagte investeringer i England, men vi kigger også på nye investeringer i andre lande. Strategien er fortsat at opbygge en diversificeret portefølje af velkørende solenergianlæg inden for EU. Der er stadig mange gode investeringer at gøre, om end konkurrencen om investeringerne i solenergi er øget i takt med at markedet er modnet og afkastet på alternative investeringer er faldet. Nikolaj Hoff Administrerende direktør Expectations for the coming year 2015 promises to be another eventful year in Nordic Solar Energy. The main activity is expected to be a planned investment in the UK, but we are also looking for new investments in other countries. The strategy remains unchanged: Investment in a diversified portfolio of well-run solar parks in the EU. There are still many good investment opportunities, although competition for new solar energy investments has increased, as the market has matured and returns on alternative investments have decreased. Nikolaj Hoff Managing Director Nikolaj Hoff besigtiger nye investeringer i England. Nikolaj Hoff inspects new investments in the UK. 11

12 SELSKABSOPLYSNINGER Nordic Solar Energy A/S Hellerup 8, Gårdhuset 2900 Hellerup CVR-nr Regnskabsår: 1. januar december Stiftet: 8. december 2010 Hjemsted: Gentofte Direktion Nikolaj Hoff, adm. direktør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bestyrelse Ejvind Sandal, formand Marinus Boogert, næstformand Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg COMPANY DETAILS Nordic Solar Energy A/S Hellerup 8, Gårdhuset 2900 Hellerup Central Business Registration no Financial year: 1 January - 31 December Incorporated: 8 December 2010 Domicile: Gentofte Executive Board Nikolaj Hoff, Managing Director Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Board of Directors Ejvind Sandal, Chairman Marinus Boogert, Deputy Chairman Per Blinkenberg-Thrane Iben Mai Winsløw Frank Schyberg 12 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

13 KONCERNOVERSIGT GROUP CHART Nordic Solar Energy A/S 100% NSE Flandern ApS 100% NSE Italy Srl. 100% SolarPark Zerre V Gmbh & Co. KG 49% ESF Spanien 0424 GmbH 100% SEnS Solar B.V 100% NSE Pellegrino Srl. 100% 21 Spanish companies 100% 2 Belgium companies 13

14 VIRKSOMHEDSPROFIL Nordic Solar Energy A/S (NSE) køber og driver solenergianlæg solparker indenfor den Europæiske Union. NSE er således et energiselskab, der sælger solenergistrøm til elektricitetsnettet i EU. Nordic Solar Energy har opbygget en portefølje af solparker, der forventes at give investorerne et afkast på den investerede kapital på minimum 7 % om året og målet er at fortsætte udbygning af porteføljen med nye anlæg. NSE s unikke investeringsstrategi bygger på følgende principper: Investeringer med minimum 7% afkast om året, målt på intern rente. Risikoen ved investeringerne reduceres ved: Spredning af investeringerne på flere lande i EU. Investering i solparker i drift eller i nøglefærdige projekter, så bygge- og projektudviklingsrisiko undgås. Direkte investering uden mellemhandlere og variable omkostninger skaber det bedst mulige afkast til investorerne. Investering, der ikke er drevet af skattespekulation. Ingen personlig hæftelse for investorerne. Der skabes likviditet i selskabets aktier igennem løbende kapitaludvidelser samt muligheden for at sælge aktierne retur til NSE. Exit-strategien vil enten være et samlet salg af selskabet eller eventuelt en børsnotering, når porteføljen af solenergianlæg har nået en tilpas størrelse. De 4 grundpiller i selskabet er: Stabilt afkast Løbende årlige udbyttebetalinger Risikospredning Likviditet i aktien COMPANY PROFILE Nordic Solar Energy A/S (NSE) purchases and operates solar energy production plants solar parks within the European Union. Thus, NSE is an energy company selling solar energy to the electricity grid in the EU. NSE has built a portfolio of solar parks, expected to deliver minimum 7% p.a. return on equity per year to the investors and the goal is continued expansion of the portfolio with new plants. NSE s unique investment strategy involves the following main principles: Investments with a minimum 7% return p.a. measured on internal rate of return. Reduction of the investment risk through: A diversified portfolio of solar parks in the EU. Investment in solar parks already in operation or in turnkey projects, so that construction and development risk is avoided. Direct investment without any intermediates and variable cost creates the best possible return to investors. Investments are not based on tax optimization. Investors have no personal liabilities. Creating liquidity in the company's shares through ongoing capital increases and the possibility to sell shares back to NSE. An exit strategy based on a sale of the portfolio or IPO when the portfolio has reached an appropriate size. The company is based on the following four main pillars: Stable return Yearly dividend payments Risk diversification Liquidity in the shares 14 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

15 8-9% p.a. Risk diversification NSE Dividends payment Liquidity Dividends 2011: 6% 2012: 5% 2013: 7% 2014: 7% Purchase of own shares Capital increases IPO/sale 15

16 NSE s nye investeringer er finansieret ved løbende kapitaludvidelser i selskabet. Derved bliver nye investorer medejere af de eksisterende solparker og eksisterende investorer bliver medejere af nye investeringer. Historie Selskabet blev etableret i 2010 af en række private investorer, der sammen ønskede at skabe en bred adgang til de attraktive investeringer indenfor solenergiproduktion. Ud fra et ønske om at skabe værdi og vækst for selskabets aktionærer, har NSE med ansvarlighed og åbenhed som nøglebegreber de sidste 5 år opbygget en høj grad af ekspertise i solenergibranchen og vi agerer altid med integritet og tager ansvar. Den første solpark i porteføljen blev erhvervet i Tyskland i Den anden solpark i porteføljen er beliggende i Spanien og ejerandelen på 49 % er erhvervet af to omgange i henholdsvis 2011 og 2013, mens anlægget har været i drift siden september I 2013 har selskabet investeret i yderligere to lande med et anlæg i Italien og ni i Belgien. Samlet har selskabet aktiver for omkring 40 mio. (DKK 300 mio.) og det forventes at porteføljen udvides væsentligt de kommende år. Der foretages p.t. due diligence på et forventet køb af et større solenergianlæg i England. NSE s new investments are financed through continuous capital increases in the company. Thereby, new investors become co-owners of the existing solar parks and existing investors become owners of new investments as well. History The company was founded in 2010 by a number of private investors, who wished to create broad access to attractive investments within solar energy production. park in the portfolio is located in Spain, and the ownership share of 49% was acquired over two rounds in 2011 and 2013, though the plant itself has been in operation since September In 2013, the company invested in two additional countries with one solar park in Italy and nine in Belgium. In total, this brings the asset base to around 40 mill., and the portfolio is expected to expand substantially over the years to come. A due diligence of an expected purchase in the UK is currently in progress. Based on a wish to create value and growth for the company's shareholders, NSE has with accountability and transparency as key concepts, for the last 5 years built up a high level of expertise in the solar industry, and we always act with integrity and responsibility. The first solar park in the portfolio was acquired in Germany in The second solar 16 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

17 Selskabet i tal: Company in numbers: E Portfolio (MWp) Equity (DDK mill.) Equity ( mio.) Shareholders (number) Markets Germany Germany Spain 1 1,6 1,6 11,2 11, Germany Spain Germany Spain Germany Spain Italy Belgium Germany Spain Italy Belgium UK 17

18 SELSKABSSTRUKTUR NSE er et dansk registreret aktieselskab, ejet af såvel danske som udenlandske investorer med en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Alle investeringer godkendes af bestyrelsen, hvilket sikrer at investeringer foretages med henblik på at give investorerne det bedst mulige afkast. Bestyrelsen og direktionen investerer i selskabet på lige fod med øvrige investorer. Selskabets opgaver med kapitalrejsning, gennemførelse af investeringer samt administration og drift varetages af NSE Management A/S (NSE Management). Alle kontrakter mellem NSE og NSE Management er gensidigt opsigelige og bygger på markedsvilkår. Dette sikrer aktionærerne i NSE en fleksibel og transparent omkostningsstruktur. NSE aflønner således ikke medarbejdere og omkostningerne ved at COMPANY STRUCTURE foretage investeringer herunder bl.a. due diligence er derfor transaktionsbestemte. Herved opnås en struktur, hvor investeringer foretages direkte uden mellemhandlere, og med den bedst mulige kombination af højt afkast og variable omkostninger. Nordic Solar Energy investerer i solenergi inden for EU. NSE is a Danish registered limited liability company, owned by Danish as well as international investors and governed by a Board of Directors elected at the general assembly. All investments are approved by the Board of Directors, which ensures that investments are made with the aim of securing the best possible return to investors. The Board of Directors and Executive Board invest on equal terms as other investors. Nordic Solar Energy invests in solar parks within the EU. NSE Management A/S (NSE Management) is in charge of the daily business of NSE, such as raising capital, handling investments, as well as all administration and operations. All contracts between NSE and NSE Management are mutually terminable and on market terms. This ensures a flexible and transparent cost structure for NSE s shareholders. Thus, NSE does not remunerate employees, and the cost of conducting investments and performance of due diligence is thereby transaction dependent. This structure secures direct investment without any intermediates, and with the best possible combination of a high return and variable costs. 18 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

19 Investor Nordic Solar Energy A/S NSE Management A/S Germany Spain Italy Belgium New investments 19

20 BESTYRELSE OG DIREKTIONEN EJVIND SANDAL (Formand) Ejvind er blandt de væsentligste erhvervsadvokater i Danmark, med en lang række formandsposter i bagagen, heriblandt hos Vestas, i kapitalfonden Axcel, og Dansk Aktionærforening. Ejvind er jurist fra Københavns Universitet og ejer og driver i dag Sandals Bureau, udgiver af The Copenhagen Post. Ejvind er bl.a. også bestyrelsesformand i Den Faberske Fond, der ligesom ham selv er investor i Nordic Solar Energy A/S. MARINUS BOOGERT (Næstformand) Marinus har 15 års erfaring i solenergibranchen bl.a. fra Shell Solar, og er grundlægger af og direktør for Onestone Solar Holding BV i Holland. Udover indgående kendskab til branchen, har Marinus yderligere en Master i Business fra University of Groningen. Marinus var medstifter af Nordic Solar Energy A/S i 2010 og er medejer af managementselskabet NSE Management, der til daglig driver Nordic Solar Energy A/S. BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT EJVIND SANDAL (Chairman) Ejvind is among the most substantial corporate lawyers in Denmark, with a long line of Chairman positions to draw from, among others at Vestas, the private equity fund Axcel, and The Danish Shareholder Association. Ejvind has a law degree from Copenhagen University and is the owner of Sandals Bureau, publisher of The Copenhagen Post. Ejvind assumes, among other positions, the Chairman of the Board in»den Faberske Fond«, investor in Nordic Solar Energy A/S as well as he personally is. MARINUS BOOGERT (Vice Chairman) Marinus has 15 years of experience in the solar energy business, amongst others in Shell Solar, and also as Founder and Director of Onestone Solar Holding BV in Holland. Apart from intimate knowledge of the solar industry. Marinus has furthermore a Master of Business from the University of Groningen. Marinus was cofounder of Nordic Solar Energy A/S in 2010, and is co-owner of the management company NSE Management, the daily operator of Nordic Solar Energy A/S. 20 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

21 PER BLINKENBERG-THRANE Per er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og stiftede i 1981 Thrane & Thrane sammen med sin bror. Per var adm. direktør i Thrane & Thrane, der blev noteret på NASDAQ OMX i Firmaet er verdensleder indenfor satellitkommunikationsudstyr med dengang 600 medarbejdere og en omsætning på DKK 1,2 mia. Per bestrider bl.a. bestyrelsesposter i BB Electronics A/S, Force Technologies og SR Private Brands A/S. Per var blandt de første investorer i Nordic Solar Energy A/S. IBEN MAI WINSLØW Iben er jurist fra Københavns Universitet og advokat med møderet for landsretten, samt medlem af Advokatrådet. Udover at være grundlægger af Byggesocietets Solenergiudvalg og Advokat for virksomheder i solindustrien, er Iben også grundlægger af Winsløw Law Firm i København. PER BLINKENBERG-THRANE Per is a civil engineer from Denmark's Technical University and in 1981, he founded Thrane & Thrane with his brother. Per acted as Managing Director in Thrane & Thrane, which was posted on the NASDAQ OMX in The company is a world leader within satellite communications equipment, with 600 employees at the time and a turnover of 161 mill. Per assumes board positions in among others BB Electronics A/S, Force Technologies and SR Private Brands A/S. Per was among the first investors in Nordic Solar Energy A/S. IBEN MAI WINSLØW Iben is a lawyer from Copenhagen University and lawyer with bar before the high court of Denmark, as well as a member of the Council of The Danish Bar and Law Society. Apart from being the founder of the Society for the Building Committee for Solar Energy, and lawyer for companies in the solar energy industry, Iben is also the founder of Winsløw Law Firm in Copenhagen. 21

22 FRANK SCHYBERG Frank er eksamineret Erhvervsassurandør fra Forsikringsakademiet samt bankuddannet, og er direktør og medejer af IQ Energy Nordic. Frank er tidligere direktør for bl.a. IKU/Capacent, Stepstone Danmark og Sverige, og har erfaring fra en lang karriere i den finansielle sektor. Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S. NIKOLAJ HOFF (Administrerende direktør) Nikolaj har over 20 års erfaring med investeringer og virksomhedsdrift og har arbejdet i AT Kearney, IC Companys og VELUX Gruppen. Nikolaj er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet med speciale i finansiering, og de seneste 10 år har Nikolaj drevet investeringsselskaber. I 2010 grundlagde Nikolaj Nordic Solar Energy og han ejer i dag NSE Management sammen med et par af de første investorer. Nikolaj står således for den daglige drift og ledelse af Nordic Solar Energy og af managementselskabet. Nikolaj sidder i bestyrelsen i Semler Gruppen, Danmarks største bilfirma, og har tidligere bl.a. været bestyrelsesformand i Nørrebro Bryghus og Ticket to Heaven. Mere information om selskabet er tilgængelig på FRANK SCHYBERG Frank is certified within Commercial Insurance from the Academy of Insurance, and educated within the banking industry. He is Managing Director and co-owner of IQ Energy Nordic. Frank is former Director in among others IKU/ Capacent, Stepstone Denmark and Sweden, and has experience from a long career within the financial sector. Frank is an investor in Nordic Solar Energy A/S. NIKOLAJ HOFF (Managing Director) Nikolaj has more than 20 years of experience in investments and company operations and has worked at Kearney, IC Companys and the VELUX Group. Nikolaj holds a Master of Economics, specialized in finance from the University of Copenhagen, and for the last 10 years, Nikolaj has managed investment companies. In 2010, Nikolaj founded Nordic Solar Energy together with a couple of the first investors. Nikolaj is responsible for the daily management of the company. Nikolaj holds a board position in»semler Holding«, Denmark s largest car company, and has former board positions in»nørrebro Brewery«(Chairman) and»ticket to Heaven«children s clothing (Chairman), among other positions. More information about the company is available on 22 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

23 23

24 LEDELSESBERETNING 2014 Hovedaktivitet Nordic Solar Energy A/S investerer i solenergianlæg inden for EU. Målet er at etablere en diversificeret portefølje af solenergiparker. Markedsudviklingen Markedet for solenergiinvesteringer har fortsat den kraftige vækst i 2014 og solenergi er nu ca. 50 % større end vindenergi, målt på investeringer i ny kapacitet. I takt med en global modning af markedet, ses fortsat lavere etableringsomkostninger for produktion af solenergistrøm. Solenergi bliver mere og mere konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder og solenergi har bidt sig fast som en varig del af verdens energiforsyning. Væksten inden for solenergi har været kraftigst i Kina, Japan, UK og USA og tendensen forventes at fortsætte. Frem mod 2020 forventes således op mod yderligere en halvering af omkostningerne til etablering af nye solenergianlæg. Behovet for statstilskud forventes derfor løbende at falde tilsvarende. I takt med denne modning af markedet samt en større udbredelse generelt, forventer vi at nye markeder vil vise gunstige investeringsmuligheder de kommende år var også et skridt i den rigtige retning for verdens klimapolitik. USA og Kina har for første gang sat mål for reduktion i udledningen af CO2 og EU satte i 2014, med den daværende klimakommissær Connie Hedegaard i spidsen, nye ambitiøse klimamål: Grønne energikilder skal i 2030 udgøre 27 % af EU s energiforsyning. Der er ingen tvivl om, at vi med disse nye mål, vil se endnu flere investeringer i solenergi, til glæde og gavn for miljøet. EXECUTIVE REPORT 2014 Main Activity Nordic Solar Energy A/S invests in solar parks within the EU. The purpose is to establish a diversified portfolio of solar energy assets. Market Development The market for solar energy investments has continued the solid growth in 2014, and solar energy is now approx. 50% larger than wind energy, measured on investments in new capacity. Along with the ripening of the global market, the costs for establishment solar energy production facilities fall. Solar energy becomes more competitive versus other energy sources and solar energy has become a sustainable part of the world s energy supply. The growth within solar energy has been largest in China, Japan, the UK and USA and the growth is expected to continue. Towards 2020, we expect costs for establishing solar energy facilities will be reduced by another 50%. Along with the falling unit costs of panels, the markets need for support is reduced, which will be reflected in the government support schemes. This development generally opens new markets and we expect this will develop new investment opportunities in the future was also a step in the right direction for the world's climate policy. The US and China have for the first time set targets for reducing emissions of CO2 and in 2014, the EU firms new ambitious climate targets, with the then Climate Commissioner Connie Hedegaard at the helm: By 2030, 27% of the EU energy supply must come from green energy sources. There is no doubt; with these new targets, we will see even more invest- 24 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

25 Samlet set vurderes det, at solenergibranchen fortsætter den positive udvikling. Markedsrisiko Den overordnede markedsrisiko for en solparkejer er primært knyttet til de statsgaranterede salgspriser på strøm såkaldte feed-in tariffer. Hvis et land reducerer de statsgaranterede feed-in tariffer med tilbagevirkende kraft, dvs. på allerede etablerede solenergianlæg, vil det ofte have negativ indflydelse på afkastet og svarer til ekspropriation af en investors kapital. Dette var til en vis grad tilfældet med reguleringerne i Spanien og Italien i Andre markedsrisici er generelle skatte- eller afgiftsmæssige ændringer i de enkelte lande, som vi f.eks. så da Spanien i 2013 indførte en ny energiafgift. Dette kan ligeledes påvirke indtjeningen i solparkerne og dermed det fremtidige afkast. NSE s diversifikation på en portefølje af solparker i EU reducerer afhængigheden af ét enkelt lands politiske beslutninger, hvilket reducerer markedsrisikoen. Dette er et af de unikke karakteristika ved NSE. Finansiel risiko Den finansielle risiko for en solparkejer er generelt lav, idet lånefinansieringsdelen for de fleste solparker er baseret på uopsigelige lån, såkaldte non-recourse lån, der kendetegnes ved ikke at have hæftelse fra låntager, og overvejende at have fast rente i det meste af låneperioden. Dette er også tilfældet for NSE s gældsfinansiering, hvor kun en mindre del af lånefinansieringen er med variabel rente. ments in solar energy, for the benefit of the environment. Over all we expect the positive development of the solar industry will continue. Market Risk The overall market risk for a solar park owner is primarily linked to the government-guaranteed prices on power - so-called feed-in tariffs. If a country reduces the government-guaranteed feed-in tariffs retroactively, i.e. on already established solar installations, it will often have a negative impact on returns and it corresponds to the expropriation of an investor's capital. This was to some extent the case with the adjustments in Spain and Italy in Another market risk is the general tax changes in individual countries, as we experienced in 2013, when Spain introduced a new energy tax. This may also affect earnings in solar parks and thus future returns. Nordic Solar Energy s diversification on a portfolio of solar parks in the EU reduces the dependency of political decisions in a single country, which in turn reduces market risk. This is one of the unique features of NSE. Financial Risk The financial risk for a solar park owner is generally low, as the debt financing component of most solar power plants is based on interminable loans (so-called non-recourse loans). The loans are also characterized by having no liability from the borrower and fixed interest rates in most of the loan period. This is also the case for NSE's debt, of which only a small proportion is with floating rates. 25

26 26 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

27 Nordic Solar Energys udvikling 2014 blev produktionsmæssigt et godt år i selskabets solparker. Året startede med et solrigt forår og en produktion pænt over budgettet, men dette blev så delvist opvejet af en regnfuld vinter med lav produktion. Produktionsmæssigt endte året således to procent over budget, hvilket er tilfredsstillende. Dette afspejler den grundlæggende produktionserfaring indenfor solenergi; der kan være væsentlige afvigelser fra måned til måned, men når året er omme, ender den samlede produktion som oftest tæt på det forventede. For Nordic Solar Energy var 2014 endnu et travlt år. Fokus har været på at optimere driften i solparkerne og styrke kapitalgrundlaget. Siden oktober 2013 har vi rejst 6 mio. (DKK 44 mio.) i ny kapital - en vækst på over 100 % - til i alt ca. 10 mio. (DKK 75 mio.) i egenkapital. Derudover har vi siden efteråret 2014 rejst yderligere over 10 mio. (DKK 75 mio.) i lånetilsagn til gennemførelse af nye investeringer. Den nye kapital består af en investeringskredit fra en bank samt tilsagn fra eksisterende og nye potentielle aktionærer. Selskabet er således godt rustet til signifikant vækst i Afkastet blev i 2014 i nogen grad påvirket af indgreb i afregningspriserne i Spanien og Italien. Til trods for dette, kan vi holde fast i et foreslået udbytte på 0,94 (DKK 7) pr. aktie, som afspejler pengestrømmene fra vore solparker. Vores koncept med geografisk spredning viste endnu engang sin styrke. I 2014 blev selskabet registreret som en alternativ investeringsfond, jf. nye regler fra 2013 i»lov om forvaltere af alternative investeringsfonde«. NSE Management er således som forvalter af fonden ligeledes blevet registreret hos Finanstilsynet. The Development of Nordic Solar Energy 2014 was in terms of production a good year for the company s solar parks. The sunny spring with higher production than expected was only partly equalized by a rainy winter with a low level of production. The year ended with production 2% above budget, which is satisfying. This reflects the basic production experience within solar energy; there can be substantial fluctuations from month to month, but by yearend, the aggregate production is often very close to the expected output. For Nordic Solar Energy, 2014 was another busy year. The focus has been on optimizing the production in our solar parks and strengthening our capital base. Since October 2013, we have raised 6 mill. in new equity a growth of more than 100% - and reached 10 mill. by the end of the year. On top of this, we raised a total of 10 mill. for new investments in the fall of 2014, consisting of an investment credit from a bank as well as loan-commitments from existing and potential new shareholders. Thus, the company is well-prepared for significant growth in The return in 2014 was to some extent influenced by interventions in tariffs in Spain and Italy. In spite of this, we are able to suggest a dividend of 0.94 per share, which reflects the cash flow from our solar parks. Once again, our concept of geographical diversification showed its strength. In 2014, the company was registered as an alternative investment fund, cf. new rules from 2013»Law on managers of alternative investment funds«. NSE Management is as manager of the fund also registered with the Danish FSA. 27

28 På selskabets generalforsamling i 2014 blev det vedtaget at lave en likviditetsskabende ordning således, at selskabet for ca (DKK 5,2 mio.) kan tilbagekøbe egne aktier. For den enkelte aktionær betyder det at der, efter bestyrelsens godkendelse, kan sælges aktier retur til selskabet til den opgjorte månedskurs fratrukket et administrationstillæg. Denne ordning forventes beløbsmæssigt løbende reguleret, så den udgør en passende størrelse i forhold til selskabets voksende egenkapital regnskabet Vi har i år besluttet at udarbejde et koncernregnskab, hvor samtlige selskabers tal er konsolideret ind linje for linje. Således kan vi for første gang vise selskabets samlede størrelse til omverdenen, og det viser en omsætning på 4,5 mio. (DKK 33,5 mio.), et resultat før renter og afskrivninger på 3,5 (DKK 25,9 mio.) svarende til en EBITDA margin på 79 %. På bundlinjen har indtjeningen været tilfredsstillende med et nettoresultat på (DKK 1,4 mio.). Selskabets pengestrømme er generelt højere end nettoresultatet, idet der ikke løbende er investeringer i de eksisterende anlæg ud over den almindelige vedligeholdelse, der udgiftsføres over driften. Når pengestrømmene fra de eksisterende parker opgøres, skal der således tillægges ca. 1,8 mio. (DKK 13,6 mio.) i afskrivninger og udskudt skat og så fratrækkes ca. 1,3 mio. (DKK 10,0 mio.) i tilbagebetaling af gæld i solparkerne. Således er der ca (DKK 5 mio.) i overskydende likviditet. Foreslået udbytte for 2014, udgør DKK 7 pr. aktie ( 0,94), svarende til at aktionærer der At the company's general assembly 2014, it was agreed to establish a liquidity scheme, giving the company the ability to purchase own shares for 0.7 mill. For the individual shareholder, it means that, upon board approval, it is possible to sell shares back to the company at the calculated monthly share price minus an administration charge. This scheme is expected to be adjusted yearly, in order to secure an appropriate size in relation to the company's growing equity accounts For the first time, we have chosen to prepare consolidated accounts, whereby all companies accounts are consolidated line by line. We can therefore for the first time show externally the combined size of the group companies. This shows a turnover of 4.4 mill. A result before interest and depreciations of 3.5 mill., equivalent to an EBITDA margin of 79%. On the bottom line, the earnings are satisfying, with a net result of 184,262. The company s cash flow is generally higher than the net result, as there are no investments in the existing solar facilities apart from the maintenance costs, included in the operations. When the cash flow from existing parks is calculated, we need to add approx. 1.8 mill. in depreciations and deferred tax and deduct app. 1.3 mill. in debt repayment in the solar parks. In total this leaves approx. 650,000 in free cash flow. Proposed dividend for 2014 amounts to 0.94 per share, whereby shareholders who bought shares at per share in May 2014 will receive 6.6% in dividends. New shares issued in October 2014 receive dividend if the dividend is above 0.70 per 28 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

29 tegnede aktier til DKK 106,4 (14,29) pr. aktie i maj 2014 vil få 6,6 % i udbytte. Nye aktier udstedt i oktober 2014, modtager udbytte for så vidt udbyttet overstiger DKK 5,25 ( 0,70) pr. aktie og da alene for det overskydende beløb. Ved det foreslåede udbytte svarer det til, at disse aktier modtager 1/4 udbytte eller DKK 1,75 ( 0,23) pr. aktie. Det samlede udbytte er foreslået til DKK ( ). Udviklingen siden årsafslutningen Der har ikke siden årsafslutningen været væsentlige hændelser for selskabet, som påvirker årsrapporten. Det forventes, at der i løbet af 1. halvår 2015 gennemføres en investering i en ny solpark i England samt en kapitaludvidelse ved konvertering af aktionærlån og kontant indskud til aktier. NSE s solparker er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af afskrivninger, hvorimod den kurs der løbende tegnes aktier til, er en værdi udregnet som fair value målt på hver enkelt solparks interne rente. NSE forventer at rejse yderligere kapital i 2015 samt at investere i flere solparker til porteføljen. Vi forventer et afkast til aktionærerne på minimum 7 % af den investerede kapital for share and then only for the excess amount. At the proposed dividend level, shares issued in October 2014 receive 1/4 of the dividend equal to 0.23 per share. The total dividend proposed is 607,596. The solar parks of Nordic Solar Energy are measured in at cost price in the balance sheet, whereas the share price used for new share subscription is calculated as a fair value valuation, based on the internal rate of return on each individual solar park. NSE expects to raise further capital in 2015, and invest in several new solar parks for the portfolio. Aggregated, a return to our shareholders of more than 7% on the invested capital is expected in Det samlede udbytte er foreslået til DKK The total dividend proposed is Development since year-end Since year-end, there have not been major occurrences for the company, which affect the annual report. The company expects to invest in a new solar park in the UK during first half year 2015 and aims to increase the capital base further by conversion of shareholder loans and cash distribution. 29

30 HOVED- OG NØGLETAL / FINANCIAL HIGHLIGHTS Set over en 2-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2-year summary: Koncern Group Hovedtal Key figures Nettoomsætning Revenue Bruttofortjeneste Gross profit Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization Årets resultat Profit/loss for the year Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletal Financial ratios Bruttomargin Gross margin Overskudsgrad EBIT margin Afkastningsgrad Return on assets Soliditetsgrad Solvency ratio Forrentning af egenkapital Return on equity Likviditetsgrad Liquidity ratio ,5% 57,1% 38,6% 7,0% 4,3% 0,2% 21,9% 17,1% 2,4% -8,8% 158,0% 62,7% Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis. For definitions, see the summary of significant accounting policies 30 NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

31 31

32 ÅRSREGNSKAB / FINANCIAL STATEMENT RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 INCOME STATEMENT 1 JANUARY 31 DECEMBER 2014 Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Nettoomsætning Revenue Andre driftsindtægter Other operating income Direkte omkostinger Direct cost Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross profit/loss Personaleomkostninger Staff costs Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation and impairment of property, plant and equipment Andre driftsomkostninger Other operating costs Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

33 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 (FORTSAT) INCOME STATEMENT 1 JANUARY 31 DECEMBER 2014 (CONTINUED) Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from investments in subsidiares Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Income from investments in associates Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial costs Resultat før skat Profit/loss before tax Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets resultat Net profit/loss for the year Foreslået udbytte Proposed dividend for the year Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Overført overskud Retained earnings

34 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2014 Aktiver Assets Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Solenergianlæg Solar Parks Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investments in subsidiaries Kapitalandele i associerede virksomheder Investments in associates Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder Receivables from subsidiaries Tilgodehavender i associerede virksomheder Receivables from associates Andre værdipapirer og kapitalandele Other fixed asset investments Udskudt skatteaktiv Deferred tax asset Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver i alt Fixed assets NSE Årsregnskab / Annual Report 2014 Danmark

35 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 (FORTSAT) BALANCE SHEET AT 31 DECEMBER 2014 (CONTINUED) Aktiver Assets Note 2014 Koncern Group 2013 Moderselskab Parent Company Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from subsidiaries Andre tilgodehavender Other receivables Selskabsskat Corporation tax Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver i alt Current assets total Aktiver i alt Assets total

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere