13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )"

Transkript

1 13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Lise Hansen Carsten B. Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Vibeke Brinkmann Kristensen Tine Nielsen Fra sekretariatet: Jørgen Dreyer, direktør Vita Vallentin, referent Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forelå ingen referat til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden Tages til efterretning. Mødeaktivitetsliste for perioden Såfremt der måtte være forespørgsler på de enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage før hovedbestyrelsesmødet kl Der blev spurgt til mødet den på SDU om professorat. Johnny Kuhr orienterede om mødet på SDU, som drejede sig om, at Eva Roos har fået et professorat i Lund. Eva Roos mente, at hun godt kunne klare Lund 90% og SDU 10%; det vil sige ca. 1 dag om ugen på SDU. Hun vil formentlig få titel af seniorforsker på SDU. 1 af 12

2 Hvad skal strategien være i forhold til SDU. Hovedbestyrelsen spurgte, hvornår Master i Fysioterapi kan udbydes. Der foreligger et færdigt program for fysioterapi, men der er diskussion om, hvor masteruddannelsen skal foregå, om det skal være på Professionshøjskolerne eller på Universiteterne. Det blev samtidig oplyst, at der er ønsker om mange forskellige masterer. Hovedbestyrelsen ønsker emnet professionsudvikling / strategi taget op på HB-konferencen Rulledagsorden for kommende HB møder At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen ønskede, at principper for kursustilbud rykkes fra HB-mødet den 27. november 2008 til HB-mødet den 12. december 2008, idet det hænger sammen med Danske Fysioterapeuters strategi på uddannelsesområdet, som er på HB-mødet den 12. december 2008 I budgettet til repræsentantskabet er indregnet indsatsen over for de studerende. Der blev gjort opmærksom på, at indsatsen over for de studerende og servicen for de studerende er to forskellige ting. Indsatsen over for de studerende kan komme på dagsordenen til et hovedbestyrelsesmøde igen, hvis der er nogle i hovedbestyrelsen, som ønsker det. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning Temaer til HB konferencen 2009 At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter temaer for HB konference Hovedbestyrelsen afholder i januar 2009 den årlige HB konference. I den forbindelse skal hovedbestyrelsen nu i gang med at komme med input til planlægningen af konferencen. Konferencen afholdes ca. 2 måneder efter den nyvalgte hovedbestyrelse er trådt sammen efter repræsentantskabsmødet, og i den forbindelse er der blandt andet tidligere udtrykt ønske om, at hovedbestyrelsen fokuserer på samspillet og forudsætningerne for det politiske arbejde i hovedbestyrelsen. Nedenfor fremgår de forslag, som hovedbestyrelsen tidligere har ytret ønske om kunne indgå, som en del af HB konferencen i januar måned: 2 af 12

3 - Forventning og roller internt i hovedbestyrelsen (HBM ) - Politisk uddannelse (HBM ) - Generel drøftelse fremadrettet for efteruddannelsesbehovet i hovedbestyrelsen (HBM ) - Drøftelse af Danske Fysioterapeuters professionsstrategi (HBM ) - Drøftelse af Danske Fysioterapeuters uddannelsesstrategi (HBM ) Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter temaer for HB konferencen Strategi og profession må gerne være en hel dag. Der blev foreslået en ekstern konsulent til emnet forventninger og roller internt i hovedbestyrelsen. Der blev bl.a. foreslået følgende emner: Arbejde med os selv Sundhedsforsikringer / -ordninger. Der blev oplyst, at udvalget sundhedspolitik og analyse har taget emnet op. Udvalget arbejder på et udkast til hovedbestyrelsesmødet i januar. Pensionsordninger / arbejdsmarkedspensioner Evaluering af strejken i et fremadrettet perspektiv. Sundhedskartellet afholder evalueringskonference sidst i oktober Opfølgning fra repræsentantskabsmødet Hvad er et godt hovedbestyrelsesarbejde og et godt samarbejde centralt og decentralt. Udvalgsstrukturen - Der blev meddelt, at udvalgsstrukturen er på hovedbestyrelsesmødet den 27. november 2008 men ønskes også på HB-konferencen. Flerfaglig forening var det bare en ballon, eller mener vi noget med det. Hovedemner til HB-konferencen: Professions- og uddannelsesstrategi Hovedbestyrelsesarbejdet Forsikringsdelen på hovedbestyrelsesmødet i januar. Obligatorisk arbejdsmarkedspension kommer på et senere hovedbestyrelsesmøde Ekstern konsulent til emnet forventninger og roller internt i hovedbestyrelsen vil tage for meget tid på HB-konferencen, det kunne være et emne på et kursus for hovedbestyrelsesmedlemmer Opfølgning op DSI rapporten At hovedbestyrelsen godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppe. DSI har på vegne af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdet et debatoplæg, der omhandler de fremtidige opgaver og organisering på sygehusene. I foråret var der indkaldt til et fælles møde mellem de to foreningers hovedbestyrelser, hvor debatoplægget blev diskuteret. Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to hovedbestyrelser, der skal arbejde videre med de problemstillinger, der rejses i debatoplægget. Efterfølgende har de to hovedbestyrelser udpeget repræsentanterne til arbejdsgruppen. 3 af 12

4 Nu foreligger forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, som er udarbejdet på baggrund af beslutningerne på det fælles møde. Kommissoriet blev behandlet på et møde i Ergoterapeutforeningen oktober Hovedbestyrelsen diskuterede DSI rapporten, de vil have ændret specialiserede til kvalificerede. Hovedbestyrelsen havde flere spørgsmål og kommentarer til rapporten. Arbejdsgruppen skal se på det manglende i rapporten bl.a. kommunalreformen, sygehusstrukturen, supersygehuse og de små sygehuse, der nedlægges. Der skal ses 5 10 år frem. Kommissoriet: Det er ikke udvalget, der skal komme med anbefalinger, det er hovedbestyrelsen, som skal komme med anbefalingerne. Ergoterapeutforeningen skal spørges om specialiserede kan ændres til kvalificerede. Forord til rapporten skal udsendes til hovedbestyrelsen til godkendelse. Et flertal af hovedbestyrelsen gik ind for offentliggørelse af rapporten. Et mindretal af hovedbestyrelsen, bestående af Lise Hansen, tilkendegav, at hun opfatter notatet fra DSI til brug for en yderligere intern politisk drøftelse og strategiformulering i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Lise Hansen anser derfor ikke notatet som velegnet til offentliggørelse på hjemmesiden men anbefaler, at det bruges som udgangspunkt for en yderligere debat i relevante fora. Det kunne eksempelvis være at afholde en temadag for vores terapeutiske sygehusledere Forberedelse af repræsentantskabsmødet drøftelse med udgangspunkt i den udsendte dagsorden Drøftelse med udgangspunkt i den udsendte dagsorden. - Forretningsordenen blev diskuteret, det blev oplyst, at den ikke skal til afstemning på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen gennemgik de forslag til love og kollegiale vedtægter samt forslag til beslutning, som ikke er fremsat af hovedbestyrelsen. Forslag til love og kollegiale vedtægter: Forslag nr. 3: Nedsættelse af formand/næstformands valgperiode til 2 år. Politisk arbejde er langsigtet, og det tager tid at opnå indflydelse og tillid til andre organisationer m.m. Økonomisk vil det også blive dyrt med valg hvert 2. år. 4 af 12

5 Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Et mindretal bestående af Lene Christoffersen, Tine Nielsen og Lise Hansen støtter forslaget. Forslag nr. 4: Forslag om ens valgperiode for regionsformænd og formand/næstformand på 3 år. Regionsformændene har også brug for at komme ind i det at være regionsformænd, så 2 år er for lidt, 3 år vil være godt for alle. Det vil vare et stykke tid, inden det kan træde ikraft p.g.a. de forskellige valgtidspunkter. Hvorfor skal det være ens, der er forskel på opgaveløsningen, det kan være 4 år til formand/ næstformand og 3 år til regionsformændene. Politisk arbejde tager tid og det er både centralt og regionalt. Spørgsmålet er, om det vil afholde nogle for at opstille til regionsformand, hvis det bliver 4 år. Det vil være det samme, om man stiller op til formand eller regionsformand. Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Et mindretal bestående af Lene Christoffersen, Tine Nielsen og Lise Hansen støtter forslaget. Forslag nr. 5: Udvidelse af regionsformændenes valgperiode på 4 år. Do. argumentation som ovenfor. Dog blot ikke forslaget om tre år som et kompromis mellem to og fire år. Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Johnny Kuhr, Birgitte F. Kure, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Tina Frank, Tina Lambrecht, Marianne Breyen støtter forslaget. Et mindretal bestående af Solvejg Pedersen, Kirsten Ægidius, Carsten B. Jensen, Lene Christoffersen kan ikke støtte forslaget Forslag nr. 16: Ændring af repræsentantskabets sammensætning Det har været en positiv udvikling, at FFF sidder i repræsentantskabet. Det har givet et bredere, kvalificeret og nuanceret repræsentantskab, og det giver også et ansvar til FFF, da faget er en vigtig del af Danske Fysioterapeuter. Det er for tidligt at ændre på sammensætningen, der kan senere drøftes antallet af repræsentanter. Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Et mindretal bestående af Kirsten Ægidius støtter forslaget. 5 af 12

6 Forslag nr. 17: Repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmers mandat Det er ikke et problem, at et hovedbestyrelsesmedlen udtræder, og suppleanten indtræder. Men det er bekymrende, at én uden for repræsentantskabet sidder i hovedbestyrelsen. Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Et mindretal bestående af Tine Nielsen, Carsten Jensen, Johnny Kuhr, Birgitte Kure og Kirsten Ægidius støtter forslaget. Forslag nr. 19: Mulighed for afholdelse af særskilt suppleantvalg til repræsentantskabet i regionerne Hovedbestyrelsen støtter forslaget. Forslag nr. 20: - Konsekvensændring som følge af ønske om sondring mellem offentlig og privat praktiserende fysioterapeut Argumentation ud fra ordet privat vil ikke klargøre begreberne yderligere, da både fysioterapeuter med og uden overenskomst, er privatpraktiserende. Forslag nr. 21: - Konsekvensændring som følge af ønske om sondring mellem offentlig og privat praktiserende fysioterapeut Forslag nr. 24: Privatpraktiserende uden for udvalgene skal have plads i alle relevante udvalg/råd Hovedbestyrelsen skal se på udvalgsstrukturen, så der bliver mulighed for, at andre kan komme ind i udvalgene. Der skal ses på, hvem der skal sidde i udvalg 4 og 5. Forslag nr. 25: Ændring af forkortelsen for Danske Fysioterapeuter En enig hovedbestyrelsen vil komme med et ændringsforslag: DF slettes fra lovene i Danske Fysioterapeuters medlemshåndbog. Forslag nr. 1: Retningslinier for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter En enig hovedbestyrelsen vil komme med et ændringsforslag: Medlemmerne af SU kan selv konstituere, hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen. Hovedbestyrelsen foreslår, at dirigenten tager forslag 1 og 3 samtidigt. 6 af 12

7 Forslag nr. 3: Retningslinier for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter Hovedbestyrelsen foreslår, at dirigenten tager forslag 1 og 3 samtidigt. Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslag 3 alene. Forslag nr. 4: Praktiserende fysioterapeuter deles i offentlige praktiserende og privat praktiserende Hvis forslaget er faldet i lovene, skal der tales om det i forslag til beslutning. Forslag nr. 9: Etablering af sekretariatsfunktion, der kan rådgive om fundraising Der er mange kommuner og regioner, der arbejder med fundraising. Der kan lægges noget på hjemmesiden, som henviser til information om fundraising. Forslag nr. 10: Etablering af 10 mio. kr. pulje til forskning i 2009 Hovedbestyrelsen var enige om, at forskning er et offentligt anliggende. Forslag nr. 11: Politikker/strategier i alle relevante udvalg Forslag nr. 12: Afvikling af praktikperioder på fysioterapiklinikker Hovedbestyrelsen har en positiv tilgang til forslaget men vil ikke pålægges det. Forslag nr. 13: Elektronisk tilgang til videnskabelige tidsskrifter og databaser Der kan godt være lidt skævhed i, hvem der har adgang til databaser. Der er flere steder hvor fysioterapeuter har adgang til databaser, bl.a. Fysioterapeutskolen i Ålborg, universitetshospitalerne m.m. Hovedbestyrelsen vil arbejde for, at alle får adgang til videnskabelige tidsskrifter og databaser. Hovedbestyrelsen støtter de overordnede principper i forslaget. Budget: Hovedbestyrelsen gennemgik budgettet. Der var flere opklaringsspørgsmål. Hovedbestyrelsen var enige om, at der er flere poster, der skal ses på i 2009; bl.a. de fysiske rammer for sekretariatet, der vurderes som dyre med svingende kvalitet mv. Der var desværre sket en fejl i beregningen til kontingentopkrævning, idet der var ikke blevet indregnet samtlige de nye tal fra overenskomsten. Konkret betyder det, at der med de nye tal kunne have været opkrævet 4,34 % mod de nuværende 4%. Hovedbestyrelsen var enig om ikke at opkræve det fulde beløb på 4,34% men fastholde de 4%. 7 af 12

8 Der udarbejdes en ny side, som udsendes til repræsentantskabet m.fl Arbejdsmiljøindsatsen på det offentlige område Det indstilles, at der etableres et Sikkerhedsrepræsentantråd (SRR) i 1. halvår af I forbindelse med vedtagelsen af den nye politiske struktur med 5 politiske underudvalg til hovedbestyrelsen, besluttede hovedbestyrelsen at nedlægge arbejdsmiljøudvalget, som var et tværgående underudvalg underlagt hovedbestyrelsen. Den politiske begrundelse var, at arbejdsmiljø skulle sættes på dagsorden i de 5 nye politiske udvalg. Som en konsekvens af denne beslutning blev arbejdsmiljøområdet omplaceret sekretariatsmæssigt, således at arbejdsmiljøindsatsen inden for det offentlige arbejdsmarked (inkl. sikkerhedsrepræsentanter) betjenes af forhandlingsafdelingen offentlig. Arbejdsmiljøindsatsen på klinikker blev omplaceret til praksisafdelingen. Sagsbehandling og bistanden til arbejdsskader bliver fortsat håndteret af ekstern tilknyttet socialrådgiver. Dette notat omhandler alene de tiltag, som anbefales inden for den offentlige sektor. Forhandlingsafdelingen offentlig har siden efteråret 2007 og frem til sommer 2008 brugt alle resurser til at håndtere overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og den efterfølgende konflikt. Administrativt har afdelingsledelsen derfor prioriteret at udskyde en øget indsats over for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljøarbejdet på det offentlige område. Prioriterede opgaver har været medlemshenvendelser og serviceringen af sikkerhedsrepræsentanter på baggrund af henvendelser til sekretariatet. Indsatsen og fokusområder har efterfølgende været drøftet, og handlingsplanerne beskrevet i vedhæftede notat iværksættes for det resterende år og 2009 / Idéen med et SR-råd og netværk er godt for SR. SRerne vil gerne have et regionalt netværk. Der blev spurgt, om det er erstatning for gamle arbejdsmiljøudvalg, og der blev oplyst, at det er det ikke. Der er behov for, at der gøres en koordineret og sammenhængende arbejdsmiljøindsats for fysioterapeuter. Der skal ske noget på arbejdsmiljøområdet, det skal bl.a. fylde mere i udvalg 4 og 5. Hvilke kompetencer skal der til for at få arbejdsmiljø mere ind i arbejdet. Når udvalgsstrukturen skal diskuteres, skal der overordnet ses på arbejdsmiljøet. Man kan evt. samarbejde med Ergoterapeuterapeutforeningen om arbejdsmiljø. SR-rådet skal bestå af 5 medlemmer, og SR-rådet skal ikke have så mange møder som TRR. 8 af 12

9 SR-rådet skal se på, hvordan vi får lederne med. Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har sat en undersøgelse i gang om, hvad SRerne har brug for. Hovedbestyrelsen vedtog indstillingen Videnskabeligt råd At etablering af Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter vedtages At kommissorium for Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter godkendes At procedure for udpegning af medlemmer til Videnskabeligt råd igangsættes. Spørgsmålet vedrørende etablering af Videnskabeligt råd har tidligere været drøftet på hovedbestyrelsesmøde den 14. Maj Der foreligger nu jf. vedlagte bilag udkast til kommissorium for Videnskabeligt råd. Kommissoriet præciserer, at etablering af et videnskabeligt råd er led i en samlet indsats for at sikre, at professionen udvikles på videnskabeligt grundlag og kontinuerligt tilføjes ny viden. Kommissoriet præciserer endvidere, at Videnskabeligt råd refererer til og skal være rådgivende for hovedbestyrelsen i forhold til udvikling af forskningsstrategi, udpegning af indsatsområder samt udvikling af videnskabelige selskaber i Danske Fysioterapeuter. Kommissoriet præciserer, at Videnskabeligt råd består af 5 medlemmer, som alle er udpeget af hovedbestyrelsen på baggrund af opslag og ansøgning, og at disse honoreres med kr pr. år. plus transport. Finansiering af Videnskabeligt råd er fremlagt som et budgetforslag til Der blev spurgt om, etablering af Videnskabeligt råd er indregnet i budgettet. Det blev oplyst, at det er indregnet i budgettet, som hovedbestyrelsen fremlægger til repræsentantskabet. Der er en fælles interesse i dokumentation. Hovedbestyrelsen ønskede, at formål rettes til opgave. Når det sidste møde med FFF er afholdt, skal det på et hovedbestyrelsesmøde igen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingerne Behandling af ændringsforslag til forslag til Lederpolitik At hovedbestyrelsen drøfter og vedtager omfang af ændringsforslag til forslag til Lederpolitik. I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet den 24. september 2008 fik sekretariatet til opgave at udbygge Lederpolitikken med en strategisk vinkel. Dette nye forlag blev sendt til høring pr. mail blandt hovedbestyrelsen og fik tilslutning fra et flertal i hovedbestyrelsen. 9 af 12

10 For inden udløbet af tidsfristen torsdag den 2. oktober 2008 fremsatte Johnny Kuhr et ændringsforslag, som pga. forslagets omfang udløste en ny høringsrunde. Den nye høringsrunde udløb søndag den 5. oktober 2008 kl Den sidstnævnte høringsrunde har afstedkommet så mange betragtninger om indhold og procedurer, at hovedbestyrelsen bedes tages stilling til, om hovedbestyrelsen skal vedtage at fremsætte ændringsforslag til forslag til Lederpolitik. Hovedbestyrelsen gav udtryk for, at de fremover ikke ønsker høringer udsendt pr. mail samt at der ikke kan vedtages noget pr. mail iflg. hovedbestyrelsens forretningsorden. Hovedbestyrelsen ønsker, at de steder, der står fysioterapeutisk ledelse, der fjerner man fysioterapeutisk. Hovedbestyrelsen gav Johnny Kuhr og Birgitte Kure mandat til at udarbejde et ændringsforslag. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering Orientering om internt organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter udsat fra tidligere møder Indstilling At orientering tages til efterretning. På mødet vil der blive givet en mundtligt orientering omkring status for den interne organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter. Direktøren orienterede om følgende emner: 1) tankegangen bag de anvendte ledelsesprincipper 2) status på ledige stillinger i sekretariatet it-medarbejder økonomimedarbejder jurist 3) konkrete fokuspunkter kursusadministration it økonomistyring hvor skal vi hen 4) Generel status Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Anerkendelse i forbindelse med tillidshverv At hovedbestyrelsen tager sekretariatets anbefaling til efterretning. 10 af 12

11 Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. april 2008, at sekretariatet skulle udarbejde et oplæg om anerkendelse af tillidshverv til senere drøftelse. I forhold til rulledagsorden har punktet været fastsat til behandling til oktober. Sekretariatet anbefaler hovedbestyrelsen, at dagsordenspunktet udskydes til efter repræsentantskabs-mødet, således at det fra sekretariatet kommende oplæg medtager de af repræsentantskabets beslutninger, som omhandler tillidshverv. Punktet placeres på rulledagsorden til hovedbestyrelsesmøde i februar Ingen Punktet udsat til efter repræsentantskabsmødet Eventuelt Der var med HB cirk. udsendt materiale om konferencen Den Kroniske patient. Birgitte Kure oplyste, at hun deltager i konferencen. Når Danske Fysioterapeuter afholder konferencer f.eks. TR-årskonferense og Årskonference for praktiserende, ville det være godt, hvis man kan planlægge, at der ikke kommer flere konferencer i samme uge. Når der bliver sendt invitation ud til hovedbestyrelsen, må der gerne stå, om man forventer, at hovedbestyrelsen deltager, og evt. under hvilke punkter det ville være aktuelt, at hovedbestyrelsen deltager. Der var ønske om, at hovedbestyrelsen koordinerer, hvem der deltager i de forskellige konferencer, og de, der så deltager tager noget med hjem til de hovedbestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget. Regionsformændene deltager så vidt muligt i Danske Fysioterapeuters konferencer, idet de skal have noget med hjem til regionsbestyrelserne. Til SR-årskonference den 25. november 2008 har Tina Frank, Lise Hansen og Brian Errebo- Jensen tilmeldt sig. Medlemsmøder vedr. repræsentantskabet Til Region Midtjyllands medlemsmøde er der 2 tilmeldte til Holstebro, hvoraf den ene er RBmedlem, og til mødet i Århus er der 3 tilmeldinger. Region Hovedstaden afholdte også 2 medlemsmøder, der var 2, som deltog. De holder åbne medlemsmøder, og efter møderne afholder de regionsbestyrelsesmøder. Region Syddanmark holder også åbne regionsbestyrelsesmøder. Tina Frank havde ved næstformandsvalget kontaktet sekretariatet og spurgt, om hun måtte aflyse p.g.a. for få tilmeldte og fik besked på, at det kan man ikke p.g.a. demokratiet. 11 af 12

12 Emnet vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. Optagelse på skolerne I 2010 er der øget optag på fysioterapeutskolerne, og der er ikke taget stilling til, om det skal være permanent. Emnet vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. Møde med SST Johnny Kuhr m.fl. havde været til møde i Sundhedsstyrelsen med Jesper Fisker m.fl. omkring specialisering. Sundhedsstyrelsen var meget positivt indstillet over for en specialistordning. SHK ny næstformand Sundhedskartellet skal have ny næstformand. Johnny Kuhr er indstillet som kandidat, og de andre organisationer bakker Johnny Kuhr op. 6. Evaluering af HB-mødet. Ingen bemærkninger. For referat Jørgen Dreyer Direktør Vita Vallentin sekretær 12 af 12

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008. 2. september 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 20.-21. august 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 15. oktober 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23.-24. september 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure (deltog ikke under anden behandlingen af pkt. 3.6 samt pkt.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde, Onsdag d. 27. august kl. 14.00 til 19.00 Til stede:

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. 5. august 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 4.1, 4.2 & 4.3) Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. 12. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 2. juni 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Lene Lebech (LL), Kirsten Thoke

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

, kl

, kl Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark Dato for møde: 3.6. 2013, kl. 13-17.30 For referat: Dato: Esther Skovhus 10.6. 13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere