Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge"

Transkript

1 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge Det er Naalakkersuisut, der kan indgå en driftsaftale om etablering af kommunale og selvejende døgninstitutioner, jf. 22, stk. 4, i landstingsforordning om hjælp til børn og unge. En selvejende døgninstitution skal søge Døgninstitutionsafdelingen, Departementet for Familie og Justitsvæsen om aftaleindgåelse med Naalakkersuisut. Døgninstitutionsafdelingen laver herefter en indstilling til Naalakkersuisut. Lovhjemmel til etablering og drift af hhv. kommunale og selvejende døgninstitutioner findes i: 1. Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer (særligt 22, stk. 4) 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap (heri bl.a. bestemmelser om magtanvendelse 28-31) 4. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område 5. Vejledning om hjælp til børn og unge Den til enhver tid gældende lovgivning skal overholdes. Relevant lovgivning kan findes på under Departementet for Familie og Justitsvæsen. Departementet for Familie og Justitsvæsen vil altid stå til rådighed og give råd og vejledning til en ansøger. Etablering Ansøgning om driftsaftaleindgåelse skal indeholde: 1. Institutionens navn 2. Juridisk konstruktion 1. Beskrivelse af den juridiske konstruktion 2. Vedtægter (ovenstående lovgivning skal stå i vedtægterne med navns nævnelse) 3. Stiftelsesdokument Vejledning om, hvad vedtægterne som minimum skal indeholde: Institutionens navn. Vedtægterne skal indeholde direkte reference til den generelle lovgivning, som den selvejende institution godkendes ud fra, særligt

2 Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 22 og 23. Bestyrelsens sammensætning og valg af medlemmer. Dato for ikrafttrædelse og underskrift fra borgmester eller bestyrelsesformand. 3. Beskrivelse af det sociale formål, målgruppe og metode 1. Formålet med institutionen / målsætning 2. Beskrivelse af målgruppen (herunder antal pladser og aldersgruppe) 3. Beskrivelse af pædagogisk metode 4. Beskrivelse af aktiviteter (herunder beskæftigelsesforanstaltninger) 5. Beskrivelse af visitationsprocedurer og visitationsudvalg 6. Husregler 4. Personale på institutionen a. Beskrivelse af personalesammensætningen / personalenormering, herunder uddannelse, erfaringer, kurser m.v. Leder af institutionen bør have en pædagogisk uddannelse og den samlede personalegruppe vurderes ift. den konkrete målgruppe (Der er ikke specifikke krav til normering på kommunale og selvejende døgninstitutioner, men normeringen vurderes i forhold til den konkrete målgruppe) b. Beskrivelse af ledelses- og ansvarsforhold c. Aftaler om supervision, sparring, samarbejde m.m. d. Det er et krav, at personalet skal have en ren straffeattest og børneattest. e. Der er krav om hhv. kørekort og duelighedsbevis, hvis institutionen skal have bil og båd. 5. Oplysning om bygning / lokale a. Beliggenhed b. Ejerforhold c. Beskrivelse af de fysiske rammer (Herunder køkken- og badefaciliteter,værelser, fællesarealer mm.). Pladsforhold vurderes ift. den konkrete målgruppe) d. Godkendelse fra brandmyndighederne. (Bygningen skal godkendes af brandmyndighederne, inden der kan indgås aftale med en institution. Godkendelse søges hos kommunen) e. Ved skoleskibe som anbringelsessteder skal der foreligge godkendelse fra Søfartsstyrelsen f. Sundhedsvurdering fra Landslægeembedet (med fokus på de sundhedsmæssige og hygiejniske forhold for børn og personale) For at kunne foretage vurdering, har Landslægeembedet brug for oplysninger om følgende forhold: Antal børn/unge og medarbejdere i institutionen Tegninger med tydelig angivelse af rummenes funktion Antal baderum, toiletter og håndvaske Bygningens størrelse (m2) Bygningens alder 2/17

3 Bygningens tilstand (fx tegn på fugt, svamp m.v.) g. Godkendelse af køkkenfaciliteter fra veterinærmyndigheden i Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. h. GER-nummerbevis. Indhentes hos Skattestyrelsen, Grønlands Selvstyre Ansøgningen om indgåelse af driftsaftale kan som udgangspunkt ikke behandles før ovenstående foreligger skriftligt. Naalakkersuisut kan afvise ansøgningen om driftsaftaleindgåelse. I de tilfælde, hvor der er indgået en driftsaftale med en privat selvejende institution, følger det af de obligationsretlige regler, at Departementet for Familie og Justitsvæsen såfremt institutionen væsentligt misligholder aftalen kan hæve aftalen. Konsekvensen af, at departementet hæver aftalen er, at aftalen i sin helhed bortfalder. Tilsyn Naalakkersuisut har den generelle tilsynsforpligtelse ift. kommunale og selvejende institutioner analogt med tilsynsforpligtelsen på Selvstyreejede institutioner. Konkret er det Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen, der varetager denne tilsynsforpligtelse. Tilsynsopgaven ift. døgninstitutioner for børn og unge omfatter dels det specifikke tilsyn med barnet, der er anbragt, og dels det generelle tilsyn med anbringelsesstedet. Det specifikke tilsyn påhviler den anbringende myndighed, mens det generelle tilsyn påhviler Naalakkersuisut. Det generelle tilsyn omfatter både et løbende samarbejde og et formaliseret tilsyn. Naalakkersuisuts generelle tilsyn med kommunale og selvejende institutioner, som Naalakkersuisut har indgået aftale med, tager afsæt de bestemmelser, der gælder for Selvstyreejede institutioner, og et efterfølgende tilsyn, som både rummer støtte og kontrol i forhold til den indgåede aftale. Departementets tilsyn administreres og tilrettelægges ud fra følgende bestemmelser: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område, Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til børn og unge Departement for Familie og Justitsvæsens tilsynsprocedurer: a) Departement for Familie og Justitsvæsen skal på Naalakkersuisuts vegne sikre, at institutionen drives i overensstemmelse med det godkendte formål. b) Tilsyn kan foretages som anmeldt eller uanmeldt. c) Tilsyn foretages løbende og som hovedregel mindst en gang årligt. d) Tilsyn foretages endvidere akut på konkret foranledning og efter konkret vurdering. 3/17

4 e) I medfør af Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 23, stk. 2. skal Naalakkersuisut føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. Selvejende døgninstitutioner fører intern revision og det er derfor som udgangspunkt ikke Departement for Familie og Justitsvæsens forpligtelse at føre økonomisk tilsyn på disse institutioner. Dog har Departement for Familie og Justitsvæsen endvidere ret til, efter konkret vurdering, at føre økonomisk tilsyn. f) Departementet for Familie og Justitsvæsen udarbejder på baggrund af tilsynet en rapport. g) Der sendes kopi af tilsynsrapporten til døgninstitutionen, som straks kan komme med forslag til faktuelle rettelser. h) Senest 1 måned efter tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en handleplan til Departement for Familie og Justitsvæsen om, hvordan der vil rettes op på de påpegede forhold. i) Departementet for Familie og Justitsvæsen skal sikre, at døgninstitutionen ikke benyttes til andet end det godkendte formål. j) Tilsynet rummer endvidere tilsyn med magtanvendelse, der foregår løbende med udgangspunkt i indberetninger om magtanvendelse, og som indgår i det formaliserede tilsyn jf i bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap. k) Hvis døgninstitutionen ikke retter op på eventuelle påpegede forhold eller på anden måde misligholder den indgåede aftale, kan Naalakkersuisut hæve afgørelsen. Generelt Tavshedspligt og underretningspligt Alle, der arbejder inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt om private forhold, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Tavshedspligten skal beskytte forældre og børn mod, at der finder en unødvendig udveksling af oplysninger sted. I henhold til Landstingsforordning nr. 1. af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 5, stk. 2 skal det bemærkes, at personalet i døgninstitutionen har skærpet underretningspligt overfor Kommunalbestyrelsen. Tavshedspligten viger altid for underretningspligten. Her kommer hensynet til barnet eller den unge altid først. Men videregivelsen af oplysninger skal være nødvendige i forhold til barnets sundhed og udvikling. Halvårsrapporter Hvert halve år skal døgninstitutionen udarbejde rapport om hvert enkelt barn/ung, der skal sendes til den anbringende myndighed. Rapporten skal bidrage til vurdering af, hvorvidt anbringelsen skal fortsætte på stedet, eller om der skal ske anden hjælpeforanstaltning for barnet/den unge. Årsberetning I henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 26, skal døgninstitutionen hvert år afgive en årsberetning til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter 4/17

5 de nærmere rammer for årsberetningen, der skal fremsendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen inden 1. marts. Magtanvendelse Lovgivning vedr. magtanvendelse på døgninstitutioner findes i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, Døgninstitutionsafdelingen har udarbejdet skemaer til indberetning af hhv. tilladt og ikke tilladt magtanvendelse, samt procedurer for, hvordan indberetning skal foregå. Forstanderen har ansvar, for at personalet på institutionen er bekendt med magtanvendelsesbestemmelserne, samt at procedurer i forbindelse hermed overholdes. Den til enhver tid gældende lovgivning på område skal overholdes. Bilag 1. Standard driftsaftale 2. Standard stiftelsesdokument Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen august /17

6 Bilag 1 DRIFTSAFTALE mellem Naalakkersuisut v/ Departementet for Familie- og Justitsvæsen og xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Institutionen) Naalakkersuisut og XXX har d.d. indgået aftale med bestyrelsen om drift af den selvejende institution XX, GER nr. XX, som er beliggende XX. Aftalen er indgået i henhold til 22, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Det er mellem parterne aftalt, at bestemmelserne i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, skal være gældende for aftalen, dog med fornøden tilpasning. XXX er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning på børn og unge området. Såfremt der sker ændringer i ovenstående regler, forskrifter m.v. skal disse ændringer ligeledes gælde for XXX og XX fra det tidspunkt, hvor reglerne, forskrifterne m.v. træder i kraft. 6/17

7 Indhold 1.0. Formål og målgruppe... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Overordnet og daglig ledelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Visitation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Husregler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Indretning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Personale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Kurser og efteruddannelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tilsyn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Døgntakster, regnskab og administration... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opsigelse og genforhandling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Ophævelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tillægsaftaler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Evt. særlige vilkår... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Driftsaftalens ikrafttræden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7/17

8 1.0. Formål og målgruppe Institutions formål og målsætning er X Institutionens målgruppe er X Institutionen er normeret til X antal børn. Der kan, ved skriftlig aftale med Naalakkersuisut aftales, at et barn, der er anbragt på institutionen, forbliver anbragt på institutionen, selvom barnets alder falder udenfor målgruppen Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder Der er for XX, GER-nummer XX oprettet vedtægter. Vedtægterne ligger til baggrund for denne aftale og er vedlagt som bilag 1. Institutionens stiftelsesdokument er vedlagt denne aftale som bilag 2. Institutionen skal til enhver tid overholde de vedtægter, som den selvejende institution har indsendt til Naalakkersuisut d.d. XX. Væsentlige vedtægtsændringer skal aftales på ny. Det er en forudsætning for aftalens oprettelse og opretholdelse, at XX til enhver tid kan fremlægge følgende dokumenter Godkendelse fra kommunen Godkendelse fra bygnings- og brandmyndighederne Godkendelse fra veterinærmyndighed 3.0. Overordnet og daglig ledelse Institutionen skal til enhver tid have en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionens drift og virksomhed. Denne ledelseskompetence og dette ledelsesansvar omfatter såvel institutionens administration 8/17

9 og økonomiske drift, som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen skal sikre, at de midler der findes i institutionen forvaltes forsvarligt og på en hensigtsmæssig måde, som må anses til gavn for institutionen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der årligt afrapporteres om Institutionens drift og opgaveløsning. Afrapporteringen sker i form af en årsrapport fra institutionen og skal sendes til Naalakkersuisut. Afrapporteringer finder sted efter de samme retningslinjer, der gælder for aflæggelse af årsrapport fra selvstyrets døgninstitutioner. Forstanderen for den selvejende institutionen varetager den daglige pædagogiske ledelse, og har ansvaret for, at den daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår og med bestyrelsens retningslinjer og beslutninger. Forstanderen er forpligtet til at underrette Naalakkersuisut om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse Visitation Anbringelse på institutionen kan ske gennem direkte henvendelse fra den kommune, der ønsker at anbringe et barn på institutionen. Døgninstitutionsafdelingen kan endvidere anbefale kommuner, der har børn opskrevet på den Centrale venteliste, at kontakte institutionen med henblik på anbringelse. Visitation til den selvejende døgninstitution afgøres endeligt af institutionen efter anmodning fra den kommune, som ønsker barnet eller den unge anbragt. Bestyrelsen påser, at indskrivningen er i overensstemmelse med pågældende barn eller unges tarv, og at indskrivningen er i overensstemmelse med institutionens formål og målgruppe Husregler Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes husregler, hvor døgninstitutionens pædagogiske sigte samt målgruppe skal fremgå. Der kan i husreglerne indsættes begrænsninger i tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på institutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på institutionen. 9/17

10 Husreglerne er tilpasset den selvejende døgninstitutions formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift. Husreglerne indsendes til Naalakkersuisut, samt de kommuner, som har børn og unge anbragt på den selvejende institution. Husreglerne er vedlagt denne aftale som bilag 3. I tilfælde af ændringer i husreglerne, skal Naalakkersuisut have de nye husregler tilsendt. Husregler kan udstikke regler, der eksempelvis angiver, at børnene og de unge skal rydde op på deres værelse og gøre rent, hjælpe til med praktiske gøremål på anbringelsesstedet, hvornår børnene og de unge må have besøg og skal være hjemme om aftenen, samt hvor og hvornår de må anvende deres mobiltelefon. Husreglerne og de handlinger, der udføres på baggrund af reglerne, må dog ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefulde for barnet eller den unge, jf. proportionalitetsprincippet. Husreglerne kan ikke omfatte reguleringer, der griber ind i de grundlovssikrede frihedsrettigheder, fx den personlige frihed og ejendomsret. Husreglerne kan heller ikke regulere forhold for børnene og de unge, som det fx tilkommer den anbringende myndighed at regulere Indretning Indretning af beboernes værelser sker så vidt muligt i samarbejde med beboeren. Værelset indrettes således, at det er passende for barnets behov og eventuelle handicap. Beboerne skal have adgang til bad, toilet, køkken samt fælles opholdsrum. Fællesrum skal være indrettet således, at samtlige beboere kan benytte rummet, uanset eventuelt handicap. Den selvejende døgninstitution skal indrettes således, at beboerne har mulighed for fritidsaktiviteter. Det er op til institutionen, hvilke fritidsaktiviteter der tilbydes, men de skal tilpasses den målgruppe, som er beboere på institutionen. Den selvejende døgninstitution skal have selvstændige kontor- og personalefaciliteter. Såfremt den selvejende døgninstitution har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet. 10/17

11 Den selvejende døgninstitution skal være indrettet således, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne samt arbejdstilsynet. Køkkenfaciliteter skal endvidere til enhver tid kunne godkendes af veterinærmyndighederne Personale Bestyrelsen ansætter og afskediger personale, samt aflønner personalet. Bestyrelsen kan til enhver tid delegere opgaven til ledelsen på døgninstitutionen. Bestyrelsen er dog ansvarlig for, at der til enhver tid er ansat personale med pædagogisk uddannelse. Ved ansættelse af personale er bestyrelsen ansvarlig for, at der er indhentet straffeattest og ren børneattest på den kommende medarbejder. Medarbejdere, som fører bil eller båd i arbejdsmæssigt sammenhæng, og hvor der er beboere med, skal til enhver tid kunne fremvise gyldigt førerbevis ved kørsel i bil, og duelighedsbevis ved bådsejlads. Ledelsen og medarbejdere på den selvejende institution er underlagt reglerne i sagsbehandlingsloven kapitel 8 om tavshedspligt. Tavshedspligten kan dog vige for den skærpede underretningspligt jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge 5, stk Kurser og efteruddannelse Døgninstitution sørger selv for efter- og videreuddannelse af og kursusvirksomhed i øvrigt for eget personale således, at de til enhver tid gældende krav til uddannelse af personale følges. Konferencer og kurser, der tilbydes til medarbejdere på de Selvstyreejede institutioner kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut benyttes af medarbejdere på Institutionen. Naalakkersuisut kan dog kræve betaling for de udgifter, der er forbundet med deltagelse Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder Døgninstitution træffer ud fra kommunens handleplan nødvendige beslutninger om barnet eller den unges daglige personlige forhold. Mere indgribende beslutninger om 11/17

12 barnets eller den unges personlige forhold, skal ske i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, barnet, samt barnet eller den unges hjemkommune. Hvis hjemkommunen i forbindelse med hjemgivelse af et barn eller en ung anmoder institutionen om at være behjælpelig med revidering af handleplanen for barnet eller den unge, skal forstanderen være behjælpelig hermed. Døgninstitution samarbejder med barnets hjemkommune og forældremyndighedsindehaveren. Samarbejdet involverer blandt andet, at døgninstitutionen løbende orienterer om barnets forhold og udvikling. Døgninstitution samarbejder til dagligt med barnets eller den unges skole, børnehave eller daginstitution. Døgninstitutionen skal endvidere påse, at børn eller unge i den undervisningspligtige alder modtager relevante undervisningstilbud. Har det sociale udvalg i barnets eller den unges hjemkommune truffet beslutning om, at barnet eller den unge ikke må have kontakt med bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren, skal døgninstitutionen i fornødent omfang påse, at sådan kontakt ikke finder sted. Ønsker et barn eller en ung på trods af, at der foreligger en afgørelse som nævnt ovenfor, alligevel at kontakte forældremyndighedsindehaveren, må døgninstitutionen ikke hindre barnet eller den unge i at opnå kontakt, med mindre der foreligger en afgørelse fra retsvæsenet herom Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution Døgninstitutionen skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Døgninstitutionen skal sikre, at ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af beboerne er ikke finder sted. Der må ikke anvendes legemlig afstraffelse af en beboer. Det er ikke tilladt at holde en beboer afsondret i et aflåst eller på anden måde afspærret lokale. Døgninstitutionen må låse yderdørene, således der ikke kan komme udefrakommende ind. Dørene må dog ikke holdes aflåst på en måde, der forhindrer børnene i at forlade institutionen. I tilfælde af børnene har en sådan alder eller er udviklingshæmmede, anses det ikke som inde låsning, hvis børnene ikke selv kan finde ud af at åbne en almindelig aflåst dør. 12/17

13 Fysisk magtanvendelse i form af, at en beboer fastholdes eller føres til et andet opholdssted, kan anvendes, såfremt barnet udviser en adfærd, der gør, at fortsat ophold i fællesskab er uforsvarligt, eller såfremt barnet derved hindres i at skade sig selv eller andre, eller i at udøve tingsbeskadigelse af et vist omfang. Magtanvendelsen skal altid afpasses den enkelte situation, og må ikke gå udover det nødvendige for at hindre skade på beboeren selv eller anden person- eller større tingsbeskadigelse. Anvender personalet magtanvendelse eller nødværge mod et eller flere børn, skal forholdet straks indberettes til forstanderen og bestyrelsen. Modtager forstanderen indberetning om magtanvendelse, fremkommer forstanderen straks med eventuelle bemærkninger til det passerede. Senest inden 8 dage efter magtanvendelsen har fundet sted, skal forstanderen indsende indberetningsskema om magtanvendelse, hvori forstanderens eventuelle bemærkninger om den konkrete magtanvendelsessituation fremgår, skemaet fremsendes til Naalakkersuisut. Forstanderen påser endvidere, at andre myndigheder, der har krav på underretning om magtanvendelsen underrettes, heriblandt barnets hjemkommune og opholdskommunen. Underretningen kan ske som en kopi af indberetningsskemaet om magtanvendelsen. Klage fra en beboer over brugen af magtanvendelse, kan indgives til forstanderen, der straks skal orienterer Naalakkersuisut om klagen. Modtager et medlem af personalet en klage fra en beboer over behandlingen af denne, videregives klagen straks til lederen eller forstanderen på institutionen Tilsyn Naalakkersuisut fører et generelt driftstilsyn med den selvejende døgninstitution, herunder med de fysiske og veterinære forhold, med de pædagogiske tilbud, med magtanvendelserne, som har fundet sted på den selvejende institution, samt med at opgaverne udføres i overensstemmelse med denne aftale og den til enhver tid gældende lovgivning. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne for børn og unge, skal påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov. 13/17

14 Naalakkersuisut skal have særlig fokus på de fysiske rammer, den organisatoriske opbygning, og det pædagogiske arbejde på institutionen. Naalakkersuisut har i forbindelse med tilsyn ret til, anmeldt eller uanmeldt, at få adgang til døgninstitutionen. Naalakkersuisut kan under tilsynet kontakte og føre samtaler med de børn og unge der er anbragt på institutionen. Naalakkersuisut udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg. Rapporten sendes til den selvejende institution, som kan fremkomme med bemærkninger af faktuel karakter. Senest en måned efter, at tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en beskrivelse til Naalakkersuisut med anvisning af, hvordan eventuelle kritisable forhold rettes op. Den selvejende institution er forpligtet til at følge de anvisninger eller pålæg, som må fremkomme i tilsynsrapporten, der kan fastsættes frister for, hvornår anvisningerne eller pålæggene senest skal være opfyldt. Naalakkersuisut fører tilsyn med, at de offentlige midler, der tilføres den selvejende døgninstitution, formidles i henhold til gældende lovgivning Døgntakster, regnskab og administration Bestyrelsen fastsætter selv døgntakster for ophold på institution. Bestyrelsen kan fastsætte forskellige takster alt efter, hvilke tilbud der ydes. Ønsker bestyrelsen at forhøje døgntaksten skal dette ske med minimum 6 måneders varsel og meddeles til Naalakkersuisut og samtlige kommuner. Bestyrelsen fremsender ved regnskabsårets afslutning et bestyrelsesgodkendt og af statsautoriseret eller registreret revisor revideret regnskab samt revisionsprotokollat til Naalakkersuisut, samt til kommunerne, som har børn og unge anbragt på institutionen. Regnskabet skal være aflagt som et individuelt og selvstændigt regnskab for den pågældende institution Opsigelse og genforhandling Denne aftale kan opsiges skriftligt af begge parter til den første i en måned med 12 måneders varsel. Ved enighed kan aftalen opsiges med kortere varsel. 14/17

15 Ved enighed mellem parterne kan genforhandling af aftalen finde sted. Genforhandling kan blandt andet vedrøre vilkårsændringer i aftalen Ophævelse Denne aftale kan af begge parter ophæves ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse bygger på en vurdering af alvorligheden af misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, at institutionen ikke overholder de af Naalakkersuisut angivne krav til fysiske rammer, personalets uddannelse, sikkerhed, veterinære forhold mv. at institutionen overtræder bestemmelserne om magtanvendelse. at vedtægterne ændres væsentligt uden Naalakkersuisuts godkendelse. at institutionen på trods af flere advarsler ikke efterkommer tilsynets påbud om at rette op på kritiske forhold Tillægsaftaler Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut, oprette underliggende enheder til den allerede godkendte døgninstitution (satellit). En oprettelse af en underliggende enhed kan blandt andet have til formål at varetage andre målgrupper af børn eller unge, at fungere som udslusningsenhed, eller udgøre en udvidelse af institutionen. Oprettelse af en underliggende enhed kræver, at bestyrelsen indgår en tillægsaftale med Naalakkersuisut. Tillægsaftalen vedlægges denne driftsaftale, som bilag. I tilfælde af denne hovedaftale opsiges, medfører det, at tillægsaftalerne også opsiges. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed, kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. I tilfælde af hovedaftalen ophæves, medfører det, at tillægsaftalerne også ophæves. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut oprette særlige pædagogiske tilbud i form af ophold inde fjorden, eller andre særligt pædagogisk opholdstilbud. 15/17

16 Opholdene skal kunne benyttes af kommunerne til anbringelse af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Underliggende enheder eller særlige pædagogiske opholdstilbud, som der indgås tillægsaftale med, er underlagt de samme regler som denne aftale, dog med fornøden tilpasning Evt. særlige vilkår for institutionen Driftsaftalens ikrafttræden Denne driftsaftale træder i kraft den. Aftaler indgået mellem Naalakkersuisut og institutionen vedrørende enkeltheder i udmøntningen af driftsaftalen reguleres ved tillæg til aftalen, som vedlægges som bilag til aftalen. Ved ikrafttræden af nærværende driftsaftale ophører tidligere godkendelser indgået mellem institution og Naalakkersuisut. Nuuk, den / 2013 For Naalakkersuisut Nuuk, den / 2013 For Institutionen 16/17

17 Bilag 2 STIFTELSESDOKUMENT for Den Selvejende Institution [institutionens navn] Den [dato] afholdtes stiftende generalforsamling [hvor] i [institutionens navn]. Den stiftende generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beslutning om eventuel stiftelse af selvejende institution iht. udkast til vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Valg af revisor 5. Eventuelt Ad. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes [navn], der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende forsamlings afholdelse, og at stifteren erklærede sig indkaldt med et forsvarligt varsel. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter var lovlig og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen fastsatte punkter. Ad. 2. Beslutning om stiftelse af selvejende institution i henhold til udkast til vedtægter Det fremlagte udkast til vedtægter blev gennemgået. Stifteren besluttede, at vedtægterne for den selvejende institution skulle udformes som angivet i udkastet. Som vedtægter for den selvejende institution gælder således vedlagte vedtægter Ad. 3. Valg af bestyrelse Til bestyrelsen valgtes [navne, med angivelse af hvem der har udpeget de pågældende, samt valgperiode] Ad. 4. Valg af revisor Til selskabets revisor valgtes [navn på revisor / firma]. Ad. 5. Eventuelt Generalforsamlingen bemyndigede advokat [navn], til at lade det vedtagne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt til at foretage sådanne ændringer i, eller tilføjelser til, det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnåelse af registrering. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og hævede generalforsamlingen klokken [tidspunkt]. [sted, dato] Dirigent: [navn, underskrift] Advokat: [navn, underskrift] Stifter: [navn, underskrift] 17/17

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus. 1 Navn & Hjemsted Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Navn & Hjemsted Institutions navn er Nr. Herlev Børnehus og er hjemhørende i Hillerød Kommune, beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Rudolf Steiner Børnehaven i Humlebæk, beliggende Langebjergvej 118, Humlebæk i Fredensborg

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg.

Jerne Børnehave. 1 Institutionens navn Den selvejende private institutions navn er Jerne Børnehave, Brovangen 5, 6700 Esbjerg. Vedtægter for Den private institution Jerne Børnehave I forbindelse med overgangen fra selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune til selvejende daginstitution med privat drift

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Boiskov Natur og Udebørnehave

Boiskov Natur og Udebørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Boiskov Natur og Udebørnehave 1 Forankring Stk.1 Institutionens navn er Boiskov Natur og Udebørnehave. Stk.2 Institutionen er beliggende i Aabenraa Kommune på adressen

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere