Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge"

Transkript

1 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge Det er Naalakkersuisut, der kan indgå en driftsaftale om etablering af kommunale og selvejende døgninstitutioner, jf. 22, stk. 4, i landstingsforordning om hjælp til børn og unge. En selvejende døgninstitution skal søge Døgninstitutionsafdelingen, Departementet for Familie og Justitsvæsen om aftaleindgåelse med Naalakkersuisut. Døgninstitutionsafdelingen laver herefter en indstilling til Naalakkersuisut. Lovhjemmel til etablering og drift af hhv. kommunale og selvejende døgninstitutioner findes i: 1. Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer (særligt 22, stk. 4) 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap (heri bl.a. bestemmelser om magtanvendelse 28-31) 4. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område 5. Vejledning om hjælp til børn og unge Den til enhver tid gældende lovgivning skal overholdes. Relevant lovgivning kan findes på under Departementet for Familie og Justitsvæsen. Departementet for Familie og Justitsvæsen vil altid stå til rådighed og give råd og vejledning til en ansøger. Etablering Ansøgning om driftsaftaleindgåelse skal indeholde: 1. Institutionens navn 2. Juridisk konstruktion 1. Beskrivelse af den juridiske konstruktion 2. Vedtægter (ovenstående lovgivning skal stå i vedtægterne med navns nævnelse) 3. Stiftelsesdokument Vejledning om, hvad vedtægterne som minimum skal indeholde: Institutionens navn. Vedtægterne skal indeholde direkte reference til den generelle lovgivning, som den selvejende institution godkendes ud fra, særligt

2 Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 22 og 23. Bestyrelsens sammensætning og valg af medlemmer. Dato for ikrafttrædelse og underskrift fra borgmester eller bestyrelsesformand. 3. Beskrivelse af det sociale formål, målgruppe og metode 1. Formålet med institutionen / målsætning 2. Beskrivelse af målgruppen (herunder antal pladser og aldersgruppe) 3. Beskrivelse af pædagogisk metode 4. Beskrivelse af aktiviteter (herunder beskæftigelsesforanstaltninger) 5. Beskrivelse af visitationsprocedurer og visitationsudvalg 6. Husregler 4. Personale på institutionen a. Beskrivelse af personalesammensætningen / personalenormering, herunder uddannelse, erfaringer, kurser m.v. Leder af institutionen bør have en pædagogisk uddannelse og den samlede personalegruppe vurderes ift. den konkrete målgruppe (Der er ikke specifikke krav til normering på kommunale og selvejende døgninstitutioner, men normeringen vurderes i forhold til den konkrete målgruppe) b. Beskrivelse af ledelses- og ansvarsforhold c. Aftaler om supervision, sparring, samarbejde m.m. d. Det er et krav, at personalet skal have en ren straffeattest og børneattest. e. Der er krav om hhv. kørekort og duelighedsbevis, hvis institutionen skal have bil og båd. 5. Oplysning om bygning / lokale a. Beliggenhed b. Ejerforhold c. Beskrivelse af de fysiske rammer (Herunder køkken- og badefaciliteter,værelser, fællesarealer mm.). Pladsforhold vurderes ift. den konkrete målgruppe) d. Godkendelse fra brandmyndighederne. (Bygningen skal godkendes af brandmyndighederne, inden der kan indgås aftale med en institution. Godkendelse søges hos kommunen) e. Ved skoleskibe som anbringelsessteder skal der foreligge godkendelse fra Søfartsstyrelsen f. Sundhedsvurdering fra Landslægeembedet (med fokus på de sundhedsmæssige og hygiejniske forhold for børn og personale) For at kunne foretage vurdering, har Landslægeembedet brug for oplysninger om følgende forhold: Antal børn/unge og medarbejdere i institutionen Tegninger med tydelig angivelse af rummenes funktion Antal baderum, toiletter og håndvaske Bygningens størrelse (m2) Bygningens alder 2/17

3 Bygningens tilstand (fx tegn på fugt, svamp m.v.) g. Godkendelse af køkkenfaciliteter fra veterinærmyndigheden i Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. h. GER-nummerbevis. Indhentes hos Skattestyrelsen, Grønlands Selvstyre Ansøgningen om indgåelse af driftsaftale kan som udgangspunkt ikke behandles før ovenstående foreligger skriftligt. Naalakkersuisut kan afvise ansøgningen om driftsaftaleindgåelse. I de tilfælde, hvor der er indgået en driftsaftale med en privat selvejende institution, følger det af de obligationsretlige regler, at Departementet for Familie og Justitsvæsen såfremt institutionen væsentligt misligholder aftalen kan hæve aftalen. Konsekvensen af, at departementet hæver aftalen er, at aftalen i sin helhed bortfalder. Tilsyn Naalakkersuisut har den generelle tilsynsforpligtelse ift. kommunale og selvejende institutioner analogt med tilsynsforpligtelsen på Selvstyreejede institutioner. Konkret er det Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen, der varetager denne tilsynsforpligtelse. Tilsynsopgaven ift. døgninstitutioner for børn og unge omfatter dels det specifikke tilsyn med barnet, der er anbragt, og dels det generelle tilsyn med anbringelsesstedet. Det specifikke tilsyn påhviler den anbringende myndighed, mens det generelle tilsyn påhviler Naalakkersuisut. Det generelle tilsyn omfatter både et løbende samarbejde og et formaliseret tilsyn. Naalakkersuisuts generelle tilsyn med kommunale og selvejende institutioner, som Naalakkersuisut har indgået aftale med, tager afsæt de bestemmelser, der gælder for Selvstyreejede institutioner, og et efterfølgende tilsyn, som både rummer støtte og kontrol i forhold til den indgåede aftale. Departementets tilsyn administreres og tilrettelægges ud fra følgende bestemmelser: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område, Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til børn og unge Departement for Familie og Justitsvæsens tilsynsprocedurer: a) Departement for Familie og Justitsvæsen skal på Naalakkersuisuts vegne sikre, at institutionen drives i overensstemmelse med det godkendte formål. b) Tilsyn kan foretages som anmeldt eller uanmeldt. c) Tilsyn foretages løbende og som hovedregel mindst en gang årligt. d) Tilsyn foretages endvidere akut på konkret foranledning og efter konkret vurdering. 3/17

4 e) I medfør af Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 23, stk. 2. skal Naalakkersuisut føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. Selvejende døgninstitutioner fører intern revision og det er derfor som udgangspunkt ikke Departement for Familie og Justitsvæsens forpligtelse at føre økonomisk tilsyn på disse institutioner. Dog har Departement for Familie og Justitsvæsen endvidere ret til, efter konkret vurdering, at føre økonomisk tilsyn. f) Departementet for Familie og Justitsvæsen udarbejder på baggrund af tilsynet en rapport. g) Der sendes kopi af tilsynsrapporten til døgninstitutionen, som straks kan komme med forslag til faktuelle rettelser. h) Senest 1 måned efter tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en handleplan til Departement for Familie og Justitsvæsen om, hvordan der vil rettes op på de påpegede forhold. i) Departementet for Familie og Justitsvæsen skal sikre, at døgninstitutionen ikke benyttes til andet end det godkendte formål. j) Tilsynet rummer endvidere tilsyn med magtanvendelse, der foregår løbende med udgangspunkt i indberetninger om magtanvendelse, og som indgår i det formaliserede tilsyn jf i bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap. k) Hvis døgninstitutionen ikke retter op på eventuelle påpegede forhold eller på anden måde misligholder den indgåede aftale, kan Naalakkersuisut hæve afgørelsen. Generelt Tavshedspligt og underretningspligt Alle, der arbejder inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt om private forhold, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Tavshedspligten skal beskytte forældre og børn mod, at der finder en unødvendig udveksling af oplysninger sted. I henhold til Landstingsforordning nr. 1. af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 5, stk. 2 skal det bemærkes, at personalet i døgninstitutionen har skærpet underretningspligt overfor Kommunalbestyrelsen. Tavshedspligten viger altid for underretningspligten. Her kommer hensynet til barnet eller den unge altid først. Men videregivelsen af oplysninger skal være nødvendige i forhold til barnets sundhed og udvikling. Halvårsrapporter Hvert halve år skal døgninstitutionen udarbejde rapport om hvert enkelt barn/ung, der skal sendes til den anbringende myndighed. Rapporten skal bidrage til vurdering af, hvorvidt anbringelsen skal fortsætte på stedet, eller om der skal ske anden hjælpeforanstaltning for barnet/den unge. Årsberetning I henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 26, skal døgninstitutionen hvert år afgive en årsberetning til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter 4/17

5 de nærmere rammer for årsberetningen, der skal fremsendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen inden 1. marts. Magtanvendelse Lovgivning vedr. magtanvendelse på døgninstitutioner findes i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, Døgninstitutionsafdelingen har udarbejdet skemaer til indberetning af hhv. tilladt og ikke tilladt magtanvendelse, samt procedurer for, hvordan indberetning skal foregå. Forstanderen har ansvar, for at personalet på institutionen er bekendt med magtanvendelsesbestemmelserne, samt at procedurer i forbindelse hermed overholdes. Den til enhver tid gældende lovgivning på område skal overholdes. Bilag 1. Standard driftsaftale 2. Standard stiftelsesdokument Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen august /17

6 Bilag 1 DRIFTSAFTALE mellem Naalakkersuisut v/ Departementet for Familie- og Justitsvæsen og xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Institutionen) Naalakkersuisut og XXX har d.d. indgået aftale med bestyrelsen om drift af den selvejende institution XX, GER nr. XX, som er beliggende XX. Aftalen er indgået i henhold til 22, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Det er mellem parterne aftalt, at bestemmelserne i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, skal være gældende for aftalen, dog med fornøden tilpasning. XXX er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning på børn og unge området. Såfremt der sker ændringer i ovenstående regler, forskrifter m.v. skal disse ændringer ligeledes gælde for XXX og XX fra det tidspunkt, hvor reglerne, forskrifterne m.v. træder i kraft. 6/17

7 Indhold 1.0. Formål og målgruppe... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Overordnet og daglig ledelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Visitation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Husregler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Indretning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Personale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Kurser og efteruddannelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tilsyn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Døgntakster, regnskab og administration... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opsigelse og genforhandling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Ophævelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tillægsaftaler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Evt. særlige vilkår... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Driftsaftalens ikrafttræden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7/17

8 1.0. Formål og målgruppe Institutions formål og målsætning er X Institutionens målgruppe er X Institutionen er normeret til X antal børn. Der kan, ved skriftlig aftale med Naalakkersuisut aftales, at et barn, der er anbragt på institutionen, forbliver anbragt på institutionen, selvom barnets alder falder udenfor målgruppen Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder Der er for XX, GER-nummer XX oprettet vedtægter. Vedtægterne ligger til baggrund for denne aftale og er vedlagt som bilag 1. Institutionens stiftelsesdokument er vedlagt denne aftale som bilag 2. Institutionen skal til enhver tid overholde de vedtægter, som den selvejende institution har indsendt til Naalakkersuisut d.d. XX. Væsentlige vedtægtsændringer skal aftales på ny. Det er en forudsætning for aftalens oprettelse og opretholdelse, at XX til enhver tid kan fremlægge følgende dokumenter Godkendelse fra kommunen Godkendelse fra bygnings- og brandmyndighederne Godkendelse fra veterinærmyndighed 3.0. Overordnet og daglig ledelse Institutionen skal til enhver tid have en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionens drift og virksomhed. Denne ledelseskompetence og dette ledelsesansvar omfatter såvel institutionens administration 8/17

9 og økonomiske drift, som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen skal sikre, at de midler der findes i institutionen forvaltes forsvarligt og på en hensigtsmæssig måde, som må anses til gavn for institutionen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der årligt afrapporteres om Institutionens drift og opgaveløsning. Afrapporteringen sker i form af en årsrapport fra institutionen og skal sendes til Naalakkersuisut. Afrapporteringer finder sted efter de samme retningslinjer, der gælder for aflæggelse af årsrapport fra selvstyrets døgninstitutioner. Forstanderen for den selvejende institutionen varetager den daglige pædagogiske ledelse, og har ansvaret for, at den daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår og med bestyrelsens retningslinjer og beslutninger. Forstanderen er forpligtet til at underrette Naalakkersuisut om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse Visitation Anbringelse på institutionen kan ske gennem direkte henvendelse fra den kommune, der ønsker at anbringe et barn på institutionen. Døgninstitutionsafdelingen kan endvidere anbefale kommuner, der har børn opskrevet på den Centrale venteliste, at kontakte institutionen med henblik på anbringelse. Visitation til den selvejende døgninstitution afgøres endeligt af institutionen efter anmodning fra den kommune, som ønsker barnet eller den unge anbragt. Bestyrelsen påser, at indskrivningen er i overensstemmelse med pågældende barn eller unges tarv, og at indskrivningen er i overensstemmelse med institutionens formål og målgruppe Husregler Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes husregler, hvor døgninstitutionens pædagogiske sigte samt målgruppe skal fremgå. Der kan i husreglerne indsættes begrænsninger i tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på institutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på institutionen. 9/17

10 Husreglerne er tilpasset den selvejende døgninstitutions formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift. Husreglerne indsendes til Naalakkersuisut, samt de kommuner, som har børn og unge anbragt på den selvejende institution. Husreglerne er vedlagt denne aftale som bilag 3. I tilfælde af ændringer i husreglerne, skal Naalakkersuisut have de nye husregler tilsendt. Husregler kan udstikke regler, der eksempelvis angiver, at børnene og de unge skal rydde op på deres værelse og gøre rent, hjælpe til med praktiske gøremål på anbringelsesstedet, hvornår børnene og de unge må have besøg og skal være hjemme om aftenen, samt hvor og hvornår de må anvende deres mobiltelefon. Husreglerne og de handlinger, der udføres på baggrund af reglerne, må dog ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefulde for barnet eller den unge, jf. proportionalitetsprincippet. Husreglerne kan ikke omfatte reguleringer, der griber ind i de grundlovssikrede frihedsrettigheder, fx den personlige frihed og ejendomsret. Husreglerne kan heller ikke regulere forhold for børnene og de unge, som det fx tilkommer den anbringende myndighed at regulere Indretning Indretning af beboernes værelser sker så vidt muligt i samarbejde med beboeren. Værelset indrettes således, at det er passende for barnets behov og eventuelle handicap. Beboerne skal have adgang til bad, toilet, køkken samt fælles opholdsrum. Fællesrum skal være indrettet således, at samtlige beboere kan benytte rummet, uanset eventuelt handicap. Den selvejende døgninstitution skal indrettes således, at beboerne har mulighed for fritidsaktiviteter. Det er op til institutionen, hvilke fritidsaktiviteter der tilbydes, men de skal tilpasses den målgruppe, som er beboere på institutionen. Den selvejende døgninstitution skal have selvstændige kontor- og personalefaciliteter. Såfremt den selvejende døgninstitution har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet. 10/17

11 Den selvejende døgninstitution skal være indrettet således, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne samt arbejdstilsynet. Køkkenfaciliteter skal endvidere til enhver tid kunne godkendes af veterinærmyndighederne Personale Bestyrelsen ansætter og afskediger personale, samt aflønner personalet. Bestyrelsen kan til enhver tid delegere opgaven til ledelsen på døgninstitutionen. Bestyrelsen er dog ansvarlig for, at der til enhver tid er ansat personale med pædagogisk uddannelse. Ved ansættelse af personale er bestyrelsen ansvarlig for, at der er indhentet straffeattest og ren børneattest på den kommende medarbejder. Medarbejdere, som fører bil eller båd i arbejdsmæssigt sammenhæng, og hvor der er beboere med, skal til enhver tid kunne fremvise gyldigt førerbevis ved kørsel i bil, og duelighedsbevis ved bådsejlads. Ledelsen og medarbejdere på den selvejende institution er underlagt reglerne i sagsbehandlingsloven kapitel 8 om tavshedspligt. Tavshedspligten kan dog vige for den skærpede underretningspligt jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge 5, stk Kurser og efteruddannelse Døgninstitution sørger selv for efter- og videreuddannelse af og kursusvirksomhed i øvrigt for eget personale således, at de til enhver tid gældende krav til uddannelse af personale følges. Konferencer og kurser, der tilbydes til medarbejdere på de Selvstyreejede institutioner kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut benyttes af medarbejdere på Institutionen. Naalakkersuisut kan dog kræve betaling for de udgifter, der er forbundet med deltagelse Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder Døgninstitution træffer ud fra kommunens handleplan nødvendige beslutninger om barnet eller den unges daglige personlige forhold. Mere indgribende beslutninger om 11/17

12 barnets eller den unges personlige forhold, skal ske i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, barnet, samt barnet eller den unges hjemkommune. Hvis hjemkommunen i forbindelse med hjemgivelse af et barn eller en ung anmoder institutionen om at være behjælpelig med revidering af handleplanen for barnet eller den unge, skal forstanderen være behjælpelig hermed. Døgninstitution samarbejder med barnets hjemkommune og forældremyndighedsindehaveren. Samarbejdet involverer blandt andet, at døgninstitutionen løbende orienterer om barnets forhold og udvikling. Døgninstitution samarbejder til dagligt med barnets eller den unges skole, børnehave eller daginstitution. Døgninstitutionen skal endvidere påse, at børn eller unge i den undervisningspligtige alder modtager relevante undervisningstilbud. Har det sociale udvalg i barnets eller den unges hjemkommune truffet beslutning om, at barnet eller den unge ikke må have kontakt med bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren, skal døgninstitutionen i fornødent omfang påse, at sådan kontakt ikke finder sted. Ønsker et barn eller en ung på trods af, at der foreligger en afgørelse som nævnt ovenfor, alligevel at kontakte forældremyndighedsindehaveren, må døgninstitutionen ikke hindre barnet eller den unge i at opnå kontakt, med mindre der foreligger en afgørelse fra retsvæsenet herom Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution Døgninstitutionen skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Døgninstitutionen skal sikre, at ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af beboerne er ikke finder sted. Der må ikke anvendes legemlig afstraffelse af en beboer. Det er ikke tilladt at holde en beboer afsondret i et aflåst eller på anden måde afspærret lokale. Døgninstitutionen må låse yderdørene, således der ikke kan komme udefrakommende ind. Dørene må dog ikke holdes aflåst på en måde, der forhindrer børnene i at forlade institutionen. I tilfælde af børnene har en sådan alder eller er udviklingshæmmede, anses det ikke som inde låsning, hvis børnene ikke selv kan finde ud af at åbne en almindelig aflåst dør. 12/17

13 Fysisk magtanvendelse i form af, at en beboer fastholdes eller føres til et andet opholdssted, kan anvendes, såfremt barnet udviser en adfærd, der gør, at fortsat ophold i fællesskab er uforsvarligt, eller såfremt barnet derved hindres i at skade sig selv eller andre, eller i at udøve tingsbeskadigelse af et vist omfang. Magtanvendelsen skal altid afpasses den enkelte situation, og må ikke gå udover det nødvendige for at hindre skade på beboeren selv eller anden person- eller større tingsbeskadigelse. Anvender personalet magtanvendelse eller nødværge mod et eller flere børn, skal forholdet straks indberettes til forstanderen og bestyrelsen. Modtager forstanderen indberetning om magtanvendelse, fremkommer forstanderen straks med eventuelle bemærkninger til det passerede. Senest inden 8 dage efter magtanvendelsen har fundet sted, skal forstanderen indsende indberetningsskema om magtanvendelse, hvori forstanderens eventuelle bemærkninger om den konkrete magtanvendelsessituation fremgår, skemaet fremsendes til Naalakkersuisut. Forstanderen påser endvidere, at andre myndigheder, der har krav på underretning om magtanvendelsen underrettes, heriblandt barnets hjemkommune og opholdskommunen. Underretningen kan ske som en kopi af indberetningsskemaet om magtanvendelsen. Klage fra en beboer over brugen af magtanvendelse, kan indgives til forstanderen, der straks skal orienterer Naalakkersuisut om klagen. Modtager et medlem af personalet en klage fra en beboer over behandlingen af denne, videregives klagen straks til lederen eller forstanderen på institutionen Tilsyn Naalakkersuisut fører et generelt driftstilsyn med den selvejende døgninstitution, herunder med de fysiske og veterinære forhold, med de pædagogiske tilbud, med magtanvendelserne, som har fundet sted på den selvejende institution, samt med at opgaverne udføres i overensstemmelse med denne aftale og den til enhver tid gældende lovgivning. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne for børn og unge, skal påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov. 13/17

14 Naalakkersuisut skal have særlig fokus på de fysiske rammer, den organisatoriske opbygning, og det pædagogiske arbejde på institutionen. Naalakkersuisut har i forbindelse med tilsyn ret til, anmeldt eller uanmeldt, at få adgang til døgninstitutionen. Naalakkersuisut kan under tilsynet kontakte og føre samtaler med de børn og unge der er anbragt på institutionen. Naalakkersuisut udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg. Rapporten sendes til den selvejende institution, som kan fremkomme med bemærkninger af faktuel karakter. Senest en måned efter, at tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en beskrivelse til Naalakkersuisut med anvisning af, hvordan eventuelle kritisable forhold rettes op. Den selvejende institution er forpligtet til at følge de anvisninger eller pålæg, som må fremkomme i tilsynsrapporten, der kan fastsættes frister for, hvornår anvisningerne eller pålæggene senest skal være opfyldt. Naalakkersuisut fører tilsyn med, at de offentlige midler, der tilføres den selvejende døgninstitution, formidles i henhold til gældende lovgivning Døgntakster, regnskab og administration Bestyrelsen fastsætter selv døgntakster for ophold på institution. Bestyrelsen kan fastsætte forskellige takster alt efter, hvilke tilbud der ydes. Ønsker bestyrelsen at forhøje døgntaksten skal dette ske med minimum 6 måneders varsel og meddeles til Naalakkersuisut og samtlige kommuner. Bestyrelsen fremsender ved regnskabsårets afslutning et bestyrelsesgodkendt og af statsautoriseret eller registreret revisor revideret regnskab samt revisionsprotokollat til Naalakkersuisut, samt til kommunerne, som har børn og unge anbragt på institutionen. Regnskabet skal være aflagt som et individuelt og selvstændigt regnskab for den pågældende institution Opsigelse og genforhandling Denne aftale kan opsiges skriftligt af begge parter til den første i en måned med 12 måneders varsel. Ved enighed kan aftalen opsiges med kortere varsel. 14/17

15 Ved enighed mellem parterne kan genforhandling af aftalen finde sted. Genforhandling kan blandt andet vedrøre vilkårsændringer i aftalen Ophævelse Denne aftale kan af begge parter ophæves ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse bygger på en vurdering af alvorligheden af misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, at institutionen ikke overholder de af Naalakkersuisut angivne krav til fysiske rammer, personalets uddannelse, sikkerhed, veterinære forhold mv. at institutionen overtræder bestemmelserne om magtanvendelse. at vedtægterne ændres væsentligt uden Naalakkersuisuts godkendelse. at institutionen på trods af flere advarsler ikke efterkommer tilsynets påbud om at rette op på kritiske forhold Tillægsaftaler Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut, oprette underliggende enheder til den allerede godkendte døgninstitution (satellit). En oprettelse af en underliggende enhed kan blandt andet have til formål at varetage andre målgrupper af børn eller unge, at fungere som udslusningsenhed, eller udgøre en udvidelse af institutionen. Oprettelse af en underliggende enhed kræver, at bestyrelsen indgår en tillægsaftale med Naalakkersuisut. Tillægsaftalen vedlægges denne driftsaftale, som bilag. I tilfælde af denne hovedaftale opsiges, medfører det, at tillægsaftalerne også opsiges. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed, kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. I tilfælde af hovedaftalen ophæves, medfører det, at tillægsaftalerne også ophæves. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut oprette særlige pædagogiske tilbud i form af ophold inde fjorden, eller andre særligt pædagogisk opholdstilbud. 15/17

16 Opholdene skal kunne benyttes af kommunerne til anbringelse af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Underliggende enheder eller særlige pædagogiske opholdstilbud, som der indgås tillægsaftale med, er underlagt de samme regler som denne aftale, dog med fornøden tilpasning Evt. særlige vilkår for institutionen Driftsaftalens ikrafttræden Denne driftsaftale træder i kraft den. Aftaler indgået mellem Naalakkersuisut og institutionen vedrørende enkeltheder i udmøntningen af driftsaftalen reguleres ved tillæg til aftalen, som vedlægges som bilag til aftalen. Ved ikrafttræden af nærværende driftsaftale ophører tidligere godkendelser indgået mellem institution og Naalakkersuisut. Nuuk, den / 2013 For Naalakkersuisut Nuuk, den / 2013 For Institutionen 16/17

17 Bilag 2 STIFTELSESDOKUMENT for Den Selvejende Institution [institutionens navn] Den [dato] afholdtes stiftende generalforsamling [hvor] i [institutionens navn]. Den stiftende generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beslutning om eventuel stiftelse af selvejende institution iht. udkast til vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Valg af revisor 5. Eventuelt Ad. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes [navn], der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende forsamlings afholdelse, og at stifteren erklærede sig indkaldt med et forsvarligt varsel. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter var lovlig og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen fastsatte punkter. Ad. 2. Beslutning om stiftelse af selvejende institution i henhold til udkast til vedtægter Det fremlagte udkast til vedtægter blev gennemgået. Stifteren besluttede, at vedtægterne for den selvejende institution skulle udformes som angivet i udkastet. Som vedtægter for den selvejende institution gælder således vedlagte vedtægter Ad. 3. Valg af bestyrelse Til bestyrelsen valgtes [navne, med angivelse af hvem der har udpeget de pågældende, samt valgperiode] Ad. 4. Valg af revisor Til selskabets revisor valgtes [navn på revisor / firma]. Ad. 5. Eventuelt Generalforsamlingen bemyndigede advokat [navn], til at lade det vedtagne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt til at foretage sådanne ændringer i, eller tilføjelser til, det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnåelse af registrering. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og hævede generalforsamlingen klokken [tidspunkt]. [sted, dato] Dirigent: [navn, underskrift] Advokat: [navn, underskrift] Stifter: [navn, underskrift] 17/17

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere