Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge"

Transkript

1 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge Det er Naalakkersuisut, der kan indgå en driftsaftale om etablering af kommunale og selvejende døgninstitutioner, jf. 22, stk. 4, i landstingsforordning om hjælp til børn og unge. En selvejende døgninstitution skal søge Døgninstitutionsafdelingen, Departementet for Familie og Justitsvæsen om aftaleindgåelse med Naalakkersuisut. Døgninstitutionsafdelingen laver herefter en indstilling til Naalakkersuisut. Lovhjemmel til etablering og drift af hhv. kommunale og selvejende døgninstitutioner findes i: 1. Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer (særligt 22, stk. 4) 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap (heri bl.a. bestemmelser om magtanvendelse 28-31) 4. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område 5. Vejledning om hjælp til børn og unge Den til enhver tid gældende lovgivning skal overholdes. Relevant lovgivning kan findes på under Departementet for Familie og Justitsvæsen. Departementet for Familie og Justitsvæsen vil altid stå til rådighed og give råd og vejledning til en ansøger. Etablering Ansøgning om driftsaftaleindgåelse skal indeholde: 1. Institutionens navn 2. Juridisk konstruktion 1. Beskrivelse af den juridiske konstruktion 2. Vedtægter (ovenstående lovgivning skal stå i vedtægterne med navns nævnelse) 3. Stiftelsesdokument Vejledning om, hvad vedtægterne som minimum skal indeholde: Institutionens navn. Vedtægterne skal indeholde direkte reference til den generelle lovgivning, som den selvejende institution godkendes ud fra, særligt

2 Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 22 og 23. Bestyrelsens sammensætning og valg af medlemmer. Dato for ikrafttrædelse og underskrift fra borgmester eller bestyrelsesformand. 3. Beskrivelse af det sociale formål, målgruppe og metode 1. Formålet med institutionen / målsætning 2. Beskrivelse af målgruppen (herunder antal pladser og aldersgruppe) 3. Beskrivelse af pædagogisk metode 4. Beskrivelse af aktiviteter (herunder beskæftigelsesforanstaltninger) 5. Beskrivelse af visitationsprocedurer og visitationsudvalg 6. Husregler 4. Personale på institutionen a. Beskrivelse af personalesammensætningen / personalenormering, herunder uddannelse, erfaringer, kurser m.v. Leder af institutionen bør have en pædagogisk uddannelse og den samlede personalegruppe vurderes ift. den konkrete målgruppe (Der er ikke specifikke krav til normering på kommunale og selvejende døgninstitutioner, men normeringen vurderes i forhold til den konkrete målgruppe) b. Beskrivelse af ledelses- og ansvarsforhold c. Aftaler om supervision, sparring, samarbejde m.m. d. Det er et krav, at personalet skal have en ren straffeattest og børneattest. e. Der er krav om hhv. kørekort og duelighedsbevis, hvis institutionen skal have bil og båd. 5. Oplysning om bygning / lokale a. Beliggenhed b. Ejerforhold c. Beskrivelse af de fysiske rammer (Herunder køkken- og badefaciliteter,værelser, fællesarealer mm.). Pladsforhold vurderes ift. den konkrete målgruppe) d. Godkendelse fra brandmyndighederne. (Bygningen skal godkendes af brandmyndighederne, inden der kan indgås aftale med en institution. Godkendelse søges hos kommunen) e. Ved skoleskibe som anbringelsessteder skal der foreligge godkendelse fra Søfartsstyrelsen f. Sundhedsvurdering fra Landslægeembedet (med fokus på de sundhedsmæssige og hygiejniske forhold for børn og personale) For at kunne foretage vurdering, har Landslægeembedet brug for oplysninger om følgende forhold: Antal børn/unge og medarbejdere i institutionen Tegninger med tydelig angivelse af rummenes funktion Antal baderum, toiletter og håndvaske Bygningens størrelse (m2) Bygningens alder 2/17

3 Bygningens tilstand (fx tegn på fugt, svamp m.v.) g. Godkendelse af køkkenfaciliteter fra veterinærmyndigheden i Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. h. GER-nummerbevis. Indhentes hos Skattestyrelsen, Grønlands Selvstyre Ansøgningen om indgåelse af driftsaftale kan som udgangspunkt ikke behandles før ovenstående foreligger skriftligt. Naalakkersuisut kan afvise ansøgningen om driftsaftaleindgåelse. I de tilfælde, hvor der er indgået en driftsaftale med en privat selvejende institution, følger det af de obligationsretlige regler, at Departementet for Familie og Justitsvæsen såfremt institutionen væsentligt misligholder aftalen kan hæve aftalen. Konsekvensen af, at departementet hæver aftalen er, at aftalen i sin helhed bortfalder. Tilsyn Naalakkersuisut har den generelle tilsynsforpligtelse ift. kommunale og selvejende institutioner analogt med tilsynsforpligtelsen på Selvstyreejede institutioner. Konkret er det Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen, der varetager denne tilsynsforpligtelse. Tilsynsopgaven ift. døgninstitutioner for børn og unge omfatter dels det specifikke tilsyn med barnet, der er anbragt, og dels det generelle tilsyn med anbringelsesstedet. Det specifikke tilsyn påhviler den anbringende myndighed, mens det generelle tilsyn påhviler Naalakkersuisut. Det generelle tilsyn omfatter både et løbende samarbejde og et formaliseret tilsyn. Naalakkersuisuts generelle tilsyn med kommunale og selvejende institutioner, som Naalakkersuisut har indgået aftale med, tager afsæt de bestemmelser, der gælder for Selvstyreejede institutioner, og et efterfølgende tilsyn, som både rummer støtte og kontrol i forhold til den indgåede aftale. Departementets tilsyn administreres og tilrettelægges ud fra følgende bestemmelser: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område, Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til børn og unge Departement for Familie og Justitsvæsens tilsynsprocedurer: a) Departement for Familie og Justitsvæsen skal på Naalakkersuisuts vegne sikre, at institutionen drives i overensstemmelse med det godkendte formål. b) Tilsyn kan foretages som anmeldt eller uanmeldt. c) Tilsyn foretages løbende og som hovedregel mindst en gang årligt. d) Tilsyn foretages endvidere akut på konkret foranledning og efter konkret vurdering. 3/17

4 e) I medfør af Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 23, stk. 2. skal Naalakkersuisut føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. Selvejende døgninstitutioner fører intern revision og det er derfor som udgangspunkt ikke Departement for Familie og Justitsvæsens forpligtelse at føre økonomisk tilsyn på disse institutioner. Dog har Departement for Familie og Justitsvæsen endvidere ret til, efter konkret vurdering, at føre økonomisk tilsyn. f) Departementet for Familie og Justitsvæsen udarbejder på baggrund af tilsynet en rapport. g) Der sendes kopi af tilsynsrapporten til døgninstitutionen, som straks kan komme med forslag til faktuelle rettelser. h) Senest 1 måned efter tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en handleplan til Departement for Familie og Justitsvæsen om, hvordan der vil rettes op på de påpegede forhold. i) Departementet for Familie og Justitsvæsen skal sikre, at døgninstitutionen ikke benyttes til andet end det godkendte formål. j) Tilsynet rummer endvidere tilsyn med magtanvendelse, der foregår løbende med udgangspunkt i indberetninger om magtanvendelse, og som indgår i det formaliserede tilsyn jf i bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap. k) Hvis døgninstitutionen ikke retter op på eventuelle påpegede forhold eller på anden måde misligholder den indgåede aftale, kan Naalakkersuisut hæve afgørelsen. Generelt Tavshedspligt og underretningspligt Alle, der arbejder inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt om private forhold, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Tavshedspligten skal beskytte forældre og børn mod, at der finder en unødvendig udveksling af oplysninger sted. I henhold til Landstingsforordning nr. 1. af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 5, stk. 2 skal det bemærkes, at personalet i døgninstitutionen har skærpet underretningspligt overfor Kommunalbestyrelsen. Tavshedspligten viger altid for underretningspligten. Her kommer hensynet til barnet eller den unge altid først. Men videregivelsen af oplysninger skal være nødvendige i forhold til barnets sundhed og udvikling. Halvårsrapporter Hvert halve år skal døgninstitutionen udarbejde rapport om hvert enkelt barn/ung, der skal sendes til den anbringende myndighed. Rapporten skal bidrage til vurdering af, hvorvidt anbringelsen skal fortsætte på stedet, eller om der skal ske anden hjælpeforanstaltning for barnet/den unge. Årsberetning I henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 26, skal døgninstitutionen hvert år afgive en årsberetning til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter 4/17

5 de nærmere rammer for årsberetningen, der skal fremsendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen inden 1. marts. Magtanvendelse Lovgivning vedr. magtanvendelse på døgninstitutioner findes i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, Døgninstitutionsafdelingen har udarbejdet skemaer til indberetning af hhv. tilladt og ikke tilladt magtanvendelse, samt procedurer for, hvordan indberetning skal foregå. Forstanderen har ansvar, for at personalet på institutionen er bekendt med magtanvendelsesbestemmelserne, samt at procedurer i forbindelse hermed overholdes. Den til enhver tid gældende lovgivning på område skal overholdes. Bilag 1. Standard driftsaftale 2. Standard stiftelsesdokument Departementet for Familie og Justitsvæsen, Døgninstitutionsafdelingen august /17

6 Bilag 1 DRIFTSAFTALE mellem Naalakkersuisut v/ Departementet for Familie- og Justitsvæsen og xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Institutionen) Naalakkersuisut og XXX har d.d. indgået aftale med bestyrelsen om drift af den selvejende institution XX, GER nr. XX, som er beliggende XX. Aftalen er indgået i henhold til 22, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Det er mellem parterne aftalt, at bestemmelserne i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, skal være gældende for aftalen, dog med fornøden tilpasning. XXX er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning på børn og unge området. Såfremt der sker ændringer i ovenstående regler, forskrifter m.v. skal disse ændringer ligeledes gælde for XXX og XX fra det tidspunkt, hvor reglerne, forskrifterne m.v. træder i kraft. 6/17

7 Indhold 1.0. Formål og målgruppe... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Overordnet og daglig ledelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Visitation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Husregler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Indretning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Personale... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Kurser og efteruddannelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tilsyn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Døgntakster, regnskab og administration... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Opsigelse og genforhandling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Ophævelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Tillægsaftaler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Evt. særlige vilkår... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Driftsaftalens ikrafttræden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7/17

8 1.0. Formål og målgruppe Institutions formål og målsætning er X Institutionens målgruppe er X Institutionen er normeret til X antal børn. Der kan, ved skriftlig aftale med Naalakkersuisut aftales, at et barn, der er anbragt på institutionen, forbliver anbragt på institutionen, selvom barnets alder falder udenfor målgruppen Vedtægter samt godkendelser fra andre myndigheder Der er for XX, GER-nummer XX oprettet vedtægter. Vedtægterne ligger til baggrund for denne aftale og er vedlagt som bilag 1. Institutionens stiftelsesdokument er vedlagt denne aftale som bilag 2. Institutionen skal til enhver tid overholde de vedtægter, som den selvejende institution har indsendt til Naalakkersuisut d.d. XX. Væsentlige vedtægtsændringer skal aftales på ny. Det er en forudsætning for aftalens oprettelse og opretholdelse, at XX til enhver tid kan fremlægge følgende dokumenter Godkendelse fra kommunen Godkendelse fra bygnings- og brandmyndighederne Godkendelse fra veterinærmyndighed 3.0. Overordnet og daglig ledelse Institutionen skal til enhver tid have en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionens drift og virksomhed. Denne ledelseskompetence og dette ledelsesansvar omfatter såvel institutionens administration 8/17

9 og økonomiske drift, som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen skal sikre, at de midler der findes i institutionen forvaltes forsvarligt og på en hensigtsmæssig måde, som må anses til gavn for institutionen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der årligt afrapporteres om Institutionens drift og opgaveløsning. Afrapporteringen sker i form af en årsrapport fra institutionen og skal sendes til Naalakkersuisut. Afrapporteringer finder sted efter de samme retningslinjer, der gælder for aflæggelse af årsrapport fra selvstyrets døgninstitutioner. Forstanderen for den selvejende institutionen varetager den daglige pædagogiske ledelse, og har ansvaret for, at den daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår og med bestyrelsens retningslinjer og beslutninger. Forstanderen er forpligtet til at underrette Naalakkersuisut om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse Visitation Anbringelse på institutionen kan ske gennem direkte henvendelse fra den kommune, der ønsker at anbringe et barn på institutionen. Døgninstitutionsafdelingen kan endvidere anbefale kommuner, der har børn opskrevet på den Centrale venteliste, at kontakte institutionen med henblik på anbringelse. Visitation til den selvejende døgninstitution afgøres endeligt af institutionen efter anmodning fra den kommune, som ønsker barnet eller den unge anbragt. Bestyrelsen påser, at indskrivningen er i overensstemmelse med pågældende barn eller unges tarv, og at indskrivningen er i overensstemmelse med institutionens formål og målgruppe Husregler Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes husregler, hvor døgninstitutionens pædagogiske sigte samt målgruppe skal fremgå. Der kan i husreglerne indsættes begrænsninger i tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på institutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på institutionen. 9/17

10 Husreglerne er tilpasset den selvejende døgninstitutions formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift. Husreglerne indsendes til Naalakkersuisut, samt de kommuner, som har børn og unge anbragt på den selvejende institution. Husreglerne er vedlagt denne aftale som bilag 3. I tilfælde af ændringer i husreglerne, skal Naalakkersuisut have de nye husregler tilsendt. Husregler kan udstikke regler, der eksempelvis angiver, at børnene og de unge skal rydde op på deres værelse og gøre rent, hjælpe til med praktiske gøremål på anbringelsesstedet, hvornår børnene og de unge må have besøg og skal være hjemme om aftenen, samt hvor og hvornår de må anvende deres mobiltelefon. Husreglerne og de handlinger, der udføres på baggrund af reglerne, må dog ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefulde for barnet eller den unge, jf. proportionalitetsprincippet. Husreglerne kan ikke omfatte reguleringer, der griber ind i de grundlovssikrede frihedsrettigheder, fx den personlige frihed og ejendomsret. Husreglerne kan heller ikke regulere forhold for børnene og de unge, som det fx tilkommer den anbringende myndighed at regulere Indretning Indretning af beboernes værelser sker så vidt muligt i samarbejde med beboeren. Værelset indrettes således, at det er passende for barnets behov og eventuelle handicap. Beboerne skal have adgang til bad, toilet, køkken samt fælles opholdsrum. Fællesrum skal være indrettet således, at samtlige beboere kan benytte rummet, uanset eventuelt handicap. Den selvejende døgninstitution skal indrettes således, at beboerne har mulighed for fritidsaktiviteter. Det er op til institutionen, hvilke fritidsaktiviteter der tilbydes, men de skal tilpasses den målgruppe, som er beboere på institutionen. Den selvejende døgninstitution skal have selvstændige kontor- og personalefaciliteter. Såfremt den selvejende døgninstitution har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet. 10/17

11 Den selvejende døgninstitution skal være indrettet således, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne samt arbejdstilsynet. Køkkenfaciliteter skal endvidere til enhver tid kunne godkendes af veterinærmyndighederne Personale Bestyrelsen ansætter og afskediger personale, samt aflønner personalet. Bestyrelsen kan til enhver tid delegere opgaven til ledelsen på døgninstitutionen. Bestyrelsen er dog ansvarlig for, at der til enhver tid er ansat personale med pædagogisk uddannelse. Ved ansættelse af personale er bestyrelsen ansvarlig for, at der er indhentet straffeattest og ren børneattest på den kommende medarbejder. Medarbejdere, som fører bil eller båd i arbejdsmæssigt sammenhæng, og hvor der er beboere med, skal til enhver tid kunne fremvise gyldigt førerbevis ved kørsel i bil, og duelighedsbevis ved bådsejlads. Ledelsen og medarbejdere på den selvejende institution er underlagt reglerne i sagsbehandlingsloven kapitel 8 om tavshedspligt. Tavshedspligten kan dog vige for den skærpede underretningspligt jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge 5, stk Kurser og efteruddannelse Døgninstitution sørger selv for efter- og videreuddannelse af og kursusvirksomhed i øvrigt for eget personale således, at de til enhver tid gældende krav til uddannelse af personale følges. Konferencer og kurser, der tilbydes til medarbejdere på de Selvstyreejede institutioner kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut benyttes af medarbejdere på Institutionen. Naalakkersuisut kan dog kræve betaling for de udgifter, der er forbundet med deltagelse Samarbejde med forældremyndighedsindehaverne, barnets hjemkommune og andre myndigheder Døgninstitution træffer ud fra kommunens handleplan nødvendige beslutninger om barnet eller den unges daglige personlige forhold. Mere indgribende beslutninger om 11/17

12 barnets eller den unges personlige forhold, skal ske i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, barnet, samt barnet eller den unges hjemkommune. Hvis hjemkommunen i forbindelse med hjemgivelse af et barn eller en ung anmoder institutionen om at være behjælpelig med revidering af handleplanen for barnet eller den unge, skal forstanderen være behjælpelig hermed. Døgninstitution samarbejder med barnets hjemkommune og forældremyndighedsindehaveren. Samarbejdet involverer blandt andet, at døgninstitutionen løbende orienterer om barnets forhold og udvikling. Døgninstitution samarbejder til dagligt med barnets eller den unges skole, børnehave eller daginstitution. Døgninstitutionen skal endvidere påse, at børn eller unge i den undervisningspligtige alder modtager relevante undervisningstilbud. Har det sociale udvalg i barnets eller den unges hjemkommune truffet beslutning om, at barnet eller den unge ikke må have kontakt med bestemte personer, herunder forældremyndighedsindehaveren, skal døgninstitutionen i fornødent omfang påse, at sådan kontakt ikke finder sted. Ønsker et barn eller en ung på trods af, at der foreligger en afgørelse som nævnt ovenfor, alligevel at kontakte forældremyndighedsindehaveren, må døgninstitutionen ikke hindre barnet eller den unge i at opnå kontakt, med mindre der foreligger en afgørelse fra retsvæsenet herom Magtanvendelse på den selvejende døgninstitution Døgninstitutionen skal følge de til enhver tid gældende regler på området. Døgninstitutionen skal sikre, at ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af beboerne er ikke finder sted. Der må ikke anvendes legemlig afstraffelse af en beboer. Det er ikke tilladt at holde en beboer afsondret i et aflåst eller på anden måde afspærret lokale. Døgninstitutionen må låse yderdørene, således der ikke kan komme udefrakommende ind. Dørene må dog ikke holdes aflåst på en måde, der forhindrer børnene i at forlade institutionen. I tilfælde af børnene har en sådan alder eller er udviklingshæmmede, anses det ikke som inde låsning, hvis børnene ikke selv kan finde ud af at åbne en almindelig aflåst dør. 12/17

13 Fysisk magtanvendelse i form af, at en beboer fastholdes eller føres til et andet opholdssted, kan anvendes, såfremt barnet udviser en adfærd, der gør, at fortsat ophold i fællesskab er uforsvarligt, eller såfremt barnet derved hindres i at skade sig selv eller andre, eller i at udøve tingsbeskadigelse af et vist omfang. Magtanvendelsen skal altid afpasses den enkelte situation, og må ikke gå udover det nødvendige for at hindre skade på beboeren selv eller anden person- eller større tingsbeskadigelse. Anvender personalet magtanvendelse eller nødværge mod et eller flere børn, skal forholdet straks indberettes til forstanderen og bestyrelsen. Modtager forstanderen indberetning om magtanvendelse, fremkommer forstanderen straks med eventuelle bemærkninger til det passerede. Senest inden 8 dage efter magtanvendelsen har fundet sted, skal forstanderen indsende indberetningsskema om magtanvendelse, hvori forstanderens eventuelle bemærkninger om den konkrete magtanvendelsessituation fremgår, skemaet fremsendes til Naalakkersuisut. Forstanderen påser endvidere, at andre myndigheder, der har krav på underretning om magtanvendelsen underrettes, heriblandt barnets hjemkommune og opholdskommunen. Underretningen kan ske som en kopi af indberetningsskemaet om magtanvendelsen. Klage fra en beboer over brugen af magtanvendelse, kan indgives til forstanderen, der straks skal orienterer Naalakkersuisut om klagen. Modtager et medlem af personalet en klage fra en beboer over behandlingen af denne, videregives klagen straks til lederen eller forstanderen på institutionen Tilsyn Naalakkersuisut fører et generelt driftstilsyn med den selvejende døgninstitution, herunder med de fysiske og veterinære forhold, med de pædagogiske tilbud, med magtanvendelserne, som har fundet sted på den selvejende institution, samt med at opgaverne udføres i overensstemmelse med denne aftale og den til enhver tid gældende lovgivning. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne for børn og unge, skal påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov. 13/17

14 Naalakkersuisut skal have særlig fokus på de fysiske rammer, den organisatoriske opbygning, og det pædagogiske arbejde på institutionen. Naalakkersuisut har i forbindelse med tilsyn ret til, anmeldt eller uanmeldt, at få adgang til døgninstitutionen. Naalakkersuisut kan under tilsynet kontakte og føre samtaler med de børn og unge der er anbragt på institutionen. Naalakkersuisut udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg. Rapporten sendes til den selvejende institution, som kan fremkomme med bemærkninger af faktuel karakter. Senest en måned efter, at tilsynsrapporten er modtaget, skal døgninstitutionen fremsende en beskrivelse til Naalakkersuisut med anvisning af, hvordan eventuelle kritisable forhold rettes op. Den selvejende institution er forpligtet til at følge de anvisninger eller pålæg, som må fremkomme i tilsynsrapporten, der kan fastsættes frister for, hvornår anvisningerne eller pålæggene senest skal være opfyldt. Naalakkersuisut fører tilsyn med, at de offentlige midler, der tilføres den selvejende døgninstitution, formidles i henhold til gældende lovgivning Døgntakster, regnskab og administration Bestyrelsen fastsætter selv døgntakster for ophold på institution. Bestyrelsen kan fastsætte forskellige takster alt efter, hvilke tilbud der ydes. Ønsker bestyrelsen at forhøje døgntaksten skal dette ske med minimum 6 måneders varsel og meddeles til Naalakkersuisut og samtlige kommuner. Bestyrelsen fremsender ved regnskabsårets afslutning et bestyrelsesgodkendt og af statsautoriseret eller registreret revisor revideret regnskab samt revisionsprotokollat til Naalakkersuisut, samt til kommunerne, som har børn og unge anbragt på institutionen. Regnskabet skal være aflagt som et individuelt og selvstændigt regnskab for den pågældende institution Opsigelse og genforhandling Denne aftale kan opsiges skriftligt af begge parter til den første i en måned med 12 måneders varsel. Ved enighed kan aftalen opsiges med kortere varsel. 14/17

15 Ved enighed mellem parterne kan genforhandling af aftalen finde sted. Genforhandling kan blandt andet vedrøre vilkårsændringer i aftalen Ophævelse Denne aftale kan af begge parter ophæves ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse bygger på en vurdering af alvorligheden af misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, at institutionen ikke overholder de af Naalakkersuisut angivne krav til fysiske rammer, personalets uddannelse, sikkerhed, veterinære forhold mv. at institutionen overtræder bestemmelserne om magtanvendelse. at vedtægterne ændres væsentligt uden Naalakkersuisuts godkendelse. at institutionen på trods af flere advarsler ikke efterkommer tilsynets påbud om at rette op på kritiske forhold Tillægsaftaler Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut, oprette underliggende enheder til den allerede godkendte døgninstitution (satellit). En oprettelse af en underliggende enhed kan blandt andet have til formål at varetage andre målgrupper af børn eller unge, at fungere som udslusningsenhed, eller udgøre en udvidelse af institutionen. Oprettelse af en underliggende enhed kræver, at bestyrelsen indgår en tillægsaftale med Naalakkersuisut. Tillægsaftalen vedlægges denne driftsaftale, som bilag. I tilfælde af denne hovedaftale opsiges, medfører det, at tillægsaftalerne også opsiges. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed, kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. I tilfælde af hovedaftalen ophæves, medfører det, at tillægsaftalerne også ophæves. Naalakkersuisut kan dog indgå fornyet aftale med den underliggende enhed, hvis den underliggende enhed kan oprettes som en selvstændig institution. I så tilfælde, vil denne institution udgøre hovedinstitutionen. Bestyrelsen kan ved tillægsaftale med Naalakkersuisut oprette særlige pædagogiske tilbud i form af ophold inde fjorden, eller andre særligt pædagogisk opholdstilbud. 15/17

16 Opholdene skal kunne benyttes af kommunerne til anbringelse af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Underliggende enheder eller særlige pædagogiske opholdstilbud, som der indgås tillægsaftale med, er underlagt de samme regler som denne aftale, dog med fornøden tilpasning Evt. særlige vilkår for institutionen Driftsaftalens ikrafttræden Denne driftsaftale træder i kraft den. Aftaler indgået mellem Naalakkersuisut og institutionen vedrørende enkeltheder i udmøntningen af driftsaftalen reguleres ved tillæg til aftalen, som vedlægges som bilag til aftalen. Ved ikrafttræden af nærværende driftsaftale ophører tidligere godkendelser indgået mellem institution og Naalakkersuisut. Nuuk, den / 2013 For Naalakkersuisut Nuuk, den / 2013 For Institutionen 16/17

17 Bilag 2 STIFTELSESDOKUMENT for Den Selvejende Institution [institutionens navn] Den [dato] afholdtes stiftende generalforsamling [hvor] i [institutionens navn]. Den stiftende generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beslutning om eventuel stiftelse af selvejende institution iht. udkast til vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Valg af revisor 5. Eventuelt Ad. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes [navn], der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende forsamlings afholdelse, og at stifteren erklærede sig indkaldt med et forsvarligt varsel. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter var lovlig og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen fastsatte punkter. Ad. 2. Beslutning om stiftelse af selvejende institution i henhold til udkast til vedtægter Det fremlagte udkast til vedtægter blev gennemgået. Stifteren besluttede, at vedtægterne for den selvejende institution skulle udformes som angivet i udkastet. Som vedtægter for den selvejende institution gælder således vedlagte vedtægter Ad. 3. Valg af bestyrelse Til bestyrelsen valgtes [navne, med angivelse af hvem der har udpeget de pågældende, samt valgperiode] Ad. 4. Valg af revisor Til selskabets revisor valgtes [navn på revisor / firma]. Ad. 5. Eventuelt Generalforsamlingen bemyndigede advokat [navn], til at lade det vedtagne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt til at foretage sådanne ændringer i, eller tilføjelser til, det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnåelse af registrering. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og hævede generalforsamlingen klokken [tidspunkt]. [sted, dato] Dirigent: [navn, underskrift] Advokat: [navn, underskrift] Stifter: [navn, underskrift] 17/17