Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl Britta Rasmussen, Økonomiafdelingen punkt 31 og 32 kl Lone Blåberg Sørensen, Sekretariatet punkt 33 kl Jens Ove Andreassen, Kommunale Bygninger punkt 34 og 35 Jørn Thomsen, Sekretariatet punkt 35 Per Clausen, Møller Nielsens Tegnestue punkt 35 Pkt. Tekst Side 29 Orientering Status på magtanvendelser i 2008 på børneområdet - AH Anlægsregnskaber afsluttet i 2008 (HJM) Børne- og Uddannelsesudvalgets regnskab for Fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole Daginstitutioner, projektforslag 60

2 P Orientering Retningslinier for reklamefinansieret virksomhed Orientering om overvejelser på Thyholm Friskole med etablering af privat børnehave jf. mail til udvalget af fra direktør Anders Kjærulff Orientering om flytning af Elliot fra Folkets Hus til Skolegade 5b. Foreløbig status vedr. besparelser i 2009 på udvalgets område. Orientering om tanker om håndtering af specialundervisningsområdet fremover Orientering om principiel sag om anvendelse af mobiltelefon på en skole Orientering om kommissorium for arbejdet med Drop Outs i folkeskolen Orientering om "Retningslinier for reklamefinancieret virksomhed ved Struer Kommune" revideret af Økonomi- og Erhvervsudvalget den Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 53

3 I Status på magtanvendelser i 2008 på børneområdet - AH Til orientering indberetning til udvalget 2008 Taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 54

4 S Anlægsregnskaber afsluttet i 2008 (HJM) Følgende anlægsprojekter er afsluttet i 2008: Budget Regnskab Skolebiblioteker, nyt udlånssystem Udskiftning af naturgasfyr på Langhøjskolen Renovering af Langhøjskolen Thyholm skole, indretning af lokaler til administration og 10. klasse Gimsing skole, renovering af naturvidenskabelige faglokaler Lindegården tilbygning til træhuset, personalerum, børnetoilet, mv. Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet genhusning, inventar, mv. PC er til folkeskolens lærere I alt Merudgift Anlægsregnskab Skolebiblioteker, nyt udlånssystem Anlægsregnskab Udskiftning af naturgasfyr på Langhøjskolen Anlægsregnskab Renovering af Langhøjskolen Anlægsregnskab Thyholm Skole, indretning af lokaler til administration og 10. klasse Anlægsregnskab Gimsing Skole - renovering af naturvidenskabelige faglokaler Anlægsregnskab Lindegården - tilbygning til træhuset, personalerum, børnetoilet mv. Anlægsregnskab Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet - genhusning, inventar, mv. Anlægsregnskab PC'er til folkeskolens lærere Økonomiafdelingen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet sammen med årsregnskabet Godkendt som indstillet. Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 55

5 S Børne- og Uddannelsesudvalgets regnskab for 2008 Regnskabsresultatet for Børne- og Uddannelsesudvalgets område ser i hovedtræk således ud: Politikområde Opr. budget Korr. budget Hele kr. Heraf overf. til 2009 Revideret budget herefter Regnskab Forskel Folkeskolen Børnepasning Børn og unge med særlige behov I alt Det samlede regnskabsresultat for udvalgets område, set i forhold til det reviderede budget, er således et underskud på kr. Genbevilling i 2009 af uforbrugte 2008 bevillinger Økonomiafdelingen sender een sag til Byrådet med anmodning om genbevilling i 2009 af overskud/underskud opstået i omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering. Børne- og Uddannelsesudvalget regnskab 2008 Genbevillingsoversig 2008 B og U Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget. Godkendt som indstillet. Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 56

6 A Fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune I forbindelse med projekt Fremtidens Folkeskole er der et behov for at se på organiseringen af 10. klasses tilbuddet i Struer Kommune. I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe, som er fremkommet med et oplæg til fremtidig organisering. Dette fremgår af vedlagte bilag. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2009 og fremover er indregnet de økonomiske konsekvenser af at Borgerskolen lukkes pr. 1. august 2009, og at bygningen enten sælges eller overgår til andet formål. Der er således ikke fra 1. august 2009 afsat midler til drift af bygningen, teknisk service, rengøring mv. I 2009, for perioden august til december (5/12), er budgettet nedskrevet med kr. Fra 2010 og fremover er nedskrivningen på kr. pr. år (i 2009 priser). Skoleåret 2009/10 Byrådet besluttede den 24. februar 2009, sag nr. 27, at 10. klassen i Struer og Ungdomsskolen bibeholdes på Borgerskolen i skoleåret 2009/10. Samtidig blev det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget, indenfor egen budgetramme, afholder driftsudgifterne herved i Beløbet skønnes af Økonomiafdelingen til kr. Beregningen er lagt på sagen. Der mangler aktuelt budget til drift af bygningen mv. i perioden 1. januar til 31. juli 2010 (7/12). Beløbet er skønnet af Økonomiafdelingen til kr. Skoleåret 2010/11 og fremover Byrådet besluttede endvidere, at der udarbejdes et oplæg til fremtidig fysisk placering med tilhørende økonomi. Forslag til fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune er vedlagt. Heri anbefales, at der fortsat skal være 10. klasser i Struer og på Thyholm Skole, organiseret under Ungdomsskolen. Placeringen i Struer afventer arbejdet med masterplanen for bygningers anvendelse i Struer Kommune. I forhold til 10. klassen på Thyholm Skole forventes ikke øgede bygningsmæssige udgifter. Da placeringen i Struer ikke er afklaret, kan den forventede bygningsmæssige udgift mv. ikke klarlægges. Der må dog forventes en merudgift i et eller andet omfang. Oplæg omkring fremtidig struktur på 10. klasses tilbuddet i Struer Kommune Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 57

7 Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter notatet og tager stilling til de anbefalinger der ligger heri. Det bemærkes at der endnu ikke er taget stilling til økonomien efter Borgerskolens 10. klassetilbud organiseres i regi af Ungdomsskolen i skoleåret 2009/10. Thyholm Skoles 10. klassetilbud fortsat organiseres i regi af Thyholm skole i skoleåret 2009/10. Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 58

8 G Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole Resumé Kommunale Bygninger og Struer Østre Skole har sammen med ATRA Arkitekter udarbejdet forslag til indretning og renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole. Struer Kommune har ansøgt Velfærdsministeriet om midler til renovering af naturfagslokaler og fået tilsagn om et tilskud på max kr. i 2008, disse midler har vi fået overført til Midlerne skal være brugt inden udgangen af 2009 ellers bortfalder de. Kommunale Bygninger og Struer Østre skole samarbejder stadig med ATRA Arkitekter om tilretning af renoveringen, der er indhentet forslag fra ST Skoleinventar. Vi vil nu prøve at indhente tilbud/forslag fra andet firma. Det nye firma som vi indhenter pris fra er SAPA, de kan levere nogle mere fleksible løsninger. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at Struer Kommune netto har afsat kr. til projektet. Der vil således, når tilskuddet fra Velfærdsministeriet regnes med, kunne udføres arbejde for kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Kommunale Bygninger indstiller, at de afsatte midler frigives til renovering af lokalerne. Udsat. Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 59

9 P Daginstitutioner, projektforslag Resumé Der i 2008 igangsat projektering af udbygning af daginstitutionerne Mariehønen i Asp, Lindegården i Hjerm og Fuglereden i Bremdal. Projektforudsætningerne for samtlige institutioner er udbygning til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuepladser. Der er færdigudarbejdet projektforslag på de 3 institutioner, ud fra de givne forudsætninger, med et børnetal på samt de forudsætninger som er givet i standarder for daginstitutioner i Struer Kommune. Projekttidsplaner er udsendelse af licitationsmateriale i offentlig licitation i fagentrepriser den 20 maj 2009, licitation i sidste halvdel af juni 2009, behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd i august måned 2009, byggestart i slutningen af september Byggerierne planlægges opstartet i Mariehønen i Asp, herefter Lindegården i Hjerm. Fuglereden afventer udarbejdelse af lokalplan som forventes at være klar i januar / februar Mariehønen i Asp er af Arbejdstilsynet udtaget til nærmere vurdering, og Arbejdstilsynet er kommet med pålæg om forbedring af indeklimaforhold, reduktion i støjniveau, rumklang mv. Disse forhold er især gældende i den oprindelig opførte pavillon, og det vil ikke være muligt at forbedre disse konstruktioner inden for en rimelig projektøkonomi, derfor er projektforslaget på Mariehønen udarbejdet på det grundlag, at den oprindelige pavillon nedrives og der opføres nybyggeri. Merprisen er vurderet til 2.5 til 3.0 mio. kr. Fuglereden i Bremdal er udarbejdet med en udvidelse på 15 børnehavebørn, ud fra de nuværende kendte børnetal. Udvidelsen vil betyde en udvidelse i projektøkonomien på mio. kr. I projektforslaget er der projekteret anretterkøkkener. Såfremt der i stedet skal etableres produktionskøkkener er merudgiften vurderet til mio. kr. for 3 køkkener. Det forudsættes, at maden forberedes i børnehavekøkkenet og herfra bringes til vuggestueafsnittet. Der er i budget g 2010 afsat kr. til helhedsplan på daginstitutionsområdet. De 3 institutioners budgetudgangspunkt er kr., heraf er kr. frigivet i Beregnet projektøkonomi: Beregnet pris, VS priser Vurderet pris efter nuværende situation Mariehønen Lindegården Fuglereden Produktionskøkken i alt ekskl. moms De kr. skal således holdes op imod de kr., som er afsat i budget 2009 og Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 60

10 Projektforslagene vil blive gennemgået på mødet ved arkitekt Per Clausen. Produktionsk%C3%B8kkener Struer Kommune - produktionskøkken Kommunale bygninger indstiller, at der tages stilling til niveau, for den endelige projektering. De 3 projekter gennemgået. Administrationen kan arbejde videre med de 3 foreliggende projekter med henblik på udarbejdelse af udbudsmaterialer og fremsendelse af projekterne i licitation. Udvalget har noteret sig, at administrationen forventer, at anlægsrammen kan overholdes. Udvalget har endvidere noteret sig, at Struer Kommune har ansøgt Velfærdsministeriet om anlægsudvidelse i.f.m. ministeriets tilladelse til forøgelse af kommunernes anlægsloft. Inden endelig beslutning af igangsætning af byggeriet, skal udvalget have forelagt overslag til såvel anretter- som til produktionskøkkener i de tre institutioner. Administrationen skal inden da have udarbejdet notat der beskriver de driftsmæssige konsekvenser ved forskellige måder at organisere madordninger i institutionerne fra 1. januar Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009 Side 61