Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica. www.neuro.dk"

Transkript

1 Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling mandag den 24. november 2008 i Domus Medica

2 Indhold Dagsorden 3 Formandens beretning 5 Beretninger fra udvalg og delegerede Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen 6 Dansk Medicinsk Selskab (DMS) 6 Vurderings- og ansættelesudvalget 6 Efteruddannelsesudvalget 6 Uddannelsesudvalget 6 Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi 7 World Federation of Neurology (WFN) 8 European Federation of Neurological Societies (EFNS) 8 Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer 9 DRG-gruppen 9 Ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af 10 Alzheimers demens HjerneForum 10 Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere (DSIM) 10 Patientklagenævnet 10 Specialistgruppe for antitrombotiske midler (ATC-gruppe B) i for- 10 bindelse med udarbejdelse af en National Rekommandationsliste UEMS og EBN 10 Den Nationale Trombolysegruppe 10 Historisk udvalg 11 Regnskab, budgetforslag og fastlæggelse af kontingenter 12 Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS

3 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastlæggelse af kontingenter 5. Valg til bestyrelsen (for 1 år): a) Olaf Paulson er på valg og kan genvælges b) Carsten Bisgaard er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Charlotte Dornonville de la Cour c) Helge Kasch er på valg og kan genvælges d) Benedikte Wanscher er på valg og kan genvælges e) Jesper Gyllenborg er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Lars Pinborg f) Helle Thagesen (associeret medlem af uddannelsesudvalget) er på valg og kan genvælges 6. Valg til poster, udvalg m.m.: Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år): a) Olaf Paulson er på valg og kan genvælges b) Allan Renard Andersen på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen kommer med forslag c) Karsten Vestergård er på valg og kan genvælges d) Carsten Bisgård er på valg og kan genvælges e) Benedikte Wanscher er på valg og kan genvælges - 3 -

4 f) Valg af yderligere en repræsentant grundet øget medlemstal - Bestyrelsen foreslår Helge Kasch Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen (for 4 år): a) Claus Madsen er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Messoud Ashina Uddannelsesudvalget A-kursusledelsen: : a) Martin Ballegaard er på valg og kan genvælges b) Gorm von Oettingen er på valg og kan genvælges Region Øst: a) Lars Pinborg er på valg og kan genvælges Region Nord: a) Claus Ziegler Simonsen er på valg og kan genvælges 7. Valg af revisor Ikke på valg i år. 8. Eventuelt - 4 -

5 Formandsberetning Selskabet har pr. 1. oktober medlemmer, hvoraf 4 er firmamedlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 20 nye personlige medlemmer. 7 personlige medlemmer og 1 firmamedlem har meldt sig ud. Nis Jesenius Fries, Gudmund Vilhelmsen og Ingrid Thorn er afgået ved døden. DNS møder I løbet af året har der været afholdt to møder, efterårsmødet i november 2007 og årsmødet på Hotel Munkebjerg ved Vejle i begyndelse af april Bestyrelsen havde brugt et nyt format for årsmødet. Mødet blev en stor succes med en øgning af deltager antallet med 55 % i forhold til forrige år. Møder i øvrigt Der har også i år været væsentlige møder i samarbejde med vore subspecialer, andre selskaber og med medicinalindustrien. Det faglige indhold har været højt. Uddannelse og dimensionering På DNS hjemmeside (www.neuro.dk) er der et nyt overskrift, Uddannelse. Her kan man læse om den nye procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. Specialeplanlægning Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en specialeplanlægning for Neurologien, herunder den kliniske neurofysiologi. Der har været repræsentanter fra DNS og fra Regionerne. Arbejdet har forløbet tilfredsstillende og resultatet er ligeledes blevet godt. En speciel tak til Gunhild Waldemar og Johannes Jakobsen som har forestået koordineringen og sammenfattet skrivearbejdet. Akut Medicin Dansk Medicinsk Selskab har nedsat et udvalg til beskrivelse af fagområdet akutmedicin. Dette fagområde kan gå hen og blive til et speciale ad åre. Dansk Neurologisk Selskab har været repræsenteret i udvalget. Betænkningen er meget generel og når kun i mindre omfang ned til forhold om enkelte sygdomme. Da der på landsbasis bliver flere akut afdelinger end neurologiske afdelinger vil nogle akut afdelinger ikke have neurologi på campus. Derfor bliver det vigtigt at følge udviklingen så de neurologiske patienter kan komme i neurologisk regi for at få den optimale behandling. Thrombolyse Sundhedsstyrelsen har efter samråd med DNS nedsat en ny Thrombolysegruppe. DNS og Dansk Neuroradiologisk Selskab har I fællesskab forslået Grethe Andersen Helle Iversen og Derk Krieger repræsenterede DNS i og Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense, og Leif Sørensen, Århus repræsenterende Dansk Neuroradiologisk Selskab. Fællessekretariatet Fællessekretariatet har fungeret godt og stabilt. En stor tak til Bitten Dahlstrøm som har varetaget sekretærfunktionen med fint overblik. Næste årsmøde Næste store fællesmøde i Dansk Neurologisk Selskab er årsmødet i Vejle. Det foregår den marts Mødet vil får mange spændende tiltag, som alle bør komme til og være med til at give ekstra indhold. Olaf B. Paulson Formand - 5 -

6 Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Se formandsberetningen. Vurderings- og ansættelsesudvalget Efteruddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget Kompetenceorienteret målbeskrivelse for hoveduddannelsen i neurologi Revisionen af målbeskrivelsen for den neurologiske hoveduddannelse har stået på gennem det sidste år, hvor der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ovl. Susanne Helweg-Larsen, RH og afdelingslæge Steffen Birk, RH. Uddannelsesudvalget har diskuteret oplægget med en pædagogisk konsulent, Knut Aspegren, i november Uddannelsesudvalget har i okt afholdt et 1½ dags møde på Hindsgavl for alle uddannelsesansvarlige overlæger og en gruppe af yngre neurologer, i alt deltog 30 personer. Dette møde mundede ud i at 2 arbejdsgrupper blev nedsat med repræsentanter fra alle 3 regioner. Den ene arbejdsgruppe bestående af ovl. Susanne Helweg-Larsen, RH, afdelingslæge Steffen Birk, RH, kursuslæge Henrik Boye-Jensen og en repræsentant fra Region Nord (ovl. Michael Nielsen eller ovl. Boris Modrau) skulle arbejde videre med oplægget til målbeskrivelsen. Arbejdsgruppen vil bla. via midler fra Sundhedsstyrelsen, Regionerne og DNS blive frikøbt en kortere periode til at foretage revisionen for at gøre målbeskrivelsen mere operationel til den kliniske dagligdag. Den anden gruppe der blev nedsat er en peer review-gruppe bestående af Mads Ravnborg, Carsten Bisgaard, Elisabeth Elmo, Anne-Mette Hejl, Kurt Lühdorf mfl, der kritisk skal forholde sig til den nye målbeskrivelse. Den er planen den nye målbeskrivelse skal præsenteres på DNS årsmøde på Munkebjerg i marts Forskertræningsmodulet i den nye hoveduddannelse Uddannelsesudvalget har heller ikke i indeværende periode valgt at udarbejde et speciale specifikt forskertræningskursus i neurologi. Den nye turnusuddannelse = lægelig basisuddannelse. Turnusuddannelsen er fra sommeren 2008 forkortet til 12 mdr., dvs to ophold af 6 mdr. inden for specialer medicin, kirurgi, almen medicin, psykiatri m.fl. ikke alle forløb har intern medicin, hvilket kan have betydning for afdelingerne når intro-lægerne fremover ansættes? Revision af A-kurserne Uddannelsesudvalget har ikke i indeværende periode deltaget i arbejdsgruppen til revision af A-kurserne, men denne revision vil blive tiltrængt når den nye målbeskrivelse foreligger (se endvidere beretning fra A-kursusledelsen)

7 Implementeringen af Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan Antallet af hoveduddannelsesstillinger i neurologi udvides fra 20 (21) 24 i hele perioden. Udvidelsen i Region Øst fra 10 til 11 stillinger er endnu ikke effektueret. Region Syd opretholder status quo på 6 stillinger, og der vil ske nogle justeringer af uddannelsesforløbene. I Region Nord er opnormeringen fra 5 til 8 stillinger gennemført med en justering af opholdslængden på universitets- og de funktionsbærende afd. Antallet af introduktionsstillinger bibeholdes på , dvs. at der maksimal må være 48 intro-stillinger, når der er 24 hoveduddannelsesstillinger. Opnormeringen er angiveligt gennemført i alle regioner, men der er problemer med at besætte alle stillinger hvorfor?? Ny ansættelsesprocedure for hoveduddannelsen i neurologi fra nu Den nye ansættelsesprocedure er trådt i kraft og ansøgningsfristen er i Region Øst: 5. november med ansættelsessamtaler d. 2. december 2008 Region Nord: 8. december med ansættelsessamtaler d. 7. januar 2009 Region Syd: 1. december med ansættelsessamtaler d. 14. januar 2009 Mht den neurologiske faglige profil og spørgsmålene til ansøgerne henvises til det materiale som DNS uddannelsesudvalg udsendte i forsommeren 2008 eller på DNS webside. De postgraduate lektorer, Ole Gredal, Michael Nielsen og Lene Wermuth vil være gennemgående personer i de 3 regionale vurderings- og ansættelsesudvalg. Det største ansættelsesudvalg bliver i Region Øst med i alt 14 deltagere. Alle kvalificerede ansøgere vil så vidt muligt afhængig af antallet (< 14) blive indkaldt til samtale. Den nye procedure vurderes af andre specialer som meget tidskrævende dvs x 3-4 i forhold til det gamle pointsystem og i anæstesiologien anslås forbruget af speciallæge til at være 1-1½ årsværk årlig på landsplan. Uddannelsesudvalget fremtidige arbejde i 2009/2010 Revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen, således at denne bliver operationel. Revision af A-kurserne, såvel struktur, indhold og pædagogisk, således at kurserne bedst mulig understøtter kompetenceudviklingen i forhold til den nye målbeskrivelse. Indhente erfaringer fra andre specialers forskertræningskurser mhp at arrangere et neurologisk forskertræningskursus for kursister i hoveduddannelsen. På Uddannelsesudvalgets vegne Ole Gredal m.fl. Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi Som Hovedkursusleder har jeg den store udfordring at sikre en fortsat udvikling af de teoretiske kurser i hoveduddannelsen. Denne udvikling foregår samtidigt på flere planer. Information om kursussammensætningen - med et opdateret tidspunkt og placering for kurserne - har en høj prioritet for mig. Både kursister og afdelinger har behov for at kunne planlægge kursusdeltagelsen

8 Disse informationer har været tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, men der er krav fra SST om at informationerne også er tilgængelige på DNS hjemmeside. Dette har ikke være muligt for mig at få tid til. Der bliver nu mulighed for at få informationerne lagt på YN hjemmeside (www.ynnn.dk). Det er mit håb, at der med tiden også kan komme information om de enkelte kursers formål og en lille introduktionstekst i form af en oversigtsartikel eller lignende. Kursussammensætningen er også under fortsat udvikling. Undervisningens omfang har været under en let reduktion de sidste år, men fremover vil der snarere være tale om interne omfordelinger af timer mellem kurserne. Som noget nyt havde vi i år et selvstændigt kursus i Neurogenetik og det tidligere kursus i Neurotraumatologi, holdt sammen med neurokirurgiske kolleger, er nu ændret til et kursus om Akut Neurologi, med fokus på håndteringen af den akutte neurologiske patient. Fremtiden er svær at spå om, men der er ønske om at have kursus i både Neuroradiologi og Neurologiske symptomer ved intern medicinske sygdomme. Placeringen af kurserne er også under udvikling. En væsentlig drivkraft for dette er skift på delkursuslederposten, men også de vanskelige undervisningsforhold specielt i København er en udfordring. Som noget nyt er der placeret tre kurser i Aalborg (Cerebrovaskulære sygdomme, Hovedpinesygdomme og Neurologisk undesøgelsesteknik) og fremover bliver der også placeret et kursus i Odense (Neurorehabilitering). Som en følge af SST arbejde med dimensioneringen af specialerne, er der tilkommet nye hoveduddannelsesstillinger, og dette giver større kursushold. Selvom kursusrækken nu afholdes over kun 1½ år, er der holdstørrelser på Dette er en udfordring både mht. pædagogik og undervisningslokaler. Martin Ballegaard Hovedkursusleder World Federation of Neurology (WFN ) European Federation of Neurological Societies (EFNS) 12 th EFNS Congress Madrid 2008: Årets EFNS møde I Madrid var velbesøgt. På Teaching Course deltog ca På kongressen deltog 5,077, hvilket gjorde det til den største EFNS kongres hidtil. Der var 1,514 posters og stor aktivitet ved de fleste postersessioner. EFNS har nu 43 nationale medlemsselskaber. Eksamen: UEMS uddannelsesfraktionen /European Board of Neurology (UEMS SEN/EBN) forbereder sammen med ENS en European Board of Neurology Examination hvert år, alternerende mellem EFNS og ENS kongresserne, med start ved ENS kongressen I Milano i Videnskab: der er 27 videnskabelige grupper som vil producere revisioner af guidelines, som vil blive publiceret online. Anden udgave af EFNS neurologi håndbog vil blive præsenteret ved kongressen I Geneve I Der overvejes et optryk af første udgave I mellemperioden. Teaching cources : I Firenze (2009) vil der være hands-on kurser i klinisk neurofysiologi

9 European Journal of Neurology. Impact factor er nu I, hvilket er steget fra I Artiklerne vurderes hurtigt. Næste EFNS kongres er I Firenze i 2009 fulgt af Geneve i En opdateret version af programmet for Firenze vil være at finde sidst på året : Allan Andersen Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YN) YN tæller nu 232 medlemmer. I det forgangne år har der været stor aktivitet i YN. Der er nedsat to underudvalg: 1. YN-uddannelsesudvalg, YNU, formænd Steffen Birk og Anne-Mette Hejl. Formålet er systematisk at samle ressourcerne blandt de YN er, som arbejder for at bedre vores speciallægeuddannelse gennem udvalgsarbejde i DNS og de regionale uddannelsesråd samt rekruttere nye kræfter til feks. juniorinspektorordningen. 2. YN-PR udvalg, formænd Karen Ægidius og Mette Lindelof. Skal øge gennemsigtigheden i vores organisationer og lette informationsstrømmen til yngre neurologer. En helt ny hjemmeside er gået i luften i efteråret (ynnn.dk) med informationer om nye ansættelsesprocedurer til uddannelsesstillinger, A-kurser og andre kurser, relevante down-loads og nyheder. Ved DNS-årsmødet på Munkebjerg i april blev den nyinstiftede YN-uddannelsespris uddelt for første gang. Omkostningerne blev afholdt af DNS. Nomineringer til Årets neurovejleder blev indhentet blandt alle yngre neurologer i landet (og kan ses på hjemmesiden). Dette vil være en årligt tilbagevendende begivenhed. YN havde fornøjelsen at arrangere festen til DNS-årsmødet, stærkt hjulpet af Katja Larsen og andre og ser frem til at gøre samme i Igen i år var der var stor tilslutning til årets YN-internat, denne gang på Kystgården i Nyborg januar 2008, støttet bla. af DNS. Mødet handlede om systemsygdomme og neurologiske manifestationer samt var rammen om diskussion af den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Der er planlagt generalforsamling i YN med opstilling til alle poster 27/10. Charlotte Dornonville de la Cour DRG-gruppen Efter den klinisk validering af DRG-systemet i 2006 var DRG-systemet i 2007 svært fejlbehæftet. I 2008 har vi kunnet konstatere, at de tidligere påpegede fejl er blevet rettet som man havde lovet, og grupperingen har fulgt de aftalte regler. DRG-udvalget har været repræsenteret ved et enkelt møde i Sundhedsstyrelsens DRG-enhed vedrørende registrering af demensudredning. Mødet fandt sted på foranledning af Dansk Geriatrisk Selskab og var af rent orienterende/afklarende karakter. Der blev ikke truffet beslutninger. Der har ikke i nævneværdig grad været anden aktivitet på området. Erling Bo Andersen Niels Koch-Henriksen Per Sidenius Per Thorvaldsen - 9 -

10 Ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af Alzheimers demens Der har i det forløbne år ikke været afholdt møder eller været forespørgsler i Ekspertgruppen vedrørende medikamentel behandling af Alzheimer demens der er tilknyttet Tilskudsnævnet, eller ifbm Den nationale rekommandationsliste (NRL) i regi af Institut for Rationel Farmakoterapi. Tilskudsnævnet har i december 2007 offentliggjort reviderede ansøgningsskemaerne, for ansøgning af enkelt tilskud til anti-demensmedicin. Ændringerne i forhold til tidligere består bl.a. i tilføjelse af Demens med Lewy Body og Parkinson Demens på ansøgningsskemaet og fjernelse af spørgsmål vedrørende MMSE score. Endelig skal der i fremtiden også ved genansøgning om tilskud til kolinesterasehæmmere, angives om der vurderes at være en fortsat klinisk effekt. Dette kan i givet fald besvares kort med et ja. Overlæge Peter Johannsen, neurologisk klinik, Rigshospitalet HjerneForum Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere (DSIM) Patientklagenævnet Specialistgruppe for antitrombotiske midler (ATC-gruppe B) i forbindelse med udarbejdelse af en National Rekommandationsliste Der har ikke været afholdt møde i specialistgruppen. Grethe Andersen. UEMS og EBN Den Nationale Trombolysegruppe Den nationale trombolysegruppe har haft møde med Sundhedsstyrelsen to gange i det forløbne år. Trombolyse betragtes stadig som en udviklingsfunktion. I løbet af 2008 har alle regioner fået etableret mindst et center, der varetager trombolyse og der er etableret tre satellitter og planlægges flere, således at trombolyse til akut iskæmisk apopleksi kan tilbydes alle borgere. En national klinisk retningslinie for trombolysebehandling og en national klinisk

11 retningslinie for teletrombolyse er under udarbejdning og forventes drøftet med Sundhedsstyrelsen i december måned. Grethe Andersen Historisk udvalg Intet nyt fra udvalget. Benedikte Wanscher

12 Dansk Neurologisk Selskab, regnskab 2007/08 og budget 2008/09 Resultatopgørelse Udgifter Budget 2007/08 Faktiske tal 2007/08 Budget 2008/09 Fællessekretariat og hjemmeside , Mødeudsendelser, trykning m.m , Efterårsmøde/GF , Bestyrelsen , WFN , EFNS , NNF DNS's posterpris , DNS andel af Nedsatte udvalg , Årsmøde , Diverse (Gebyr/gaver) , Corpus callosum , Meta Oldenburg Øvrige Møder ,88 Køb af obligationer ,00 Tilskud YN ,00 Tilgodehavende kontinget 2006/ ,00 Udgifter i alt , Indtægter Kontingent , Værdistigning aktiebeholdning Renter, aktieudbytte , Udtrækning obligationer 1.068, DMS-tilskud , Tilgodehavende kontinget 2007/ ,00 Indtægter i alt , Årets resultat ,56 Aktiver Depotbeholdning, DanskeBank pr 1/9/2008 DanskeBank Aktier, 500 stk ,00 Obl. 5RD ,40 Indestående på bankkonti, DanskeBank ,13 Tilgodehavende kontingent 2007/ ,00 Aktiver i alt ,53 Passiver Egenkapital Tidl. års resultat ,69 Overført årets resultat ,56 Kursværdi regulering depot ,40 Egenkapital, i alt ,53 Regnskabet er kontrolleret ved stikprøver og godkendt Jesper Gyllenborg, kasserer Claus Madsen, revisor

13 Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS (de med fed og kursiv angivne personer er på valg) Bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, 7): Olaf Paulson (Rigshospitalet), formand (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Carsten Bisgaard (Vejle), (2005, 2006, 2007) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Charlotte Dornonville de la Cour Helge Kasch (Århus), (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Benedikte Wanscher (Glostrup) (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Jesper Gyllenborg (Glostrup) (2005, 2006, 2007) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen forslår Lars Pinborg Helle Thagesen (associeret medlem af uddannelsesudvalget) (Roskilde) (2007) er på valg og kan genvælges Revisor (vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, 12): Claus Madsen (OUH) (2003, 2006) Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen (vælges for 4 år, 8, så vidt muligt skal den ene have sit virke uden for Storkøbenhavn, Odense og Århus): Claus Madsen (Odense) (2004) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Messoud Ashina Lise Korbo (BBH) (2005) Suppl. Nils Koch-Henriksen (Aalborg Nord) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, 3. Vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Max 5 år): Olaf Paulson (Rigshospitalet) (2006, 2007) på valg og kan genvælges Allan Renard Andersen (Glostrup) (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen kommer med forslag Karsten Vestergård (Aalborg Nord) (2004, 2005, 2006, 2007) på valg og kan genvælges

14 Carsten Bisgaard (Vejle) (2004, 2005, 2006, 2007) er på valg og kan genvælges Benedikte Wanscher (Glostrup) (2007) er på valg og kan genvælges Valg af yderligere en repræsentant grundet øget medlemstal - Bestyrelsen foreslår Helge Kasch Vurderings- og ansættelsesudvalget Gennemgående i alle 3 uddannelsesregioner: - Ole Gredal - Lene Wermuth - Michael Nielsen Repræsentanter fra yngre neurologer: Uddannelsesregion Øst: - Anne-Mette Hejl Uddannelsesregion Syd: - Henrik Boye Jensen Uddannelsesregion Nord: - Claus Ziegler Simonsen Uddannelsesudvalget (vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang): Bestyrelsesrepræsentant: Helle Thagesen (associeret medlem i bestyrelsen) (Roskilde) (2007) A-kursusledelsen: Martin Ballegaard (RH) (2005) er på valg og kan genvælges Gorm von Oettingen (Aalborg Syd) (2005) er på valg og kan genvælges Region Øst: Susanne Helweg-Larsen (RH) (2004) Lars Pinborg (Rigshospitalet) (2005) er på valg og kan genvælges Region Syd: Lene Wermuth (Sønderborg) (2004, 2007) Henrik Boye Jensen (Odense) (2006) Region Nord: Michael S. Nielsen (Aalborg Nord) (2004, 2007)

15 Claus Ziegler Simonsen (Viborg) (2005) er på valg og kan genvælges Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse (vælges for 8 år, 1 NM, 1 NK, 1 NF): Gorm von Oettingen (Aalborg Syd) (2005) Martin Ballegaard (RH) (2005) Kandidat mangler Delegerede til WFN (vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, 3): Gundhild Waldemar (RH) (2007) Delegerede til EFNS (vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, 3): Allan Renard Andersen (Glostrup) (2005) EUMS og EBN Flemming W. Bach DRG-gruppen Erling Bo Andersen Nils Koch-Henriksen Per Sidenius Per Thorvaldsen Historisk udvalg Peer Tfelt-Hansen Benedikte Wanscher Allan Renard Andersen Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer Charlotte la Cour (København) (formand) Karen L. Ægidius (København) (sekretær) Lars H. Pinborg (København) (kasserer) Anne-Mette Hejl (København) Stine Knudsen (København) Said Ashna (København) suppleant Jacob Christensen (Århus) suppleant

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

Oktober 2011 19. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2011 19. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2011 19. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FAGOMRÅDERNE Smerte... 4 FYA... 5 SELSKABERNE DASAIMs generalforsamling 2011

Læs mere

Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/10-2001

Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/10-2001 Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/10-2001 1. Valg af dirigent Carsten Hædersdal blev valgt som dirigent, men var lidt forsinket,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2020 2013

ÅRSBERETNING 2020 2013 ÅRSBERETNING 2020 2013 DPS WWW.DSPNET.DK 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 3 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2014... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2013...

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2009 38. ÅRGANG ÅRSMØDET 2009.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere