Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 24. november 2008 i Domus Medica. www.neuro.dk"

Transkript

1 Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling mandag den 24. november 2008 i Domus Medica

2 Indhold Dagsorden 3 Formandens beretning 5 Beretninger fra udvalg og delegerede Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen 6 Dansk Medicinsk Selskab (DMS) 6 Vurderings- og ansættelesudvalget 6 Efteruddannelsesudvalget 6 Uddannelsesudvalget 6 Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi 7 World Federation of Neurology (WFN) 8 European Federation of Neurological Societies (EFNS) 8 Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer 9 DRG-gruppen 9 Ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af 10 Alzheimers demens HjerneForum 10 Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere (DSIM) 10 Patientklagenævnet 10 Specialistgruppe for antitrombotiske midler (ATC-gruppe B) i for- 10 bindelse med udarbejdelse af en National Rekommandationsliste UEMS og EBN 10 Den Nationale Trombolysegruppe 10 Historisk udvalg 11 Regnskab, budgetforslag og fastlæggelse af kontingenter 12 Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS

3 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastlæggelse af kontingenter 5. Valg til bestyrelsen (for 1 år): a) Olaf Paulson er på valg og kan genvælges b) Carsten Bisgaard er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Charlotte Dornonville de la Cour c) Helge Kasch er på valg og kan genvælges d) Benedikte Wanscher er på valg og kan genvælges e) Jesper Gyllenborg er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Lars Pinborg f) Helle Thagesen (associeret medlem af uddannelsesudvalget) er på valg og kan genvælges 6. Valg til poster, udvalg m.m.: Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år): a) Olaf Paulson er på valg og kan genvælges b) Allan Renard Andersen på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen kommer med forslag c) Karsten Vestergård er på valg og kan genvælges d) Carsten Bisgård er på valg og kan genvælges e) Benedikte Wanscher er på valg og kan genvælges - 3 -

4 f) Valg af yderligere en repræsentant grundet øget medlemstal - Bestyrelsen foreslår Helge Kasch Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen (for 4 år): a) Claus Madsen er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Messoud Ashina Uddannelsesudvalget A-kursusledelsen: : a) Martin Ballegaard er på valg og kan genvælges b) Gorm von Oettingen er på valg og kan genvælges Region Øst: a) Lars Pinborg er på valg og kan genvælges Region Nord: a) Claus Ziegler Simonsen er på valg og kan genvælges 7. Valg af revisor Ikke på valg i år. 8. Eventuelt - 4 -

5 Formandsberetning Selskabet har pr. 1. oktober medlemmer, hvoraf 4 er firmamedlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 20 nye personlige medlemmer. 7 personlige medlemmer og 1 firmamedlem har meldt sig ud. Nis Jesenius Fries, Gudmund Vilhelmsen og Ingrid Thorn er afgået ved døden. DNS møder I løbet af året har der været afholdt to møder, efterårsmødet i november 2007 og årsmødet på Hotel Munkebjerg ved Vejle i begyndelse af april Bestyrelsen havde brugt et nyt format for årsmødet. Mødet blev en stor succes med en øgning af deltager antallet med 55 % i forhold til forrige år. Møder i øvrigt Der har også i år været væsentlige møder i samarbejde med vore subspecialer, andre selskaber og med medicinalindustrien. Det faglige indhold har været højt. Uddannelse og dimensionering På DNS hjemmeside (www.neuro.dk) er der et nyt overskrift, Uddannelse. Her kan man læse om den nye procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. Specialeplanlægning Sundhedsstyrelsens har udarbejdet en specialeplanlægning for Neurologien, herunder den kliniske neurofysiologi. Der har været repræsentanter fra DNS og fra Regionerne. Arbejdet har forløbet tilfredsstillende og resultatet er ligeledes blevet godt. En speciel tak til Gunhild Waldemar og Johannes Jakobsen som har forestået koordineringen og sammenfattet skrivearbejdet. Akut Medicin Dansk Medicinsk Selskab har nedsat et udvalg til beskrivelse af fagområdet akutmedicin. Dette fagområde kan gå hen og blive til et speciale ad åre. Dansk Neurologisk Selskab har været repræsenteret i udvalget. Betænkningen er meget generel og når kun i mindre omfang ned til forhold om enkelte sygdomme. Da der på landsbasis bliver flere akut afdelinger end neurologiske afdelinger vil nogle akut afdelinger ikke have neurologi på campus. Derfor bliver det vigtigt at følge udviklingen så de neurologiske patienter kan komme i neurologisk regi for at få den optimale behandling. Thrombolyse Sundhedsstyrelsen har efter samråd med DNS nedsat en ny Thrombolysegruppe. DNS og Dansk Neuroradiologisk Selskab har I fællesskab forslået Grethe Andersen Helle Iversen og Derk Krieger repræsenterede DNS i og Jørgen Nepper-Rasmussen, Odense, og Leif Sørensen, Århus repræsenterende Dansk Neuroradiologisk Selskab. Fællessekretariatet Fællessekretariatet har fungeret godt og stabilt. En stor tak til Bitten Dahlstrøm som har varetaget sekretærfunktionen med fint overblik. Næste årsmøde Næste store fællesmøde i Dansk Neurologisk Selskab er årsmødet i Vejle. Det foregår den marts Mødet vil får mange spændende tiltag, som alle bør komme til og være med til at give ekstra indhold. Olaf B. Paulson Formand - 5 -

6 Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Se formandsberetningen. Vurderings- og ansættelsesudvalget Efteruddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget Kompetenceorienteret målbeskrivelse for hoveduddannelsen i neurologi Revisionen af målbeskrivelsen for den neurologiske hoveduddannelse har stået på gennem det sidste år, hvor der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ovl. Susanne Helweg-Larsen, RH og afdelingslæge Steffen Birk, RH. Uddannelsesudvalget har diskuteret oplægget med en pædagogisk konsulent, Knut Aspegren, i november Uddannelsesudvalget har i okt afholdt et 1½ dags møde på Hindsgavl for alle uddannelsesansvarlige overlæger og en gruppe af yngre neurologer, i alt deltog 30 personer. Dette møde mundede ud i at 2 arbejdsgrupper blev nedsat med repræsentanter fra alle 3 regioner. Den ene arbejdsgruppe bestående af ovl. Susanne Helweg-Larsen, RH, afdelingslæge Steffen Birk, RH, kursuslæge Henrik Boye-Jensen og en repræsentant fra Region Nord (ovl. Michael Nielsen eller ovl. Boris Modrau) skulle arbejde videre med oplægget til målbeskrivelsen. Arbejdsgruppen vil bla. via midler fra Sundhedsstyrelsen, Regionerne og DNS blive frikøbt en kortere periode til at foretage revisionen for at gøre målbeskrivelsen mere operationel til den kliniske dagligdag. Den anden gruppe der blev nedsat er en peer review-gruppe bestående af Mads Ravnborg, Carsten Bisgaard, Elisabeth Elmo, Anne-Mette Hejl, Kurt Lühdorf mfl, der kritisk skal forholde sig til den nye målbeskrivelse. Den er planen den nye målbeskrivelse skal præsenteres på DNS årsmøde på Munkebjerg i marts Forskertræningsmodulet i den nye hoveduddannelse Uddannelsesudvalget har heller ikke i indeværende periode valgt at udarbejde et speciale specifikt forskertræningskursus i neurologi. Den nye turnusuddannelse = lægelig basisuddannelse. Turnusuddannelsen er fra sommeren 2008 forkortet til 12 mdr., dvs to ophold af 6 mdr. inden for specialer medicin, kirurgi, almen medicin, psykiatri m.fl. ikke alle forløb har intern medicin, hvilket kan have betydning for afdelingerne når intro-lægerne fremover ansættes? Revision af A-kurserne Uddannelsesudvalget har ikke i indeværende periode deltaget i arbejdsgruppen til revision af A-kurserne, men denne revision vil blive tiltrængt når den nye målbeskrivelse foreligger (se endvidere beretning fra A-kursusledelsen)

7 Implementeringen af Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan Antallet af hoveduddannelsesstillinger i neurologi udvides fra 20 (21) 24 i hele perioden. Udvidelsen i Region Øst fra 10 til 11 stillinger er endnu ikke effektueret. Region Syd opretholder status quo på 6 stillinger, og der vil ske nogle justeringer af uddannelsesforløbene. I Region Nord er opnormeringen fra 5 til 8 stillinger gennemført med en justering af opholdslængden på universitets- og de funktionsbærende afd. Antallet af introduktionsstillinger bibeholdes på , dvs. at der maksimal må være 48 intro-stillinger, når der er 24 hoveduddannelsesstillinger. Opnormeringen er angiveligt gennemført i alle regioner, men der er problemer med at besætte alle stillinger hvorfor?? Ny ansættelsesprocedure for hoveduddannelsen i neurologi fra nu Den nye ansættelsesprocedure er trådt i kraft og ansøgningsfristen er i Region Øst: 5. november med ansættelsessamtaler d. 2. december 2008 Region Nord: 8. december med ansættelsessamtaler d. 7. januar 2009 Region Syd: 1. december med ansættelsessamtaler d. 14. januar 2009 Mht den neurologiske faglige profil og spørgsmålene til ansøgerne henvises til det materiale som DNS uddannelsesudvalg udsendte i forsommeren 2008 eller på DNS webside. De postgraduate lektorer, Ole Gredal, Michael Nielsen og Lene Wermuth vil være gennemgående personer i de 3 regionale vurderings- og ansættelsesudvalg. Det største ansættelsesudvalg bliver i Region Øst med i alt 14 deltagere. Alle kvalificerede ansøgere vil så vidt muligt afhængig af antallet (< 14) blive indkaldt til samtale. Den nye procedure vurderes af andre specialer som meget tidskrævende dvs x 3-4 i forhold til det gamle pointsystem og i anæstesiologien anslås forbruget af speciallæge til at være 1-1½ årsværk årlig på landsplan. Uddannelsesudvalget fremtidige arbejde i 2009/2010 Revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen, således at denne bliver operationel. Revision af A-kurserne, såvel struktur, indhold og pædagogisk, således at kurserne bedst mulig understøtter kompetenceudviklingen i forhold til den nye målbeskrivelse. Indhente erfaringer fra andre specialers forskertræningskurser mhp at arrangere et neurologisk forskertræningskursus for kursister i hoveduddannelsen. På Uddannelsesudvalgets vegne Ole Gredal m.fl. Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi Som Hovedkursusleder har jeg den store udfordring at sikre en fortsat udvikling af de teoretiske kurser i hoveduddannelsen. Denne udvikling foregår samtidigt på flere planer. Information om kursussammensætningen - med et opdateret tidspunkt og placering for kurserne - har en høj prioritet for mig. Både kursister og afdelinger har behov for at kunne planlægge kursusdeltagelsen

8 Disse informationer har været tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, men der er krav fra SST om at informationerne også er tilgængelige på DNS hjemmeside. Dette har ikke være muligt for mig at få tid til. Der bliver nu mulighed for at få informationerne lagt på YN hjemmeside (www.ynnn.dk). Det er mit håb, at der med tiden også kan komme information om de enkelte kursers formål og en lille introduktionstekst i form af en oversigtsartikel eller lignende. Kursussammensætningen er også under fortsat udvikling. Undervisningens omfang har været under en let reduktion de sidste år, men fremover vil der snarere være tale om interne omfordelinger af timer mellem kurserne. Som noget nyt havde vi i år et selvstændigt kursus i Neurogenetik og det tidligere kursus i Neurotraumatologi, holdt sammen med neurokirurgiske kolleger, er nu ændret til et kursus om Akut Neurologi, med fokus på håndteringen af den akutte neurologiske patient. Fremtiden er svær at spå om, men der er ønske om at have kursus i både Neuroradiologi og Neurologiske symptomer ved intern medicinske sygdomme. Placeringen af kurserne er også under udvikling. En væsentlig drivkraft for dette er skift på delkursuslederposten, men også de vanskelige undervisningsforhold specielt i København er en udfordring. Som noget nyt er der placeret tre kurser i Aalborg (Cerebrovaskulære sygdomme, Hovedpinesygdomme og Neurologisk undesøgelsesteknik) og fremover bliver der også placeret et kursus i Odense (Neurorehabilitering). Som en følge af SST arbejde med dimensioneringen af specialerne, er der tilkommet nye hoveduddannelsesstillinger, og dette giver større kursushold. Selvom kursusrækken nu afholdes over kun 1½ år, er der holdstørrelser på Dette er en udfordring både mht. pædagogik og undervisningslokaler. Martin Ballegaard Hovedkursusleder World Federation of Neurology (WFN ) European Federation of Neurological Societies (EFNS) 12 th EFNS Congress Madrid 2008: Årets EFNS møde I Madrid var velbesøgt. På Teaching Course deltog ca På kongressen deltog 5,077, hvilket gjorde det til den største EFNS kongres hidtil. Der var 1,514 posters og stor aktivitet ved de fleste postersessioner. EFNS har nu 43 nationale medlemsselskaber. Eksamen: UEMS uddannelsesfraktionen /European Board of Neurology (UEMS SEN/EBN) forbereder sammen med ENS en European Board of Neurology Examination hvert år, alternerende mellem EFNS og ENS kongresserne, med start ved ENS kongressen I Milano i Videnskab: der er 27 videnskabelige grupper som vil producere revisioner af guidelines, som vil blive publiceret online. Anden udgave af EFNS neurologi håndbog vil blive præsenteret ved kongressen I Geneve I Der overvejes et optryk af første udgave I mellemperioden. Teaching cources : I Firenze (2009) vil der være hands-on kurser i klinisk neurofysiologi

9 European Journal of Neurology. Impact factor er nu I, hvilket er steget fra I Artiklerne vurderes hurtigt. Næste EFNS kongres er I Firenze i 2009 fulgt af Geneve i En opdateret version af programmet for Firenze vil være at finde sidst på året : Allan Andersen Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YN) YN tæller nu 232 medlemmer. I det forgangne år har der været stor aktivitet i YN. Der er nedsat to underudvalg: 1. YN-uddannelsesudvalg, YNU, formænd Steffen Birk og Anne-Mette Hejl. Formålet er systematisk at samle ressourcerne blandt de YN er, som arbejder for at bedre vores speciallægeuddannelse gennem udvalgsarbejde i DNS og de regionale uddannelsesråd samt rekruttere nye kræfter til feks. juniorinspektorordningen. 2. YN-PR udvalg, formænd Karen Ægidius og Mette Lindelof. Skal øge gennemsigtigheden i vores organisationer og lette informationsstrømmen til yngre neurologer. En helt ny hjemmeside er gået i luften i efteråret (ynnn.dk) med informationer om nye ansættelsesprocedurer til uddannelsesstillinger, A-kurser og andre kurser, relevante down-loads og nyheder. Ved DNS-årsmødet på Munkebjerg i april blev den nyinstiftede YN-uddannelsespris uddelt for første gang. Omkostningerne blev afholdt af DNS. Nomineringer til Årets neurovejleder blev indhentet blandt alle yngre neurologer i landet (og kan ses på hjemmesiden). Dette vil være en årligt tilbagevendende begivenhed. YN havde fornøjelsen at arrangere festen til DNS-årsmødet, stærkt hjulpet af Katja Larsen og andre og ser frem til at gøre samme i Igen i år var der var stor tilslutning til årets YN-internat, denne gang på Kystgården i Nyborg januar 2008, støttet bla. af DNS. Mødet handlede om systemsygdomme og neurologiske manifestationer samt var rammen om diskussion af den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Der er planlagt generalforsamling i YN med opstilling til alle poster 27/10. Charlotte Dornonville de la Cour DRG-gruppen Efter den klinisk validering af DRG-systemet i 2006 var DRG-systemet i 2007 svært fejlbehæftet. I 2008 har vi kunnet konstatere, at de tidligere påpegede fejl er blevet rettet som man havde lovet, og grupperingen har fulgt de aftalte regler. DRG-udvalget har været repræsenteret ved et enkelt møde i Sundhedsstyrelsens DRG-enhed vedrørende registrering af demensudredning. Mødet fandt sted på foranledning af Dansk Geriatrisk Selskab og var af rent orienterende/afklarende karakter. Der blev ikke truffet beslutninger. Der har ikke i nævneværdig grad været anden aktivitet på området. Erling Bo Andersen Niels Koch-Henriksen Per Sidenius Per Thorvaldsen - 9 -

10 Ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af Alzheimers demens Der har i det forløbne år ikke været afholdt møder eller været forespørgsler i Ekspertgruppen vedrørende medikamentel behandling af Alzheimer demens der er tilknyttet Tilskudsnævnet, eller ifbm Den nationale rekommandationsliste (NRL) i regi af Institut for Rationel Farmakoterapi. Tilskudsnævnet har i december 2007 offentliggjort reviderede ansøgningsskemaerne, for ansøgning af enkelt tilskud til anti-demensmedicin. Ændringerne i forhold til tidligere består bl.a. i tilføjelse af Demens med Lewy Body og Parkinson Demens på ansøgningsskemaet og fjernelse af spørgsmål vedrørende MMSE score. Endelig skal der i fremtiden også ved genansøgning om tilskud til kolinesterasehæmmere, angives om der vurderes at være en fortsat klinisk effekt. Dette kan i givet fald besvares kort med et ja. Overlæge Peter Johannsen, neurologisk klinik, Rigshospitalet HjerneForum Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere (DSIM) Patientklagenævnet Specialistgruppe for antitrombotiske midler (ATC-gruppe B) i forbindelse med udarbejdelse af en National Rekommandationsliste Der har ikke været afholdt møde i specialistgruppen. Grethe Andersen. UEMS og EBN Den Nationale Trombolysegruppe Den nationale trombolysegruppe har haft møde med Sundhedsstyrelsen to gange i det forløbne år. Trombolyse betragtes stadig som en udviklingsfunktion. I løbet af 2008 har alle regioner fået etableret mindst et center, der varetager trombolyse og der er etableret tre satellitter og planlægges flere, således at trombolyse til akut iskæmisk apopleksi kan tilbydes alle borgere. En national klinisk retningslinie for trombolysebehandling og en national klinisk

11 retningslinie for teletrombolyse er under udarbejdning og forventes drøftet med Sundhedsstyrelsen i december måned. Grethe Andersen Historisk udvalg Intet nyt fra udvalget. Benedikte Wanscher

12 Dansk Neurologisk Selskab, regnskab 2007/08 og budget 2008/09 Resultatopgørelse Udgifter Budget 2007/08 Faktiske tal 2007/08 Budget 2008/09 Fællessekretariat og hjemmeside , Mødeudsendelser, trykning m.m , Efterårsmøde/GF , Bestyrelsen , WFN , EFNS , NNF DNS's posterpris , DNS andel af Nedsatte udvalg , Årsmøde , Diverse (Gebyr/gaver) , Corpus callosum , Meta Oldenburg Øvrige Møder ,88 Køb af obligationer ,00 Tilskud YN ,00 Tilgodehavende kontinget 2006/ ,00 Udgifter i alt , Indtægter Kontingent , Værdistigning aktiebeholdning Renter, aktieudbytte , Udtrækning obligationer 1.068, DMS-tilskud , Tilgodehavende kontinget 2007/ ,00 Indtægter i alt , Årets resultat ,56 Aktiver Depotbeholdning, DanskeBank pr 1/9/2008 DanskeBank Aktier, 500 stk ,00 Obl. 5RD ,40 Indestående på bankkonti, DanskeBank ,13 Tilgodehavende kontingent 2007/ ,00 Aktiver i alt ,53 Passiver Egenkapital Tidl. års resultat ,69 Overført årets resultat ,56 Kursværdi regulering depot ,40 Egenkapital, i alt ,53 Regnskabet er kontrolleret ved stikprøver og godkendt Jesper Gyllenborg, kasserer Claus Madsen, revisor

13 Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS (de med fed og kursiv angivne personer er på valg) Bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, 7): Olaf Paulson (Rigshospitalet), formand (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Carsten Bisgaard (Vejle), (2005, 2006, 2007) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Charlotte Dornonville de la Cour Helge Kasch (Århus), (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Benedikte Wanscher (Glostrup) (2006, 2007) er på valg og kan genvælges Jesper Gyllenborg (Glostrup) (2005, 2006, 2007) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen forslår Lars Pinborg Helle Thagesen (associeret medlem af uddannelsesudvalget) (Roskilde) (2007) er på valg og kan genvælges Revisor (vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, 12): Claus Madsen (OUH) (2003, 2006) Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen (vælges for 4 år, 8, så vidt muligt skal den ene have sit virke uden for Storkøbenhavn, Odense og Århus): Claus Madsen (Odense) (2004) er på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen foreslår Messoud Ashina Lise Korbo (BBH) (2005) Suppl. Nils Koch-Henriksen (Aalborg Nord) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, 3. Vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Max 5 år): Olaf Paulson (Rigshospitalet) (2006, 2007) på valg og kan genvælges Allan Renard Andersen (Glostrup) (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) på valg og kan ikke genvælges - Bestyrelsen kommer med forslag Karsten Vestergård (Aalborg Nord) (2004, 2005, 2006, 2007) på valg og kan genvælges

14 Carsten Bisgaard (Vejle) (2004, 2005, 2006, 2007) er på valg og kan genvælges Benedikte Wanscher (Glostrup) (2007) er på valg og kan genvælges Valg af yderligere en repræsentant grundet øget medlemstal - Bestyrelsen foreslår Helge Kasch Vurderings- og ansættelsesudvalget Gennemgående i alle 3 uddannelsesregioner: - Ole Gredal - Lene Wermuth - Michael Nielsen Repræsentanter fra yngre neurologer: Uddannelsesregion Øst: - Anne-Mette Hejl Uddannelsesregion Syd: - Henrik Boye Jensen Uddannelsesregion Nord: - Claus Ziegler Simonsen Uddannelsesudvalget (vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang): Bestyrelsesrepræsentant: Helle Thagesen (associeret medlem i bestyrelsen) (Roskilde) (2007) A-kursusledelsen: Martin Ballegaard (RH) (2005) er på valg og kan genvælges Gorm von Oettingen (Aalborg Syd) (2005) er på valg og kan genvælges Region Øst: Susanne Helweg-Larsen (RH) (2004) Lars Pinborg (Rigshospitalet) (2005) er på valg og kan genvælges Region Syd: Lene Wermuth (Sønderborg) (2004, 2007) Henrik Boye Jensen (Odense) (2006) Region Nord: Michael S. Nielsen (Aalborg Nord) (2004, 2007)

15 Claus Ziegler Simonsen (Viborg) (2005) er på valg og kan genvælges Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse (vælges for 8 år, 1 NM, 1 NK, 1 NF): Gorm von Oettingen (Aalborg Syd) (2005) Martin Ballegaard (RH) (2005) Kandidat mangler Delegerede til WFN (vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, 3): Gundhild Waldemar (RH) (2007) Delegerede til EFNS (vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, 3): Allan Renard Andersen (Glostrup) (2005) EUMS og EBN Flemming W. Bach DRG-gruppen Erling Bo Andersen Nils Koch-Henriksen Per Sidenius Per Thorvaldsen Historisk udvalg Peer Tfelt-Hansen Benedikte Wanscher Allan Renard Andersen Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer Charlotte la Cour (København) (formand) Karen L. Ægidius (København) (sekretær) Lars H. Pinborg (København) (kasserer) Anne-Mette Hejl (København) Stine Knudsen (København) Said Ashna (København) suppleant Jacob Christensen (Århus) suppleant

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 29. november 2010 i Domus Medica. www.neuro.dk

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. mandag den 29. november 2010 i Domus Medica. www.neuro.dk Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling mandag den 29. november 2010 i Domus Medica www.neuro.dk Indhold Dagsorden 3 Formandens beretning 5 Beretninger fra udvalg og delegerede Rådgivende i forbindelse

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001 4. december 2001 J.nr. 111 Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001 1. Valg af dirigent Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Læs mere

Referat af Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling 6. april 2013 i Vejle

Referat af Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling 6. april 2013 i Vejle Referat af Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling 6. april 2013 i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 17. november 2003

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 17. november 2003 12. december 2003 J.nr. 111 Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 17. november 2003 Formanden, Lene Werdelin, bød velkommen. 1. Valg af dirigent Nils Koch-Henriksen blev valgt til

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2013-2014 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel Herning Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Parvin Adimi og Dorte Toftdahl Odense Lars Bastholt Næstved Wojciech

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander Afdeling: Geriatrisk afdelingsledelse Udarbejdet af: Søren Jakobsen Valdemarsgade 51 C, 2. sal 5700 Svendborg Journal nr.: E-mail: Soeren. jakobsen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11.03.2011 Telefon: 6320

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Per Damkier blev valgt. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat FYPA BESTYRELSESMØDE Referat Dato: 31.maj 2012 kl. 10-13 Sted: RH Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Mie Kristensen, Louise Kristensen Afbud: Rikke Karlin Jepsen 1.

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere