Årsberetning 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Årsberetning 2012/2013

2 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken i Roskilde, Mikkel Bache Foto: Ricky John Molloy, Mikkel Bache, Ditte Brøndum, Marie Holm Mathiasen, Michelle Hansen, Peter Jarvad, Mogens Hjelm Indhold 3 Indledning 5 Politisk indflydelse i et svært marked 9 Uddannelse og arbejdsmarked 11 Udvikling af branchen 13 Dansk Byggeri internt 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning 2012 var et år præget af svag tilbagegang i dansk økonomi. De private boligejere holdt igen, og det samme gjorde erhvervslivet. I bygge- og anlægsbranchen mærkede man i særdeleshed, at efterspørgslen på boliger og erhvervsbygninger i 2012 var på et historisk lavt niveau. I løbet af året der er gået, har Dansk Byggeri sat vigtige fingeraftryk på BoligJob-ordningen, byggesagsgebyrer, kommunal affaldshåndtering, nedrivning af forældede boliger, håndtering af udenlandsk arbejdskraft og fair konkurrence samt klima og energi. Renovering af almene boliger og større anlægsprojekter gjorde sit til at holde gang i beskæftigelsen i branchen, men mange virksomheder har måttet kæmpe hårdt for at holde skindet på næsen. Internt har Dansk Byggeri sat to grundige analyser af branchen og dens interessenter i værk, som fremadrettet skal danne grundlag for bestyrelsens strategiske indsatsområder. 2 Ved indgangen til 2013 var der med andre ord udsigt til endnu et hårdt år i byggeriet, og Dansk Byggeri er derfor godt tilfredse med regeringens nye vækstplan. Byggeerhvervet skal på en gang sikre gode og sunde rammer om danskernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder. Regeringen har derfor lagt op til, at Danmark skal have en samlet strategi for byggeriet. Dansk Byggeri hilser initiativet velkomment og ser frem til at deltage i den strategiproces, der skal føre frem til en samlet byggepolitik. Den økonomiske situation er med til at sætte rammerne for Dansk Byggeris arbejde med at sikre branchens virksomheder de bedst mulige vilkår - både på Christiansborg og i medierne. 3

4 Stenhuggersektionen under Dansk Byggeri satser på fælles markedsføring med Foto Peter Jarvad 4

5 Politisk indflydelse i et svært marked Tilbagegangen i dansk økonomi smittede af på bygge- og anlægsbranchen i os flere markante sejre og afgørende indflydelse på den offentlige debat. Nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger lå på et historisk lavt niveau, mens det offentlige nybyggeri steg på grund af øgede investeringer i sygehuse og universiteter. BoligJob-ordningen og Nettomålerordningen stimulerede husejernes renoveringsaktivitet, men var ikke tilstrækkelige til for alvor at trække aktiviteten op. Da også erhvervslivet holdt igen, var et af de få lyspunkter i 2012 fremgangen i renoveringen af de almene boliger. Heldigvis ser vi nu en smule fremgang i dansk økonomi, idet de seneste prognoser peger i retning af vækstrater på knap 1 % i 2013 og godt 1,5 % i Den økonomiske vækst vil dog ikke blive stærk nok til at fremkalde en konjunkturbetinget fremgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Uden nye stimulerende indgreb forudser Dansk Byggeri, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca mand. Vi forventer dog, at Folketinget vedtager regeringens vækstplan Vækstplan DK - som indeholder flere af Dansk Byggeris forslag. Sker det, forventer vi, at antallet af beskæftigede i branchen vil øges med ca mand i 2013 og ca i Udover en genindførelse af BoligJob-ordningen indeholder regeringens vækstpakke en lang række andre tiltag, der, hvis vækstplanen vedtages, også kommer til at stimulere aktiviteten og beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. BoligJob-ordningen Vækstplan DK betyder som nævnt en genindførsel af BoligJobordningen. Dermed er det lykkedes Dansk Byggeri at få overbevist regeringen om, at netop byggeriet har nøglen til at skabe job, ikke mindst på kort sigt. Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. I Dansk Byggeri vurderer vi, at den vil give op mod job pr. år til glæde for de mange håndværksmestre, der efter nytår måtte sige farvel til ansatte og nye lærlinge. Nedrivning af forældede boliger Regeringen har også taget imod et andet af Dansk Byggeris forslag. Regeringen har som led i vækstplanen sat flere penge af til nedrivning af forældede boliger i landdistrikterne. Det vil give et tiltrængt løft i mange små bysamfund landet over. Byggesagsbehandling Dansk Byggeri har været med i et udvalg under regeringen, der havde til formål at effektivisere den kommunale byggesagsbehandling. Her har vi blandt andet foreslået, at alle kommuner bør opkræve gebyrer baseret på en timepris, og at sagsbehandlingen samles i tværkommunale centre. Det vil samle de tekniske kompetencer, hæve kvaliteten og sænke sagsbehandlingstiden. Begge forslag er med i Vækstplan DK, og det glæder Dansk Byggeri, at regeringen også her er kommet byggeriets ønsker i møde. Blandt andet øgede investeringer i renovering af almene boliger, en genindførsel af nedrivningspuljen, en forhøjelse af det kommunale anlægsloft, investeringer i effektiv energianvendelse og en styrkelse af boligejernes incitament til boligrenovering, en fremrykning af de offentlige aktiviteter ved Femern Bælt forbindelsen samt en effektivisering af byggesagsbehandlingen i kommunerne. Hertil kommer et løft til togdriften af historiske dimensioner, med regeringens massive investering i jernbanerne. Varetagelse af erhvervslivets interesser Dansk Byggeri arbejder politisk for at sikre bygge- og anlægsbranchens virksomheder de bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Dette arbejde foregår i tæt dialog med politikere og embedsmænd i stat og kommuner, og vi har i det forløbne år noteret Kommunal affaldshåndtering En ny affaldsbekendtgørelse betyder, at virksomheder fra den 1. januar 2013 nu kan aflevere affald på tværs af kommunegrænserne og ikke længere er tvunget til køre til hjemkommunen, som hidtil har været reglen. Det er en stor lettelse for branchen. En anden ændring af affaldsbekendtgørelsen betyder, at bygherren fremover skal undersøge bygningen eller anlægget for forekomst af PCB. Samtidig er virksomhedernes anmeldepligt til kommunen 14 dage forud for brug af sorteret og forarbejdet bygge- og anlægsaffald blevet afskaffet. Ordningen har været udskældt, og Dansk Byggeri er derfor meget tilfreds med denne ændring. Styrket indsats mod unfair konkurrence Udenlandske medarbejdere og firmaer er kommet for at blive. Men forholdene skal være i orden der skal betales skat, af- 5

6 6 Bygning med solceller Foto Ricky John Molloy

7 regnes moms, og så skal den danske lovgivning overholdes, ikke mindst når det gælder arbejdsmiljøreglerne. Derfor er vi i Dansk Byggeri glade for, at regeringen har lyttet til os og indført regler, der medvirker til at sikre fair konkurrence, både når det gælder danske og udenlandske virksomheder. Fremover skal medarbejdere på byggepladser kunne identificere sig, og SKAT har fået adgang til byggepladser på villavejene. Samtidig er der indført regler om skiltning på gulpladebiler og på byggepladser på privat grund. Det er tiltag, som Dansk Byggeri er tilfreds med. Dog arbejder vi på at få justeret enkelte uhensigtsmæssige og bureaukratiske bestemmelser. Beskatning Dansk Byggeri har arbejdet hårdt for at sikre skatteregler, der betyder, at det fortsat er attraktivt for danske medarbejdere at blive udstationeret i udlandet. Vi var derfor meget tilfredse, da regeringen i efteråret 2012 valgte at fjerne reglen om fuld beskatning af udstationerede medarbejdere. Noget der ifølge Dansk Byggeri var til stor skade for erhvervslivet og for hele samfundet, fordi de nuværende skatteregler giver øget eksport, aktivitet og mange afledte danske arbejdspladser. Klima og energi Danmark skal være fri af fossile brændsler i og allerede i 2035 skal el- og varmeforsyningen være fuldt baseret på vedvarende energi. Dansk Byggeri er en aktiv spiller i indsatsen for at realisere de politiske målsætninger. Regeringen er gået i gang med at udarbejde en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, og Dansk Byggeri deltager aktivt i dette arbejde. Vi er i den forbindelse bredt repræsenteret i regeringens netværksgrupper og indgår desuden i et tæt samarbejde med Energistyrelsen omkring de endelige anbefalinger til den videre politiske proces, der skal ligge klar ultimo Dansk Byggeri har presset hårdt på for at få gennemført finansieringsmodeller for energirenoveringer til private boligejere. Konkret har vi lagt vægt på en grøn BoligJob-ordning og en dansk model af den svenske ROT-ordning. I Vækstplan DK indgår både en forlængelse af BoligJob-ordningen og udviklingen af en grøn boligkontrakt for boligejere med udgangspunkt i den engelske Green Deal-model. Vi har endnu til gode at se, om en dansk udgave af Green Deal vil kunne fungere som et effektivt incitament for de danske boligejere til at sætte gang i energirenovering. 7

8 Koncentration og præcision ved DM i Skills 2013, der i år foregik i Odense Congress Center og ved en ekstra event på Københavns Hovedbanegård. Der var mere end besøgende ved arrangementet. Foto Marie Holm Mathiasen 8

9 Uddannelse og arbejdsmarked Akutjob Virksomhederne har brug for et mere konkurrencedygtigt Danmark. Dagpengereformen, som arbejdsgiverne har efterlyst længe, giver et solidt bidrag hertil og medvirker på sigt til, at flere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst. DA, og dermed også Dansk Byggeri, indgik i efteråret 2012 en aftale med regeringen om at slå akutjob op til ledige, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Det gjorde vi for at undgå en tilbagerulning af dagpengereformen. Det kan være en udfordring i en branche som byggeriet, hvor man typisk rekrutterer via netværk og sjældent når at lave egentlige jobopslag. Alligevel opfordrer Dansk Byggeri medlemsvirksomhederne til at slå eventuelle ledige stillinger op som akutjob, indtil aftalen udløber i slutningen af juni i år. Praktikpladsaftaler Antallet af indgåede praktikpladsaftaler nåede i 2012 op på samme niveau som i Der blev indgået i alt aftaler inden for byggeri og anlæg. Når det lykkedes at holde niveauet fra 2011 i 2012, skyldes det i høj grad, at mange virksomheder valgte at indgå uddannelsesaftaler i december, hvor det var sidste chance for at få den høje praktikpladspræmie på kr. Fra 1. januar 2013 er praktikpladspræmien reduceret til kr. Med en lavere præmie og et aktivitetsniveau, der fortsat er lavt, kan det blive vanskeligt at skaffe praktikpladser nok. Dansk Byggeris svar på udfordringen er bedre praktikpladsopsøgende arbejde, styrket skolepraktik og flere partnerskabsaftaler. Dansk Byggeri har ved udgangen af 2012 indgået partnerskabsaftaler med i alt 16 kommuner og to store bygherrer om at skabe flere praktikpladser inden for byggefagene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i slutningen af 2012 en rapport, der konkluderer, at frivillighed og partnerskabsaftaler er et kvalificeret alternativ til tvang og sociale klausuler. I Dansk Byggeri vil vi derfor fortsætte indsatsen med at skabe praktikpladsaftaler ad denne vej. Aftale om 48 timers møder Siden indførelsen af de såkaldte 48-timers møder i 2010 har der mellem parterne været diskussion om rækkevidden af reglerne. Derfor valgte man i sommeren 2012 at indgå en ny og mere præcis aftale om afvikling af 48-timers møder. Det betyder blandt andet, at sager skal behandles mellem parterne og ikke ved kontakt til bygherre eller pressen, at mødebegæringerne skal være mere uddybende, at et 48-timers møde betragtes som afsluttet, når det aftalte dokumentationsmateriale fremlægges for forbundet, og at der nedsættes en task force gruppe, der skal tage sig af et eventuelt misbrug af bestemmelserne. Arbejdsmiljø Fra 1. januar 2014 er der ikke længere nogen undtagelse fra reglerne for arbejde i højden heller ikke ved stilladsarbejde. Fremover skal der for sikkerhedens skyld altid anvendes opskydeligt rækværk eller faldsikringsudstyr. Det er en stor sejr for Dansk Byggeri, at den udskældte bekendtgørelse om arbejdsmiljørådgivning er blevet gjort mere simpel. Således har Arbejdstilsynet nu langt mindre mulighed for at give påbud om brug af arbejdsmiljørådgivere i byggeog anlægsbranchen end hidtil. En anden sejr på lovgivningsområdet er, at bekendtgørelsen om bygherrens ansvar på arbejdsmiljøområdet er blevet skærpet. Arbejdstilsynet vil fortsætte med at føre et dialogbaseret tilsyn i branchen og vil desuden føre et langt tættere tilsyn med bygherren, når det gælder ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed. Dansk Byggeri forventer, at det vil give et mærkbart løft på byggepladserne. Uddannelseskort Dansk Byggeri og 3F har i fællesskab udviklet et elektronisk uddannelseskort, der samler de ansattes oplysninger om svendebrev og AMU-kurser ét sted. Uddannelseskortet er personligt og indeholder en chip, så det kan bruges som adgangskort til fx byggepladsen. Dansk Byggeri opfordrer alle medlemsvirksomheder til at sørge for, at medarbejderne får et uddannelseskort. 9

10 I Dokk1's kælder i Aarhus, hvor folk fra NCC Construction i øjeblikket er igang, kommer Europas største automatiske p-anlæg til at ligge. Foto Michelle Hansen 10

11 Udvikling af branchen En samlet strategi for byggeriet Byggeerhvervet er blevet globaliseret med mange nye aktører på det danske hjemmemarked. Det betyder markante ændringer af erhvervets rammebetingelser, og det vil få betydning for hele udviklingsdagsordenen. Hertil kommer en større grøn omstilling, så Danmark kan opfylde de fremlagte klima- og energimålsætninger. Her skal byggeriet være en central aktør. Byggeerhvervet skal på en gang sikre gode og sunde rammer om danskernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder. Regeringen har derfor lagt op til, at Danmark skal have en samlet strategi for byggeriet. Vi hilser initiativet velkomment og ser frem til at deltage i den strategiproces, der skal føre frem til en samlet byggepolitik. Projekter og netværk til udvikling af branchen Dansk Byggeri deltager i en række projekter og understøtter flere netværk, der skal være med til at forbedre byggebranchens produktivitet både på det overordnede plan, og når det gælder en mere effektiv daglig drift af virksomheden. Det gælder eksempelvis Værdiskabende Byggeproces Værdibyg. dk - der er et fælles initiativ blandt syv af byggeriets organisationer. Et andet eksmpel er Bedre Bundlinje 2.0, som er et toårigt udviklingsprojekt, der er startet af Dansk Byggeri i samarbejde med 3F for at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at skabe øget produktivitet og bedre indtjening. For virksomhederne er netværk med til at skabe værdi og bedre bundlinje, og derfor understøtter Dansk Byggeri en lang række netværksdannelser. Det gælder fx netværk, der skal gøre det muligt at byde på opgaver i forbindelse med Femernforbindelsen, sygehusprojekter og andre store udbud i de kommende år samt tematiske netværk, fx i forbindelse med ejerskifte eller generationsskifte. Også effektiv udnyttelse af it er et vigtigt element for at sikre en effektiv drift af virksomheden. Derfor holdt Dansk Byggeri for andet år i træk to velbesøgte it-messer, hvor kalkulationsværktøjer, digital sagsstyring og en lang række andre værktøjer til daglig drift blev præsenteret for de mange besøgende. Kreditmuligheder Kreditsituationen er stadig stram. Det er ikke en overraskelse, men vi må desværre forvente, at den ikke lettes foreløbig. Kravene til bankerne øges, og der er fortsat nervøsitet. Derfor arbejder Dansk Byggeri ihærdigt for at finde alternativer - både til at kunne stille garantier og finansiering. Vi arbejder sammen med de øvrige erhvervsorganisationer på at gøre erhvervsobligationer tilgængelige for en bredere kreds af virksomheder - gerne hurtigere end regeringen har stillet i udsigt. Endelig har vi over for Erhvervsministeriet sat fokus på, hvordan virksomheder, der påvirkes af at være kunde i en bank, der overdrages til Finansiel Stabilitet, kommer videre. De er i dag låst i en både dårlig og urimelig banksituation. Byggeriets fremtidige aftalesystem Udviklingen i byggeriet går stærkt, og samarbejdsformer og processer ændrer sig. Aftaleformer som OPP og ESCO indeholder nye arbejdsformer og arbejdsdelinger, og kravene om bæredygtighed og energieffektivisering giver også nye udfordringer. Samtidig er der nye regler på vej fra EU. Derfor er der enighed i bygge- og anlægsbranchen om, at AB 92 og de øvrige aftaledokumenter skal revideres. I sommeren 2012 gennemførte Dansk Byggeri en omfattende medlemsundersøgelse om AB, og temaet er også blevet behandlet ved medlemsarrangementer i løbet af året. Alt tyder på, at en revision vil gå i gang i løbet af 2013, og Dansk Byggeri forventer at spille en central rolle i en forhandling af aftalerne. Stramninger i reglerne om arbejdsudleje Sidste års skatteaftale betyder nye regler for skat på arbejdsudleje, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen. Den nye form for arbejdsudleje vil påføre danske bygge- og anlægsprojekter betydelige merudgifter og dermed gøre danske virksomheder mindre konkurrencedygtige. Dansk Byggeri har rejst sagen politisk, blandt andet for Folketingets Skatteudvalg. Nye regler i konkurrenceloven Den 1. marts 2013 trådte nye regler i konkurrenceloven i kraft - regler der blandt andet indebærer, at kartelvirksomhed kan give fængselsstraf. Stramningen af reglerne falder sammen med en øget indsats fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når det gælder reglernes håndhævelse. Hertil kommer, at der i de senere år generelt er sket en skærpelse af forståelsen af reglerne i konkurrenceretten. Dansk Byggeri søsætter i løbet af foråret en række initiativer, der har til formål at udbrede kendskabet til konkurrencereglerne i byggeriet. 11

12 Ungdomsboliger i Boligselskabet Ringgården ved Aarhus havn. Foto Mikkel Bache 12

13 Dansk Byggeri internt Nye analyser i Dansk Byggeri Dansk Byggeris bestyrelse besluttede i september 2012 at få foretaget to nye dybdegående analyser. Dels en interessentanalyse, der spørger ind til både medlemmers, politikeres, embedsmænds, borgmestres og journalisters opfattelse af Dansk Byggeri. Og dels en brancheanalyse, som beskriver, hvad der kendetegner de virksomheder, der klarer sig bedst i branchen og kommer med en række bud på, hvordan byggebranchen forventes at udvikle sig frem mod Analyserne er foretaget af eksterne konsulenter, og de vil fremadrettet danne grundlag for bestyrelsens strategiske indsatsområder. Mediedækning I 2012 nåede PR-værdien af vores omtale i pressen op over 90 mio. kr. Antallet af omtaler er steget markant, og denne stigning er i højere grad sket i aviser, radio og tv end i fagpressen. Både radio/tv og web fylder i dag meget. I 2012 var Dansk Byggeri omtalt godt gange i pressen, hvor af de gange var i radio og tv. Årets vigtigste mediehistorier for Dansk Byggeri har været: 2 Energipolitik BoligJob-ordningen og den offentlige byggepolitik 2 Byggeriets konjunkturforhold konkurser, kreditter og fremrykning af investeringer 2 Udenlandsk arbejdskraft 48-timers møder, styrket indsats mod illegal og sort arbejdskraft 2 Anlægsforhold Femern, metrobyggeri og Storstrømsbroen 2 Arbejdsmarked og uddannelse arbejdsmiljø, praktik og sociale klausuler Medlemssituation og -akkvisition Dansk Byggeri har godt medlemmer med en samlet lønsum på mere end 24 mia. kr. Vi fastholdte i 2012 akkvisitionsindsatsen blandt bygge- og anlægsvirksomheder og fik 450 nye medlemmer. Bygge- og anlægsbranchens fortsat vanskelige situation med mange konkurser betød dog, at medlemstallet i 2012 faldt med knapt 100 i forhold til Det sker for at opretholde det høje kendskab til Byg Garanti og for at sikre, at boligejerne altid vælger en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri, når de har en byggeopgave. Kampagnen i 2012 har resulteret i, at 81 % af boligejerne nu foretrækker at bruge en virksomhed, som er dækket af Byg Garanti. Kampen om forbrugernes opmærksomhed er hård og kræver, at Byg Garanti vedvarende er synlig i mediebilledet, og at kampagnen løbende fornyes. I 2013 lancerer vi derfor en ny reklamefilm, der skal vises på landsdækkende tv. Reklamefilmen følges op af trykte dagbladsannoncer, radioreklamer og en stor online kampagne. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 605 klagesager til Byggeriets Ankenævn i Det er et fald på 3 % i forhold til Træsagerne udgør 40 % af sagerne, mens mursagerne udgør 30 %. Klager over vinduer og yderdøre er med 12 % det tredjestørst repræsenterede fagområde. De fem nævn, der har afholdt 11 møder i løbet af året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 642 sager. Op mod halvdelen af alle indkomne sager afvises som bevismæssigt uegnet til behandling i ankenævnet. Af de 343 sager, der er blevet realitetsbehandlet, fik 82 % af forbrugerne helt eller delvist medhold. Det er en stigning på 7 % i forhold til Der blev indgået forlig i 5 % af sagerne, hvilket er et lille fald i forhold til Faldet forklarer formodentlig en del af stigningen i de sager, hvor forbrugerne fik medhold i klagen. At 24 % af alle indkomne sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst, er også en del af forklaringen. Regionssammenlægning På en fælles generalforsamling i efteråret 2012 besluttede man, at regionerne Sydvestjylland, Sønderjylland og Sydøstjylland skulle samles i én region. Det blev til Dansk Byggeri Sydjylland. Hermed samles kræfterne i en stærkere region, hvor nærheden til lokalområderne bevares. Ny kampagne for Byg Garanti Hvert år afvikler Dansk Byggeri en kampagne for Byg Garanti. 13

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2012 Koncernens resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på 54,6 mio. kr., og koncernens balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på 568,2 mio. kr. Årets resultat er påvirket positivt af avance ved salg af selskabet Byggeriets forsikringsservice a/s pr. 1. januar Salget medførte en regnskabsmæssig avance på 28,6 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket positivt som følge af kursstigninger på foreningens værdipapirbeholdning. Årets resultat anses i lyset af ovenstående som godt. Der forventes for 2013 et mindre positivt resultat med de usikkerheder, der knytter sig til udviklingen i lønsummer hos medlemsvirksomhederne. Regnskab for 2012 Mio. kr Kontingentindtægter 116,0 107,8 Medlemsarrangementer 8,9 8,8 Andre driftsindtægter 38,0 32,7 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -6,2-6,3 Konfliktstøtte -0,7 - Andre eksterne omkostninger -58,8-61,3 Bruttoresultat 97,2 81,7 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -4,1-3,6 Resultat af primær drift 8,3-6,7 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber 30,2-0,4 Finansielle indtægter 26,0 19,5 Finansielle omkostninger -5,3-14,0 Resultat før skat 59,2-1,6 Skat af ordinært resultat -4,6-1,2 Årets resultat 54,6-2,8 Dansk Byggeris bestyrelse Fra venstre foran: Adm. direktør Klaus Kaae, NCC Construction Danmark A/S Direktør Johnny Røn, Entreprenør Erling Jensen A/S Direktør Jette Rohde, Sten & Grus Prøvestenen A/S Senior advisor Niels Peter Pretzmann, Outline Vinduer - Inwido Denmark A/S Murermester Carsten Rokkjær, Sunds Murerfirma A/S. Fra venstre bagved: Direktør Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Adm. direktør Flemming Skøtt, Munck Forsyningsledninger A/S Tømrermester Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen A/S Adm. direktør Claus Bering, CRH Concrete A/S Direktør Jacob S. Knudsen, Mogens Knudsen A/S Adm. direktør Halldór P. Ragnarsson, E. Pihl & Søn A.S. Direktør Michael Lund Kristensen, BT Gulve A/S. Foto Ricky John Molloy 14

15 SEB-bygningen i København. Foto Ricky John Molloy 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon April 2013, revideret januar 2014

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou Notat Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou 19.02 2015 Dokumentnr.: 2171921 Indledning Jeg er glad for at kunne afholde denne beretning. Vi i bestyrelsen, synes

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen. Dansk Byggeri Hovedstaden Dokumentnr.: 379726 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden torsdag, den 30. oktober 2014 på KolleKolle i Værløse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Notat 9. juni 2017 J-nr.: /

Notat 9. juni 2017 J-nr.: / Notat 9. juni 2017 J-nr.: 81855 / 2405050 Erhvervsvenligheden er steget blandt landets kommuner Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed måler i 2017 kommunerne på 31 parametre. Denne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2011 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling HOLBÆK KOMMUNE Notat Erhvervsklima-analyser Dato: 22. september 2016 Sagsb.: JEM Dir.tlf.: 72 36 47 26 E-mail: jem@holb.dk Dansk Byggeri og Dansk Industri Dette notat vil gennemgå, hvilke muligheder der

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Randers Kommune indgik i efteråret 2012 en partnerskabsaftale med Tradium og Dansk Byggeri. Formålet med aftalen var: Flere

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere