Årsberetning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012/2013"

Transkript

1 Årsberetning 2012/2013

2 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken i Roskilde, Mikkel Bache Foto: Ricky John Molloy, Mikkel Bache, Ditte Brøndum, Marie Holm Mathiasen, Michelle Hansen, Peter Jarvad, Mogens Hjelm Indhold 3 Indledning 5 Politisk indflydelse i et svært marked 9 Uddannelse og arbejdsmarked 11 Udvikling af branchen 13 Dansk Byggeri internt 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning 2012 var et år præget af svag tilbagegang i dansk økonomi. De private boligejere holdt igen, og det samme gjorde erhvervslivet. I bygge- og anlægsbranchen mærkede man i særdeleshed, at efterspørgslen på boliger og erhvervsbygninger i 2012 var på et historisk lavt niveau. I løbet af året der er gået, har Dansk Byggeri sat vigtige fingeraftryk på BoligJob-ordningen, byggesagsgebyrer, kommunal affaldshåndtering, nedrivning af forældede boliger, håndtering af udenlandsk arbejdskraft og fair konkurrence samt klima og energi. Renovering af almene boliger og større anlægsprojekter gjorde sit til at holde gang i beskæftigelsen i branchen, men mange virksomheder har måttet kæmpe hårdt for at holde skindet på næsen. Internt har Dansk Byggeri sat to grundige analyser af branchen og dens interessenter i værk, som fremadrettet skal danne grundlag for bestyrelsens strategiske indsatsområder. 2 Ved indgangen til 2013 var der med andre ord udsigt til endnu et hårdt år i byggeriet, og Dansk Byggeri er derfor godt tilfredse med regeringens nye vækstplan. Byggeerhvervet skal på en gang sikre gode og sunde rammer om danskernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder. Regeringen har derfor lagt op til, at Danmark skal have en samlet strategi for byggeriet. Dansk Byggeri hilser initiativet velkomment og ser frem til at deltage i den strategiproces, der skal føre frem til en samlet byggepolitik. Den økonomiske situation er med til at sætte rammerne for Dansk Byggeris arbejde med at sikre branchens virksomheder de bedst mulige vilkår - både på Christiansborg og i medierne. 3

4 Stenhuggersektionen under Dansk Byggeri satser på fælles markedsføring med Foto Peter Jarvad 4

5 Politisk indflydelse i et svært marked Tilbagegangen i dansk økonomi smittede af på bygge- og anlægsbranchen i os flere markante sejre og afgørende indflydelse på den offentlige debat. Nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger lå på et historisk lavt niveau, mens det offentlige nybyggeri steg på grund af øgede investeringer i sygehuse og universiteter. BoligJob-ordningen og Nettomålerordningen stimulerede husejernes renoveringsaktivitet, men var ikke tilstrækkelige til for alvor at trække aktiviteten op. Da også erhvervslivet holdt igen, var et af de få lyspunkter i 2012 fremgangen i renoveringen af de almene boliger. Heldigvis ser vi nu en smule fremgang i dansk økonomi, idet de seneste prognoser peger i retning af vækstrater på knap 1 % i 2013 og godt 1,5 % i Den økonomiske vækst vil dog ikke blive stærk nok til at fremkalde en konjunkturbetinget fremgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Uden nye stimulerende indgreb forudser Dansk Byggeri, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca mand. Vi forventer dog, at Folketinget vedtager regeringens vækstplan Vækstplan DK - som indeholder flere af Dansk Byggeris forslag. Sker det, forventer vi, at antallet af beskæftigede i branchen vil øges med ca mand i 2013 og ca i Udover en genindførelse af BoligJob-ordningen indeholder regeringens vækstpakke en lang række andre tiltag, der, hvis vækstplanen vedtages, også kommer til at stimulere aktiviteten og beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. BoligJob-ordningen Vækstplan DK betyder som nævnt en genindførsel af BoligJobordningen. Dermed er det lykkedes Dansk Byggeri at få overbevist regeringen om, at netop byggeriet har nøglen til at skabe job, ikke mindst på kort sigt. Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. I Dansk Byggeri vurderer vi, at den vil give op mod job pr. år til glæde for de mange håndværksmestre, der efter nytår måtte sige farvel til ansatte og nye lærlinge. Nedrivning af forældede boliger Regeringen har også taget imod et andet af Dansk Byggeris forslag. Regeringen har som led i vækstplanen sat flere penge af til nedrivning af forældede boliger i landdistrikterne. Det vil give et tiltrængt løft i mange små bysamfund landet over. Byggesagsbehandling Dansk Byggeri har været med i et udvalg under regeringen, der havde til formål at effektivisere den kommunale byggesagsbehandling. Her har vi blandt andet foreslået, at alle kommuner bør opkræve gebyrer baseret på en timepris, og at sagsbehandlingen samles i tværkommunale centre. Det vil samle de tekniske kompetencer, hæve kvaliteten og sænke sagsbehandlingstiden. Begge forslag er med i Vækstplan DK, og det glæder Dansk Byggeri, at regeringen også her er kommet byggeriets ønsker i møde. Blandt andet øgede investeringer i renovering af almene boliger, en genindførsel af nedrivningspuljen, en forhøjelse af det kommunale anlægsloft, investeringer i effektiv energianvendelse og en styrkelse af boligejernes incitament til boligrenovering, en fremrykning af de offentlige aktiviteter ved Femern Bælt forbindelsen samt en effektivisering af byggesagsbehandlingen i kommunerne. Hertil kommer et løft til togdriften af historiske dimensioner, med regeringens massive investering i jernbanerne. Varetagelse af erhvervslivets interesser Dansk Byggeri arbejder politisk for at sikre bygge- og anlægsbranchens virksomheder de bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Dette arbejde foregår i tæt dialog med politikere og embedsmænd i stat og kommuner, og vi har i det forløbne år noteret Kommunal affaldshåndtering En ny affaldsbekendtgørelse betyder, at virksomheder fra den 1. januar 2013 nu kan aflevere affald på tværs af kommunegrænserne og ikke længere er tvunget til køre til hjemkommunen, som hidtil har været reglen. Det er en stor lettelse for branchen. En anden ændring af affaldsbekendtgørelsen betyder, at bygherren fremover skal undersøge bygningen eller anlægget for forekomst af PCB. Samtidig er virksomhedernes anmeldepligt til kommunen 14 dage forud for brug af sorteret og forarbejdet bygge- og anlægsaffald blevet afskaffet. Ordningen har været udskældt, og Dansk Byggeri er derfor meget tilfreds med denne ændring. Styrket indsats mod unfair konkurrence Udenlandske medarbejdere og firmaer er kommet for at blive. Men forholdene skal være i orden der skal betales skat, af- 5

6 6 Bygning med solceller Foto Ricky John Molloy

7 regnes moms, og så skal den danske lovgivning overholdes, ikke mindst når det gælder arbejdsmiljøreglerne. Derfor er vi i Dansk Byggeri glade for, at regeringen har lyttet til os og indført regler, der medvirker til at sikre fair konkurrence, både når det gælder danske og udenlandske virksomheder. Fremover skal medarbejdere på byggepladser kunne identificere sig, og SKAT har fået adgang til byggepladser på villavejene. Samtidig er der indført regler om skiltning på gulpladebiler og på byggepladser på privat grund. Det er tiltag, som Dansk Byggeri er tilfreds med. Dog arbejder vi på at få justeret enkelte uhensigtsmæssige og bureaukratiske bestemmelser. Beskatning Dansk Byggeri har arbejdet hårdt for at sikre skatteregler, der betyder, at det fortsat er attraktivt for danske medarbejdere at blive udstationeret i udlandet. Vi var derfor meget tilfredse, da regeringen i efteråret 2012 valgte at fjerne reglen om fuld beskatning af udstationerede medarbejdere. Noget der ifølge Dansk Byggeri var til stor skade for erhvervslivet og for hele samfundet, fordi de nuværende skatteregler giver øget eksport, aktivitet og mange afledte danske arbejdspladser. Klima og energi Danmark skal være fri af fossile brændsler i og allerede i 2035 skal el- og varmeforsyningen være fuldt baseret på vedvarende energi. Dansk Byggeri er en aktiv spiller i indsatsen for at realisere de politiske målsætninger. Regeringen er gået i gang med at udarbejde en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, og Dansk Byggeri deltager aktivt i dette arbejde. Vi er i den forbindelse bredt repræsenteret i regeringens netværksgrupper og indgår desuden i et tæt samarbejde med Energistyrelsen omkring de endelige anbefalinger til den videre politiske proces, der skal ligge klar ultimo Dansk Byggeri har presset hårdt på for at få gennemført finansieringsmodeller for energirenoveringer til private boligejere. Konkret har vi lagt vægt på en grøn BoligJob-ordning og en dansk model af den svenske ROT-ordning. I Vækstplan DK indgår både en forlængelse af BoligJob-ordningen og udviklingen af en grøn boligkontrakt for boligejere med udgangspunkt i den engelske Green Deal-model. Vi har endnu til gode at se, om en dansk udgave af Green Deal vil kunne fungere som et effektivt incitament for de danske boligejere til at sætte gang i energirenovering. 7

8 Koncentration og præcision ved DM i Skills 2013, der i år foregik i Odense Congress Center og ved en ekstra event på Københavns Hovedbanegård. Der var mere end besøgende ved arrangementet. Foto Marie Holm Mathiasen 8

9 Uddannelse og arbejdsmarked Akutjob Virksomhederne har brug for et mere konkurrencedygtigt Danmark. Dagpengereformen, som arbejdsgiverne har efterlyst længe, giver et solidt bidrag hertil og medvirker på sigt til, at flere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst. DA, og dermed også Dansk Byggeri, indgik i efteråret 2012 en aftale med regeringen om at slå akutjob op til ledige, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Det gjorde vi for at undgå en tilbagerulning af dagpengereformen. Det kan være en udfordring i en branche som byggeriet, hvor man typisk rekrutterer via netværk og sjældent når at lave egentlige jobopslag. Alligevel opfordrer Dansk Byggeri medlemsvirksomhederne til at slå eventuelle ledige stillinger op som akutjob, indtil aftalen udløber i slutningen af juni i år. Praktikpladsaftaler Antallet af indgåede praktikpladsaftaler nåede i 2012 op på samme niveau som i Der blev indgået i alt aftaler inden for byggeri og anlæg. Når det lykkedes at holde niveauet fra 2011 i 2012, skyldes det i høj grad, at mange virksomheder valgte at indgå uddannelsesaftaler i december, hvor det var sidste chance for at få den høje praktikpladspræmie på kr. Fra 1. januar 2013 er praktikpladspræmien reduceret til kr. Med en lavere præmie og et aktivitetsniveau, der fortsat er lavt, kan det blive vanskeligt at skaffe praktikpladser nok. Dansk Byggeris svar på udfordringen er bedre praktikpladsopsøgende arbejde, styrket skolepraktik og flere partnerskabsaftaler. Dansk Byggeri har ved udgangen af 2012 indgået partnerskabsaftaler med i alt 16 kommuner og to store bygherrer om at skabe flere praktikpladser inden for byggefagene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i slutningen af 2012 en rapport, der konkluderer, at frivillighed og partnerskabsaftaler er et kvalificeret alternativ til tvang og sociale klausuler. I Dansk Byggeri vil vi derfor fortsætte indsatsen med at skabe praktikpladsaftaler ad denne vej. Aftale om 48 timers møder Siden indførelsen af de såkaldte 48-timers møder i 2010 har der mellem parterne været diskussion om rækkevidden af reglerne. Derfor valgte man i sommeren 2012 at indgå en ny og mere præcis aftale om afvikling af 48-timers møder. Det betyder blandt andet, at sager skal behandles mellem parterne og ikke ved kontakt til bygherre eller pressen, at mødebegæringerne skal være mere uddybende, at et 48-timers møde betragtes som afsluttet, når det aftalte dokumentationsmateriale fremlægges for forbundet, og at der nedsættes en task force gruppe, der skal tage sig af et eventuelt misbrug af bestemmelserne. Arbejdsmiljø Fra 1. januar 2014 er der ikke længere nogen undtagelse fra reglerne for arbejde i højden heller ikke ved stilladsarbejde. Fremover skal der for sikkerhedens skyld altid anvendes opskydeligt rækværk eller faldsikringsudstyr. Det er en stor sejr for Dansk Byggeri, at den udskældte bekendtgørelse om arbejdsmiljørådgivning er blevet gjort mere simpel. Således har Arbejdstilsynet nu langt mindre mulighed for at give påbud om brug af arbejdsmiljørådgivere i byggeog anlægsbranchen end hidtil. En anden sejr på lovgivningsområdet er, at bekendtgørelsen om bygherrens ansvar på arbejdsmiljøområdet er blevet skærpet. Arbejdstilsynet vil fortsætte med at føre et dialogbaseret tilsyn i branchen og vil desuden føre et langt tættere tilsyn med bygherren, når det gælder ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed. Dansk Byggeri forventer, at det vil give et mærkbart løft på byggepladserne. Uddannelseskort Dansk Byggeri og 3F har i fællesskab udviklet et elektronisk uddannelseskort, der samler de ansattes oplysninger om svendebrev og AMU-kurser ét sted. Uddannelseskortet er personligt og indeholder en chip, så det kan bruges som adgangskort til fx byggepladsen. Dansk Byggeri opfordrer alle medlemsvirksomheder til at sørge for, at medarbejderne får et uddannelseskort. 9

10 I Dokk1's kælder i Aarhus, hvor folk fra NCC Construction i øjeblikket er igang, kommer Europas største automatiske p-anlæg til at ligge. Foto Michelle Hansen 10

11 Udvikling af branchen En samlet strategi for byggeriet Byggeerhvervet er blevet globaliseret med mange nye aktører på det danske hjemmemarked. Det betyder markante ændringer af erhvervets rammebetingelser, og det vil få betydning for hele udviklingsdagsordenen. Hertil kommer en større grøn omstilling, så Danmark kan opfylde de fremlagte klima- og energimålsætninger. Her skal byggeriet være en central aktør. Byggeerhvervet skal på en gang sikre gode og sunde rammer om danskernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder. Regeringen har derfor lagt op til, at Danmark skal have en samlet strategi for byggeriet. Vi hilser initiativet velkomment og ser frem til at deltage i den strategiproces, der skal føre frem til en samlet byggepolitik. Projekter og netværk til udvikling af branchen Dansk Byggeri deltager i en række projekter og understøtter flere netværk, der skal være med til at forbedre byggebranchens produktivitet både på det overordnede plan, og når det gælder en mere effektiv daglig drift af virksomheden. Det gælder eksempelvis Værdiskabende Byggeproces Værdibyg. dk - der er et fælles initiativ blandt syv af byggeriets organisationer. Et andet eksmpel er Bedre Bundlinje 2.0, som er et toårigt udviklingsprojekt, der er startet af Dansk Byggeri i samarbejde med 3F for at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at skabe øget produktivitet og bedre indtjening. For virksomhederne er netværk med til at skabe værdi og bedre bundlinje, og derfor understøtter Dansk Byggeri en lang række netværksdannelser. Det gælder fx netværk, der skal gøre det muligt at byde på opgaver i forbindelse med Femernforbindelsen, sygehusprojekter og andre store udbud i de kommende år samt tematiske netværk, fx i forbindelse med ejerskifte eller generationsskifte. Også effektiv udnyttelse af it er et vigtigt element for at sikre en effektiv drift af virksomheden. Derfor holdt Dansk Byggeri for andet år i træk to velbesøgte it-messer, hvor kalkulationsværktøjer, digital sagsstyring og en lang række andre værktøjer til daglig drift blev præsenteret for de mange besøgende. Kreditmuligheder Kreditsituationen er stadig stram. Det er ikke en overraskelse, men vi må desværre forvente, at den ikke lettes foreløbig. Kravene til bankerne øges, og der er fortsat nervøsitet. Derfor arbejder Dansk Byggeri ihærdigt for at finde alternativer - både til at kunne stille garantier og finansiering. Vi arbejder sammen med de øvrige erhvervsorganisationer på at gøre erhvervsobligationer tilgængelige for en bredere kreds af virksomheder - gerne hurtigere end regeringen har stillet i udsigt. Endelig har vi over for Erhvervsministeriet sat fokus på, hvordan virksomheder, der påvirkes af at være kunde i en bank, der overdrages til Finansiel Stabilitet, kommer videre. De er i dag låst i en både dårlig og urimelig banksituation. Byggeriets fremtidige aftalesystem Udviklingen i byggeriet går stærkt, og samarbejdsformer og processer ændrer sig. Aftaleformer som OPP og ESCO indeholder nye arbejdsformer og arbejdsdelinger, og kravene om bæredygtighed og energieffektivisering giver også nye udfordringer. Samtidig er der nye regler på vej fra EU. Derfor er der enighed i bygge- og anlægsbranchen om, at AB 92 og de øvrige aftaledokumenter skal revideres. I sommeren 2012 gennemførte Dansk Byggeri en omfattende medlemsundersøgelse om AB, og temaet er også blevet behandlet ved medlemsarrangementer i løbet af året. Alt tyder på, at en revision vil gå i gang i løbet af 2013, og Dansk Byggeri forventer at spille en central rolle i en forhandling af aftalerne. Stramninger i reglerne om arbejdsudleje Sidste års skatteaftale betyder nye regler for skat på arbejdsudleje, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen. Den nye form for arbejdsudleje vil påføre danske bygge- og anlægsprojekter betydelige merudgifter og dermed gøre danske virksomheder mindre konkurrencedygtige. Dansk Byggeri har rejst sagen politisk, blandt andet for Folketingets Skatteudvalg. Nye regler i konkurrenceloven Den 1. marts 2013 trådte nye regler i konkurrenceloven i kraft - regler der blandt andet indebærer, at kartelvirksomhed kan give fængselsstraf. Stramningen af reglerne falder sammen med en øget indsats fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når det gælder reglernes håndhævelse. Hertil kommer, at der i de senere år generelt er sket en skærpelse af forståelsen af reglerne i konkurrenceretten. Dansk Byggeri søsætter i løbet af foråret en række initiativer, der har til formål at udbrede kendskabet til konkurrencereglerne i byggeriet. 11

12 Ungdomsboliger i Boligselskabet Ringgården ved Aarhus havn. Foto Mikkel Bache 12

13 Dansk Byggeri internt Nye analyser i Dansk Byggeri Dansk Byggeris bestyrelse besluttede i september 2012 at få foretaget to nye dybdegående analyser. Dels en interessentanalyse, der spørger ind til både medlemmers, politikeres, embedsmænds, borgmestres og journalisters opfattelse af Dansk Byggeri. Og dels en brancheanalyse, som beskriver, hvad der kendetegner de virksomheder, der klarer sig bedst i branchen og kommer med en række bud på, hvordan byggebranchen forventes at udvikle sig frem mod Analyserne er foretaget af eksterne konsulenter, og de vil fremadrettet danne grundlag for bestyrelsens strategiske indsatsområder. Mediedækning I 2012 nåede PR-værdien af vores omtale i pressen op over 90 mio. kr. Antallet af omtaler er steget markant, og denne stigning er i højere grad sket i aviser, radio og tv end i fagpressen. Både radio/tv og web fylder i dag meget. I 2012 var Dansk Byggeri omtalt godt gange i pressen, hvor af de gange var i radio og tv. Årets vigtigste mediehistorier for Dansk Byggeri har været: 2 Energipolitik BoligJob-ordningen og den offentlige byggepolitik 2 Byggeriets konjunkturforhold konkurser, kreditter og fremrykning af investeringer 2 Udenlandsk arbejdskraft 48-timers møder, styrket indsats mod illegal og sort arbejdskraft 2 Anlægsforhold Femern, metrobyggeri og Storstrømsbroen 2 Arbejdsmarked og uddannelse arbejdsmiljø, praktik og sociale klausuler Medlemssituation og -akkvisition Dansk Byggeri har godt medlemmer med en samlet lønsum på mere end 24 mia. kr. Vi fastholdte i 2012 akkvisitionsindsatsen blandt bygge- og anlægsvirksomheder og fik 450 nye medlemmer. Bygge- og anlægsbranchens fortsat vanskelige situation med mange konkurser betød dog, at medlemstallet i 2012 faldt med knapt 100 i forhold til Det sker for at opretholde det høje kendskab til Byg Garanti og for at sikre, at boligejerne altid vælger en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri, når de har en byggeopgave. Kampagnen i 2012 har resulteret i, at 81 % af boligejerne nu foretrækker at bruge en virksomhed, som er dækket af Byg Garanti. Kampen om forbrugernes opmærksomhed er hård og kræver, at Byg Garanti vedvarende er synlig i mediebilledet, og at kampagnen løbende fornyes. I 2013 lancerer vi derfor en ny reklamefilm, der skal vises på landsdækkende tv. Reklamefilmen følges op af trykte dagbladsannoncer, radioreklamer og en stor online kampagne. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 605 klagesager til Byggeriets Ankenævn i Det er et fald på 3 % i forhold til Træsagerne udgør 40 % af sagerne, mens mursagerne udgør 30 %. Klager over vinduer og yderdøre er med 12 % det tredjestørst repræsenterede fagområde. De fem nævn, der har afholdt 11 møder i løbet af året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 642 sager. Op mod halvdelen af alle indkomne sager afvises som bevismæssigt uegnet til behandling i ankenævnet. Af de 343 sager, der er blevet realitetsbehandlet, fik 82 % af forbrugerne helt eller delvist medhold. Det er en stigning på 7 % i forhold til Der blev indgået forlig i 5 % af sagerne, hvilket er et lille fald i forhold til Faldet forklarer formodentlig en del af stigningen i de sager, hvor forbrugerne fik medhold i klagen. At 24 % af alle indkomne sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst, er også en del af forklaringen. Regionssammenlægning På en fælles generalforsamling i efteråret 2012 besluttede man, at regionerne Sydvestjylland, Sønderjylland og Sydøstjylland skulle samles i én region. Det blev til Dansk Byggeri Sydjylland. Hermed samles kræfterne i en stærkere region, hvor nærheden til lokalområderne bevares. Ny kampagne for Byg Garanti Hvert år afvikler Dansk Byggeri en kampagne for Byg Garanti. 13

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2012 Koncernens resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på 54,6 mio. kr., og koncernens balance pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på 568,2 mio. kr. Årets resultat er påvirket positivt af avance ved salg af selskabet Byggeriets forsikringsservice a/s pr. 1. januar Salget medførte en regnskabsmæssig avance på 28,6 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket positivt som følge af kursstigninger på foreningens værdipapirbeholdning. Årets resultat anses i lyset af ovenstående som godt. Der forventes for 2013 et mindre positivt resultat med de usikkerheder, der knytter sig til udviklingen i lønsummer hos medlemsvirksomhederne. Regnskab for 2012 Mio. kr Kontingentindtægter 116,0 107,8 Medlemsarrangementer 8,9 8,8 Andre driftsindtægter 38,0 32,7 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -6,2-6,3 Konfliktstøtte -0,7 - Andre eksterne omkostninger -58,8-61,3 Bruttoresultat 97,2 81,7 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -4,1-3,6 Resultat af primær drift 8,3-6,7 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber 30,2-0,4 Finansielle indtægter 26,0 19,5 Finansielle omkostninger -5,3-14,0 Resultat før skat 59,2-1,6 Skat af ordinært resultat -4,6-1,2 Årets resultat 54,6-2,8 Dansk Byggeris bestyrelse Fra venstre foran: Adm. direktør Klaus Kaae, NCC Construction Danmark A/S Direktør Johnny Røn, Entreprenør Erling Jensen A/S Direktør Jette Rohde, Sten & Grus Prøvestenen A/S Senior advisor Niels Peter Pretzmann, Outline Vinduer - Inwido Denmark A/S Murermester Carsten Rokkjær, Sunds Murerfirma A/S. Fra venstre bagved: Direktør Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Adm. direktør Flemming Skøtt, Munck Forsyningsledninger A/S Tømrermester Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen A/S Adm. direktør Claus Bering, CRH Concrete A/S Direktør Jacob S. Knudsen, Mogens Knudsen A/S Adm. direktør Halldór P. Ragnarsson, E. Pihl & Søn A.S. Direktør Michael Lund Kristensen, BT Gulve A/S. Foto Ricky John Molloy 14

15 SEB-bygningen i København. Foto Ricky John Molloy 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon April 2013, revideret januar 2014

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 6. årgang nr 4 juni/juli 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri Indflydelse 2 Repræsentantskab 2008 2 Nyt og gammelt Tømrerhåndværk hånd i hånd 2 afklaring af kompetencer interesseorganisationerne

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Håb om billig byggesagsbehandling

Håb om billig byggesagsbehandling 2. Nr. årgang 3 4. årgang Nr. 1 Januar Januar Marts 2010 2013 2010 2 Foto Ulrik Sanmsøe Figen TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Håb om billig byggesagsbehandling Der er udsigt til, at kommunerne fremover skal fastsætte

Læs mere

Fokus på klima. 10. årgang nr 1 februar 2012. magasin for byggeri, anlæg og industri. Martin Lidegaard og energi. 2 Interview med klimaminister

Fokus på klima. 10. årgang nr 1 februar 2012. magasin for byggeri, anlæg og industri. Martin Lidegaard og energi. 2 Interview med klimaminister 10. årgang nr 1 februar 2012 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på klima 2 Interview med klimaminister Martin Lidegaard og energi 2 Icopal har udviklet nyt energitag 2 Energirenovering af fredet

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere