1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er at fremme god markedsføringspraksis og effektiv markedsføring (salg, reklame, markedsanalyse, distribution, produktudvikling, public relations etc.) i dansk erhvervsliv samt at varetage markedsføringsfagets interesser over for myndigheder og offentlighed. Til at fremme nævnte formal kan foreningen bl.a.: a) Understøtte, stimulere og drive informations- og undervisningsvirksomhed for medlemmer og andre interesserede gennem foredrag, kurser, studiekredse, kongresser, udstillinger, rejser etc. b) Udgive eller støtte udgivelsen af publikationer i foreningens navn eller gennem et selvstændigt selskab, der helt eller delvist er ejet af foreningen. c) Understøtte og stimulere erfaringsudveksling blandt medlemmerne. d) Initiere tidssvarende uddannelsesforhold for branchens medarbejdere. Understøtte, stimulere og drive forskningsvirksomhed. e) Udvikle og præge opinionen omkring markedsføringsbranchen. f) Repræsentere og støtte branchens og foreningens virksomhed i andre organisationer og institutioner. g) Samarbejde med tilsvarende organisationer i andre lande. 3.0 MEDLEMSKAB Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse i markedsføring. Fysiske personer tildeles et personligt medlemskab mens de juridiske personer tildeles et virksomheds-medlemskab. Ingen virksomhed kan være medlem uden at have tilknyttet minimum en fysisk person. De to former for medlemskaber kan gives forskellige vilkår og betingelser. Udmeldelse skal ske skriftligt med: 1 måneds varsel for personlige medlemmer 12 måneders varsel for virksomhedsmedlemmer til forfaldsdato for kontingentet, jfr. pkt. 5.0

2 4.0 KLUBBER, TILKNYTTEDE SEKTIONER OG FORENINGER 4.1 Grupper af medlemmer, der til fremme af formål, der omfattes af foreningens formål, ønsker at danne et særligt udvalg (klubbestyrelse), baseret på regionale, aldersmæssige, faglige eller andre kriterier kan på vilkår fastsat af bestyrelsen opnå status som klub. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte et eller flere medlemmer af en klubbestyrelse. Klubbestyrelsen vælger af dens midte en formand. 4.2 Grupper af medlemmer, der til fremme af formål, der omfattes af foreningens formål, ønsker at danne særlige sektioner baseret på regionale, aldersmæssige, faglige eller andre kriterier, kan på vilkår fastsat af bestyrelsen opnå status som tilknyttede foreninger eller ERFAnetværksgrupper. 4.3 På samme måde kan udenforstående foreninger, hvis formål helt eller delvist omfattes af foreningens formål, på vilkår fastsat af bestyrelsen opnå status som tilknyttede foreninger. For så vidt vilkårene for tilknytning vedrører kontingent til foreningen, skal de dog godkendes af generalforsamlingen. 5.0 KONTINGENTER, HÆFTELSESFORHOLD M.M. 5.1 De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Et kontingent betales altid forud. Kontingentet dækker en periode på 12 måneder fra indmeldelsen. Datoen for indmeldelse er forfaldsdato for fremtidig kontingent betaling. Er det ikke erlagt 1 måned efter forfaldsdagen, sendes en rykkerskrivelse. Er kontingentet til trods herfor endnu ikke indgået 1 måned efter, kan det indkræves gennem retslig inkasso. 5.2 Bestyrelsen for foreningen har, uanset pkt. 4.3, mulighed for at tillade en kontingentnedsættelse for medlemmer af foreningen, som samtidig er medlem af en forening, der har status som tilknyttet forening, jf. pkt Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens formue. 6.0 GENERALFORSAMLINGEN 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel gennem medlemsbladet eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den af medlemmet opgivne adresse med angivelse af tid, sted og dagsorden, som skal indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af beretning for bestyrelsen. 3) Aflæggelse af beretning for repræsentantskabet, dispositionsfonden og

3 jubilæumsfonden. 4) Godkendelse af regnskab. 5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 6) Valg af bestyrelse. 7) Valg af repræsentantskab. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelle medlemsforslag. 10) Eventuelt. 6.2 Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelse til generalforsamlingen skal følge bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Endvidere skal medfølge bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse for det kommende år. Forslag til valg af andre kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. 6.3 På generalforsamlingen har hvert person 1 stemme, uanset om man er personligt medlem eller man er registreret under et virksomhedsmedlemskab. Stemmeret kan dog kun udøves, når vedkommende har betalt medlemskontingentet for mindst et halvt år, og der er forløbet mindst 1 måned efter indmeldelsen. Stemmeret kan udøves ved en anden person, som er forsynet med en skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive stemme som befuldmægtiget for mere end 3 personlige stemmer. 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det skriftligt begæres af mindst 10% af foreningens medlemmer eller 2/3 af repræsentantskabet med angivelse af formålet med generalforsamlingen. I de to sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse til generalforsamling udgå senest 10 dage efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som de ordinære generalforsamlinger, dog kan bestyrelsen i påtrængende tilfælde forkorte varslet med 4 dage. 6.5 Forhandlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. 6.6 Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed medmindre lovene foreskriver kvalificeret flertal. 6.7 Afstemningen sker skriftligt, dersom det forlanges af formanden eller mindst 10 tilstedeværende medlemmer. 6.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares i sekretariatet.

4 7.0 BESTYRELSE 7.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 7 til 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte formand og indtil 2 viceformænd. 7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne (heriblandt formanden eller en af viceformændene) er tilstede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive viceformændenes stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der opbevares i foreningens sekretariat. 7.3 Bestyrelsen (og sekretariatets ledelse) forestår ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. 7.4 Nedlægger et medlem af bestyrelsen sit mandat, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem af bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Nedlægger mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deres mandat, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling sidder indtil næste ordinære generalforsamling. 7.5 Foreninger, som tilknyttes foreningen i overensstemmelse med pkt. 4.3, kan af foreningens bestyrelse tilbydes en ekstraordinær bestyrelsespost i Huset Markedsførings bestyrelse. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem kan være medlem af foreningens bestyrelse i maksimalt 2 år. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem er stemmeberettiget på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Et ekstraordinært bestyrelsesmedlem medregnes ikke i forhold til antallet af bestyrelsesmedlemmer jf. punkt Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke bestyrelseshonorar. I særlige tilfælde af ekstraordinære arbejdsbyrder eksempelvis foranlediget af fusionering, optagelse af nye foreninger, større strategiændringer, rekruttering af ny direktør eller opgaver af lignende af væsentlig karakter, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingens vedtagelse, at der kan udbetales honorar til formandskab (formand og indtil 2 viceformænd) for et samlet årligt beløb på maksimalt ,- 8.0 SEKRETARIAT Den daglige administration af foreningen kan varetages af et sekretariat. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige ledelse af foreningen samt af foreningens sekretariat ansætte en leder eller direktør. Lederen af sekretariatet/direktøren skal i sit arbejde følge de retningslinier og

5 anvisninger, som bestyrelsen giver. 9.0 ÆRESMEDLEMMER Generalforsamlingen kan efter repræsentantskabets indstilling med to tredjedeles flertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har observatørstatus ved alle repræsentantskabsmøder REPRÆSENTANTSKAB 10.1 Repræsentantskabet består af mindst 20 og højest 25 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Medlemmer af foreningens bestyrelse kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet Kandidater til repræsentantskabet indstilles af repræsentantskabets formandskab. Kandidaterne skal have forbindelse til offentlige institutioner, organisationer eller interessegrupper, der er interessenter inden for markedsføring og kommunikation eller være erhvervsledere, der er beskæftiget med markedsføring eller som i anden sammenhæng har udvist stor gennemslagskraft inden for området. Tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse kan ligeledes indstilles Såfremt én eller flere af repræsentantskabets medlemmer i valgperioden nedlægger sit mandat, vælges på førstkommende generalforsamling nye medlemmer, der indtræder i den resterende periode den eller de pågældende medlemmer er valgt for Repræsentantskabet konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og 2 viceformænd Repræsentantskabsmøde indkaldes når formanden eller foreningens bestyrelse ønsker det, eller når 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det Foreningens bestyrelse er forpligtet til i videst muligt omfang på ethvert repræsentantskabsmøde at redegøre for alle vigtige forhandlinger og dispositioner vedrørende foreningens anliggender Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden Såfremt 2/3 af repræsentantskabets medlemmer på et repræsentantskabsmøde, hvor de personligt er tilstede, udtaler deres mistillid til foreningens bestyrelse, afgår denne. Der vælges da ved en ekstraordinær generalforsamling en ny bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af repræsentantskabets formand inden 10 dage efter repræsentantskabets beslutning REGNSKAB Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet aflægges af

6 foreningens bestyrelse og revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor JUBILÆUMSFONDEN 12.1 Ved disponering af årets overskud kan der efter indstilling fra foreningens bestyrelse og godkendelse af generalforsamlingen hensættes midler til jubilæumsfonden. Midler til denne fond kan endvidere tilvejebringes gennem donationer Midler, der er hensat til Jubilæumsfonden, kan repræsentantskabet disponere over efter forudgående høring af repræsentantskabet og klubberne. Midlerne skal anvendes til at støtte forskning, projekter eller engagementer i foreningens regi, der ikke er økonomisk selvbærende. De aktiviteter, der støttes, skal primært være af visionær eller udviklende karakter og i øvrigt være inden for foreningens formål, jfr. pkt AFSÆTNINGSØKONOMISK FORSKNINGSRÅD Foreningen har nedsat et afsætningsøkonomisk forskningsråd, som har til formål at forbedre kontakten mellem afsætningsøkonomisk forskning og praksis i Danmark. Til rådets arbejde kan der efter indstilling fra foreningens bestyrelse og godkendelse af generalforsamlingen hensættes midler fra årets overskud TEGNINGSRET Foreningen tegnes af formanden eller af viceformændene i forening med et bestyrelsesmedlem eller med direktøren/lederen af sekretariatet. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en underskrift af hele bestyrelsen BESTEMMELSER VEDRØRENDE ÆNDRING AF LOVENE ELLER FORENINGENS OPLØSNING 15.1 Forslag til ændringer i foreningens love eller om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer Til vedtagelse af ændringer af lovene kræves, at mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst fire femtedele af samtlige af foreningens medlemmer stemmer herfor Dersom et forslag om ændringer af lovene eller om foreningens opløsning opnår majoritet på en generalforsamling uden dog at opnå det ovenfor anførte stemmetal, forelægges forslaget på en ny generalforsamling, som skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling. På den ny generalforsamling kan forslag om ændringer af lovene endeligt vedtages

7 med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, og forslag om opløsning kan endeligt vedtages med fire femtedeles flertal af de afgivne stemmer I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til gavn for markedsføringsinteresser efter den sidste bestyrelses nærmere bestemmelse. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 27/

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere